Uppföljning av placerade barn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av placerade barn"

Transkript

1 Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Motala kommun Lena Brönnert

2 Uppföljning av placerade barn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning Bakgrund Uppdrag, revisonsfråga och revisionsmetod Revisionsfråga Revisionsmetod Resultat Erfoderlig kvalitet hos anlitad institutionsvård Anlitade familjehems förmåga att möta barnets behov Uppföljning av placerade barn Nämnden delaktighet i uppföljningar för att säkerställa att kvaliteten är god... 9 Motala kommun

3 1 Sammanfattning och revisionell bedömning Revisorerna i Motala kommun har gett kommunal sektor inom i uppdrag att granska att socialnämnden säkerställer att arbetet med placeringar av barn och unga sker effektivt för att ge en god vård. Granskningen visar att detta huvudsakligen sker men att några förbättringsområden finns. Säkerställs att anlitad institutionsvård håller erfoderlig kvalitet? Granskningen visar att en erfoderlig kvalitet inom anlitad institutionsvård säkerställs i verksamhetens rutiner. Vi bedömer det som föredömligt att det finns en metod för att årligen följa upp kvaliteten hos de anlitade HVB- hemmen. Säkerställs att anlitade familjehem har förmåga att möta barnets behov? Granskningen visar att det finns arbetsmetod och rutiner för att säkerställa att anlitade familjehem har förmåga att möta barnets behov. Granskningen visar också att anlitade familjehem ges kontinuerligt stöd samt erbjuds handledning och utbildning. Det har framkommit att intresse att familjehemmen i liten utsträckning deltar i utbildning, trots att detta ställs som villkor i avtalet. Vi rekommenderar att detta följs upp för att säkerställa hemmens kvalitet. Vi bedömer det som föredömligt att det finns rutiner för utredning vid eventuell misstanke om missförhållanden i ett familjehem. Sker uppföljning av placerade barn i den omfattning som lagen kräver, tidsmässigt, innehållsmässigt och genom att också låta barnen komma till tals? Granskningen visar att det finns rutiner för uppföljning av placerade barn som beskriver hur kontakterna bör ske med barnen, familjehemmet och de biologiska föräldrarna samt att rutinerna huvudsakligen följs. Att det i en av de granskade akterna inte görs överväganden tidsmässigt enligt lagens intentioner föranleder dock en rekommendation att upprätta former för intern kontroll gällande detta. Granskningen visar också att det finns rutiner för innehåll vid uppföljning vilket motsvarar de områden som enligt lagstiftningen ska beröras. Dessa följs vilket bedöms som tillfredsställande. Granskningen visar också att de placerade barnen kommer till tals vid uppföljning, i enlighet med lagstiftarens intentioner. Motala kommun 1 av 9

4 Vi ser behov av att se över samverkan med skolan gällande de placerade barnen. Granskningen visar att rutinerna inte följs och bedöms behöva förtydligas, vilket också verksamheterna uppmärksammat. Bedömning. Vid granskningen framkommer att nämnden tar del av samtliga enligt lag genomförda uppföljningar av placerade barn. Genom uppföljning av inriktningsmål ges en bild av om insatserna lett till förbättringar. Brister som framkommit vid aktgranskning påvisar dock behov av intern kontroll för att säkerställa att uppföljningar av placerade barn görs på ett ändamålsenligt sätt. 2 Bakgrund Varje år sker ett flertal placeringar av barn i hem för vård och boende (HVB). Insatser inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär ofta ett stort ingrepp i barns, ungdomars och familjers liv. Samhället tar i dessa sammanhang på sig ett stort ansvar. Kostnaderna kan i flera fall vara mycket höga. Socialtjänstens insatser ska hålla en god kvalitet. Familjehem som anlitas ska innan placering utredas för att säkerställa att det finns vilja och förmåga att ge den omsorg som barnet behöver. Vården bör utformas så att den främjar barnets samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön. 1 Utifrån både individ- och ekonomiperspektiv är det viktigt att placeringarna leder till önskat resultat. Det är därför viktigt att förvaltningen har fungerande rutiner för att följa upp och utvärdera resultaten av dessa placeringar. Socialstyrelsen konstaterar att kommunernas satsningar på att i första hand satsa på vård för barn och unga i öppna former har medfört att de barn som placeras har omfattande vårdbehov. 2 Nämndens inriktningsmål är att tillgängligheten till samhällets samordnade stöd för barn och ungdomar ska öka. Insatser som främjar barnen och deras intressen kan samordnas och förmedlas på ett okomplicerat sätt. Därigenom kan samhället med större verkan ge varje barn det stöd som behövs. 3 Under våren genomförde Skolinspektionen en granskning gällande ansvar för HVBplacerade elevers rätt till utbildning, som får sin undervisning i annan kommun eller i friskola. Granskningen har föranlett kommunen att ta fram rutiner gällande 1 Socialtjänstlagen 6 kap 1 2 Socialstyrelsens jämförelsetal 3 Beslutade av kommunfullmäktige , KF 16 Motala kommun 2 av 9

5 bland annat att beakta behov i skolan vid placering, rätten till utbildning, uppföljning, överlämnade till annan skola och rapportering till nämnd. Dessa redovisades för Skolinspektionen i juni. I april var 68 barn placerade i Motala kommun, varav 14 i HVB. 3 Uppdrag, revisonsfråga och revisionsmetod 3.1 Revisionsfråga Säkerställer socialnämnden att arbetet med placeringar av barn och unga i hem för vård och boende sker effektivt för att säkerställa en god vård. Kontrollmål/granskningsmål Säkerställs att anlitad institutionsvård håller erfoderlig kvalitet? Säkerställs att anlitade familjehem har förmåga att möta barnets behov? Sker uppföljning av placerade barn i den omfattning som lagen kräver, tidsmässigt, innehållsmässigt och genom att också låta barnen komma till tals? Tar nämnden del av uppföljningar av placeringar för att säkerställa att kvaliteten är god? 3.2 Revisionsmetod Granskningen har genomförts genom: Intervjuer med handläggare och ledningspersonal Granskning av styrande dokument. Granskning av totalt 12 akter. Granskningen berör placeringar av barn i åldern 0 18 år som gjorts med stöd av Socialtjänstlagen. Rapporten har sakgranskats i verksamheten och kvalitetssäkrats av certifierad kommunal revisor. 4 Resultat 4.1 Erfoderlig kvalitet hos anlitad institutionsvård Motala kommun gjorde under 2009 en gemensam upphandling tillsammans med ytterligare tio kommuner i länet av HVB-vård. Ca 20 institutioner finns i avtalet. Grund i upphandlingen var bland annat målgrupp, behandlingsmetod, kompetens hos personalen samt närhet till de upphandlande kommunerna. Dessa institutioner Motala kommun 3 av 9

6 ska i första hand anlitas. En referensgrupp är knuten till avtalet där ingående kommuner följer upp och byter erfarenheter om de avtalade behandlingshemmen. Till familjehemssekreterarnas uppgifter hör att rekrytera familjehem och jourhem. Gruppen rekryterar även platser på HVB för barn- och ungdomar i fall då behov av placering inte kan tillgodoses enligt avtalet. I Motalamodellen 4, som är en arbetsmetod för familjehemsutredningar och utredningar av andra uppdragstagare, fastslås att ett HVB ska utredas för att säkerställa att det har de kvalifikationer och förutsättningar som krävs för en placering. Detta innefattar att kontakta socialstyrelsen angående vad som kommit fram i samband med tillsynen. Institutionen besöks för intervju och bedömning av hemmets lämplighet för det barn som ska placeras. En intervjuguide finns för utredning av HVB. Det finns också en handling som visar kommunens basvillkor för att anlita ett HVB-hem. Detta berör hemmets geografiska belägenhet, behandlingsinnehåll, kompetens, arbetssätt m m. Enligt intervjuerna är detta dokument en grund för utredning vid behov av placering. En mall finns för avtalsskrivande med hem för vård och boende 5. I den framgår att uppdragstagaren förbinder sig att se till att vårdplanen följs och att en genomförande plan upprättas senast sex veckor efter inskrivningen, att skriftliga rapporter ska skickas till socialsekreteraren i samband med uppföljning och vid behov, att hemmet fortlöpande ska informera om väsentliga förändringar av behov av insatser samt underrätta om förändringar i den egna verksamheten som kan påverka vårdens inriktning och tillstånd. Årligen görs en uppföljningen av anlitade HVB-hem genom en enkät som efterfrågar eventuella förändringar gällande behandlingsmetoder och behandlingsinnehåll, personalomsättning, totala omsättningen av placeringar, oplanerat avslutade placeringar och dess orsak samt samarbetet med kommunen. En motsvarande enkät fylls i av socialsekreteraren som lämnar sin uppfattning om mottagandet på behandlingshemmet, hemmets arbete enligt uppdraget, kvaliteten på behandlingsplaneringen, kontakten med behandlingshemmet, samarbete vid uppföljningsträffar, arbetet med ungdomar, familj och nätverk, eventuell utsluss och eftervård samt behandlingshemmets svagheter och styrkor. Bedömning Granskningen visar att verksamheten har rutiner som bedöms säkerställa att anlitad institutionsvård har erfoderlig kvalitet, såväl för institutioner anlitade inom avtal som utanför. Den mall som utarbetats för avtalsskrivning med HVB-hem bedömer vi ytterligare säkerställa vårdens kvalitet. 4 Motala kommun, Socialkontoret, Familjehemssekreterarna: Motalamodellen, Arbetsmetod för familjehemsutredningar och utredningar av andra uppdragstagare. (Reviderad ) 5 Motala kommun: Avtal HVB Motala kommun 4 av 9

7 Vid bedömer det som föredömligt att det finns en metod för att årligen följa upp kvaliteten hos de anlitade HVB- hemmen. 4.2 Anlitade familjehems förmåga att möta barnets behov Förhållandena i hemmet ska utredas för att ge en bild av dess allmänna lämplighet och hemmets lämplighet att ta emot ett visst barn. 6 Familjhemmet bör ges fortbildning inför placeringen, kontinuerligt stöd i form av fortbildning och handledning utifrån det enskilda barnet och möjlighet till avlastning. Motalamodellen 7 ger rutiner för hur utredningar av familjehem ska genomföras, vilka har utvecklats från bland annat Kälvestensmetoden 8. Till modellen finns mallar för bland annat utredningen och avtal. Enligt intervjuerna följs den rutin som motalamodellen beskriver. Rutinerna ses idag över för att också kopplas till BBIC 9, vilken tillämpas för utredningar gällande barn och unga. När intresse finns hos en familj att ta uppdrag som familjehem informeras de om de villkor som gäller för ett uppdrag och övergripande information ges om utredningsrutiner och vad ett uppdrag kan innebära. En första bedömning görs om basvillkoren är uppfyllda och om det är aktuellt att fortsätta med en djupare utredning. Familjehem rekryteras i barnets släkt eller nätverk, om det är möjligt. Utredningarna inleds med hembesök. Om utredningen ska fortsätta inhämtas uppgifter från social- och polisregister och vid behov från register hos Kronofogden. Härefter tar basfakta in genom enkät och följs av intervjuer. En rutin finns för utredningar gällande misstanke om missförhållanden i familjehem. Det visar vem som utför och ansvarar för utredningen. Familjehemmen får ett kontinuerligt stöd från familjehemssekreterare efter behov. Familjehemmen kan också erbjudas handledning enskilt eller i grupp från en av de familjehemssekreterare som har genomgått handledarutbildning. Ibland kan extern handledning av psykolog ges under en begränsad tid. Familjehemsföräldrarna erbjuds olika utbildningsinsatser, ibland i form av samtalskvällar eller föreläsningar. Detta kan också innebära att träffa andra familjehemsföräldrar för att dela erfarenheter. Enligt intervjuerna är intresset för dessa ganska litet. Det ställs inga krav på att familjehemsföräldrar ska medverka vid utbildning, enligt intervjuerna. 6 Socialtjänstlagen 6 kap 6 andra stycket 7 Motala kommun, Socialkontoret, Familjehemssekreterarna: Motalamodellen, Arbetsmetod för familjehemsutredningar och utredningar av andra uppdragstagare. (Reviderad ) 8 Intervju- och tolkningsmetodik som tillämpas vid utredning av familjehem. 9 Barnets Behov I Centrum. En vetenskaplig grundat system för handläggning och dokumentation vid utredning och uppföljning av barn och unga där målet är att utveckla ett bra samarbete mellan barnet, dess familj och olika professionella grupper. Socialstyrelsens ansvarar för utbildning och särskild licens för att arbeta enligt metoden. Motala kommun 5 av 9

8 Avlastning till familjehemmet sker oftast naturligt genom resurser i familjens nätverk. I några ärenden har kontaktfamilj tillsatts. Ofta finns även detta naturligt i familjens nätverk. När en familj anlitas som familjehem skrivs ett avtal. Här klargörs att uppdraget innebär att verka för att vårdplanen uppfylls, att upprätta en genomförande plan, medverka vid barnets kontakter med barnets nätverk, socialkontoret, BUP och andra myndigheter, att rapportera kring barnets situation, informera om förändringar, delta i utbildningar som erbjuds av kommunen samt i handledning vid behov. Här framgår också att kommunen förbinder sig att ge familjehemmet stöd och utbildning och följa upp placeringen minst var sjätte månad i samarbete med socialsekreterare. Familjehemssekreteraren finns alltid med vid första besöket efter placering för att följa upp att avtalet följs. Aktgranskningen visar att det sker relativt täta kontakter mellan familjehemssekreterare och familjehem. Dessa sker till allra största delen genom telefonkontakter men också vid hembesök som sker tillsammans med socialsekreteraren som följer upp barnets situation. I en av fyra granskade akter beskrivs stöd genom en avlastningsfamilj. Bedömning Granskningen visar att det finns rutiner för att säkerställa att anlitade familjehem har förmåga att möta barnets behov. Detta sker genom en beskriven arbetsmetod och genom mallar. Granskningen visar också att anlitade familjehem ges kontinuerligt stöd, erbjuds handledning och utbildning för att kunna fullfölja sina uppdrag på ett bra sätt. Det har dock framkommit att intresse från familjehemmen att delta i utbildning är litet, trots att detta ställs som villkor i avtalet. Vi rekommenderar att detta följs upp för att säkerställa hemmens kvalitet. Vi bedömer det som föredömlig att det finns rutiner för utredning vid eventuell misstanke om missförhållanden i ett familjehem. 4.3 Uppföljning av placerade barn När ett barn vårdas i ett annat hem än det egna ska en vårdplan upprättas som beskriver mål med vården, behov hos barnet, insatser som behövs, hur umgänge med närstående ska ske samt barnets och föräldrarnas syn på vården. Planen ska även ange eventuella insatser från andra huvudmän. En genomförandeplan beskriver mål med insatserna, hur vården ska genomföras, hur kontakterna med socialtjänstens handläggare och närstående ska ordnas och hur barn och föräldrar utövat inflytande över planeringen. Dessa båda planer ligger till grund för uppföljning av vården SoL 11 kapitlet 3, Socialtjänstförordningen 5 kapitlet 1 a Motala kommun 6 av 9

9 Nämnden ska noga följa vården genom besök, enskilda samtal med barnet, med de som tagit emot barnet och med vårdnadshavarna. Uppföljningen skall omfatta hälsa, utveckling, socialt beteende, skolgång och relationer till närstående. 11 Nämnden ska minst var sjätte månad överväga om den frivilliga vården fortfarande behövs. Socialsekreterare i uppföljningsgruppen ansvarar för uppföljning av beslutade insatser och att aktuell planering följs upp och revideras. Familjehemssekreterare medverkar ofta vid uppföljning av familjehemsplaceringar och har då som uppgift att följa upp att familjehemmet följer avtal och får de stöd de behöver. Enligt rutin ska en utvärdering av placering göras i ärenden gällande placeringar i jourhem, familjehem, resursfamiljer och HVB i samband med att placeringen avslutas. 12 Synpunkter som framkommer används i utvecklingsarbetet. Tidsmässigt I Rutin för uppföljning av placeringsärenden 13 framgår att kontakt i någon form ska ske med placerade barn och unga i familjehem minst var 3:e månad. Kontakt med de biologiska föräldrarna ska ske minst var 6:e månad och kontakt med familjehemmet ska ske minst var 3:e månad. Aktgranskningen visar att relativt täta kontakter hålls mellan socialsekreterare och familjehem, oftast via telefonkontakt och ofta med tätare intervall än rutinen föreskriver. Personlig träff med barnet/den unge skall ske minst var 6:e månad och hembesök i familjehemmet skall ske minst en gång var 6:e månad. Enligt rutinen ska det ske oanmälda besök i familjehemmet vid behov. Aktgranskningen visar att hembesök i familjehemmet sker enligt rutinen eller oftare. Barn och unga som är placerad på behandlingshem ska i någon form kontaktas av socialsekreteraren minst var 6:e vecka. En personlig träff ska ske minst var 3:e månad enligt samma rutin och de biologiska föräldrarna ske ha en kontakt med socialsekreteraren minst var 6:e månad, i någon form. Enligt intervjuerna efterlevs rutinerna. Uppföljningar och kontakter med barn och unga kan ske oftare om behov finns. De socialsekreterare som har till uppgift att följa upp de placerade barnen beskriver hur de försöker att göra saker tillsammans med barnen för att skapa en relation i syfte bli en person de känner igen och känner tillit till. Enligt intervjuerna är personalomsättningen på tjänsterna inte så stor vilket innebär att en kontinuitet kan uppnås. 11 SoL 11 kapitlet 3, Socialtjänstförordningen 5 kapitlet 1 b 12 Motala kommun: Rutin Utvärdering av placering av barn och ungdomar. Antagen , reviderad s d. 13 Motala kommun, Socialkontoret, Barn och ungdomsgruppen: Rutin för uppföljning av placeringsärenden Motala kommun 7 av 9

10 Aktgranskningen visar täta kontakter med familjehem och placerade barn och ungdomar. I en av de åtta granskade barn- och ungdomsakterna görs dock det formella övervägandet/omprövningen i flera fall med längre tidintervall än sex månader. Innehållsmässigt Vid uppföljning av placeringar följs en mall där barnets olika behovsområden 14 ska beröras. Vardagen i familjehemmet, aktuell problematik hos barnet, hur barnets behov tillgodoses i familjehemmet samt barnets framtida behov är delar som berörs. Aktgranskningen visar att detta efterlevs. Enligt rutin 15 ska uppföljning av HVB-placeringar även kombineras med att information lämnas om barnets skolsituation eller att personal från skolan deltar. Uppföljning av utbildningen ska göras minst en gång per termin enligt en blankett och en checklista. Vid aktgranskningen framkommer att kontakter ibland tas med skolan och att de insatser som finns i skolan berörs vid uppföljningarna. I akterna har dock inte kunnat utläsas att ovan beskrivna rutin efterlevs. Vid intervjuerna framkommer att en samverkan finns med Bildningsverksamheten. De placerade barnens skolsituation ska följas upp minst en gång per termin av skolans personal, enligt rutin. Enligt intervjuerna sker detta dock inte i samarbete med socialtjänsten. En arbetsgrupp ser över hur samarbetet ska ske utifrån utredningen till placering utifrån skolsituationen och kostnadsfördelningen kring detta. Kommer barnen till tals? Ett av nämndens inriktningsmål 16 säger att alla barn och ungdomar som omfattas av insats ska komma till tals. Detta mäts genom stickprov och genomgång av dokumentation. Aktgranskning visar att placerade barn och ungdomar kommer till tals vid uppföljningarna av vården genom personliga kontakter enligt rutinen ovan och genom att deras reflexioner och tankar om vården och framtiden beskrivs. Bedömning Granskningen visar att det finns rutiner för uppföljning av placerade barn som beskriver hur kontakterna bör ske med barnen, familjehemmet och de biologiska föräldrarna. Av vad som framkommit bedöms att rutinerna i det stora hela följs. Att det i en av de granskade akterna inte görs överväganden enligt lagens intentioner föranleder en rekommendation att upprätta rutiner för intern kontroll gällande detta. 14 Barnets sociala beteende, känslo- och beteendemässiga utveckling, självständighetsförmåga, hälsotillstånd och identitet, hur förskola/skolan fungerar, relationer med familj, kamrater och andra. 15 Motala kommun, Vo, Bildning: Rutin Placering av barn/elever på HVB-hem. Fastställd av bildningschef samt socialchef 16 Motala kommun, Resultatmål för socialnämnden, dnr 10/SN Motala kommun 8 av 9

11 De behovsområden hos barnet som enligt mall ska beröras vid överväganden och omprövningen av vården bedöms motsvara de områden som enligt lagstiftningen ska beröras. Granskningen visar att detta följs vilket bedöms som tillfredsställande. Granskningen visar att de placerade barnen kommer till tals i enlighet med lagstiftarens intentioner. 4.4 Nämnden delaktighet i uppföljningar för att säkerställa att kvaliteten är god Socialnämndens myndighetsutskott beslutar eller tar del i samtliga utredningar och uppföljningar som rör placerade barn. Nämnden tar även del i statisktik rörande placerade barn. Enligt intervjuerna träffas representanter för nämnden för diskussion kring arbetssätt och resurser. Två politiker är utsedda att bevakar familjehemsvården vilket bland annat inneburit kontakt med familjehemsgruppen och 1:e socialsekreteraren för att diskutera kring framtida utmaningar. Enligt inriktningsmålen 17 ska de som fått insatser ha uppnått förbättring i sin livssituation. Detta mäts i form av nyckeltal genom enkät som bland annat berör barnets/den unges upplevda förbättrings och uppfyllda mål enligt den personliga genomförandeplanen. Bedömning. Vid granskningen framkommer att nämnden tar del av samtliga genomförda uppföljningar av placerade barn. Genom uppföljning av inriktningsmål ges en bild av insatsernas resultat. Brister som framkommit vid aktgranskning påvisar dock behov av att nämnden genom intern kontroll säkerställer att uppföljningar av placerade barn görs på ett ändamålsenligt och kvalitativt bra sätt Lena Brönnert Projektledare Håkan Lindahl Uppdragsledare 17 Motala kommun, Resultatmål socialnämnden, dnr 10/SN Motala kommun 9 av 9

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Mjölby kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag, revisonsfråga och revisionsmetod...

Läs mer

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013 Revisionsrapport Placering unga i av barn och familjehem Trelleborgs kommun Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2.

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun BESLUT 1(7) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Sociala enheten Lena Bohgard 040-25 25 18 Kristianstad kommun Socialnämnden 291 80 Kristianstad Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga

Yttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga Allmänna utskottet 2012 11 13 78 10 Socialnämnden 2012 11 22 186 12 Dnr 2012/411 751 Yttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga Bilagor: Granskningsrapport

Läs mer

Barn och unga i familjehem

Barn och unga i familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga i familjehem Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

KONTAKT Haninge kommun Socialförvaltningen Familjehemsenheten 08-606 70 00

KONTAKT Haninge kommun Socialförvaltningen Familjehemsenheten 08-606 70 00 FAMILJEHEM Att vara familjehem är en mycket viktig uppgift. Att hjälpa ett barn till ett givande liv som vuxen är något av det bästa en människa kan göra. Alla Haninges familjehem är utredda med sikte

Läs mer

Revisionsrapport. Familjehem. Lekebergs kommun. Inger Kullberg Cert. kommunal revisor November 2011

Revisionsrapport. Familjehem. Lekebergs kommun. Inger Kullberg Cert. kommunal revisor November 2011 Revisionsrapport Familjehem Lekebergs kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av placeringar i familjehem Gabriella Fredriksson Mars 2016 Trelleborgs kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av placeringar i familjehem Gabriella Fredriksson Mars 2016 Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Gabriella Fredriksson Mars 2016 Granskning av placeringar i familjehem Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2.

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 20f, 201 Ja/ 660 ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 Ärende Motion från folkpartiet med rubriken Barns rätt till en trygg uppväxt- har inkommit till Barnoch familjen den 23 maj 2011 för yttrande senast den 13 oktober.

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Sociala frågor Janka Fosstveit Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Kvalitet och rättsäkerhet

Läs mer

Rutiner vid jour- och familjehemsplacering

Rutiner vid jour- och familjehemsplacering FALKENBERGS KOMMUN Datum Socialförvaltningen 081029 Utredningssektionen 1 Rutiner vid jour- och familjehemsplacering Jourplacering Placering i nätverket I 6 kap. 5 SoL framgår att placering i första hand

Läs mer

Dnr Son 2010/59 Åtgärder för trygghet och säkerhet i den sociala barnavården

Dnr Son 2010/59 Åtgärder för trygghet och säkerhet i den sociala barnavården TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-08-23 Socialnämnden Dnr Son 2010/59 Åtgärder för trygghet och säkerhet i den sociala barnavården Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Förslaget till Tillämpningsregler

Läs mer

Hem för vård eller boende för barn och unga

Hem för vård eller boende för barn och unga MEDDELANDE NR 2008:32 Hem för vård eller boende för barn och unga Tillsyn i Jönköpings län 2006-2008 Meddelande nr 2008:32 Referens Stefan Roman, Lena Uddemar, Rättsavdelningen, december 2008 Kontaktperson

Läs mer

När barn inte kan bo med sina föräldrar

När barn inte kan bo med sina föräldrar När barn inte kan bo med sina föräldrar Socialtjänstens uppföljning och kontakt med barn som bor i familjehem Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Granskning av familjehemsplaceringar inom socialtjänsten. Åstorps kommun R EVISIONSRAPPORT NR 7/2007. Revisorerna

Granskning av familjehemsplaceringar inom socialtjänsten. Åstorps kommun R EVISIONSRAPPORT NR 7/2007. Revisorerna R EVISIONSRAPPORT NR 7/2007 Granskning av familjehemsplaceringar inom socialtjänsten Åstorps kommun Bengt Sebring, ordf. Tord Sturesson, 1:e v ordf. Stig Andersson, 2:e v ordf Nils Persson Januari 2008

Läs mer

Utredning. En placering kan vara tillfällig eller en uppväxtplacering.

Utredning. En placering kan vara tillfällig eller en uppväxtplacering. Familjehem Familjehem Det finns barn som behöver extra stöd i livet. Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn och ungdomar för en längre eller kortare tid behöver bo i ett familjehem för att få

Läs mer

Förslag till reviderade riktlinjer för familj e- vård för barn och ungdomar

Förslag till reviderade riktlinjer för familj e- vård för barn och ungdomar SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-08-09 Handläggare: Siv Lundgren Telefon: 08-508 13185 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2011-09-29 Förslag till reviderade riktlinjer

Läs mer

INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Socialnämnden 2016-01-15 1 (7) Socialförvaltningen 05 Socialnämnden INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Förslag till beslut Med utgångspunkt från rapporten till Inspektionen

Läs mer

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport HVB-hem Krokoms kommun 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor 2010-02-01 Maj-Britt Åkerström, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun

Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun Granskning av tillsyn och uppföljning av barn och unga placerade i familjehem Jönköpings kommun Februari 2015 Torbjörn Bengtsson, Jakob Janerheim och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:34 Rapportnr: 2008:34 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga:

Läs mer

Rapport. Tillsyn av barn- och ungdomsvården i Östergötland. Barnuppdraget

Rapport. Tillsyn av barn- och ungdomsvården i Östergötland. Barnuppdraget Rapport Tillsyn av barn- och ungdomsvården i Östergötland Barnuppdraget LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND 701-7631-2008 FÖRORD Regeringen gav länsstyrelserna i uppdrag att åren 2006 och 2007 förstärka tillsynen

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Verksamhetsberättelse för Socialförvaltningens Barn- och familjeenhet år 2011 Viktiga händelser De två enheterna barn- och familjeenheten och socialförvaltningens

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Placerade barn och ungdomar

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Placerade barn och ungdomar Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012 Vetlanda kommun Placerade barn och ungdomar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Uppdrag och syfte... 3 2.3.

Läs mer

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81)

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Föreningen Sveriges Socialchefer,FSS

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3), diarienummer S2014/1332/FST

Yttrande över delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3), diarienummer S2014/1332/FST YTTRANDE 2014-06-23 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Yttrande över delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU

Läs mer

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren

Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren Rapport 2013 Kartläggning av arbetet med barn och unga i samhällsvård i Stockholms län 2012 Cecilia Löfgren rapport 2013-04-10 2(13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 4 2. Metod... 4 3. Sammanfattning...

Läs mer

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet

Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet 1 Bilaga 19 Råd och rekommendationer 2011-09-01 Undervisning för elever placerade i HVB-hem 1 med behov av särskild undervisning utanför hemkommunens verksamhet Inledning Alla barn och ungdomar, oberoende

Läs mer

Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden

Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden 2013-11-20 Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden Följande rutin syftar till att öka likabehandlingen och rättssäkerheten kring ensamkommande barn och ungdomar

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Placering av barn och unga

Placering av barn och unga www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Juni 2014 Placering av barn och unga Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende för barnhälsovård, socialtjänst, förskola, skola inklusive elevhälsa i Kronobergs län 1. Inledning Rutinen bygger på

Läs mer

Riskbaserad tillsyn av familjehemsvård

Riskbaserad tillsyn av familjehemsvård Riskbaserad tillsyn av familjehemsvård 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Norrköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Norrköpings kommun /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2015-01-13 Dnr 8.5-24146/2014-8 1(13) Avdelning sydöst Lena Uddemar, Lena.Uddemar@ivo.se Socialnämnden Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Ärendet Tillsyn av

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Nationell kartläggning av konsulentstöd till jour- och familjehem

Nationell kartläggning av konsulentstöd till jour- och familjehem Nationell kartläggning av konsulentstöd till jour- och familjehem Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomför på uppdrag av regeringen en nationell kartläggning av konsulentstödsverksamheter. Syftet

Läs mer

Stöd till familjehem

Stöd till familjehem Revisionsrapport Stöd till familjehem Halmstads kommun Christel Eriksson, cert. kommunal revisor Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Revisionsrapport Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Trelleborgs kommun Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar Mönsterås kommun Åsa Bejvall Malin Kronmar Augusti 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1. Bakgrund 1 1.2. Kontrollmål/granskningsmål 1 1.3.

Läs mer

Placering av barn och unga

Placering av barn och unga Revisionsrapport Placering av barn och unga Lena Brönnert Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1. Inledning 2 1.1. Bakgrund och revisionskriterier 2 1.2. Revisionsfråga 3 1.3.

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008

Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008 1(6) Sammanfattning av Norrköpings socialkontors internutredning med anledning av sextonåringens dödsfall 17 januari 2008 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Norrköpings kommun Generalsgatan

Läs mer

Utlåtande 2013:170 RVII (Dnr 325-1810/2012)

Utlåtande 2013:170 RVII (Dnr 325-1810/2012) Utlåtande 2013:170 RVII (Dnr 325-1810/2012) Hur vi kan uppmärksamma hälsan och göra tillvaron lättare för familjehemsplacerade barn och ungdomar Motion (2012:67) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda

Läs mer

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847)

Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Skolinspektionen Box 23069 104 35 Stockholm Åtgärder med anledning av tillsyn av Bergetskolan (Dnr 43-2011- 4847) Undervisning och lärande 1. Se till att undervisningen i olika ämnesområden samordnas så

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Tillsynsombud är inte rätt väg att gå. Slutrapport från försöksverksamheten

Tillsynsombud är inte rätt väg att gå. Slutrapport från försöksverksamheten Tillsynsombud är inte rätt väg att gå Slutrapport från försöksverksamheten Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

BBIC-konceptet. Vad är BBIC- konceptet? Licens. Prövo- och implementeringstid 1(6)

BBIC-konceptet. Vad är BBIC- konceptet? Licens. Prövo- och implementeringstid 1(6) 1(6) Maj 2006 Uppdaterat januari 2014 BBIC-konceptet Vad är BBIC- konceptet? BBIC-konceptet fastställer förutsättningarna för att arbeta med Barns behov i centrum. Det tar sin utgångspunkt i BBIC:s mål

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Botkyrka kommun Revisionsrapport Juni 2011 Johan Karlander Martin Andersson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av de

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Utveckling i samverkan

Läs mer

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU

Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Sida 1 (8) Hälsoundersökning av barn/ungdomar inför placering enligt SoL eller LVU Bakgrund Hälsoproblem av såväl fysisk som psykisk karaktär är överrepresenterade hos barn och ungdomar som placeras i

Läs mer

Placering av barn och unga i HVB-hem och familjehem

Placering av barn och unga i HVB-hem och familjehem www.pwc.se Revisionsrapport 3/2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2015 Revisionsrapport Fredrik Markstedt Charlotta Franklin Januari 2016 Placering av barn och unga i HVB-hem och familjehem

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Tillsyn gällande Tjust behandlingsfamiljer

Tillsyn gällande Tjust behandlingsfamiljer BESLUT 1 (26) Tjust behandlingsfamiljer AB Stationsgatan 2 593 31 Västervik Tillsyn gällande Tjust behandlingsfamiljer Beslut Länsstyrelsens allmänna bedömning är att de inskrivna bemöts professionellt,

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Placering av barn över nationsgränserna med stöd av Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention m.m. (Ds 2009:62) Svar på remiss från

Placering av barn över nationsgränserna med stöd av Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention m.m. (Ds 2009:62) Svar på remiss från SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6-0936/2009 SID 1 (7) 2010-01-14 Handläggare: Monica Petersson Telefon: 08-508 25 028 Till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Det tredelade föräldrasystemet SOCIALFÖRVALTNINGEN

Det tredelade föräldrasystemet SOCIALFÖRVALTNINGEN YTTERSTA ANSVARET Det tredelade föräldrasystemet PRAKTISKA EMOTIONELLA VÅRDEN Familjehem/ Institution SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 VÅRDNAD EMOTIONELL RELATIONEN 2 Forskningsområdet Det tredelade föräldraskapet

Läs mer

Statusrapport. Granskning av HVB-placeringar, Valdemarsviks kommun 2015-02-10 1 (14)

Statusrapport. Granskning av HVB-placeringar, Valdemarsviks kommun 2015-02-10 1 (14) Statusrapport Granskning av HVB-placeringar, Valdemarsviks kommun 2015-02-10 1 (14) R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Revisionsfrågor...

Läs mer

Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga. Fastställda av socialnämnden 2015-09-23

Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga. Fastställda av socialnämnden 2015-09-23 Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga Fastställda av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun / 2015-08-28 2 (39) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Förutsättningar... 4 2.1 Syftet med riktlinjerna...

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

LVU-vård som inte blev av. Barn mellan tvång och frivillighet

LVU-vård som inte blev av. Barn mellan tvång och frivillighet LVU-vård som inte blev av Barn mellan tvång och frivillighet LVU-vård som inte blev av Barn mellan tvång och frivillighet MEDDELANDE NR 2004:37 2 Titel Författare Beställningsadress Webbplats Kontaktperson

Läs mer

Förstudie av familjehem

Förstudie av familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Stefan Wik Förstudie av familjehem Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Metod... 1 2. Iakttagelser...2 2.1. Om familjeenheten och

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

Handläggning av ärenden som gäller barn och unga

Handläggning av ärenden som gäller barn och unga (S) Allmänna råd Handläggning av ärenden som gäller barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten 1 (12) Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten i Stockholms kommun. Bakgrund Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Stockholm kommun av förskoleverksamheten (dnr 43-2010:5285). Tillsynen

Läs mer

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Stöd ett barn Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Om den här broschyren Hej! Vad kul att du läser den här broschyren! Det betyder förhoppningsvis att du vill lära dig mer om de olika uppdragen

Läs mer

I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för socialnämndens ansvar för barn och unga vid

I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för socialnämndens ansvar för barn och unga vid SOSFS 2014:X (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga; beslutade den xx xxxxx 2014. Tillämpningsområde I dessa allmänna råd ges rekommendationer

Läs mer

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan

Tillsynsbeslut för gymnasieskolan Beslut Skolinspektionen 2015-08-27 Göteborgs stad infoaeduc.boteborg.se Gymnasieskolenhetschef och rektorer vid Hvitfeldtska gymnasiet mikael.o.karlssonaeduc.ciotebord.se amela.filipovicaeduc.qotebord.se

Läs mer

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad:

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Omsorgs- och socialförvaltningen Datum Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Regelverk för Lex Sarah, rapport, utredning, åtgärder och anmälan till Socialstyrelsen inom Ljusdals kommuns äldreomsorg, handikappomsorg

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2012-02-17. Murars Gård. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-02-01-2012-01-31. Standard, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2012-02-17. Murars Gård. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-02-01-2012-01-31. Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120217 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20110201 20120131 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Uppföljning av Miljöplan 2006

Uppföljning av Miljöplan 2006 Revisionsrapport Uppföljning av Miljöplan 2006 Nyköpings kommun Februari 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3 2 Granskningsresultat...4

Läs mer

Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs

Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport familjehem. Uppföljning av tidigare granskning av familjehemshandläggningen. Bollnäs Bakgrund Länsstyrelsen genomförde 2004 en tillsyn

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Familjevårdens Centralorganisation:s (FaCO) synpunkter på delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga.

Familjevårdens Centralorganisation:s (FaCO) synpunkter på delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Diarienr. S2014/1332/FST Familjevårdens Centralorganisation:s (FaCO) synpunkter på delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet placeringsformer för barn och unga.

Läs mer

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Vilka lagar ska vi följa och varför? Förvaltningslagen grundläggande regler om hur ärenden inom olika myndigheter ska handläggas och hur kontakten

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Institutionsplaceringar barn och ungdomar

Institutionsplaceringar barn och ungdomar Revisionsrapport Institutionsplaceringar barn och ungdomar Ängelholms kommun Augusti 2009 Niklas Sommelius Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förkortningar/definitioner... 2 1 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN Socialnämnden 2015-12-01 1 (7) Socialförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling SOCN/2015:195 Elin Lindh /070-086 21 44/ 13 Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN GE VÅRD

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Härryda kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Härryda kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Härryda kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:36 Rapportnr: 2008:36 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga: Socialkonsulenterna

Läs mer

Datum. 4. Familjehemmet hade uppgett att det inte, trots upprepade påstötningar under två års tid, fått någon handledning från nämnden.

Datum. 4. Familjehemmet hade uppgett att det inte, trots upprepade påstötningar under två års tid, fått någon handledning från nämnden. BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2002-05-24 Dnr 809-2000 Sid 1 (5) Fråga om socialnämndens skyldighet att samråda med vårdnadshavaren i frågor som rör ett barn som vårdas enligt LVU I en

Läs mer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende REMISSVAR 2016-03-18 Dnr 3.9:0101/16 Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende (Dnr 934/2016) Inledning Förslaget behandlar nya föreskrifter

Läs mer

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING - för barn som placerats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52),

Läs mer