Rutin för samordnad vårdplanering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutin för samordnad vårdplanering"

Transkript

1 1(12) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: Gäller från och med: Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Gunnel Edgren, enhetschef Sofie Thelander, kvalitetsstrateg Förvaltningschef Berit Silow, MAS Gäller för: Socialförvaltningen och utförare Referens (regelverk, lag, SOSFS etc): Rutin för samordnad vårdplanering Lomma kommun Lomma Tel Fax E-post

2 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning Omfattning Syfte Gällande dokument Handläggning av samordnad vårdplanering Ansvarsfördelning Enheten för myndighetsutövning vård och omsorg & LSS Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Utförare Betalningsansvar Regionens betalningsansvar Kommunens betalningsansvar Förenklad vårdplanering SVPL-processens två spår IT-stöd Mina planer Personnummerregeln Information vid akutbesök och vårdrapport Övrig överrapportering Inskrivningsmeddelande Kallelse till samordnad vårdplanering Samordnad vårdplanering vårdplan Vårdplanen en dokumentationshandling Meddelande om utskrivningsklar Utskrivningsmeddelande Epikriser och brukarinformation Mina planer processbeskrivning Fax Hantering av alla faxmeddelande Inskrivningsmeddelande Kallelse till samordnad vårdplanering I vårdplanen ska tydligt anges Underrättelse om utskrivningsklar Utskrivningsdag Rutin för uppföljning av samordnad vårdplanering Samordnad individuell plan... 11

3 3(12) 1. Inledning Samordnad vårdplanering innebär att det medicinska ansvaret för brukaren överförs från Region Skånes slutenvård till annan vårdgivare. Den enskilde kan tacka nej till vårdplanering även om behov av insatser finns. Hälso- och sjukvård ska utföras i enlighet med gränssnittet. Utgångspunkten är att tröskelprincipen gäller, vilket innebär att personer som kan ta sig till Region Skånes enheter med eller utan assistans ska få sin hälso- och sjukvårdsinsats där. Samordnad vårdplanering mellan Region Skånes slutenvård, hälsovalsenheten och kommunen sker via IT-stödet Mina Planer eller via fax. Denna rutin förtydligar båda processerna. 1.1 Omfattning Alla brukare som har behov av kommunala insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialförsäkringsbalken (SFB), lagen om vård av missbrukare (LVM), lagen om vård av unga (LVU) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) omfattas av denna rutin. Vid utskrivning från psykiatrin se separat rutin (Rutin för samordnad vårdplanering vid utskrivning från psykiatrin). 1.2 Syfte Syftet med samordnad vårdplanering är: att brukaren ska lämna sjukhuset så snart denne inte behöver slutenvårdens insatser att på ett säkert sätt överföra den medicinska och sociala rapporten mellan vårdgivarna (slutenvård, hälsovalsenhet och kommun). att vårdgivarna på bästa sätt ska använda sina resurser och för att säkerställa en för brukaren god och säker vård och omsorg att rapportering mellan vårdgivare ska vara korrekt att optimera möjligheten att fatta korrekta beslut och planera vård, habilitering, rehabilitering, ordinerade insatser och omsorg, dvs. att en preliminär vårdplan upprättas. 1.3 Gällande dokument Rutinen grundar sig på följande dokument: Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård, SOSFS 2005:27 Socialstyrelsens föreskrifter om egenvård, SOSFS 2009:6 Rutiner vid Samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Gränssnittsöverenskommelsen mellan Region Skåne och Lomma kommun. Förtydligande avseende kostnadsansvar för förbruknings och sjukvårdsartiklar samt vissa tekniska och medicinska behandlingshjälpmedel Betalningsansvarslagen,1990:1404; 2003:193

4 4(12) 2. Handläggning av samordnad vårdplanering 2.1 Ansvarsfördelning Enheten för myndighetsutövning vård och omsorg & LSS har övergripande ansvar för samtliga vårdplaneringar oavsett lagrum. För brukare boende i ordinärt boende har vårdplaneraren ansvar för vårdplaneringen. Då ordinarie vårdplanerare är frånvarande så ansvarar omvårdnadsansvarig sjuksköterska/utsedd ersättare och vårdplanerarens ställföreträdare gemensamt för vårdplaneringen. För brukare boende i särskilt boende ansvarar omvårdnadsansvarig sjuksköterska för vårdplaneringen. Enheten för myndighetsutövning vård och omsorg & LSS meddelar all frånvaro för vårdplaneraren via Procapitas gruppmail alternativt via fax. 2.2 Enheten för myndighetsutövning vård och omsorg & LSS Enheten ansvarar för att: Kontrollera fax och Mina planer dagligen. Fördela faxmeddelande till legitimerad personal och utförarens gruppledare. Boka tid tillsammans med övriga deltagare för vårdplanering. Delta i vårdplaneringar. Besluta om bistånd som ska gälla den första månaden efter utskrivning. Enhetschefen för myndighetsutövning vård och omsorg & LSS fattar beslut om brukare som ska vårdas i extern regi med kommunalt betalningsansvar. 2.3 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS har yttersta ansvaret för patientsäkerhet och kan därmed besluta att utföraren inte kan ta emot brukare på grund av brister i patientsäkerheten. 2.4 Utförare Utföraren ansvarar för att: Kontrollera och handlägga meddelande i Procapita, Mina planer och fax dagligen samt fördela till berörda personalkategorier. Korrigera meddelande som kommit fel. Bevaka betalningsansvar. Besluta om utskrivningsdag. Alltid meddela vårdplaneraren i meddelandefunktionen i procapita vilken dag brukaren faktiskt kom hem. Om utföraren ändrar utskrivningsdag som innebär förlängd vårdtid på sjukhus, bekostar utföraren de dagar som debiteras för brukarens vård. 2.5 Betalningsansvar Utskrivningsdagen infaller dagen efter utskrivningsmeddelandet anlänt till kommunen. Betalningsansvaret infaller dagen efter utskrivningsdagen under förutsättning att 5 vardagar förflutit sedan kallelsen till samordnad vårdplanering anlänt. Blanketten anses inkommen till kommunen den dagen, om den inkommer före 12:00, och som inkomna nästa dag om den kommer efter 12:00. Om brukare kvarstannar på sjukhus på grund av att kommunen inte kan ta emot, debiteras kommunen även för den önskade utskrivningsdagen.

5 5(12) 2.6 Regionens betalningsansvar Regionens betalningsansvar träder i kraft: När det saknas angiven läkare på hälsovalsenheten. Vid specialistläkarledd hälso- och sjukvård (tjänsteköp). Vid viss ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) (tjänsteköp), se separat rutin. Vid all vård under permissioner inklusive läkemedel, personalkostnader, förband och annat material. Om brukaren stannar kvar på sjukhuset på grund av försämrat tillstånd så att det påverkar vårdplanen. Blanketterna ska då makuleras och vårdplaneringsprocessen ska starta från början. I de fall då regionens personal beslutat att brukaren får kvarstanna på sjukhuset. 2.7 Kommunens betalningsansvar Kommunens betalningsansvar träder i kraft när: När enhetschefen för myndighetsutövning vård och omsorg & LSS beslutar att brukare får kvarstanna på sjukhuset då kommunen inte kan ta emot. MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) beslutar om brukaren inte kan anses få en säker vård på enheterna och därför måste stanna på sjukhuset. 3. Förenklad vårdplanering En förenklad vårdplanering innebär att brukaren kan gå hem från sjukhuset med oförändrade insatser från kommunen jämfört med innan brukaren blev inlagd på sjukhus. Om slutenvården önskar en förenklad samordnad vårdplanering bör vårdplaneraren ha kontakt med berörda parter i kommunen t.ex. sjukgymnast och arbetsterapeut innan kvittering sker. Förenklade rutiner kan endast användas om kommunen accepterar regionens önskemål om detta. Bevaka så att regionens personal vid förenklad vårdplanering med visst hjälpmedelsbehov har specificerat hjälpmedel och angett mått enligt särskild lista. Finns det behov av rehabilitering eller hjälpmedel som inte ingår i överenskommelsen angående förenklad vårdplanering ska slutenvården meddelas och ny kallelse begäras. Kallelsen till vårdplanering återsänds i dessa fall med godkännande av föreslagna insatser, inklusive datum för hemgång, och gäller som vårdplan. Vid förenklad vårdplanering skickas inget meddelande om utskrivningsklar. Vårdplaneraren/legitimerad personal dokumenterar överenskomna insatser i kommunens del av vårdplanen. Därefter publiceras vårdplanen av vårdplaneraren/biståndshandläggaren/ansvarig sjuksköterska.

6 6(12) 4. SVPL-processens två spår 1. IT-stödet Mina planer utgör huvudspår och gäller samordnad vårdplanering mellan slutenvård, hälsovalsenheten och kommun. 2. Fax gäller alltid vid samordnad vårdplanering i följande ärenden: psykiatrisk verksamhet (se separat rutin) ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) sjukhus utanför Skåne brukare med avsaknad av komplett personnummer brukare med skyddad identitet. när SVPL-IT inte fungerar. Samordnad vårdplanering som påbörjas med fax måste också avslutas med fax. Ett stöd för användare i Mina planer finns i manualen: samt online-hjälp i Mina planer. 4.1 IT-stöd Mina planer Vårdplaneraren fördelar inkommande ärenden. Följande ärende vidarebefordras redan i samband med att inskrivningsmeddelande har inkommit: Vårdplanering för brukare i särskilt boende vidarebefordras genom personnummerregeln Personnummerregeln Personnummerregeln innebär att alla meddelande gällande personer boende i särskilt boende går direkt till ansvarig sjuksköterska och inte via vårdplaneraren. Vårdplaneraren ansvarar för uppdatering av de personuppgifter som krävs för att personnummerregeln angående särskilt boende ska fungera Information vid akutbesök och vårdrapport Grundregeln är att vid akuta sjukhusbesök, där kommunens vårdpersonal varit involverade, ska alltid blankett Information vid akutbesök medfölja brukaren. Om slutenvården efter brukarens inskrivning begär en vårdrapport ska vårdrapporten i Mina planer användas. Vårdplaneraren vidarebefordrar begäran om vårdrapport till aktuell vårdplanerare/biståndshandläggare: För brukare med hemsjukvård, korttidsvård eller i särskilt boende till omvårdnadsansvarig sjuksköterska. För brukare som inte är känd av hälso- och sjukvården - till gruppledare i hemtjänst alternativt biståndshandläggare. Vårdrapporten skapas i Mina planer och kopplas till rätt brukare. När vårdrapporten är klar publiceras den och blir därmed tillgänglig för alla organisationer.

7 7(12) Övrig överrapportering Meddelandefunktionen i Mina planer kan användas för överrapportering av viktig information Inskrivningsmeddelande För ordinärt boende så bedömer vårdplaneraren vilken enhet som ska ha tillgång till ärendet och ger behörighet till rätt enhet och rätt roll. För särskilt boende styr personnummerregeln ärendet direkt till ansvarig enhet. Ansvarig sjuksköterska meddelar berörd arbetsterapeut och sjukgymnast, som sedan fortsätter att bevaka ärendet. Kvittering av inskrivningsmeddelande: Brukare i särskilt boende - kvitteras av ansvarig sjuksköterska. Övriga - kvitteras av vårdplanerare/biståndshandläggare Kallelse till samordnad vårdplanering Om slutenvården önskar en förenklad samordnad vårdplanering ska detta accepteras av dem som handlägger ärendet. Vårdplaneraren bör innan kvittering ha kontakt med berörda parter i kommunen t.ex. sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. I de fall kommunen inte godkänner förenklad samordnad vårdplanering så ska detta meddelas via meddelandefunktionen eller via telefon till slutenvårdsavdelningen. Kallelsen makuleras och en ny kallelse skrivs. Ursprungsdatum/tid gäller vid eventuellt betalningsansvar. Kvittering av kallelse till samordnad vårdplanering: Brukare i särskilt boende kvitteras av ansvarig sjuksköterska. Övriga kvitteras av vårdplaneraren. Om vårdplaneraren inte är i tjänst ansvarar utsedd biståndshandläggare. Den som kvitterat återkommer till vårdavdelningen inom 24 timmar antingen via telefon eller via meddelandefunktionen. Handlar det om ett personligt möte så ska det i meddelandet föreslås datum, klockslag och plats för vårdplaneringen. Om slutenvården ej anger rehabiliteringsbehov/hjälpmedelsbehov, men behov ändå verkar föreligga bör detta kontrolleras med slutenvården innan vårdplaneraren kvitterar Samordnad vårdplanering vårdplan Kommunens del i vårdplanen, inklusive rehabiliteringsplan fylls i av den/de som har vårdplanerat. Berörda yrkeskategorier i kommunen gör sin del av vårdplanen och anger sitt namn efter texten. Vårdplaneraren/ansvarig sjuksköterska klarmarkerar. Vårdplanen för ordinärt boende - justeras inom 24 timmar av vårdplaneraren/ biståndshandläggaren efter klarmarkering från övriga parter. Vårdplanen för särskilt boende - justeras inom 24 timmar av ansvarig sjuksköterska.

8 8(12) Om det är aktuellt med rehabilitering ska slutenvården komplettera vårdplanen med Bedömningsunderlag för rehabilitering. Kontrollera hälsovalsenhetens och slutenvårdens anteckningar innan vårdplanen justeras. Vårdplanen anses klar när alla tre vårdgivarna har justerat sin del. Om något saknas i den färdiga vårdplanen så ska omedelbar kontakt tas med slutenvården. Det är endast slutenvården som har mandat att bryta den slutliga justeringen för eventuella förändringar. OBS! Kontrollera att hälsovalsenhet och eventuellt rehabiliteringsansvar är klargjort samt behandlingsansvar när det gäller kostnadsansvar för förbrukningsoch sjukvårdsartiklar, egenvård m.m. innan vårdplan justeras Vårdplanen en dokumentationshandling Den slutjusterade vårdplanen skrivs ut eller sparas i pdf-format direkt i brukarens dokumentation: Ett ex. till SoL-dokumentationen (vårdplaneraren). Ett ex. till HSL-dokumentationen (legitimerad personal) Meddelande om utskrivningsklar Ansvarig gruppledare/legitimerad personal ska via meddelandefunktionen i Mina planer informera slutenvårdsavdelningen om när verksamheten kan ta emot brukaren. Vid förenklad vårdplanering skickas inget meddelande om utskrivningsklar Utskrivningsmeddelande Utskrivningsmeddelande skickas från slutenvården samma dag som brukaren skrivs ut. Vid information om att brukaren har avlidit på sjukhuset ska vårdplaneraren informera utförare och ansvarig biståndshandläggare samt avsluta pågående insatser i Procapita Epikriser och brukarinformation Den som tar emot överrapportering från slutenvården ska alltid begära att följande information medföljer brukaren: Medicinsk epikris Information om smittorisk (om samtycke finns) Signerat ordinationsunderlag/läkemedelslista/dosrecept Alla läkemedel för minst: - 3 dygn i ordinärt boende - 7 dygn för korttidsvistelse Behandlingsmeddelande för kostnadsansvar vid användande av sjukvårdsmaterial Egenvårdsbeslut Omvårdnadsepikris Påbörjad rehabiliteringsplan

9 9(12) Kostbehandlingsplan Mina planer processbeskrivning Slutenvård Hälsovalsenhet Kommun Start Start Start Skapa ärende Samtycke, skapa inskrivning och ev. begära vårdrapport Läsa/kvittera inskrivning Läsa/kvittera inskrivning Ev. skriva vårdrapport Skapa kallelse Läsa/kvittera kallelse Läsa/kvittera kallelse Meddela tid för vårdplanering Skriva/justera vårdplan Skriva/justera vårdplan Skriva/justera vårdplan + skriva ut och bifoga akt Meddela om utskrivningsklar Meddela tid för hemgång Meddela att brukaren lämnat avdelningen 4.2 Fax Nedanstående rubriker anger de meddelanden som kommer från slutenvården. I anslutning till varje rubrik redovisas uppgifterna som ska utföras. Blanketterna motsvaras av delprocesser och signalerar att någon uppgift ska utföras Hantering av alla faxmeddelande Enheten för myndighetsutövning vård och omsorg & LSS ansvarar för mottagande av fax. En kopia av faxmeddelandet läggs i ansvarig biståndshandläggares postfack. Samtliga blanketter returneras om uppgifter saknas eller är oläsliga med begäran om ny. Faxmeddelandet ska snarast faxas vidare till berörd hemtjänstgrupp/legitimerad personal Inskrivningsmeddelande Inskrivningsmeddelande skickas när det troligen kommer att behövas insatser från kommunen eller om det reda finns insatser från kommunen. När samtycke finns Kontakta Region Skånes enhet om det står så på inskrivningsmeddelandet. Viktig information som har betydelse för brukarens vård ska rapporteras till sjukhuset inom 24 timmar om detta inte tidigare gjorts. Rapporten ska ske på faxad blankett Information vid akutbesök via kortnummer till aktuell avdelning på sjukhuset. Gruppledare och legitimerad personal ansvarar för detta.

10 10(12) Viktig information förmedlas från verksamheterna via procapita/fax till vårdplaneraren innan vårdplanering sker. Sjuksköterskan informerar Svensk Dos att brukaren är inlagd på sjukhus. När samtycke inte finns När inskrivningsmeddelande från slutenvården kommer utan den enskildes samtycke kan samordnad vårdplanering inte ske. Brukaren kontaktas då direkt av vårdplaneraren Kallelse till samordnad vårdplanering Vårdplanerare/legitimerad personal kan uppmärksamma läkaren på vårdcentralen via fax om man önskar läkarens medverkan vid vårdplaneringen I vårdplanen ska tydligt anges Vem som ansvarar för de olika insatserna och uppföljning av resultatet angående brukarens vård. Utskrivande läkare ska ta ställning till om hälso- och sjukvårdsinsatsen kan betecknas som egenvård eller ska utföras av hälso- och sjukvårdspersonal. I beslut om egenvård ska tydliggöras vem som ska ansvara för brukarens läkemedel. Brukarens funktionsnedsättning som eventuellt kan medföra hjälpmedelsbehov. Vem som har kostnadsansvar för sjukvårdsartiklar, sondmat m.m. Se dokument Förtydligande avseende kostnadsansvar för förbruknings och sjukvårdsartiklar samt vissa tekniska och medicinska behandlingshjälpmedel. Vårdplanen ska justeras av slutenvårdens läkare. Därefter ska hälsovalsenhetens läkare och vårdplaneraren justera vårdplanen inom 24 timmar. Kommunen måste veta att hälsovalsenheten tagit över ansvaret innan signering Underrättelse om utskrivningsklar Syftet är att berörda parter ska informeras i tid om att brukaren kommer att vara utskrivningsklar viss dag. Meddelande om utskrivningsklar skickas senast dagen innan brukaren beräknas vara utskrivningsklar. Om brukaren inte kan åka hem den dagen meddelandet avser ska slutenvården informera berörda parter. Ett nytt utskrivningsmeddelande ska då skickas dagen innan brukaren är utskrivningsklar igen om vårdplanen fortfarande gäller. Om vårdplanen inte gäller ska en ny kallelse till samordnad vårdplan ske Utskrivningsdag Följande dokument ska skickas med samma dag som brukaren skrivs ut: Medicinsk epikris Ordinationslista läkemedel Ordinationslista, övrigt

11 11(12) Recept läkemedel/apo-dos Omvårdnadsepikris Rehabiliteringsplan Hjälpmedelskort ADL-status eller liknande, och eventuell sjukgymnastremiss Egenvårdsdokumentation Övriga dokument och anvisningar efter behov. Identifierbara läkemedel (helst originalförpackning) för 7 dagar ska skickas med brukaren från sjukhuset. I de fall brukaren har APOdos ska samtliga läkemedel skickas med vid förändringar i ordinationerna. Om utskrivning av brukare ska ske i nära anslutning till helger eller storhelger ska omvårdnadsansvarig sjuksköterska/vårdplaneraren begära att få ett ytterligare utskrivningsmeddelande till den fax som finns på enheten som ansvarar för brukaren. Originalet ska alltså även skickas till samma fax på socialförvaltningen som vanligt. Det är viktigt att hälsovalsenheten tar ansvaret 24 timmar/dygn för den delen av vården som de ansvarar för. Kommunens vårdplanerare måste veta att den behandlande läkaren finns på hälsovalsenheten för att hemsjukvården ska kunna ta över ansvaret och vårdplanen fastställas. 5. Rutin för uppföljning av samordnad vårdplanering Syfte med uppföljningsmötet är: Uppföljning av föregående beslut senast 2-3 veckor efter hemkomsten. Att definiera uppgifter som ska utföras enligt SoL, LSS och HSL samt egenvård. Bestämma tidpunkt för eventuellt nästa uppföljning. Sammankallande till uppföljningen är biståndshandläggare förutom på korttidsenheten där sjuksköterskorna är sammankallande efter överenskommelse med brukaren. Brukarens behov avgör vilka personer som ska delta i uppföljningen och var planeringen ska ske. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ska alltid kontaktas. Den som ska ta över ansvaret ska alltid närvara. Ibland kan det vara befogat med ett professionellt förmöte. Sammankallande ansvarar för att övergripande överenskommelse om de olika insatserna dokumenteras och fördelas mellan SoL, HSL eller LSS. Eventuellt skrivs kontrakt med brukaren. Vid uppföljningsmötet bestäms när och hur nästa uppföljning ska ske och vilka som behöver närvara. 6. Samordnad individuell plan I samband med utskrivning sker en vårdplanering. Ser man därefter ett behov av att samordna insatser från flera aktörer tas initiativ till en samordnad individuell plan (SIP). En SIP kan initieras av brukaren, närstående, slutenvården, hälsovalsenheten eller kommunen.

12 12(12) En SIP kan bara upprättas med brukarens samtycke. I dokumentet Processbeskrivning för SIP i Lomma kommun beskrivs arbetsgången vid framtagandet av en samordnad individuell plan.

Diarienummer Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina Planer

Diarienummer Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina Planer Ansvarig Jakob Thorsteinsson verksamhetschef Dokumentnamn Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Upprättad av Gunilla Marcusson och Anna- Lisa Simonsson Ledningssystem Enligt SOSFS

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Gäller fr.o.m. 2010-04-12 Ersätter tidigare dokument ÖVERENSKOMMELSE

Läs mer

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 2. SVPL-IT Inloggning Öppna och logga in på din dator som vanligt. Stoppa in ditt SITHS - kort i kortläsaren Gå

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus Gäller fr o m: 2006-12-01 Ersätter: 2005-09-01 Blanketterna reviderade juni 2007

Läs mer

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT)

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT) Ansvarig Anna-Lisa Simonsson verksamhetschef Dokumentnamn Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Upprättad av Gunilla Marcusson och Liselott Trinse Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9

Läs mer

Lokal rutin. för samverkan vid in- och utskrivningsklar. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Stockholms läns landsting

Lokal rutin. för samverkan vid in- och utskrivningsklar. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Stockholms läns landsting Lokal rutin för samverkan vid in- och utskrivningsklar mellan Upplands Väsby kommun och Stockholms läns landsting Upplaga 1 Datum: 2014-12-11 Reviderad: 1 Innehållsförteckning 1. Säker vårdkedja i Upplands

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan

Gemensamma riktlinjer för samverkan Gemensamma riktlinjer för samverkan Samordnad individuell plan 2 Dokumentinformation Huvudmän: Landstinget och kommunerna i Norrbottens län Upprättat av: Länsgemensam samverkansgrupp Reviderad maj 2013

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 1 2010-10-04

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 1 2010-10-04 KLARA SVPL Lathund för Sjukhus Innehåll sid. Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden 4 Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inskrivningsmeddelande returnerat 7 som Felsänt Ändra/ Lägga

Läs mer

Förvaltning av 48-72

Förvaltning av 48-72 2016-04-25 Förvaltning av 48-72 Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningsgrupp personer med sammansatt behov av vård och omsorg Ssk på avdelningar Kontaktperson 48-72 Bashandledare Vårdplaneringsenheten Omsorgskoordinatorer

Läs mer

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Vad är WebCare WebCare är ett IT-stöd för informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan slutenvård, kommun och primärvård inom Stockholms län.

Läs mer

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26 KLARA SVPL Lathund för Kommun sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden d Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden Felsänt meddelande 7 Byt medverkande part 8 Lägga

Läs mer

SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt

SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt FÖRSTÄRKT MOTTAGANDE Arbetssätt för att säkerställa adekvat informationsöverföring och uppföljning i primärvården efter ett slutenvårdstillfälle SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt www.vardgivarguiden.se/sammanhallenvard

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid inoch utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid inoch utskrivning i slutenvården Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid inoch utskrivning i slutenvården N Våren 2013 presenterades en rapport som beskrev resultatet av

Läs mer

Informationsöverföring. & samordnad vårdplanering

Informationsöverföring. & samordnad vårdplanering Handläggare Gäller fr o m Dokumentnummer Version Informationsöverföring & samordnad vårdplanering Kommun Familjeläkarmottagning eller psykiatrisk öppenvård Slutenvård 1 Handläggare Gäller fr o m Dokumentnummer

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Denna riktlinje är gemensamt framtagen av representanter från Region Halland och kommunerna

Läs mer

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Reviderad av LGS 2015-10-15 Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Delregional överenskommelse mellan region och kommun när en patient med funktionsnedsättning från 18 år har behov

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 AN-2015/311.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Jonsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 2014-05-09 Gäller

Läs mer

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2010-04-28 KLARA-manual för Skövde kommunanvändare Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen 2 (11) Innehåll Inkomna meddelanden... 3 Patientadministrering...

Läs mer

Huvudadministratör i Prator

Huvudadministratör i Prator Huvudadministratör i Prator Beskrivning 1Definitioner...4 1.1Inledning... 5 1.2Om Prator...5 1.3Organisationens betydelse... 6 1.4Administratörsnivåer...7 1.5Utveckling, underhåll och felhantering...7

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 SN-2015/1603.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Socialnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för patienter i hemsjukvård mellan Ljusdals primärvård och äldreomsorgen, Ljusdals kommun.

Överenskommelse om samverkan för patienter i hemsjukvård mellan Ljusdals primärvård och äldreomsorgen, Ljusdals kommun. Division Primärvård/ vo Ljusdal Omsorgs- och socialförvaltningen Område: Hemsjukvårdspatienten där samverkan krävs Målgrupp: Vårdpersonal inom Landsting och Kommun verksamma inom Ljusdals kommun Ämne:

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Särskilt boende Senast reviderad 2008-06-25 Syfte och ansvar Syftet med en samordnad vårdplanering är att den enskilde tillsammans med alla berörda enheter skall

Läs mer

Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring

Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Förvaltningschef Catharina Johansson Fastställelsedatum: 20121107 Dokumentansvarig:

Läs mer

Region Skåne i samverkan med Burlöv, Kävlinge, Landskrona, Svalöv, Vellinge och Åstorps kommun. Revisionsrapport 6/2009

Region Skåne i samverkan med Burlöv, Kävlinge, Landskrona, Svalöv, Vellinge och Åstorps kommun. Revisionsrapport 6/2009 Revisionsrapport 6/2009 Region Skåne i samverkan med Burlöv, Kävlinge, Landskrona, Svalöv, Vellinge och Åstorps kommun Uppföljning av granskning av samverkan kring vård och omsorg om äldre Bengt Sebring,

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Samordnad Vårdplanering

Samordnad Vårdplanering Samordnad Vårdplanering Rutiner vid Samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Gäller från 2007-03-01, anpassad 2011-01-28 Rutiner SVPL 2011 1 (16) Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

UPPDRAGEN. Utredningen om betalningsansvarslagen

UPPDRAGEN. Utredningen om betalningsansvarslagen UPPDRAGEN En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården S 2013:14 (dir. 2013:104) beslutade 21/11 2013 Löper 2014-15 Betalningsansvarslagen S 2014:05 (dir 2014:27)

Läs mer

Region Norrbotten, Norrbotten Kommuner Luleå kommun, Haparanda kommun Luleå Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7

Region Norrbotten, Norrbotten Kommuner Luleå kommun, Haparanda kommun Luleå Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7 Rutin Pilot 25 april 9 juni 2017 INNEHÅLL Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7 Sök patient... 7 Samtycke... 7 Inskrivningsmeddelande... 7 Underlag (vänster meny under SPU i Lifecare)... 7 ADL (vänster

Läs mer

Informationsträff för piloter. Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016

Informationsträff för piloter. Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016 Informationsträff för piloter Treserva Genomförandewebb 3 mars 2016 Avvikelsemodulen Avvikelse på missad medicin, ingen SSK var med på meddelandelistan. Vilka får meddelande om avvikelsen? Avvikelser ska

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.

Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30

Läs mer

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för individer

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Samordnad vård och omsorgsplanering.hur svårt kan det va??

Samordnad vård och omsorgsplanering.hur svårt kan det va?? Samordnad vård och omsorgsplanering.hur svårt kan det va?? Sonja Strandell Utvecklingsmotor/distriktssköterska Maj-Len Genberg Domesjö Utvecklingsmotor/distriktssköterska Samordnad vård- och omsorgsplanering

Läs mer

Var? SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

Var? SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Beslutad på strategisk nivå 2012-03-02 Ersätter tidigare dokument

Läs mer

Regional rutin för egenvårdsbedömning

Regional rutin för egenvårdsbedömning Regional rutin för egenvårdsbedömning Rutin för utförare av hälso- och sjukvård i. De regionala rutinerna har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Rutinerna är fastställda av hälso-

Läs mer

Rutin för hemrehabilitering

Rutin för hemrehabilitering 1(5) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-01 Gäller från och med: 2008-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Anette Björk, Enhetschef

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur)

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015-03-23 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (struktur) INLEDNING BAKGRUND Socialtjänstlagen 1 (SoL), lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade 2 (LSS) och

Läs mer

Rutin för beställning av delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats samt information mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal.

Rutin för beställning av delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats samt information mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal. 12-03-27 1(5) Rutin för beställning av delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats samt information mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal. Kommunens övertagande av hälso- och sjukvårdsansvar

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande:

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande: Dokument/Rutin Rutin patientsäkerhetsberättelse Ansvarig Fastställt datum 2011-03-06 Reviderad 2015-01-08 Verksamhetschef Veronica Ringsäter Björkgårdens Vård och omsorgsboende Solna Patientsäkerhetslagen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Omvårdnadspersonal Dokumentation HSL 2010-03-15. Rutin för dokumentation av omvårdnadspersonal vid hälso- och sjukvårdsinsatser

Omvårdnadspersonal Dokumentation HSL 2010-03-15. Rutin för dokumentation av omvårdnadspersonal vid hälso- och sjukvårdsinsatser Socialtjänsten Omvårdnadspersonal Dokumentation HSL 2010-03-15 Rutin för dokumentation av omvårdnadspersonal vid hälso- och sjukvårdsinsatser Som omvårdnadspersonal utför man ibland hälso- och sjukvårdsuppgifter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner MANUAL 1(7) Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner Samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvård. (SOSFS 2005:27 ) 1) Signal till socialtjänsten vid inläggning. Vid inskrivning av samtliga

Läs mer

Överenskommelser om vård och omsorg för äldre, KSLrekommendation

Överenskommelser om vård och omsorg för äldre, KSLrekommendation SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-12-14 AN-2015/369.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämden Överenskommelser om vård

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Ansvarig för rutin: Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) MAS Beslutad (datum och av vem): Förvaltningsledningen Version Version 2 Process: HSL Giltig till och med: 2016-03-15 Riktlinje för

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-03 1.0 1 (10) Link Slutenvård psykiatri Samordnad vårdplanering i Cosmic Link är det verktyg som ger möjlighet för slutenvård, primärvård, här ersatt med psykiatrisk

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna

Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2016-03-21 Ulrika Ström, Ingrid Olausson Lillemor Berglund Riktlinje för medicintekniska produkter/hjälpmedel individuellt förskrivna 1 (7) Datum 2016-02-28

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Regional SAMSA Version: version 3.0 baserad på Gemensam Rutin i Västra Götaland

Läs mer

Riktlinjer Egenvård i Halland

Riktlinjer Egenvård i Halland När? Hur? Egenvård Var? Varför? Riktlinjer Egenvård i Halland Gäller f.o.m 2011-03-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Definition av egenvård... 4 Bedömning... 4 Riskanalys... 4 Läkemedel... 4 Dokumentation...

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Prop.2016/17:106 Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för den somatiska vården och 1 januari 2019 för den psykiatriska

Läs mer

Reviderad 140324 Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Vård och omsorg 140311

Reviderad 140324 Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer. Vård och omsorg 140311 Rutin Reviderad 140324 Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 140311 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av MAS MAR Fastställd av Fastställd datum

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Reviderad 101108 VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090916 RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Biståndsärende bedömer och beslutar efter ansökan från den enskilde. n skickar uppdraget till enhetschefen

Läs mer

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar

Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Bilaga 22 sida 1 (6) Bilaga 22 till kundval hemtjänst IT relaterade beskrivningar Rev. 2015-02-19 Bilaga 22 sida 2 (6) 1. Beskrivning av befintliga IT-system 1.1 Beställarens Intranät Entreprenör ska via

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter

Riktlinje för delegering av medicinska och rehabiliterande arbetsuppgifter RIKTLINJE Gäller från Utfärdat av Godkänt 2015-09-25 Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Anna Gröneberg, Utvecklingsledare HSL Ingrid Olausson, Mas Ulrika Ström, Mar Riktlinje för delegering av medicinska

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare MURTEGLETS VÅRDBOENDE Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150112 Maj Millborg Mallen är anpassad av Vardaga utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

MANUAL för samplanering i hemmet - Sigtuna

MANUAL för samplanering i hemmet - Sigtuna MANUAL för samplanering i hemmet - Sigtuna Bakgrund Då den enskilde behöver insatser från både socialtjänst och hälsooch sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en så kallad samordnad

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-06 Agneta Nilsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Samarbetsformer gällande samordnad vårdplanering mellan Jämtlans läns landsting och kommunerna i Jämtlands län.

Samarbetsformer gällande samordnad vårdplanering mellan Jämtlans läns landsting och kommunerna i Jämtlands län. Kommunförbundet Jämtlands län Ersätter dokument, Vårdplaneringsrutiner mellan Jämtlands läns landsting och kommunerna i Jämtland/Härjedalen Fastställd av, Karin Strandberg Nöjd, landstingsdirektör och

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentnamn: Upprättad: 2015-02-03 Övergripande läkemedelshantering Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kristina Nyckelgård Förankrad i: Ledningsgrupper VoÄ och AoS

Läs mer

MANUAL SLUTENVÅRD https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering

MANUAL SLUTENVÅRD https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering INNEHÅLLSFÖRTECKNING: MANUAL SLUTENVÅRD 2016-03-15 https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering Skriva in patient... 2 Inskrivningsmeddelande... 3 Detaljinfo... 4 Inneliggande

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-22 Patrik Sjösten verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

psykisk funktionsnedsättning

psykisk funktionsnedsättning PRIO psykisk ohälsa Kommunerna och Landstinget i Kalmar län 2013-10-11 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Riktlinje för åtgärder vid dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för åtgärder vid dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje för åtgärder vid dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård Antagen i socialnämnden 2009-05-05 69 Denna riktlinje är framtagen tillsammans med flertalet av medicinskt ansvariga sjuksköterskor

Läs mer

en liten hjälpreda i konsten att föra journal

en liten hjälpreda i konsten att föra journal Maj 2007 en liten hjälpreda i konsten att föra journal Stockholm HVB Barn & Ungdom SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Denna hjälpreda utgår från socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Munkedals kommuns svar på remissyttrande över Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård (SOU 2015:20)

Munkedals kommuns svar på remissyttrande över Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård (SOU 2015:20) sida 1 2015-06-03 Dnr: 2015-120 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: Socialstyrelsen 2015/1650/FS Dnr: SKL 12/18853 Munkedals kommuns svar på remissyttrande över Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund för dokumentation i Treserva

Lathund för dokumentation i Treserva RUTIN 1(12) 2015-08-03 VON 2015/12, nr 2015.504 Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Lathund för dokumentation i

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Kontakt med läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal

Kontakt med läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal Sida 1 (6) 2015-06-08 Kontakt med läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal vid förändring av patients hälsotillstånd samt överföring till annan vårdinrättning MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar. Linda Almqvist (jurist)

Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar. Linda Almqvist (jurist) Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar Linda Almqvist (jurist) - Jag har en plan!..eller? Begreppsdiagram planer inom vård och omsorg mål för att uppnå

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-10 Beslutad av 1(10) Ninette Hanson Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Delegering Denna

Läs mer