Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund Revisionsfråga Metod och avgränsning Avgränsning Granskningsresultat Inledning - organisation mm för mottagande i kommunen Socialförvaltningen Överförmyndarverksamheten Mål, riktlinjer och rutiner Socialförvaltningen Överförmyndarverksamheten Roller, ansvar och samverkan mellan olika aktörer internt och externt Stöd inom områdena socialtjänst och godmanskap Socialförvaltningen Överförmyndarverksamheten Uppföljning på individnivå Socialförvaltningen Överförmyndarverksamheten Återrapportering till nämnd och styrelse Revisionell bedömning... 9 Halmstads kommun

3 1. Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett i uppdrag att göra en granskning av arbetet kring ensamkommande flyktingbarn. Granskningen har avgränsats till Socialnämndens och överförmyndarens verksamhet. Vår bedömning är att överförmyndaren har ett i huvudsak ändamålsenligt mottagande. Socialnämnden har enligt vår bedömning ett i många delar ändamålsenligt mottagande men det finns vissa brister och förbättringsområden. Inom överförmyndarverksamheten finns rutiner mm, att gode män rekryteras särskilt för målgruppen samt att gode män får utbildning och stöd för sitt uppdrag. Samverkan med handläggare, boende och skola uppfattas fungera bra. Socialnämnden erbjuder enligt vår bedömning ett i huvudsak ändamålsenligt stöd till ensamkommande flyktingbarn och nämnden får återrapportering om verksamheten. Uppföljningen på individnivå sker återkommande och regelbundet. Nämnden har vissa styrande dokument men mål, specifika riktlinjer och rutiner saknas till viss del för handläggning och boende. Vidare saknas rutiner för samverkan mellan handläggare och boendeverksamhet samt för samverkan med skol- och överförmyndarverksamheten. Det saknas en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan handläggning och utförarverksamhet (boendet). Det finns också viss mindre otydlighet om ansvar i förhållande till överförmyndarverksamheten. Vi rekommenderar - att socialnämnden utarbetar mål med särskild inriktning på målgruppen ensamkommande flyktingbarn lämpligen i ett samarbete med Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. - att rutiner utarbetas och förankras för handläggning och boendeverksamheten. Särskilt angeläget är rutiner dels för boendeverksamheten med anledning av att denna ökar och nya medarbetare kommer in i verksamheten, dels för samverkan mellan handläggare och boendeverksamhet. - att socialnämnden och överförmyndaren gemensamt tar fram rutiner kring vissa ansvarsfördelningsfrågor mellan boende och god man. - överförmyndaren att ta fram rutiner för uppföljning och utvärdering av gode mans uppdrag, utöver den ekonomiska uppföljningen, för att skapa underlag för vidareutveckling av uppdraget och utbildningar. Det kan även vara aktuellt att initiera erfarenhetsutbyte mellan gode män. Halmstads kommun 1 av 11

4 2. Bakgrund Med ensamkommande flyktingbarn avses barn och unga mellan 0-18 år som vid ankomsten är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Majoriteten av de ensamkommande flyktingbarnen är i sena tonåren när de anländer till Sverige. Ansvaret för de asylsökande ensamkommande barnen fördelas mellan stat, kommun och landsting. Kommunen bär ansvar för boende, omvårdnad och skolgång. Kommunen bär även ansvar för att utse en god man som ska tillvarata barnets rättigheter. Då barnet får permanent uppehållstillstånd ska en s.k. särskilt förordnad vårdnadshavare utses efter framställan hos tingsrätten. I Halmstads kommun ansvarar Kommunstyrelsen för överförmyndarverksamheten. Det är av stor vikt att de ensamkommande barnen får ett ändamålsenligt stöd med möjlighet till individuell utveckling i syfte att ge en god integration och öka tryggheten för barnen. För att kunna ge ett bra stöd är det vidare av vikt att det finns en god samverkan då flera verksamheter är inblandade i mottagandet. De förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommun har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, beslutat att utföra en granskning av mottagandet i kommunen Revisionsfråga Har socialnämnden och överförmyndaren ett ändamålsenligt mottagande av ensamkommande flyktingbarn? Kontrollmål/granskningsmål Finns mål, riktlinjer och rutiner för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn? Är roller och ansvar mellan olika aktörer internt (mellan nämnd och överförmyndare) och externt (med t.ex. Migrationsverket och landstinget) tydligt och hur sker samverkan? Erbjuds de ensamkommande barnen ändamålsenligt stöd inom områdena socialtjänst och godmanskap? Hur sker uppföljning på individnivå? Sker ändamålsenlig återrapportering till nämnd och styrelse? Halmstads kommun 2 av 11

5 2.2. Metod och avgränsning Intervjuer har genomförts i avdelning Barn och unga inom Socialförvaltningen med avdelningschef, enhetschef för boende för ensamkommande flyktingbarn samt två handläggare. Vidare har kanslichef (tillika handläggare) och en handläggare inom överförmyndarverksamheten intervjuats samt tre gode män med uppdrag för ensamkommande flyktingbarn. Avsikten var också att intervjua ett antal ensamkommande flyktingbarn om deras uppfattning om det stöd de fått. Detta blev dock inte genomförbart då berörda inte ville medverka. Vidare har granskning gjorts av styrande dokument för målgruppen inom socialnämndens och överförmyndarens områden. Rapporten är faktaavstämd av berörda tjänstemän Avgränsning Granskningen har ej avsett skolgång för ensamkommande flyktingbarn eller återsökning av medel från Migrationsverket. Halmstads kommun 3 av 11

6 3. Granskningsresultat 3.1. Inledning - organisation mm för mottagande i kommunen Halmstads kommun inledde mottagande av ensamkommande flyktingbarn under år Avtalet med Migrationsverket omfattade då mottagande av tre asylsökande och 6 övriga pojkar över 16 år per år Socialförvaltningen Inledningsvis organiserades verksamheten inom avdelning Barn och unga inom Socialförvaltningen men flyttades inom kort till avdelning Vuxna i samma förvaltning. I november 2013 återfördes verksamheten till avdelning Barn och unga. Inom avdelning Barn och unga finns numera två handläggare (1,90 åarb) som helt är riktade till målgruppen. Handläggarna ansvarar för myndighetsfrågor som rör boende och stöd samt även familjehemsplaceringar mm. Handläggarna har i nuläget ca 25 aktuella ärenden. Vidare finns en enhetschef som tillsammans med ca 10 medarbetare (socialpedagoger och stödassistenter) ansvarar för verkställigheten. Det finns i ett boende (s.k HVB 1 -hem) för ensamkommande flyktingbarn med plats för fem ungdomar. Några av de ungdomar som anlände till Halmstad först och som fått permanent uppehållstillstånd har nu insats i utslussningslägenheter som Socialförvaltningen disponerar. En person är placerad på HVB-hem utanför kommunen och fyra barn är familjehemsplacerade (släktanknytning). I nuläget finns 13 aktuella ungdomar som får stöd. Det tar i genomsnitt 106 dagar för ensamkommande barn och unga att få beslut om ansökan om uppehållstillstånd. Vid tidpunkten då denna granskning genomförs, står kommunen i begrepp att teckna nytt avtal om mottagande med ett större antal unga, upp till 20 ungdomar per år varav 10 asylsökande och 10 övriga. Med anledning av det pågår planering för ett nytt HVB-hem med fler platser samt ytterligare lägenheter för utslussning. En projektledare på halvtid stödjer enhetschefen i detta arbete som även innefattar rekrytering av personal för stöd till det utökade antalet unga Överförmyndarverksamheten Halmstads kommun har en överförmyndare med reglemente. Överförmyndarverksamheten är organisatoriskt placerat vid stadskontoret. Sedan 2011 samarbetar Halmstad, Hylte och Laholm i en gemensam kansliorganisation i Halmstad för kommunernas överförmyndarverksamhet. Inom ansvarsområdet för överförmyndaren ligger tillsyn över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndaren utser (efter beslut i Tingsrätten) god man för ensamkommande flyktingbarn och sköter därefter tillsynen av dessa. 1 Hem för vård och boende enligt Socialtjänstlagen Halmstads kommun 4 av 11

7 3.2. Mål, riktlinjer och rutiner Socialförvaltningen I reglementet för Socialnämnden anges bl.a. att inom nämndens ansvarsområde finns uppgiften att i frågor om ensamkommande flyktingbarn samordna kommunens insatser samt fungera som kommunens avtalstecknande part i förhållande till ansvarig statlig myndighet. Socialnämnden har i sin verksamhetsplan för inte angett särskilda mål för målgruppen ensamkommande flyktingbarn. Verksamhetsplanen för avdelning Barn och unga 2013 anger inga specifika mål för målgruppen. Plan för 2014 är under utarbetande vid granskningstillfället. Enheten för ensamkommande flyktingbarn har vid granskningstillfället ingen verksamhetsplan klar för Handläggarna använder sig i grunden av de rutiner som finns för handläggning i barn- och ungdomsärenden. Handläggarna har dock för egen del dokumenterat särskilda rutiner för ensamkommande flyktingbarn som de grundläggande rutinerna saknar. Avsikten är att det i ledningssystemet framöver ska finnas rutiner under särskild rubrik Ensamkommande flyktingbarn (arbete pågår med att skapa ett ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete). Boendet för ensamkommande flyktingbarn har dokumenterat vissa rutiner men anger att en hel del återstår att dokumentera och kommunicera med all personal inte minst nu då nyrekrytering är aktuell. Rutiner för genomförandeplan finns men praktiseras inte i full utsträckning Överförmyndarverksamheten Överförmyndaren har inga särskilda mål eller särskilt uppdrag med koppling till den här aktuella målgruppen. Överförmyndarkansliet har en fastlagd rutin för hur en god man ska engageras för ensammankommande flyktingbarn. När Migrationsverket beslutar om att ett barn ska placeras i Halmstad meddelas i första hand socialtjänstens boende. Därefter får överförmyndarkansliet ansökan från Migrationsverket om att utse god man för ensamkommande flyktingbarn. Det förekommer att överförmyndarkansliet får förhandsinformation från boendet. Vanligtvis handlar det om kort tid mellan meddelande om att det finns ett barn till att en god man ska vara utsedd. Det har inneburit att överförmyndarkansliet har utvecklat täta kontakter med gode män samt utbildat fler gode män. Migrationsverket har ibland specifika önskemål vad gäller god man som barnet kan ha uttryckt och som kommunen behöver ta hänsyn till. De intervjuade gode männen anser att processen från att kommunen får besked om att det kommer ett barn till att en god man utses fungerar och att det går fort Roller, ansvar och samverkan mellan olika aktörer internt och externt Samverkan internt inom kommunen mellan handläggare, boende, gode män och skola uppges av samtliga i stort fungera bra. Representanter för dessa verksamheter Halmstads kommun 5 av 11

8 träffas regelbudet för att informera varandra om sina respektive verksamheter, diskutera samverkansfrågor mm. De intervjuade gode männen anser att de har ett bra stöd från och kommunikation med tjänstemännen på socialförvaltningen. De efterfrågar en bättre kommunikation med boendena. Bland annat anser de gode männen att de ska vara möjligt för dem att kontakta boendena även när deras kontaktperson inte är på plats eller på andra tider än telefontider. Samverkan externt är främst med hälso- och sjukvården (vanligen vårdcentral och tandvård) och i liten omfattning med Migrationsverket. Det finns även en nära samverkan med HFAB kring boendefrågor. Samtliga uppger att samverkan med dessa fungerar bra. Både handläggarna och boendepersonalen har även samverkan med andra kommuner i länet som har mottagning för ensamkommande flyktingbarn. Handläggarna, de intervjuade gode männen och överförmyndarverksamheten uppger att det finns vissa otydligheter i roller och ansvar. Olika exempel på otydlighet ges mellan myndighetsfunktion och boendeverksamhet samt i förhållande till god man (se även under 3.4.2). Handläggarna framhåller också att det varit svårigheter i samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i de få fall som bedömts ha behov av specialisinsats inte minst för svårare krishantering. BUP uppger sig inte kunna ge sådant specialiststöd. Vi har i granskningen inte funnit några processbeskrivningar, riktlinjer eller rutiner för intern och/eller extern samverkan mellan de för målgruppen aktuella samverkansparterna förutom de ovan angivna rutinerna som nedtecknats av handläggarna för eget bruk Stöd inom områdena socialtjänst och godmanskap Socialförvaltningen Boendeverksamheten stödjer ungdomarna med daglig livsföring, fritidsaktiviteter och kontakter med skola, vårdcentral mm. samt ger stöd för att utveckla kontaktnät i föreningsliv eller på annat sätt. Boendet arbetar för att träna ungdomarna till ett eget boende och ett självständigt liv. Det finns varierande uppfattningar från de goda männen rörande boendenas stöd till ungdomarna. Det finns olika sorters boende för barnen och förhållandena ser därmed olika ut. Det har förekommit att boenden inte har vidareförmedlat information till gode man eller inte hjälpt barnet med lättare medicinering. Det finns olika uppfattningar hos de intervjuade gode männen om hur tydligt boendenas uppdrag är Överförmyndarverksamheten Överförmyndarkansliet anser att uppdraget som god man för ensamkommande flyktingbarn innebär ett större ansvar jämfört med andra uppdrag som god man. I Gode mannens uppdrag och arvode för ensamkommande barn i Halmstad-, Hylte- och Laholms kommun beskrivs uppdraget och vilka uppgifter gode man har under utredningstiden och när uppehållstillstånd har beviljats. En god man för ensamkommande flyktingbarn har en högre grad av inblandning i dagliga beslut för Halmstads kommun 6 av 11

9 barnen jämfört med andra uppdrag som god man. Samtidigt är det boendet som har stöd- och tillsynsansvaret för barnet. Det finns, enligt överförmyndarkansliet, en viss gränsdragningsproblematik vad gäller anvarsfördelningen mellan god man och personalen på boenden. Kansliet anser att detta varierar mellan ärendena och att det går att hantera. Intervjuerna med gode män bekräftar denna problematik och att det finns variationer mellan ärenden. Överförmyndarkansliets handläggning av gode män för ensamkommande flyktingbarn är mer resurskrävande än annan handläggning bl.a. genom annan form för arvodering och mer tillsyn. Detta finansieras genom en ersättning på :- per barn som betalas av ansvarig socialförvaltning i respektive kommun. Detta kan inte återsökas från Migrationsverket. Kansliet har under det senaste året genomfört en samlad utbildningsinsats samt bedriver regelbunden (1 gång per månad) utbildningsverksamhet av gode män för ensamkommande flyktingbarn. Utbildningarna genomförs med en grundutbildning i kommunal regi, utbildningsmaterial från SKL samt med stöd från Länsstyrelsen. Utbildningen har hittills omfattat 50 personer. De intervjuade gode männen anser att utbildningen har varit till hjälp men att den samtidigt kan utvecklas till att handlar om mer praktiska förhållanden för uppdragstagarna. Vidare efterfrågar de gode männen ett forum för erfarenhetsutbyte mellan dem. Som stöd till god man har kansliet utvecklat e-tjänster där flera av de uppgifter som gode män ska rapportera kan lämnas in. Det handlar om rapportering av barnens ekonomi när god man inleder sitt uppdrag, dagboksrapportering och ekonomisk rapportering. Överförmyndarkansliet har till gode män angett att de inte kan ge råd eller stöd till god man utan hänvisar i första hand till de myndigheter och förvaltningar som är berörda av de aktuella ärendena. De intervjuade gode männen efterfrågar mer stöd för att hantera uppdraget som god man. Det handlar bl.a. om förbereda ytterligare för myndighetskontakter och att få en tydligare bild av ansvarsfördelningen mellan inblandade myndigheter och förvaltningar Uppföljning på individnivå Socialförvaltningen Handläggarna träffar den unge ca var 6-7 vecka för uppföljning av beslutade insatser. Dessutom görs särskild uppföljning vid behov. Vid enheten för ensamkommande flyktingbarn görs uppföljning återkommande vid personalmöten Överförmyndarverksamheten Överförmyndarverksamheten gör uppföljning av redovisning av ekonomi som lämnas in av gode män på samma sätt som för övriga godmans-ärenden. Vidare sker uppföljningen genom kansliets kontakter med skola och boende. Det finns inga etablerade rutiner för den sortens uppföljning utan det bygger på etablerade kontakter inom kommunen. Det finns rutiner för att hantera klagomål på goda män. De intervjuade gode män anser att uppföljningen sker i enlighet med den blankett som överförmyndarkansliet har tagit fram. På blanketten anges vilken sorts aktivitet som har gjorts, hur lång tid och eventuella utlägg. Det har lämnats synpunker på Halmstads kommun 7 av 11

10 blanketten som resulterat i förändringar. Det sker ingen utförlig uppföljning efter avslutat uppdrag eller utifrån vilka aktiviteter som rapporteras in. Återkopplingen till gode män består av arvodesbeslutet Återrapportering till nämnd och styrelse Socialnämnden får återrapportering kring verksamheten ensamkommande flyktingbarn vid delårs- och årsuppföljning. På individnivå rapporteras inte särskilt till nämnden annat än redovisning av delegationsbeslut från handläggare respektive Individutskott. Ledamöterna har möjlighet att på förfrågan ta del av utredningar och beslut i redovisade delegationsärenden. Kommunfullmäktige får återapportering kring överförmyndarverksamheten baserat på verksamhetsplanen vid delårs- och årsuppföljningar. Halmstads kommun 8 av 11

11 4. Revisionell bedömning Revisionsfrågan för denna granskning har varit: Har socialnämnden och överförmyndaren ett ändamålsenligt mottagande av ensamkommande flyktingbarn? Vår bedömning är att överförmyndaren har ett i huvudsak ändamålsenligt mottagande. Socialnämnden har enligt vår bedömning ett i många delar ändamålsenligt mottagande men det finns vissa brister och förbättringsområden. Vår bedömning baseras på att det i överförmyndarverksamheten finns rutiner mm, att gode män rekryteras särskilt för målgruppen samt att gode män får utbildning och stöd för sitt uppdrag. Samverkan med handläggare, boende och skola uppfattas fungera bra. Socialnämnden erbjuder enligt vår bedömning ett i huvudsak ändamålsenligt stöd till ensamkommande flyktingbarn och nämnden får återrapportering om verksamheten. Uppföljningen på individnivå sker återkommande och regelbundet. Nämnden har vissa styrande dokument men mål, specifika riktlinjer och rutiner saknas för handläggning. Det saknas även mål och ett antal grundläggande rutiner för boende- och utslussningsverksamheten och rutinerna för genomförandeplan praktiseras inte i full utsträckning. Vidare saknas rutiner för samverkan mellan handläggare och boendeverksamhet samt för samverkan med skol- och överförmyndarverksamheten. Vår bedömning är också att det saknas en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan handläggning och utförarverksamhet (boendet). Det finns också viss mindre otydlighet om ansvar i förhållande till överförmyndarverksamheten. Med tanke på att verksamheten för ensamkommande flyktingbarn kommer att öka de närmaste åren rekommenderar vi att socialnämnden utarbetar mål med särskild inriktning på målgruppen ensamkommande flyktingbarn med anledning av att denna målgrupp har särskilda behov. Lämpligen kan mål eller delar av dessa utarbetas och följas upp i ett samarbete med Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Vi rekommenderar också att rutiner utarbetas och förankras för handläggning och boendeverksamheten till ensamkommande flyktingbarn. Särskilt angeläget är rutiner dels för boendeverksamheten med anledning av att denna ökar och nya medarbetare kommer in i verksamheten, dels för samverkan (roll- och ansvarsfördelning) mellan handläggare och boendeverksamhet. Vi rekommenderar även att socialnämnden och överförmyndaren gemensamt tar fram rutiner kring vissa ansvarsfördelningsfrågor mellan boende och god man. Vi anser att uppföljningen på individnivå i stora delar är ändamålsenlig. Vidare anser vi att återrapporteringen till nämnd och styrelse också i stora delar är ändamålsenlig. Halmstads kommun 9 av 11

12 Vi rekommenderar överförmyndaren att ta fram rutiner för uppföljning och utvärdering av gode mans uppdrag, utöver den ekonomiska uppföljningen, för att skapa underlag för vidareutveckling av uppdraget och utbildningar. Det kan även vara aktuellt att initiera erfarenhetsutbyte mellan gode män. Halmstads kommun 10 av 11

13 Carl-Magnus Stenehav Uppdragsledare Christel Eriksson Projektledare Halmstads kommun 11 av 11

JfiJBil;;;;; \t d,nskar kommentarer i anledning av vfir granskning senast 2015-06-30 ften de granskade ndmnderna. Datum 2Or5-03-L2

JfiJBil;;;;; \t d,nskar kommentarer i anledning av vfir granskning senast 2015-06-30 ften de granskade ndmnderna. Datum 2Or5-03-L2 Falkenbergs kommun Revisorerna Datum 2Or5-03-L2 Socialnhmnden Barn- och utbildningsnlmnden Overftirmyndarndmnden _ Kommunfullmiiktige - fdr klirnedom Ensarnkomrnande barn och ungdomar Revisorerna i Falkenbergs

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av placeringar i familjehem Gabriella Fredriksson Mars 2016 Trelleborgs kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av placeringar i familjehem Gabriella Fredriksson Mars 2016 Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Gabriella Fredriksson Mars 2016 Granskning av placeringar i familjehem Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2.

Läs mer

Granskning av överförmyndarverksamheten

Granskning av överförmyndarverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Tilda Lindell 13 juni 2014 Granskning av överförmyndarverksamheten Vallentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhet för nyanlända

Verksamhet för nyanlända www.pwc.se Revisionsrapport Verksamhet för nyanlända Forshaga Kommun Peter Aschberg Remmi Gimborn Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1. Bakgrund...4 1.2. Syfte och Revisionsfråga...4

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013 Revisionsrapport Placering unga i av barn och familjehem Trelleborgs kommun Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2.

Läs mer

Hantering av läkemedel

Hantering av läkemedel Revisionsrapport Hantering av läkemedel och läkmedelsanvändning av äldre Kalmar kommun Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Stefan Wik Cert. kommunal revisor Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Regler och

Läs mer

Barn och unga i familjehem

Barn och unga i familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga i familjehem Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015.

Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Sammanställning av uppföljning kring åtgärder och fokusområden på Flottiljen den 16 februari 2015. Närvarande: Elisabeth Forssén, verksamhetschef, Eva Eriksson, samordnare och undersköterska, Inger Brandell,

Läs mer

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Socialnämnden 2013-02-28 Plats och tid: ande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S)

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun

Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Revisionsrapport* Landstinget Gävleborg, Bollnäs, Söderhamns, Hudiksvalls och Nordanstigs kommun Samverkan avseende ungdomar med psykosocialproblematik och psykiska sjukdomstillstånd November 2007 Karin

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Revisionsrapport Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Halmstads kommun Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Linda Gustafsson Bo Thörn, certifierad kommunal revisor December 2012 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn Gävle kommun

Ensamkommande flyktingbarn Gävle kommun REVISIONSRAPPORT 2012-04-26 Sid 1 (2) Kommunfullmäktige Dnr: 11REK16 Handläggare: Ensamkommande flyktingbarn Gävle kommun Slutsatser och ställningstaganden Granskningsrapporten behandlades av revisorskollegiet

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Om uppdraget god man för ensamkommande barn

Om uppdraget god man för ensamkommande barn Om uppdraget god man för ensamkommande barn Bakgrund ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN OCH AVDELNINGEN FÖR ÖVERFÖRMYNDARÄRENDEN I varje kommun i Sverige finns en överförmyndarfunktion, antingen en överförmyndare eller

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Motala kommun Lena Brönnert Uppföljning av placerade barn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag,

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Uppmanar invånare som vill engagera sig att bli kulturvänner, familjehem, kontaktpersoner eller gode män

Uppmanar invånare som vill engagera sig att bli kulturvänner, familjehem, kontaktpersoner eller gode män Pressmeddelande 2015-10-19 Tibro kommun vill ta vara på allmänhetens engagemang för flyktingar: Uppmanar invånare som vill engagera sig att bli kulturvänner, familjehem, kontaktpersoner eller gode män

Läs mer

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande

Läs mer

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram

Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Revisionsrapport Avveckling av chefspersoner som ett led i landstingets chefsförsörjningsprogram Landstinget Halland September 2010 Anders Lundberg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd

Samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd Revisionsrapport* Samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd Revisorerna i kommunerna och landstinget i Halland i samverkan Del 7 (av 8) HALMSTADS KOMMUN Socialnämnden; individ- och familjeomsorg,

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren. Gode mannens uppdrag är att vara i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Det betyder att den gode mannen har

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens företagshälsovård Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 10 1 Sammanfattning

Läs mer

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013.

Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013. Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Verksamhetsplan 2013-02-14 Överförmyndarens uppdragsplan/ verksamhetsplan 2013 ÖFM-4/2013 2013.12 Uppdragsplanen/verksamhetsplanen fastställdes av överförmyndaren den 14 februari 2013. Kommunens övergripande

Läs mer

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning

Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Revisionsrapport Granskning av projekt för anläggning av ny skytteanläggning Januari 2011 Anna Henriksson Fredrik Markstedt Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Inledning...

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommunens mottagande av ensamkommande

Uppföljning av granskningen av kommunens mottagande av ensamkommande Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Överförmyndaren Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Uppföljning av granskningar om läkemedelsanvändning och vårdhygien vid äldreboenden

Uppföljning av granskningar om läkemedelsanvändning och vårdhygien vid äldreboenden Revisionsrapport Uppföljning av granskningar om läkemedelsanvändning och vårdhygien vid äldreboenden Jan-Erik Wuolo Cert. kommunal revisor Övertorneå kommun Maj 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26

Patientbemötande i vården. Landstinget i Östergötland. Revisionsrapport. Datum 2011-01-26 Patientbemötande i vården Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Datum 2011-01-26 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

Utvä rdering äv Ä tstö rningsenheten i Hälländ 2011-12-02

Utvä rdering äv Ä tstö rningsenheten i Hälländ 2011-12-02 SPsH080010 Ärende 12 DN PS 2012-02-16 Utvä rdering äv Ä tstö rningsenheten i Hälländ 2011-12-02 Denna rapport är framtagen i samband med en utvärdering av nuvarande organisation under tre veckor i november

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan. - En enkätundersökning

Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan. - En enkätundersökning Upplevelsen av att arbeta med nyanlända i elevhälsan - En enkätundersökning 1 Sammanfattning Elevhälsan är en av de offentliga verksamheter som i hög grad påverkats av det ökande antalet nyanlända barn

Läs mer

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx

ABCD. Ärendehantering Granskningsrapport. Säters kommun. Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Säters kommun Ärendehantering Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2012-11-29 Antal sidor:6 Säter är hant.docx Innehåll 1.Sammanfattning 3 2. Syfte 3 3. Avgränsning 4 4. Metod 4 5. Genomförande

Läs mer

Hur hanteras synpunkter och klagomål?

Hur hanteras synpunkter och klagomål? Hur hanteras synpunkter och klagomål? Resultat från inspektioner av HVB och LSS-verksamheter för barn och ungdomar 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan,

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-05-26 Diarienummer SCN-2015-0180 Socialnämnden Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 Förslag

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet AB Ljusdalshem Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN Socialnämnden 2015-12-01 1 (7) Socialförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling SOCN/2015:195 Elin Lindh /070-086 21 44/ 13 Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN GE VÅRD

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn

Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden Datum 1 (7) Socialförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling Sofia Eriksson, 070-0866201 Överförmyndarkontoret Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn Utredningens

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Dessa kriterier kan tillämpas för boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Med boende avses här ett s k HVB-hem, tillståndspliktig

Läs mer

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00 OBS tiden! Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd

Samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd Revisionsrapport* Samverkan kring barn och ungdomar i behov av särskilt stöd Revisorerna i kommunerna och landstinget i Halland i samverkan Del 1, sammanfattad rapport hela länet Februari 2008 Helena Bengtsson

Läs mer

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna 2014-11-14 För yttrande Kommunstyrelsen Social-och arbetsmarknadsnämnden Barn- och skolnämnden För kännedom Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Revision av nämndernas

Läs mer

Revisionsrapport. Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning. Halland, sammanfattning

Revisionsrapport. Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning. Halland, sammanfattning Revisionsrapport Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning Halland, sammanfattning Kristian Hafskjär Laholms kommun Charlotte Hammar Deloitte Cecilia Svensson Ernst&Young Irene Dahl Ernst&Young Christel

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av sjuka hus

Granskning av landstingets hantering av sjuka hus Granskning av landstingets hantering av sjuka hus Rapport nr 18/2013 Januari 2014 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS

Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS www.pwc.se PM Fredrik Markstedt Certifierad kommunal revisor och Charlotte Erdtman Förstudie kring övertagandet av viss hälso- och sjukvård LSS Sollentuna kommun Förstudie kring övertagandet av viss hälso-

Läs mer

Lekmannarevision 2007

Lekmannarevision 2007 Granskningsredogörelse * Lekmannarevision 2007 Krokomsbostäder 21 februari 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor *connectedthinking 2008-02-21 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1

Läs mer

INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Socialnämnden 2016-01-15 1 (7) Socialförvaltningen 05 Socialnämnden INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Förslag till beslut Med utgångspunkt från rapporten till Inspektionen

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Förstudie återvändande ensamkommande

Förstudie återvändande ensamkommande Förstudie återvändande ensamkommande En förstudie genomförd av Strömsunds kommun Finansierat av Europeiska återvändandefonden och Strömsunds kommun Presentationens upplägg INTRODUKTION Vad och varför?

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar ett gemensamt ansvar. Kartläggning och åtgärdsplan

Ensamkommande barn och ungdomar ett gemensamt ansvar. Kartläggning och åtgärdsplan Ensamkommande barn och ungdomar ett gemensamt ansvar Kartläggning och åtgärdsplan Förord Det stora och ökande antalet ensamkommande asylsökande barn och ungdomar till Sverige innebär att bristen på platser

Läs mer

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81)

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Föreningen Sveriges Socialchefer,FSS

Läs mer

Umeå kommun. Granskning av överförmyndarnämndens kontroll av gode män och förvaltare. KPMG AB 2 december 2014 Antal sidor: 16

Umeå kommun. Granskning av överförmyndarnämndens kontroll av gode män och förvaltare. KPMG AB 2 december 2014 Antal sidor: 16 Granskning av överförmyndarnämndens kontroll av KPMG AB 2 december 2014 Antal sidor: 16 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Läs mer

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen

Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen www.pwc.se Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult Granskning av ansvarsfördelning mellan teknisk nämnd och förvaltningen Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn

Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn 21 augusti 2012 Förbundsordningen för Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn (nedan kallat förbundet) har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Socialförvaltningen. Sekreterare: Paragrafer 40-46 Emelie Lindbergh. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Socialförvaltningen. Sekreterare: Paragrafer 40-46 Emelie Lindbergh. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2014-04-24 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:10-10:00 ande: Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S)

Läs mer

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun Revisionsrapport 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson Arvika kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning/bakgrund...3 2.1 Metod/genomförande...3

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2010 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Uppsiktsplikt och ägarstyrning

Uppsiktsplikt och ägarstyrning www.pwc.se Revisionsrapport Uppsiktsplikt och ägarstyrning Margareta Irenaeus Cert. kommunal revisor Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Uppdrag... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Varje år kommer flera hundra barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade

Läs mer

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal

Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Rapport avseende granskning av interna överenskommelser och externa avtal Östersunds kommun Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Rutinbeskrivning 3 3. Granskningsresultat 5 Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport HVB-hem Krokoms kommun 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor 2010-02-01 Maj-Britt Åkerström, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Godkännande av dagordning... 44 36 Redovisningar av placeringar inom Individ- och familjeomsorgen... 45 37 Fortsatta insatser för män som utövar våld i nära relationer... 46 38

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting

Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Maria Strömbäck Hans Rinander Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 56 Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdag 2015-09-23 Innehåll 111 Tillkommande ärenden och godkännande av föredragningslista... 127 112 Delgivningar... 128 113 Statusrapport... 129 114 Inbjudningar

Läs mer

Slutrapport internkontrollplan 2015

Slutrapport internkontrollplan 2015 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2016-01-08 1 (9) Socialförvaltningen Kvalitet och utveckling ÖFNES/2015:15 Elin Lindh /070-086 21 44/ Slutrapport internkontrollplan 2015 Överförmyndarnämnden

Läs mer

Granskning av styrning och ledning inom hemtjänstverksamheten

Granskning av styrning och ledning inom hemtjänstverksamheten Revisionsrapport Anders Törnqvist My Nyström Granskning av styrning och ledning inom hemtjänstverksamheten Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Verksamhetsberättelse för Socialförvaltningens Barn- och familjeenhet år 2011 Viktiga händelser De två enheterna barn- och familjeenheten och socialförvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd av Diarienummer Original datum 2014-01- Giltig till

Läs mer

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING. Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet STADSREVISIONEN www.stockholm.se/revision Nr 1 Januari 2008 DNR 420-17/2008 Revisionsrapport STADENS SÄKERHETSARBETE UPPFÖLJNING AV TIDIGARE GRANSKNING Kommunstyrelsen har gett säkerhetsfrågorna hög prioritet

Läs mer

Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden

Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden 2013-11-20 Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden Följande rutin syftar till att öka likabehandlingen och rättssäkerheten kring ensamkommande barn och ungdomar

Läs mer