Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pwc.se Revisionsrapport Privata medel Region Gotland Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Sandra Volter Ebba Lind"

Transkript

1 Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Privata medel Region Gotland Sandra Volter Ebba Lind

2 Sandra Volter Projektledare Carin Hultgren Uppdragsledare

3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning Inledning Bakgrund Syfte, revisionsfråga och kontrollmål Revisionsmetod och avgränsning Lagar och styrdokument Lagstiftning och normgivande organ Regionövergripande regler, riktlinjer och rutiner Socialnämndens regler för hantering av privata medel Socialförvaltningens riktlinjer för hantering av privata medel Granskningsresultat Tillämpning av lagar, regler och riktlinjer Resultat av verifiering Bedömning och rekommendationer Svar på revisionsfråga Avstämning mot kontrollmål Förslag till åtgärder/rekommendationer av 10

4 1. Sammanfattande bedömning har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i region Gotland genomfört en granskning av hanteringen av privata medel på gruppboenden och särskilda boenden. Granskningen syftar till att bedöma om den granskade nämnden har ändamålsenliga regler för hantering av privata medel. Följande revisionsfråga har varit ledande för granskningen: Finns ändamålsenliga regler för hantering av privata medel och är den interna kontrollen kring hanteringen tillräcklig? Efter genomförd granskning är bedömningen att det finns ändamålsenliga regler för hantering av privata medel men att den interna kontrollen i vissa avseenden är otillräcklig. Ett av fem kontrollmål bedöms vara helt uppfyllt medan resterande fyra bedöms vara delvis uppfyllda vilket framgår nedan. Är befintliga riktlinjer rörande hantering av privata medel ändamålsenliga? Uppfyllt Efterlevs riktlinjer/policy? Delvis uppfyllt Privata medel förvaras på ett betryggande sätt i exempelvis låst utrymme Delvis uppfyllt Förs räkenskaper i enlighet med god sed? Delvis uppfyllt Finns en strukturerad uppföljning och utvärdering av hantering av privata medel? Delvis uppfyllt 2 av 10

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund Regionen ansvarar för verksamheten inom gruppboenden och särskilda boenden. Beträffande ekonomisk förvaltning av de boendes penningmedel är det vårdtagaren, om denne är vid sina sinnes fulla bruk, eller annars, anhörig med fullmakt eller vårdtagarens legale företrädare (god man eller förvaltare) som har det övergripande ansvaret för den privata medelshanteringen. Det är dock vanligt att regionens personal hjälper till med hanteringen av vårdtagarens privata medel, som främst avser vårdtagarens så kallade fickpengar. Det finns en risk att oegentligheter kan förekomma. Det är väsentligt att hantering av privata medel sker korrekt för att bevara medborgarnas och brukarnas förtroende för kommunal verksamhet Syfte, revisionsfråga och kontrollmål Granskningen syftar till att bedöma om den granskade nämnden har ändamålsenliga regler för hantering av privata medel. Följande revisionsfråga ska besvaras. Finns ändamålsenliga regler för hantering av privata medel och är den interna kontrollen kring hanteringen tillräcklig? För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå syftet med granskningen har vi utgått från följande kontrollfrågor: Är befintliga riktlinjer rörande hantering av privata medel ändamålsenliga? Efterlevs riktlinjer/policy? Privata medel förvaras på ett betryggande sätt i exempelvis låst utrymme. Förs räkenskaper i enlighet med god sed? Finns en strukturerad uppföljning och utvärdering av hantering av privata medel? 2.3. Revisionsmetod och avgränsning Granskningen baseras på intervjuer med ansvariga tjänstemän och på dokumentgranskning med fokus på riktlinjer, dokumenterade uppföljningar och utvärderingar. Revisonskriterier utgörs av kommunal redovisningslag (KRL), information om redovisning av privata medel från rådet för kommunal redovisning (RKR), samt regionens styrande dokument. Granskningen avgränsas till två särskilda boenden avseende äldreomsorg och två gruppboenden avseende funktionsnedsättning. 3 av 10

6 3. Lagar och styrdokument 3.1. Lagstiftning och normgivande organ Av lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614) framgår bland annat hur kommunens bokföring ska vara ordnad och vid vilken tidpunkt bokföring ska ske. Mer specifik information avseende redovisning av privata medel står att finna i RKR vilken ger vägledning avseende god redovisningssed vid redovisning av privata medel. Följande är ett utdrag ur RKR som sammanfattar god redovisningssed vid hantering av annans medel: In- och utbetalningar ska styrkas med verifikationer. Huvudbokföring ska ske på separata balanskonton eller i ett sidoordnat system. Redovisning i sidoordnat system framgår av kommunens beskrivning och dokumentation av redovisningssystemet. Avstämning av sidoordnad redovisning med huvudbokföring ska ske senast i samband med framtagandet av bokslut Regionövergripande regler, riktlinjer och rutiner Socialnämndens regler för hantering av privata medel Dåvarande social- och omsorgsnämnden antog i maj 2003 (SON 87) regler för hantering av privata medel. Dessa gäller för hantering av brukarens privata medel på boenden i både egen regi och enskild regi 1. Där framgår att en skriftlig överenskommelse måste upprättas mellan brukaren eller dess anhörig/god man och boendet om boendets personal ska hantera brukarens privata medel. I överenskommelsen ska det framgå för vilken sorts ekonomiska transaktioner personalen får tillåtelse att hantera brukarens medel. Vidare ska det framgå på vilket sätt brukarens medel ska fyllas på, om fullmakt ska utfärdas till boendet och om kvitton på köpen ska sparas. Vidare ska det framgå att brukarens kassabok och kvitton ska överlämnas till brukaren/anhörig/god man efter att årlig kontroll genomförts och dokumenterats. Det är brukarens kontaktperson på boendet som har rätt att hantera brukarens privata medel efter att den skriftliga överenskommelsen ingåtts. En förteckning över vilken personal som hanterar privata medel samt vid vilket boende detta sker ska finnas hos Socialförvaltningen. Vid misstanke om oegentligheter avseende hanteringen av privata medel ska enhetschefen omedelbart informeras och denne bedömer om händelsen ska polisanmälas. Förvaring av brukarens medel och värdehandlingar såsom kassabok och uttagskvitton ska ske i ett låst utrymme hos brukaren. Nycklar till utrymmet ska 1 Revidering av regler för hantering av privata medel inom särskilt boende samt bostäder med särskild service för verksamhet i enskild regi (SON 144). 4 av 10

7 kvitteras ut och enhetschefen och Socialförvaltningen ska känna till vilka som har tillgång till dem. Inventarieförteckningar ska finnas över brukarnas värdesaker och möbler. En separat kassabok ska föras för varje brukares medel. Noteringarna i kassaboken ska föras med kulspetspenna. Kassaboken ska vara indelad i minst följande kolumner: datum, text, verifikationsnummer, inkomster, utgifter, saldo och signering. Samtliga transaktioner ska signeras, och inkomsttransaktioner ska dubbelsigneras. Regelbunden avstämning och kontrollräkning av kassabok och medel ska genomföras och dokumenteras i kassaboken. Huvudregeln är att kvitton ska sparas i samband med kassaboken om inget annat överenskommits. Lån, både brukare emellan och mellan brukare och personal, är förbjudet. I de fall då brukarens privata medel uppgår till en större summa än vad som beräknas användas under den närmaste månaden ska brukarens pengar placeras på ett eget räntebärande konto. Interkontrollen av kassa- och bankbok består av löpande kontroll och stickprovskontroll. Enhetschefen ansvarar för utförandet av löpande kontroll och rimlighetsbedömning av kassa- och bankbok i enlighet med regler för hantering av privata medel. Ekonomichefen ansvarar för utförandet av stickprovskontrollen. Kontrollerna ska dokumenteras och sammanfattas i rapporter. Rapporten för den löpande kontrollen ska överlämnas till Socialförvaltningen senast 28 februari året efter den utförda kontrollen. Efter att kontrollerna genomförts ska, som framgår av den skriftliga överenskommelsen mellan brukare och boende, kassabok och kvitton överlämnas till brukaren Socialförvaltningens riktlinjer för hantering av privata medel Socialförvaltningen har vidarebearbetat reglerna för hantering av privata medel. Av dessa framgår att huvudregeln är att brukaren själv ansvarar för och hanterar sina privata medel. Skulle brukaren inte vara förmögen att hantera sina ekonomiska angelägenheter kan personalen på boendet hjälpa brukaren med att exempelvis betala räkningar under en kort period fram till dess att en permanent lösning etablerats. I de fall personal ska hantera brukares privata medel ska detta överenskommas och undertecknas av brukaren eller dess företrädare och behörig personal eller enhetschef. Då privata medel används för inköp å brukarens vägnar ska detta redovisas på särskilda transaktionsblad. Transaktionsbladen ska vara numrerade i ordningsföljd och eventuella noteringar ska göras med kulspetspenna. Kassakvittot ska fästas på transaktionsbladet. Både brukaren och behörig personal ska kvittera på transaktionsbladet i samband med utlämning av medel för inköp och vid återredovisning av medel och kvitton. Transaktionsbladen ska förvaras i ett låst utrymme som endast personalen har tillgång till. Med fördel finns detta utrymme hos brukaren själv. Den mängd kontanta medel som personal hanterar åt en brukare bör vara anpassad efter brukarens enskilda behov. Dock är det socialförvaltningens rekommendation 5 av 10

8 att den inte bör överstiga sex procent av ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för 2015 är kronor vilket medför att den rekommenderade maxgränsen ligger runt kronor. Socialförvaltningen har fastslagit att personal inte får använda bankkort å brukarens vägnar, varken för betalning eller kontantuttag. Betalning, men inte uttag, med livsmedelsaffärers kort är tillåtet och förvaltningens rekommendation är att korten är kreditlösa. Brukarens kontanta medel, livsmedelsaffärskort och betalkort ska förvaras i låst säkerhetsskåp. Enhetschefen ansvarar för att hålla en förteckning över vilken personal som hanterar brukares privata medel samt för att rutin finns för nyckelhantering till säkerhetsskåpen. Kassaavstämning ska göras minst två gånger om året. Socialförvaltningen har sammanställt en anvisningsblankett som används vid avstämningen av kassaboken. Där framgår att kontrollen ska innefatta en övergripande bedömning av hur tydlig redovisning som förts i kassaboken, en avstämning att brukarens kontanta medel överensstämmer med saldot i kassaboken, en granskning av fullständigheten av transaktionsbladen för transaktioner överstigande kronor, samt att det finns en skriftlig överenskommelse mellan brukaren och personal om hantering av kontanta medel. Denna avstämning ska genomföras av personal som inte hanterar brukarens privata medel. Vidare fastslås att misstankar om oegentligheter ska framföras till enhetschefen samt att transaktioner och gåvor inte för förekomma mellan brukare och personal. Förbudet omfattar även att personal hjälper brukare att genomföra en transaktion med någon utomstående part. 6 av 10

9 4. Granskningsresultat 4.1. Tillämpning av lagar, regler och riktlinjer Två gruppboenden avseende funktionsnedsättning och två särskilda boenden inom äldreomsorgen har granskats. Stickprovsbedömningar har genomförts på samtliga boenden där bland annat kassabok, kvitton, skriftliga överenskommelser och kassaskrin inkluderats. Ett antal kassaböcker med tillhörande kvitton och överenskommelser har studerats per boende. En kontrollberäkning mellan kassabok och kassaskrin har gjorts för en brukare per boende. I tabell 1 nedan presenteras en översikt av de granskade boendena. Tabell 1. Översikt av granskade boenden. Typ av boende Antal brukare på boendet/avdelningen Antal brukare som får stöd med hantering av privata medel Gruppboende 4 4 Gruppboende 5 5 Särskilt boende Särskilt boende Resultat av verifiering Resultaten av verifieringen framgår av tabell 2 nedan. Tabellen är uppbyggd efter socialnämndens och socialförvaltningens regler som presenterades under avsnitt 3.2. Tabell 2. Efterlevnad av socialnämndens och socialförvaltningens regler, riktlinjer och policys. Regel/riktlinje/policy Skriftlig överenskommelse mellan brukare och boendet Typ av ekonomisk transaktion Påfyllnad av medel Vad hanteras på boendet Räkningar Kort Kontanter (max 6 % av prisbasbeloppet) Livsmedelskort Uttag av kontanter med kort Efterlevnad Skriftlig överenskommelse mellan brukare och boendet fanns på tre av fyra boenden. Av dem framgick vilken typ av transaktioner som personalen fick utföra samt hur brukarens kontanta medel skulle fyllas på. Räkningar: inget av boendena hanterade räkningar. Kort: två av fyra boenden hanterade kort å brukarens vägnar. Kontanter: samtliga boenden hanterade kontanter å brukarens vägnar. I tre av fyra fall bestämde god man/anhörig hur mycket kontanter som skulle förvaras. På ett boende tillämpades en maxgräns om 2000 kronor. Livsmedelskort: på tre av fyra boenden hanterades livsmedelskort å brukarens vägnar. Uttag av kontanter med kort: på två av fyra boenden skedde 7 av 10

10 kontantuttag med bankkort. På ett boende genomfördes kontantuttag via ICA-konto. På ett boende ansvarade god man/anhöriga för kontantuttag. Ansvarsfördelning: Kontaktpersonen hanterar medlen Lista över kontaktperson Kassabok Prydlig Bläck Kolumner Signering (dubbelsignering vid insättning och uttag) Transaktionsblad Numrering Lån Räntebärande konto Förvaring Kontanter/kort Kassabok Kvitton Nycklar till kontantförvaringen Förvaring Kvittering Internkontroll Avstämning av kassabok minst två ggr/år Avstämning vid årsskiftet Egna stickprov Kontaktpersonen ansvarade för de privata medlen på samtliga boenden. På två av fyra boenden hade all personal tillgång till medlen och kunde hjälpa till med inköp. Lista över vem som är kontaktperson för vilken brukare fanns på två av fyra boenden. Prydlig: samtliga kassaböcker var tydliga och lättlästa. Bläck: på samtliga boenden gjordes noteringar i kassaboken med bläck. Kolumner: på tre av fyra boenden innehöll kassaböckerna samtliga obligatoriska kolumner. På ett boende saknades verifikationsnummer. Signering: På samtliga boenden signerades kvitton och transaktionsrad i kassabok. Dubbelsignering vid insättning och uttag av kontanter tillämpades vid två av fyra boenden. Numrerade transaktionsblad tillämpas inte på något boende. På tre av fyra boenden numrerades kvitton i överensstämmelse med verifikationsnumret i kassaboken och häftades fast i ett spiralblock. På ett boende förvarades kvittona utan inbördes ordning i ett kuvert. Lån förekommer inte på något boende. Räntebärande konto tillämpas inte på något boende. På tre av fyra boenden förvarades kontanter/kort, kassabok och kvitton i ett låst utrymme i brukarens rum. På ett boende sker förvaringen på personalens kontor. På ett boende förvaras nycklarna i ett smart nyckelskåp som loggar nyckelhanteringen. På ett boende förvarades nycklarna i ett kodlåsskyddat skåp. På ett boende förvarandes nycklarna på personalens kontor. På ett boende hade personalen nycklarna på sina egna nyckelknippor. Nycklarna kvitterades ut på ett av fyra boenden. Avstämning av kassaböckerna görs minst två gånger per år för samtliga boenden. Årsavstämning av kassaböckerna för 2014 gjordes på tre av fyra boenden. Socialstyrelsens anvisningsblankett användes på två boenden vid avstämningen. Stickprovskontroller genomförs på ett av fyra boenden. Oegentligheter Skriftliga lokala rutinbeskrivningar Kontrollräkning av kontanter vs kassabok. På samtliga boenden finns rutin avseende oegentligheter som innebär att enhetschefen ska bli informerad om t.ex. kassaboken inte stämmer. På ett av fyra boenden fanns lokala skriftliga tilläggsrutiner. Fyra av fyra kontrollräknade kassaskrin stämde överens med tillhörande kassabok. 8 av 10

11 5. Bedömning och rekommendationer 5.1. Svar på revisionsfråga Finns ändamålsenliga regler för hantering av privata medel och är den interna kontrollen kring hanteringen tillräcklig? Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att det finns ändamålsenliga riktlinjer för hantering av privata medel som tillämpas inom regionen. Den interna kontrollen är dock i vissa avseenden otillräcklig. Detta baseras på följande granskningsiakttagelser: Efterlevnaden av reglerna var i vissa avseenden bristfällig på boendena. Olika brister iakttogs på boendena. Privata medel förvarades inte på ett betryggande sätt på ett boende. Nyckelhanteringen var bristfällig på ett boende. På en granskad enhet fördes inte räkenskaperna inte i enlighet med god redovisningssed. Uppföljningen av räkenskaperna gjordes på olika sätt på boendena. På ett boende var inte uppföljningen i enlighet med god redovisningssed Avstämning mot kontrollmål I tabell 3 presenteras en uppfyllnadsavstämning mot kontrollmålen. Tabell 3. Avstämning mot kontrollmål Kontrollmål Kommentar Är befintliga riktlinjer rörande hantering av privata medel ändamålsenliga? Efterlevs riktlinjer/policy? Privata medel förvaras på ett betryggande sätt i exempelvis låst utrymme. Uppfyllt Socialnämndens och socialförvaltningens regler för hantering av privata medel avseende hantering av privata medel överensstämmer med god redovisningssed. Redovisningen görs i sidoordnat system som stäms av inför bokslutet. Transaktionerna verifieras i kassaboken med verifikationsnummer. Delvis uppfyllt Riktlinjer och policy efterlevs i de flesta avseenden vilket framgår av ovan presenterad tabell. I granskningen noterades bristande kontroll av kassaböcker på ett boende, bristande nyckelförvaring på ett boende samt att det saknades skriftlig överenskommelse om hantering av privata medel på ett boende. Delvis uppfyllt Privata medel förvaras på ett betryggande sätt på tre av fyra boenden. Förvaringen bedömdes som icke betryggande på ett boende där samtliga brukares privata medel förvarades i samma utrymme på personalens kontor. Till detta utrymme hade all personal nyckel som 9 av 10

12 förvarades på personalens egna nyckelknippor. Förs räkenskaper i enlighet med god sed? Delvis uppfyllt Räkenskaper förs i enlighet med god sed på tre av fyra granskade boenden. På ett av boendena saknades verifikationsnummer för transaktionerna. Finns en strukturerad uppföljning och utvärdering av hantering av privata medel? Delvis uppfyllt Strukturerad uppföljning och utvärdering fanns på tre av fyra boenden. I granskningen noterades att årsavstämning för 2014 inte genomförts på ett boende samt att socialstyrelsens anvisningsblankett endast användes på två boenden Förslag till åtgärder/rekommendationer Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att de regler som finns i regionen ger förutsättningar för en god internkontroll under förutsättning att de efterlevs fullt ut. Vi noterar dock viss diskrepans i efterlevnaden då reglerna inte efterlevs till fullo på samtliga granskade boenden. Vår rekommendation är att efterlevnaden av socialnämndens och socialförvaltningens regler och riktlinjer förbättras i regionen. 10 av 10

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun

Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Granskning av kommunens hantering av privata medel i Motala kommun Maj 2007 Karin Jäderbrink Karolina Granath Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förbättringsförslag...3 2. Bakgrund...4 3. Uppdrag

Läs mer

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel

Instruktioner och generella anvisningar för hantering av privata medel VALLENTUNA KOMMUN 2008-12-18 SID 1/9 er och generella anvisningar för hantering av privata medel När enskildas privata medel hanteras ska det på varje enhet finnas skriftliga lokala rutiner som är grundade

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen.

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14. Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom handikappomsorgen. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter sker en viss hantering av privata

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14

VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 VIMMERBY KOMMUN 1. Omsorgsförvaltningen CL 2009-01-14 Policy och rutiner för hantering av privata medel inom äldreomsorgens hemtjänst och särskilda boende. Inom omsorgsförvaltningens olika verksamheter

Läs mer

Hantering av privata medel inom socialtjänsten

Hantering av privata medel inom socialtjänsten RIKTLINJE Lillemor Johansson, lillemor.johansson@kil.se 2014-11-25 Beslutad av ledningsgruppen Hantering av privata medel inom socialtjänsten SYFTE Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten

Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Revisionsrapport Granskning av privata medel inom LSSverksamheten Klippans kommun juni 2009 Karin Andersson Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte och revisionsfrågor...3

Läs mer

Rutin för hantering av privata medel

Rutin för hantering av privata medel 2012-08-22 Rutin för hantering av privata medel Rutin för hantering av privata medel Dnr: KS 2012-298 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Markus Fjellsson, utredningssekreterare Antagen av: Välfärdschef

Läs mer

Hantering av privata medel inom omsorgsnämnden

Hantering av privata medel inom omsorgsnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Linda Gustavsson Revisionskonsult Hantering av privata medel inom omsorgsnämnden Kristianstads kommun 1. Sammanfattande bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel

Riktlinjer för hantering av privata medel Riktlinjer för hantering av privata medel 791:5 Riktlinjer för hantering av privata medel Antagna av Kommunfullmäktige 2007-12-13 Gäller fr o m 2008-01-01 Riktlinjer för hantering av vårdtagares privata

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål

Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Sid 1(5) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Utredningssekreterare 2015-04-20 Riktlinje för hantering av privata medel och värdeföremål Bakgrund När den enskilde inte längre kan eller anser sig

Läs mer

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden Styrdokument, riktlinjer Kundvalskontoret 2014-08-13 Katarina Blomstrand 08-590 973 93 Dnr katarina.blomstrand@upplandsvasby.se SÄN/2014:217 Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social-

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN

REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN REGLER OCH RUTINER FÖR HANTERING AV PRIVATA MEDEL INOM ÄLDREOMSORGEN Antagen av socialnämnden 2011-03-22 Reviderad 2013-05-07 Innehåll 1. Allmänna regler och anvisningar... 3 1.1. Regler och rutiner...

Läs mer

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden

Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Antagen i Socialnämnden 2008-10-29 145 Reviderad upplaga antagen i Socialnämnden 2013-02-20 20 2 (12) 2 (12) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel

Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Nedanstående regler och anvisningar är antagna av socialnämnden i Järfälla kommun 2013-03-07. Revidering beslutas av socialnämnden 2014-12-11

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun

Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun Dnr Son 2013/36 Riktlinjer för privata medel Socialnämnden i Järfälla kommun Riktlinjer för hantering av brukares privata medel Syfte Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är:

Exempel på åtgärder för att minimera kontanthantering är: Rutin för hantering av privata medel för personer som har hemtjänst eller bor i vårdbostad (Detta är en del av omsorgsnämndens rutin för att förvalta/ hantera vårdtagares privata medel och ingår som en

Läs mer

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade

Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Revisionsrapport Hantering av privata medel inom bostäder för funktionshindrade Socialnämnden i Lindesbergs kommun Mars 2009 Oscar Hjelte Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO)

Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Bilaga 142 Socialförvaltningen 140930 1 Riktlinje för hantering av privata medel inom Vård och omsorg (VoO) Innehåll Inledning... 1 Syfte... 1 Ansvar och roller... 1 Huvudregel... 2 Skriftlig överenskommelse...

Läs mer

Kontant försäljningsverksamhet

Kontant försäljningsverksamhet Revisionsrapport Kommunrevisionens granskning av Kontant försäljningsverksamhet Klippans kommun September 2010 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 5 1.1

Läs mer

Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet

Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet Revisionsrapport Granskning av kontant försäljnings- Verksamhet Eslövs kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1. Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 7 1.1 Definition... 7 1.2 Behovet styr... 7 1.3 Kommunens ansvar...

Läs mer

Hantering av privata medel

Hantering av privata medel Hantering av privata medel Riktlinjer för Social- och omsorgsförvaltningen Dnr 2011-081-790 Omsorgsnämnden 132 Reviderad 2014-10-09 Innehåll 1 Syfte 2 1.1 Definition... 2 1.2 Behovet styr... 2 1.3 Kommunens

Läs mer

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS

Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Revisionsrapport* Granskning av privata medel inom särskilda boenden enligt LSS Eslövs kommun Augusti 2006 Anna Eriksson Kerstin Larsson, Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisionskonsult Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3

Läs mer

Rutiner för hantering av privata medel

Rutiner för hantering av privata medel ON 2008.763 2008-11-20 Ändrad 2015-02-17 Rutiner för hantering av privata medel Förvaltning av privata medel i Kristianstads kommun, inom omsorgsnämndens verksamhetsområde Person med insats genom omsorgsförvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde.

Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Dokumentnummer 7.6.1 1(5) Riktlinjer för handhavande av enskilds ekonomi inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Allmänt Handhavande av enskilds ekonomi, där den enskilde har någon form av insats

Läs mer

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Kontantkassor. Gällivare kommun. Februari 2011. Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Kontantkassor Gällivare kommun Februari 2011 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattande bedömningar och förslag... 2 2. Inledning... 3 2.1

Läs mer

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen

Borlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Bromma stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 8, 2014 Dnr 3.1.2-44/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i

Läs mer

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden

Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Årsrapport 2014 Kyrkogårdsnämnden Rapport från Stadsrevisionen Nr 24, 2015 Dnr 3.1.2-66/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Hantering av privata medel. Jan Nilsson. Augusti 2011

Revisionsrapport. Botkyrka kommun. Hantering av privata medel. Jan Nilsson. Augusti 2011 Revisionsrapport Hantering av privata medel Botkyrka kommun Jan Nilsson Augusti 2011 2011-08-24 Jan Nilsson Projekt/uppdragsledare Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Hantering av kontantkassor Kalix kommun

Hantering av kontantkassor Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering av kontantkassor Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Kalmar kommun Maj 2008 Elisabeth Rye Andersson Caroline Liljebjörn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Riktlinjer för hantering av kontanta medel

Riktlinjer för hantering av kontanta medel Riktlinjer för hantering av kontanta medel Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av kontanta medel Riktlinjer 2015-11-30, 245 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kungsbacka kommun Revisionsrapport 2015. Löpande granskning 2015. Revisionsrapport --- B\Jtln1ng,,; bettl:'r wo ki'lq world

Kungsbacka kommun Revisionsrapport 2015. Löpande granskning 2015. Revisionsrapport --- B\Jtln1ng,,; bettl:'r wo ki'lq world Kungsbacka kommun Revisionsrapport 2015 Löpande granskning 2015 Revisionsrapport --- B\Jtln1ng,,; bettl:'r wo ki'lq world Aui ldi'lq il hpttpr 1'\'o. k l fl Q world Innehåll 1. lnledning... 2 1.1. Bakgrund..........................................................

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av s förtroendevalda revisorer Karlskrona kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...3 1. Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.1. Syfte

Läs mer

Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd Årsrapport 2013 Skarpnäcks stadsdelsnämnd Rapport från Stadsrevisionen Nr 14, 2014 Dnr 3.1.2-50/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Revisionsrapport Bokslutsprocessen

Revisionsrapport Bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Bokslutsprocessen Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 6 Bilagor: 3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för hantering av privata medel inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för hantering av privata

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av vatten- och avloppsverksamhetens redovisning

Granskning av vatten- och avloppsverksamhetens redovisning Revisionsrapport Granskning av vatten- och avloppsverksamhetens redovisning Region Gotland Mattias Haraldsson Region Gotland Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss

Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss Robertsfors kommun 915 81 ROBERTSFORS Riktlinjer för hantering av Privata medel inom Hemtjänst enligt SoL Personligassistans enligt Lss Antagen av kommunstyrelsens sociala utskott 2012-03-12 33 ROBERTSFORS

Läs mer

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Administration av den enskildes privata medel sker på olika sätt utifrån det behov av stöd som han/hon har: 1. Den enskilde sköter ekonomi på

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar

Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-18 GSN-2015/469.194 1 (3) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Pirjo.Dahlgren-Jespersson@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-287.026 Styrelseärende 4 2015-12-11 Till förbundsstyrelsen Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 De förtroendevalda respektive auktoriserade revisorernas

Läs mer

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor

Timrå kommun. Kontantkassor. Revisionsrapport. KPMG AB 6 mars 2012 Antal sidor: 9. Kontantkassor Revisionsrapport KPMG AB 6 mars 01 Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Ansvarig nämnd 7. Metod 8. Projektorganisation 9. Regelverk och styrdokument

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Granskning av kontanthantering inom kostenheten

Granskning av kontanthantering inom kostenheten www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 7 oktober 2013 Granskning av kontanthantering inom kostenheten Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Ängelholms kommun December 2009 Anna Eriksson Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och genomförande... 3

Läs mer

Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016.

Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinje för arvode till ställföreträdare 2016. Örebro kommun 2015-12-02 ÖN 100/2015 orebro.se 2 RIKTLINJE FÖR ARVODE TILL STÄLLFÖRETRÄDARE PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder

Revisionsrapport Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013

www.pwc.se Jan Nilsson Februari 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Jan Nilsson Februari 2013 Privata mede l Tyresö kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Sanna Hellblom-Björn Granskning av årsredovisning 2014 Samordningsförbundet Västerås Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Skurups kommun. Hantering av kontantkassa Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Skurups kommun Hantering av kontantkassa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4 2.3.

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Rutin för hantering av privata medel inom vård och omsorg

Rutin för hantering av privata medel inom vård och omsorg Fastställd av Ks 2011-03-09 2011-02-10 Rutin för hantering av privata medel inom vård och omsorg Syfte Att skydda den enskildes privata medel samt att hanteringen ska ske på ett sådant sätt att inte oberättigade

Läs mer

Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg

Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg HANDLÄGGARE Eva Ringman 08-535 3133 60 eva.ringman@huddinge.se Beslutsdatum kommunfullmäktige KF-beslut 17 mars 2008 1 (13) Hantering av privata medel inom äldre-, handikapp- och social omsorg POSTADRESS

Läs mer

Kassörhandbok SLUG UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

Kassörhandbok SLUG UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET SLUG Kassörhandbok Status: Beslutad Skapat: 2008-08-28 : 2008-08-28 Senast ändrat: 2008-08-28 Av: Kårstyrelsen Version: 1.0 Beslutsreferens: Kår-StyM 2008/09:02 4.3 Utskriftsdatum: 2008-09-04 10:45 E-post:

Läs mer

Försäljning av kommunal egendom och mottagande av gåvor

Försäljning av kommunal egendom och mottagande av gåvor Revisionsrapport Försäljning av kommunal egendom och mottagande av gåvor Piteå kommun juni 2009 Linda Marklund 2009-06-11 Linda Marklund, projektledare Helena Lundberg, uppdragsledare Innehållsförteckning

Läs mer

Information. Sekretess Gåvor och Testamenten Hantering av privata medel

Information. Sekretess Gåvor och Testamenten Hantering av privata medel Information Sekretess Gåvor och Testamenten Hantering av privata medel Avdelningen för LSS-verksamhet Juli 2009 Välkommen till Avdelningen För LSS-verksamhet Inom LSS-verksamheten är mötet med olika människor

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Bokföring STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare TANDHYG Innehåll Konstituerande möte... 1 Ekonomisk redovisning till medlemmarna... 1 Bokföring...

Läs mer

Handledning för kontrollanter

Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter Handledning för kontrollanter 1 Välkommen till Operation Dagsverke! Det är dags att arrangera Operation Dagsverke på din skola. Att du fått det här häftet innebär att du eller

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga

Yttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga Allmänna utskottet 2012 11 13 78 10 Socialnämnden 2012 11 22 186 12 Dnr 2012/411 751 Yttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga Bilagor: Granskningsrapport

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun Rapport Granskning av försörjningsstöd. Krokoms Kommun 2 December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8 Sammanfattning På

Läs mer

Rapport Granskning av försörjningsstöd.

Rapport Granskning av försörjningsstöd. Rapport Granskning av försörjningsstöd. Härjedalens kommun Socialnämnden 13 November 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669.

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669. Revisionsrapport Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Datum Dnr 2008-11-06 32-2008-0669 Granskning av nystartsjobb Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Arbetsförmedlingen granskat beslut,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015

Granskning av årsredovisning 2015 www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malena Wiklund Auktoriserad revisor 19 april 2016 Granskning av årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Dessa kriterier kan tillämpas för boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Med boende avses här ett s k HVB-hem, tillståndspliktig

Läs mer

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult

Kiruna kommun. Revisionsrapport. Granskning av anläggningsredovisning. www.pwc.se. Anna Carlénius Revisionskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av anläggningsredovisning Kiruna kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer