Hjo kommun. Social dokumentation i genomförandet. Rutin. 1. Dokumenttyp. Rutin för Social dokumentation i genomförandet. 2. Fastställande/upprättad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjo kommun. Social dokumentation i genomförandet. Rutin. 1. Dokumenttyp. Rutin för Social dokumentation i genomförandet. 2. Fastställande/upprättad"

Transkript

1 Hjo kommun Rutin Social dokumentation i genomförandet 1. Dokumenttyp Rutin för Social dokumentation i genomförandet 2. Fastställande/upprättad av Jonas Engelbrektsson 3. Senast reviderad Klicka här för att ange text. 4. Detta dokument gäller för Samtliga verksamheter inom Vård och Omsorg 5. Giltighetstid Tillsvidare 6. Dokumentansvarig Verksamhetsutvecklare 7. Dnr

2 2 (13)

3 3 (13) Innehållsförteckning 1. INLEDNING Vad behandlar rutinen? Syftet med dokumentation GÄLLANDE LAGSTIFTNING Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service för funktionshindrade, LSS VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN DOKUMENTERAR PERSONAKT DOKUMENTATION I HANDLÄGGNING DOKUMENTATIONSSKYLDIGHET VID GENOMFÖRANDET DOKUMENTATION VID GENOMFÖRANDE Social journal OMSORGSPERSONALENS SOCIALA DOKUMENTATION Välkomstsamtal och Levnadsbeskrivning Genomförandeplan Syftet med genomförandeplanen Var ska genomförandeplanen dokumenteras/upprättas Tidsaspekten för genomförandeplanens upprättande Ansvar för att genomförandeplan upprättas Genomförandeplanens innehåll Målformulering i genomförandeplanen Uppföljning av genomförandeplanen Delaktighet Godkännande av genomförandeplan Förvaring av genomförandeplan Löpande anteckningar Avsteg från genomförandeplan... 12

4 4 (13) Händelser av vikt RÄTTELSER OCH TILLÄGG I DOKUMENTATION ANSVARSFÖRDELNING I UTFÖRANDEDOKUMENTATIONEN Enhetschefens roll och ansvar Medarbetarnas roll och ansvar Kontaktombudet... 13

5 5 (13) 1. INLEDNING 1.1 Vad behandlar rutinen? Innehållet i rutinen är riktat till alla som arbetar inom Vård och Omsorg i Hjo kommun. Rutinen ska vara ett stöd för personalen som dokumenterar själva genomförandet av hjälpinsatserna, d v s vid upprättandet av genomförandeplan och händelser av vikt (journalanteckningar i den sociala journalen). Mycket litet utrymme ägnas åt handläggningen, dvs. utredningen, bedömningen och beslutet som ligger till grund för genomförandet. Hälso- och sjukvårdspersonalens dokumentationsskyldighet enligt patientdatalagen behandlas inte heller i denna rutin. Rutinen är avsedd att ge stöd och vägledning i det dagliga arbetet. 1.2 Syftet med dokumentation Dokumentationen ger förutsättningar för god kvalitet och för ett professionellt förhållningssätt i arbetet. Genom dokumentationen säkerställs att: - det finns ett adekvat beslutsunderlag - den enskilde har möjlighet till insyn i sitt ärende - den enskildes rättssäkerhet upprätthålls - det finns underlag till en genomförandeplan - bistånds- och lsshandläggaren ska kunna följa upp och ompröva behovet av insatser - information mellan medarbetarna underlättas - kontinuitet kan upprätthållas - den anställdes rättssäkerhet upprätthålls - insyn från tillsynsmyndigheterna är möjlig - kravet på verksamhetsplanering, statistikinlämning och kvalitetssäkring 2. GÄLLANDE LAGSTIFTNING De som är verksamma inom vård och omsorg är skyldiga att känna till gällande lagstiftning och föreskrifter. I följande lagar finns bestämmelser om dokumentation: Förvaltningslagen (1986:223) om myndigheters serviceskyldighet och handläggningskrav. Socialtjänstlagen, SoL (2001:453) Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS (1993:387)

6 6 (13) Vidare så kompletteras ovanstående lagar med föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen så som: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:5) 2.1 Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service för funktionshindrade, LSS I socialtjänstlagen 11 kap 5 finns bestämmelser om skyldigheter att dokumentera både vid handläggningen av ett ärende och vid genomförandet av insatsen. Motsvarande bestämmelse finns även i LSS 21 a-d. Av dessa lagar framgår att: Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård- och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. 3. VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NÄR MAN DOKUMENTERAR Av socialtjänstlagen 11 kap. 6 och LSS 21b framgår att: Dokumentationen skall utformas med respekt för den enskildes integritet. Den enskilde bör hållas underrättad om de journalanteckningar och andra anteckningar som förs om honom eller henne. Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig skall detta antecknas. Dokumentation ska föras på ett respektfullt sätt utifrån den enskildes integritet. Det är viktigt att dokumentationen är skriven på ett sådant sätt så att den inte upplevs kränkande av den enskilde. Onödiga uppgifter om den enskildes förhållanden får inte finnas. I lag anges tre vägledande uttryck: Tillräcklig - med det menar lagstiftaren att informationen i dokumentationen ska innehålla nödvändig information om den enskildes bakgrund, beslutade insatser och orsak till dessa. Planerade insatser, viktiga aktiviteter och andra händelser som kan komma att påverka den enskildes välbefinnande. Väsentlig - här avses att informationen i dokumentationen ska innehålla uppgifter om sådant som är av betydelse för ärendets gång och av vikt för den enskildes vård och omsorg. Dessutom ska händelser som innebär avsteg från det normala dokumenteras.

7 7 (13) Korrekt - dokumentationen ska vara saklig och inte innehålla ovidkommande omdömen som kan uppfattas kränkande eller nedsättande om den enskilde. Den som dokumenterar ansvarar även för hur och vad som dokumenteras ur ett etiskt perspektiv. Ord kan vara värdeladdade och därför är det viktigt att ha syftet med dokumentationen som ledstjärna. Varför ska detta dokumenteras och till vilken nytta är det för den enskilde? Skriv så som du själv skulle vilja bli beskriven, är en bra ledstjärna. Dokumentationen ska skrivas på ett sådant sätt att den enskilde kan ta del av den. Språket bör vara enkelt och ledigt. Genom att begränsa dokumentationen till vad som är nödvändigt för det fortsatta arbetet tillgodoses den enskildes rätt till integritetsskydd. Av dokumentationen ska det även framgå vad som är faktiska omständigheter och vad som är bedömningar så att detta skiljs åt. Faktiska omständigheter vilar på en objektiv och sakliggrund utan att en värdering eller bedömning görs och bedömningar är en värdering som görs utifrån den faktiska omständigheten och som kan vara subjektiv. Det är således viktigt att ange källan till innehållet i dokumentationen. 4. PERSONAKT Personakten är grunden för all dokumentation i ett enskilt ärende. Alla handlingar som kommer in eller upprättas och som rör den enskilde personen ska förvaras i personakten. Personakten kan vara elektronisk och/eller fysisk (dvs pappersformat). Vidare görs inom Vård och Omsorg av en uppdelning avseende den fysiska personakten i myndighetsutövningen (förvaras hos ansvarig handläggare) och den fysiska personakten i verkställigheten (förvaras i den verksamhet som utför insatsen). De båda personakterna sammanförs då ärendet avslutas. 5. DOKUMENTATION I HANDLÄGGNING Med handläggning avses alla åtgärder från det att den enskilde ansöker om en insats hos kommunen till dess att handläggaren fattat ett beslut. Handläggningen ska dokumenteras i en personakt. När handläggaren fattat ett beslut skickas det i form av en beställning till enhetschefen för att verkställas. 6. DOKUMENTATIONSSKYLDIGHET VID GENOMFÖRANDET Utifrån lagstiftningen SoL/LSS (finns beskrivet under 2.1 i detta dokument), så föreligger dokumentationsskyldighet i genomförandet då det finns ett individuellt behovsprövat beslut enligt SoL och LSS. Finns det inget beslut, finns det heller ingen skyldighet att dokumentera på individnivå. Dokumentationsskyldigheten omfattar socialtjänstens personal, med följande undantag:

8 8 (13) Då insatser utförs av lekman eller objektsanställd anhörig (t.ex. arvoderad kontaktperson eller PAN-anställd personlig assistent som är anhörig), ska ansvarig enhetschef utföra dokumentationen i genomförandet. Då personlig assistans utförs i egen regi, dvs. när den enskilde brukaren är arbetsgivare själv för sina personliga assistenter, finns det ingen dokumentationsskyldighet. 7. DOKUMENTATION VID GENOMFÖRANDE Det är enhetschefens ansvar att se till att det förs social dokumentation i genomförandet för varje brukare. 7.1 Social journal Hur ett beslut genomförs ska sammanfattas i utförarens sociala journal. Den sociala dokumentation som utförs av personalen ingår som en del i utförandets sociala journal. Av utförarens sociala journal ska framgå: när insatsen har påbörjats när välkomstsamtal ägt rum när levnadsbeskrivning upprättats när genomförandeplanen har upprättats, följts upp och reviderats Löpande anteckningar gällande händelser av vikt: o avsteg från gällande genomförandeplan o förändringar kontakter med den enskilde eller närstående där något av betydelse för insatsens genomförande har framkommit att en Lex Sarah anmälan inkommit när en handling kommit in eller upprättats när insatsen har avslutats och av vilka skäl Inom Vård och Omsorg är sådeles allt som förs i verkställighetens sociala dokumentation att jämställas med utförarens socialjournal dvs. inga löpande arbetsanteckningar sammanfattas och raderas efter att sammanfattningen gjorts. Dokumentationen ska ske i verksamhetssystemet Magna Cura, med undantag av de verksamheter som inte har tillgång till datorer och därmed Magna Cura. 8. OMSORGSPERSONALENS SOCIALA DOKUMENTATION Omsorgspersonalen dokumenterar följande: - Välkomstsamtal och levnadsbeskrivning - Genomförandeplan - Avsteg från genomförandeplanen

9 9 (13) - Händelser av vikt 8.1. Välkomstsamtal och Levnadsbeskrivning Välkomstsamtal hålls på samtliga enheter då beslutad insats påbörjas. Kontaktombudet/en dokumenterar att välkomstsamtal ägt rum, vilka som var närvarande och vilken information som lämnats ut m.m. Notering görs även om att en levnadsbeskrivning lämnats ut. Levnadsbeskrivningens syfte är att få kunskap om den enskildes bakgrund för att lättare se människan bakom en funktionsnedsättning eller en sjukdom. Uppgifterna kan hämtas från någon anhörig eller närstående om personen inte själv kan berätta. Att lämna uppgifter till en levnadsbeskrivning är frivilligt för den enskilde. Då beslutade insatser endast är av servicekaraktär (städ, tvätt, inköp och matdistribution) inom hemvården och på korttidsavdelningen är inte inhämtade av uppgifter till levnadsbeskrivningen aktuellt. Information om social bakgrund m.m. går då att finna via beställningen från handläggaren. Levnadsbeskrivningen förs in i Magna Cura av kontaktombudet. Enhetschefen noterar i sin dokumentation att en levnadsbeskrivning upprättats. Levnadsbeskrivningen räknas inte som en allmän handling och det finns inga egentliga dokumentationskrav för denna. 8.2 Genomförandeplan Syftet med genomförandeplanen Genomförandeplanen syftar till att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet av en beslutad insats och att underlätta uppföljningen av den samma. Vidare är syftet att tydliggöra för den enskilde och personalen vad som ska göras, målet med det som ska göras, hur det ska göras, när det ska göras och vem som ska göras vad. (Upprättandet av genomförandeplanen innebär dock inte en ny biståndsbedömning) Var ska genomförandeplanen dokumenteras/upprättas Genomförandeplanen ska upprättas i den verksamhet som praktiskt genomför den beslutade insatsen. Utgångspunkten för upprättande av plan är att den enskilde eller dennes ställföreträdare medverkar eller ger sitt samtycke till upprättandet, då detta inte sker ska det dokumenteras att planen upprättats utan medverkan. Verksamheten har alltid en skyldighet att upprätta en plan och beskriva hur genomförandet av en beslutad insats praktiskt ska genomföras Tidsaspekten för genomförandeplanens upprättande Genomförandeplanen ska upprättas och färdigställas snarast efter att en beslutad insats påbörjats. En komplett genomförandeplan ska finnas upprättad senast inom två veckor efter att insatsen påbörjats. För korttiden gäller dock att komplett

10 10 (13) genomförandeplan ska finnas upprättad senast två dagar efter ankomst till korttidsavdelning Ansvar för att genomförandeplan upprättas Det är kontaktombudets ansvar att ta initiativ till en genomförandeplan, på korttidsavdelningen finns det dock specifik personal på varje arbetspass som ansvarar för att påbörja dokumentationen/upprättandet av genomförandeplanen. Det är också kontaktombudet som är ansvarig för att uppmärksamma att en ny plan ska göras. Det slutgiltiga ansvaret för att det finns en genomförandeplan för alla brukare vilar på ansvarig enhetschef. Kontaktombudet informerar arbetslaget samt enhetschef om resultatet. Enhetschefen noterar i sin sociala journal att en genomförandeplan upprättats Genomförandeplanens innehåll Genomförandeplanen ska med utgångspunkt från ett beslut om en insats beskriva hur insatsen praktiskt ska genomföras. Av planen ska det framgå: Vilka insatser som ingår Vilka mål som gäller för respektive insats När insatsen ska genomföras Hur insatsen ska genomföras Vem som ska utföra insatserna När och hur genomförandeplanen ska följas upp Hur den enskilde eller dennes företrädare utövat inflytande över planeringen Vilka personer som deltagit vid upprättandet av genomförandeplanen (planeringen) När planen fastställts För att möta ovanstående finns det trädstrukturer för dokumentationen framarbetade i verksamhetssystemet. Då dokumentationen sker utanför systemet ska blanketter användas där motsvarande struktur finns framarbetad Målformulering i genomförandeplanen Målformuleringen i genomförandeplanen ska vara individuellt utformade och bygga vidare på de mål som fastställts för insatsen under handläggningen av ärendet. Målens innebörd kan vara att hjälpa den enskilde att kompensera, utveckla, återfå eller bibehålla förmågor, intressen eller relationer. Som utgångspunkt vid målformulering kan begreppet smarta mål användas: S Specifika och individuella för just den personen M Mätbara där det går och behövs (för att kunna följa upp om målen uppnåtts) A Accepterade av de inblandade, både den enskilde och personalen (viktigt att den enskilde varit med och godkänt målen) R Realistiska/rimliga utifrån den enskildes möjlighet att nå dem och utifrån personalens möjlighet och resurser att ge stöd i detta arbetet.

11 11 (13) T A Tidssatta, mål som uppnås inom kort eller lång tidsperiod Ansvarsfördelade, anger vem som ansvarar för at de ska uppnås och när Uppföljning av genomförandeplanen Det är av största vikt att genomförandeplanen alltid är aktuell och den ska därför följas upp minst 1 gång var 6:e månad eller när behovet är förändrat. Det är viktigt att utföraren informerar biståndshandläggare om eventuella förändringar. Om ett nytt beslut tas i ärendet ska den gamla genomförandeplanen avslutas och en ny upprättas Delaktighet Vid upprättandet av genomförandeplanen ska den enskilde eller dennes företrädare medverka. Av dokumentationen ska det framgå hur den enskilde eller dennes företrädare utövat inflytande/delaktighet vid upprättandet samt vilka vem som medverkat. För ändamålet finns det i Magna Curas trädstruktur, ett sökord med rubriken delaktighet Godkännande av genomförandeplan Genomförandeplan bör undertecknas av både den enskilde och/eller dennes företrädare samt av personal (kontaktombud), det finns dock inget lagkrav på undertecknande av genomförandeplan vid godkännandet. För ändamålet finns det i Magna Curas trädstruktur, ett sökord med rubriken godkännande av plan. Det ska under angivet sökordet tydligt framgå på vilket sätt planen kommunicerats, med vem och när planen fastställts, detta gäller oavsett om planen undertecknas med en namnteckning eller ej. Undertecknad genomförandeplan ska i originalhandling föras till personakten Förvaring av genomförandeplan Genomförandeplanen är en del av personakten och räknas som en allmän handling. Eftersom den rör personliga förhållanden är den dock sekretessbelagd och ska behandlas därefter. Genomförandeplanen ska förvaras säkert så att inte obehöriga kan få tillgång till den. Därför finns genomförandeplanen dokumenterad i Magna Cura och säkert förvarad hemma hos den enskilde. Om den enskildpe inte vill ha planen hos sig ska den förvaras på ett annat säkert ställe. Eventuella bilagor ska förvaras tillsammans med planen. Den enskilde har dock rätt att ta del av den dokumentationen som berör honom/henne själv. Anhöriga har rätt att ta del av information och dokumentation då den enskilde gett sitt samtycke eller då de är utsedda som legala företrädare (god man/förvaltare). Berörd personal (den personal som deltar i omsorgen) har rätt att ta del av den dokumentation (ex genomförandeplanen) som behövs för att utföra arbetsuppgifterna. Om någon annan begär ut dessa uppgifter ska en sekretess- och menprövning göras.

12 12 (13) 8.3 Löpande anteckningar Syftet med löpande anteckningar är att få en aktuell bild av den enskildes situation och hur denna utvecklas dvs. innehålla uppgifter som har betydelse för det fortsatta arbetet. De löpande anteckningarna ska föras fortlöpande och i kronologisk ordning. De ska beskriva exempelvis faktiska omständigheter, händelser av betydelser, när insatser inte utförts enligt plan m.m. Anteckningarna är till för att berörda parter ska kunna följa upp beslutade insatser, mål och metoder. I Magna Curas trädstruktur finns i två rubriker med tillhörande underrubiker som utgör grunden för löpande anteckningar Avsteg från genomförandeplan Då omständigheter medfört att insatser inte kunnat genomföras i enlighet med genomförandeplanen ska dessa antecknas i journalen. För ändamålet finns det i Magna Curas trädstruktur, ett sökord med rubriken avsteg från genomförandeplan. Tillfällen då detta används är ex. då brukare avböjer hjälp eller då hjälpinsatserna måste utföras på annat sätt pga. försämrat allmäntillstånd/hälsa hos den enskilde Händelser av vikt Rubriken händelser av vikt med tillhörande underrubriker används för att dokumentera iakttagelser och viktiga händelser som är av betydelse för insatserna så som t.ex. förändringar i hälsotillståndet, samtal med anhörig eller god man som gett viktig information, kontakt med sjuksköterska, tandläkare, rehabiliterings/habiliteringspersonal, enhetschef, biståndshandläggare m fl., förändringar som kan vara viktiga vid uppföljning och omprövning av beslut, besök hos inrättningar som är av betydelse (läkare, tandläkare, m.m.). 9. RÄTTELSER OCH TILLÄGG I DOKUMENTATION Om man gör tillägg eller rättelser i dokumentationen måste man ändå kunna läsa tidigare skrivelser. I Magna Cura sker detta automatiskt med hjälp av funktionen Rättelser/Tillägg. All dokumentation som görs för hand och som ska sparas ska göras på ett arkivbeständigt sätt med kulspetspenna. Det är inte tillåtet att sudda ut eller stryka över med övermålningsfärg. Stryk istället över den felaktiga texten med ett streck utan att dölja underliggande text. Anteckna bredvid rättelsen vem som gjort 10. ANSVARSFÖRDELNING I UTFÖRANDEDOKUMENTATIONEN 10.1 Enhetschefens roll och ansvar Enhetschefen ska

13 13 (13) - regelbundet följa upp att det finns rutiner på arbetsstället för dokumentationen och att gällande dokumentationsregler följs. - handleda sina medarbetare i arbetet. - säkra att medarbetarna har förutsättningar att arbeta med utförardokumentationen. I detta ingår att se till att medarbetarna har tillräcklig kompetens och att arbetet inom enheten utformas så att det finns tillräckligt med tid att dokumentera. - säkra att dokumentationen löpande följs upp och utvärderas. - ansvara för att det förs en social journal för varje vårdtagare Medarbetarnas roll och ansvar Varje medarbetare är skyldig att hålla sig informerad om vilka dokumentationsregler som gäller och att medverka till att säkerställa en god dokumentation. En stor del av ansvaret för dokumentationen vilar på ledningen men det är varje medarbetares ansvar att informera sin närmaste chef om det finns kunskapsbrister, och/eller om det finns andra faktorer som hindrar medarbetaren att uppfylla ställda krav. Sådana förhållanden undantar inte var och ens ansvar att följa gällande lagstiftning och anvisade rutiner Kontaktombudet Verksamheterna ska ha utsedda kontaktombud för varje enskild person. Vilka arbetsuppgifter som ingår i funktionen finns beskrivet i separat dokument. När det gäller dokumentationen ska kontaktombudet: - bevaka att genomförandeplanen efterlevs i omsorgen om den enskilde, - regelbundet följa upp uppsatta mål, - informera ansvarig chef vid förändringar som eventuellt kan leda till omprövning av beslut.

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER. Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER. Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning Äldreomsorg och omsorg kring personer med funktionsnedsättning RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET AV INSATSER Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

ABCDE. Riktlinjer för utförardokumentation inom stadens omsorg om funktionshindrade. Socialtjänstförvaltningen Staben

ABCDE. Riktlinjer för utförardokumentation inom stadens omsorg om funktionshindrade. Socialtjänstförvaltningen Staben Socialtjänstförvaltningen Staben 2005-10-03 Handläggare: Johan Bonander 08 50825601 Riktlinjer för utförardokumentation inom stadens omsorg om funktionshindrade Riktlinjerna antogs av Kommunstyrelsen i

Läs mer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer

Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer 201002 Social dokumentation inom äldre- och handikappomsorgen i Upplands Väsby kommun. Riktlinjer Bakgrund Aktuell lagstiftning I Socialtjänstlagens 11kap. 5 framgår att handläggningen av ärenden som rör

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Social dokumentation

Social dokumentation Sid. 1 (6) Programområde eller övergripande: Äldreomsorgen Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 100218 Verksamhet: Beslutad av: Socialnämnden 100218 13 Reviderad:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen Vård- och omsorgsförvaltningen i Ulricehamns kommun 1 av 5 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-02-02 7 Riktlinjerna gäller som längst fram till 2020-02-02 (max 4 år) Dokumentägare:

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg

Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare inom vård- och omsorg Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2017-04-04 33 Dokumentet gäller som längst till 2021-04-04 Dokumentägare: Avdelningschef

Läs mer

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet.

3 I enlighet med 7 kap. 3 SoL och 23 a LSS gäller fjärde och sjätte kapitlen i dessa föreskrifter i tillämpliga delar även för enskild verksamhet. Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU,

2. lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, nedan förkortad till LVU, Nummer: SOSFS 2006:5 Rubrik: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS; beslutade den 17 februari

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation inom äldreomsorgsavdelningen

Riktlinjer för social dokumentation inom äldreomsorgsavdelningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-18 Reviderad 2007-01-23 Reviderad 2009-10-14 Riktlinjer för social dokumentation inom äldreomsorgsavdelningen Genomförandeplan Syfte Syftet med en genomförandeplan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL 2 RIKTLINJER Följande riktlinjer för dokumentation enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET. av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen

RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET. av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldre- och handikappomsorgen 1. Bakgrund 1.1 Syfte med dokumentation vid genomförande av

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Dokumentationsriktlinjer

Dokumentationsriktlinjer Dokumentationsriktlinjer 2015-09-17 Sammanfattning/syfte. Syftet med dessa dokumentations riktlinjer är att du som medarbetare ska få vägledning i arbetet med dokumentation. Som medarbetare är du skyldig

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Social dokumentation. inom enskild verksamhet. Social journal? Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen?

Social dokumentation. inom enskild verksamhet. Social journal? Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen? Social dokumentation inom enskild verksamhet Social journal? Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen? Social dokumentation inom enskild verksamhet ISSN 1103-8209,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Haninge

Riktlinjer och rutiner för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Haninge Riktlinjer och rutiner för individuell planering, dokumentation och uppföljning av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen i Haninge Uppdaterade och beslutade av Ewa Kardell 2013-03-20 FÖRORD Kraven

Läs mer

Utbildningsmaterial Social dokumentation i verkställigheten

Utbildningsmaterial Social dokumentation i verkställigheten Utbildningsmaterial i verkställigheten Varför dokumenterar vi? Brukaren ska få den hjälp och det stöd som hen har rätt till enligt biståndsbeslutet/beställningen. Hur, när och av vem stödet ska utföras

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Social dokumentation - en vägledning för externa serviceföretag, som dokumenterar manuellt

Social dokumentation - en vägledning för externa serviceföretag, som dokumenterar manuellt 1 Social dokumentation - en vägledning för externa serviceföretag, som dokumenterar manuellt 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Begreppsförklaringar... 3 1. Varför behövs dokumentation enligt SoL?...

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Anvisningar Social dokumentation

Anvisningar Social dokumentation Anvisningar social dokumentation Senast uppdaterat: 2011-07-06 Socialförvaltningen Anvisningar Social dokumentation För äldre- och handikappomsorgens personal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1

Läs mer

Anvisningar för dokumentation under genomförandet av bistånd och insats enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen

Anvisningar för dokumentation under genomförandet av bistånd och insats enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Anvisningar för dokumentation under genomförandet av bistånd och insats enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Man kan bli glad av ord. Man kan bli arg av ord. Man kan bli retad

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för social dokumentation i verkställighet inom omsorg om äldre och funktionshindrade

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för social dokumentation i verkställighet inom omsorg om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för social dokumentation i verkställighet inom omsorg om äldre och funktionshindrade Fastställd av socialnämnden 2010-08-25 2(5) Den sociala dokumentationen utgör en viktig del i kvalitetsarbetet

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn

Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Ylva Ehn Nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten Se Ylva Ehn Motiv för översyn av SOSFS 2006:5 Större enhetlighet, mer ändamålsenlig struktur för att dokumentationen ska kunna användas

Läs mer

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 1 Nacka kommuns grunder för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Antagna av Socialtjänstens ledningsgrupp 20090128 2 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte 3 Underlag 3 Flödesschema 4 Anmälan

Läs mer

Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen

Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Riktlinje för dokumentation vid genomförandet av insatser enligt SoL och LSS för personal inom äldre- och handikappomsorgen Antagen i socialnämnden 129 Genomförande Varför är det viktigt med dokumentation

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Bedömning av egenvård - riktlinje

Bedömning av egenvård - riktlinje Bedömning av egenvård - riktlinje Bakgrund Socialstyrelsen tydliggör i föreskriften Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012

REVISIONSRAPPORT. Granskning av LSS. Kvalitetssäkring av genomförandeplaner. Emmaboda kommun. 9 oktober 2012 REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS Kvalitetssäkring av genomförandeplaner Emmaboda kommun 9 oktober 2012 Jard Larsson, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

1(12) Dokumentation inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(12) Dokumentation inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(12) Styrdokument 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 50 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(12) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Antagen av Socialnämnden 2012-11-13, 108 Reviderad 2016-04-19 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner REVISIONSRAPPORT Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner LSS = lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Trelleborgs kommun 17 mars 2014 Jard Larsson Certifierad kommunal revisor

Läs mer

Riktlinjer för Dokumentation enligt Socialtjänstlagen och Patientdatalagen inom Vård och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun

Riktlinjer för Dokumentation enligt Socialtjänstlagen och Patientdatalagen inom Vård och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun Riktlinjer för Dokumentation enligt Socialtjänstlagen och Patientdatalagen inom Vård och äldreomsorgsförvaltningen i Alingsås kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Vård och äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

individuell planering och dokumentation

individuell planering och dokumentation Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom äldreomsorgen Godkända av nämnden för äldre och funktionshindrade (NÄF) 13 februari 2008 VÄRMDÖ KOMMUN 0 FÖRORD

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2010-05-05 Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen 4 2014-06-24 Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Förvaltningsledningen 5 2015-01-05 Ingrid Olausson,

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

förmedlingsmedel/egna medel

förmedlingsmedel/egna medel RIKTLINJER förmedlingsmedel/egna medel Dokumentets syfte Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare samt ge information till medborgare. Riktlinjerna innebär inte någon inskränkning

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS

1. Vägledning vid handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS 1(4) STYRDOKUMENT DATUM 2016-09-26 Riktlinjer kontaktperson enligt SoL 1 och LSS 2 Avgränsning gällande kontaktperson enligt SoL: Dokumentets innehåll avser handläggning och verkställighet inom socialpsykiatri

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30

Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Verksamhetsuppföljning Kvarngatan 2014-01-30 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten Elisabeth Rubin MAS 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Kvarngatans gruppboende ligger

Läs mer

Social dokumentation. En vägledning för personal i äldreomsorgen

Social dokumentation. En vägledning för personal i äldreomsorgen Social dokumentation En vägledning för personal i äldreomsorgen Förord Dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård

Läs mer

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SKÄRHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING Stöd till personer med funktionsnedsättning LSS gruppbostäder 1(5) Internkontroll, uppföljning av dokumentation i ParaSoL BILAGA Under mars/april 2009 genomförde LSS gruppbostäders

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Journalhandling En journalhandling är alla handlingar och anteckningar som innehåller uppgifter om patientens tillstånd och de åtgärder som genomförts eller

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Social dokumentation, vägledning för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen i. Härnösands kommun

Social dokumentation, vägledning för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen i. Härnösands kommun Socialförvaltningen Verksamhetsutvecklare KVALITETSDOKUMENT Social dokumentation, vägledning för omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen i Härnösands kommun Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic

Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic Grundläggande bestämmelser av Lejla Mulalic De grundläggande bestämmelserna om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar. Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68

Dnr SN11/68. Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 Riktlinjer för anmälningar enligt Lex Sarah SN 11/68 Dnr SN11/68 2/6 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 5 Anmälningsskyldighet... 5 Handläggning och hantering av anmälan... 6 Information

Läs mer

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner

Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner Revisionsrapport Granskning av LSS kvalitetssäkring av genomförandeplaner Uppvidinge kommun Jard Larsson 10 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Uppdrag, revisionsfråga och kontrollfrågor

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Lokal lex Sarah-rutin Kommunfullmäktige har utfärdat riktlinjer för nämndernas verksamhet när det gäller tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah i socialtjänsten (SoL)

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD

DOKUMENTTYP Riktlinje PUBLICERAD UPPRÄTTAD: 2015-03-18 UTGÅVA: 1 VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN Ledningssystem DOKUMENT Utlämnande av handlingar i socialtjänsten ORGANISATION VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN HANDLÄGGARE Kvalitetshandläggare DOKUMENTTYP

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Riktlinjer och Rutiner för Handläggning och Dokumentation inom LSS-verksamheten

Riktlinjer och Rutiner för Handläggning och Dokumentation inom LSS-verksamheten Riktlinjer och Rutiner för Handläggning och Dokumentation inom LSS-verksamheten Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-10-01 1 Riktlinjer och Rutiner för Handläggning och Dokumentation inom LSS-verksamheten

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

För dokumentation i social journal för utförare

För dokumentation i social journal för utförare För dokumentation i social journal för utförare Innehållsförteckning 1. SOCIAL DOKUMENTATION... 3 2. ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 3 3. GRUNDER FÖR DOKUMENTATION... 3 4. SYFTE OCH MÅL... 4 5. HUR SKA JAG

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Riktlinjer för Dokumentation i verkställighet

Riktlinjer för Dokumentation i verkställighet Riktlinjer för Dokumentation i verkställighet Vård och omsorgsavdelningen Mariestads kommun Gäller fr.o.m. 2013-01-21 Reviderad 2014-08-11 Reviderad 2015-06-02 Reviderad 2016-01-19 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation i verkställighet

Riktlinje för social dokumentation i verkställighet Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för socialdokumentation i verkställighet Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Johanna Ottosson, SAS Godkänd av Monica Holmgren, chef för vård-

Läs mer

Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende

Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende Tillsyn av rättssäkerheten för äldre personer i ordinärt boende Sammanfattning De flesta äldre anser att omsorgspersonalen har tillräcklig kompetens för att utföra insatserna och är i stort sett nöjda

Läs mer