Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet"

Transkript

1 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: Gäller från och med: Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta Widén Odder, Sofie Thelander Förvaltningschef verksamhetschef kvalitetsstrateg Gäller för: Utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet Referens (regelverk, lag, SOSFS etc): SoL, LSS, SOSFS 2014:5 Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet Lomma kommun Lomma Tel Fax E-post

2 Innehållsförteckning 1. Vad är social dokumentation? Syftet med dokumentationen För brukaren För verksamheten För insyn och tillsyn Vad står i lagen? Vem har ansvar för dokumentationen? Vad ska dokumentationen innehålla? Samtycke Beslutade insatser Genomförandeplan Följande uppgifter ska ingå i genomförandeplanen: Hur upprättas en genomförandeplan Sociala journalanteckningar Levnadsberättelse Bemötandeplan Vem har rätt att läsa? Brukare Närstående Personal Förvaring av dokumentationen Signering och ändring i dokumentationen Dokumentation enligt SoL, HSL och LSS (8)

3 3(8) 1. Vad är social dokumentation? Social dokumentation är den information som personalen inom vård och omsorg skriver ner i samband med utförandet av den hjälp och det stöd som personen har beviljats enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dokumentationen innebär en säkerhet för både brukaren och personalen. Den består av olika delar såsom samtycke, beslutade insatser, genomförandeplan, sociala journalanteckningar, levnadsberättelse och bemötandeplan. 2. Syftet med dokumentationen 2.1 För brukaren Dokumentationen fyller en viktig funktion då det gäller brukarens rättsäkerhet. Den spelar även en roll för brukarens insyn, medverkan och inflytande För verksamheten Dokumentationen är ett arbetsverktyg för att man ska kunna följa åtgärder och händelser av betydelse. Ny personal ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Brukaren ska vara trygg i att personalen får tillräcklig kunskap om dennes behov. För att utveckla och säkerställa kvalitet i omsorgsarbetet gentemot brukaren krävs en tillfredsställande dokumentation. En sådan krävs även för att möjliggöra uppföljning och omprövning av insatser. Dokumentationen behövs för verksamhetsplanering och den fyller även en viktig funktion för de anställdas rättssäkerhet i samband med klagomål och anmälningar. 2.3 För insyn och tillsyn För att möjliggöra insyn (t.ex. socialnämnden) och tillsyn (t.ex. revisorer, Inspektionen för vård och omsorg, Justitieombudsmannen) är det viktigt att genomförandet av insatser för brukaren kan följas. En ofullständig dokumentation medför svårigheter för verksamheten att lämna korrekta uppgifter rörande brukaren. 3. Vad står i lagen? Kraven på dokumentation regleras i socialtjänstlagen (SoL) och förvaltningslagen (FL). Syftet med FL är att stärka rättssäkerheten och underlätta för medborgaren att bättre kunna ta tillvara sin rätt i sina kontakter med myndigheter. Den ställer även krav på att språket ska vara lättbegripligt. I SoL finns preciserade bestämmelser om hur dokumentationen ska utformas och förvaras. För att dokumentationen ska kunna fylla sin huvuduppgift krävs att den innehåller tillräcklig, väsentlig och korrekt information. Endast de uppgifter som har betydelse med hänsyn till verksamhetens art och brukaren behöver dokumenteras. Ansvariga får inte låta bli att dokumentera under någon längre tid och det ska alltid vara möjligt att följa vad som händer. Dokumentationen ska vara objektiv och saklig och brukaren ska behandlas med respekt. Brukaren ska kontinuerligt informeras om att det förs anteckningar och att hon/han har rätt att ta del av dessa.

4 4(8) Kraven på dokumentation förtydligas i socialstyrelsens dokumentationsföreskrifter för verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5). 4. Vem har ansvar för dokumentationen? I Lomma kommun har socialnämnden ansvar för dokumentationen. Ansvarig chef är ansvarig för att det finns rutiner för dokumentation, samt att dokumentationen utförs på respektive område. All personal ansvarar för att händelser av vikt dokumenteras. Kontaktmannen eller annan utsedd person har till uppgift att se till att dokumentation för brukaren utförts. 5. Vad ska dokumentationen innehålla? Följande delar ska ingå i dokumentationen: Samtycke Beslutade insatser Genomförandeplan Sociala journalanteckningar Levnadsberättelse Bemötandeplan 5.1 Samtycke Den personal som har första kontakten med brukaren ska inhämta underskrivet samtycke. Samtycket läggs i personakten och förs in i Procapita för att bli läsbart för alla. 5.2 Beslutade insatser Beslutade insatser samt information som är väsentlig för utförandet av insatserna skickas av biståndshandläggaren via beställning i Procapita. 5.3 Genomförandeplan Kontaktmannen ska omgående erbjuda brukaren en träff för att upprätta en genomförandeplan. Genomförandeplanen är en plan som beskriver hur brukaren önskar få sin beslutade insats praktiskt genomförd och vilken målsättning som finns för hjälpen och stödet. Genomförandeplan ska upprättas i Procapita från första dag för insatser. Om brukaren önskar kan närstående vara med. Om brukaren inte kan medverka vid upprättande av planen tillfrågas god man eller närstående. Genomförandeplanen ska fastställas inom 3 veckor, vilket innebär att den skrivs ut från Procapita, undertecknas av brukaren samt kvitteras av biståndshandläggaren. Brukaren ska delges en kopia. God man eller förvaltare ska endast skriva under om inte brukaren själv kan. I annat fall skriver endast kontaktmannen under genomförandeplanen. En kopia på genomförandeplanen ska förvaras i en omvårdnadspärm hemma hos brukaren. Uppföljning ska ske vid varaktiga förändringar eller minst en gång var 6:e månad. I samband med uppföljning ska även person- och kontaktuppgifter i Procapita ses över och

5 5(8) uppdateras vid behov. Reviderad genomförandeplan ska skrivas ut och undertecknas av brukaren. Genomförandeplanens originaldokument förvaras i verksamhetens lokal tills dess att uppföljning skett eller då brukaren avlider, då skickas dokumentet till enheten för myndighetsutövning vård och omsorg & LSS Följande uppgifter ska ingå i genomförandeplanen: Brukarens namn, personnummer och adress Datum för upprättandet av planen samt planerat uppföljningsdatum Uppgift om brukaren deltagit i upprättande av genomförandeplanen, annars förklaring om varför inte Namn på övriga personer som deltagit i planeringen Uppgifter om vem som är kontaktman Uppgift om god man eller förvaltare Uppgift om beslutade insatser Uppgift om andra insatser som exempelvis färdtjänst Beskrivning av mål och delmål med respektive insats Beskrivning av hur, när och av vem insatserna ska utföras Brukarens behov och önskemål, både fysiska, sociala, psykiska och existentiella ska ligga till grund för planen Hur upprättas en genomförandeplan För att få en helhetssyn förs samtal kring hur brukaren klarar sig i sitt dagliga liv och vad hon/han behöver för att känna sig trygg och för att få meningsfullhet i vardagen. Exempel på frågor som kan beröras: Vad kan brukaren klara själv och vilket stöd behöver hon/han? Hur upplever brukaren sitt hälsotillstånd; syn, hörsel, förflyttning osv.? Vilken kontakt finns och vilka kontakter önskar brukaren ha med anhöriga, vänner och frivilligorganisationer? Hur ser brukaren på sin framtid? 5.4 Sociala journalanteckningar Händelser av betydelse för genomförandet av insatsen ska dokumenteras i Procapita direkt av involverad personal. Exempel på händelser av betydelse är: Påbörjad insats och avslutad insats Inflyttning och utflyttning från särskilt boende Det som avviker från uppgjord planering och varför, exempelvis om brukaren avböjer en insats När sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast kontaktas Besök på vårdcentral, inläggning på sjukhus etc. Utförarens kontakter av vikt med anhörig eller god man Att genomförandeplan upprättats eller följts upp Att levnadsberättelse upprättats eller följts upp Att bemötandeplan upprättats eller följts upp Brukarens upplevelser Klagomål/synpunkter och rapporterade avvikelser Inkomna handlingar, exempelvis brev

6 6(8) Om brukaren avlidit Syftet med sociala journalanteckningar är att få en aktuell bild av brukarens situation och hur denna utvecklas över tid. Journalanteckningarna ska inte vara mer omfattande än vad som behövs och ska beskriva det som är viktigt. De ska föras kontinuerligt, i kronologisk ordning samt vara daterade och signerade. Sociala journalanteckningar ska inte omfatta hälso- och sjukvårdsuppgifter. Som ett exempel kan omvårdnadspersonalen dokumentera att de tagit kroppstemperatur och vikt, men de ska inte dokumentera värdet. Tänk på detta när du dokumenterar: Skriv namnet på den det berör (undvik benämning brukare, vårdtagare etc.). Använd inte slangord eller förkortningar. Skriv bara om sådant som har betydelse för hjälpen och stödet. Skriv enkelt och lättförståeligt. Observera att skyddad identitet kan föreligga, vilket kräver extra uppmärksamhet. Vid ärenden med skyddad identitet, samråd med ansvarig chef Levnadsberättelse Syftet med levnadsberättelsen är att underlätta för personal att se brukaren som en individ bakom den funktionsnedsättning och/eller sjukdom som brukaren har. Den är av särskilt värde då det gäller personer som har drabbats av demenssjukdom eller annan sjukdom med kognitiv svikt som följd. Samtalet som leder till upprättandet av en levnadsberättelse öppnar för möjligheten att komma in på frågor som är av särskild vikt för brukaren; det som har varit, nuvarande livssituation och framtiden. Levnadsberättelsen upprättas på papper och förvaras i en omvårdnadspärm i brukarens bostad. Tillsammans med brukaren och/eller närstående beskrivs frågor som rör: Bostadsförhållanden Släkt och familj Tidigare arbete Kultur/språk Vardagsvanor Intressen; husdjur, vilken musik man lyssnat på osv. Det är frivilligt för brukaren att avgöra om levnadsberättelse ska upprättas och den görs alltid med respekt för den personliga integriteten. 5.6 Bemötandeplan För personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt som bor på särskilt boende ska en individuell bemötandeplan upprättas då det finns svårigheter kring omvårdnaden. En individuell bemötandeplan kan också vid behov upprättas för brukare i ordinärt boende. Syftet med en individuell bemötandeplan är att ge råd i samvaron med personen med demenssjukdom/kognitiv svikt och att arbeta med ett jag-stödjande förhållningssätt med inriktning på hur självkänslan/välbefinnandet kan stärkas.

7 7(8) Bemötandeplanen upprättas av kontaktmannen med stöd av sjuksköterska eller demenssjuksköterska. Uppföljning ska ske vid varaktiga förändringar eller minst en gång var 6:e månad. Bemötandeplanen upprättas på papper enligt framtagen mall och förvaras i verksamhetens lokal tills dess att uppföljning skett eller då brukaren avlider, då skickas dokumentet till enheten för myndighetsutövning vård och omsorg & LSS. 6. Vem har rätt att läsa? 6.1 Brukare Brukaren ska på begäran snarast få tillgång till den dokumentation som förs om henne/ honom. Det innebär att det alltid ska finnas möjlighet att kunna läsa dokumentationen. Omvårdnadspersonal får inte lämna ut journalhandlingar. Vid fråga om utlämnande ska alltid hänvisas till ansvarig chef. Ansvarig chef fattar beslut om att lämna ut journalhandlingar innehållande social dokumentation. Externa utförare kan lämna ut dokumentation som upprättats av dem. Ansvarig sjuksköterska eller medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) fattar beslut om utlämnande av journalhandlingar innehållande hälsooch sjukvårdsuppgifter. 6.2 Närstående Sekretess gäller i förhållande till närstående. För att ha rätt att ta del av dokumentation om brukaren krävs att vederbörande är utsedd som företrädare. I alla andra fall måste brukaren ge sitt samtycke till att närstående får ta del av information och dokumentation. Samtycke ska dokumenteras i Procapita. 6.3 Personal Den personal som deltar i omsorgen om brukaren har rätt att ta del av den dokumentation som behövs för att utföra arbetsuppgifterna. Personal som inte deltar i omsorgen har inte rätt att läsa dokumentationen. Kommunen följer regelbundet upp genom loggkontroller i Procapita. 7. Förvaring av dokumentationen Dokumentationen ska förvaras i den verksamhet som ansvarar för genomförandet av insatsen och således inte hos brukaren, med undantag från genomförandeplan och levnadsberättelse. Handlingar som rör brukares personliga förhållanden ska förvaras på ett betryggande sätt så att obehöriga inte får tillgång till dem. De ska också förvaras, så att de inte förstörs exempelvis av skadegörelse, brand, stöld och vatten. Dokumentationen ska finnas tillgänglig för den personal som behöver ta del av informationen för att kunna utföra sitt arbete, läsa och dokumentera. Inkommande handlingar som t.ex. brev från brukaren, närstående eller andra myndigheter ska skickas till enheten för myndighetsutövning vård och omsorg, för förvaring i personakten. 8. Signering och ändring i dokumentationen Dokumentationen ska innehålla uppgift om namn och befattning på den som har gjort en viss anteckning, när anteckningen gjordes och signerades. Tillägg, ändringar och rättelser i

8 8(8) journalen ska göras på sådant sätt att det tydligt framgår att det är fråga om ett tillägg, en ändring eller en rättelse. Den ursprungliga texten får inte göras oläslig utan ska strykas över. 9. Dokumentation enligt SoL, HSL och LSS Dokumentationen enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska hållas åtskild eftersom det är olika lagar som styr verksamheten. I Procapita dokumenteras SoL -, HSL - och LSSanteckningar i separata journaler. Om samma omvårdnadspärm hos brukaren används ska flikar skilja dokumentationen rörande de olika lagarna.

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 62:2010. Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 62:2010 Att efter förmåga få påverka och vara delaktig i sitt eget vardagsliv En studie om individuell genomförandeplan för social omsorg och vård

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Sekretess inom hälso- och sjukvården

Sekretess inom hälso- och sjukvården Sekretess inom hälso- och sjukvården 2014-03-10 Sekretess inom hälso- och sjukvården innehåller viktiga sekretessregler och exempel på frågeställningar som är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvården.

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga

Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga SUNDBYBERGS STAD OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Lokalt program för samordnad vård och omsorg kring personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och minnessvårigheter samt stöd till deras anhöriga Upprättat

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer