Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13"

Transkript

1 Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Revisionsrapport - Personalrelaterade skulder slutlig.docx

2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier 6. Metod 7. Projektorganisation 8. Regelverk och lagstiftning 9. Okompenserad övertid 9.1 Inrapportering, kontroll och godkännande 9.2 Sparande, uttag och utbetalning 9.3 Hantering vid förvaltningsbyten 10. Jour- och beredskapsersättning 10.1 Inrapportering, kontroll och godkännande 10.2 Sparande, uttag och utbetalning 10.3 Hantering vid förvaltningsbyten 11. Semesterlön 12. Analytisk granskning av personalrelaterade skulder 12.1 Övertidsskuld 12.2 Jourkomp 13. Kvarstående problemområden och möjligheter till förbättringar 13.1 Inrapportering, kontroll och godkännande 13.2 Sparande, uttag och utbetalning 13.3 Hantering vid förvaltningsbyten 13.4 Övrigt

3 1. Sammanfattning Vår bedömning är att den interna kontrollen beträffande hanteringen av de personalrelaterade skulderna har förbättrats under de senaste åren. Det finns dock fortfarande möjligheter till förbättringar som enligt vår uppfattning ytterligare skulle förstärka den interna kontrollen. Vi har identifierat följande problemområde med tillhörande förslag på förbättringar: Vi bedömer att det i många fall finns begränsade möjligheter för chefsstöd och enhetschefer att kontrollera att inrapporterade uppgifter är korrekta. Detta kan sannolikt inte fullt ut åtgärdas men vi föreslår att överväger att utforma riktlinjer för vilka kontroller som skall utföras innan inrapporterade tidsuppgifter attesteras. Enligt avtalen har arbetsgivaren i många fall rätt att avgöra om inarbetad övertid skall ersättas med ledighet eller betalas ut i pengar. Detta avgörs vid respektive chefs attest av inrapporterade tidsuppgifter. Vi anser att systemet på ett bättre sätt borde stödja chefens beslut genom att signalera att det redan finns stora sparade saldon varför utbetalning bör väljas. Det saknas begränsningar när det gäller hur stora övertidssaldon som får sparas och det finns inte heller någon begränsning avseende hur länge inarbetad övertid får sparas. Vi anser att det vore rimligt med en överenskommelse, liknande 12 månadersregeln för jourkomp, som begränsar sparandet av övertidssaldo. I vår granskning har det inte varit möjligt att kartlägga omfattningen och frekvensen av sena inrapporteringar av jour och beredskap. Baserat på vad som framkommit i våra intervjuer är dock vår bedömning att förekomsten av sena inrapporteringar har minskat och att det inte är ett särskilt stort problem. Det förekommer dock fortfarande och det är inte ovanligt att det är samma personer som återkommande rapporterar med eftersläpning. Då det skapar merarbete för GSF Lön anser vi att detta merarbete borde debiteras ut på respektive verksamhet vilket skulle skapa ett ekonomiskt incitament för att rapportera jour och beredskap i tid. Anställda som återkommande rapporterar med eftersläpning borde även notera konsekvenser av detta i belöningsmodellen då det påverkar måluppfyllelsen i ekonomiperspektivet negativt. Inom är det möjligt att ta ut övertid och jourkomp i ledighet i sådan omfattning att det resulterar i ett negativt saldo. Den anställde kan alltså ta ut mer ledighet än vad som tjänats in vilket då resulterar i en fordran på den anställde. Vår granskning har visat att det saknas begränsningar i hur stora uttag med negativt saldo som följd som en anställd kan göra. Vi anser inte att det bör vara möjligt att ta ut mer övertid än vad som redan tjänats in. När det gäller jour och beredskap anser vi att det borde finnas någon övre gräns avseende hur stora förtida uttag som kan göras. Vi anser vidare att systemet tydligt bör signalera både för den anställde som lägger in om ledigheten och för chefen vid attesten att uttaget resulterar i ett negativt saldo på X timmar. 1

4 Ovanstående utgör de iakttagelser vi bedömt vara de mest väsentliga från vår granskning och i avsnitt 13 i föreliggande rapport redovisas ytterligare iakttagelser och mer detaljerade beskrivningar. 2. Bakgrund Vi har av s revisorer fått i uppdrag att granska s hantering av personalrelaterade skulder. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år Under granskningen av delårs- och årsbokslut 2012 noterades förekomsten av enskilt höga saldon beträffande övertidsskulder och skulder för jour- och beredskapsersättning (jourkompskulder) samt uppgifter om sena inrapporteringar från medarbetare. Det har därför bedömts viktigt att genomföra en granskning för att kartlägga och bedöma rutiner för inrapportering samt beräkning av övertids- och jourkompskulder. 3. Syfte Syftet har varit att granska att gällande interna och externa regelverk tillämpas samt att den interna kontrollen i rutinerna för inrapportering och beräkning av skulderna för övertid samt jour och beredskap är tillfredsställande. Inom ramen för projektet har vi belyst: Tillåten storlek på enskild anställds saldo. Risken för förekomst av enskilt höga saldo. Redovisningsrutiner avseende anställd som byter tjänsteställe inom. Godkännanderutiner och attest av tillkommande tid samt jour- och beredskapstjänstgöring. Risken för väsentlig eftersläpning i inrapportering av tidsuppgifter. 4. Avgränsning Granskningen har avsett de processer och rutiner så som de tillämpas efter införandet av personalsystemet HR-Fönster. Granskningen har avgränsats till att gälla sjukvården och de tre förvaltningarna Kryh, SUS och Sund. 5. Revisionskriterier Vi har bedömt om processerna och rutinerna som tillämpas av uppfyller: Lagen om Kommunal Redovisning och god redovisningssed. 2

5 Tillämpbara interna och externa regelverk. 6. Metod Granskningen har genomförts genom: Dokumentstudie av relevanta dokument. Erfarenhetsåterföring från KPMGs granskning av delårsbokslut och årsbokslut avseende Intervjuer med berörda tjänstemän med ansvar för regelverk, godkännande, rapportering och beräkning av övertidsskulder samt skulder för jour- och beredskapsersättning. Analytisk granskning av övertids- och jourkompsaldo samt stickprovsvis avstämning mot regelverk. Revisionsrapporten har saklighetsgranskats av de personer som varit föremål för intervju och informationsöverföring. 7. Projektorganisation Granskningen har genomförts av Jesper Sturesson som är auktoriserad revisor. Jesper ingår i KPMGs team för redovisningsrevision. 8. Regelverk och lagstiftning Intjänande, uttag och sparande av ersättning för övertid och jour- och beredskapsarbete regleras framförallt av kollektivavtalet Allmänna bestämmelser (AB) vars senaste lydelse är från Utöver detta avtal finns det bestämmelser i Arbetstidslagen (1982:673) som har betydelse för hur mycket en anställd får tjänstgöra etc. Beträffande jour och beredskapstjänstgöring finns ett särskilt förhandlingsprotokoll daterat med bestämmelser framförallt avseende sparande av ersättning. 9. Okompenserad övertid Okompenserad övertid är det mer formella begreppet med vilket avses vanlig övertid. Det finns både enkel och kvalificerad övertid vilka berättigar till olika nivå på ledighet eller ersättning. I det efterföljande kommer benämningen övertid och övertidsskuld att användas. 3

6 9.1 Inrapportering, kontroll och godkännande Alla anställda arbetar utifrån scheman som är inlagda i systemet. De skall vid tillkommande tid manuellt i HR-Fönsters självservice lämna uppgift om denna tillkommande tid, t ex övertid. Inrapporterade uppgifter granskas och rimlighetsbedöms av chefsstöden som därefter tillstyrker uppgifterna i systemet. Därefter går uppgifterna till respektive enhetschef för attest vilket sedan innebär att uppgifterna går till lönekörningen som hanteras centralt av GSF Lön. All tillkommande och avgående tid skall attesteras av enhetschefen och kan inte gå till lön utan att den är attesterad. Uppgift om övertid skall registreras senast månaden efter aktuell månad. Om uppgifterna registreras senare än månaden efter medför det ett stort merarbete. Chefsstöden får då fylla i en manuell blankett vilken skall attesteras av enhetschefen och sedan skickas till GSF Lön. Detta förfarande klassificeras som en rättelse. De i självservice registrerade uppgifterna kan vid rättelser inte med automatik gå till lönekörning utan GSF Lön måste manuellt registrera uppgifterna för att de skall komma med i lönekörningen. 9.2 Sparande, uttag och utbetalning Det finns inga begränsningar för hur stora övertidssaldo en enskild anställd får ha. Det finns inte heller någon begränsning i hur länge en enskild anställd får spara övertidssaldon. Enhetscheferna jobbar i varierande utsträckning aktivt med att försöka förmå anställda att ta ut övertiden i ledighet och i många verksamheter med begränsade personalresurser är detta svårt. Övertidssaldon betalas därför i övervägande del ut i pengar. Om cheferna vid attesten bedömer att det inte finns möjlighet för den anställde att ta ut övertiden i ledig tid har de i de flesta fall rätt att beordra att övertiden betalas ut i pengar. Ansökan om ledighet genom t ex uttag av övertidsersättning i tid registreras i självservice och skall attesteras av enhetschef. Det är fullt möjligt att ta ut mer ledighet än vad som finns intjänad. Detta resulterar då i ett negativt övertidssaldo vilket innebär en fordran på den anställde. De främsta orsakerna till sådana uttag är att det sker av misstag eller okunskap. 9.3 Hantering vid förvaltningsbyten Vid en anställds byte av förvaltningstillhörighet skall övertidssaldot regleras genom utbetalning. Endast i undantagsfall kan saldot flyttas med till den nya förvaltningen och då sker det en internfakturering mellan förvaltningarna. Enligt uppgift finns det inga begränsningar i systemet som förhindrar att en övertidsskuld står kvar på två förvaltningar. I normalfallet sker dock reglering av övertidsskulden och i undantagsfallen brukar detta följas upp och kontrolleras relativt noga av de chefer som är berörda av flytten. 4

7 10. Jour- och beredskapsersättning Jour innebär att en anställd utöver ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen för att vid behov omedelbart kunna utföra arbete. Beredskap innebär att den anställde utöver ordinarie arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på annan plats än arbetsstället för att vid behov utan dröjsmål kunna utföra arbete. Jour och beredskap förekommer endast för läkare. I det efterföljande kommer benämningen jourkomp och jourkompskuld att användas Inrapportering, kontroll och godkännande Normalt ligger jour- och beredskapstjänstgöringen inlagd i den anställdes schema. Den anställde måste dock bekräfta denna tjänstgöring samt registrera eventuella störningstillfällen i HR- Fönsters självservice. I de fall tjänstgöringen inte är schemalagd skall naturligtvis både jour- och beredskapstjänstgöringen och eventuella störningstillfällena registreras i självservice. Chefsstödet skall sedan kontrollera och granska rapporteringen och därefter krävs en attest av enhetschef. Reglerna för inrapportering av jourkomp är samma som när det gäller övertid nämligen att det skall ske senast månaden efter det aktuella tillfället. Försenade inrapporteringar hanteras på samma sätt som vid övertid och skapar motsvarande merarbete både i förvaltningen och centralt på GSF Lön. Under vår granskning framkom att det kom ut nya direktiv där tillåter läkare att skriva jourlistor på särskilt anvisad blankett. Dessa skall sedan lämnas undertecknade till chefsstöden som registrerar dessa i HR-Fönsters självservice. Detta är alltså en återgång till ett tidigare tillvägagångssätt och ett avsteg från principen om självservice Sparande, uttag och utbetalning Historiskt har det på vissa förvaltningar inom funnits en policy att intjänad jourkomp endast har fått sparas i 12 månader och därefter har det skett en utbetalning. Under 2011 nåddes en överenskommelse (förhandlingsprotokoll daterat ) mellan fackförening och arbetsgivare om att denna 12 månadersregel skulle gälla alla förvaltningar inom. Vid detta tillfälle fanns det enskilda läkare med jourkompsaldo på drygt timmar eller nästan 3 Mkr. Det gjordes därför särskilda överenskommelser om dispens från 12 månadersregeln med några läkare. Dispenserna innebar att de skulle få fram till på sig att ta ut jourkomp och därefter skulle 12 månadersregeln tillämpas. Ansökan om ledighet genom t ex uttag av jourkomp i tid registreras i självservice och skall attesteras av enhetschef. Precis som med uttag av övertidssaldot är det fullt möjligt att ta ut mer ledighet än vad som finns intjänad. Detta resulterar då i ett negativt jourkompsaldo vilket innebär en fordran på den anställde. De främsta orsakerna till sådana uttag är att det sker av misstag, okunskap eller då man vet att man kommer att ha mycket inplanerad jour och beredskap i en period nära efter ledigheten. 5

8 10.3 Hantering vid förvaltningsbyten Hanteringen av jourkompskulden vid byte av förvaltningstillhörighet är samma som när det gäller övertidsskulden. 11. Semesterlön I granskningen har även viss information kring hantering av semesterlön framkommit som redovisas här även om det egentligen inte omfattas av uppdraget. En anställd får vid årsskiftet spara maximalt 40 semesterdagar och eventuellt överskjutande dagar betalas ut. Även när det gäller semesteruttag kan detta ske i större utsträckning än vad som tjänats in vilket medför ett negativt semestersaldo och en fordran på den anställde. Detta är i enlighet med reglerna då tillämpar förskottssemester. Vid byte av förvaltningstillhörighet skall semestersaldot följa med den anställde till den nya förvaltningen. Detta sker genom internfakturering mellan förvaltningarna. 12. Analytisk granskning av personalrelaterade skulder I granskningen har vi begärt in filer på övertids-, semesterlöne- och jourkompskuld både per förvaltning och totalt för. Filerna har analyserats i syfte att kartlägga förekomsten av höga respektive eventuellt negativa saldon på enskilda anställda Övertidsskuld Nedan framgår de 10 högsta övertidssaldona i kronor inom per då den totala övertidsskulden uppgick till kronor. Ansvar Namn Kronor Timmar Anonym , , Anonym , , Anonym ,32 553, Anonym ,08 503, Anonym ,12 432, Anonym ,55 474, Anonym ,45 296, Anonym ,45 333, Anonym ,35 369, Anonym ,05 355,29 6

9 Tabellen visar att det förekommer att anställda har relativt stora sparade övertidssaldon. Det finns ingen begränsning varken när det gäller hur många timmar som kan sparas eller hur länge timmarna kan sparas. Timmarna värderas kontinuerligt om baserat på den anställdes aktuella lön. Detta kan innebära kostnader för som inte motsvaras av någon utförd prestation. Nedan framgår även de 10 största negativa övertidssaldona i kronor inom per Ansvar Namn Kronor Timmar Anonym ,36-111, Anonym ,09-70, Anonym ,55-102, Anonym ,82-77, Anonym ,73-110, Anonym ,45-80, Anonym ,27-120, Anonym ,55-144, Anonym ,55-130, Anonym ,27-192,00 Av tabellen framgår att vid denna tidpunkt fanns det anställda med upp till nästan 5 veckors i förväg uttagen övertid Jourkomp Nedan framgår de 10 högsta jourkompsaldona i kronor inom per då den totala jourkompskulden uppgick till kronor. Ansvar Namn Kronor Timmar Anonym , , Anonym , , Anonym , , Anonym , , Anonym , , Anonym , , Anonym , , Anonym , , Anonym ,76 927, Anonym , ,57 Ovanstående visar att det inte längre förekommer några så höga saldon som fanns tidigare. När dispenstiden från 12 månadersregeln löper ut kommer sannolikt några av de högsta saldona sjunka då några av dessa personer har dispens. För läkare som tar mycket jour och 7

10 beredskapsarbete och särskilt på helger uppstår dock relativt snabbt stora saldo då timmarna uppräknas. Det kan alltså även inom 12 månadersgränsen uppstå relativt stora saldon. Nedan framgår de 10 största negativa jourkompsaldona i kronor inom per Ansvar Namn Kronor Timmar Anonym ,29-73, Anonym ,21-81, Anonym ,19-77, Anonym ,45-160, Anonym ,28-91, Anonym ,36-188, Anonym ,77-152, Anonym ,43-188, Anonym ,25-229, Anonym ,70-240,00 Av tabellen framgår alltså att vid denna tidpunkt fanns det anställda med upp till 6 veckors i förväg uttagen jourkomp. 13. Identifierade problemområden och möjligheter till förbättringar I detta avsnitt redovisas våra kommentarer och synpunkter avseende de iakttagelser som redovisats i tidigare avsnitt Inrapportering, kontroll och godkännande Under vår granskning har det framkommit att det fortfarande förekommer särskilda överenskommelser om ersättning utanför gällande avtal. Vi har fått uppfattningen att detta minskat i omfattning och att det endast sker i undantagsfall och oftast i akuta och komplicerade situationer. Då dessa inte kan hanteras i det ordinarie flödet genom HR-Fönster utan kräver manuell hantering av GSF Lön finns alltid ett krav på skriftlig överenskommelse. Överenskommelsen skall vara undertecknad av enhetschefen och går alltid till förvaltningens personalchef för kännedom. Vi anser att det av flera anledningar är viktigt att verkar aktivt för att undvika att sådana överenskommelser förekommer och att ersättningar till anställda skall följa gällande avtal. Upplägget med självservice i HR-Fönster och avsaknaden av stämpling för vissa yrkesgrupper innebär att rutinerna i stor utsträckning bygger på arbetsgivarens förtroende för den anställde. Det finns i många fall begränsade möjligheter för chefsstöden och enhetscheferna att kontrollera att t ex inrapporterad övertid är korrekt. Vår uppfattning är att det saknas riktlinjer eller instruktioner för vilka kontroller och analyser chefsstöden skall utföra. Möjligheterna att kontrollera riktigheten i inrapporterade tidsuppgifter är också beroende av antalet anställda chefsstödet och chefen 8

11 hanterar samt hur involverade chefsstöden är i schemaläggning, bemanning och verksamhet. Chefsstödens möjligheter till kontroll ligger framförallt i rimlighetsbedömningar och kartläggning av eventuella mönster i anställdas inrapportering. För de anställda som stämplar finns naturligt en större möjlighet till kontroll då det finns tidsangivelser i stämplingen som visar när den anställde anlände till respektive lämnade arbetsplatsen. Inrapporterad övertid och jourkomp kan då jämföras och rimlighetsbedömas mot stämplingen. Vi anser att bör överväga att utreda vilka kontroller och rimlighetsbedömningar som chefsstöden och cheferna vid attest förväntas vidta i dessa uppgifter. Genom detta skulle man kunna säkerställa att visa kontrollmoment utförs och att kontrollerna hanteras likformigt på alla förvaltningar. Arbetsgivaren har i många fall enligt avtalet rätt att besluta att övertidsersättningen skall betalas ut i pengar. Detta bör tillämpas för anställda som arbetar mycket övertid och har begränsade möjligheter att ta ut ledighet. Vi anser att det i anslutning till chefens attest av övertid i HR- Fönster borde uppkomma ett meddelande för chefen med information om att en anställd inte bedöms kunna ta ut övertiden i ledighet inom X månader och att utbetalning därför bör ske. Detta skulle minska risken för stora skuldsaldon till enskilda anställda som dessutom löneuppräknas utan motsvarande motprestation från den anställde. Alternativt borde verka för en överenskommelse innehållande en begränsning av hur många timmar som får sparas alternativt hur länge timmarna får sparas. Under vår granskning utkom nya direktiv om att läkare tillåts skriva manuella jourlistor som sedan chefsstöden skall registrera i HR-Fönsters självservice. Vi anser att detta är en återgång till en mindre effektiv hantering som även skulle kunna innebära en ökad risk för eftersläpningar i inrapporteringen. Inom ramen för detta uppdrag hade vi som ambition att via stickprov försöka kartlägga omfattningen av eftersläpande inrapporteringar av jour och beredskap. Sena inrapporteringar av jour och beredskap hanteras som rättelser i HR-Fönster och kräver en manuell blankett samt medför ett manuellt merarbete för GSF Lön. GSF Lön hanterar efter införande av HR-Fönster ca rättelser varje månad. Dessa rättelser kan bero på många olika anledningar och avser alltså inte enbart eftersläpande inrapportering av jour och beredskap. Då dessa eftersläpningar inte erhåller någon särskild kodning eller liknande har det inte varit möjligt att utreda omfattningen utan att i så fall gå igenom en månads alla rättelser. Vi har dock genom våra intervjuer fått uppfattningen att mängden eftersläpande inrapporteringar av jour och beredskap minskat väsentligt efter införandet av HR-Fönster och självservice. För att ytterligare reducera antalet eftersläpningar i inrapporteringen anser vi att GSF Lön borde debitera ut det extra merarbete som eftersläpningarna skapar. Genom att dessa debiteringar sedan fördelas ut på de verksamheter där eftersläpningarna förekommer skapas ett ekonomiskt incitament att rapportera i tid. Anställda med återkommande eftersläpningar i rapporteringen borde även se konsekvenserna av detta i sin belöningsmodell då måluppfyllelsen i ekonomiperspektivet försämras. 9

12 Inom Primärvården finns en överenskommelse att läkaren får 1,5 gånger ersättningen om ersättningen tas ut i pengar och inrapporteringen av jour och beredskap sker utan eftersläpning. Sena inrapporteringar av jour och beredskap hanteras som tidigare beskrivits som rättelser i HR- Fönster och kräver en manuell blankett. Det har enligt uppgift förekommit att läkare angivit ersättning till 1,5 gånger på blanketten och att detta attesterats och betalts trots att försenade inrapporteringar ej berättigar till detta. Vi vill därför uppmana att utreda om det finns någon ytterligare kontroll att införa för att minska risken för liknande framtida fel Sparande, uttag och utbetalning I vår granskning har vi noterat att det förekommer större uttag av ledighet än vad som tjänats in. Detta gäller både uttag från övertidssaldo och jourkompsaldo. Beträffande uttag av övertidssaldo borde det inte vara möjligt att göra större uttag än vad som tidigare tjänats in. Det framgår av tabellerna i avsnitt 12.2 att det förekommer uttag så att saldot blir upp till minus 192 timmar eller knappt fem veckor. Vi anser att bör vidta åtgärder för att förhindra att sådana uttag görs. HR-Fönster borde kompletteras så att det finns en begränsning när det gäller registrering av uttag från övertidssaldo som resulterar i negativt saldo. Om detta inte anses lämpligt eller möjligt borde åtminstone en gräns för hur stora förtida uttag som får göras införas. Systemet borde vid ansökan om ledighet kompletteras med en varning eller information om att ledigheten medför negativt saldo. Uttag av jourkomp kan också göras i större omfattning än vad som tjänats in. Detta är dock av mer planerad karaktär och bör rimligen få förekomma då man vet att en anställd under kommande perioder kommer att ha omfattande jour och beredskap. I sådana situationer kan det vara rimligt att den anställde i gengäld kan få göra större uttag än vad som för stunden tjänats in. Vi har dock noterat att det förekommer negativa jourkompsaldon på upp till 240 timmar eller sex veckor. Vi anser att det borde finnas en begränsning i förtida uttag och att systemet vid ansökan om ledighet kompletteras med en varning eller information om att ledigheten medför negativt saldo. I vår granskning har vi noterat att det även inom en 12 månadersperiod kan uppstå betydande jourkompsaldo då t ex två jourpass under en helg kan ge upp till 50 omvandlade jourtimmar Hantering vid förvaltningsbyten Vi har inte noterat någon förhöjd risk för fel beträffande de personalrelaterade skulderna i anslutning till att anställda byter förvaltningstillhörighet inom. Det finns riktlinjer för hur detta skall hanteras och det sköts centralt av GSF Lön. I normalfallet är det endast semesterskuldssaldo som följer med den anställde vid ett förvaltningsbyte då både övertid och jourkomp regleras. Regleringen och i undantagsfall överföringen till ny förvaltning hanteras centralt av GSF Lön vilket innebär att risken för att saldo skulle stå kvar på två förvaltningar har minskat. 10

13 13.4 Övrigt Vid vår granskning har det framkommit information som tyder på att det förekommer att anställda går ner i ordinarie tjänst för att istället kunna vara mer i jour och beredskap. Syftet med detta tillvägagångssätt är att erhålla en högre inkomst vilket därmed innebär en högre kostnad för. Vi har inte kunnat verifiera detta men vill ändå uppmärksamma detta då det innebär onödiga kostnadsökningar som i egenskap av arbetsgivare kan förhindra. Kristianstad dag som ovan Jesper Sturesson Auktoriserad revisor 11

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar

Läs mer

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget i Kalmar Län Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kalmar Län Landstinget i Kalmar Län Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund och syfte...3

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner

Revisionsrapport: Granskning av faktureringsrutiner Revisorerna Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG granskning av faktureringsrutinerna vid tekniska avdelningen, se bifogad rapport. Vi önskar

Läs mer

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8

Nora kommun. Granskning av lönehantering. Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering Audit KPMG AB 15 mars 2012 Antal sidor: 8 ABCD Nora kommun Granskning av lönehantering 2012-03-15 Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Lönekontorets organisation

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

pwc tmä>(3ä Revisionsrapport 20i6-05- 2 0 OXELöSU,»/,..;;,.^ Projektbenämning Annika Hansson, Certifierad kommunal Mars 2026 Månad Ar Kund PwC 1 av 5

pwc tmä>(3ä Revisionsrapport 20i6-05- 2 0 OXELöSU,»/,..;;,.^ Projektbenämning Annika Hansson, Certifierad kommunal Mars 2026 Månad Ar Kund PwC 1 av 5 Revisionsrapport OXELöSU,»/,..;;,.^ 20i6-05- 2 0 tmä>(3ä Annika Hansson, Certifierad kommunal revisor Mars 2026 pwc 1 av 5 Innehåll l. Förändringar under 2015 avseende lönerutiner...3 l.l. Utfall av registeranalys...

Läs mer

Granskning av bisysslor 2013

Granskning av bisysslor 2013 Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2

Läs mer

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar

Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Redovisning av materiella anläggningstillgångar Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning

Läs mer

Granskning av rehabiliteringsverksamheten

Granskning av rehabiliteringsverksamheten Granskning av rehabiliteringsverksamheten Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2011 Antal sidor: 9 Granskningsrapport_Granskning av rehabiliteringsverksamheten_ronneby.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1

Läs mer

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun

Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar

Örebro kommun. Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar Granskning av rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 6 Bilagor: 3 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte

Läs mer

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-03-22 Rev/10049 Revisorerna Johan Magnusson Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 Tillgänglighet i vården Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

Lönehanteringen. Klippans kommun. December 2010. Författare

Lönehanteringen. Klippans kommun. December 2010. Författare Lönehanteringen Klippans kommun December 2010 Författare Anna Eriksson, revisionskonsult Karin Andersson, revisionskonsult Kenix Vuong, riskhanteringskonsult Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans

Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbete för en Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område. Revisionen

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN

Deloitte. GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan. lönköpings kommun -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN Deloitte. -- JÖNKÖPINGS :; KOMMUN GranslQling av det systematiska arbetsmiljöarbetet i grundskolan lönköpings kommun Maj 2014 Innehåll 1. Sammanfattning 1 Revisionsfrågor 1 Svar på revisionsfrågan Iakttagelser

Läs mer

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor

Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium. Revisionsrapport: Granskning av bisysslor Revisorerna 1 (1) Ånge Fastighets och Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att genomföra en granskning av bisysslor,

Läs mer

Region Skåne Granskning av personalkostnader Jour- och kompersättningar

Region Skåne Granskning av personalkostnader Jour- och kompersättningar Region Skåne Granskning av personalkostnader Jour- och kompersättningar Per Stomberg Mikael Svensson Deloitte AB Januari 2016 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse

Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse 1 september 2014 KS-2014/742.912 1 (11) HANDLÄGGARE Åsa Brunkvist Pia Nordeman 08-535 303 11 08-535 313 61 Kommunstyrelsen Granskning av manuella utbetalningar svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer 9 oktober 2015 Innehåll 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669.

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669. Revisionsrapport Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Datum Dnr 2008-11-06 32-2008-0669 Granskning av nystartsjobb Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Arbetsförmedlingen granskat beslut,

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013. Vellinge kommun. Fastighetsunderhåll Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna januari 2013 Vellinge kommun Fastighetsunderhåll Innehåll 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4 2.2. Syfte och revisionsfrågor...4

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011

Olofströms kommun. Granskning av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Revisionsrapport. KPMG AB 23 augusti 2011 Granskning av kommunens systematiska Revisionsrapport KPMG AB 23 augusti 2011 2010 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Revisionskriterier

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson

Eksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport

Avesta kommun. Styrande dokument Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10. Rapport Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-11-29 Antal sidor: 10 Rapport Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Avgränsning 2 5. Revisionskriterier 2 6. Ansvarig nämnd/styrelse 3

Läs mer

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs.

L! arienummar. Samtliga styrelser/nämnder bör vidta åtgärder för att säkerställa rutiner angående bisyssla så att riktlinjen följs. HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Till Kommunstyrelsen Samtliga nämnder Revisionsskrivelse 2012-12-17 HUDDINGE K.OMMUN Bam- och utbildningsförvaltningen Granskning av otillåtna bisysslor L! arienummar Diariepl~

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess Amanda Elg Fredrik Jilmstad Joakim Rydberg Januari 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Introduktion... 2

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007.

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007. Styrelse och rektor 1(6) Verksamhetsrapport för 2007. Revisionsplanen för 2007, dnr LiU 1298/06-25, beskriver internrevisionens (IR:s) planerade aktiviteterna för verksamhetsåret. Nedan redovisas genomförda

Läs mer

Dnr 2011-1633 2013-05-03 D 13

Dnr 2011-1633 2013-05-03 D 13 Dnr 2011-1633 2013-05-03 D 13 D 13 1 Inledning Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket beträffande auktoriserade revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende.

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Föredragande borgarrådet Ewa Samuelsson anför följande.

Föredragande borgarrådet Ewa Samuelsson anför följande. PM 2009: RVI (Dnr 327-1364/2009) Avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län Förlängd

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av Försvarsmakten 2011. 1 Sammanfattning. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2012-02-08 32-2011-0599.

Revisionsrapport. Löpande granskning av Försvarsmakten 2011. 1 Sammanfattning. Försvarsmakten 107 85 Stockholm 2012-02-08 32-2011-0599. Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 Stockholm Datum Dnr 2012-02-08 32-2011-0599 Löpande granskning av Försvarsmakten 2011 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Försvarsmakten bl.a.

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning

Revisionsrapport Övergripande granskning Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Styrelsen för För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer, i egenskap av lekmannarevisorer i

Läs mer

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag.

Denna rutin ingår som en del av omsorgsnämndens förfrågningsunderlag. 1 (8) Omsorgsnämnden 2015-10- 06 Rutin för förvaltning av privata medel mm för brukare i bostäder med särskild service för personer med utvecklingsstörning och/eller psykiska funktionshinder där Förvaltningskonto

Läs mer

Örebro kommun. Kvalitetssäkring och tillsyn av förskoleverksamhet i enskild regi Revisionsrapport

Örebro kommun. Kvalitetssäkring och tillsyn av förskoleverksamhet i enskild regi Revisionsrapport Kvalitetssäkring och tillsyn av förskoleverksamhet i Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 16 Antal bilagor: X Rapport.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande

Läs mer

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking

Revisionsrapport* Sjukfrånvaro. Krokoms kommun. Mars 2008 Maj-Britt Åkerström. *connectedthinking Revisionsrapport* Sjukfrånvaro Krokoms kommun Mars 2008 Maj-Britt Åkerström *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Månadsuppgifter snabbt och enkelt (SOU 2011:40)

Månadsuppgifter snabbt och enkelt (SOU 2011:40) REMISSYTTRANDE 1(8) Datum Diarienummer 2011-11-03 2011-115 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Månadsuppgifter snabbt och enkelt (SOU 2011:40) (diarienummer Fi2011/2588/S3) Sammanfattning Inspektionen

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

AVTAL2012-2013 Avtalskommentarer

AVTAL2012-2013 Avtalskommentarer Förbundets kommentarer inför lokal löneförhandling 2012-2013 Årets avtalsförhandlingar har varit komplicerade. De har präglats av diskussioner om det ekonomiska läget i Sverige och i vår omvärld och dess

Läs mer

Uppföljning av tre tidigare granskningar

Uppföljning av tre tidigare granskningar www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av tre tidigare granskningar Remmi Gimborn Maj 2015 Region Värmland Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.1.1.

Läs mer

ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare

ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare ADITROPORTALEN 2015-07-29 1(12) Medarbetare 2015-07-29 2(12) Innehåll Startsidan 3 Kalender/rapportering Menyer i kalendern 4 Förklaringar till färger och ikoner 5 Lägga till aktivitet 6 Rapportera frånvaro

Läs mer

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden.

Vi har genomfört fördjupade granskningar inom ett antal områden. Till kommunfullmäktige 2008 ÅRS REVISIONSBERÄTTELSE Vi har granskat kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet samt årsredovisning, sammanställd redovisning och räkenskaper för år 2008 i Vaggeryds

Läs mer

Löneform, löneperiod och lönetillägg.

Löneform, löneperiod och lönetillägg. NR 4 Vad är rätt lön Löneguide nr 4 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Löneform, löneperiod och lönetillägg. Senast uppdaterad: 2016-05-31 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln

Läs mer

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 3

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 3 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 3 ÅRSREDOVISNING INTERNKONTROLL 2009 SID 1 (11) 2010-01-21 ÅRSREDOVISNING INTERNKONTROLL 2009 Bakgrund I nämndens interna kontrollsystem och internkontrollplan beskrivs

Läs mer

Riskanalys. Förskolenämnden

Riskanalys. Förskolenämnden Riskanalys Förskolenämnden Innehållsförteckning 1 Bruttolista... 3 1.1 Verksamhet... 3 1.2 Förtroende... 3 1.3 Ekonomisk/Finansiell... 4 1.4 HR... 6 1.5 Kommunikation... 7 1.6 Informationssäkerhet... 7

Läs mer

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10

Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Datum Diarienummer 2010-03-02 Kst 2009/469.01 Policy för bisysslor i Torsby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-02 10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Definition... 3 2 Otillåtna bisysslor...

Läs mer

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015

Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015 Bilaga 7 Intern kontrollplan 2015 Kommunstyrelsen 1 Inledning Nämnderna och kommunstyrelsen ska årligen fastställa en plan för intern kontroll. Syftet med intern kontroll är att med rimlig grad av säkerhet

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor Riktlinjer för bisysslor Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-08 165 Riktlinjer för bisysslor Definition Med bisyssla avses verksamhet som bedrivs vid sidan om den ordinarie anställningen hos Hörby kommun.

Läs mer

Rapport avseende Personalskulder. December 2006

Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Rapport avseende Personalskulder. December 2006 Innehåll Inledning...1 Risk i redovisning av personalskulder...2 Granskningsansats...3 Intern kontroll rutiner...3 Substansgranskning...3 Noteringar vid

Läs mer

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag

Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag 1 YTTRANDE 2015-10-16 2015-773 FAR Box 6417 113 82 STOCKHOLM Yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till nordisk standard för revision i mindre företag Revisorsnämnden har följande huvudsakliga

Läs mer

Region Skåne Granskning av IT-kontroller

Region Skåne Granskning av IT-kontroller Region Skåne Granskning av IT-kontroller Per Stomberg Niklas Westerlund Deloitte AB Januari 2016 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1 Bakgrund och syfte... 4 2.2 Revisionskriterier...

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20

FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 FLEX Lathund för semesterskuld 2016-05-20 Hur beräkning av semesterskuld fungerar i Flex Lön Detta dokument ger tipps och råd för hur du kan felsöka värden på semesterskuldslistan som du inte tycker stämmer.

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

Processen klinisk läkemedelsprövning

Processen klinisk läkemedelsprövning Granskning av Processen klinisk läkemedelsprövning Region Skåne Augusti 2002 Christel Eriksson Jean Johansson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syftet med

Läs mer

Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar

Granskning av vidtagna åtgärder kopplade till manuella betalningar BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-05-18 GSN-2015/469.194 1 (3) HANDLÄGGARE Dahlgren Jespersson, Pirjo Pirjo.Dahlgren-Jespersson@huddinge.se Gymnasienämnden Granskning

Läs mer

Semester och arbetstidsförkortning

Semester och arbetstidsförkortning Hantverksdata Bilanco 2011-04-01 Semester och arbetstidsförkortning Innehåll SEMESTERUPPDATERING... - 2 - ARBETSTIDSFÖRKORTNING... - 5 - www.hantverksdata.se - 1 - Semesteruppdatering Uppdateringen ska

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2013-03-21 Dnr 153-2012 Användning av kvalificerade skyddsidentiteter vid Rikskriminalpolisen 1 SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET

RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET EDA KOMMUN RIKTLINJER VID VÅLD OCH HOT OM VÅLD I ARBETSLIVET Reviderad 2006-03-03 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Arbetsgivarens roll... 3 2.1 Rapportering... 4 Anmälan... 4 Arbetsskadeanmälan...

Läs mer

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Botkyrka kommun Revisionsrapport Juni 2011 Johan Karlander Martin Andersson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av de

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-287.026 Styrelseärende 4 2015-12-11 Till förbundsstyrelsen Revisorernas bedömning av delårsrapport 2015 De förtroendevalda respektive auktoriserade revisorernas

Läs mer

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson

Revisionsrapport. Anställdas bisysslor. Gotlands kommun 2010-01-28. Ramona Numelin Jonas Eriksson Revisionsrapport Anställdas bisysslor Gotlands kommun 2010-01-28 Ramona Numelin Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning och revisionsfråga...1 3 Avgränsning och metod...2 4

Läs mer

Revisionsberättelse för år 2011

Revisionsberättelse för år 2011 Till Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för år 2011 Arvika kommuns revisorer har granskat kommunstyrelsens och nämndernas verksamhet. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat verksamheten

Läs mer

Jour och beredskap försämrar livskvaliteten

Jour och beredskap försämrar livskvaliteten Januari 2016 Jour och beredskap försämrar livskvaliteten Dags att modernisera kollektivavtalen Jour och beredskap försämrar livskvaliteten -Dags att modernisera kollektivavtalen Flera av Visions medlemmar

Läs mer

Granskning av förrådsverksamheten

Granskning av förrådsverksamheten Granskning av förrådsverksamheten Kustbostäder och Oxelö Energi Datum 2010-12-16 Författare Karin Jäderbrink Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Bakgrund

Läs mer

Skattekontot och intäktsräntan

Skattekontot och intäktsräntan PM 1(23) Mats Andersson 010-574 80 84 Patrik Andreasson 010-573 51 14 Skattekontot och intäktsräntan 1 Bakgrund Skatteverket har under senare tid sett flera tecken på att skattekontot har börjat användas

Läs mer

Alkohol och droger riktlinjer

Alkohol och droger riktlinjer 1 (6) 2009-04-02 Alkohol och droger riktlinjer Karlshamns kommun har cirka 2600 tillsvidareanställda. Av dessa är drygt 2200 kvinnor och drygt 400 män. I Sverige beräknas cirka 13 % av den manliga befolkningen

Läs mer

0(29) Soltak ab. Manual Medarbetare. Visma Window 2016-06-21

0(29) Soltak ab. Manual Medarbetare. Visma Window 2016-06-21 0(29) Soltak ab Manual Medarbetare Visma Window 2016-06-21 Innehåll Information... 3 Vad är Personec självservice?... 3 Viktigt att veta... 3 Inloggning och lösenord... 4 När du är inloggad på en dator

Läs mer

Landstingets revisorer 2006-08-28 Dnr REV /17/2006 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27. Kirurgklinikens anordnande av kurser 1 (2)

Landstingets revisorer 2006-08-28 Dnr REV /17/2006 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27. Kirurgklinikens anordnande av kurser 1 (2) 1 (2) Landstingets revisorer 2006-08-28 Dnr REV /17/2006 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Landstingsstyrelsen Kirurgklinikens anordnande av kurser Vi har genom vårt revisionskontor funnit anledning

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare

Region Skåne. Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Redovisningsrevision 2012 Granskning av lönehantering vid mer än en arbetsgivare Revision KPMG AB Antal sidor: 7 Antal bilagor: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

Dnr 2013-401 2013-10-31 D 13

Dnr 2013-401 2013-10-31 D 13 Dnr 2013-401 2013-10-31 D 13 D 13 Disciplinärende godkände revisorn A-son Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son varning. 1 Inledning 1.1 Bakgrund A-son har varit föremål för Revisorsnämndens

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Nyheter i Besöksnäring med Ledarna och Sacoförbunden

Nyheter i Besöksnäring med Ledarna och Sacoförbunden Nyheter i Besöksnäring med Ledarna och Sacoförbunden KFS har tecknat nytt avtal med Ledarna och Saco-förbunden. Det är ett treårigt avtal utan centralt fastställt löneökningsutrymme. Nedan följer en detaljerad

Läs mer

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015

Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-

Läs mer

Lathund för Egenrapportör

Lathund för Egenrapportör 2013-10-23 Version 5.40 Lathund för Egenrapportör Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina Bouvin 060-148871

Läs mer

Semesterberäkning enligt ALFA och semesterlagen. att gälla för Polisförbundets medlemmar fr.o.m. den 9 september

Semesterberäkning enligt ALFA och semesterlagen. att gälla för Polisförbundets medlemmar fr.o.m. den 9 september 1 (8) HR-avdelningen Datum 2010-09-01 Semesterberäkning enligt ALFA och semesterlagen - gäller för Polisförbundets medlemmar fr.o.m. den 9 september 2010 Med anledning av att Polisförbundet har sagt upp

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015

Avtals- och verksamhetsuppföljning 2015 Kvalitet och utvärderingskontoret Dnr Än 2016-15 s- och verksamhetsuppföljning 2015 Verksamhet ISA Omsorg AB Datum för besök 2015-11-23 Deltagare/metod Metod Uppföljningen genomfördes via intervjuer med

Läs mer

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005

Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 2005-10-19 Kultur- och fritidsnämnden För kännedom: Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av Konstregister rutiner för hantering, oktober 2005 Kommunrevisionen har genomfört en uppföljning av hur

Läs mer

Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006.

Konsekvensbeskrivningen ska vara personalchefen Barbro Hejdström-Nilsson tillhanda senast 16 oktober 2006. 1(1) Inför ny ATL 1 januari 2007 Med anledning av förändringarna i arbetstidslagen har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tagit fram direktiv gällande arbetstidsförläggning. Utifrån dessa direktiv uppmanas

Läs mer