Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)"

Transkript

1 Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge.

2

3 Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65 år och som har en funktionsnedsättning, kan vända dig till biståndskansliet för att söka om bistånd (stöd, service och omvårdnad) enligt socialtjänstlagen (SoL). Behovsbedömning Enligt socialtjänstlagen har alla som vistas i en kommun rätt att få bistånd för sin livsföring i övrigt om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Lagen talar inte om exakt vad du har rätt att få hjälp med utan det är varje persons individuella behov som avgör om han eller hon har rätt till stöd och hjälp enligt SoL. Genom det beviljade stödet ska du tillförsäkras en skälig levnadsnivå och målet är att stödet ska utformas så att det stärker dina resurser att leva ett självständigt liv. Du har rätt till bistånd när: du har ett behov av ett visst stöd. behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. stödet behövs för att du ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Stödets omfattning (antal timmar, dygn mm) bedöms dels utifrån ditt individuella behov men också utifrån annat stöd och med hänsyn till vad som i ditt fall kan betraktas som en skälig levnadsnivå. En kommun har även möjlighet att ge bistånd utöver vad som anses vara en skälig levnadsnivå om det finns skäl för det. I Huddinge kommun är dessa insatser: hemvårdsbidrag fönsterputs storstädning snöskottning turbunden resa

4 Barnperspektivet Vid en behovsbedömning beaktas alltid barnperspektivet. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet. Stödinsatser till föräldrar bedöms med utgångspunkt från barnets perspektiv. Hänsyn tas till vad som är bäst för barnet både vad gäller olika avlösningsformer och barnets möjlighet att få leva ett liv som andra barn. Vilket stöd kan man få från kommunen? Hjälp i hemmet Du kan få hjälp i hemmet om du på grund av din funktionsnedsättning behöver hjälp med personlig omvårdnad och/eller serviceinsatser. Personlig omvårdnad kan vara hjälp med att klä sig, äta, sköta personlig hygien, förflytta sig, tillsyn med mera. Serviceinsatser är stöd med praktisk hjälp i hemmet till exempel städning, tvätt, inköp eller måltidsdistribution. Hjälp i hemmet kan ges dag, kväll och natt veckans alla dagar. Trygghetslarm Trygghetslarm är till för att du ska kunna känna trygghet och säkerhet i din bostad under dygnets alla timmar. Med trygghetslarmet kan du på ett enkelt sätt tillkalla personal när du är i behov av hjälp. Trygghetslarmet är inte ett servicelarm som ska användas för att be om enklare tjänster utan ska nyttjas endast vid akuta situationer.

5 Boendestöd Du som bor i eget boende och som behöver hjälp med att tillsammans med personal till exempel städa din bostad, tvätta eller sköta inköp kan få hjälp av boendestöd. Stödet ska underlätta och öka möjligheterna till ett självständigt liv och delaktighet i samhället och bygger på att insatserna utförs tillsammans med dig. Ledsagarservice Du som behöver stöd med att ta dig till och från aktiviteter utanför bostaden kan få hjälp av en ledsagare. En förutsättning är att det finns en speciell aktivitet, till exempel en kulturaktivitet eller promenad. Ledsagarservice beviljas normalt inte för sådant som man hjälper varandra med i en familj, till exempel inköp av dagligvaror, post- och bankärenden. För dig som har en synskada kan det vara viktigt att ledsagaren har en speciell kompetens. Ledsagning kan då beviljas även till exempelvis inköp av dagligvaror i närmiljön. Kontaktperson Kontaktperson är en medmänniska som har tid och intresse för att lära känna och ge stöd till dig som har en funktionsnedsättning. Du kan till exempel gå på bio eller gå och fika med din kontaktperson. En kontaktperson ersätter inte professionella behandlingsinsatser eller hemtjänst. Avlösning i hemmet Ibland kan anhöriga som hjälper en person med funktionsnedsättning behöva stöd i form av avlösning. Det gäller till exempel föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller gifta/sammanboende där partnern har en funktionsnedsättning. Avlösning ges i eller i nära anslutning till hemmet.

6 Korttidsvistelse Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan beviljas korttidsvistelse i form av exempelvis en korttidsfamilj eller genom lägervistelse. Korttidsboende/ växelboende Korttidsboende/växelboende kan beviljas till dig som bor i eget/ ordinärt boende. Med korttidsboende/växelboende menas ett tillfälligt boende i en särskild boendeform (sjukhem, demensboende) som är förenat med omvårdnad. Ett växelboende innebär rullande perioder växelvis i det egna boendet och i det tillfälliga särskilda boendet. En förutsättning för växelboende är att det finns ett avlösningsbehov hos anhörig. Dagverksamhet Dagverksamhet kan beviljas till dig som bor i eget/ordinärt boende och som har en demensdiagnos eller en omfattande funktionsnedsättning. Syftet med dagverksamheten är att du ska få träning och aktivering för att bibehålla och kanske också förbättra olika funktioner. Stödet kan också ges som en form av avlösning för närstående. Dagverksamhet kan normalt erbjudas dagtid måndag till fredag. Särskilt boende Om du trots omfattande stöd i hemmet inte klarar ett vanligt boende kan en särskild boen-

7 deform vara aktuell. Det finns olika former av särskilda boenden; sjukhem, gruppboende för dementa och servicehus. Med omfattande stöd avses vanligen behov av kontinuerliga omsorgsinsatser under hela dygnet. Hemvårdsbidrag Hemvårdsbidrag kan beviljas till dig som vårdas av närstående i hemmet. Omvårdnadsuppgifterna ska framför allt bestå av hjälp med personlig omvårdnad, till exempel personlig hygien, hjälp med på- och avklädning och annat som man normalt inte bistår varandra med i en familj. Hemvårdsbidraget finns i fyra nivåer beroende på hjälpbehovet. Hemvårdsbidrag kan kombineras med andra stödinsatser såsom hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet med mera. Fönsterputs, storstädning och snöskottning Du som, på grund av din funktionsnedsättning, inte själv eller med hjälp av närstående kan utföra snöskottning, fönsterputs eller storstädning kan ansöka om detta särskilt. Dessa insatser ingår inte i hemtjänstpersonalens arbetsuppgifter. Snöskottning tillhandahålls dagligen måndag till fredag. Skottning sker endast av de ytor som är nödvändiga för din framkomlighet. Fönsterputsning och storstädning utförs av en städfirma med vilken Huddinge kommun tecknat avtal. Avgiften följer leverantörens faktiska kostnad. Turbunden resa Turbunden resa kan beviljas om du har behov av att ta dig till och från beviljad korttidsvistelse, korttidstillsyn eller daglig verksamhet/dagverksamhet. Förutsättningen är att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt till exempel genom allmänna kommunikationer eller att föräldrar skjutsar. Med turbunden resa avses resa mellan bostaden i Huddinge och aktuell verksamhet.

8 Hur ansöker man om stöd? Du som har frågor om stöd- och hjälpinsatser kan vända dig till kommunens biståndshandläggare. Telefonnumret står på sista sidan. Biståndshandläggaren kan ge dig ansökningsblankett och hjälpa till med att fylla i din ansökan. Du eller din företrädare (god man/förvaltare) måste själv ansöka om stödinsatsen. När det gäller barn ansöker vårdnadshavare om stödinsatser. Biträde/ombud Du har rätt att anlita en utomstående person som hjälper dig att föra din talan när du ansöker om bistånd. Det kan antingen vara ett biträde eller ett ombud. Biståndshandläggaren har dock rätt att begära att få träffa dig personligen. Tolkhjälp Om du inte talar eller förstår svenska har du rätt att begära tolkhjälp. Rätt till tolk har också du som är hörsel- eller talskadad. Vad händer sedan? När din ansökan kommit in till kommunen utreder biståndshandläggaren om du har rätt till det som du ansöker om utifrån din funktionsnedsättning, samt om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Ansökan kan ibland behöva kompletteras genom intyg från till exempel läkare eller arbetsterapeut. När utredningen är klar fattas ett beslut. Du får detta skriftligt oavsett om ansökan beviljas eller avslås. Beslutet är ofta tidsbegränsat, eftersom behovet av stöd kan förändras över tiden. Överklagan Får du helt eller delvis avslag på din ansökan har du rätt att överklaga beslutet. Du har rätt att få ett skriftligt beslut där det framgår varför du har fått avslag på din ansökan och hur du kan överklaga beslutet.

9 Din överklagan skickar du till biståndshandläggaren på kommunen som vidarebefordrar den till förvaltningsrätten där ditt ärende prövas. Biståndshandläggaren kan hjälpa dig att överklaga. Din överklagan ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från det att du tagit del av beslutet. När startar insatsen? När ett beslut om stöd är fattat startar insatsen så snart det är möjligt. Insatserna kan utföras av kommunens personal eller av annan utförare som är godkänd av kommunen. Utföraren gör, i samråd med dig, en genomförandeplan på de stödinsatser som du har fått beviljat. I samband med biståndsbeslut får du även ett separat avgiftsbeslut som skickas hem till dig. Du som bor på sjukhem eller gruppboende har din avgift uppdelad i tre delar; omsorgsavgift, måltidsavgift och hyresavgift. Förbehållsbelopp Med förbehållsbelopp avses det belopp som du har rätt att behålla av dina egna pengar innan avgift får tas ut. Kostnader för insatser? För vissa insatser tar kommunen ut en avgift. Avgiften är inte baserad på inkomst utan avgiftens storlek beror på hur mycket hjälp du behöver. Alla är dock garanterade ett förbehållsbelopp som ska täcka personliga behov.

10 Tystnadsplikt och sekretess All personal som arbetar med eller hos dig har tystnadsplikt. Detta innebär att personal inte får lämna ut uppgifter om dig eller tala om för någon vad de fått reda på när de arbetar tillsammans med dig. Tystnadsplikt gäller även mellan myndigheter. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Du som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan ha rätt att ansöka om stöd och service enligt LSS. Kommunens biståndshandläggare kan svara på dina frågor och hjälpa dig med ansökan. Hjälp oss bli bättre! Har du synpunkter eller klagomål på handläggningen, stödet eller hjälpen som du får kan du vända dig till kommunen. Din ansökan, utredningar och andra handlingar som rör ditt ärende är sekretessbelagda och får inte lämnas ut till andra personer eller andra myndigheter. Du har dock rätt att själv ta del av alla handlingar som finns i din akt. En särskild blankett Hjälp oss bli bättre finns på biståndskansliet. På Huddinge kommuns hemsida kan du enkelt fylla i ett webbformulär med dina synpunkter. Adressen dit är:

11

12 Kontaktuppgifter Biståndshandläggare: Telefon: Adress: Huddinge kommun Biståndskansliet Huddinge Besöksadress: Biståndskansliet Patron Pehrs väg 10, plan 3 E-post: Social- och äldreomsorgsförvaltningen Huddinge, Tryckeri: Kommuntryckeriet december 2011, Foto: Istockphoto.com, photos.com Social- och äldreomsorgsförvaltningen Telefon:

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Regler för ersättning av utförd tid

Regler för ersättning av utförd tid Regler för ersättning av utförd tid Tillämpningsregler för hur tid hos den enskilde ska registreras avseende hemtjänst, boendestöd, avlösarservice, avlösning och ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL),

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer