H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn"

Transkript

1 H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut Diarienummer /2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun Kinna Diarienr Qiarieplanbeteckn Tillsyn enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen, SoL, gällande socialnämnden i Marks kommuns handläggning av ärende avseende barn och unga Beslut Socialnämnden i Marks kommun uppfyller inte lagstiftningen och dess intentioner i de delar som tillsynen avser. Socialstyrelsen riktar sammantaget allvarlig kritik för brister i handläggningen av ärenden rörande barn och unga på följande punkter: Handläggningen av ärenden har visat på bristande kompetens och har inte varit av god kvalitet. Dokumentationen i flera ärenden är bristfällig. Bristerna i att utreda, planera och följa upp insatser for barn har medfört att barnets bästa inte varit i fokus i handläggningen. Rättsäkerheten för den enskilde har inte tillgodosetts. Ledningssystem för kvalitet i verksamheten som omfattar socialtjänstens arbete med barn och unga saknas och brister har inte åtgärdats. De av Socialstyrelsen påtalade bristerna ska åtgärdas omgående av socialnämnden. Nämnden ska genomföra en genomgång av alla aktuella ärenden gällande barn och unga inom nämndens område och åtgärda de brister som förekommer. Nämnden ska dessutom upprätta en plan för hur handläggningen framöver ska ske utifrån gällande lagstiftning. Nämnden ska senast den 19 november 2010 till Socialstyrelsen skriftligen redovisa hur de påtalade bristerna åtgärdats och verkställts samt för hur nämnden ska säkerställa att handläggning och dokumentation fortsättningsvis sker enligt gällande lagstiftning. Bakgrund Flera skrivelser har inkommit till Socialstyrelsen gällande klagomål mot socialnämnden i Marks kommuns handläggning av ärende avseende barn och unga. Klagomålen har handlat om bland annat brister i handläggning och dokumentation, brister i utredningsförfarande, brister i delaktighet och kommunikation, att vårdnadshavare inte fått ta del av utredning, vårdplaner m.m., brister i uppföljning och insatser för barn och att vårdnadshavare inte fått utlämnat begärda handlingar. Socialstyrelsen har även i beslut av tillsynsärende våren 2010 riktat likvärdig allvarlig kritik mot socialnämnden i Marks kommun gällande handläggning av ärende rörande barn. SOCIALSTYRELSEN Box Göteborg Telefon växel E-post socialstyrelsen socialstyrelsen.se Internet Fax Telegram Socialstyret Org nr Plusgiro

2 Socialstyrelsen *>,o **> Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i beslut i december 2009 riktat kritik mot socialnämndens arbete med familjehemsvård. Med anledning av ovanstående har Socialstyrelsen beslutat att genomföra en verksamhetstillsyn enligt 13 kap. 1 SoL gällande socialnämndens arbete med barn och unga inom socialtjänsten. Genomförande av tillsynen Socialstyrelsen begärde en förteckning över de ärenden avseende barn under 18 år som är aktuella för insatser och åtgärder enligt SoL, LVU och LSS inom socialnämnden i Marks kommun sedan och framåt. Socialstyrelsen har även begärt att fa ta del av socialnämndens styrdokument, handläggningsrutiner och ledningssystem för kvalitet när det gäller socialnämndens arbete med barn och unga inom socialtjänsten. Socialstyrelsen har genomfört en inspektion och granskat personakter på inkomna klagomål, åtta stycken. Socialstyrelsen har även valt att granska ytterligare sju ärenden. Inspektionen genomförde Tillsynen omfattar inte insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Socialstyrelsen har vid möte med individ- och familjeomsorgens ledning, socialchef, verksamhetschef och enhetschef, lämnat en muntlig återföring av resultatet av vad som då framkommit under inspektionen. Socialstyrelsen kommer även att återföra tillsynens resultat och beslut vid socialnämndens möte Organisation och personal Familjeenheten inom individ- och familjeomsorgen i Marks kommun handlägger ärenden som rör barn och unga inom socialtjänsten. Enheten består av bland annat åtta socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning och uppföljning av insatser gällande barn. Alla socialsekreterare är socionomer. Nio stycken socialpedagoger arbetar bland annat med insatser i ärende rörande barn och familjer. Åtta har socialpedagogisk utbildning eller motsvarande. Tre socialsekreterare arbetar även med familjerätt och ärende som rör vårdnad, boende och umgänge. Samtliga är socionomer. Två socialsekreterare arbetar med familjehem. Båda är socionomer. Till ledningen hör 1 :e socialsekreterare, samordnare, enhetschef, verksamhetschef och socialchef, inklusive socialnämnd. Personalomsättning har enligt cheferna varit stor avseende socialsekreterare som arbetar med myndighetsutövning. En tredjedel av handläggarna har arbetat en längre tid, en tredjedel har arbetat några år och en tredjedel slutar efter kort tid.

3 Socialstyrelsen (12) /2010 Styrdokument, rutiner och rapporter Socialstyrelsen har tagit del av pågående arbete, dokument och rapporter gällande: Dokument för styrning, rutiner och kvalitet i arbetet med barn och familj, Dokumentet innehåller material inom sex olika områden: A. Samverkan och samarbete. B. Handläggning och dokumentation. C. Fel och brister, synpunkter och klagomål. D. Personal och kompetensförsörjning. E. Planer, uppföljning och utvärdering av verksamheten. F. Kvalitetssäkring av sociala tjänster. Konsultrapport, Preliminär åtgärdsplan för att förbättra kvaliteten i handläggning och dokumentation vid Familjenheten med anledning av Socialstyrelsens kritik, Redovisning av tillsynen Socialstyrelsen har fått del av socialnämndens förteckning av aktuella ärenden avseende barn under 18 år aktuella från och med och framåt. Aktgranskning Granskning har skett av inkomna anmälningar till socialnämnden i Marks kommun under perioden och av 15 ärenden avseende utredningar, insatser och uppföljning av barn. Anmälningar och förhandsbedömningar: Socialstyrelsen har granskat 42 inkomna anmälningar till socialnämnden avseende barn under perioden Förhandsbedömningar var gjorda skyndsamt i flertalet ärenden. 1 två ärenden saknades den inkomna anmälan i den kronologiska pärmen. 1 två ärenden har förhandsbedömningen inte skett skyndsamt. I dessa förhandsbedömningar tog det cirka 5 veckor innan ställningstagande gjordes om att inte inleda utredning enligt 11 kap. 1 SoL. Granskade ärenden Socialstyrelsen har granskat 15 ärenden gällande barn. Åtta av dessa rörde flickor och sju pojkar. Barnen var mellan 2 år och 17 år. Ärendena gällde bland annat utredningar enligt 11 kap. 1 SoL, olika biståndsinsatser som socialpedagogiska insatser, placering i familjehem eller på hem för vård eller boende samt uppföljning av insatser. Insatserna hade skett enligt socialtjänstlagen, SoL och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Några ärenden gällde i huvudsak handläggning och utredningar om vårdnad, boende och umgänge enligt Föräldrabalken, FB.

4 SoriAtetvrefsen (12) bociaisiyreisen /2010 Exempel på brister från aktgranskningen: Av de granskade ärendena förekom brister i flertalet ärenden varav några ärenden hade omfattande brister. Uppföljningen av placerade barn är bristfällig i flera ärenden. Det saknas i flera fall genomförandeplan och vårdplan. Genomförandeplan är inte alltid ett aktivt dokument som används vid uppföljning av insatser och vårdens utveckling utifrån barnets behov. Det saknas påskrifter på genomförandeplanerna och framgår inte alltid vem som medverkat och tagit del av dessa och om de delgetts till exempel vårdnadshavare och familj ehem/hvb. o I barnens personakter är inte alla händelser av vikt dokumenterade. Enskilda samtal med barn är inte alltid dokumenterade. I ett ärende saknas till stor del dokumentation sedan november I två ärenden framgår inte hur beslutsunderlag/utredning har kommunicerats med vårdnadshavare. 1 dokumentationen förekommer uppgifter som rör familjehem i barnens akt. I ett ärende finns handlingar och uppgifter om ett annat familjehem än i det som barnet är placerat i. I ett ärende saknas ställningstagande till ett familjehems begäran om vårdnadsöverflyttning. I ett ärende framgår inte av dokumentationen vad utbetalda pengar avser. I tre ärenden har övervägande om fortsatt vård inte skett inom lagstadgad tid, sex månader. I ett ärende saknas övervägande helt under ett år. I tre ärenden saknas ställningstagande på inkomna anmälningar/uppgifter. Det gällde till exempel anmälan från skolan. I ett ärende saknas utredning och beslut på ansökan från ett barn över 15 år samt vårdnadshavare som ansökt om placering. 1 ett annat ärende finns dokumenterade ansökningar om ekonomiskt hjälp vid tre tillfallen utan att ansökningarna följs av något beslut. I ett ärende påtalar barnet att det inte är bra i familjehemmet. Uppgifter inkommer även från skolan. Det saknas ställningstagande om att inte inleda utredning eller beslut om att inleda utredning på inkomna uppgifter. Barnet omplaceras senare. I ett ärende har beslut fattats om insatser enligt SoL vid tillfälle då det framkommer att samtycke inte finns till insatserna.

5 Socialstyrelsen 20, A_ m56/mo ^ I ett ärende har en familj lämnat in flera skrivelser och intyg. Det framgår inte om dessa beaktats av socialtjänsten. I utredningen saknas allsidig belysning av inkomna uppgifter. I ett ärende påbörjas ny utredning dagen efter utredning har avslutats, trots att inga direkt nya uppgifter har inkommit. I ett ärende har remiss skickats till psykiatrisk mottagning utan att det av dokumentationen framgår att den enskilde samtyckt till detta. Det framgår inte heller av dokumentationen att remissen skickats. I ett ärende har socialnämnden ställt villkor för att reglera föräldrarnas umgänge med barn utan att barnet varit omhändertaget enligt LVU. I ett ärende upphör LVU-vården utan beslut om vidare insatser trots att stora konflikter råder i hemmet och ungdomen blivit utkastad flera gånger. I ett ärende har inkommit uppgifter från vårdnadshavaren om att fa ta del av handlingar. Uppgifterna har lämnats ut först efter tre månader. Ärende om vårdnad, boende och umgänge Tre granskade ärenden rörde i huvudsak utredningar enligt Föräldrabalken avseende, vårdnad boende och umgänge. Två av ärendena var föremål för rättslig prövning i domstol varför partema har haft möjlighet att där framföra sina synpunkter på till exempel utredningen och dess förslag. Tillämpad lagstiftning Socialtjänstlagen (2001:453) Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Förvaltningslagen (1986:223) Föräldrabalken (1949:38) Tryckfrihetsförordningen (1949:105) Socialtjänstförordningen (2001:937) (Se vidare i bilaga) Socialstyrelsens bedömning Socialstyrelsen konstaterar att det i flertalet av de granskade ärendena förekommer brister. I några ärenden förekommer flertal brister. Socialstyrelsen anser att handläggningen av ärenden gällande bam sammantaget visat på ett flertal, systematiska och återkommande brister utifrån gällande lagar. De bestämmelser som finns i bland annat socialtjänstlagen har inte följts av socialnämnden. Det saknas ofta struktur och tydlighet i handläggningen och dokumentationen är bristfällig när det gäller att utreda, planera och följa upp insatser för bam. Socialstyrelsen anser vidare att socialnämndens handläggning visat på brister i kompetens och handläggningen har inte varit av god kvalitet i enlighet med 3 kap. 3 SoL. Rättssäkerheten för enskilda har inte tillgodosetts.

6 Socialstyrelsen 20, W> Socialstyrelsen anser det allvarligt att det i tillsynen framkommit omfattande brister. Särskilt med anledning av att Länsstyrelsen tidigare riktat kritik mot socialnämnden och att Socialstyrelsen i mars 2010 riktat allvarlig kritik i ett enskilt ärende rörande bam. Socialnämnden har inte vidtagit åtgärder för att dels kartlägga om bristema även kunde gälla andra aktuella ärenden och dels åtgärda påtalade brister. Bristema föranleder Socialstyrelsen att rikta allvarlig kritik mot socialnämnden. Socialnämnden ska omedelbart se över sina rutiner och alla enskilda ärenden gällande bam utifrån kritiken. Socialnämnden ska vidta adekvata åtgärder för att garantera att handläggning i alla ärenden avseende bam framöver sker med systematik utifrån gällande lagstiftning. Enskildas rättssäkerhet ska garanteras och brister i ärenden ska rättas till. Anmälan och förhandsbedömning En inkommen anmälan skall alltid bedömas oavsett om den är muntlig eller skriftlig. Om förhandsbedömningen leder till ställningstagande att inte inleda en utredning/eller beslut att inleda en utredning enligt 11 kap. 1 SoL skall detta dokumenteras. Av dokumentationen skall om utredning inleds framgå att en utredning inleds, datum för beslutet och namn och befattning på den som fattat beslutet (SOSFS 2006:5). 1 flera pågående ärenden konstaterar Socialstyrelsen brister när det gäller ställningstagande att inte inleda utredning eller beslut om att inleda utredning på inkomna uppgifter. Utredning Att besluta om att inleda en utredning eller att inte inleda en utredning är en bedömning som måste göras efter noggranna övervägande av bland annat anmälans innehåll, socialtjänstens kännedom om barnet och föräldrarna/vårdnadshavama, barnets ålder samt barnets behov av skydd. En förhandsbedömning ska ske skyndsamt. När det gäller anmälningar som rör bam bör en förhandsbedömning alltid göras samma dag som anmälan har inkommit till socialnämnden om det av anmälan framgår att barnet kan ha ett skyddsbehov. Socialstyrelsen anser att kravet på utredning torde vara ovillkorligt när en förhandsbedömning inte kan utesluta att det kan finnas ett behov av skydd för barnet. Enligt 11 kap. 1 SoL skall socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. I två förhandsbedömningar har handläggningen inte varit skyndsam. Socialstyrelsen anser att när socialnämnden beslutat om att inleda utredning enligt 11 kap. 1 SoL ska den genomföras skyndsamt. En utredning medför att socialnämndens arbete sker mer strukturerat. Uppgifter av betydelse ska insamlas och dokumenteras förutsättningslös för att socialnämnden ska kunna göra en så allsidig analys och bedömning som möjligt av barnens situation och behov innan beslut fattas. En utredning ska bland annat klarlägga barnens situation, hälsa och utveckling och barnens behov av stödinsatser samt föräldramas/vårdnadshavamas fönnåga att tillgodose barnens behov.

7 Socialstyrelsen (12) ' /2010 Socialnämndens analys och bedömning av om barnet eller familjen behöver några insatser, och i så fall vilka insatser och varför saknas eller är bristfällig. Det förefaller ibland som om socialnämnden bestämt vilken insats som ska vidtas innan utredningen är klar. Ibland beaktas inte uppgifter som talar till den enskildes förmån. Insatser ska utgå ifrån den enskildes behov av stödinsatser inte utifrån socialtjänstens utbud av insatser. Socialstyrelsen ser allvarligt på att socialnämnden vid flera tillfallen inte genomfört utredning och fattat beslut på inkomna ansökningar. Det medför att rättsäkerheten för den enskilde inte har tillgodosetts. Barnets bästa Barnets bästa ska vara i fokus i enlighet med bestämmelserna i SoL och LVU. Om socialnämnden genomför en allsidig och grundlig utredning får de ett tydligt underlag för sina beslut där också barnets bästa kommer i fokus. Uppföljning av insatser I familjehemsplaceringar och placeringar på HVB finns brister i vårdplaneringen. Alla bam i samhällsvård ska ha en vårdplan som beskriver vilken insats som barnet behöver och en genomförandeplan som mer i detalj beskriver mål för vården på kort och lång sikt och hur de ska uppnås. Dessa planer ska tillsammans utgöra underlag och struktur för uppföljningen av vården. Det saknas vårdplaner och genomförandeplaner i flera granskade ärenden. Vården har inte heller övervägts inom lagstadgad tid, sex månader, i alla ärenden. I uppföljning av insatser ska fokus ligga på barnens behov. Delaktighet Brister har konstaterats när det gäller barnet, vårdnadshavania och familjehemmets/hvbs delaktighet i upprättandet av genomförandeplaner. Kommunikationen med bland annat vårdnadshavare, bam och andra är bristfälligt dokumenterad. Dokumentation Dokumentation saknas och är bristfällig i flera ärenden och följer inte bestämmelserna i 11 kap. 5 SoL. Där framgår att handläggning av ärende som rör enskilda samt genomförande av beslut och stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. I ett ärende har beslut fattats om insatser för bam utan samtycke eller lagligt stöd. Socialstyrelsen konstaterar att detta är allvarligt (Se JO, Dnr ). Utlämnande av allmän handling I 2 kapitlet tryckfrihetsförordningen, TF, finns grundläggande bestämmelser om utlämnande av allmän handling och kopior på sådana handlingar. Socialnämnden har en skyldighet att på begäran lämna ut kopior av allmän handling, som inte omfattas av sekretess, genast eller så snart det är möjligt till den som önskar ta del av den. I 2 kap. 13 TF framgår vidare att begäran att få ta del av allmän handling skall handläggas skyndsamt. Behandlingen bör inte ta mer

8 Socialstyrelsen (12) oociaisiyreisen /2010 än någon eller några dagar. Socialstyrelsen finner nämndens handläggning mycket bristfällig. Socialstyrelsen anser att samtliga av enskild person begärda handlingar som efterfrågas ska, om inte sekretess föreligger, utlämnas skyndsamt. Socialnämnden får inte heller villkora utlämnandet (Se JO Dnr ). Ledningssystem för kvalitet - ansvar för åtgärder av brister Socialstyrelsen konstaterar att socialnämnden har påbörjat ett arbete med att se över och upprätta mtiner gällande handläggning av ärenden m.m. Dessa mtiner ger möjlighet till att handläggning framöver sker utifrån gällande lagstiftning under förutsättning att de används konkret i handläggningen. Socialstyrelsen vill framhålla att socialnämnden har ett ansvar för att riktlinjer och mtiner utifrån gällande lagstiftning följs av all personal i alla ärenden. Det är inte tillräckligt med bara övergripande mtiner utifrån gällande lagstiftning. Dessa måste också förankras och följas i den konkreta handläggningen av ärenden. Socialnämnden och arbetsledning har ansvar för att kontrollera att handläggning sker på ett lagenligt sätt och vid behov ge personal nödvändigt stöd. Socialnämnden har ansvar för att personal har nödvändig utbildning och för att tillgodose personalens behov av kompetensutveckling inom området handläggning och dokumentation av ärende gällande barn inom socialtjänsten. Socialstyrelsen vill framhålla vikten av att socialnämndens kvalitetsarbete görs systematiskt och strukturerat i syfte att upptäcka fel och brister samt att dessa åtgärdas skyndsamt. I detta sammanhang hänvisar Socialstyrelsen särskilt till föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2006:11 och Socialstyrelsens handbok God kvalitet i socialtjänsten - om ledningssystem för kvalitet och verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Socialnämnden i Marks kommun uppfyller inte lagstiftningen och dess intentioner i de delar som tillsynen avser. Sammantaget konstateras flera grundläggande brister i socialnämndens handläggning av ärende rörande bam. Bristema föranleder Socialstyrelsen att rikta allvarlig kritik mot socialnämnden. Socialstyrelsen kommer att genomföra en förnyad tillsyn för att följa upp huruvida socialnämnden har åtgärdat de påtalade bristema och vidtagit de åtgärder som i övrigt ålagts nämnden i detta beslut. Om påtalade brister inte åtgärdats inom utsatt tid kan Socialstyrelsen komma att med stöd av 13 kap. 8 SoL vid vite förelägga nämnden att avhjälpa missförhållanden. I detta ärende har sektionschef Britt-Marie Börjesson varit beslutsfattare och inspektörerna Mikael Thörn och Inger Ekh varit föredragande. Britt-%ari7BÖFfessön lijv /) fl se«. *r (tj^ -, g Inspektör Inspektör

9 Socialstyrelsen (12) /2010 Bilaga Tillämpad lagstiftning 11 kap. 2 SoL framgår att när åtgärder rör bam skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Enligt 3 kap. 1 SoL ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. Av 4 kap. 1 SoL framgår att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan fa dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Enligt 5 kap. 1 SoL skall socialnämnden verka för att bam och ungdomar växer upp under goda och trygga förhållanden och med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos bam och ungdomar som visar tecken på ogynnsam utveckling. Socialnämnden skall även i nära samarbete med hemmen sörja för att bam och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver, och om hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet. Enligt 11 kap. 1 SoL skall socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden kap. 2 SoL finns bestämmelser gällande utredning om socialnämnden behöver ingripa till en underårigs stöd eller skydd. Av 11 kap. 5 SoL framgår att handläggning av ärende som rör enskilda samt genomförande av beslut och stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. I 11 kap. 8 SoL framgår att i ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning mot någon enskild skall nämnden tillämpa följande bestämmelser i förvaltningslagen 14, 16, 17, 20, 21 och 26. I 13 kap. 8 SoL anges att om Socialstyrelsen finner att det i verksamhet som står under tillsyn enligt samma lag förekommer ett missförhållande som har betydelse för enskildas möjligheter att kunna fa de insatser de har rätt till, får Socialstyrelsen förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa missförhållandet. Föreläggandet far förenas med vite. Förvaltningslagen innehåller grundläggande regler om hur förvaltningsmyndigheter i stat och kommun ska handlägga sina ärenden. Myndighetemas serviceskyldighet regleras i 4 och 5, samverkan mellan myndigheter i 6 förvaltningslagen. I 16 och 17 förvaltningslagen regleras parts rätt att fa ta del av uppgifter och kommunikationsprincipen.

10 Socialstyrelsen (12) oooiai5iyrt!it>tmi /2010 Insatser inom socialtjänsten ska i första hand ske på frivillig väg i enlighet med bestämmelserna i SoL. I LVU regleras socialnämndens möjligheter att vidta åtgärder till skydd och stöd för bam mot vardnadshavarnas vilja. I 1 LVU stadgas att vid beslut enligt LVU skall vad som är bäst för den unge vara avgörande. Enligt 1 2 st. och 2 LVU skall vård beslutas om det på grund av bister i omsorgen, fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk att den unges hälsa och utveckling skadas. Enligt 3 LVU ska vård beslutas om den unge utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. I 6 LVU framgår att socialnämnden far besluta om omedelbart omhändertagande. Enligt 11 LVU bestämmer socialnämnden hur vården av den unge skall ordnas och var han eller hon skall vistas under vårdtiden. Av 13 LVU framgår att socialnämnden noga ska följa vården. En prövning om vården ska upphöra ska ske inom var sjätte månad. I 14 LVU regleras socialnämndens möjlighet att skydda vistelseadressen och begränsa umgänget med vårdnadshavarna. Socialnämnden har ett särskilt ansvar för bam och ungdomar som har placerats utanför hemmet i ett familjehem eller hem för vård eller boende. Av bestämmelsen i 6 kap. 1 SoL framgår att barnet ska få god vård och att vården bör utfonnas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön. Av 6 kap. 7 SoL följer bland annat att socialnämnden i fråga om barnen skall medverka till att de får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden och lämna vårdnadshavarna och de som vårdar sådana bam råd, stöd och annan hjälp som de behöver. Av 6 kap. 8 SoL framgår att när ett bam varit placerat i samma familjehem under tre år från det att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 föräldrabalken (framgår även av 13 LVU). Enligt 19 Föräldrabalken, FB, skall rätten se till att frågor om vårdnad, boende och umgänge blir tillbörligt utredda. Innan rätten avgör ett mål eller ärende om vårdnad, boende eller umgänge skall socialnämnden ges tillfälle att lämna upplysningar. Om det behövs ytterligare utredning får rätten uppdra åt socialnämnden eller något annat organ att utse någon att verkställa den. I 2 kap. TF finns grundläggande bestämmelser om bl. a. utlämnande av allmän handling och kopior på sådana handlingar. Enligt 2 kap. 12 TF skall en allmän handling som får lämnas ut, som inte omfattas av någon sekretessbestämmelse, på begäran genast eller så snart det är möjligt tillhandahållas den som önskar ta del av den. I 2 kap. 13 TF framgår vidare att begäran att få ta del av allmän handling skall handläggas skyndsamt. Uppföljning av barn i familjehem och hemför vård eller boende, HVB Socialnämnden ska då det gäller bam som vistas i familjehem medverka till att de får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma uppväxtförhållanden. Nämnden ska också verka för att de far lämplig utbildning och att lämna vårdnadshavarna och dem som vårdar sådana bam råd, stöd och annan hjälp

11 Socialstyrelsen 20, n(n) som de kan behöva (SoL 6 kap.7 ). Socialnämnden ska noga följa vården av den som far vård med stöd av LVU (LVU 13 ). Den nämnd som fattat beslut om vård enligt SoL eller LVU ska noga följa vården av barnet främst genom; enskilda samtal med den unge, samtal med den eller dem som tagit emot den ungen i sitt hem, och samtal med vårdnadshavarna. Uppföljningen ska omfatta den unges hälsa, utveckling, sociala beteende och skolgång, samt relationer till anhöriga och andra närstående (SoF 5 kap.ib ). En uppföljning bör göras med utgångspunkt i de syften och mål som finns beskrivna i bland annat beslutsunderlaget och upprättade planer (SOSFS 2006:12). Vårdplan Av socialtjänstlagen framgår att när ett bam behöver vård i ett hem för vård eller boende eller i familjehem ska en plan upprättas för den vård som socialnämnden avser att anordna. Planen ska även uppta åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för (SoL 11 kap. 3 1 :a st.). I socialtjänstförordningen (SoF) anges att en ansökan enligt LVU ska innehålla en vårdplan (SoF 5 kap.l ). En vårdplan ska om det inte möter särskilda hinder beskriva; de särskilda insatser som behövs, hur umgänge med föräldrar, vårdnadshavare eller andra närstående ska ordnas, målet med vården samt den unges och hans eller hennes vårdnadshavares syn på den planerade vården (SoF 5 kap.la ). En vårdplan bör dessutom innehålla de behov som barnet har som ska tillgodoses av vården och vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att vården ska kunna genomföras (SOSFS 2006:12). Vårdplanen bör vid behov revideras i samråd med barnet, vårdnadshavaren och den som genomför beslutade insatser. Behovet av ändrade eller utökade insatser bör uppmärksammas och åtgärdas (SOSFS 2006:12). Genomförandeplan Utöver vårdplan ska även en plan upprättas över hur vården ska genomföras, (SoL 11 kap. 3 ). En genomförandeplan ska, om det inte möter särskilda hinder, beskriva målet med de särskilda insatser som behövs, när och hur insatserna ska genomföras, när och hur planen ska följas upp och när och hur den unge ska kunna tillgodogöra sig åtgärder och insatser som andra huvudmän än socialnämnden ansvarar för, t.ex. hälso- och sjukvården, förskola och skola. Den ska dessutom innehålla, när och hur den unges umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående ska ordnas, när och hur den unge ska ha kontakt med socialnämnden/handläggare, samt den unges, och i fråga om bam, hans eller hennes vårdnadshavares syn på genomförandet av den planerade vården. Det ska också framgå vilka personer som deltagit i planeringen. (SoF 5 kap.l a, SOSFS 2006:5 och 2006:12). Genomförandeplanen bör vid behov revideras på liknade sätt som vårdplanen (SOSFS 2006:12). Övervägande Vårdas ett bam med stöd enligt SoL i ett annat hem än det egna ska socialnämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vården fortfarande behövs (SoL 6 kap. 8 ).

12 Socialstyrelsen (12) J /2010 Har den unge beretts vård med stöd av 2 LVU ska nämnden minst en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs. Sker vården enligt 3 LVU ska socialnämnden inom sex månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av lagen ska upphöra. Frågan ska därefter prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning (LVU 13 ). Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av LVU innehåller uppgifter om övervägande och omprövning av vård (SOSFS 1997:15). Besök i familjehemmet och HVB Nämnden ska noga följa vården av barnet bland annat genom personliga besök i hemmet där den unge vistas (SoF 5 kap.ib ). Samtal med barn När åtgärder rör bam ska det särskilt beaktas vad hänsynen till barnens bästa kräver (SoL, 1 kap. 2 ). Barnet ska barnet få relevant information och hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad (SoL. 3 kap. 5 ). Vid vård beslutad enligt LVU, har den unge om han eller hon fyllt 15 år rätt att själv föra sin talan i mål och ärenden (LVU 36 ). I nämndens ansvar att följa vården av den unge ska detta ske bland annat genom enskilda samtal med den unge (SoF kap. 5 Ib ). Bam som placeras utanför det egna hemmet bör vid återkommande tillfällen informeras om orsaken till placeringen. Handläggaren bör ha personlig kontakt med barnet minst en gång i halvåret. Vissa bam t.ex. yngre bam, kan behöva tätare kontakt. Kontakten bör också vara tätare i början av en placering (SOSFS 2006:12). Kontakt med vårdnadshavare Nämnden ska verkaföratt lämna vårdnadshavarna råd, stöd och annan hjälp som de behöver (SoL 6 kap. 7 ). Genom sin uppföljning ska nämnden också ha samtal med vårdnadshavarna (SoF 5 kap.ib ). Överflyttning av vårdnad När ett bam varit placerat i samma familjehem under tre år från det att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 föräldrabalken (SoL 6 kap. 8, LVU 13 ). Socialstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av LVU innehåller uppgifter om överflyttning av vårdnad (SOSFS 1997:15). Ledningssystemförkvalitet i verksamheten Kommunemas socialtjänst ska vara av god kvalitet. Detta framgår av socialtjänstlagen (SoL 3 kap. 3 ). I Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystemförkvalitet i verksamheten enligt SoL, LVU, LVM och LSS framgår vad ett ledningssystem ska omfatta (SOSFS 2006:11). Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden som rör bam och unga finns angiven i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:14).

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-05-26 Diarienummer SCN-2015-0180 Socialnämnden Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 Förslag

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun

BESLUT. Vårdgivare och Kommunfullmäktige. - Region Skåne - Kommunfullmäktige, Eslövs Kommun (9) Socialstyrelsen BESLUT K 0.M f\il N ch On'sorg Zigi -12- Regionala tillsynsenheten syd/sek3 Rolf Köhler Rolf.Kohler@socialstyrelsen.se 2011-12-05 Dnr 1-26754/Z911 Enligt sändlista V60. 2011.0ON Vårdgivare

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun BESLUT 1(7) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Sociala enheten Lena Bohgard 040-25 25 18 Kristianstad kommun Socialnämnden 291 80 Kristianstad Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Norrköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av socialtjänstens missbruksvård i Norrköpings kommun /(\ BESLUT inspektionen för vård och omsorg 2015-01-13 Dnr 8.5-24146/2014-8 1(13) Avdelning sydöst Lena Uddemar, Lena.Uddemar@ivo.se Socialnämnden Norrköpings kommun 601 81 Norrköping Ärendet Tillsyn av

Läs mer

När barn inte kan bo med sina föräldrar

När barn inte kan bo med sina föräldrar När barn inte kan bo med sina föräldrar Socialtjänstens uppföljning och kontakt med barn som bor i familjehem Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad:

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Omsorgs- och socialförvaltningen Datum Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Regelverk för Lex Sarah, rapport, utredning, åtgärder och anmälan till Socialstyrelsen inom Ljusdals kommuns äldreomsorg, handikappomsorg

Läs mer

Riktlinjer Barn och familj

Riktlinjer Barn och familj DATUM UTSKRIFT 2015-10-09 SIDA 1/18 OMRÅDE MYNDIGHETSUTÖVNING PROCESS HANDLÄGGNING BARN OCH FAMILJ GILTIGT INOM, VALLENTUNA KOMMUN GODKÄNT DATUM 2015-09-15 DOKUMENTANSVARIG SUSSI THAYSEN GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:34 Rapportnr: 2008:34 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga:

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

BESLUT. Klagomål om bristande handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten,

BESLUT. Klagomål om bristande handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten, Box 423registrator@ivo.se BESLUT inspektionen förvårdochomsorg 2014-10-21 Dnr 8.2-35548/20131(22) Avdelning mitt Christine Nilsanius Christine.Nilsanius tvo.se Fagersta kommun Socialnämnden, 737 80 Fagersta

Läs mer

Barn som far illa Polisens skyldigheter

Barn som far illa Polisens skyldigheter Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Skriftligt fördjupningsarbete Höstterminen, 2009 Rapport nr. 581 Barn som far illa Polisens skyldigheter Hämtat från: http://www.lulea.se/images/18.cbcf80b11c19cd633e800016527/sick_350.png

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 5735-2011 Sid 1 (6) Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmän: justitieombudsmannen

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (13) Socialnämndens arbetsutskott 2015-09-01 83 Riktlinjer barn och familj (SN 2015.110) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden fastställer

Läs mer

I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för socialnämndens ansvar för barn och unga vid

I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för socialnämndens ansvar för barn och unga vid SOSFS 2014:X (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga; beslutade den xx xxxxx 2014. Tillämpningsområde I dessa allmänna råd ges rekommendationer

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA

RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA Socialtjänsten RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan E-post: kommun@tibro.se,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2007:1315 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Sociala frågor Janka Fosstveit Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Kvalitet och rättsäkerhet

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

BESLUT. Nämnd Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun

BESLUT. Nämnd Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun Socialstyrelsen T/Regionala tillsynsenheten Sydöst/Sek3 Christina Hemborg christina.hemborg@socialstyrelsen.se BESLUT 2012-06-13 Dnr 9.1-22940/2011 1(16) Mjölby kommun Omsorgs- och socialnämnden 595 80

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Riskbaserad tillsyn av familjehemsvård

Riskbaserad tillsyn av familjehemsvård Riskbaserad tillsyn av familjehemsvård 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Handläggning av ärenden som gäller barn och unga

Handläggning av ärenden som gäller barn och unga (S) Allmänna råd Handläggning av ärenden som gäller barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende REMISSVAR 2016-03-18 Dnr 3.9:0101/16 Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende (Dnr 934/2016) Inledning Förslaget behandlar nya föreskrifter

Läs mer

Rutin Lex Sarah. 2. Rutin för rapportering om missförhållande/risk för missförhållanden enligt SoL och LSS

Rutin Lex Sarah. 2. Rutin för rapportering om missförhållande/risk för missförhållanden enligt SoL och LSS Rutin Lex Sarah 1. Inledning Denna rutin innehåller följande: - Rutin för att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden inom handikappomsorg, individ-

Läs mer

Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun

Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2012-11-07 Dnr 5230-2012 Sid 1 (7) Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmannaexpedition: Byråchefen

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Socialtjänstlagen SoL

Socialtjänstlagen SoL LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Motala kommun Lena Brönnert Uppföljning av placerade barn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag,

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

BESLUT 1(6) Vuxennämnden ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med bristerna, senast den 19 maj 2010.

BESLUT 1(6) Vuxennämnden ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med bristerna, senast den 19 maj 2010. Tillsyn, Region syd, Sektion 4 BESLUT 1(6) 2010-03-19 Diarienummer 989/2010 Vuxennämnden i Landskrona Stadshuset 261 80 Landskrona ÄRENDET Tillsyn enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen (SoL) av handläggning

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Barnets rätt och LVU. Om barnet i rättsprocessen

Barnets rätt och LVU. Om barnet i rättsprocessen Barnets rätt och LVU Om barnet i rättsprocessen Artikelnr 2009-126-182 Publicerad www.socialstyrelsen.se, juni 2009 2 Förord År 1995 granskade Socialstyrelsen 1993 års domar i fyra länsrätter och i samtliga

Läs mer

inspektionen forvardochomsorg 2014-06-10Dnfi 1(7)

inspektionen forvardochomsorg 2014-06-10Dnfi 1(7) n Wm BESLUT inspektionen forvardochomsorg 2014-06-10Dnfi 1(7) 9.2-54335/2012 9.2-54978/2012 9.2-55562/2012 AVd61Hin8 SYdVäSt 8.2-7979/2013 t* ll Carina Nithander Carina.Nithander@ivo.se Åmåls kommun Vård-

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Förslag till reviderade riktlinjer för familj e- vård för barn och ungdomar

Förslag till reviderade riktlinjer för familj e- vård för barn och ungdomar SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-08-09 Handläggare: Siv Lundgren Telefon: 08-508 13185 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2011-09-29 Förslag till reviderade riktlinjer

Läs mer

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS

BESLUT Dnr /20141(5) Strängnäs kommun Socialnämnden STRÄNGNÄS BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3490/20141(5) Avdelning mitt Tor Nilsson tor.nilssongivo.se Strängnäs kommun Socialnämnden 645 80 STRÄNGNÄS Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013 Revisionsrapport Placering unga i av barn och familjehem Trelleborgs kommun Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2.

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Datum. 4. Familjehemmet hade uppgett att det inte, trots upprepade påstötningar under två års tid, fått någon handledning från nämnden.

Datum. 4. Familjehemmet hade uppgett att det inte, trots upprepade påstötningar under två års tid, fått någon handledning från nämnden. BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2002-05-24 Dnr 809-2000 Sid 1 (5) Fråga om socialnämndens skyldighet att samråda med vårdnadshavaren i frågor som rör ett barn som vårdas enligt LVU I en

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Härryda kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Härryda kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Härryda kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:36 Rapportnr: 2008:36 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga: Socialkonsulenterna

Läs mer

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Länsstyrelsens rapportserie nr 12/2008 Titel Författare: Kontaktperson: Medling

Läs mer

Anmälan av verksamhetsuppföljning av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2011

Anmälan av verksamhetsuppföljning av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2011 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDRE, FUNKTIONSNEDS ATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR.1.2.1.-651/11 SID 1 (7) 2011-12-09 Handläggare: Kristina Ström Telefon: 08-508 15 047 Kerstin Medin

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

BESLUT. Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var bristfällig

BESLUT. Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var bristfällig BESLUT Justitieombudsmannen Kerstin André Datum 2007-01-15 Dnr 4752-2005 Sid 1 (8) Socialnämndens handläggning av ett ärende rörande utseende av ny vårdnadshavare; fråga bl.a. om nämndens utredning var

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Socialnämndens ansvar för. polisanmälan vid misstanke om brott mot barn

Socialnämndens ansvar för. polisanmälan vid misstanke om brott mot barn Socialnämndens ansvar för polisanmälan vid misstanke om brott mot barn 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

Barn och unga. Utreda, planera och följa upp öppenvårdsinsatser

Barn och unga. Utreda, planera och följa upp öppenvårdsinsatser Barn och unga Utreda, planera och följa upp öppenvårdsinsatser enligt socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling

Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Svedala kommuns 4:09 Författningssamling Delegationsförteckning för myndighetsnämnden för socialtjänst och antagen av myndighetsnämnden 2004-06-17, 51, Gäller från med ändring 2005-11-17, 49, 2006-04-26,

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT egp inspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3485/20141(7) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.gerleczgivo.se Nyköpings kommun Socialnämnden 611 83 Nyköping Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2012:776 Utkom från trycket den 7 december 2012 utfärdad den 29 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Handbok för Social Dokumentation inom Sektor Vård och Omsorg. Valdemarsviks kommun

Handbok för Social Dokumentation inom Sektor Vård och Omsorg. Valdemarsviks kommun Handbok för Social Dokumentation inom Sektor Vård och Omsorg Valdemarsviks kommun 2011-05-13 Marita Pettersson 2 (11) Inledning Inom vård och omsorg i Valdemarsviks kommun dokumenterar vi idag i personakter

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 20f, 201 Ja/ 660 ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 Ärende Motion från folkpartiet med rubriken Barns rätt till en trygg uppväxt- har inkommit till Barnoch familjen den 23 maj 2011 för yttrande senast den 13 oktober.

Läs mer

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman

Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2011-06-09 Birgitta Öhrström DNR 160/2011-617 Riktlinjer för godkännande av fristående förskola samt pedagogisk omsorg med enskild huvudman Inledning Enskilda får enligt

Läs mer

Barn och unga i familjehem

Barn och unga i familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga i familjehem Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Rutin gällande Lex Sarah

Rutin gällande Lex Sarah RUTIN GÄLLANDE LEX SARAH 2015-04 Ansvarig: Kvalitetschef Utfärdat av: Kvalitetsutvecklare Berörda verksamheter: Sociala verksamheten Version: 3/2015-04 Rutin gällande Lex Sarah Styrdokument Socialtjänstlagen

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att /9--/y/ce BESLUT inspektionenforvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3493/20141(7) Avdelningmitt CathrineLauri Cathrine.laurigivo.se Vingåkers kommun Socialnämnden 643 80 Vingåker Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA

HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA SOCIALFÖRVALTNINGEN HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA Individ- och familjeomsorgen \\samit.local\mappar\kk-hemkataloger\piher00\material att ta bort\ifo handläggning innehåll.docx Kils kommun Postadress Besöksadress

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Östra Grevie montessoriförskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Östra Grevie montessoriförskola 2014-01-24 1 (9) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Östra Grevie montessoriförskola Huvudman: Östra Grevie Montessoriförskola AB 2014-01-24 2 (9) Beslut i utbildningsnämnden 2014-02-24, Un 22 Vellinge

Läs mer

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten 1 (12) Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten i Stockholms kommun. Bakgrund Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Stockholm kommun av förskoleverksamheten (dnr 43-2010:5285). Tillsynen

Läs mer

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö.

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö. Tg1 2013 v2.5 n W BESLUT Expedit rat lnspektionen för värd och omsorg 2015-07-30 Dnr 8.5-7644/2014-21 1(8) Avdelning syd Jill Franssohn _ii".fi'anssohi'l@ivo.sc Vårdgivarens dnr 1500855 Region 291 89 KRISTIANSTAD

Läs mer

Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20. Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL

Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20. Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL Länsstyrelsen Västernorrland 2009:20 Kartläggning av förekomst av hot och våld i verksamheter enligt LSS och SoL Västernorrlands län 2006-2007 2 (12) 701-8091-08 Förord Länsstyrelsen skall inom länet följa

Läs mer

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att

BESLUT. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i tillsynen funnit brister i nämndens hantering av förhandsbedömningar. Nämnden ska säkerställa att BESLUT ExP Z6 t C4--61( 756 inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3492/2014 1(8) Avdelningmitt SusanneGerlecz Susanne.Gerleczgivo.se Trosa kommun Socialnämnden 619 80 TROSA Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Rapport. Tillsyn av barn- och ungdomsvården i Östergötland. Barnuppdraget

Rapport. Tillsyn av barn- och ungdomsvården i Östergötland. Barnuppdraget Rapport Tillsyn av barn- och ungdomsvården i Östergötland Barnuppdraget LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND 701-7631-2008 FÖRORD Regeringen gav länsstyrelserna i uppdrag att åren 2006 och 2007 förstärka tillsynen

Läs mer

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende för barnhälsovård, socialtjänst, förskola, skola inklusive elevhälsa i Kronobergs län 1. Inledning Rutinen bygger på

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Vilka lagar ska vi följa och varför? Förvaltningslagen grundläggande regler om hur ärenden inom olika myndigheter ska handläggas och hur kontakten

Läs mer

Institutionsplaceringar barn och ungdomar

Institutionsplaceringar barn och ungdomar Revisionsrapport Institutionsplaceringar barn och ungdomar Ängelholms kommun Augusti 2009 Niklas Sommelius Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förkortningar/definitioner... 2 1 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Inspektion av Socialkontor ekonomi vid Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 21 oktober 2015

Inspektion av Socialkontor ekonomi vid Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 21 oktober 2015 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 5736-2015 Sid 1 (5) Inspektion av Socialkontor ekonomi vid Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 21 oktober 2015 Närvarande från Riksdagens

Läs mer

Beslut IVO - Svar avseende handläggning av barn och ungdomsärenden

Beslut IVO - Svar avseende handläggning av barn och ungdomsärenden Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 12(25) Socialnämndens arbetsutskott SNau 101 Beslut IVO - Svar avseende handläggning av barn och ungdomsärenden Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Datum 2013-07-18. Svarsskrivelse till Autism- och Aspergerföreningen Uppsala län och FUB

Datum 2013-07-18. Svarsskrivelse till Autism- och Aspergerföreningen Uppsala län och FUB Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Carina Kumlin Datum 2013-07-18 Diarienummer NHO-2013-0121.31 Nämnden för hälsa och omsorg Svarsskrivelse till Autism- och Aspergerföreningen

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

Samarbete/samverkan - Finns det?

Samarbete/samverkan - Finns det? Rapport 2006:15 Samarbete/samverkan - Finns det? Hur tillgodoses behoven för personer med psykiska funktionshinder och missbruk och hur samarbetar och samverkar kommunens socialtjänst med andra vårdgivare?

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

en liten hjälpreda i konsten att föra journal

en liten hjälpreda i konsten att föra journal Maj 2007 en liten hjälpreda i konsten att föra journal Stockholm HVB Barn & Ungdom SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Denna hjälpreda utgår från socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING - för barn som placerats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52),

Läs mer

Bilaga 1 Sammanställning av samtliga brister som omnämns i tillsynsrapport 9.1-18156/2010

Bilaga 1 Sammanställning av samtliga brister som omnämns i tillsynsrapport 9.1-18156/2010 Bilaga 1 Sammanställning av samtliga brister som omnämns i tillsynsrapport 9.1-18156/2010 Brister i handläggning Brister i form av avsaknad av löpande dokumentationen Brist i form av förekomst av för ärendet

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås /5-(e,.(7s BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2015-06-05 Dnr 8.5-26139/2014-81(7) Avdelning mitt Håkan Hult hakan.hultgivo.se Landstinget Västmanland Diariet Västmanlands sjukhus Landstingshuset ingång

Läs mer

Placering av barn över nationsgränserna med stöd av Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention m.m. (Ds 2009:62) Svar på remiss från

Placering av barn över nationsgränserna med stöd av Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention m.m. (Ds 2009:62) Svar på remiss från SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6-0936/2009 SID 1 (7) 2010-01-14 Handläggare: Monica Petersson Telefon: 08-508 25 028 Till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Anmälningsplikt, utredning och riskbedömning i könsstympningsärenden - Professionernas roller och ansvar

Anmälningsplikt, utredning och riskbedömning i könsstympningsärenden - Professionernas roller och ansvar Anmälningsplikt, utredning och riskbedömning i könsstympningsärenden - Professionernas roller och ansvar Pernilla Leviner Jurist och doktorand i socialrätt Stockholms universitet, Juridiska Institutionen

Läs mer