Rutin för hemrehabilitering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutin för hemrehabilitering"

Transkript

1 1(5) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: Gäller från och med: Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Anette Björk, Enhetschef Gäller för: Ingrid Bränd, arbetsterapeut Linda Hallner, sjukgymnast Enheten för Rehabilitering, Hälsa, Vård och Omsorg och utförare Referens (regelverk, lag, SOSFS etc): Ingrid Bränd, arbetsterapeut Linda Hallner, sjukgymnast Rutin för hemrehabilitering Bakgrund Hemrehabilitering (Hemrehab) innebär att rehabiliteringen integreras i vardagliga sysslor som är viktiga för den enskilde. Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast ansvarar för rehabiliteringen i hemmet och arbetar i nära samarbete med rehabundersköterska. Rehabundersköterskan som arbetar med den enskilde har ett rehabiliterande förhållningssätt och ser samband mellan utförande av vardagsaktiviteter och rehabiliteringsinsatser, samt har resurser i form av tid och kompetens för detta arbetssätt. Det är mycket viktigt för den enskilde och dess anhöriga att de känner sig delaktiga och trygga i rehabiliteringsprocessen för att uppnå bästa möjliga resultat. Mål och syfte Målet med Hemrehab är att patienten efter genomförd hemrehabilitering ska kunna fungera i det dagliga livets aktiviteter så självständigt som möjligt. Syftet är att: erbjuda ett alternativ till Korttidsenheten för patienter med fortsatt rehabiliteringsbehov efter vistelse på sjukhus möjliggöra en snabb återgång till ordinarie boende göra det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att bo kvar i sitt ordinarie boende erbjuda en tillfällig rehabperiod för personer i ordinärt boende Kriterier Patienten ska vara boende i Lomma kommun. Patienten ska vara i behov av rehabilitering i hemmet under en begränsad period. Patienten ska kunna klara förflyttningar med 1-2 personers hjälp. Patienten bör vara motiverad och förstå instruktioner. Eventuell närstående ska ges möjlighet att vara delaktig i planeringen. Bostaden ska vara tillgänglig utifrån bedömning av arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Lomma kommun Lomma Tel Fax E-post

2 2(5) Förväntade resultat ska vara realistiska att uppnå inom avsatt tidsperiod. Beslut Beslut om hemrehabilitering tas av Hemrehab-gruppen. Hemrehab kan erbjudas även när det inte finns behov av insatser enligt socialtjänstlagen. Rehabiliteringsinsatserna genomförs av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och rehabundersköterska i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen med fokus på funktions- och aktivitetsförmåga. Omvårdnads- och serviceinsatser grundar sig på biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och utförs helgfri vardag av Hemrehab. Under övriga tider på dygnet samt för trygghetslarm dygnet runt ansvarar ordinarie hemtjänst/hemvård för SoL-insatserna. Resurser HemRehab-verksamheten omfattar 75 % arbetsterapeut, 75 % fysioterapeut/sjukgymnast och 2 x 75 % rehabundersköterska. Samtliga personer är anställda inom Enheten för rehabilitering, hälsa, vård och omsorg. Ansvar Arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast ansvarar för att: tillsammans med biståndsbedömare/vårdplanerare göra bedömning om Hemrehab är aktuellt. fungera som samordnare av in/utskrivning inom Hemrehab och vara sammankallande till vårdplaneringar mm. planera och utföra rehabiliteringsinsatser samt upprätta rehab-plan tillsammans med den enskilde. genomföra veckoplanering. utvärdera rehab-insatserna. överrapportera till nästa rehab-aktör efter avslutad Hemrehab. Rehabundersköterska ansvarar för att: utföra omvårdnads- och serviceinsatser utifrån SoL-beslut. utföra HSL-insatser efter delegering eller muntlig/skriftlig instruktion från HSL-personal. dokumentera i Procapita. ha kontakt med och rapportera till hemvård, gruppchef/arbetsledare. medverka i upprättande och utvärdering av rehab-plan. medverka i veckoplanering. kontakta omvårdnadsansvarig sjuksköterska vid behov. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för: aktuella sjukvårdsinsatser i hemmet. Gruppchef/arbetsledare ansvarar för: planering och genomförande av SoL-insatser enligt gällande rutiner vardagar mellan kl samt dygnet runt på alla helgdagar.

3 3(5) Vårdplanerare/biståndshandläggare ansvarar för: bistånd enligt Socialtjänstlagen. Prioritering Hemrehab kan erbjudas enligt nedanstående prioritering. Prio 1. Hemgång från slutenvård Vid kallelse till samordnad vårdplanering (SVPL) blir arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast informerade av SVPL-teamet. Arbetsterapeut och/eller fysioterapeut/sjukgymnast följer vid behov med till SVPL för planering. Hemrehabs broschyr lämnas till patienten. Vårdplaneraren beslutar tillsammans med SVPL-teamet eller HemRehabs personal om hemgång med Hemrehab. Period om 4 veckor kan erbjudas med möjlighet till Prio 2. Hemgång från Korttidsenhet Remiss (Se separat lathund) krävs från Bjärred/Lomma-teamen och Hemrehabs arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast bedömer behovet och beslutar. Planering sker enligt gällande rutiner med berörd personal, beslut enligt SoL görs av biståndshandläggare. Period om 2 veckor kan erbjudas, med möjlighet till Prio 3. Vid vistelse i hemmet Vid behov av återkommande träningsperioder i hemmet kan möjlighet till detta finnas inom Hemrehab vid låg beläggning. Remiss (Se separat lathund) krävs från Bjärred/Lomma-teamen och Hemrehabs arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast bedömer behovet och beslutar. Befintligt SoL-beslut gäller. Period om 2 veckor kan erbjudas, med möjlighet till Antal patienter Maximalt 4 patienter kan samtidigt erbjudas Hemrehab. Vid dubbelbemanning reduceras antalet patienter. Möjlighet till flexibel in- och utslussning ska finnas. Tidsperiod Hemrehab erbjuds i första hand under 4 veckor för prioritet 1 och 2 veckor för prioritet 2 och 3. Möjlighet finns till förlängning av perioden med maximalt 2 veckor efter bedömning och beslut av Hemrehabs arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Hemrehab ansvarar för insatser vardagar kl med möjlighet till viss flexibilitet utifrån patientens behov. Ordinarie hemvårdspersonal ansvarar för insatserna övriga tider på dygnet på vardagar samt dygnet runt på helgdagar. Hemgång på eftermiddagar eller på fredagar bör undvikas.

4 4(5) Kontrakt Rehab-plan upprättas och skrivs under av patient och rehabiliteringspersonal. Program Programmet vecka 1-4 kan förändras/förkortas utifrån patientens behov. Vecka 1 Hembesök 1:a dagen av arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast, rehabundersköterska samt eventuellt sjuksköterska för bedömning av insatsbehov. Insatser utförs enligt SoL och med betoning de första dagarna på att skapa trygghet för patienten och närstående. Bedömning enligt instrumenten ADL-taxonomi, TUG, GMF, FBG4 utförs av arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast. Bedömning av hjälpmedelsbehov. Bedömning av eventuellt bostadsanpassningsbehov. Rehab-plan upprättas av arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast. Ev. HSL-delegering eller HSL-instruktion ges till berörd omvårdnadspersonal/rehabundersköterska. Fallriskbedömning med miljöbedömning (utifrån checklista) utförs av rehabundersköterska. Veckoplanering sker varje fredag kl med arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och rehabundersköterska för planering och ifyllnad av nästa veckas insatsschema. Vecka 2 Veckoplanering Vecka 3 Veckoplanering Kallelse till vårdplanering Vecka 4 Ny bedömning enligt instrumenten ADL-taxonomi, TUG, GMF, FBG4 utförs av arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Uppföljning av rehab-plan Vårdplanering med berörda Överrapportering till berörda Bredvidgång för kontaktman från hemtjänsten ska erbjudas Utvärderingsenkät till patienten lämnas ut av arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Vecka 12 Uppföljning enligt instrumenten ADL-taxonomi, TUG, GMF, FBG4 utförs av arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast Uppföljning av Fallriskbedömning med miljöbedömning görs av rehabundersköterska eller av arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast

5 5(5) Dokumentera/överrapportera till berörda Statistik Uppgifter gällande patientdata, dygnsantal, ADL-status, funktionsstatus (GMF, TUG, FBG4) dokumenteras och arkiveras i pärm som förvaras i arkivskåp. Dokumentation Journalföring - sker i Procapita av legitimerad personal och rehabundersköterska. Rehab-plan - original förvaras under hemrehab-perioden i separat hemrehab-pärm i arkivskåp. Kopia finns i omvårdnadspärm. Planen scannas till HSL-journal efter avslutad Hemrehab. Omvårdnadspärm - innehåller dokumentation enligt hemvårdens rutiner. Pärmen ska innehålla Rehab-plan, ADL-status, GMF-status, fallriskbedömning och ordination från arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Pärmen förvaras i vårdtagarens/patientens bostad. Genomförandeplan Rehabundersköterskan gör upp en tillfällig genomförandeplan som förvaras i omvårdnadspärmen. Kontaktman upprättar sedan en ordinarie genomförandeplan som förvaras i omvårdnadspärmen. Verkställighet av insatser enligt Socialtjänstlagen - registreras i Procapita av hemtjänstens gruppchef/arbetsledare. Överrapportering under Hemrehab-perioden Information till hemtjänst sker via Procapita eller muntligt vid behov till gruppchef/arbetsledare. Överrapportering till omvårdnadsansvarig sjuksköterska sker vid behov.

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Rutin för kost och nutrition

Rutin för kost och nutrition 1(10) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150401 Gäller från och med: 150401 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Jeanette Brink, MAS

Läs mer

Hemrehabilitering enligt Boråsmodellen Program för arbetsterapi och sjukgymnastik

Hemrehabilitering enligt Boråsmodellen Program för arbetsterapi och sjukgymnastik Hemrehabilitering enligt Boråsmodellen Program för arbetsterapi och sjukgymnastik Fastställd av verksamhetschefsgruppen 2009-10-09 Innehåll DEL 1 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR...2 SYFTE OCH MÅL...2 HEMREHABILITERING

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Torsås 11 01 11. Agnetha Karlsson

Torsås 11 01 11. Agnetha Karlsson Torsås 11 01 11 Agnetha Karlsson Sammanfattning Projektet har drivits av Torsås kommun och finansierats av stimulansmedel för Äldre, område rehabilitering. Erhållna medel 1 040 000:- under ett år. (2010)

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning SLUTVERSION 120928 GUNILLA LILLHAGER 1 1 BAKGRUND... 3 2 STYRANDE OCH STÖDJANDE DEFINITIONER... 4 2.1 REHABILITERING-

Läs mer

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal

Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal 1 ( 7) Social dokumentation - Riktlinjer för Vård- och omsorgspersonal Innehåll Sida Om dokumentation 2 Individuell planering 2 Därför är dokumentation viktigt 2 Vi kan ta del av dokumentationen 2 Förberedelser

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Teamträffar i hemtjänsten

Teamträffar i hemtjänsten HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Teamträffar i hemtjänsten Halmstad 2010-01-28 Åsa Rydberg Sammanfattning Teamträffar i hemtjänsten i Halmstads kommun har funnits sedan september 2007. Idag bedrivs teamträffar i

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vård- och omsorgsförvaltningen Sparad 2011-11-10 Vård- och omsorgsförvaltningen 2 (28) Innehållsförteckning 1 Vägledande bestämmelser

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans. Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Personlig assistans Vuxenförvaltningen 2012-01-01 Innehåll 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och utförarverksamheten... 1 2. Parter... 1 3. Giltighetstid...

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-05-27 Kristina Privér, Socialt ansvarig samordnare, Sas Förvaltningsgruppen 2 2014-10-07 Therese Lindén, vik Socialt ansvarig Förvaltningsgruppen samordnare,

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Öckeröseniorens. A till Ö

Öckeröseniorens. A till Ö Öckeröseniorens A till Ö Öckeröseniorens Öckeröseniorens A till Ö till Ö A Öckerö kommuns äldreomsorg ska präglas av trygghet, värdighet och en meningsfull vardag. Verksamheten ska stödja och underlätta

Läs mer