Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun"

Transkript

1 Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Revisionsfrågor Revisionskriterier Metod och avgränsning Regelverket kring asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd Asylsökande Nyanlända med uppehållstillstånd Iakttagelser från Torsås kommun Ansvarsfördelningen inom kommunen Insatser till nyanlända med uppehållstillstånd Undervisning och stöd för nyanlända barn/ungdomar i utbildningsväsendet Verksamheten för ensamkommande barn Boendeverksamheten Samverkan Ansökan om statsbidrag Socialnämnden Bildningsnämnden Torsås kommun

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning De förtroendevalda revisorerna i Torsås kommun har gett i uppdrag att granska insatser till asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. Vi bedömer att socialnämnden inte i alla delar bedriver en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för personer som är asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. Vi grundar vår bedömning på att mottagandet av ensamkommande barn inte är uppbyggt på ett helt ändamålsenligt sätt. Förvaltningen har medvetet tagit emot fler barn än vad som överenskommits, styrningen har varit bristfällig, schemat har i alltför hög grad varit anpassat efter personalens behov än verksamhetens, det saknas beslut om en hel boendekedja som även inkluderar utsluss från institutionsboendet. Vi konstaterar att ett förändringsarbete har påbörjats, bland annat i form av ett förbättrat schema och tydligare styrning, vilket är positivt. Samtidigt bedömer vi att mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd i stort är uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt. Vi grundar vår bedömning på att integrationshandläggaren har ett genomarbetat och effektivt arbetssätt. Samtidigt bedömer vi att ett 40-tal nyanlända per år är ett stort mottagande att hantera för en tjänsteman. Vi anser att innehållet i tjänsten behöver analyseras och att en tydligare uppdragsbeskrivning behöver tas fram. Det är inte osannolikt att mottagandet kan komma att öka ytterligare i och med inrättandet av anläggningsboendet i Söderåkra, vilket kan generera fler självbosatta. Vi bedömer att socialnämnden inte har en ändamålsenlig organisation och ändamålsenliga rutiner för återsökning av kostnader för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. Bland annat behöver rutiner tas fram för återsökning inom verksamheten för ensamkommande barn samt inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Vi bedömer att bildningsnämnden i stort bedriver en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för personer som är asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. Samtidigt anser vi att det finns förbättringsområden. Bland annat behöver riktlinjerna för nyanlända elever uppdateras och fastställas av nämnden. Vi ser ett behov av man inom skolan vidareutvecklar skriftliga rutiner och mallar som stöd för olika arbetsuppgifter, såsom kartläggningen av elevernas kunskaper i olika ämnen och stödet till analfabeter. Vi konstaterar att bildningsnämnden inrättade tydliga rutiner för att återsöka skolkostnader först hösten Det är osäkert hur kostnader för skolgång innan dess har återsökts. Rutinerna avser endast kostnader som uppkommer inom enheten för barn som kommer från förläggningen i Söderåkra, varför vi anser att Torsås kommun 1 av 13

4 nämnden bör ta fram rutiner som även fångar in undervisning till asylsökande barn som ges på andra enheter. Torsås kommun 2 av 13

5 2. Inledning Den 1 december 2010 övertog Arbetsförmedlingen delar av ansvaret för introduktionen av och introduktionsersättningen till nyanlända med uppehållstillstånd. Trots förändringen har kommunerna fortfarande ett visst ansvar både för personer som är asylsökande och för dem som har fått uppehållstillstånd. Att lyckas med integreringen av dessa nyanlända är en framgångsfaktor för en kommun. För en del av sina uppgifter har kommunen rätt att återsöka kostnaderna. Kunskapen om ersättningsreglerna är i vissa fall bristande, vilket leder till att kommunen inte söker det den har rätt till. Torsås tar emot i förhållandevis många nyanlända. Bland Sveriges 290 kommuner kom Torsås på 74:e plats i mottagande av nyanlända i förhållande till folkmängden. Kommunen har även en överenskommelse om att ta emot ensamkommande barn. Revisorerna i Torsås kommun har efter en risk- och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en djupgranskning av flyktingmottagandet Revisionsfrågor Bedriver socialnämnden och bildningsnämnden en ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet för personer som är asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd? Finns en ändamålsenlig och effektiv verksamhet avseende återsökning från staten av kostnader för asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd? Revisionskriterier Är mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt? Ges nyanlända barn/ungdomar undervisning och stöd i utbildningsväsendet på ett ändamålsenligt sätt? Finns riktlinjer och rutiner för hanteringen av nyanlända elever inom utbildningsväsendet? Är mottagandet av ensamkommande barn uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt? Finns en god samverkan mellan berörda aktörer? Finns en ändamålsenlig organisation och ändamålsenliga rutiner för att återsöka statliga ersättningar? Har fördelningen av de statliga ersättningarna fastställts politiskt? Torsås kommun 3 av 13

6 2.2. Metod och avgränsning Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Inom socialnämndens verksamhetsområde har intervjuer genomförts med socialnämndens ordförande, socialchef, enhetschef för integration (tillika föreståndare för boendet för ensamkommande barn), integrationshandläggare och boendepersonal. Intervjuer har också genomförts med bildningsnämndens ordförande, bildningschef, rektor för grundskolan och förskolechef. Vidare har en gruppintervju genomförts med ekonomichef och personal med ansvar att återsöka kostnader. Ett antal dokument har analyserats såsom styr- och uppföljningsdokument, skriftliga rutiner, scheman, avtal med Migrationsverket och riktlinjer för undervisning av nyanlända elever. Vidare har ansökningshandlingar om statlig ersättning granskats. Granskningen omfattar inte övriga nämnder, t.ex. den gemensamma överförmyndarnämnden. Vidare har inte verksamheter som bedrivs inom Kalmarunds Gymnasieförbund granskats, t.ex. SFI. Torsås kommun 4 av 13

7 3. Regelverket kring asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd 3.1. Asylsökande Med asyl menas ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning därför han eller hon behöver skydd i Sverige och därför anses som flykting eller alternativt skyddsbehövande enligt utlänningslagen. Ansvaret för mottagandet av asylsökande vilar på staten. Migrationsverket svarar för att ordna boende, i förläggningar, åt de asylsökande som inte väljer att ordna boende på egen hand. Verket ger även ekonomiskt stöd till asylsökande. För ensamkommande barn och ungdomar delas ansvaret mellan stat och kommun, se nedan. En del av den kommunala servicen tillhandahålls även för asylsökande, t.ex. skola och barnomsorg. Kommunen har också genom socialtjänsten det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Ett exempel på när kommunen har skyldigheter enligt socialtjänstlagen gäller skydd för asylsökande barn och ungdomar. För asylsökande som är under 18 år och vid ankomsten till Sverige var skilda från båda sina föräldrar (ensamkommande) gäller sedan 2006 särskilda regler. Sedan 2006 är det kommunerna som svarar för dessa barns och ungdomars boende och omsorg. Den kommun som vill ta emot barn träffar överenskommelser med Migrationsverket om hur många platser som kommunen ska hålla tillgängligt eller hur många barn som ska tas emot Nyanlända med uppehållstillstånd En asylsökande som beviljas uppehållstillstånd som kan läggas till grund för folkbokföring, dvs. är längre än ett år, ska placeras ut i en kommun. Dessa personer och vissa av deras anhöriga samt kvotflyktingar, har rätt till särskilda insatser för att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhället. Den 1 december 2010 övertog Arbetsförmedlingen det kommunala ansvaret för introduktionen av och introduktionsersättningen till nyanlända som folkbokförs i kommunen. Den nya lagen om etablering och etableringsersättning omfattar nyanlända som har fyllt 20 år men inte 65 år och som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller anhöriga till dessa. Även nyanlända som har fyllt 18 år men inte 20 år och som saknar föräldrar i Sverige (ensamkommande) omfattas av den nya lagen. Etableringsinsatserna och ett ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen pågår under två år. En individuell plan upprättas på arbetsförmedlingen för varje nyanländ. En insats ges av en etableringslots. Lotsen ska stödja den nyanlände på Torsås kommun 5 av 13

8 vägen till arbete. Lotsen är en fristående aktör, ett företag eller en organisation. Arbetsförmedlingen upphandlar lotsar enligt lagen om valfrihetssystem. Den nyanlände väljer sedan själv bland de upphandlande lotsarna. Kommunen har fortfarande ett visst ansvar även efter reformen. Exempelvis svarar kommunen för bostadsförsörjning, undervisning i svenska (SFI), samhällsorientering och annan vuxenutbildning, skola, barnomsorg och insatser inom det sociala området. I Sverige tar det i genomsnitt 7 år för en nyanländ med flyktingbakgrund att komma i arbete efter uppehållstillståndet, fem år för män och nio år för kvinnor. Torsås kommun 6 av 13

9 4. Iakttagelser från Torsås kommun Torsås kommun har inte tidigare någon tradition av att ha många asylsökande boende i kommunen. I augusti 2014 slöt Migrationsverket avtal om drift av asylboende på Möre Hotell i Söderåkra. Sedan dess bor runt 200 asylsökande i kommunen, att jämföra med sju den 1 januari Kommunen har inrättat en tjänst som samordnare avseende asylsökande personer som vistas i kommunen. Samordnarens uppgift är bland annat att vara länken mellan de asylsökande och samhället genom att leda in dem i aktiviteter som föreningar erbjuder men även starta meningsfulla aktiviteter på egen hand. Mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd, dvs. dem som har fått asyl, har varierat under åren. Mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd i Torsås kommun Källa: Migrationsverket Kommunen har kommit överens med Migrationsverket att årligen ta emot 27 nyanlända med uppehållstillstånd per år. År 2013 tog kommunen emot 39 nyanlända med uppehållstillstånd. Att fler togs emot än vad som överenskommits, beror delvis på att man inom kommunen först utgått att alla avtalade platser endast avsåg nyanlända som togs emot genom anvisning från Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Utöver dessa tar kommunen också emot sådana som bosätter sig på egen hand (självbosatta). Av Sveriges 290 kommuner hamnade Torsås kommun på 74:e plats när det gäller mottagande i förhållande till kommunbefolkningen. Torsås kommun 7 av 13

10 4.1. Ansvarsfördelningen inom kommunen Insatser till asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd ges främst inom socialnämnden och bildningsnämnden. Det är inom bildningsnämnden som skola och barnomsorg (exklusive gymnasieskola) ges till barn och unga som är asylsökande eller har fått uppehållstillstånd. 1 Inom socialnämndens individ- och familjeomsorg finns en särskild enhet, integrationsenheten, som svarar för praktiska introduktionsinsatser för nyanlända med uppehållstillstånd. Det är inom integrationsenheten som verksamheten för ensamkommande barn inryms. Enheten har upplevt hög omsättning inom ledningen. Under de senaste ett och halvt åren har enheten haft fyra chefer Insatser till nyanlända med uppehållstillstånd Som tidigare nämnts har integrationsenheten ett särskilt ansvar för kommunens insatser att introducera den nyanlände i kommunen. Inom enheten finns en tjänsteman, titulerad integrationshandläggare, med ansvar för insatserna. Arbetet består främst av att hjälpa de nyanlända som fått uppehållstillstånd med att finna bostad och övriga praktiska frågor den första tiden. Integrationshandläggaren handlägger inte ärenden om ekonomiskt bistånd, utan uppkommer sådana behov hänvisas den nyanlände till individ- och familjeomsorgens enhet för ekonomiskt bistånd. Integrationshandläggaren tar emot runt 40 personer årligen, varav åtta kvotflyktingar (vilka kräver större insatser). Tidigare har integrationshandläggaren haft bistånd av en administratör. April och maj är arbetsbelastningen särskilt hög. Detta då Migrationsverkets anläggningsboende på Lundegårds kamping stänger för sommaren den 1 maj varje år. För att inte behöva placeras på verkets anläggningar i Norrland försöker många av de som bor på Lundegård hitta boende i närheten, bland annat i Torsås kommun. I perioder har det varit viss väntetid till integrationshandläggaren. Det finns ett uppbyggt samarbete med det kommunala bostadsbolaget, Torsås Bostads AB. När en nyanländ ska tas emot i kommunen genom anvisning från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket, tar integrationshandläggaren kontakt med Torsås Bostads AB med en förfrågan om bostad. Om kommunen väljer att acceptera anvisningen, erbjuder bolaget den nyanlände att hyra den aktuella bostaden. Det är inte enkelt att finna lägenheter till alla grupper av nyanlända. Bland annat finns det få större lägenheter att hyra, därför tvingas integrationshandläggaren att ibland tacka nej till anvisningar av familjer med många barn. I det fall en nyanländ, utan hjälp från Arbetsförmedlingen, väljer att söka sig till kommunen och tar kontakt med bolaget för att hyra bostad vänder sig bolaget till integrationshandläggaren. Bolaget har som policy att först stämma av 1 Gymnasieskola och SFI är ansvar för Kalmarsunds Gymnasieförbund. Torsås kommun 8 av 13

11 med integrationshandläggaren innan en bostad hyrs ut till en nyandländ med uppehållstillstånd. Bedömning Vi bedömer att mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd i stort är uppbyggt på ett ändamålsenligt sätt. Vi grundar vår bedömning på att integrationshandläggaren har ett genomarbetat och effektivt arbetssätt. Samtidigt bedömer vi att ett 40-tal nyanlända per år är ett stort mottagande att hantera för en tjänsteman. Vi anser att innehållet i tjänsten behöver analyseras och en tydligare uppdragsbeskrivning tas fram. Det är inte osannolikt att mottagandet kan komma att öka ytterligare i och med inrättandet av anläggningsboendet i Söderåkra, vilket kan generera fler självbosatta. Samarbetet med Torsås Bostads AB bedöms fungera väl. Förfarandet att integrationshandläggaren ska uttala sig om huruvida en nyanländ som själv söker bostad hos bolaget kan ifrågasättas Undervisning och stöd för nyanlända barn/ungdomar i utbildningsväsendet Inom bildningsförvaltningen finns en riktlinje för nyanlända elever. Dokumentet togs fram år 2008 av dåvarande rektor för grundskolan. Av dokumentet framgår övergripande rutiner för introduktion i skola och förskola. Rutinen är att genomföra ett introduktionssamtal med barnet och förälder som genomförs med hjälp av tolk. Vidare framgår att det finns en förberedelseklass på Torsskolan för förskoleklass till årskurs nio. I dag är förberedelseklassen på Torsskolan endast för högstadieelever med uppehållstillstånd. Av våra intervjuer framkommer att eleverna kan börja i skolan inom någon vecka. Inom förskolan är väntetiden längre, som längst fyra månader. I förberedelseklassen ges introduktion och grundläggande svenskundervisning. Syftet med förberedelseklass är att förbereda eleven för senare studier i reguljära klasser. Tiden i förberedelseklass varierar beroende på elevens förutsättningar. I övriga skolor skrivs eleverna in i en klass och ett anpassat schema görs där eleverna får individanpassad undervisning i mindre grupp så länge behovet finns. Den första tiden ägnas åt att kartlägga elevens tidigare kunskaper. Av våra intervjuer framkommer att det saknas rutiner och mallar i kartläggningsarbetet. Undervisningen till elever som ännu inte är alfabetiserade upplevs som problematiskt. Enligt intervjuade saknas kompetens att alfabetisera eleverna på deras modersmål och att det inte är bestämt hur skolan ska arbeta med dessa elever. I och med att Migrationsverket öppnade en förläggning för asylsökande i Söderåkra har en parallell verksamhet startats. På Söderåkra skola bedrivs undervisning för låg- och mellanstadieelever. Högstadieeleverna ges istället undervisning på Torsskolan. En särskild förskola för barnen har inrättats i Svenska kyrkans lokaler mitt emot förläggningen. Förskolan är öppen under förmiddagen mellan måndag och fredag. Asylsökande barn har som regel endast rätt till allmän förskola men Torsås kommun 9 av 13

12 kommunen erbjuder även barn som inte fyllt tre år att få komma om en förälder följer med. Verksamheten för de asylsökande eleverna startade bara fem veckor efter det att barnen anlänt till förläggningen. Det fanns inte mycket tid till rekrytering och planering. Bedömning Vi konstaterar att det finns riktlinjer för nyandlända elever men att de behöver uppdateras och antas av bildningsnämnden. Vi ser ett behov av man inom skolan vidareutvecklar skriftliga rutiner och mallar som stöd för olika arbetsuppgifter, såsom kartläggningen av elevernas kunskaper i olika ämnen och stödet till analfabeter Verksamheten för ensamkommande barn Torsås kommun har en överenskommelse med staten att ta emot ensamkommande barn. Sedan 1 januari 2014 förbinder sig kommunen att hålla fem platser till förfogande för ensamkommande barn. Efter en tid uppmärksammade förvaltningen att en boendeverksamhet om fem platser ur ett ekonomiskt perspektiv var för litet. För att kunna utnyttja ett boendes skalfördelar behövdes fler platser. Frågan lyftes upp för diskussion i socialnämndens arbetsutskott men utan att beslut fattades. 2 Förvaltningen utökade ändå mottagandet genom att ta emot fler asylsökande ungdomar än vad som stadgades av överenskommelsen. Av gällande överenskommelse om fem platser framgår att fyra ska vara tillgängliga för anvisning av asylsökande. När ett boende startar är förstås alla ungdomar asylsökande, men efterhand får vissa uppehållstillstånd. I dag tar det cirka fyra månader för Migrationsverket att fatta beslut i asylärendet. Detta innebär att antalet och andelen barn med uppehållstillstånd ökar med tiden överenskommelsen gäller. Vid tidpunkten för besöket hade fem ungdomar uppehållstillstånd och tre var asylsökande. Vi kan alltså konstatera att överenskommelsen inte stämmer överens med det faktiska mottagandet Boendeverksamheten Kommunens boende för ensamkommande barn heter Hasselbacken och är ett så kallat hem för vård och boende. Hasselbacken startade i april Chefen för integrationsenheten är tillika föreståndare för boendet. Som tidigare har beskrivits har verksamheten haft fyra föreståndare sedan starten. Verksamheten startades även innan den första föreståndaren hade tillträtt sin tjänst. Styrningen av verksamheten har därför varit bristfällig. Tidigare föreståndare har inte lyckats att forma verksamheten, utan personalen och ungdomarna har fått ta fram rutiner och förhållningssätt. Av våra intervjuer framförs att det inom verksamheten utvecklats ett förhållningssätt som i för hög grad präglats av omhändertagande. Nuvarande föreståndare har påbörjat ett arbete att skapa en gemensam värdegrund och riktlinjer för verksamheten. 2 Tecknade av överenskommelse med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn är en fråga för kommunstyrelsen. Torsås kommun 10 av 13

13 Boendet har rum för högst nio ungdomar, vid vårt besök var åtta ungdomar inskrivna. Ungdomarna bor i egna rum men vissa delar toalett. Verksamheten har sju årsarbetare som boendepedagoger och en samordnare. Personalen har olika utbildningsbakgrund som exempelvis socionom, lärare, fritidspedagog, sjuksköterska och utbildning i psykosocialt behandlingsarbete. Efter en inspektion av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), under våren 2014, framkom att boendet under vissa tider var lågt bemannat. Exempelvis var endast en boendepedagog i tjänst mellan och under helgen. Det gjorde det svårt för personalen att uppmärksamma alla ungdomar och deras behov men även att genomföra aktiviteter. Samtidigt kan konstateras att två boendepedagoger har sovande jour på natten. Ett nytt schema har nu tagits fram som innebär att de personella resurserna koncentreras till de timmar då ungdomarna är hemma. Som tidigare har beskrivits tar kommunen emot fler barn än vad som planerades när överenskommelsen tecknades och boendeverksamheten startade. Verksamheten behöver utökas för att kunna ta emot de ungdomar som erhåller uppehållstillstånd. Någon färdig lösning för att ta emot fler ungdomar än dem som ryms på det befintliga boendet finns inte idag. Det saknas även beslut och upplägg för tiden efter institutionsvistelsen, dvs. nästa steg mot en egen lägenhet. Bedömning Vi bedömer att mottagandet av ensamkommande barn inte är uppbyggt på ett helt ändamålsenligt sätt. Vi grundar vår bedömning på att förvaltningen medvetet tagit emot fler barn än vad som överenskommits, styrningen har varit bristfällig, schemat har i alltför hög utsträckning varit anpassat efter personalens behov än verksamhetens, det saknas beslut om en hel boendekedja som även inkluderar utsluss från institutionsboendet. Vi konstaterar att ett förändringsarbete har påbörjats, bland annat i form av nytt schema och tydligare styrning, vilket är positivt Samverkan Av våra intervjuer får vi uppfattningen att berörda verksamheter i kommunen har en god samverkan gällande insatser till asylsökande och nyanlända med uppehållstillstånd. Exempelvis finns ett uppbyggt samarbete mellan flyktingmottagningen och Torsås Bostads AB. Däremot har inte samverkan med andra myndigheter formaliserats, bland annat saknar kommunen en lokal överenskommelse med andra berörda myndigheter, t.ex. Arbetsförmedlingen och landstinget om mottagandet av flyktingar. Bedömning Vi bedömer att samverkan inom kommunen fungerar tillfredställande. Däremot behöver samverkan med övriga aktörer inom etableringsuppdraget formaliseras genom en så kallad lokal överenskommelse. Torsås kommun 11 av 13

14 4.6. Ansökan om statsbidrag Den statliga ersättning som kommunen har rätt till regleras i ett antal förordningar. Olika bestämmelser gäller för mottagna före respektive efter 1 december 2010, samt för asylsökande. Vissa ersättningar, såsom grundersättning och schablonersättning, utbetalas per automatik enligt folkbokföringsuppgifter. Andra ersättningar behöver kommunen ansöka om särskilt. Om kunskapen om ersättningsreglerna brister och rutiner saknas förlorar kommunen rätt till ersättning. I Torsås kommun kan kostnader som går att återsöka uppkomma i socialnämnden och bildningsnämnden. Hur de kommungemensamma ersättningarna, t.ex. grundersättningen och schablonersättningen, ska fördelas har inte fastställts politiskt Socialnämnden Integrationshandläggaren återsöker de kostnader som uppkommit i dennes verksamhet, främst sådana för kvotflyktingar. Tidigare var en administratör vid integrationsenheten behjälplig i återsökningsarbetet. Efter det att administratörstjänsten drogs är det ingen som löpande verifierar att automatiska utbetalningar, t.ex. för generalschablon och grundersättningen, betalas ut för alla nyandlända som tas emot. Integrationshandläggaren har inget samordningsansvar men påtalar möjligheten att återsöka kostnader om handläggaren får reda på att en nyanländ har insatser som går att återsöka inom andra verksamheter. Kostnader för ekonomiskt bistånd och placeringar av barn och unga återsöks av IFO. Inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning finns behov av att upprätta ansvarsfördelning och rutiner för att säkerställa att alla återsökningsbara insatser fångas in och återsöks. Ensamkommande barn Kommunens överenskommelse med staten innebär att kommunen får en ersättning per överenskommelsen plats. En fast ersättning om kronor per dygn och överenskommen plats utgår automatiskt och ytterligare 300 kronor per dygn och belagd plats återsöks kvartalsvis. Barn som tas emot utöver överenskommelsen ersätts för sina faktiska kostnader. Kostnader återsöks både av boendeverksamheten och av IFO, beroende på om barnet placerats på boendet eller på ett externt drivet boende. Det delade ansvaret medför att ingen i kommunen har en helhetsbild över återsökningen gällande ensamkommande barn. Av våra intervjuer framkommer att det saknas rutiner för återsökningsarbetet. Ersättning kan sökas kvartalsvis. En första ansökan om ersättning för 2014 gjordes först under hösten. När vi går igenom ansökningshandlingarna uppstår frågor om alla blanketter har lämnats in Bildningsnämnden Inom bildningsnämndens område finns möjlighet att söka ersättning för asylsökande, tillståndssökande barn och elever samt papperslösa (dvs. utan tillstånd att vara i Sverige). Däremot utgår ingen särskild ersättning för nyanlända barn med uppehållstillstånd. Nämnden har inte tidigare ansökt om statlig ersättning, en första ansökan förbereds för de barn som bor på förläggningen i Torsås kommun 12 av 13

15 Söderåkra. Under hösten 2014 har en tjänsteman getts i ansvar att hålla en förteckning över alla barn och elever som går i den särskilda verksamheten för boende på förläggingen i Söderåkra. Med hjälp av förteckningen upprättar nämndens kontaktekonom en ansökan om ersättning. Bedömning Vi bedömer att socialnämnden inte har en ändamålsenlig organisation och ändamålsenliga rutiner för återsökningsarbetet. Bland annat behöver rutiner tas fram för återsökning inom verksamheten för ensamkommande barn samt inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Vidare anser vi att uppgiften att återsöka kostnader för placering av ensamkommande barn bör samlas till en tjänsteman. Vi konstaterar att bildningsnämnden inrättade rutiner för att återsöka skolkostnader först hösten Det är osäkert om kostnader för skolgång innan dess har återsökts. Rutinerna avser endast kostnader som uppkommer inom enheten för barn som kommer från förläggningen i Söderåkra, varför vi anser att nämnden bör ta fram rutiner som även fångar in undervisning till asylsökande barn som ges på andra enheter Fredrik Ottosson Projektledare Jörn Wahlroth Uppdragsledare Torsås kommun 13 av 13

Verksamhet för nyanlända

Verksamhet för nyanlända www.pwc.se Revisionsrapport Verksamhet för nyanlända Forshaga Kommun Peter Aschberg Remmi Gimborn Oktober 2015 Innehåll Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1. Bakgrund...4 1.2. Syfte och Revisionsfråga...4

Läs mer

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna

A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna A~ LIDKÖPINGs KOMMUN ~Revisorerna 2014-11-14 För yttrande Kommunstyrelsen Social-och arbetsmarknadsnämnden Barn- och skolnämnden För kännedom Vård- och omsorgsnämnden Utbildningsnämnden Revision av nämndernas

Läs mer

JfiJBil;;;;; \t d,nskar kommentarer i anledning av vfir granskning senast 2015-06-30 ften de granskade ndmnderna. Datum 2Or5-03-L2

JfiJBil;;;;; \t d,nskar kommentarer i anledning av vfir granskning senast 2015-06-30 ften de granskade ndmnderna. Datum 2Or5-03-L2 Falkenbergs kommun Revisorerna Datum 2Or5-03-L2 Socialnhmnden Barn- och utbildningsnlmnden Overftirmyndarndmnden _ Kommunfullmiiktige - fdr klirnedom Ensarnkomrnande barn och ungdomar Revisorerna i Falkenbergs

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av introduktion för flyktingar och nyanlända. Revisionsrapport. KPMG AB 21 oktober 2010 Antal sidor: 15

Svedala kommun. Granskning av introduktion för flyktingar och nyanlända. Revisionsrapport. KPMG AB 21 oktober 2010 Antal sidor: 15 Granskning av introduktion för flyktingar och Revisionsrapport KPMG AB 21 oktober 2010 Antal sidor: 15 Innehåll Förkortningar och definitioner 1 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Ansvarig nämnd/styrelse

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Varje år kommer flera hundra barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade

Läs mer

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser

Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser Riktlinjer för Flyktingenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd av Diarienummer Original datum 2014-01- Giltig till

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning Kommittédirektiv Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända Dir. 2015:107 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete

Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens integrationsarbete. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2010 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10

ABCD. Granskning av kommunens flyktingmottagande. Ronneby kommuns revisorer. Revisionsrapport. Antal sidor:10 ABCD Ronneby kommuns revisorer Granskning av kommunens Revisionsrapport Antal sidor:10 , Innehåll 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Revisionskriterier 3 5. Metod 3 6. Ansvarig nämnd 3 7. Flyktingmottagning

Läs mer

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet

Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända - PM från Arbetsmarknadsdepartementet SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-16 SN-2015/2810.709 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh Carin.Nyh@huddinge.se Socialnämnden Yttrande om lagförslag av ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar

Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar Mars 2011 Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-15 KS 2013/0620 Kommunstyrelsen Lokal överenskommelse om etablering och introduktion av vissa nyanlända invandrare i Kalmar kommun

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet

Bilaga 2. Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet BILAGA 2 213-4-18 Vårt dnr: 12/7517 1 (5) Avd för lärande och arbetsmarknad Avd för ekonomi och styrning Bilaga 2 Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet Inledning På 195-talet hade

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla.

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-03-14 Socialnämnden Kommunstyrelsen Dnr Son 2015/536 Kst 2015/401 Integrationslyft för Järfälla - svar på motion Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

Tillfälligt boende för asylsökande ensamkommande barn (HVB-hem) på Ulfsbergsgården i Tullinge

Tillfälligt boende för asylsökande ensamkommande barn (HVB-hem) på Ulfsbergsgården i Tullinge 1 [7] Stöd- och utvecklingsenheten 2016-02-10 Frågor och svar Tillfälligt boende för asylsökande ensamkommande barn (HVB-hem) på Ulfsbergsgården i Tullinge Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Integration Nummer 4 December 2013 Länsstyrelsernas nyhetsbrev om integrationsfrågor God jul och gott nytt år! Sfi med ökad individualisering och flexibilitet Alvesta kommun - Mottagning för framtiden

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens Flyktingmottagande Krokoms kommun Juni 2014 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer... 12 1 Sammanfattning

Läs mer

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge

Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Remissutgåva Från asyl till arbete plattform för god integration i Blekinge Regional överenskommelse och aktörsgemensam strategi för Blekinge kring etablering av nyanlända Blekingar 1 Integrationsrådet

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen För vem gäller ersättningarna? När det gäller ersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd

Läs mer

Upphandling och inköp

Upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse. Upprop och val av justerare

LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse. Upprop och val av justerare LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 1 Upprop och val av justerare - till justerare välja X (minoriteten) - protokollet justeras 2016-06-13 LÄRANDE OCH ARBETSNÄMNDEN Kallelse 2 Pärmredovisning (Delegeringsbeslut,

Läs mer

bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2

bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2 bil 1 LÄNSSTYRELSERNA Ögonblicksbild av etableringsreformen juni 2011 Rapport 2 1. Uppdrag och arbetssätt Regeringen uppdrog den 25 november 2010 (IJ 2010/2001/IU) till länsstyrelserna att, inom ramen

Läs mer

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Katrineholms kommun Jukka Törrö Annika Hansson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa nyanlända

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa nyanlända ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-01-12 Rev 2015-01-13 Diarienummer AMN-2015-0023 Arbetsmarknadsnämnden Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse 2015 om mottagande av vissa

Läs mer

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33) KOMMUNLEDNINGSKONTORET ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Lagerkvist Monika Eva Egnell Datum 2015-09-24 Diarienummer KSN-2015-1292 Kommunstyrelsen Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt

Läs mer

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun

December 2014. Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun December 2014 Revisionsrapport Ansökan om ersättning för kostnader från Migrationsverket Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Bedömning och rekommendationer

Läs mer

Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun

Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om flyktingmottagande Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommunens mottagande av ensamkommande

Uppföljning av granskningen av kommunens mottagande av ensamkommande Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Överförmyndaren Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen

Läs mer

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering

Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering 11 Österåker Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2015-12-22 BERU 1:4 Dnr. KS 2015/0417 Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering Beredskapsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn

Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2014-01-13 Rev 2014-01-14 Diarienummer UAN-2013-0479 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Länsstyrelsen Uppsala län: Överenskommelse

Läs mer

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Kommunstyrelsen Tid: Onsdagen den 11 december kl. 17.00 OBS tiden! Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Utökning av verksamhet för ensamkommande barn

Utökning av verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2009-05-11 119 296 Arbets- och personalutskottet 2009-04-14 97 212 Dnr 09.105-13 majks10 Utökning av verksamhet för ensamkommande barn Ärendebeskrivning Migrationsverket konstaterar att

Läs mer

1. Bakgrund och planering... 2. 2. Deltagare... 3. 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4

1. Bakgrund och planering... 2. 2. Deltagare... 3. 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4 Innehåll 1. Bakgrund och planering... 2 2. Deltagare... 3 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4 4. Gävleborgs besök i Rumänien för genomförandet av en utbildningsinsats... 5 5. Reflektioner...

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Granskning av kommunens integrationsarbete. Revisorerna Sandvikens kommun

Granskning av kommunens integrationsarbete. Revisorerna Sandvikens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av kommunens integrationsarbete Karin Magnusson David Boman Revisorerna Sandvikens kommun September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun

Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Lars Edgren, Sofia Blixtberg Granskning av anställdas bisysslor Falkenbergs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Lessebo kommun lnfo@lessebo.se efter riktad tillsyn av utbildning i Lessebo kommun för asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd 2(12) Riktad tillsyn i Lessebos kommun Skolinspektionen

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Regler för fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Tillämpas från och med 2016-01-01 Innehåll Regler för fristående förskola... 4 Förutsättningar

Läs mer

Fördelning mellan nämnder av schablonersättning för nyanlända flyktingar

Fördelning mellan nämnder av schablonersättning för nyanlända flyktingar KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum Diarienummer UAN-2014-0415 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Fördelning mellan nämnder av schablonersättning för nyanlända

Läs mer

Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt

Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt Vad ser vi? Migranters situation utifrån Röda Korsets iakttagelser lokalt Tack alla som tog sig tid att svara på enkäten Vad ser vi? Era iakttagelser och erfarenheter är centrala för att vi tillsammans

Läs mer

Föredragningslista, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista, Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Onsdagen den 17 februari 2016 kl. 08.30 Plats Europa Direkt, Norra Station Föredragningslista, Kommunstyrelsens arbetsutskott Ärenden Föredragande Till 1. Protokollsjustering

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Elevhälsans arbete Linda Marklund Kalix kommun Maj 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Elevhälsans arbete Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66

Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 56 Avtal för barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2015-66 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16

RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16 RIKTLINJER FÖR MOTTAGANDE OCH INTRODUKTION AV NYANLÄNDA BARN OCH ELEVER I STENUNGSUNDS KOMMUN 2016-02-16 1 Inledning Stenungsunds kommun tar emot nyanlända barn och elever i åldrarna 0-18 år. Barn 0-5

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av flyktingmottagning. Trelleborgs kommun. Gabriella Fredriksson. Alf Wahlgren. Fredrik Ottosson. Kristina Hermansson

Revisionsrapport. Granskning av flyktingmottagning. Trelleborgs kommun. Gabriella Fredriksson. Alf Wahlgren. Fredrik Ottosson. Kristina Hermansson www.pwc.se Revisionsrapport Gabriella Fredriksson Granskning av flyktingmottagning Alf Wahlgren Fredrik Ottosson Kristina Hermansson Trelleborgs kommun April 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER

SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER Bilaga BOSTAD VÄSTERÅS 1 ANSVARSFÖRDELNING MELLAN PARTERNA 1. Arbetsgång Fastighetsägarna lämnar lägenheter till Bostad Västerås AB enligt årlig överenskommelse.

Läs mer

Riktlinjer - Sociala bostäder

Riktlinjer - Sociala bostäder TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/122-IFN-004 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinjer

Läs mer

Revisionsrapport Mönsterås kommun

Revisionsrapport Mönsterås kommun Revisionsrapport Granskning av hur kommunstyrelsen utövar sin förvaltningskontroll (uppsiktsplikt) Mönsterås kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 8 november 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10

Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10 2015-11-03 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr. AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas flyktingmottagande: statusrapport 2015-10 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Motala kommun Lena Brönnert Uppföljning av placerade barn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag,

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

ÖPPET SVERIGE. Fokus: Jämtland. Förslag för en bättre migrationsprocess. Regional rapport 2015-10-15

ÖPPET SVERIGE. Fokus: Jämtland. Förslag för en bättre migrationsprocess. Regional rapport 2015-10-15 ÖPPET SVERIGE Förslag för en bättre migrationsprocess Fokus: Jämtland Regional rapport 2015-10-15 Vi har frågat proffsen! 60 miljoner människor befinner sig på flykt i världen. Av dem kommer bara en rännil

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669.

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669. Revisionsrapport Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Datum Dnr 2008-11-06 32-2008-0669 Granskning av nystartsjobb Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Arbetsförmedlingen granskat beslut,

Läs mer

Lägesbeskrivning asylboende Utifrån möte i arbetsgruppen

Lägesbeskrivning asylboende Utifrån möte i arbetsgruppen Lägesbeskrivning asylboende Utifrån möte i arbetsgruppen Genomförda möten: 2013-10-11, kl. 10.00-11.00 2013-10-14, kl. 13.00-14.00 2013-10-21, kl. 11.00-12.00 2013-10-28, kl. 11.00-12.00 2013-11-25, kl.

Läs mer

Handlingsplan för utsluss i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga

Handlingsplan för utsluss i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga TJÄNSTESKRIVELSE 2016-05-27 2015/200-IFN 1 Sociala nämndernas förvaltning Maria Boman Individ- och familjenämnden Handlingsplan för utsluss i vuxenlivet av ensamkommande barn och unga Förslag till beslut

Läs mer

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring.

Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. RAPPORT 1(7) Verksamhetsstöd 2012-10-10 AVN-2012.999 Handläggare, titel, telefon Helena Ström, Nämndsekreterare 011-15 11 87 Norrköpings kommuns beredskap gällande anhöriginvandring. - bakgrund, prognos

Läs mer

Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska

Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska Handlingsplan för mottagandet av nyanlända elever med annat modersmål än svenska Förord Skolverket definiera nyanlända elever som elever som inte har svenska som modersmål och som bristfälligt eller inte

Läs mer

Revisionsrapport. Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning. Halland, sammanfattning

Revisionsrapport. Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning. Halland, sammanfattning Revisionsrapport Skyddad identitet Hallandsgemensam granskning Halland, sammanfattning Kristian Hafskjär Laholms kommun Charlotte Hammar Deloitte Cecilia Svensson Ernst&Young Irene Dahl Ernst&Young Christel

Läs mer

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Revisionsrapport - Personalrelaterade skulder - 2013 slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever

Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Mottagning och utbildning av flerspråkiga barn och elever Organisation i Vännäs kommun 2014 Beslutat på ledarlag 2014-03-19 Innehåll FÖRUTSÄTTNINGAR, SYFTE OCH MÅL... 3 Syfte... 3 Mål... 3 ORGANISATION...

Läs mer

INTRODUKTIONSERSÄTTNING I TORSÅS KOMMUN

INTRODUKTIONSERSÄTTNING I TORSÅS KOMMUN INTRODUKTIONSERSÄTTNING I TORSÅS KOMMUN Introduktionsersättning kan utgå till flyktingar och vissa andra utländska medborgare som tas emot inom ramen för det kommunala flyktingmottagandet. Ett villkor

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Lägesbeskrivning asylboende Utifrån möten i samordningsgrupp

Lägesbeskrivning asylboende Utifrån möten i samordningsgrupp Lägesbeskrivning asylboende Utifrån möten i samordningsgrupp Genomförda möten: 2015-02-16, kl. 11.00-12.00 2014-12-02, kl. 11.00-12.00 2014-10-27, kl. 11.00-12.00 2014-08-25, kl. 11.00-14.00 2014-04-14,

Läs mer

Förstudie återvändande ensamkommande

Förstudie återvändande ensamkommande Förstudie återvändande ensamkommande En förstudie genomförd av Strömsunds kommun Finansierat av Europeiska återvändandefonden och Strömsunds kommun Presentationens upplägg INTRODUKTION Vad och varför?

Läs mer

Ensamkommande flyktingbarn Gävle kommun

Ensamkommande flyktingbarn Gävle kommun REVISIONSRAPPORT 2012-04-26 Sid 1 (2) Kommunfullmäktige Dnr: 11REK16 Handläggare: Ensamkommande flyktingbarn Gävle kommun Slutsatser och ställningstaganden Granskningsrapporten behandlades av revisorskollegiet

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Samverkande parter Överenskommelsen bygger på en samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Eslöv, Eslövs Kommun och

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av placeringar i familjehem Gabriella Fredriksson Mars 2016 Trelleborgs kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av placeringar i familjehem Gabriella Fredriksson Mars 2016 Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Gabriella Fredriksson Mars 2016 Granskning av placeringar i familjehem Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2.

Läs mer

Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn

Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden Datum 1 (7) Socialförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling Sofia Eriksson, 070-0866201 Överförmyndarkontoret Utredning om arvode till god man för ensamkommande barn Utredningens

Läs mer

godkänna riktlinjer för introduktionsersättning till flyktingar, samt att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjerna

godkänna riktlinjer för introduktionsersättning till flyktingar, samt att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjerna Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-30 Kommunstyrelsen Riktlinjer för introduktionsersättning KS-2010/218 Beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna riktlinjer för introduktionsersättning

Läs mer

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 08:30-10:15 Beslutande Annette Riesbeck (C) Fredrik Ollén (M) Joanna Stridh (C) Ann-Christin Dåderman (S) Inge Eriksson (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) Ersättare

Läs mer

Beslut efter riktad tillsyn

Beslut efter riktad tillsyn Beslut Tingsryds kommun 2014-11 -07 Ynqve.Rehnstrom@tingsrvd.se Beslut efter riktad tillsyn av utbildning i Tingsryds kommun för asylsökande barn och barn som vistas i landet utan tillstånd Skolinspektionen,

Läs mer

Flyktingmottagningen. Verksamhetsplan

Flyktingmottagningen. Verksamhetsplan Flyktingmottagningen Verksamhetsplan Innehåll Mål 3 Målgrupp 3 Hur uppnås målet 3 Skola och studier 5 Rehabiliteringsinsatser 5 Glappet 6 Övrigt 6 Uppföljning 6 Kommunens övergripande mål och inriktning

Läs mer

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan

Parter Syfte Mål Målgrupp (bilaga 1) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Verksamheter som ska bedrivas i samverkan ÖVERENSKOMMELSE Parter Norrtälje Kommun, org.nr 21 20 00-0217 Arbetsförmedlingen Norrtälje, org.nr 20 21 00-2124 Syfte Att genom samverkan utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Meddelanden 2014-09-23

Meddelanden 2014-09-23 Meddelanden 2014-09-23 Sveriges Kommuner och Landsting 1 Cirkulär 14:34 Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser. sida 1 Ifau 2

Läs mer

Granskning av rehabiliteringsverksamheten

Granskning av rehabiliteringsverksamheten Granskning av rehabiliteringsverksamheten Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2011 Antal sidor: 9 Granskningsrapport_Granskning av rehabiliteringsverksamheten_ronneby.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1

Läs mer

ISA Introduktion i samverkan

ISA Introduktion i samverkan ISA Introduktion i samverkan Nyanländas väg in i kommun och arbetsliv i samverkan mellan olika parter i Skellefteå kommun; Socialkontoret-flyktingmottagning, Vuxenutbildningen, SFI och CV -studievägledning,

Läs mer

Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden

Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden 2013-11-20 Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden Följande rutin syftar till att öka likabehandlingen och rättssäkerheten kring ensamkommande barn och ungdomar

Läs mer

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet Bilaga KS 2012/27/1 2012-02-07 Kommunstyrelsens förvaltning Kerstin Olla Stahre Kommunstyrelsen SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 08 Revisionsrapport; Granskning av nämndernas upphandlingsverksamhet

Läs mer

Barn och unga i familjehem

Barn och unga i familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga i familjehem Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning

KS Ärende 5. Löpnummer i Politikerrummet: 9. Från etablering till anställning KS Ärende 5 Löpnummer i Politikerrummet: 9 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 1 (7) 2013-10-25 SN 2013.0132 KS 2013.0330 Handläggare: Unni Johansson Kommunstyrelsen Från etablering till

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun

Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av privata medel/ kontanthantering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Uppmanar invånare som vill engagera sig att bli kulturvänner, familjehem, kontaktpersoner eller gode män

Uppmanar invånare som vill engagera sig att bli kulturvänner, familjehem, kontaktpersoner eller gode män Pressmeddelande 2015-10-19 Tibro kommun vill ta vara på allmänhetens engagemang för flyktingar: Uppmanar invånare som vill engagera sig att bli kulturvänner, familjehem, kontaktpersoner eller gode män

Läs mer

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering

Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Välkommen in! Sju förslag för en bättre etablering Kontakt TCO Samuel Engblom - Åsa Odin Ekman samuel.engblom@tco.se - asa.odin.ekman@tco.se Välkommen in! TCO Granskar nr Ange nr Ange år Inledning De senaste

Läs mer