Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen"

Transkript

1 Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun

2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Inledning Revisionsfråga Revisionskriterier Metod Avgränsning Regler om placeringar av barn och unga Iakttagelser Verksamhet och organisation Budgetering och ekonomisk uppföljning Riktlinjer och rutiner Alternativ till institutionsplacering öppenvård och familjehem Stickprovsgranskning...11 Sölvesborgs kommun

3 1. Sammanfattning och revisionell bedömning Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden inte fullt ut bedriver en tillräckligt ändamålsenlig verksamhet gällande placering av barn och unga på institution. Samtidigt konstaterar vi att nämnden vidtar åtgärder, bland annat för att förbättra arbetsmiljön för personalen. Vi grundar vår bedömning på att nämnden inte har uppdaterade och kompletta riktlinjer, nämndens uppföljning av institutionsvårdens kostnader inte är ändamålsenlig och att öppenvårdsinsatser och familjehemsvård i större utsträckning skulle kunna användas som alternativ till placering och/eller för att minska placeringstiden. Vi upplever att det finns en outnyttjad potential i dagens öppenvård, bland annat på grund av bristande samarbete mellan öppenvården och utredargruppen. En samsyn behöver utvecklas mellan öppenvården och handläggande socialsekreterare om hur det gemensamma arbetet ska bedrivas. Vi anser också att budgeteringen av kostnaderna för placeringar behöver utgå mer från uppskattad förbrukning än tidigare års budget. Vi har identifierat några brister/förbättringsområden i handläggningen i de djupgranskade ärendena i stickprovsurvalet. Vi bedömer dock att det inte förekommer några genomgående brister i arbetsätt eller rutiner. Generellt innehöll utredningarna tillräckligt med information och utgjorde fullgoda beslutsunderlag. År 2013 var arbetsledningen och arbetsmiljön bristfällig. Flera åtgärder för att komma tillrätta med bristerna har genomförts. Vi bedömer att utmaningen framöver är att behålla kompetent personal. Svårigheten ligger i att en stor andel av socialsekreterarna inte har så lång yrkeserfarenhet, vilket leder till att många allt för snabbt får mer avancerade arbetsuppgifter. Arbetssituationen för dessa socialsekreterare kan då lätt bli övermäktig, vilket i sin tur kan leda till att de söker sig till någon annan kommun. IFO i Sölvesborg tvingas då att rekrytera, eftersom det är svårt att få personal med längre yrkeserfarenhet tvingas man anställa socialsekreterare med kortare erfarenhet. Till slut har man hamnat i ett moment 22. För att inte hamna i en sådan situation måste nämnden fokusera på att skapa bra arbetsvillkor, bland annat måste nyanställda socialsekreterare ges ordentligt stöd och handledning. Sölvesborgs kommun 1 av 13

4 2. Inledning En av individ- och familjeomsorgens största verksamhet är stödet till barn och ungdom. Vård kan ges dels på frivillig väg genom bistånd enligt socialtjänstlagen men även i vissa fall med tvång enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). En av de mest ingripande och kostsamma åtgärderna är placering på institution. Sölvesborgs kommun har den senaste tiden upplevt ökade kostnader för vård som ges till barn och unga på institution. Mot denna bakgrund har revisorerna utifrån en bedömning av väsentlighet och risk givit ett uppdrag att granska institutionsvården av barn och unga Revisionsfråga Bedriver barn- och utbildningsnämnden en ändamålsenlig verksamhet gällande placering av barn och unga på institution? Revisionskriterier Har nämnden uppdaterade och kompletta riktlinjer för bedömningen av behov och insats? Finns ändamålsenliga skriftliga rutiner för handläggningen? Sker budgetering och uppföljning av ekonomi på ett ändamålsenligt sätt? Förekommer det brister i handläggningen av placering på institution (utredning, planering och uppföljning)? Används öppenvårdsinsatser och familjehemsvård som alternativ till placering och/eller för att minska placeringstiden? 2.2. Metod Granskningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier och aktgranskning. Intervjuer har genomförts med nämndens presidium, förvaltningschef, IFO-chef, berörda socialsekreterare och öppenvårdspersonal. Aktgranskning har genomförts i sju av utvalda ärenden. Akterna har granskats utifrån nedanstående frågeställningar. Framgår en tydlig bedömning av behovet av institutionsvård av utredningen? Finns det en upprättad vårdplan och uppfyller den krav som ställs i författningar? Finns det en upprättad genomförandeplan och uppfyller den krav som ställs i författningar? Har lagstadgade omprövningar och överväganden skett under hela placeringstiden? Vilken kvalitet har de underlagen till övervägandena respektive omprövningarna? I vilken omfattning följer handläggare vården? Sölvesborgs kommun 2 av 13

5 Avgränsning Granskningen omfattar endast placeringar av barn och unga enligt SoL och LVU på institution. Varken placeringar av barn och unga i familjehem eller placeringar av vuxna kommer att granskas. Sölvesborgs kommun 3 av 13

6 3. Regler om placeringar av barn och unga Nedan anges krav på utredning, planering och uppföljning av vård som ges utanför det egna hemmet till barn och unga. I socialtjänsten används BBiC-systemet (Barns behov i centrum) för handläggning och dokumentation inom den sociala barnavården. Systemet vilar på en teoretisk grund och utifrån denna har en serie formulär utvecklats som följer hela ärendegången i barnavårdsärenden från initiering till genomförande och uppföljning. Innehållet i de utredningar som genomförs enligt BBiC utgår från den s.k. Triangeln. Basen av triangeln utgörs av faktorer i familjen och miljön som förväntas påverka situationen för föräldrar och barn. De andra två sidorna utgörs dels av sju behovsområden hos barnet (den vänstra sidan) och dels av sex aspekter av föräldraförmåga (den högra sidan). Utredaren analyserar behovsområdena, varefter föräldrarnas förmåga att möta dem bedöms. Vårdplan När ett barn behöver vårdas i ett annat hem än det egna ska en vårdplan upprättas över den vård som nämnden avser att ordna. En vårdplan ska även innehålla de åtgärder och insatser som andra huvudmän har ansvar för (11 kap. 3 första och andra stycket SoL). Av förarbetena framgår att det övergripande syftet med vårdplanen är att klargöra socialtjänstens mål och medel med vården, utifrån det enskilda barnets behov. Socialtjänstens bedömning ska tydligt framgå för barnet Sölvesborgs kommun 4 av 13

7 och dess vårdnadshavare. Socialstyrelsen har i allmänna råd uttalat att det av vårdplanen också bör framgå vilken vårdform som planeras och att det av vårdplanen bör framgå vilka behov hos barnet som ska tillgodoses samt vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att vården ska kunna upphöra. Genomförandeplan Vårdplanen ska kompletteras med en genomförandeplan som beskriver hur vården ska genomföras (11 kap. 3 andra stycket SoL). Enligt Socialstyrelsens allmänna råd bör genomförandeplanen bland annat beskriva vilka mål som gäller för insatsen, när och hur insatsen ska genomföras, på vilket sätt den enskilde utövat inflytande över planeringen samt hur planen ska följas upp. Uppföljningen av vården En viktig del i socialtjänstens arbete med placeringar är att kontinuerlig följa vården och överväga om fortsatt placering är det bästa alternativet. Av 5 kap. 1 b SoF framgår att nämndens ansvar för uppföljning gäller vid alla slags placeringar och oavsett om vården sker med stöd av SoL eller LVU. Socialnämnden ska följa vården främst genom regelbundna personliga besök i det hem där den unge vistas, enskilda samtal med den unge, samtal med den eller dem som tagit emot den unge i sitt hem samtal med vårdnadshavarna. Uppföljningen ska omfatta den unges hälsa, utveckling, sociala beteende och skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående och förutsätter att barnets specifika behov finns formulerade i vårdplanen och genomförandeplanen. För att kunna följa vården bör besök genomföras minst fyra gånger per år, vanligtvis sker uppföljningsmöten med institutionen var sjätte vecka. Övervägande och omprövning I SoL och LVU framgår reglerna om övervägande och omprövning av om placeringen fortfarande behövs. Placeras någon enligt dessa lagrum ska antingen ett övervägande eller en omprövning göras var sjätte månad. Sölvesborgs kommun 5 av 13

8 4. Iakttagelser 4.1. Verksamhet och organisation Verksamheten som finns för barn och unga ryms inom barn- och utbildningsnämndens individ- och familjeomsorgsverksamhet. Verksamheten barn och ungdom leds av en samordnare som även är chef för missbruksvården. Barn och ungdom är i sin tur uppdelad i en grupp bestående av personal med myndighetsutövande arbetsuppgifter. Det är inom den förstnämnda gruppen som anmälningar och ansökningar tas emot och bedöms samt utredningar genomförs. Inom öppenvården ges insatser i egen regi som inte inbegriper placering. En del av verksamheten (två medarbetare) vänder sig till yngre barn och en annan del (en medarbetare) vänder sig till barn och ungdomar. IFO:s organisation med fokus på barn och ungdom Historiskt har ärendebelastningen varit hanterbar och antalet placeringar på institution varit förhållandevis få. Vid 2000-talets början genomfördes satsningar på öppenvården och på ett förändrat arbetssätt. Kostnaderna för institutionsvård för barn och unga minskades och höll sig på en låg nivå fram till år Sölvesborgs kommun 6 av 13

9 Kostnader för institutionsvård barn o ungdomar (verksamhet 552) Källa: Ekonomienheten Under de senaste tre åren har verksamheten drabbats av flera påfrestningar. Dels har inflödet av ärenden ökat och dels har det varit hög personalomsättning, detta samtidigt som den tidigare IFO-chefen slutade. Antalet anmälningar och ansökningar ökar i de flesta kommuner. I Sölvesborg märktes en tydlig förändring år Antalet ansökningar och anmälningar samt utredningar sept Ansökan/anmälan Utredningar sept Källa: barn- och ungdomsförvaltningen Sölvesborgs kommun 7 av 13

10 Ökningen tycks inte plana ut, redan i september 2014 hade fler anmälningar och ansökningar kommit in och utredningar påbörjats än under hela år Ökning i antalet ärenden att utreda följdes inte av en liknande ökning i handläggarresurser, vilket medförde en ansträngd arbetsmiljö för handläggande socialsekreterare. Ett antal socialsekreterare slutade sin anställning och det var svårt att få sökande med erfarenhet till tjänsterna. År 2013 slutade IFO-chefen sin anställning och tjänsten var vakant en tid innan rekryteringen var klar. Under 2013 var personaltätheten särskilt låg då det fanns vakanta tjänster som inte kunde tillsättas direkt. En viss förstärkning i stödet till socialsekreterarna genomfördes genom inrättandet av en tjänst som förste socialsekreterare. I mars 2014 tillskrev personalen nämnden om arbetsmiljön, vilket resulterade i en utökad bemanning Budgetering och ekonomisk uppföljning Som tidigare nämnts har kostnaderna för institutionsvård för barn och unga ökat kraftigt sedan år Trots ökningen i förbrukningen ett antal år har inte budgeten för verksamheten ökats utan varit förhållandevis konstant. I våra intervjuer berättas att kostnaderna är svårbudgeterade och att man därför utgår mer från tidigare års budget än tidigare års faktiska förbrukning. Budget och förbrukning institutionsvård barn och unga, år Årsbudget Redovisat Källa: ekonomienheten Kostnaderna för institutionsvården för barn och unga följs upp genom förvaltningens månadsuppföljning som presenteras för nämnden. Av uppföljningen framgår förbrukningen i förhållande till budget och prognos på helår lämnas. Varken nämnden eller utskottet får ta del av ett mer detaljerat underlag, av vilka det skulle gå att följa placeringarna: hur länge de beräknas pågå och till vilken totalkostnad. Det är utskottet som fattar beslut om placering. Ledamöterna får inte Sölvesborgs kommun 8 av 13

11 underlagen (t.ex. utredningen) utsända till sig inför mötena. De har möjlighet att läsa handlingarna på socialkontoret, något som endast ett fåtal gör. Bedömning Att budgetera kostnaderna för institutionsvård är komplicerat. Det går aldrig med säkerhet att uppskatta hur många personer som kommer att placeras och hur länge. Vi bedömer ändå att nämnden tar för lite hänsyn till fakta som finns (tidigare års kostnader och inflöde) i budgeteringen. Vi bedömer att nämndens uppföljning av institutionsvårdens kostnader inte är tillräcklig. Nämnden eller åtminstone utskottet bör följa läget genom någon form av redovisningen över pågående placeringar, hur lång tid respektive placering bedöms pågå och uppskattad totalkostnad. Vi bedömer att utskottet behöver ta ett större ansvar för beslutsfattandet i placeringsärendena. Underlagen till placeringsärendena måste skickas ut till ledamöterna innan sammanträdet Riktlinjer och rutiner Kommunfullmäktige antog i juni 2013 en plan för individ- och familjeomsorgen (IFO). Av planen framgår både övergripande mål för hela IFO och detaljerade mål för respektive arbetsgrupp, bland annat för dem vars arbete inriktas mot barn och unga. Barn- och utbildningsnämnden har inte antagit särskilda mål för IFO:s verksamhet för barn och familjer. Nämnden har inte heller riktlinjer för verksamheten, såsom det finns för det ekonomiska biståndet. Inom förvaltningen har skriftliga rutiner tagits fram för hanteringen av anmälaningar och ansökningar, utredningsarbetet, tvångsvård samt planering och uppföljning av placeringar. Det beskrivs däremot inget om öppenvårdens arbete eller hur öppenvården involveras i arbetet med att förbereda hemflytt från institutionen och ge eftervård. Rutinerna är inte heller uppdaterade, bland annat överensstämmer inte fördelningen av uppgifter. Bedömning Vi bedömer att nämnden inte har uppdaterade och kompletta riktlinjer för bedömningen av behov och insats. Nämnden bör tydliggöra styrningen genom att anta särskilda riktlinjer och mål för verksamheten som vänder sig till barn och unga. Det är positivt att det finns skriftliga rutiner för delar av handläggningen. Rutinerna behöver både uppdateras och kompletteras. Sölvesborgs kommun 9 av 13

12 4.4. Alternativ till institutionsplacering öppenvård och familjehem Öppenvården inom barn och unga består av två verksamheter, Regnbågen och Pilen. Regnbågen vänder sig till yngre barn och deras familjer medan Pilen vänder sig till barn mellan 6-18 år. Inom Regnbågen finns 2,0 årsarbetare och Pilen 1,0. Öppenvården ger endast insatser på uppdrag av handläggande socialsekreterare, varför samarbetet med de senare är avgörande. I våra intervjuer blir det tydligt att det inte helt finns en samsyn mellan utredningsgruppen och öppenvården om hur det gemensamma arbetet ska bedrivas. Båda personalgrupperna upplever att samarbetet inte är helt fungerande. Det saknas skriftliga rutiner för samarbetet mellan utredningsgruppen och öppenvården och hur ett beslut om en öppenvårdsinsats ska överlämnas för verkställighet. Även fördelningen av ansvaret i gemensamma processer är inte tillräckligt tydlig. Av våra intervjuer får vi uppfattningen att hur ett gemensamt ärende hanteras beror i för stor utsträckning på vilka medarbetare som samverkar och inte utifrån förutbestämd praxis. Det saknas även skriftliga rutiner som beskriver hur och när öppenvården ska kopplas in i arbetet med att avsluta en placering och ge eftervård hemma i Sölvesborg. Av intervjuerna framkommer att öppenvården långt ifrån alltid används som en resurs i utredningsskedet, t.ex. har öppenvården möjlighet att vara behjälpliga att besvara vissa frågeställningar i utredningen genom observationer. Då följer öppenvårdspersonalen en familj en tid för att observera beteenden och samspel inom familjen, något som är svårt för en utredande handläggare att hinna med. Utredningsobservationerna gäller i första hand utredningar som avser små barn. De utredande socialsekreterarna känner sig inte alltid säkra på öppenvårdens observationer. I stickprovet hade öppenvården genomfört observationer i ett ärende där även observationer hade inhämtats från ett så kallat utredningshem. De båda observationerna skiljer sig märkbart åt gällande föräldrarnas förmåga att möta barnens behov. Personalen inom öppenvården har utbildning i förhållningssättet lösningsfokuserat arbete. Man erbjuder enskilda samtal samt rådgivning i vardagssituationer som familjen önskar stöd i. Det anordnas också olika gruppverksamheter, t.ex. för barn med missbrukande föräldrar. På senare tid upplever öppenvården att det är svårare att få ihop deltagare till grupperna. Öppenvården använder inte några evidensbaserade 1 behandlingsmetoder. De utredande socialsekreterarna, som beställer insatser, upplever att det saknas insatser inom öppenvården. Inom Cura individutveckling finns en verksamhet som bistår de samverkande kommunerna med att rekrytera och utreda familjehem. Efter att Ronnebys och Karlshamns kommuner har lämnat samarbetet har Cura tvingats minska bemanningen. Av våra intervjuer framgår att Cura har begränsade möjligheter att rekrytera familjehem åt kommunerna. Oftast får IFO i Sölvesborg själv söka upp lämpligt familjehem som sedan överlämnas för utredning till Cura. Att rekrytera 1 Metoder som har efter vetenskaplig utvärdering visat sig ha positiv effekt. Sölvesborgs kommun 10 av 13

13 familjehem upplevs som svårt och tidskrävande. Nämnden har inte ett kontrakterat jourhem. Jourhem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialtjänsten tillfälligt tar emot barn och ungdomar. Bedömning Vi bedömer att öppenvårdsinsatser och familjehemsvård inte tillräckligt används som alternativ till placering eller för att minska placeringstiden. Det finns en outnyttjad potential i dagens öppenvård, bland annat på grund av bristande samarbete med utredargruppen. För att få till ett bättre sammarbete anser vi att det är viktigt att en samsyn nås om hur det gemensamma arbetet ska bedrivas. Vidare behöver det tas fram en ansvarsfördelning mellan handläggande socialsekreterare och öppenvårdens personal. Processen från beslut om öppenvårdinsats till genomförande och uppföljning av insats behöver beskrivas i en skriftlig rutin. En särskild rutin behöver beskriva hur och när öppenvården ska kopplas in i arbetet med att avsluta en placering och ge eftervård hemma i Sölvesborg. Idag varierar det för mycket i vilken omfattning och på vilket sätt öppenvården används för detta ändamål. Det är vår bedömning att öppenvården behöver komma in tidigt i processen. För att förhindra avbrott i behandlingen, kan öppenvården med fördel påbörja sitt arbete under tiden som den unge är placerad eller allra senast under utslussningen. Öppenvård och vården som ges av institutionen behöver också utgå från samma grunder och principer, så att behandlingen blir förståelig för den unge. De utredanden socialsekreterarna bör avlastas genom att öppenvårdspersonal i större utsträckning ska gå in genomföra utredningsobservationer. Vidare bör vissa insatser inom öppenvården kunna ges utan utredning och biståndsbeslut (så kallad service). Det är viktigt att riktlinjer och rutiner tas fram för serviceinsatserna, så att insatserna ges i enlighet med socialtjänstlagen. Det är osäkert om öppenvårdens resurser används tillräckligt effektivt. De tycks som att ett antal av dagens insatser inte efterfrågas i samma utsträckning som tidigare. Samtidigt ser de utredande socialsekreterarna behov av andra sorters insatser. Det kan noteras att det saknas regelrätta behandlingsinsatser för ungdomar, hos vilka exempelvis bruket av Cannabis ökat. Flera kommuner satsar på att utveckla gruppverksamhet för denna målgrupp (Haschavvänjningsprogram). Nämnden behöver göra en analys över vilka insatser som ska prioriteras inom öppenvården. Vi anser att nämnden bör utreda förutsättningarna för att anlita ett jourhem. Ett jourhem kan utgöra ett alternativ till en akut placering på HVB. Om det inte finns behov av ett jourhem på heltid, kan nämnden söka ett samarbete med någon annan kommun Stickprovsgranskning I detta avsnitt beskrivs våra viktigaste iakttagelser från djupgranskningen av individärenden. Sju ärenden valdes ut av för djupgranskning. Sölvesborgs kommun 11 av 13

14 Utredning I samtliga ärenden fanns en utredning som upprättats med stöd av BBiC-mallen. I ett ärende hade inte barnet hörts med hänvisning till dennes låga ålder, trots att barnet var sju år. Generellt kan konstateras att utredningarna innehöll tillräckligt med information och utgjorde fullgoda beslutsunderlag. I en utredning saknas uppgifter från berörd skola gällande barnets utbildning och analysen var tunn inom några behovsområden. I slutet av varje utredning framgår en bedömning av vilken insats som är lämpligast. I två av de utvalda utredningarna framgår inte en tillräcklig motivering till varför institutionsplacering var nödvändig. Ett av dessa ärenden rörde ett barn vars syskon också var placerad. Barnets utredning består i så hög grad av inklistrade uppgifter från syskonets utredning att barnets behov inte tydligt går att utläsa. Beslut om placering som fattas av utskottet ska skrivas in i journalen, vilket har uteblivit i flera av de utvalda ärendena. Planering I samtliga ärenden fanns en vårdplan upprättad enligt BBiC-mallen. Vårdplanerna höll överlag god kvalitet. Av planerna framgick vilken förändring som behövdes för att vården skulle kunna upphöra. I ett fall hade vårdplanen upprättats fyra månader efter placeringen verkställdes och nästa tre månader efter det att nämnden hade ansökt om vård enligt LVU. Det fanns en genomförandeplan i alla granskade ärenden förutom ett. Genomförandeplanerna innehöll mål och insatser. Några planer saknade stringens avseende mål, insats och tidsangivelse för när målen och insatserna skulle vara genomförda. Följa vården Socialtjänsten har på olika sätt följt upp vården som getts på institution. Uppföljningen består främst av besök på institutionen, korrespondens med institutionen och vårdnadshavare samt placerad, formella beslut om övervägande/omprövning i utskottet. I sex av ärendena hade placeringen pågått en lite längre period. Det skiljer sig mellan dessa ärenden i vilken omfattning socialsekreteraren träffade den placerade. I samtliga ärenden hade socialtjänsten träffat den unge minst fyra gånger per år. Det förekom inte att socialsekreteraren träffade barnet var sjätte vecka för en avstämning med institutionen. I ett ärende var uppföljningen bristfällig, det märktes även på underlagen som används i utskottets övervägande, som i mycket stor utsträckning bestod av text från institutionens rapporter. I två ärenden har inte utskottet formellt övervägt vården i rätt tid. I dessa fall har det gått längre än sex månander mellan övervägandena. Sölvesborgs kommun 12 av 13

15 Bedömning Vi har identifierat några brister/förbättringsområden i handläggningen i de djupgranskade ärendena i stickprovsurvalet. Vi bedömer samtidigt att det inte förekommer några genomgående brister i arbetsätt eller rutiner. Generellt innehöll utredningarna tillräckligt med information och utgjorde fullgoda beslutsunderlag. I samtliga ärenden fanns en vårdplan upprättad enligt BBiC-mallen. Vårdplanerna höll överlag god kvalitet. Det fanns en genomförandeplan i alla granskade ärenden förutom ett. I några ärenden kan vi tycka att besöken hos den unge på institutionen var för få. Det kan också konstateras att utskottet i två ärenden inte hade formellt övervägt vården i rätt tid. I dessa fall har det gått längre än sex månander mellan övervägandena Fredrik Ottosson Sölvesborgs kommun 13 av 13

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013 Revisionsrapport Placering unga i av barn och familjehem Trelleborgs kommun Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2.

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Motala kommun Lena Brönnert Uppföljning av placerade barn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag,

Läs mer

Barn och unga i familjehem

Barn och unga i familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga i familjehem Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Granskning av familjehemsplaceringar inom socialtjänsten. Åstorps kommun R EVISIONSRAPPORT NR 7/2007. Revisorerna

Granskning av familjehemsplaceringar inom socialtjänsten. Åstorps kommun R EVISIONSRAPPORT NR 7/2007. Revisorerna R EVISIONSRAPPORT NR 7/2007 Granskning av familjehemsplaceringar inom socialtjänsten Åstorps kommun Bengt Sebring, ordf. Tord Sturesson, 1:e v ordf. Stig Andersson, 2:e v ordf Nils Persson Januari 2008

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Tranås Kommun. Socialnämnden Individ och familjeomsorg Institutionsplaceringar. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-06-14 Antal sidor: 11

Tranås Kommun. Socialnämnden Individ och familjeomsorg Institutionsplaceringar. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-06-14 Antal sidor: 11 ABCD Tranås Kommun Socialnämnden Individ och familjeomsorg srapport KPMG AB Antal sidor: 11 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ABCD Tranås Kommun Individ

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun BESLUT 1(7) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Sociala enheten Lena Bohgard 040-25 25 18 Kristianstad kommun Socialnämnden 291 80 Kristianstad Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen

Läs mer

ABCD. Granskning av institutionsplaceringar av barn och unga. Revisionsrapport. Eksjö kommun

ABCD. Granskning av institutionsplaceringar av barn och unga. Revisionsrapport. Eksjö kommun Granskning av institutionsplaceringar av barn och Revisionsrapport KPMG AB 27 september 2010 Innehåll Förkortningar och definitioner av centrala begrepp 1 1. Bakgrund 2 2. Syfte 2 3. Avgränsning 3 4. Ansvarig

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga

Yttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga Allmänna utskottet 2012 11 13 78 10 Socialnämnden 2012 11 22 186 12 Dnr 2012/411 751 Yttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga Bilagor: Granskningsrapport

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av placeringar i familjehem Gabriella Fredriksson Mars 2016 Trelleborgs kommun

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av placeringar i familjehem Gabriella Fredriksson Mars 2016 Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Gabriella Fredriksson Mars 2016 Granskning av placeringar i familjehem Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2.

Läs mer

När barn inte kan bo med sina föräldrar

När barn inte kan bo med sina föräldrar När barn inte kan bo med sina föräldrar Socialtjänstens uppföljning och kontakt med barn som bor i familjehem Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Granskning av socialtjänstens verksamhet för barn och unga

Granskning av socialtjänstens verksamhet för barn och unga www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av socialtjänstens verksamhet för barn och unga Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning...

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående

Anhöriga som ger omsorg till närstående www.pwc.se Revisionsrapport Christer Marklund Anhöriga som ger omsorg till närstående Haparanda stad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och revisionsfråga...

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Verksamhetsberättelse för Socialförvaltningens Barn- och familjeenhet år 2011 Viktiga händelser De två enheterna barn- och familjeenheten och socialförvaltningens

Läs mer

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Sociala frågor Janka Fosstveit Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Kvalitet och rättsäkerhet

Läs mer

Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå

Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå Socialtjänstens uppdrag Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3), diarienummer S2014/1332/FST

Yttrande över delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU 2014:3), diarienummer S2014/1332/FST YTTRANDE 2014-06-23 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Yttrande över delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga (SOU

Läs mer

Rutiner vid jour- och familjehemsplacering

Rutiner vid jour- och familjehemsplacering FALKENBERGS KOMMUN Datum Socialförvaltningen 081029 Utredningssektionen 1 Rutiner vid jour- och familjehemsplacering Jourplacering Placering i nätverket I 6 kap. 5 SoL framgår att placering i första hand

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun

Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning av flyktingmottagandet Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 20f, 201 Ja/ 660 ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 Ärende Motion från folkpartiet med rubriken Barns rätt till en trygg uppväxt- har inkommit till Barnoch familjen den 23 maj 2011 för yttrande senast den 13 oktober.

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

Revisionsrapport. Familjehem. Lekebergs kommun. Inger Kullberg Cert. kommunal revisor November 2011

Revisionsrapport. Familjehem. Lekebergs kommun. Inger Kullberg Cert. kommunal revisor November 2011 Revisionsrapport Familjehem Lekebergs kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag och revisionsfråga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA

RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA Socialtjänsten RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan E-post: kommun@tibro.se,

Läs mer

Nationell kartläggning av konsulentstöd till jour- och familjehem

Nationell kartläggning av konsulentstöd till jour- och familjehem Nationell kartläggning av konsulentstöd till jour- och familjehem Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomför på uppdrag av regeringen en nationell kartläggning av konsulentstödsverksamheter. Syftet

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Placerade barn och ungdomar

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012. Vetlanda kommun. Placerade barn och ungdomar Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna 2012 Vetlanda kommun Placerade barn och ungdomar Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Uppdrag och syfte... 3 2.3.

Läs mer

Granskning av missbruksvården i Motala kommun

Granskning av missbruksvården i Motala kommun Revisionsrapport Granskning av missbruksvården i Motala kommun Juni 2008 Lena Brönnert Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och bedömning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Uppdrag och

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende för barnhälsovård, socialtjänst, förskola, skola inklusive elevhälsa i Kronobergs län 1. Inledning Rutinen bygger på

Läs mer

wwvv.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor December 2014 p wc

wwvv.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor December 2014 p wc wwvv.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor p wc Med direktupphandling menas upphandling utan krav på anbud. Även vid direktupphandling bör prisjämförelser göras mellan olika leverantörer

Läs mer

Stödteam för familjer med barn/ungdomar med funktionsnedsättning och social problematik

Stödteam för familjer med barn/ungdomar med funktionsnedsättning och social problematik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2012/128-IFN-721 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Stödteam

Läs mer

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun

Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning. Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Budgetprocess för investeringar uppföljande granskning Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisionskonsult Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3

Läs mer

Institutionsplaceringar barn och ungdomar

Institutionsplaceringar barn och ungdomar Revisionsrapport Institutionsplaceringar barn och ungdomar Ängelholms kommun Augusti 2009 Niklas Sommelius Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förkortningar/definitioner... 2 1 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Vilka lagar ska vi följa och varför? Förvaltningslagen grundläggande regler om hur ärenden inom olika myndigheter ska handläggas och hur kontakten

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland

Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland BESLUTSUNDERLAG 1/3 Miljö- och säkerhetsenheten Mats E Persson 2015-04-21 Dnr: RS 2015-137 Regionsstyrelsen Revisionsrapport Miljöarbetet inom Region Östergötland Revisorerna i Region Östergötland (dåvarande

Läs mer

Rapport. Tillsyn av barn- och ungdomsvården i Östergötland. Barnuppdraget

Rapport. Tillsyn av barn- och ungdomsvården i Östergötland. Barnuppdraget Rapport Tillsyn av barn- och ungdomsvården i Östergötland Barnuppdraget LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND 701-7631-2008 FÖRORD Regeringen gav länsstyrelserna i uppdrag att åren 2006 och 2007 förstärka tillsynen

Läs mer

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 20 december 2012 Reviderade 25 mars 2014 26 Innehållsförteckning Inledning...3 Målgrupp...3 Lagstiftning...3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Statusrapport. Granskning av HVB-placeringar, Valdemarsviks kommun 2015-02-10 1 (14)

Statusrapport. Granskning av HVB-placeringar, Valdemarsviks kommun 2015-02-10 1 (14) Statusrapport Granskning av HVB-placeringar, Valdemarsviks kommun 2015-02-10 1 (14) R Wallin Telefon 011-23 05 34 roger.wallin@se.ey.com Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Revisionsfrågor...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv

Revisionsrapport Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Gustaf Folkeson Granskning av Trelleborgs kommuns lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun

Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Datum 2012-11-07 Dnr 5230-2012 Sid 1 (7) Inspektion 1 4 oktober av Socialnämnden i Sundsvalls kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmannaexpedition: Byråchefen

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:34 Rapportnr: 2008:34 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga:

Läs mer

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81)

Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Källan till en chans nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården (SoU 2005:81) Föreningen Sveriges Socialchefer,FSS

Läs mer

Dnr Son 2010/59 Åtgärder för trygghet och säkerhet i den sociala barnavården

Dnr Son 2010/59 Åtgärder för trygghet och säkerhet i den sociala barnavården TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-08-23 Socialnämnden Dnr Son 2010/59 Åtgärder för trygghet och säkerhet i den sociala barnavården Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Förslaget till Tillämpningsregler

Läs mer

Granskning av rehabiliteringsverksamheten

Granskning av rehabiliteringsverksamheten Granskning av rehabiliteringsverksamheten Revisionsrapport KPMG AB 1 juni 2011 Antal sidor: 9 Granskningsrapport_Granskning av rehabiliteringsverksamheten_ronneby.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1

Läs mer

Rapport Granskning av samverkan kring barnoch ungas psykiska hälsa. Härnösands kommun

Rapport Granskning av samverkan kring barnoch ungas psykiska hälsa. Härnösands kommun Rapport Granskning av samverkan kring barnoch ungas psykiska hälsa. Härnösands kommun November 2013 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 4 3. Bedömning och rekommendationer 12

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 Ronneby Kommun Kvalitetsberättelse 2015 Socialförvaltningen Sofia Wildros, Kvalitetsutvecklare 2016-02-17 1 2 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Processer/rutiner... 4 2. Mål 2015...

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING - för barn som placerats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52),

Läs mer

Egenkontroll avseende riskhantering

Egenkontroll avseende riskhantering Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Förstudie av familjehem

Förstudie av familjehem www.pwc.se Revisionsrapport Stefan Wik Förstudie av familjehem Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Metod... 1 2. Iakttagelser...2 2.1. Om familjeenheten och

Läs mer

BESLUT. Klagomål om bristande handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten,

BESLUT. Klagomål om bristande handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten, Box 423registrator@ivo.se BESLUT inspektionen förvårdochomsorg 2014-10-21 Dnr 8.2-35548/20131(22) Avdelning mitt Christine Nilsanius Christine.Nilsanius tvo.se Fagersta kommun Socialnämnden, 737 80 Fagersta

Läs mer

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?

Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande

Läs mer

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13

Örebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Socialarbetarnas arbetssätt och inställning till BBIC delrapport inom projektet uppföljning och utvärdering av BBIC-systemet i Örebro regionen

Socialarbetarnas arbetssätt och inställning till BBIC delrapport inom projektet uppföljning och utvärdering av BBIC-systemet i Örebro regionen Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Sida FoU Välfärd 2008-01-30 Rapport 1(10) Marie Gustafsson Socialarbetarnas arbetssätt och inställning till BBIC delrapport inom projektet uppföljning och utvärdering

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning

Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Revisionsrapport Elevhälsa Hallandsgemensam granskning Halmstads kommun Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Linda Gustafsson Bo Thörn, certifierad kommunal revisor December 2012 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Protokoll 2016-02-16 ÄRENDEFÖRTECKNING. Socialnämnden. 15 Information. 16 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut.

Protokoll 2016-02-16 ÄRENDEFÖRTECKNING. Socialnämnden. 15 Information. 16 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut. ÄRENDEFÖRTECKNING Socialnämnden Protokoll 2016-02-16 15 Information 16 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut 17 Bokslut 2015 18 Redovisning av uppdrag Rapporten Koll på hemtjänsten 19 Tillägg

Läs mer

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst

Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Utvecklings- och fältforskningsenheten Umeå socialtjänst Innehållsförteckning Familjehemscentrum... 2 Enkätstudien... 4 Varför och för vem görs studien?... 4 Vad ska studeras?... 4 Av vem görs studien?...

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Socialnämnden 2016-01-15 1 (7) Socialförvaltningen 05 Socialnämnden INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Förslag till beslut Med utgångspunkt från rapporten till Inspektionen

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar

Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Revisionsrapport Granskning av handläggningen av institutionsplaceringar Uppvidinge kommun Datum 2009-02-18 Författare Stefan Wik Eva Gustafsson 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för socialnämndens ansvar för barn och unga vid

I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för socialnämndens ansvar för barn och unga vid SOSFS 2014:X (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga; beslutade den xx xxxxx 2014. Tillämpningsområde I dessa allmänna råd ges rekommendationer

Läs mer

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. HVB-hem. Krokoms kommun. 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport HVB-hem Krokoms kommun 1 februari 2010 Maj-Britt Åkerström, Certifierad kommunal revisor 2010-02-01 Maj-Britt Åkerström, uppdragsansvarig Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA

HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA SOCIALFÖRVALTNINGEN HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA Individ- och familjeomsorgen \\samit.local\mappar\kk-hemkataloger\piher00\material att ta bort\ifo handläggning innehåll.docx Kils kommun Postadress Besöksadress

Läs mer

BBIC-konceptet. Vad är BBIC- konceptet? Licens. Prövo- och implementeringstid 1(6)

BBIC-konceptet. Vad är BBIC- konceptet? Licens. Prövo- och implementeringstid 1(6) 1(6) Maj 2006 Uppdaterat januari 2014 BBIC-konceptet Vad är BBIC- konceptet? BBIC-konceptet fastställer förutsättningarna för att arbeta med Barns behov i centrum. Det tar sin utgångspunkt i BBIC:s mål

Läs mer

BESLUT. Nämnd Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun

BESLUT. Nämnd Omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun Socialstyrelsen T/Regionala tillsynsenheten Sydöst/Sek3 Christina Hemborg christina.hemborg@socialstyrelsen.se BESLUT 2012-06-13 Dnr 9.1-22940/2011 1(16) Mjölby kommun Omsorgs- och socialnämnden 595 80

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Hur hanteras synpunkter och klagomål?

Hur hanteras synpunkter och klagomål? Hur hanteras synpunkter och klagomål? Resultat från inspektioner av HVB och LSS-verksamheter för barn och ungdomar 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan,

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende LSS

Uppföljning av särskilt boende LSS SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 SN-2014/1110.722 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av särskilt boende LSS Förslag till

Läs mer

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser

Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson. - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Medling och särskilt kvalificerad kontaktperson - en rapport om socialnämndernas tillämpning av socialtjänstlagens bestämmelser Länsstyrelsens rapportserie nr 12/2008 Titel Författare: Kontaktperson: Medling

Läs mer

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor

Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Insyn och tillsyn av fristående förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskolor Botkyrka kommun Revisionsrapport Juni 2011 Johan Karlander Martin Andersson Sammanfattning PwC har fått i uppdrag av de

Läs mer

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning SVAR PÅ REGERINGSUPP 1 (26) Avdelningen för analys och prognos Karin Mattsson 69161/2011 Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid

Läs mer

Barn till missbrukare

Barn till missbrukare Revisionsrapport Barn till missbrukare Finspångs kommun Oktober 2009 Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Uppdrag och revisionsfråga...6

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Det tredelade föräldrasystemet SOCIALFÖRVALTNINGEN

Det tredelade föräldrasystemet SOCIALFÖRVALTNINGEN YTTERSTA ANSVARET Det tredelade föräldrasystemet PRAKTISKA EMOTIONELLA VÅRDEN Familjehem/ Institution SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 VÅRDNAD EMOTIONELL RELATIONEN 2 Forskningsområdet Det tredelade föräldraskapet

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Härryda kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Härryda kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Härryda kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:36 Rapportnr: 2008:36 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga: Socialkonsulenterna

Läs mer

Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer Nr 10, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen

Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer Nr 10, 2014. Projektrapport från Stadsrevisionen Insatser som utförs av ideella föreningar gällande våld i nära relationer Projektrapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.3-161/2014 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska

Läs mer

Granskning av överförmyndarverksamheten

Granskning av överförmyndarverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Tilda Lindell 13 juni 2014 Granskning av överförmyndarverksamheten Vallentuna kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Placering av barn och unga i HVB-hem och familjehem

Placering av barn och unga i HVB-hem och familjehem www.pwc.se Revisionsrapport 3/2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2015 Revisionsrapport Fredrik Markstedt Charlotta Franklin Januari 2016 Placering av barn och unga i HVB-hem och familjehem

Läs mer

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun

5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun 1 (9) 5328 Hem för vård eller boende för barn och ungdomar, Gävle kommun Denna bilaga fylls i och bifogas ansökningar som avser: HVB för ensamkommande barn och ungdomar. Svara i formuläret genom att kryssa

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Mjölby kommun Maj 2009 Håkan Lindahl Marie Lindblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskningar Mönsterås kommun Åsa Bejvall Malin Kronmar Augusti 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1. Bakgrund 1 1.2. Kontrollmål/granskningsmål 1 1.3.

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer