Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal"

Transkript

1 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser inför genomförandeplanen 3 Genomförandeplanen 3 Social akt/journal 4 Blanketter 4 Övrig dokumentation 4 Genomförandeplan 5 Social journal 6 Bilaga 1 6-7

2 2 ( 7) Om dokumentation Kravet på individuell planering och individinriktat synsätt återfinns i den lagstiftning, samt i de föreskrifter och allmänna råd som styr äldre- och handikappomsorgen. Socialtjänstlagen 11 kap. 5-6 LSS 2 1 a och b Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:11) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS; (SOSFS 2006:5) Varje människa vill helst klara sig själv. Om man på grund av sjukdom, skador eller funktionshinder behöver hjälp och stöd av andra är det särskilt viktigt att man själv kan påverka hur insatser ges. Den enskilde vet oftast bäst själv hur han/hon vill ha det. Individuell planering Även om man är beroende av andras hjälp, är det viktigt för den enskilde, att känna sig så oberoende som möjligt och på det sättet behålla sin självkänsla och sociala frihet. En individuell planering är också till för att ta till vara den professionella kunskap som finns kring den enskilde. Krav för olika yrkeskategorier återfinns i gällande lagstiftning, där det också betonas, att olika personalkategorier bidrar med sin specifika kunskap så att det blir så bra som möjligt för den enskilde. Den enskilde ska hållas informerad om vad som står i den sociala dokumentationen och har rätt att få läsa och ge synpunkter på denna. Därför är dokumentation viktig För rättssäkerheten, så att den enskilde ska ha inflytande och insyn i sitt ärende, samt för att den enskilde ska få de insatser han/hon har beviljats. För att få underlag för planering av omsorgsinsatser. För informationsöverföring mellan personal och för att upprätthålla en kontinuitet i arbetet. För att uppföljning och omprövning i ärendet ska vara möjlig. För att utveckla och säkerställa kvalitet i omsorgsarbetet gentemot den enskilde samt för verksamhetsplanering och statistik. För de anställdas rättssäkerhet i samband med klagomål och anmälningar. För att möjliggöra insyn och tillsyn från t.ex. nämnden, revisorer, Länsstyrelser och Justitieombudsmannen (JO). Vi kan ta del av dokumentationen Den enskilde: Den enskilde har rätt att ta del av allt som skrivs om honom/henne och har också rätt att framföra om han/hon anser att något i dokumentationen är felaktigt. Detta ska i så fall dokumenteras i den sociala journalen. Anhöriga: I förhållande till anhöriga gäller sekretess. För att som anhörig ha rätt att ta del av informationen krävs att den enskilde har utsett den anhörige som företrädare. I alla andra fall måste den enskilde ge sitt samtycke till att anhörig får ta del av information och dokumentation. Samtycke ska dokumenteras. Personal: Den personal som deltar i omsorgen om den enskilde har rätt att ta del av den dokumentation som behövs för att utföra arbetsuppgifterna.

3 3 ( 7) Förberedelser inför genomförandeplaneringen Innan genomförandeplaneringen påbörjas behöver personalen ha en god kunskap om den enskilde. Denna kunskap kan komma från; Beställning från biståndshandläggaren Välkomst- och ankomstsamtal där framförallt den enskildes behov och önskemål fångas in. Faktainsamling (dokumenteras i den sociala journalen) Om det är många yrkeskategorier inblandade kan det vara lämpligt att personalen kring den enskilde träffas för kommunikation /information vid ett förberedande möte. Vid detta förberedande möte fattas inga beslut utöver att utse vem som ska ansvara för upprättandet av genomförandeplanen och vilka som deltar i det fortsatta arbetet med planen. Hur lyckas man bäst Det är särskilt viktigt att den enskilde är delaktig i sin egen plan. Det är också lämpligt att så få personer som möjligt deltar i själva planeringen tillsammans med den enskilde utan att man för den skull tappar nödvändig kompetens. Genomförandeplanen Individuella genomförandeplaner ska alltid göras för personer som har hjälp inom Trelleborgs kommuns vård- och omsorg. Det första planeringsmötet ska ske inom 14 dagar från inflyttning till ett boende eller påbörjad insats. För korttidsvistelse krävs att arbetet påbörjas inom två dagar. För hemtjänsten gäller att en kopia på planen ska lämnas till biståndsenheten senast 3 veckor efter det att insatsen har påbörjats. Planen ska hållas aktuell och följas upp utifrån den enskildes behov och önskemål. Det får inte gå längre tid än sex månader mellan uppföljningarna. För person med serviceinsatser inom hemtjänsten ska uppföljning dock göras en gång per år. Vem/vilka gör genomförandeplanen Planen görs tillsammans med den enskilde. Beroende av dennes behov/önskemål deltar de yrkesgrupper som kan tillföra kunskap och förslag på åtgärder. Vanligtvis deltar kontaktmannen/kundansvarig, samt eventuell omvårdnadsansvarig sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Särskilt viktiga personer kan i det individuella fallet bjudas in att delta i planeringen, till exempel närstående, biståndshandläggare och läkare. Vem är ansvarig för att genomförandeplanen görs Enhetschef har ansvar för att den enskilde har en individuell genomförandeplan. Kontaktmannen/ kundansvarig ansvarar för att den konkreta planen genomförs. Tänk på att: Värderingar eller kränkande omdömen inte får förekomma. Den enskilde ska kontinuerligt informeras om att det förs anteckningar och att han/hon har rätt att ta del av dessa.

4 4 ( 7) Social akt/journal Social akt/journal hos utföraren ska innehålla; Kopia av biståndsutredning Kopia av biståndsbeslut Eventuell levnadsberättelse Genomförandeplan Löpande anteckningar (se exempel i bilaga 1) Biståndsutredningen ger underlag till genomförandeplanen. I vissa fall kan samtycke krävas, exempelvis för känsliga uppgifter. Av biståndsbeslutet ska det framgå vad som beviljats. Beslutet utgör grund för den planering som görs i samband med upprättandet av den sociala genomförandeplanen. Levnadsberättelsens syfte är att underlätta för personal att se den enskilde som en individ bakom de funktionshinder och/eller sjukdomar som den enskilde har och är av särskilt värde då det gäller personer som drabbats av demenssjukdomar. Blanketter I den sociala journalen dokumenteras avvikelser från planen samt uppföljning. Här dokumenteras de händelser som är av betydelse för den enskilde och dennes behov. Genomförandeplan görs gemensamt med den enskilde. Underlag till denna är bland annat Biståndsutredning, biståndsbeslut, levnadsberättelse, välkomstsamtal och liknande. Denna plan utgår från den enskilde. Genomförandeplanen är bland annat en beskrivning av vilka behov den enskilde inte kan tillgodose och vilka insatser som är beställda. Att inte kunna tillgodose behov är ett hinder för den enskilde, de olika insatserna är lösningen på detta hinder. Övrig dokumentation Utöver Social journal kan det finnas annan dokumentation som behövs för att kunna driva och utveckla verksamheten. Denna utgår från verksamhetens och de anställdas behov. Varje enskild verksamhet bedömer vad de behöver dokumentera utöver den individuella dokumentationen för den enskilde. När varje verksamhet gör en bedömning av behovet av information/dokumentation bör de grundläggande frågorna vara; För vems skull gör vi detta? Hur påverkar detta den enskildes integritet? Påverkar detta möjligheten för den enskilde att få leva som andra? Syftar insatserna till att den enskilde får rätt stöd till ett självständigt liv? I samband med upprättandet av genomförandeplanen söker man svar på framför allt följande frågor; Vad är det viktigaste för kunden att fortsätta klara att göra själv? Vilken typ av stöd behöver kunden för att klara att utföra det viktiga som denne nästan klarar?

5 5 ( 7) Genomförandeplan Planen ska innehålla; Behov Vad den enskilde inte själv kan klara att utföra. Resurser Vad den enskilde själv klarar eller om det finns andra resurser i omgivningen, till exempel anhöriga. Vilka mål som ska uppnås. Viktigt att dessa formuleras tillsammans med den enskilde och att de går att följa upp. Vad ska göras. Vilka insatser behövs för de behov den enskilde inte kan tillgodose själv. Hur och När insatserna ska ges samt Vem som gör vad. Det är kontaktman/kundansvarig tillsammans med den enskilde som är ansvarig för planen. Planen ska förvaras så att ingen obehörig kan få tillgång till den. Originalet ska finnas i genomförandeakten, en kopia hos biståndshandläggaren och en kopia hos berörd personal. Kontaktuppgifter I genomförandeplanen ska det även finnas kontaktuppgifter på vilka personer som kunden önskar att utföraren kontaktar, om något oförutsätt inträffar. Dessa personer kan vara anhörig, närstående eller legal företrädare.

6 6 ( 7) Social journal Den sociala journalen innehåller alla avvikelser från genomförandeplanen. Det kan till exempel röra sig om att den enskilde inte fått en planerad insats och/eller om den enskildes behov har förändrats utifrån vad som står i genomförandeplanen. Journalen ska också innehålla de uppföljningar som genomförts i enlighet med genomförandeplanen. Alla ansvarar för att dokumentera det man ser/är med om. Den sociala journalen tillhör genomförandeakten och ska sparas så att ingen obehörig kan få tillgång till den. Anteckningarna kan förvaras hemma hos den enskilde eller i personallokal beroende på vad som är lämpligt i det enskilda fallet. Bilaga 1 Nedan finns några exempel på löpande anteckningar. De följer checklistan över vad som kan vara åtgärder som vidtas, faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Erbjudande av insatser som den enskilde avböjer: NN erbjuds idag städning eftersom vi inte städade 15/2. Tackade nej/stina Andersson vårdbiträde/kontaktperson. När sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast kontaktas: Ringer sjuksköterskan Anna Frisk angående NNs röda finger(pekfinger vänster hand) /Stina Andersson vårdbiträde/kontaktperson NN låg på golvet när jag kom dit klockan Hon hade svårt att prata och hade inte ringt på trygghetslarmet. Ringer sjuksköterskan Anna Frisk som säger att jag ska ringa efter ambulans /Stina Andersson vårdbiträde/kontaktperson. Utförarens kontakter av betydelse med anhöriga eller god man: Ringer god man och berättar att NN behöver pengar till frisörbesök m.m. /Stina Andersson vårdbiträde/kontaktperson. Uppföljning av genomförandeplanen: Uppföljning av genomförandeplanen. Närvarande var dottern Lisa, NN, undertecknad och kontaktperson Stina Andersson /Lena Carlsson enhetschef. Det som avviker från uppgjord planering och varför: NN hade inte fått hjälp med att stiga upp och tvätta sig idag. Vid förmiddagens besök låg hon fortfarande kvar i sängen. Larmklockan låg för långt bort (vid kläderna) för att NN skulle kunna nå den. NN fick hjälp att stiga upp, tvätta sig och äta frukost klockan Larmklockan sattes på armen. Fyllt i avvikelseblankett och lämnat den till Stina Andersson /Anders Bengtsson vårdbiträde

7 7 ( 7) Besök hos sjukvården exempelvis hos läkare, inläggning på sjukhus: NN inlagd på sjukhus, medicinkliniken, misstänkt hjärtinfarkt /Lena Carlsson enhetschef Vårdplanering på sjukhuset. NN har haft en hjärtinfarkt. NN ska komma hem /Johan Hansson biståndshandläggare NN hem från sjukhus, ny genomförandeplan från och med idag/lena Carlsson enhetschef. Den enskildes upplevda situation: NN säger att hon fryser om fötterna. Kommer överens om att jag ringer dottern och ber henne köpa varma sockor eller tjocka morgontofflor. Ringer dottern Lisa, hon ska köpa några sockor och tofflor/stina Andersson vårdbiträde/ kontaktperson Idag ville NN diska efter frukosten. Handdiskade lite av varje /Anders Bengtsson vårdbiträde NN berättade att hon var ledsen efter dotterns besök. Ville inte äta någon kvällsmat/ Anders Bengtsson vårdbiträde. Besök som den enskilde får: NN berättade att hon haft besök av släktingar från Dalarna/Stina Andersson vårdbiträde/ kontaktperson. Utflykter och besök hos släktingar: NN var en av fem boende som åkte och drack eftermiddagskaffe på kaffestugan vid hamnen/stina Andersson vårdbiträde/kontaktperson. Klagomål: NN klagar på att hon fick bruna bönor som hon inte tål. Ringde köket och de kör ut köttbullar med potatismos. Klagomålsblankett ifylld och lämnad till kostchefen Kristina Fredriksson/Tomas Jönsson vårdbiträde.

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-05-27 Kristina Privér, Socialt ansvarig samordnare, Sas Förvaltningsgruppen 2 2014-10-07 Therese Lindén, vik Socialt ansvarig Förvaltningsgruppen samordnare,

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten

Genomförandeplan Mål och mening - rapporten Genomförandeplan Mål och mening - rapporten 1 Susanne Larsson FoU Södertörns skriftserie nr 122/14 FoU Södertörn är en forsknings- och utvecklingsenhet som ägs av kommunerna Botkyrka, Gotland, Haninge,

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Upplands Väsby kommun...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Natten är också en del av dygnet.

Natten är också en del av dygnet. RAPPORT: 2005:3 Natten är också en del av dygnet. Sociala enheten 2005-02-09 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-18922-2004 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer