Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0"

Transkript

1 Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC Barns behov i centrum Version 1.0

2 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Reviderad version november 2015

3 Innehåll Bakgrund och beskrivning... 4 Generella anvisningar och beskrivning... 6 Dokumentationsstöd BBIC... 7 Grunduppgifter... 7 Ansökan om bistånd...14 Anmälan, Information på annat sätt...16 Utredningsplan...20 Beslutsunderlag...23 Vårdplan...27 Beslut...29 Uppdrag till utförare...30 Genomförandeplan för öppenvårdsinsatser egen regi...32 Genomförandeplan för öppenvårdsinsatser kontaktperson m. fl Genomförandeplan för placering...38 Uppföljning av öppenvårdsinsatser...41 Uppföljning av vård...45 Övervägande...47 Omprövning...49 Uppföljning av ett barns situation enligt 11 kap. 4 a eller 4 b SoL...51

4 Bakgrund och beskrivning I BBIC finns dokumentationsstöd som ger en beskrivning av vad som bör dokumenteras från det att ett ärende inleds med en anmälan, information på annat sätt eller ansökan, vidare till utredning och insatser över till uppföljning och kommande avslut. Dokumentationsstödet är just ett stöd, och täcker inte in alla dokumentationskrav eller arbetsmoment i handläggningen, vid genomförandet av en insats eller uppföljningen. I Metodstöd för BBIC ges i slutet av varje handläggningsfas en genomgång av det dokumentationsstöd som BBIC erbjuder för fasen och information kring användningen av det. På nedan översiktsbild visas de fem handläggningsfaserna med tillhörande dokumentationsstöd i BBIC. 4 BBIC IS BILAGA 1

5 BBIC IS BILAGA 1 5

6 Generella anvisningar och beskrivning Dokumentationsstödet är ett antal olika beskrivningar över den information som ska dokumenteras. Det krävs lokal anpassning när det implementeras. När dokument skapas ska BBIC:s logotyp användas och det är tillåtet att lägga till kommunens egen logotyp. Det är också tillåtet att anpassa uppgifter om medhandläggare, arbetsgrupp efter lokala önskemål. Även uppgifter om beslut kan anpassas beroende på delegationsordningen i kommunen. Dokumentationsstödet ska anpassas efter aktuell information i ärendet. Det betyder att alla rubriker och allt rubrikinnehåll inte ska användas för alla ärenden. Dokumentationsstödet beskrivs på rubriknivå. Under vissa rubriker finns det olika val att göra beroende på ärendets beskaffenhet. Valen finns de beskrivna inom hakparenteser. Kursiv text är en hjälptext för handläggarna och ska presenteras för handläggarna vid arbete med dokumentationsstödet. Det kursiva ska inte finnas med vid utskrift. Där det står barnet/den unge ska en av de två väljas beroende på om brukaren kallas barn eller den unge. På några ställen finns skuggade fält för att förtydliga den tänkta strukturen. 6 BBIC IS BILAGA 1

7 Dokumentationsstöd BBIC Grunduppgifter Grunduppgifter är tänkt att fungera som en personuppgiftsbank. Här beskrivs relevanta och aktuella uppgifter om barnet/den unga och såväl socialt som professionellt nätverk. Handläggaren ska i varje nytt upprättat dokument kunna välja vilka uppgifter från Grunduppgifter som ska finnas med. Grunduppgifter ska vara enkelt tillgängliga för den som behöver, i den elektroniska akten för exempelvis socialjour för att snabbt kunna hitta aktuella kontaktuppgifter. Grunduppgifter ska även vara möjliga att skriva ut som eget dokument. Nedanstående förteckning beskriver de uppgifter som enligt föreskrifter ska dokumenteras och de uppgifter som praxis visat kan vara relevanta i det enskilda fallet. Grunduppgifter Datum för upprättat dokument: [datum] Senast uppdaterad: [datum] Barnet/den unge Ange aktuella och relevanta uppgifter om barnet/den unge Personuppgifter Namn [Förnamn Efternamn] Personnummer/Samordningsnummer [personnummer, samordningsnummer] Ensamkommande barn [ja, nej] Dossiernummer Migrationsverket Kön [Flicka, Pojke] Födelseland [Svenskfödd, Utlandsfödd] BBIC IS BILAGA 1 7

8 Adress Folkbokföringsadress {fritext} [Sekretessmarkering hos Skatteverket, Kvarskrivning av Skatteverket, Hemlig vistelseadress enl. 14 kap 2 LVU] Vistelseadress, om annan än ovan, t.ex. HVB [Hemlig vistelseadress enl. 14 kap 2 LVU] [Bor med båda föräldrarna, Bor med modern, Bor med fadern, Är placerad i dygnsvård, Växelvis boende, Hemlös, Annat] Telefon/Mobil E-post Förskola/skola/arbete [Förskola, Skola, Arbetsplats] Namn och adress Tolk och kommunikationsstöd Finns behov av tolk eller annat kommunikationsstöd, ange i så fall vilket språk/vilket stöd Vårdnadshavare [Vårdnadshavare, Särskilt förordnad vårdnadshavare, God man för ensamkommande barn] Ange aktuella och relevanta uppgifter Personuppgifter Relation till barnet/den unge Namn [Förnamn Efternamn] Personnummer/Samordningsnummer [personnummer, samordningsnummer] Födelseland 8 BBIC IS BILAGA 1

9 [Svenskfödd, Utlandsfödd, Ej aktuellt] Adress Folkbokföringsadress [Sekretessmarkering hos Skatteverket, Kvarskrivning av Skatteverket] Vistelseadress, om annan än ovan Telefon/Mobil E-post Tolk och kommunikationsstöd Finns behov av tolk eller annat kommunikationsstöd, ange i så fall vilket språk/vilket stöd Om vårdnadshavare/god man för ensamkommande barn saknas Ange varför god man för ensamkommande barn/vårdnadshavare saknas Biologisk förälder som inte är vårdnadshavare Ange aktuella och relevanta uppgifter Personuppgifter Relation till barnet/den unge [Biologisk mamma, Biologisk pappa] [Biologisk förälder avliden, Biologisk förälder okänd] 1 Namn [Förnamn Efternamn] Personnummer/Samordningsnummer [personnummer, samordningsnummer] Födelseland [Svenskfödd, Utlandsfödd] Adress Folkbokföringsadress [Sekretessmarkering hos Skatteverket, Kvarskrivning av Skatteverket ] 1 Anges om det är relevant. BBIC IS BILAGA 1 9

10 Vistelseadress, om annan än ovan Telefon/Mobil E-post Tolk och kommunikationsstöd Finns behov av tolk eller annat kommunikationsstöd, ange i så fall vilket språk/vilket stöd Andra barn eller vuxna i barnets/den unges familjenätverk Exempelvis syskon, styvföräldrar, förälders sambo, far-/morföräldrar eller andra släktingar. Ange aktuella och relevanta uppgifter Personuppgifter Namn [Förnamn Efternamn] Relation till barnet/den unge Personnummer/Samordningsnummer/Födelseår [personnummer, samordningsnummer årtal] Adress Adress om annan än barnets [Sekretessmarkering hos Skatteverket, Kvarskrivning av Skatteverket ] Telefon/Mobil E-post Tolk och kommunikationsstöd Finns behov av tolk eller annat kommunikationsstöd, ange i så fall vilket språk/vilket stöd Andra privata kontakter Exempelvis vänner till barnet/den unge, vänner till familjen, grannar, idrottsledare. 10 BBIC IS BILAGA 1

11 Ange aktuella och relevanta uppgifter Namn [Förnamn Efternamn] Relation till barnet/den unge Telefon/Mobil E-post Tolk och kommunikationsstöd Finns behov av tolk eller annat kommunikationsstöd, ange i så fall vilket språk/vilket stöd Socialtjänsten Ange aktuella och relevanta uppgifter Ansvarig handläggare Namn [Förnamn Efternamn] Befattning eller titel, arbetsgrupp Kommun/kommundel Telefon/Mobil E-post Annan personal inom socialtjänsten Ange andra berörda personer inom socialnämnden. Ange befattning eller titel, exempelvis medhandläggare, arbetsledare, socialsekreterare för vårdnadshavare, familjehemssekreterare. Ange aktuella och relevanta uppgifter Namn [Förnamn Efternamn] Befattning eller titel, arbetsgrupp BBIC IS BILAGA 1 11

12 Kommun/kommundel Telefon/Mobil E-post Behandlingsansvarig Ange aktuella och relevanta uppgifter Namn [Förnamn Efternamn] Befattning eller titel, arbetsplats Adress Telefon/Mobil E-post Kommentar Professionella kontakter Exempelvis skolsköterska, lärare, psykolog, offentligt biträde, förvaltare Ange aktuella och relevanta uppgifter Namn [Förnamn Efternamn] Professionell relation till barnet/den unge Befattning eller titel, arbetsplats Adress Telefon/Mobil E-post 12 BBIC IS BILAGA 1

13 Kommentar Andra kontakter Ange om det finns några andra viktiga kontakter som inte ryms ovan Ange aktuella och relevanta uppgifter Namn [Förnamn Efternamn] Relation till barnet/den unge Adress Telefon/Mobil E-post Kommentar BBIC IS BILAGA 1 13

14 Processteg Aktualisera I processteg aktualisera finns dokumentationsstöden Ansökan om bistånd samt Anmälan/information på annat sätt Ansökan om bistånd Ansökan om bistånd Socialnämndens dokumentation av en inkommen ansökan om bistånd Mottagningsdatum: [datum] Ansökan mottagen av: [namn och befattning eller titel] Grunduppgifter Ange relevanta uppgifter [Barnet/den unge, Vårdnadshavare, Särskilt förordnad vårdnadshavare, God man för ensamkommande barn] Sökande Ansökan gjord av [Barnet/den unge, Vårdnadshavare, Särskilt förordnad vårdnadshavare, God man för ensamkommande barn, Person med fullmakt, Annan person] Om annan person, ange vem och om personen är behörig att göra ansökan Ange relevant kontaktinformation om det saknas i ovan grunduppgifter Hur ansökan gjordes [Telefon, Brev, Fax, Personlig kontakt, E-post, Annat sätt, ange ] Innehållet i ansökan Ange vad saken gäller samt andra uppgifter av betydelse som lämnats till nämnden samt om ansökan finns som separat dokument. Övrigt Utredning Utredning enligt 11 kap. 1 med stöd av 2 SoL inleds [datum]. 14 BBIC IS BILAGA 1

15 Underrättelse om inledd utredning Ange till vem, när och på vilket sätt underrättelse har skett. Ange även om underrättelse inte har skett och orsak till det [Barnet/den unge, en eller två vårdnadshavare, en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn, person med fullmakt]. BBIC IS BILAGA 1 15

16 Anmälan/information på annat sätt [Anmälan, Information på annat sätt] 2 Socialnämndens dokumentation av en inkommen anmälan eller information på annat sätt Mottagningsdatum: [datum] [Anmälan, Information på annat sätt] mottagen av: [namn och befattning eller titel] Grunduppgifter Ange relevanta uppgifter [Barnet/den unge, Vårdnadshavare, Särskilt förordnad vårdnadshavare, God man för ensamkommande barn] [Anmälare, Uppgiftslämnare] [Anmälan, Uppgifterna] inkom via [Telefon, Brev, Fax, Personlig kontakt, E-post, Annat sätt, ange: ] [Anmälare, Uppgiftslämnare] [Barnet/den unge, Vårdnadshavare, Förälder som inte är vårdnadshavare, Särskilt förordnad vårdnadshavare, God man för ensamkommande barn, Annan anhörig än förälder, Annan privatperson (anonym eller namngiven), Familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson, HVB, Förskola, Skola/Skolbarnsomsorg, Elevhälsa, Ungdomsmottagning, Mödra- eller barnhälsovård, Tandhälsovård, Psykiatri, Annan hälso- och sjukvård, Polis/åklagare, Domstol, Migrationsverket, Skyddat boende, Ideell förening, Egna iakttagelser/information från annan inom nämnden, Socialtjänst i annan kommun, Annan, ange: ] Ange relevant kontaktinformation Namn [Förnamn Efternamn] Befattning eller titel, arbetsplats Adress 2 En av de två 16 BBIC IS BILAGA 1

17 Telefon/Mobil E-post Innehållet i [anmälan, information på annat sätt] Ange vad saken gäller samt andra uppgifter av betydelse som lämnats till nämnden. Om anmälan finns som separat dokument kan det läggas som bilaga. Bekräftelse att anmälan tagits emot 3 Ange om anmälaren fått bekräftelse på att anmälan tagits emot. [Ja, Nej] Om nej, ange anledning: Mottagande av muntlig anmälan 4 Anges vid muntlig anmälan Ange om det har kontrollerats med anmälaren att muntliga uppgifter som antecknats har uppfattats korrekt. [Ja, Nej] Om nej, ange anledning: Förhandsbedömning Socialtjänstens bedömning av behov av omedelbart skydd Ange om en bedömning av om barnet är i behov av omedelbart skydd har gjorts [Ja, Nej, ange anledning: ] Behov av omedelbart skydd [Ja, Nej] Om ja, ange vilket skydd som behövs Grund för bedömning Ange vilka faktiska omständigheter och händelser av betydelse som ligger till grund för nämndens bedömning. 3 Används bara vid anmälan 4 Används bara vid anmälan BBIC IS BILAGA 1 17

18 Datum för bedömning: [datum] Namn och befattning på den som gjort bedömningen: [namn och befattning eller titel] Socialtjänstens kännedom om barnet/den unge och familjen Använd relevanta underrubriker Förekommande personakt Kännedom om åtgärder inom socialtjänsten, beskriv vad som är känt om tidigare anmälningar, tidigare eller pågående utredningar och tidigare eller pågående insatser. Tidigare anmälningar hos den egna nämnden om barnet/den unge som inte lett till någon utredning Beskriv vad som är känt om tidigare anmälningar Ingen tidigare kännedom Kontakter under förhandsbedömningen Ange datum för kontakt och vilka som kontaktats samt vilken information som framkommit. Anmälningsmöte enligt 14 kap 1 a SoL 5 Om anmälningsmöte har genomförts, ange vilka som närvarade och vad som framkom. Övrigt Beslut Utredning inleds [Ja, Nej] Om utredning inte inleds, ange skälen för beslutet: [Pågående utredning bedöms tillräcklig, Pågående behovsprövade insatser bedöms tillräckliga, Inget behov av behovsprövade insatser, Inget behov av behovsprövade insatser hänvisning till egen verksamhet (service), Inget 5 Används bara vid anmälan 18 BBIC IS BILAGA 1

19 behov av behovsprövade insatser hänvisning till annan verksamhet, Annat, ange: ] Om utredning inte inleds och barnet inte själv kommit till tals, ange anledning: Datum för beslut [datum] Beslut fattat av: [namn, befattning eller titel] Polisanmälan Dokumenteras om polisanmälan görs 6 Beslut att polisanmäla misstanke om brott mot barn har fattats: [datum] Polisanmälan gjord: [datum] Beslut fattat av: [namn, befattning eller titel] Underrättelse om inledd utredning Ange till vem, när och på vilket sätt underrättelse har skett. Ange även om underrättelse inte har skett och orsak till det. [Barnet/den unge, en eller två vårdnadshavare, en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn, person med fullmakt]. Återkoppling till anmälare 7 Med återkoppling avses att få information om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Ange om återkoppling skett och när alternativt att det inte skett och varför. [Ja, datum] [Nej, anledning: ] 6 Blankett Anmälan om brott riktat mot barn i SOSFS 2014:6 7 Används bara vid anmälan BBIC IS BILAGA 1 19

20 Processteg Utreda I processteg Utreda finns dokumentationsstöden Utredningsplan, Beslutsunderlag samt Vårdplan. Utredningsplan Utredningsplan Utredning inleddes: [datum] Utredningsplan upprättades: [datum] Ansvarig handläggare: [namn och befattning eller titel] Grunduppgifter Ange relevanta uppgifter Delaktiga i planeringen av utredningen Beskriv hur planeringen av utredningen har genomförts och med vilka. Utredningens frågor Formulera vad som ska klargöras i utredningen. Utredningen bör inriktas på barnets situation och behov samt på hur dess behov tillgodoses. Komplettera vid behov med specifika frågor under nedan underrubriker. Bara aktuella och relevanta underrubriker används. Familj och miljö Nuvarande familjesituation Familjebakgrund Boende, arbete och ekonomi Socialt nätverk och integrering 20 BBIC IS BILAGA 1

21 Barnets utveckling Hälsa Utbildning alt. Lärande alt. Utbildning, praktik, arbete Känslor och beteende Sociala relationer Föräldrarnas förmåga Grundläggande omsorg Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans och vägledning Planering av utredningen Ange under nedanstående rubriker hur ett eventuellt behov av tolk eller kommunikationsstöd ska tillgodoses. Ange om möjligt vilka områden i triangeln som berörs. Samtal och möten med barnet och vårdnadshavare Ange när och hur samtal och möten ska äga rum med barnet enskilt, tillsammans med vårdnadshavare eller med någon annan. Ange hur dessa ska utformas så att barnet ges goda förutsättningar att framföra sina åsikter. Ange när och hur enskilda eller gemensamma samtal ska äga rum med vårdnadshavaren. Referenspersoner, myndigheter och sakkunniga Ange vilka referenspersoner, myndigheter och sakkunniga som behöver kontaktas samt syftet med kontakterna. Övrigt Ange om standardiserade bedömningsmetoder planeras av användas och i så fall vilken eller vilka. Ange om något annat sätt än ovanstående planerar att användas för att hämta information i utredningen. BBIC IS BILAGA 1 21

22 Behov av utredning utan samtycke När en utredning får bedrivas utan samtycke, ange i vilka avseenden barnet och/eller vårdnadshavare inte samtycker till att nämnden tar de kontakter som behövs. Triangeln Triangeln går att använda som underlag för utredningsplaneringen med familjen. Det kan vara utgångspunkt för att informera om de områden som generellt är viktiga för socialtjänsten i en barnavårdsutredning. Det kan även vara utgångspunkt för planering av vilka metoder som bäst kan ge relevant information i det enskilda fallet. Beräknat avslut Ange datum för när utredningen beräknas vara slutförd. [datum] alternativt 22 BBIC IS BILAGA 1

23 Beslutsunderlag Beslutsunderlag efter utredning enligt 11 kap. 1 med stöd av 2 SoL Utredning inleddes: [datum] Ansvarig handläggare: [namn, befattning eller titel] Grunduppgifter Ange relevanta uppgifter Sammanfattning Anledning till utredning Ange hur ärendet aktualiserades: genom ansökan eller anmälan/information på annat sätt. Ange kortfattat innehållet i aktualiseringen. Utredningens frågor Utredningens genomförande Ange under nedanstående rubriker hur ett behov av tolk eller kommunikationsstöd har tillgodosetts. Samtal och möten med barnet Ange när och hur samtal och möten har ägt rum med barnet enskilt, tillsammans med vårdnadshavare eller med någon annan. Ange hur de utformades så att barnet gavs goda förutsättningar att framföra sina åsikter. Om barnet inte framfört sina åsikter, beskriv hur barnets inställning så långt möjligt har klarlagts på annat sätt. Samtal och möten med vårdnadshavare Ange när och hur enskilda eller gemensamma samtal ägde rum med vårdnadshavare. BBIC IS BILAGA 1 23

24 Referenspersoner och sakkunniga Ange vilka referenspersoner och sakkunniga som kontaktades samt syftet med kontakterna. Övrigt Ange om standardiserade bedömningsmetoder användes som en del i utredningen och i så fall vilken eller vilka. Ange om något annat sätt än ovanstående användes för att hämta information i utredningen. Bilagor Ange vilka bilagor Socialtjänstens kännedom om barnet och familjen Insatser och åtgärder inom socialtjänsten Beskriv vad som är känt om tidigare anmälningar, tidigare eller pågående utredningar eller insatser. Insatser från andra Beskriv vad som är känt om insatser från andra huvudmän, ange anledning, när och resultat. Händelser under utredningstiden Ansökningar, anmälningar, information på annat sätt Beslut under utredningstiden Övrigt 24 BBIC IS BILAGA 1

25 Förtydligande Under varje av nedanstående rubriker ska finnas möjlighet att skriva fritext. Det ska även gå att välja underrubriker med tillhörande fritext. [Barnets uppfattning, Vårdnadshavarnas uppfattning, Referenspersoners uppfattning, Sakkunnigas uppfattning, Socialtjänstens iakttagelser] Nuvarande familjesituation Barnets uppfattning Vårdnadshavarnas uppfattning Referenspersoners uppfattning Sakkunnigas uppfattning Socialtjänstens iakttagelser Familj och miljö Beskriv relevant information, ange uppgiftskälla. Bara i det aktuella ärendet relevanta rubriker ska användas. Nuvarande familjesituation Familjebakgrund Boende, arbete och ekonomi Socialt nätverk och integrering Barnets utveckling Beskriv relevant information, ange uppgiftskälla. Bara i det aktuella ärendet relevanta rubriker ska användas. Hälsa Utbildning alt. Lärande alt. Utbildning, praktik, arbete Känslor och beteende Sociala relationer BBIC IS BILAGA 1 25

26 Föräldrarnas förmåga Beskriv relevant information, ange uppgiftskälla. Bara i det aktuella ärendet relevanta rubriker ska användas. Grundläggande omsorg Stimulans och vägledning Känslomässig tillgänglighet Säkerhet Analys och bedömning Ange analys och bedömning av utredningens information. Använd vid behov nedanstående rubriker Risk och skydd Centrala behov Mottaglighet Barnets bästa 8 Ange hur barnets bästa har varit avgörande. Ange hur barnets åsikter och inställning har tillmätts betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. 8 Om beslutsunderlaget avser en person över 18 år är denna rubrik och hjälptext inte tillämplig 26 BBIC IS BILAGA 1

27 Vårdplan Vårdplan för vård enligt SoL eller LVU Ansvarig handläggare: [namn och befattning eller titel] Vårdplanen färdigställd: [datum] Grunduppgifter Ange relevanta uppgifter Anledning till beslut om vård Redogör kortfattat för varför barnet/den unge behöver placering Mål med vården Vårdens inriktning Ange långsiktiga mål med vården. Ange hur vården ska utformas för att uppnå stabila och långsiktiga lösningar. Ange om det är möjligt att inom en rimlig framtid kunna återförena barnet med vårdnadshavarna. Barnets/den unges utveckling Ange mål inom aktuella områden Hälsa Utbildning alt. Lärande alt. Utbildning, praktik, arbete Känslor och beteende Sociala relationer Föreslagna insatser Placering [familjehem, jourhem, HVB, HVB i form av särskilt ungdomshem enligt 12 LVU, annat ange: ] BBIC IS BILAGA 1 27

28 Ange vilken placeringsform som föreslås och hur de svarar mot barnets behov. Om flera placeringsformer är aktuella, ange vilken placeringsform som vården ska inledas med och vilken/vilka som därpå följer. Om det finns förslag på lämpligt familjehem eller HVB, ange namn och adress. Särskilda insatser utöver placering Beskriv de särskilda insatser som behövs. Redovisa behov av att upprätta en samordnad individuell plan (SIP) alternativt om en SIP redan har upprättats. Umgänge med föräldrar, vårdnadshavare och andra närstående Beskriv det sätt som barnets umgänge ska ordnas. Stöd till vårdnadshavare Ange kortfattat om vårdnadshavarna ska få något stöd för att placeringen ska fungera. Även andra insatser till vårdnadshavaren kan nämnas, men det konkreta innehållet formuleras i en separat planering för vårdnadshavaren. Barnets/den unges och vårdnadshavarnas syn Beskriv barnets/den unges och vårdnadshavarnas syn på den planerade vården. Samtycke till den planerade vården Ange vilka som ska samtycka till vården samt ge möjlighet att underteckna. [barnet över 15 år, den unge, en eller två vårdnadshavare, en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn] [möjlighet för flera underskrifter] Underskrift av handläggare 28 BBIC IS BILAGA 1

29 Processteg Besluta I processteg Besluta finns dokumentationsstödet Beslut. Beslut Beslut Grunduppgifter Ange relevanta uppgifter Beslut Ange vad som beslutas och vilket lagrum som ligger till grund för beslutet Motivering Ange vilka skäl som ligger till grund för beslutet Datum för beslut: [datum] Beslutsfattare: [namn, befattning eller titel] Underrättelse om beslut Ange till vem, när och på vilket sätt underrättelse har skett. Ange även om underrättelse inte har skett och orsak till det [Barnet/den unge, en eller två vårdnadshavare, en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn, person med fullmakt]. BBIC IS BILAGA 1 29

30 Processteg Utforma och genomföra uppdrag I processteget Utforma genomföra uppdrag finns dokumentationsstöden Uppdrag till utförare samt tre olika versioner av Genomförandeplan. Uppdrag till utförare Uppdrag till utförare Används både vid uppdrag till enskild verksamhet och till verksamhet i egen regi. Ansvarig handläggare: [namn och befattning eller titel] Handläggarens kontaktuppgifter: Uppdraget färdigställdes: [datum] Uppdraget lämnades till utföraren: [datum] Grunduppgifter Ange relevanta uppgifter Nämndens bedömning av barnets behov Ange vilken bedömning som ligger till grund för beslut om insats Vad som ingår i uppdraget Mål med insatsen Ange mål inom aktuella områden eller delområden. Familj och miljö Nuvarande familjesituation Familjebakgrund Boende, arbete och ekonomi 30 BBIC IS BILAGA 1

31 Socialt nätverk och integrering Barnets utveckling Hälsa Utbildning alt Lärande alt. Utbildning, praktik, arbete Känslor och beteende Sociala relationer Föräldrarnas förmåga Grundläggande omsorg Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans och vägledning Samordnad Individuell Plan (SIP) Redovisa behov av att upprätta en SIP alternativt om en SIP redan har upprättats Hur uppföljning ska genomföras Ange vilka former för uppföljning som ska användas Vilken information ska återföras till nämnden Ange vilken information som ska återföras till nämnden i samband med att insatsen avslutas. När detta bedöms behöver regler om sekretess och tystnadsplikt beaktas. BBIC IS BILAGA 1 31

32 Genomförandeplan för öppenvårdsinsatser egen regi Genomförandeplan Används av utförare vid öppenvårdsinsatser i egen regi Ansvarig handläggare: [namn och befattning eller titel] Handläggarens kontaktuppgifter: Genomförandeplanen färdigställdes: [datum] Genomförandeplanen lämnades till utföraren som uppdrag: [datum] Grunduppgifter Ange relevanta uppgifter Nämndens bedömning av barnets behov Ange vilken bedömning som ligger till grund för beslut om insats Delaktighet vid planering Ange vilka som deltagit i arbetet med att upprätta genomförandeplan. Barnets delaktighet 9 Ange när och på vilket sätt barnet har fått relevant information samt namn och befattning eller titel på den som lämnat informationen. Ange på vilket sätt barnet har getts möjlighet att framföra sina åsikter. Om barnet inte framfört sina åsikter, beskriv hur barnets inställning så långt möjligt har klarlagts på annat sätt. Ange hur barnets åsikter och inställning har tillmätts betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. 9 Om insatsen gäller en person över 18 år är denna rubrik och hjälptext inte tillämplig 32 BBIC IS BILAGA 1

33 Förtydligande För varje vald rubrik ska underrubrikerna Mål och Hur ska målet uppnås användas. Nuvarande familjesituation Mål Ange mål för insats och eventuella delmål Hur ska målet uppnås Ange konkreta insatser, beskriv vad som ska göras, hur och vem som är ansvarig. Ange när insatsen ska börja, hur ofta och hur länge den ska pågå. Familj och miljö Ange under respektive område även åtgärder och insatser som andra huvudmän än socialnämnden ansvarar för. Nuvarande familjesituation Familjebakgrund Boende, arbete och ekonomi Socialt nätverk och integrering Barnets utveckling Ange under respektive område även när och hur barnet/den unge ska kunna tillgodogöra sig åtgärder och insatser som andra huvudmän än socialnämnden ansvarar för. Hälsa Utbildning alt. Lärande alt. Utbildning, praktik, arbete Känslor och beteende Sociala relationer Föräldrarnas förmåga Ange under respektive område även åtgärder och insatser som andra huvudmän än socialnämnden ansvarar för. BBIC IS BILAGA 1 33

34 Grundläggande omsorg Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans och vägledning Barnets/den unges syn på genomförandet av planerade insatser Vårdnadshavares syn på genomförandet av planerade insatser Samordnad Individuell Plan (SIP) Redovisa behov av att upprätta en SIP alternativt om en SIP redan har upprättats Uppföljning Ange när, var, hur och med vilka som insats och genomförandeplan ska följas upp och vid behov revideras. Ange vilka former för uppföljning som ska användas. Om uppföljningsmöte ska hållas bör datum fastställas, så att alla berörda har möjlighet att planera sitt deltagande. 34 BBIC IS BILAGA 1

35 Genomförandeplan för öppenvårdsinsatser kontaktperson m.fl. Genomförandeplan Omfattar uppdrag till utförare Används vid kontaktfamilj, kontaktperson och särskilt kvalificerad kontaktperson Ansvarig handläggare: [namn och befattning eller titel] Handläggarens kontaktuppgifter: Genomförandeplanen färdigställdes: [datum] Genomförandeplanen lämnades till utföraren som uppdrag: [datum] Grunduppgifter Ange relevanta uppgifter Nämndens bedömning av barnets behov Redogör vilken bedömning som ligger till grund för beslut om insats Vad som ingår i uppdraget Delaktighet vid planering Ange vilka som deltagit i arbetet med att upprätta genomförandeplan. Barnets delaktighet 10 Ange när och på vilket sätt barnet har fått relevant information samt namn och befattning eller titel på den som lämnat informationen. Ange på vilket sätt barnet har getts möjlighet att framföra sina åsikter. Om barnet inte framfört sina åsikter, beskriv hur barnets inställning så långt möjligt har klarlagts på annat sätt. Ange hur barnets åsikter och inställning har tillmätts betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. 10 Om insatsen gäller en person över 18 år är denna rubrik och hjälptext inte tillämplig BBIC IS BILAGA 1 35

36 Förtydligande För varje vald rubrik ska underrubrikerna Mål och Hur ska målet uppnås användas. Nuvarande familjesituation Mål Ange mål för insats och eventuella delmål Hur ska målet uppnås Ange konkreta insatser, beskriv vad som ska göras, hur och vem som är ansvarig. Ange när insatsen ska börja, hur ofta och hur länge den ska pågå. Familj och miljö Ange under respektive område även åtgärder och insatser som andra huvudmän än socialnämnden ansvarar för. Nuvarande familjesituation Familjebakgrund Boende, arbete och ekonomi Socialt nätverk och integrering Barnets utveckling Ange under respektive område även när och hur barnet/den unge ska kunna tillgodogöra sig åtgärder och insatser som andra huvudmän än socialnämnden ansvarar för. Hälsa Utbildning alt. Lärande alt. Utbildning, praktik, arbete Känslor och beteende Sociala relationer Föräldrarnas förmåga Ange under respektive område även åtgärder och insatser som andra huvudmän än socialnämnden ansvarar för. 36 BBIC IS BILAGA 1

37 Grundläggande omsorg Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans och vägledning Barnets/den unges syn på genomförandet av planerade insatser Vårdnadshavares syn på genomförandet av planerade insatser Samordnad Individuell Plan (SIP) Redovisa behov av att upprätta en SIP alternativt om en SIP redan har upprättats Uppföljning Ange när, var, hur och med vilka som insats och genomförandeplan ska följas upp och vid behov revideras. Ange vilka former för uppföljning som ska användas. Om uppföljningsmöte ska hållas bör datum fastställas, så att alla berörda har möjlighet att planera sitt deltagande. Vilken information ska återföras till nämnden Ange vilken information som ska återföras till nämnden i samband med att insatsen avslutas. När detta bedöms behöver regler om sekretess och tystnadsplikt beaktas. BBIC IS BILAGA 1 37

38 Genomförandeplan för placering Genomförandeplan Omfattar uppdrag till utförare Används vid placering i familjehem och HVB Ansvarig handläggare: [namn och befattning eller titel] Handläggarens kontaktuppgifter: Genomförandeplanen färdigställdes: [datum] Genomförandeplanen lämnades till utföraren som uppdrag: [datum] Grunduppgifter Ange relevanta uppgifter Nämndens bedömning av barnets behov Redogör vilken bedömning som ligger till grund för beslut om insats Vad som ingår i uppdraget Delaktighet vid planering Ange vilka som deltagit i arbetet med att upprätta eller revidera genomförandeplan. Barnets delaktighet 11 Ange när och på vilket sätt barnet har fått relevant information samt namn och befattning eller titel på den som lämnat informationen. Ange på vilket sätt barnet har getts möjlighet att framföra sina åsikter. Om barnet inte framfört sina åsikter, beskriv hur barnets inställning så långt möjligt har klarlagts på annat sätt. Ange hur barnets åsikter och inställning har tillmätts betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Barnets utveckling Ange under respektive område även när och hur barnet/den unge ska kunna tillgodogöra sig åtgärder och insatser som andra huvudmän än socialnämnden ansvarar för. 11 Om insatsen gäller en person över 18 år är denna rubrik och hjälptext inte tillämplig 38 BBIC IS BILAGA 1

39 Förtydligande För varje vald rubrik ska underrubrikerna Mål och Hur ska målet uppnås användas. Hälsa Mål Ange mål för insats och eventuella delmål Hur ska målet uppnås Ange konkreta insatser, beskriv vad som ska göras, hur och vem som är ansvarig. Ange när insatsen ska börja, hur ofta och hur länge den ska pågå. Hälsa Utbildning alt. Lärande alt. Utbildning, praktik, arbete Känslor och beteende Sociala relationer Samordnad Individuell Plan (SIP) Redovisa behov av att upprätta en SIP alternativt om en SIP redan har upprättats Barnets/den unges kontakt med socialtjänsten När och hur ska barnet/den unge och socialsekreteraren ha kontakt. Barnets/den unges syn på genomförandet av den planerade vården Stöd till vårdnadshavare Ange kortfattat om vårdnadshavarna får något stöd för att placeringen ska fungera. Även andra insatser till vårdnadshavaren kan nämnas, men det konkreta innehållet formuleras i en separat planering för vårdnadshavaren. BBIC IS BILAGA 1 39

40 Vårdnadshavares syn på genomförandet av den planerade vården Uppföljning Ange när, var, hur och med vilka som genomförandeplan ska följas upp och vid behov revideras. Ange vilka former för uppföljning som ska användas. Om uppföljningsmöte ska hållas bör datum fastställas, så att alla berörda har möjlighet att planera sitt deltagande. Vilken information ska återföras till nämnden Ange vilken information som ska återföras till nämnden i samband med att insatsen avslutas. När detta bedöms behöver regler om sekretess och tystnadsplikt beaktas. 40 BBIC IS BILAGA 1

41 Processteg Följa upp I processteg Följa upp finns dokumentationsstöden Uppföljning av öppenvårdsinsatser, Uppföljning av placering, Övervägande, Omprövning samt Uppföljning av ett barns situation. Uppföljning av öppenvårdsinsatser med tillhörande beslut Uppföljning av öppenvårdsinsatser Sammanställning av nämndens uppföljning Används vid insatser inom öppenvård Uppföljningsdokumentet upprättades: [datum] Ansvarig handläggare: [namn och befattning eller titel] Datum för senaste uppföljningsmöte: [datum] Grunduppgifter Ange relevanta uppgifter Pågående insats Ange vilken insats som barnet/den unge har beviljats. Ange när insatsen påbörjades. Ange om barnet/den unge har fört fram några klagomål till nämnden angående handläggningen eller insatsen. Ange om åtgärder vidtagits för att anpassa insatsen till barnets/den unges behov sedan insatsen påbörjades eller senast följdes upp. Uppföljning av insats Ange hur nämnden har följt upp att insatsen utförs. Ange när och på vilket sätt nämnden har följt upp innehållet i insatsen i relation till målen och den planering som gjorts med den enskilde. Ange om nämnden har använt någon standardiserad bedömningsmetod. Medverkat i uppföljningen Ange vilka som har deltagit i nedanstående uppföljning BBIC IS BILAGA 1 41

42 Barnets delaktighet 12 Ange när och på vilket sätt barnet har fått relevant information samt namn och befattning eller titel på den som lämnat informationen. Ange på vilket sätt barnet har getts möjlighet att framföra sina åsikter och hur samtal och möten utformades så att barnet gavs goda förutsättningar att framföra sina åsikter. Om barnet inte framfört sina åsikter, beskriv hur barnets inställning så långt möjligt har klarlagts på annat sätt. Ange hur barnets åsikter och inställning har tillmätts betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Resultat Beskriv hur insatser har fungerat och i vilken omfattning mål/delmål i uppdrag eller genomförandeplanen har uppnåtts. Ange vilka åtgärder som har vidtagits för att anpassa insatser utifrån barnets/den unges behov. Ange hur barnet/den unge uppfattar insatsen i förhållande till sina behov och önskemål. Förtydligande För varje rubrik som används ska underrubrikerna Mål, Resultat samt Mål och eventuella delmål för kommande period användas. Familjebakgrund Mål Resultat Hur insatserna fungerat och i vilken omfattning mål och eventuella delmål uppnåtts inom området Mål och eventuella delmål för kommande period 12 Om insatsen gäller en person över 18 år är denna rubrik och hjälptext inte tillämplig 42 BBIC IS BILAGA 1

43 Familj och miljö Nuvarande familjesituation Familjebakgrund Boende, arbete och ekonomi Socialt nätverk och integrering Barnets utveckling Hälsa Utbildning alt. Lärande alt. Utbildning, praktik, arbete Känslor och beteende Sociala relationer Föräldrarnas förmåga Grundläggande omsorg Säkerhet Känslomässig tillgänglighet Stimulans och vägledning Identifierade behov av nya åtgärder Ange om några nya behov av åtgärder har identifierats genom uppföljningen. Beroende på vad det gäller kan en ny utredning behöva inledas, alternativt kan nytt beslut fattas med denna uppföljning som beslutsunderlag. Behovet läggs till i reviderad genomförandeplan eller uppdrag. Bedömning Ange nämndens bedömning av barnet/den unges situation. Ange om barnet/den unges behov har förändrats på ett sätt som gör att insatsen inte längre svarar mot behoven. Beslut Vid förändringar av insatser som kräver beslut eller vid avslut av samtliga insatser. Ange vad som beslutas och vilket lagrum som ligger till grund för beslutet. BBIC IS BILAGA 1 43

44 Motivering Ange vilka skäl som ligger till grund för beslutet Datum för beslut: [datum] Beslutsfattare: [namn, befattning eller titel] Underrättelse om beslut Ange till vem, när och på vilket sätt underrättelse har skett. Ange även om underrättelse inte har skett och orsak till det [Barnet/den unge, en eller två vårdnadshavare, en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn, person med fullmakt]. 44 BBIC IS BILAGA 1

45 Uppföljning av vård Uppföljning av vård Sammanställning av nämndens uppföljning Används vid placering i familjehem och HVB Ansvarig handläggare: [namn och befattning eller titel] Handläggarens kontaktuppgifter: Datum för senaste uppföljningsmöte: [datum] Grunduppgifter Ange relevanta uppgifter Genomförande Ange när och hur uppföljningen av beviljade insatser har genomförts: ex samtal med vårdnadshavare, familjehem, jourhem eller HVB. Ange om standardiserade bedömningsmetoder använts och i så fall vilka. Ange om insatsen ändrats till följd av förändrade behov. Socialtjänstens kontakt med barnet Beskriv hur socialtjänstens kontakt med barnet har sett ut sedan vården inleddes/senast övervägdes. Ange hur uppföljningen av beviljade insatser och måluppfyllelse har genomförts: antal regelbundna personliga besök i det hem där barnet vistas, enskilda samtal/möten med barnet ägt rum. Om inte enskilda samtal har genomförts, ange varför. Barnets utveckling Beskriv barnets utveckling i förhållande till mål med vården. Ange vem som uppgiftslämnare. Hälsa Utbildning alt Lärande alt Utbildning, praktik, arbete Känslor och beteende Sociala relationer BBIC IS BILAGA 1 45

46 Förtydligande För varje ovanstående rubrik som används ska underrubrikerna Mål, Resultat samt Mål och eventuella delmål för kommande period användas. Hälsa Mål Resultat Hur insatserna fungerat och i vilken omfattning mål och eventuella delmål uppnåtts inom området Mål och eventuella delmål för kommande period Barnets uppfattning Ange barnets syn på insatser i förhållande till behov och önskemål (om det inte framkommit under ovanstående rubriker). Ange om barnet framfört klagomål på handläggningen eller insatsen. Bedömning Ange nämndens bedömning av om insatsen genomförts på ett korrekt sätt. Ange nämndens bedömning av den enskildes situation och behov av åtgärder. 46 BBIC IS BILAGA 1

47 Övervägande Övervägande Ansvarig handläggare: [namn och befattning eller titel] Handläggarens kontaktuppgifter: Övervägandet färdigställdes: [datum] Grunduppgifter Ange relevanta uppgifter Bakgrund Ange kortfattat bakgrund och anledning till vården, ange lagstöd och typ av placering, när vården påbörjades. Datum för senaste övervägande: [datum] Barnets nuvarande situation Barnets inställning till vården Vårdnadshavarnas nuvarande situation Vårdnadshavarnas inställning till vården Redogörelse från familjehem/hvb Ange hur familjehemmet eller hemmet för vård eller boende beskriver att vården fungerar Övrigt BBIC IS BILAGA 1 47

48 Övervägande om vården fortfarande behövs Ange om det övergripande målet är uppfyllt och om vården fortfarande behövs. Ange om det är möjligt att inom en rimlig framtid kunna återförena barnet med vårdnadshavarna. Om barnet varit placerad samma familjehem under tre år från det att placeringen verkställdes, ange vilka övervägande som gjorts om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden. Fortsatt planering Ange hur den fortsatta vården bör utformas och inriktas. Denna planering förtydligas vid behov i reviderad Vårdplan och/eller Genomförandeplan. 48 BBIC IS BILAGA 1

49 Omprövning med tillhörande beslut Omprövning Beslutsunderlag vid omprövning av vård enligt LVU Ansvarig handläggare: [namn och befattning eller titel] Handläggarens kontaktuppgifter: Datum för senaste uppföljningsmöte: [datum] Omprövningen färdigställdes: [datum] Grunduppgifter Ange relevanta uppgifter Bakgrund Ange kortfattat bakgrund och anledning till vården, ange lagstöd och typ av placering, när vården påbörjades. Om uppföljningsmöte har genomförts redogör för detta. Barnets/den unges nuvarande situation Beskriv barnet/den unges nuvarande situation och utveckling. Ange om några särskilda insatser och/eller åtgärder vidtagits av nämnden eller andra myndigheter sedan vården inleddes/senast omprövades. Barnets/den unges inställning till vården Om barnet/den unges syn på sin situation och vården inte framkommit under ovanstående rubriker kan det beskrivas här Vårdnadshavarnas nuvarande situation Vårdnadshavarnas inställning till vården Redogörelse från familjehem/hvb Ange hur familjehemmet eller hemmet för vård eller boende beskriver att vården fungerar BBIC IS BILAGA 1 49

50 Övrigt Utvärdering av vården och bedömning Ange hur vården har följts upp och resultatet av detta. Socialtjänstens bedömning av möjligheterna att avsluta vården samt bedömning av möjligheterna att låta vården övergå till vård enligt socialtjänstlagen. Om barnet varit placerad samma familjehem under tre år från det att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden. Fortsatt planering Ange hur den fortsatta planeringen ser ut. Denna planering förtydligas vid behov i reviderad Vårdplan och/eller Genomförandeplan. Beslut Ange vad som beslutas och vilket lagrum som ligger till grund för beslutet Motivering Ange vilka skäl som ligger till grund för beslutet Datum för beslut: [datum] Beslutsfattare: [namn, befattning eller titel] Underrättelse om beslut Ange till vem, när och på vilket sätt underrättelse har skett. Ange även om underrättelse inte har skett och orsak till det. [Barnet/den unge, en eller två vårdnadshavare, en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn, person med fullmakt]. 50 BBIC IS BILAGA 1

51 Uppföljning av ett barns situation Uppföljning av ett barns situation enligt 11 kap. 4 a eller 4 b SoL Socialnämndens sammanfattande dokumentation Ansvarig handläggare: [namn och befattning eller titel] Beslut om att påbörja uppföljning fattades: [datum] Grunduppgifter Ange relevanta uppgifter Nämndens samtal under uppföljningstiden Redogör för samtal med barnet och med andra personer som kontaktats under uppföljningstiden Beslut Motivering Ange anledning till att uppföljning avslutas. Vid beslut om insats ange även skäl för beslut. Datum för beslut: [datum] Beslutsfattare: [namn, befattning eller titel] Underrättelse om beslut Ange till vem, när och på vilket sätt underrättelse har skett. Ange även om underrättelse inte har skett och orsak till det. [Barnet/den unge, en eller två vårdnadshavare, en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare, god man för ensamkommande barn, person med fullmakt]. BBIC IS BILAGA 1 51

Informationsspecifikation för BBIC

Informationsspecifikation för BBIC Informationsspecifikation för BBIC Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer krävs upphovsmannens tillstånd. Publikationen

Läs mer

Handläggning av ärenden som gäller barn och unga

Handläggning av ärenden som gäller barn och unga (S) Allmänna råd Handläggning av ärenden som gäller barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för socialnämndens ansvar för barn och unga vid

I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för socialnämndens ansvar för barn och unga vid SOSFS 2014:X (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga; beslutade den xx xxxxx 2014. Tillämpningsområde I dessa allmänna råd ges rekommendationer

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen gällande familjehemsvården i Kristianstad kommun BESLUT 1(7) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Sociala enheten Lena Bohgard 040-25 25 18 Kristianstad kommun Socialnämnden 291 80 Kristianstad Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC 3.1 Barns behov i centrum

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC 3.1 Barns behov i centrum Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC 3.1 Barns behov i centrum Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC 3.2 Barns behov i centrum

Bilaga 1: Dokumentationsstöd. Informationsspecifikation för BBIC 3.2 Barns behov i centrum Bilaga 1: Dokumentationsstöd Informationsspecifikation för BBIC 3.2 Barns behov i centrum Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02

Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Socialtjänstens ansvar ensamkommande Malmköping 2014-06-02 Vilka lagar ska vi följa och varför? Förvaltningslagen grundläggande regler om hur ärenden inom olika myndigheter ska handläggas och hur kontakten

Läs mer

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län

Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Kvalitet och rättssäkerhet i barnavårdsutredningar En granskning av barnavårdsutredningar i Skåne län Sociala frågor Janka Fosstveit Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Kvalitet och rättsäkerhet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA

RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA Socialtjänsten RIKTLINJER FÖR INDIVID OCH FAMILJEOMSORGENS HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN RÖRANDE BARN OCH UNGA Tibro kommun, 543 80 TIBRO, Socialtjänsten, Besöksadress: Centrumgatan E-post: kommun@tibro.se,

Läs mer

Placeringsinformation

Placeringsinformation Placeringsinformation för placering enligt SoL eller LVU Placeringsinformationen innehåller viktig och praktisk information runt barnet, som är bra för den som ska vårda barnet att känna till. Enbart relevanta

Läs mer

BBIC-konceptet. Vad är BBIC- konceptet? Licens. Prövo- och implementeringstid 1(6)

BBIC-konceptet. Vad är BBIC- konceptet? Licens. Prövo- och implementeringstid 1(6) 1(6) Maj 2006 Uppdaterat januari 2014 BBIC-konceptet Vad är BBIC- konceptet? BBIC-konceptet fastställer förutsättningarna för att arbeta med Barns behov i centrum. Det tar sin utgångspunkt i BBIC:s mål

Läs mer

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn

H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn H we!< T/Region Sydväst/Sek4 Mikael Thörn Beslut 2010-09-22 Diarienummer 9.1-18156/2010 1(12; MARKS KOMMUN SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden Marks kommun 511 80 Kinna Diarienr 2010-09- 2 2 Qiarieplanbeteckn

Läs mer

När det finns behov av samordning av stödinsatser från olika verksamheter för ett barn eller ungdom, ska en samordnad individuell (SIP) plan upprättas

När det finns behov av samordning av stödinsatser från olika verksamheter för ett barn eller ungdom, ska en samordnad individuell (SIP) plan upprättas När det finns behov av samordning av stödinsatser från olika verksamheter för ett barn eller ungdom, ska en samordnad individuell (SIP) plan upprättas Socialtjänsten och Hälso- och sjukvården har en skyldighet,

Läs mer

Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden

Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden 2013-11-20 Rutin kring socialtjänstens handläggning av ensamkommande barns och ungdomars ärenden Följande rutin syftar till att öka likabehandlingen och rättssäkerheten kring ensamkommande barn och ungdomar

Läs mer

HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA

HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA SOCIALFÖRVALTNINGEN HANDLÄGGNING BARN OCH UNGA Individ- och familjeomsorgen \\samit.local\mappar\kk-hemkataloger\piher00\material att ta bort\ifo handläggning innehåll.docx Kils kommun Postadress Besöksadress

Läs mer

Uppföljning av placerade barn

Uppföljning av placerade barn Revisionsrapport Uppföljning av placerade barn Motala kommun Lena Brönnert Uppföljning av placerade barn Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2 Bakgrund... 2 3 Uppdrag,

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors TILLSYNSRAPPORT 1 (9) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Hofors Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn

Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Ylva Ehn Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

Riktlinjer Barn och familj

Riktlinjer Barn och familj DATUM UTSKRIFT 2015-10-09 SIDA 1/18 OMRÅDE MYNDIGHETSUTÖVNING PROCESS HANDLÄGGNING BARN OCH FAMILJ GILTIGT INOM, VALLENTUNA KOMMUN GODKÄNT DATUM 2015-09-15 DOKUMENTANSVARIG SUSSI THAYSEN GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande. PM 2011:54 RVII (Dnr 325-1281/2009) Hantering av ärenden med skyddade personuppgifter Anvisningar för handläggning av ärenden och genomförande av insatser inom individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen

Läs mer

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende

Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende Gemensam samverkansrutin vid placering i familjehem eller hem för vård eller boende för barnhälsovård, socialtjänst, förskola, skola inklusive elevhälsa i Kronobergs län 1. Inledning Rutinen bygger på

Läs mer

LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN

LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN LÄNSGEMENSAM Öve ÖVERENSKOMMELSE OCH SAMVERKANSRUTIN LÄKARUNDERSÖKNING I SAMBAND MED ATT BARN PLACERAS I FAMILJEHEM ELLER HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Närvård i Sörmland Kommuner Landsting i samverkan

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (13) Socialnämndens arbetsutskott 2015-09-01 83 Riktlinjer barn och familj (SN 2015.110) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden fastställer

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING - för barn som placerats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52),

Läs mer

När barn inte kan bo med sina föräldrar

När barn inte kan bo med sina föräldrar När barn inte kan bo med sina föräldrar Socialtjänstens uppföljning och kontakt med barn som bor i familjehem Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom Norrköpings kommuns förskolor

Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom Norrköpings kommuns förskolor Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom Norrköpings kommuns förskolor Att ofta vara rädd och otrygg. Att känna sig ensam. Att brottas med krångliga rutiner och vuxnas okunskap, som i värsta

Läs mer

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen

Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Granskning om placeringar av barn och unga inom individ- och familjeomsorgen Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING

REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING REGIONAL SAMVERKANSRUTIN VID FAMILJEHEMSPLACERING FÖR SOCIALTJÄNST OCH SKOLA INKLUSIVE ELEVHÄLSA Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Utveckling i samverkan

Läs mer

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa?

Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningsbyrån Socialtjänsten Hur ska den ideella föreningen gå till väga om ett barn misstänks fara illa? Föreningar kommer ibland i kontakt med barn som riskerar att fara illa. Som ett stöd i sådana

Läs mer

Överenskommelse om läkarundersökningar av barn som placeras i familjehem eller på HVB (Hem för vård och boende)

Överenskommelse om läkarundersökningar av barn som placeras i familjehem eller på HVB (Hem för vård och boende) Rubrik specificerande dokument Överenskommelse om läkarundersökningar av barn som placeras i familjehem eller på HVB (Hem för vård och boende) Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Omfattar

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

KONTAKT Haninge kommun Socialförvaltningen Familjehemsenheten 08-606 70 00

KONTAKT Haninge kommun Socialförvaltningen Familjehemsenheten 08-606 70 00 FAMILJEHEM Att vara familjehem är en mycket viktig uppgift. Att hjälpa ett barn till ett givande liv som vuxen är något av det bästa en människa kan göra. Alla Haninges familjehem är utredda med sikte

Läs mer

Barnet har fått uppehållstillstånd, datum.. Redovisning granskad: Utan anmärkning Med anmärkning

Barnet har fått uppehållstillstånd, datum.. Redovisning granskad: Utan anmärkning Med anmärkning Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode Lämnas in till överförmyndaren senast två veckor efter redovisningsperiod slut. Redovisningsperiod År: 20 Kvartal: 1 januari

Läs mer

Rutiner vid jour- och familjehemsplacering

Rutiner vid jour- och familjehemsplacering FALKENBERGS KOMMUN Datum Socialförvaltningen 081029 Utredningssektionen 1 Rutiner vid jour- och familjehemsplacering Jourplacering Placering i nätverket I 6 kap. 5 SoL framgår att placering i första hand

Läs mer

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare Handläggare Maria Degerman Omsorgschef 033-231334 maria.degerman@bollebygd.se FÖRSLAG DATERAT 2009-08-03 Riktlinje Fastställd av omsorgsnämnden 2009-09-24 xx 1 (10) Riktlinjer för vård av vuxna missbrukare

Läs mer

Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen

Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Antagen i socialnämnden 129 Genomförande Varför är det viktigt med dokumentation

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom förskolan

Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom förskolan Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom förskolan Att ofta vara rädd och otrygg. Att känna sig ensam. Att brottas med krångliga rutiner och vuxnas okunskap, som i värsta fall kan leda

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1318-2014 Socialnämnden för barn och unga Uppsala kommun 753 75 Uppsala Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt

Läs mer

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Nationell kartläggning av konsulentstöd till jour- och familjehem

Nationell kartläggning av konsulentstöd till jour- och familjehem Nationell kartläggning av konsulentstöd till jour- och familjehem Myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomför på uppdrag av regeringen en nationell kartläggning av konsulentstödsverksamheter. Syftet

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Socialtjänstlagen SoL

Socialtjänstlagen SoL LAG OCH REGELSTYRD Socialtjänstlagen SoL Förvaltningslagen Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Offentlighets och sekretesslagen Lagen om stöd

Läs mer

Information till hemmen om elevens skolgång

Information till hemmen om elevens skolgång Information till hemmen om elevens skolgång Skolan är skyldig att informera vårdnadshavarna om elevens skolgång. Det innebär att båda vårdnadshavarna ska få inbjudan till utvecklingssamtal, föräldramöten

Läs mer

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2011-12-01 Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten Inledning Elevens vårdnadshavare har ett ansvar för att medverka till att deras barn kommer till skolan

Läs mer

Ansökan till tingsrätten

Ansökan till tingsrätten Lomma kommun Överförmyndaren 234 81 Lomma Tel 040-641 11 16 Fax 040-41 01 60 E-post overformyndaren@lomma.se www.lomma.se Ansökan till tingsrätten Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Ansökan

Läs mer

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2006:12 (S) Allmänna råd Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter

Läs mer

Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist. Seriesignum. Handlingstyp Medium Sorterings- ordning. Anmärkningar. Individ- och familjeomsorg, akter - allmänt

Ansvarig/ Förvaring. Gallringsfrist. Seriesignum. Handlingstyp Medium Sorterings- ordning. Anmärkningar. Individ- och familjeomsorg, akter - allmänt Anmälningar inkl. eventuella bilagor där det finns personakt eller som leder till att personakt skapas Papper (original) Alla akter gallras med undantag för personer födda den 5:e, 15:e och 25:e i varje

Läs mer

Anmälan till överförmyndaren avseende behov av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 Anmälan om behov av god man

Anmälan till överförmyndaren avseende behov av god man enligt föräldrabalken 11 kap 4 Anmälan om behov av god man Lomma kommun Överförmyndaren 234 81 Lomma Tel 040-641 11 16 Fax 040-41 01 60 E-post overformyndaren@lomma.se www.lomma.se Anmälan till överförmyndaren avseende behov av god man enligt föräldrabalken 11

Läs mer

en liten hjälpreda i konsten att föra journal

en liten hjälpreda i konsten att föra journal Maj 2007 en liten hjälpreda i konsten att föra journal Stockholm HVB Barn & Ungdom SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Denna hjälpreda utgår från socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Om uppdraget god man för ensamkommande barn

Om uppdraget god man för ensamkommande barn Om uppdraget god man för ensamkommande barn Bakgrund ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN OCH AVDELNINGEN FÖR ÖVERFÖRMYNDARÄRENDEN I varje kommun i Sverige finns en överförmyndarfunktion, antingen en överförmyndare eller

Läs mer

Marita Minell Utbildning Regionförbundet Örebro 2 december 2014

Marita Minell Utbildning Regionförbundet Örebro 2 december 2014 Marita Minell Utbildning Regionförbundet Örebro 2 december 2014 M Handläggning av ärenden Den enskildes ställning som part Myndighetsutövning Objektivitetsprincipen Officialprincipen Varje ärende där någon

Läs mer

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7

ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 ANMÄLAN TILL ÖVERFÖRMYNDAREN avseende behov av god man eller förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 4 respektive 11 kap 7 Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Överförmyndaren, Östersunds kommun,

Läs mer

Avdelningen för överförmyndarärenden

Avdelningen för överförmyndarärenden REDOGÖRELSE I UPPDRAG SOM STÄLLFÖRETRÄDARE FÖR BARN Malmö stad Ej gällande god man för ensamkommande barn eller god man enligt 11 kap 2 FB Avdelningen för överförmyndarärenden Redogörelse Slutredogörelse

Läs mer

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013

Revisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013 Revisionsrapport Placering unga i av barn och familjehem Trelleborgs kommun Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2.

Läs mer

Hämtning och öppning av en arbetstagares e-post

Hämtning och öppning av en arbetstagares e-post 28.4.2014/JW Anvisning Bekräftat: Samarbetsförfarande: Samarbetskommissionen 19.3.2014 Bekräftat av: Granskat: Ledningsgruppen för informationssäkerhet 24.4.2014 Hämtning och öppning av en arbetstagares

Läs mer

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården. Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Socialtjänstens skyldigheter inom missbruks- och beroendevården Pär Ödman Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Ansvarig kommun (2 kap., 2 a kap SoL) - Varje kommun ansvarar för socialtjänsten

Läs mer

INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN

INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Socialnämnden 2016-01-15 1 (7) Socialförvaltningen 05 Socialnämnden INFORMATION OM SOCIALFÖRVALTNINGENS ARBETE MED ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN Förslag till beslut Med utgångspunkt från rapporten till Inspektionen

Läs mer

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden

Frågeformulär om nyetablerade förhållanden Inkom Migrationsverket Frågeformulär om nyetablerade förhållanden Din partner har sökt uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige för att han eller hon vill bosätta sig tillsammans med dig i Sverige. Vi

Läs mer

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn

Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn RIKTLINJE Riktlinjer för bistånd till ensamkommande barn Dokumentets syfte Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att ensamkommande barn som placerats i Nacka kommun får en rättssäker handläggning.

Läs mer

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga

Yttrande över Socialstyrelsens förslag till allmänna råd om socialnämndens ansvar för barn och unga If'\ 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-01-31 Dnr 10.1-45335/2013 1(2) Avdelning syd Elisabet Marklund elisabet.marklund@ivo.se Socialstyrelsen 106 30 Stockholm socialstyrelsen@socialstyrelsen.se Yttrande

Läs mer

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund

PROTOKOLL. Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun. Justitieombudsmannen Lilian Wiklund PROTOKOLL Justitieombudsmannen Lilian Wiklund Dnr 5735-2011 Sid 1 (6) Inspektion den 14 17 november 2011 av Socialnämnd Väster i Örebro kommun Närvarande från Riksdagens ombudsmän: justitieombudsmannen

Läs mer

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193

Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Fastställd av socialnämnden 2012-08-15, SN 193 Verksamhetsberättelse för Socialförvaltningens Barn- och familjeenhet år 2011 Viktiga händelser De två enheterna barn- och familjeenheten och socialförvaltningens

Läs mer

Fråga om en socialnämnd fullgjort sin utredningsskyldighet i ett ärende om upphörande av vård enligt LVU.

Fråga om en socialnämnd fullgjort sin utredningsskyldighet i ett ärende om upphörande av vård enligt LVU. HFD 2014 ref 50 Fråga om en socialnämnd fullgjort sin utredningsskyldighet i ett ärende om upphörande av vård enligt LVU. Lagrum: 21 första stycket lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av

Läs mer

BESLUT. Klagomål om bristande handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten,

BESLUT. Klagomål om bristande handläggning av barnavårdsärende vid socialtjänsten, Box 423registrator@ivo.se BESLUT inspektionen förvårdochomsorg 2014-10-21 Dnr 8.2-35548/20131(22) Avdelning mitt Christine Nilsanius Christine.Nilsanius tvo.se Fagersta kommun Socialnämnden, 737 80 Fagersta

Läs mer

Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå

Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå Individ- och Familjeomsorg Socialtjänsten Timrå Socialtjänstens uppdrag Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas - ekonomiska och sociala trygghet, - jämlikhet

Läs mer

Socialnämndens ansvar för. polisanmälan vid misstanke om brott mot barn

Socialnämndens ansvar för. polisanmälan vid misstanke om brott mot barn Socialnämndens ansvar för polisanmälan vid misstanke om brott mot barn 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Reflektionsfrågor för handläggning och dokumentation

Reflektionsfrågor för handläggning och dokumentation april 2019 Reflektionsfrågor för handläggning och dokumentation Stöd för den sociala barn- och ungdomsvården Innehåll Aktualisera 02 Planera utredning 05 Beslutsunderlag 08 Vårdplan 12 Genomförandeplan

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Se Ylva Ehn Motiv för översyn av SOSFS 2006:5 Större enhetlighet, mer ändamålsenlig struktur för att dokumentationen ska kunna användas

Läs mer

Beslut från Migrationsverket ska bifogas. Förenklad redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och ansökan om arvode

Beslut från Migrationsverket ska bifogas. Förenklad redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och ansökan om arvode Förenklad redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och ansökan om arvode Lämnas in till överförmyndarnämnden senast två veckor efter redovisningsperiodens slut Redovisningsperiod År: 20

Läs mer

Min plan. Plats för illustration om barnet / den unge själv önskar. Namn: (Barnet /den unge skriver själv om möjligt)

Min plan. Plats för illustration om barnet / den unge själv önskar. Namn: (Barnet /den unge skriver själv om möjligt) Min plan Plats för illustration om barnet / den unge själv önskar Namn: (Barnet /den unge skriver själv om möjligt) Samordnad individuell plan Sida 2 av 11 Det här fungerar bra i mitt liv nu Datum. (Plats

Läs mer

Redogörelse och begäran om arvode enligt lagen om god man för ensamkommande barn

Redogörelse och begäran om arvode enligt lagen om god man för ensamkommande barn Redogörelse och begäran om arvode enligt lagen om god man för ensamkommande barn Avser kvartal 1 1 jan 31 mars. g begär arvode för perioden 2 1 april 30 juni. g begär arvode för perioden 3 1 juli 30 september

Läs mer

Rutin för synpunkter och klagomål inom Förskola och Skola samt Vård och Omsorg

Rutin för synpunkter och klagomål inom Förskola och Skola samt Vård och Omsorg Ansvarig: Vård och omsorg: Catharina Byström Utbildning: Ester Alavei Utfärdare: Stina Hansson Rutin: För hantering av synpunkter och klagomål inom Förskola och Skola samt Vård och Omsorg Utfärdad den:2011-09-20

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan 2014/15. År 2009. Bildning, Fritid och Kultur. Barn, utbildning och fritid Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Förskola/Lofsdalens Förskolan Norrskenet skola 2014/15 År 2009 Bildning, Fritid och Kultur Barn, utbildning och fritid 2013 06 12 Verksamhet

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun

Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Bilaga 1 Diarienummer 2014:104 Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun Ansökan Kundvalssamordnare Anna Boman Gottfridsson 2014-12-15 Postadress:

Läs mer

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun.

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun. Lycksele kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Villaryds förskola 2015-09-17 Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung Datum Diarienr 2014-12-04 1647-2014 Socialnämnden Norrköpings kommun Rådhuset 601 81 Norrköping Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) socialtjänstens behandling av personuppgifter om etniskt ursprung

Läs mer

Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga. Fastställda av socialnämnden 2015-09-23

Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga. Fastställda av socialnämnden 2015-09-23 Riktlinjer för familjehemsvård av barn och unga Fastställda av socialnämnden 2015-09-23 Tyresö kommun / 2015-08-28 2 (39) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Förutsättningar... 4 2.1 Syftet med riktlinjerna...

Läs mer

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla.

1. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03-14. 2. Motion Integrationslyft för Järfälla. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-03-14 Socialnämnden Kommunstyrelsen Dnr Son 2015/536 Kst 2015/401 Integrationslyft för Järfälla - svar på motion Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Riskbaserad tillsyn av familjehemsvård

Riskbaserad tillsyn av familjehemsvård Riskbaserad tillsyn av familjehemsvård 2015 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Delegationsförteckning

Delegationsförteckning Delegationsförteckning För socialnämnden i Håbo kommun Ersätter tidigare delegationsordning daterad 2016-03-22, dnr 2014/00044 Delegationsförteckning reviderad maj 2016, antagen av socialnämnden 2016-05-24-35

Läs mer

Bilaga 4: En jämförelse mellan variablerna i Webbkollen Barn och Unga och Socialstyrelsens BBIC-variabler för uppföljning

Bilaga 4: En jämförelse mellan variablerna i Webbkollen Barn och Unga och Socialstyrelsens BBIC-variabler för uppföljning Bilaga 4: En jämförelse mellan variablerna i Webbkollen Barn och Unga och Socialstyrelsens BBIC-variabler för uppföljning I tabellen nedan redovisas de variabler som prövats i projektet Webbkollen Barn

Läs mer

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN

Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN Socialnämnden 2015-12-01 1 (7) Socialförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling SOCN/2015:195 Elin Lindh /070-086 21 44/ 13 Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN GE VÅRD

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering

Rutin för samordnad vårdplanering 1(12) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-12-19 Gäller från och med: 20150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2012 jämfört samma period 2008 2011

Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2012 jämfört samma period 2008 2011 Arbetsrapport 2012:4 Att dokumentera socialtjänstens insatser för barn och unga Aktualisering till socialtjänsten första halvåret 2012 jämfört samma period 2008 2011 Annika Almqvist Per Åsbrink Att dokumentera

Läs mer

Förslag till reviderade riktlinjer för familj e- vård för barn och ungdomar

Förslag till reviderade riktlinjer för familj e- vård för barn och ungdomar SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-08-09 Handläggare: Siv Lundgren Telefon: 08-508 13185 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2011-09-29 Förslag till reviderade riktlinjer

Läs mer

Det tredelade föräldrasystemet SOCIALFÖRVALTNINGEN

Det tredelade föräldrasystemet SOCIALFÖRVALTNINGEN YTTERSTA ANSVARET Det tredelade föräldrasystemet PRAKTISKA EMOTIONELLA VÅRDEN Familjehem/ Institution SOCIALFÖRVALTNINGEN 1 VÅRDNAD EMOTIONELL RELATIONEN 2 Forskningsområdet Det tredelade föräldraskapet

Läs mer

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun

Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Öppenvårdsinsatser för barn och unga i Lilla Edets kommun Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL, Barnuppdrag 16:1 Rapport 2008:34 Rapportnr: 2008:34 ISSN: 1403-168X Rapportansvariga:

Läs mer

Handbok för Social Dokumentation inom Sektor Vård och Omsorg. Valdemarsviks kommun

Handbok för Social Dokumentation inom Sektor Vård och Omsorg. Valdemarsviks kommun Handbok för Social Dokumentation inom Sektor Vård och Omsorg Valdemarsviks kommun 2011-05-13 Marita Pettersson 2 (11) Inledning Inom vård och omsorg i Valdemarsviks kommun dokumenterar vi idag i personakter

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Hälsouppgift för elev

Hälsouppgift för elev Information För att kunna bedöma elevens hälsa behöver skolhälsovården få en bild av tidigare eller nuvarande sjukdomar med mera. Det är du som vårdnadshavare som fyller i hälsouppgiften och skickar in

Läs mer

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN

FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN ELEVVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN Innehåll Elevvårdsplanen för Pargas stad, förskoleundervisningen 3 1. Inledning 3 2. Yrkesövergripande samarbete inom elevvården 4 2.1 Styrgruppen

Läs mer

Ansökan om enskilda insatser LSS

Ansökan om enskilda insatser LSS Information Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vem kan ansöka? Den som är i behov av insatser

Läs mer

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa

SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa SVÅRT ATT SE ANSVAR ATT HANDLA! - För anmälan eller konsultation om eller att ett barn/ungdom (0-18 år) far illa, eller misstänks fara illa Den här skriften är en vägledning för alla som i sin yrkesutövning

Läs mer