Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer"

Transkript

1 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling ska dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska händelser av betydelse. I 11 kap. 6 framgår att dokumentationen skall utformas med respekt för individens integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas. Bistånd enligt 4 Socialtjänstlagen är hjälp i hemmet, särskild bostad för äldre, korttidsvistelse m m. Socialstyrelsens allmänna råd om kvalitet Socialstyrelsen har i allmänna råd SOSFS 2006:11 angivit vad som ska ingå i ett kvalitetssystem för bl. a. äldre- och handikappomsorgen. Syftet med kvalitetssystemet är att säkra att den enskildes behov av omsorg, vård och kvalitet tillgodoses. I råden framhålls bl a att kvalitetssystemet bör säkerställa: att behovsbedömningar bygger på helhetssyn på den enskildes situation, möjligheter och behov där sociala, fysiska, medicinska, psykiska och existentiella behov beaktas att beslut om insatserna mål, inriktning och omfattning är tydliga och kan förstås att individuella planer upprättas att insatserna utformas tillsammans med den enskilde eller dennes företrädare

2 att en systematisk uppföljning av beslut, planer och insatser som berör den enskilde genomförs och dokumenteras samt vid behov omprövas Socialstyrelsen har också i SOSFS 2006:5 föreskrivit hur dokumentationen vid handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SOL ska innehålla, utformas och förvaras. Varför dokumentera? ( regleras i Förvaltningslagen 1986: 223) för att ha ett riktligt beslutsunderlag för att den enskildes rätt till insyn i sitt ärende ska vara möjlig för att ha ett underlag för vård och behandlingsplanering för att uppföljning och omprövning i ärendet skall vara möjlig för att kunna upprätthålla en kontuitet i arbetet för verksamhetsplanering, statistik och kvalitetssäkring för de anställdas rättsäkerhet för att möjliggöra nämndens, revisorernas, Länsstyrelsens, Socialstyrelsens och JO:s tillsyn Det ska också framgå vem som upprättat handlingen. Arkivbeständig dokumentation Dokumentationen ska föras på ett arkivbeständigt sätt. Detta innebär att dokumentera med blyerts eller tuschpenna eller rött bläck inte är tillåtet. Dokumentation inom utredarenheten Vem ska dokumentera? Biståndshandläggaren ansvarar för dokumentationen under utredningen och fram till ett beslut. Vad ska dokumenteras? Dokumentation vid handläggning av ärenden Biståndshandläggaren dokumenterar följande: tidpunkt för ansökan och hur ärendet aktualiserats vad den enskilde ansöker om ev. ställföreträdare eller biträde personkretstillhörighet vilka upplysningar handläggaren fått tillåtelse att inhämta och av vilka ev. behov av tolk bedömning av omfattningen av behov och rätt till stöd och service den sökandens(företrädarens) önskemål och synpunkter kommunikation i ärendet utredarens bedömning av lämpliga åtgärder samt förslag till beslut i ärendet beslutsmotivering underrättelse av beslut

3 uppgifter som rör ev. överklagande uppgifter som rör omprövning eller självrättelse begäran om inhibition uppgifter som rör domar verkställighetsdatum Denna dokumentation förvaras i den enskildes personakt. Dokumentation under genomförandet Vem ska dokumentera? Verksamhetschefen inom resp. enhet ansvarar för att den sociala dokumentationen fungerar enligt riktlinjerna under genomförandet. Vad ska dokumenteras? I genomförandeakten ska finnas: kopia av beslut/uppdragsbeskrivning individuell arbetsplan/ genomförandeplan social journal Detta utgör den enskildes sociala genomförandeakt inom resp. verksamhet. Individuell arbetsplan/genomförandeplan Utgångspunkten i den social dokumentationen är beslutet och insats och den uppdragsbeskrivning, som biståndshandläggaren lämnar till verksamhetsansvarig. Inom varje. verksamhet görs en individuell arbetsplan tillsammans med den enskilde/ dennes legala företrädare, som ska fastställa hur uppdraget ska genomföras. Syftet med att upprätta planer har sin utgångspunkt i biståndbeslutet och ska mer i detalj beskriva hur insatsen ska genomföras. Planen ska beskriva hur beslutet ska omsättas i praktisk handling. Innehållet i planen består av en faktadel och en arbetsplanering. Faktadelen Faktadelen ska innehålla: Namn på den som är berörd Deltagare vid planeringstillfället Beslutade insatser Tidpunkt för planens upprättande Tidpunkt för uppföljning

4 Arbetsplaneringen Arbetsplaneringen ska innehålla: Vilka insatser som ingår i biståndsbeslutet Vilka mål som gäller När och hur insatsen ska genomföras På vilket sätt den enskilde utövat inflytande över planeringen Vid stora förändringar av biståndsbeslutet är det ofta lämpligt att upprätta en ny plan. Social journal Genomförandet av en insats ska dokumenteras fortlöpande. Detta görs i den sociala journalen. Exempel på vad som kan dokumenteras i den sociala journalen är: när insatsen påbörjas när genomförandeplanen upprättats om det inträffat omständigheter som medfört att insatsen inte kunnat genomföras som planerat när genomförandeplanen följts upp och reviderats vad som kommit fram av betydelse vid kontakter med den enskilde eller andra som lämnat uppgifter om den som genomför insatsen gjort en anmälan enligt 14 kap. 1 eller 2 SoL när en handling kommit in eller upprättats om insatsen avslutats och av vilket skäl om den enskildes behov förändras Hur ska dokumentationen utformas? Följande krav ställs på en bra dokumentation: Den ska vara tillräcklig, dvs. alla ska kunna förstå vad som skrivits. Det skall tydligt framgå vad som hänt. Den ska vara väsentlig, dvs. inte för mycket runt omkring. Det ska vara rena fakta och inte vad man själv tycker eller tänker. Den ska vara korrekt. Det som dokumenteras ska vara sant och objektivt. Som personal ska man själv ha sett det man beskriver. Hur ska dokumentationen förvaras? Dokumentationen ska förvaras säkert, dvs. i ett låsbart skåp så att inte obehöriga kan få tillgång till uppgifterna. Dokumentationen ska förvaras så att den skyddas från förstörelse.

5 Handlingar ska vara ordnade, dvs. varje person har sin egen dokumentation. Handlingar i akten ska vara ordnade så att det klart framgår vad som är arbetsplan, social journal och arbetsanteckningar/ dagliga anteckningar. Arbetsplanen och den sociala journalen utgör den enskildes genomförandeakt. Dessa ska förvars i den verksamhet som ansvarar för genomförandet av insatserna. Vem kan ta del av dokumentationen? Den enskilde ska veta vad som ingår i den insats som beviljats och att det förs en dokumentation om detta. Dokumentationen kan den enskilde ta del av, när man så önskar. Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden är sekretessbelagda enligt Sekretesslagen. Anteckningarna är till för att den enskilde ska få en trygg och säker omvårdnad och att de insatser som beviljats genomförs och följs upp. Den personal som arbetar närmast den enskilde tar del av dokumentationen. Dokumentationen är också ett arbetsredskap för berörd personal. Om en handling eller uppgift lämnas ut till någon utanför den närmaste personalkretsen, skall det antecknas vem som fått uppgiften och när den lämnades ut. Hur göra efter avslutat uppdrag? När uppdraget är avslutat, skickas kopia på genomförandeplanen och sociala journalen till handläggaren, som ansvarar för den enskilde hela personakt. Gallring Huvudregeln är att anteckningar och andra uppgifter i personakten ska gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes i akten. Dokumentationen i enskild verksamhet som står under socialstyrelsens tillsyn ska bevara sina handlingar så länge de anses ha betydelse i verksamheten. Kundvalskontoret Elisa-Beth Widman Tillsyns- och kvalitetsansvarig för socialtjänsten

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Kundval inom äldreomsorgen

Kundval inom äldreomsorgen Kundval inom äldreomsorgen En modell i tiden ett val för framtiden? Valdemar Hansson Aktivitet inom Kompetensstegen FoU-trainee Uppsats nr 6 April 2008 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd. Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:3 (S) Allmänna råd Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst

Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst Tillämpningsanvisningar för biståndsbeslut omvandlade till tid gällande serviceinsatser i hemtjänst Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utgångspunkter... 4 Socialtjänstlagen rätt till bistånd... 4 Plan

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst

Meddelandeblad. Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna. Hälso- och sjukvård och socialtjänst Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för socialtjänst, verksamhet enligt LSS och kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), verksamhetschefer

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer