Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun"

Transkript

1 Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden (7) Elisabeth Fagerström Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning av hur vård- och omsorgsnämndens rehabiliteringsarbete bedrevs i september 2009 visade på en bristande tydlighet avseende uppdrag, mål samt enhetliga riktlinjer och rutiner. Utredaren fick fortsatt uppdrag att förtydliga rehabiliteringsprocessen. Syfte Syftet med föreliggande dokument är att ge information till allmänheten om rehabiliteringsprocessen samt ge övergripande riktlinjer för vård- och omsorgsnämndens rehabiliteringsarbete. Ansvarsfördelning, definitioner, mål, verksamhetsområden, prioriteringar och metodik ska vara tydliga för såväl kommuninvånare som verksamhetens personal. Som komplement finns inom varje verksamhetsområde en mer detaljerad beskrivning av rutiner och riktlinjer för den egna verksamhetens rehabiliteringspersonal (legitimerade arbetsterapeuter och sjukgymnaster). Ansvarsområden Sjukvårdshuvudmännens ansvar för rehabiliteringsinsatser framgår av hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763). De skånska kommunernas avgränsning gentemot Region Skånes rehabiliteringsansvar beskrivs i dokumentet Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne, 2009, som vanligen refereras till som Gränssnittsöverenskommelsen. 1 I korthet innebär gränssnittsöverenskommelsen att kommunen ansvarar för rehabiliteringsinsatser för: personer som bor i särskilt boende, personer som bor i bostad med särskild service enligt LSS och SoL och inte själva, eller med assistans/ledsagare, kan ta sig till regionens primärvård (tröskelprincipen) personer som bor i ordinärt boende och inte själva, eller med assistans/ledsagare, kan ta sig till regionens primärvård (tröskelprincipen) 1 sök Avtal och överenskommelser

2 Vidare anges att rehabilitering ska utföras i den miljö där träningen ger bäst effekt enligt överenskommelsen i den samordnade vård- och rehabiliteringsplaneringen. Om patienten kan ta sig till vårdcentralen men det är mera lämpligt att rehabiliteringen sker i hemmet ska sådana förutsättningar finnas. Utgångspunkten är alltid patientens behov och situation. Vid den samordnade vårdplaneringen bör det klargöras vilken huvudman som ska utföra insatserna. Rehabilitering kan också ske i samverkan mellan huvudmännen. 2(7) Hjälpmedelsförskrivning och bostadsanpassning ingår i rehabiliteringsprocessen. Hjälpmedelsansvaret är liksom det övergripande rehabiliteringsansvaret uppdelat mellan kommunen och Region Skåne men ansvarsfördelningen baseras på produktgrupper och överensstämmer inte med rehabiliteringsansvaret. 2 Personer med funktionshinder kan enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (SFS 1992:1574) söka bidrag till anpassning av bostaden för att möjliggöra ett självständigt liv i eget boende. Kommunen handlägger och fattar beslut i bostadsanpassningsärendena samt bekostar åtgärderna 3. Definitioner Rehabilitering är insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller behåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet (SOSFS 2007:10). Rehabilitering står för samordnade insatser från olika kompetensområden och verksamheter. Insatserna kan vara av medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social och teknisk art och kompensera utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen. Habilitering omfattar i princip samma insatser som rehabilitering men målgruppen är personer med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning och målet är att utveckla och behålla bästa möjliga funktionsförmåga. Specifik rehabilitering utifrån hälso- och sjukvårdslagen är relaterad till och kräver kunskap om människans normala funktioner och om den aktuella sjukdomen, skadan och den behandling/träning eller annan insats som utvecklar, återvinner och behåller funktionsförmågan. Specifik rehabilitering utförs av legitimerad arbetsterapeut och/eller sjukgymnast som utifrån bedömning och uppsatta mål planerar åtgärder. Åtgärderna kan utföras av annan vårdpersonal efter instruktion eller delegering. Arbetsterapeut och/eller sjukgymnast ansvarar för att följa upp och utvärdera resultatet. Ansvaret för att utföra specifik rehabilitering delas av sjukvårdshuvudmännen enligt gränssnittsöverenskommelsen För mer information se

3 Vardagsrehabilitering eller allmän rehabilitering föregås inte av en bedömning från arbetsterapeut eller sjukgymnast. Arbetet utgår från ett rehabiliterande förhållningssätt som är oberoende av brukarens funktionsnedsättning och som kan utföras av all personal. Planering och utförande sker på ett sådant sätt att brukaren ges stöd att behålla sina funktioner och sitt oberoende. Att arbeta med vardagsrehabilitering innebär att se och ta vara på brukarens egna resurser och möjligheter. Det är viktigt att som personal ha ett stödjande förhållningssätt och uppmuntra individen till egen problemlösning och eget handlande. All personal inom vård och omsorg har ett ansvar att arbeta med vardagsrehabilitering. En förutsättning för all rehabilitering är dock att den utgår från brukarens behov och önskemål och att planering sker i samråd med brukaren. Vardagsrehabiliteringen belyses inte närmare i detta dokument eftersom det inte är en hälso- och sjukvårdsinsats. 3(7) Rehabiliteringsprocessen Kommunfullmäktiges och vård- och omsorgsnämndens mål är styrande för vård- och omsorgsnämndens rehabiliteringsarbete. Detta innebär bland annat att insatserna ska utföras med flexibilitet, hög kvalitet och stor respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Den enskilde brukaren ska kunna påverka innehållet i och utformningen av den vård och omsorg, stöd och service han eller hon har behov av. Remiss eller motsvarande krävs inte för att få ta del av den kommunala rehabiliteringen. Arbetsterapeuts respektive sjukgymnasts utredning av brukarens rehabiliteringsbehov är dock en förutsättning för insatsen. Resultatet av utredningen, förslag på insatser samt mål och delmål ska diskuteras med och förankras hos brukaren. Om brukaren inte kan medverka kan diskussionen ske med närstående och/eller kontaktperson. Vid en samordnad vårdplanering planeras de insatser (sociala, medicinska, omvårdnadsrelaterade samt rehabiliterande) som krävs för att brukaren ska kunna komma hem efter en sjukhusvistelse och klara den första tiden i hemmet. Vid en individuell vårdplanering planeras de insatser (sociala, medicinska, omvårdnadsrelaterade samt rehabiliterande) som krävs för att tillgodose de behov som framkommit i det egna boendet. Bedömning av rehabiliteringsbehovet och planerade rehabiliteringsinsatser ska dokumenteras i en rehabiliteringsplan som utgör en del av den individuella vårdplanen. Uppföljning och utvärdering av genomförda insatser är en förutsättning för kvalitetssäkring.

4 Rehabiliteringsprocessen ska genomföras med stöd av de arbetsrutiner som beskrivs i beslutsstödsprocessen 4 enligt nedanstående: 4(7) Kommunal rehabilitering sker vanligen i brukarens närmiljö oavsett boendeform. En rehabiliteringsperiod är alltid tidsbegränsad men kan vid behov förlängas eller upprepas efter ny bedömning. Rehabiliteringsintensiteten är beroende av vilka mål som ska uppnås. Insatserna från arbetsterapeut och sjukgymnast kan variera mellan en insats per dag under en begränsad tid i samband med utredning och bedömning, till en eller ett par insatser per vecka under högst tre månader. Rehabiliteringsinsatser kan också utföras av annan personal på uppdrag av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. En viktig del i rehabiliteringspersonalens arbete är handledning och instruktion. I Lunds kommun finns externa utförare som ansvarar för vård och omsorg inklusive rehabilitering på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden. De övergripande målen för rehabilitering, liksom rehabiliteringsprocessen och prioriteringsordningen, gäller även för externa utförare. Rehabilitering inom olika verksamhetsområden Särskilt boende för äldre Rehabilitering inom särskilt boende syftar i första hand till att bevara brukarens aktivitetsoch funktionsförmåga och att förebygga eller fördröja försämringar. Möjlighet till rehabilitering efter sjukhusvård ska finnas. Boenden för äldre drivs dels i vård- och omsorgsnämndens egen regi, dels av externa utförare på uppdrag av nämnden. Ett biståndsbeslut är en förutsättning för boendet. Oavsett utförare är det arbetsterapeuter och sjukgymnaster som ansvarar för att utreda, planera, samordna och följa upp rehabiliteringsinsatserna. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar vanligen mot två eller flera boenden. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster ska bedöma och regelbundet följa upp brukarens aktivitets- och funktionsförmåga. I samråd med brukaren och vid behov kontaktman eller närstående planeras rehabiliteringsinsatserna som ska dokumenteras i den individuella vårdplanen. 4 sök Beslutsstöd

5 Förskrivning av individuella hjälpmedel ingår som en del i rehabiliteringen. 5(7) Arbetsterapeut och sjukgymnast ska finnas närvarande i de boendes vardag för att kunna ge personalen handledning och stöd inom ramen för sin kompetens. I förekommande fall ska träning och behandling kunna ges individuellt och/eller i grupp. Brukare med vissa insatser enligt LSS 5 Brukare i bostad med särskild service enligt LSS liksom brukare med daglig verksamhet har huvudsakligen behov av habiliteringsinsatser. Om ett kortvarigt rehabiliteringsbehov skulle uppstå tillämpas tröskelprincipen. I de fall brukaren inte kan ta sig till regionens primärvård eller behovet är långvarigt ombesörjs rehabiliteringen vanligen av de arbetsterapeuter och sjukgymnaster som arbetar med habilitering utifrån det kommunala ansvaret. Hemvård Rehabilitering i hemvård syftar i första hand till att ge brukare i eget boende med förvärvad funktionsnedsättning möjlighet att bo kvar i det egna hemmet. Detta kan ske genom träning av basala funktioner (t ex balans och styrka) och aktiviteter (t ex personlig vård och förflyttning), förskrivning av hjälpmedel samt anpassning av bostaden. Rehabiliteringsinsatserna ska också i görligaste mån bidra till en meningsfull tillvaro samt motverka utanförskap. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster ingår i hemvården som är uppdelad på två verksamhetsområden. Verksamhetsområde Stöd och aktivering för personer med funktionsnedsättning riktar huvudsakligen sina insatser till brukare under 65 år med behov av stadigvarande insatser. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar utan områdesindelning i team med övrig personal. Verksamhetsområde Hemvård, rehabilitering och service för seniorer riktar sina insatser till brukare som är 65 år och äldre men ansvarar även för tillfälliga insatser till brukare under 65 år. Inom området finns flera hemvårdsområden. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster arbetar områdesvis i team med övrig personal. Alla brukare kan enligt lagen om valfrihet välja att få sin hemvård utförd av externa utförare. Oavsett verksamhetsområde eller utförare är det arbetsterapeuter och sjukgymnaster som ansvarar för att utreda, planera, samordna och följa upp rehabiliteringsinsatserna i hemvården. 5 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

6 Korttidsvård Brukare som behöver återhämta sig efter sjukhusvistelse eller som av olika skäl inte kan få en säker och trygg vård och omsorg i den egna bostaden kan beviljas en tidsbegränsad vistelse på korttidsvården. 6(7) Huvudmålet för korttidsvårdens rehabiliteringsverksamhet är att brukaren ska kunna återgå till hemmet. Under vistelsen får brukaren möjlighet att träna basala funktioner och aktiviteter utifrån sina behov och förutsättningar. Korttidsvårdens arbetsterapeuter och sjukgymnaster utreder, planerar och samordnar rehabiliteringsinsatserna. En förutsättning för att underlätta brukarens återgång till eget boende är samverkan med hemvårdens rehabiliteringspersonal. Ansvaret för genomförande och uppföljning av insatserna ska framgå av den individuella vårdplanen. Prioriteringar Prioriteringsnivåerna har utarbetats av Kommunförbundet Skånes projektgrupp för beslutsstödet i syfte att vara ett förtydligande komplement till de nationella riktlinjerna för prioriteringar inom hälso- och sjukvården 6. Inom ramen för vård- och omsorgsnämndens rehabiliteringsarbete har prioriteringsordningen kompletterats med tidsgränser, dels för ökad transparens gentemot brukare och personal, dels för att ge möjlighet till uppföljning av verksamheten. Gemensamt för alla prioriteringsnivåer är brukarens behov av insatser som skapar trygghet och säkerhet i förhållande till hemsituationen. Exempel på vad som innefattas i prioriteringsnivåerna: Prioriteringsnivå 1 Insatser som ger förutsättningar för brukaren att vistas i hemmet där alternativet annars är sjukhusvistelse Kontakt tas och ärendet påbörjas inom två vardagar. Prioriteringsnivå 2 Insatser för att brukaren ska klara dagliga aktiviteter som personlig vård, förflyttning, måltider, på-/avklädning, relationer och vardagskommunikation Insatser som kompenserar tillfällig eller permanent funktionsnedsättning Kontakt tas inom fem vardagar, ärendet påbörjas inom tio vardagar. 6 Socialdepartementets proposition 1996/97:60

7 Prioriteringsnivå 3 Insatser för vardagsaktiviteter med syfte att brukaren ska klara ett självständigt och aktivt liv i relation med sin omgivning och närmiljö 7(7) Kontakt tas inom tio vardagar, ärendet påbörjas inom 15 vardagar. Insatser som inte kan hänföras till vardagsaktiviteter i bostaden och närmiljön, t ex fritidsboende, sport, hobby och motion ingår inte i sjukvårdshuvudmännens åtagande enligt dokumentet Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne.

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Postadress: Box 13, 264 21 Klippan. Besöksadress: Storgatan 33,

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning SLUTVERSION 120928 GUNILLA LILLHAGER 1 1 BAKGRUND... 3 2 STYRANDE OCH STÖDJANDE DEFINITIONER... 4 2.1 REHABILITERING-

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen

Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vägledande bestämmelser vid ärendehandläggning enligt Socialtjänstlagen Vård- och omsorgsförvaltningen Sparad 2011-11-10 Vård- och omsorgsförvaltningen 2 (28) Innehållsförteckning 1 Vägledande bestämmelser

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Rapport 2012 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Utgångspunkter för kommunernas fortsatta arbete med fokus på Principöverenskommelsen 11 Desirée Sjölin

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder

2007-04-16. Dnr SÄN 2007/149. Riktlinjer. Insatser till personer med funktionshinder 2007-04-16 Dnr SÄN 2007/149 Riktlinjer Insatser till personer med funktionshinder Nacka kommun Innehåll INLEDNING...1 LAGSTIFTNING...1 KOMMUNENS UTGÅNGSPUNKTER...2 HANDLÄGGNING OCH DOKUMENTATION...3 SAMVERKAN...4

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Riktlinjerna avser beslut om bistånd för äldre och funktionshindrade

Riktlinjerna avser beslut om bistånd för äldre och funktionshindrade RIKTLINJER Staffanstorp 2006-07-01 VÅRD OCH OMSORG RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNING AV SOCIALTJÄNSTLAGEN Riktlinjerna avser beslut om bistånd för äldre och funktionshindrade Gällande fr o m 2006-07-01 2(16)

Läs mer

Överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna i Östergötland.

Överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna i Östergötland. Överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna i Östergötland. Bakgrund Länets kommuner och Landstinget i Östergötland har sedan en längre tid tillbaka arbetat med frågan om att överföra

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Lena karlsson HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL FÖR PRODUKTOMRÅDENA hörselskada kognitivt stöd och kommunikation medicinsk behandling ortoser, proteser och skor rörelsehinder synskada Handbok

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för organisationen Kommunrehab Mölndal Kommunrehab Mölndal Bergfotsgatan 2 431 35 Mölndal

Uppdragsbeskrivning för organisationen Kommunrehab Mölndal Kommunrehab Mölndal Bergfotsgatan 2 431 35 Mölndal Uppdragsbeskrivning för organisationen Kommunrehab Mölndal Kommunrehab Mölndal Bergfotsgatan 2 431 35 Mölndal 1 Innehållsförteckning Värdegrund/verksamhetsidé... 3 Organisation Kommunrehab Mölndal... 3

Läs mer

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne

Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Policy och allmänna riktlinjer för hjälpmedelsverksamheten i Skånes kommuner och Region Skåne Juni 2012 1 Innehållsförteckning Policy för hjälpmedel till personer i Skåne med funktionsnedsättning 3 Utgångspunkter...

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer