Prioriteringsordning för AT/SG inom kommunens hemteam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prioriteringsordning för AT/SG inom kommunens hemteam"

Transkript

1 Prioriteringsordning för AT/SG inom kommunens hemteam Rehabilitering inom Östersunds kommun Vård- och omsorgsnämnden har sedan år 2000, genom utökning av resurser, prioriterat ett rehabiliterande arbetssätt i kommunen. I Östersunds kommun har all personal ett ansvar och uppdrag att utföra sina arbetsuppgifter så att ett rehabiliterande förhållningssätt finns och förverkligas i mötet med brukaren. En medveten och tydlig satsning på rehabilitering är kostnadseffektiv och ur brukarens perspektiv positiv där ett bibehållet oberoende ger frihet och möjligheter till ett aktivt liv. Följande definitioner, beskrivningar, värdegrund, uppdrag, mål och prioriteringsordning gäller för personal inom vård- och omsorgsförvaltningen. Rehabilitering (definition enligt SOSFS 2007:10) är insatser som skall bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Rehabilitering står för tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter. Insatserna kan vara av medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social och teknisk art och kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen. Specifik rehabilitering (HSL) är relaterad till och kräver kunskap inte bara om människans normala funktioner utan också den aktuella sjukdomen, skadan och den behandling/träning som utvecklar, återvinner och bibehåller funktionsförmågan. Specifik rehabilitering utförs av sjukgymnast och/eller arbetsterapeut. Allmän rehabilitering (Vardagsrehabilitering) (SoL) är oberoende av sjukdom. Arbetet utgår från ett rehabiliterande förhållningssätt. Planering och utförande sker på ett sådant sätt att brukaren ges stöd att bibehålla sina funktioner och oberoende. Omvårdnad, omsorg och rehabilitering Alla yrkesgrupper och professioner har ett ansvar för och arbetar med omvårdnads- omsorgsoch rehabiliterande insatser. Professionerna har olika huvudansvarsområden för att förbättra och bibehålla hälsa, stödja oberoende och för varje individ främja vad som upplevs vara ett gott liv. Rehabiliterande förhållningssätt Ett rehabiliterande förhållningssätt bygger på kunskapen om människors vilja att vara oberoende och uppleva frihet i sin vardag och innebär att utgångspunkten skall vara att ha en stödjande och inte hjälpande inriktning att väcka individens intresse för sina egna resurser och möjligheter att uppmuntra till egen problemlösning och handlande 1

2 Gemensam värdegrund Individens mål styr processen Individens behov och resurser skall vara utgångspunkten Individen är delaktig i processen Klart formulerade mål i en plan Närståendes delaktighet är en självklarhet Individen erbjuds kontaktman Individens behov styr teamets sammansättning Teamet ansvarar för kontinuerlig uppföljning Uppdrag Brukarens behov ska tillgodoses med utgångspunkt av den gemensamma värdegrunden Rehabilitering i kommunen ska vara ett brukarorienterat utvecklingsarbete över huvudmannagränserna Ansvaret för att ett rehabiliterande förhållningssätt utvecklas och bibehålls ligger hos all personal. Verksamheten hemrehabilitering planeras utifrån nyckeltalet 50% AT (arbetsterapeut) och 50% SG (sjukgymnast) per 300 personer 65 år och äldre boende i kommunen. Av totala antalet tjänster skall boende i särskilt boende (dygn) erhålla specifik rehabilitering motsvarande nyckeltalet 0,7% specifik rehabtjänst (AT/SG) per person boende på särskilt boende. Målgrupp för kommunal rehabilitering i ordinärt boende och SÄBO (nivå) hemrehabilitering o Vuxna med behov som faller inom hemteamets ansvarsområde oavsett om brukaren har insatser av hemtjänsten eller ej o Vuxna som omfattas av LSS personkrets 2 och 3 boende inom hemteamets ansvarsområde. För personer som bor i bostad med särskild service för vuxna (LSS) ansvarar Kommunala habiliteringsteamet. o I uppdraget för kommunens AT och SG i hemteamen ingår inte - friskvård och behandling av personal - yrkesinriktad rehabilitering och arbetsplatsbesök - poliklinisk och mottagningsverksamhet - ansvar för personer med psykiska besvär och/eller personer med social problematik där medicinsk bedömning och kontakter med specialistsjukvården saknas. Mål och förväntande resultat med vård- och omsorgsnämndens satsning på rehabilitering i ordinärt boende och SÄBO (nivå) Hemrehabilitering Tidiga insatser, av arbetsterapeut och sjukgymnast, vid behov efter sjukdom/skada och vid förfrågan stödjer brukarens möjligheter till oberoende. Ett rehabiliterande arbetssätt får effekten att kommunens kostnader för hemtjänst hålls nere. Rehabilitering stödjer kvarboende genom att medverka till att kommunens medborgare upplever trygghet, vill och kan bo kvar hemma. Prioritering ska säkra att de med störst behov bedöms först. Vid förfrågan, ska brukare, oavsett boende, erhålla en bedömning/kontakt inom max 5 arbetsdagar. 2

3 Hemrehabilitering är insatser som ges i brukarens hem och närmiljö i avseende att brukaren ska kunna utveckla, återvinna, bibehålla alternativt kunna fördröja försämring av sina förmågor. innefattar all personal organiserad inom en enhet med uppdrag att besluta om eller utföra hemtjänst, utföra specifik omvårdnad och specifik rehabilitering samt ledning för den personal som utför hemtjänstinsatser. Kommunens platser för korttidsvistelse (reviderad ) Korttidsvistelse anhörigavlösning/växelvård För brukare som vistas på korttidsplats för anhörigavlösning/växelvård har hemteamet ett huvudansvar gällande förskrivning av hjälpmedel och att personen har tränings-/ behandlingsprogram efter behov. Aktuella hjälpmedel och ordinationer ska medfölja när personen är på korttidsvistelse. Rutiner styr hur informationsöverföring ska ske. Södra Strand Korttidsvistelse för anhörigavlösning/växelvård kommer att från oktober 2010 att ges vid enhet Södra Strand. Vid enheten planeras 12 platser varav 8 platser för växelvård och 4 bokningsbara. Den Dagverksamhet som tidigare bedrivits på Jonzagården kommer även att tillhöra enheten. Södra Strand har tilldelats resurs för specifik rehabilitering motsvarande 80 %. Inriktningen ska vara att behovet tillgodoses genom en fördelning av resurs mellan arbetsterapeut och sjukgymnast. Vid svårigheter att rekrytera kan behovet tillgodoses med arbetsterapeut. Huvuduppdraget för arbetsterapeut/sjukgymnast är att utbilda och handleda vård- och omsorgspersonalen i ett rehabiliterande arbetssätt. Inriktningen vid enheten ska vara att brukaren får stöd i att återvinna förlorade/försvagade förmågor. Förhållningssättet ska vara att brukaren minst ska garanteras insatser så att funktionsförmågorna inte avtar under vistelsen. Vid försämring och risk för försämring ska en noggrann kommunikation ske med hemteamet. Arbetsterapeut/sjukgymnast ansvarar för bedömning av hur hemteamens ordinationer/instruktioner för behandling och träning ska tillgodoses under vistelsen. För övriga enheter där platser finns för anhörigavlösning framgår ansvaret enligt prioriteringsordning. Korttidsvistelse övrig (ej planerad) Brukare kan ha behov av korttidsplats där trygghet inte kan tillgodoses i hemmet beroende av akut uppkommen hemsituation och/eller att personen p.g.a. sitt hälsotillstånd inte kan tillgodoses de insatser som krävs för en trygg hemsituation. Platser för korttidsvistelse övrig ej planerad finns vid boendet Fältvägen (7 platser). Övriga platser kommer att finnas som en del i kommunens särskilda boenden. För korttidsplatserna vid Fältvägen ska behovet av specifik rehabilitering tillgodoses med 60% arbetsterapi och 60% sjukgymnastik. För den enhet som ska tillgodose Fältvägens korttidsplatser med resurs för arbetsterapi och sjukgymnastik ska det internt finnas en prioritering som säkerställer behovet av arbetsterapi och sjukgymnastik. 3

4 För övriga enheter där platser finns för korttidsvistelse övrig framgår ansvaret enligt prioriteringsordning. Kommunala habiliteringsteamet Inom kommunen finns också arbetsterapeuter och sjukgymnaster som tillhör Kommunala habiliteringsteamet. De ansvarar för LSS personkrets 1 samt för de personer som bor i bostad med särskild service för vuxna (LSS). Habilitering (definition enligt SOSFS 2007:10) är insatser som skall bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Kommunala habiliteringsteamets AT och SG omfattas inte av prioriteringsordningen. 4

5 Prioriteringsordning för AT/SG inom kommunens hemteam Prioriteringsordningen bygger på att rehabilitering är ett tvärprofessionellt ansvar och att ett rehabiliterande förhållningssätt ska finnas hos verksamhetens och teamets samtliga funktioner och professioner. Prio 1 Trygghet/Säkerhet I trygghet och säkerhet ingår bedömning. Där ingår även hjälpmedelsutprovning/uppföljning och insatser avseende akuta behov där syftet är att säkerställa och klara av vardagsnära situationer och aktiviteter. Arbetsterapeut/sjukgymnast ska vara delaktiga i den vårdplaneringsprocess som sker vid utskrivning från sjukhuset och deltar vid behov i ett vårdplaneringsmöte. Inom prioriteringsgrad 1 kan även handledning och stöd till personal och anhöriga förekomma samt överlåtelse av arbetsuppgift till vårdpersonal. Samtliga brukargrupper ska vid förfrågan snarast erhålla en bedömning/kontakt - maximalt inom 5 arbetsdagar. 7.1 Patienter som vårdas i livets slut. 2. Insatser för att skapa trygghet och säkerhet i boendet vårdplanering i samband med utskrivning från sjukhuset, hjälpmedelsbehov, överlåtelse av arbetsuppgifter, instruktioner till samt handledning av vårdpersonal, information till patient/anhöriga etc. 1.1 Patienter/brukare där förfrågan sker i samband med sjukhusvistelse eller vid vistelse inom kommunens korttidsverksamhet patienten/brukaren bor i ordinärt boende/särskilt boende i nivå med eller utan hemtjänst 2. Insatser för att skapa trygghet och säkerhet i boendet vårdplanering i samband med utskrivning från sjukhuset och vid vistelse på och hemgång från korttidsplats, hjälpmedelsbehov, överlåtelse av arbetsuppgifter, instruktioner till samt handledning av vårdpersonal, information till brukare/anhörig etc. 9.1 Patienter brukare som vistas på korttidsplats övrig (ej planerad) 2. Insatser för att skapa trygghet och säkerhet hjälpmedelsbehov, vård- och omsorgsplanering med hemteamen, överlåtelse av arbetsuppgifter, instruktioner till samt handledning av vårdpersonal, information till brukare/anhörig etc. 5

6 8.1 Patienter brukare som vistas på korttidsplats för anhörigavlösning 1. Bedömning av funktions- och/eller aktivitetsförmåga samt hur aktuella hjälpmedel, behandlings- och träningsprogram kan fungera och säkerställas under vistelsen. 2. Insatser för att skapa trygghet och säkerhet hjälpmedelsbehov, överlåtelse av arbetsuppgifter, instruktioner till samt handledning av vårdpersonal, information till brukare/anhörig etc. 3.1 Patienter/brukare boende i ordinärt boende/särskilt boende (nivå) med hemtjänst samt brukare med personlig assistans (LASS) 2. Insatser för att skapa trygghet och säkerhet i boendet hjälpmedelsbehov, överlåtelse av arbetsuppgifter, instruktioner till samt handledning av vårdpersonal, information till brukare/anhörig etc. 6.1 Anhöriga och anhörigvårdare med anhörigbidrag 1. Bedömning av behov. 2. Insatser för att skapa trygghet och säkerhet i boende och vårdsituation hjälpmedelsbehov, handledning, information råd och stöd. 5.1 Boende inom hemteamets område utan insatser från hemtjänsten. 2. Insatser för att skapa trygghet och säkerhet i boendet hjälpmedelsbehov, information, råd och stöd etc. 2.1 Patienter/brukare där förfrågan sker i samband med sjukhusvistelse patienten/brukaren bor i särskilt boende dygn 2. Insatser för att skapa trygghet och säkerhet i boendet vårdplanering i samband med utskrivning från sjukhuset, hjälpmedelsbehov, överlåtelse av arbetsuppgifter, instruktioner till samt handledning av vårdpersonal, information till brukare/anhörig etc 4.1 Patienter/brukare boende i särskilt boende dygn 2. Insatser för att skapa trygghet och säkerhet i boendet hjälpmedelsbehov, överlåtelse av arbetsuppgifter, instruktioner till samt handledning av vårdpersonal, information till brukare/anhörig etc. 6

7 Prio2 Uppdraget Prio 2 uppdraget tydliggör i prioriteringsordningen Vård- och Omsorgsnämndens satsning på rehabilitering i ordinärt boende hemrehabilitering. Inom arbetsterapeutens och sjukgymnastens insatser med målet att bibehålla funktioner och förmågor förekommer i större grad överlåtelse av HSL insatser till vårdpersonal och instruktioner för utförande av arbetsuppgifter och handledning i allmän rehabilitering enligt SoL. Insatser med målsättningen att utveckla/återvinna funktioner och förmågor kräver mer specifik träning d.v.s. mer direkt tid av arbetsterapeut och sjukgymnast. 1.3 Patienter/brukare där förfrågan sker i samband med sjukhusvistelse eller vid vistelse inom kommunens korttidsverksamhet patienten/brukaren bor i ordinärt boende/särskilt boende i nivå med eller utan hemtjänst Insatser som syftar till att återvinna funktioner och förmågor och därmed öka graden av 1.2 Patienter/brukare där förfrågan sker i samband med sjukhusvistelse eller vid vistelse inom kommunens korttidsverksamhet patienten/brukaren bor i ordinärt boende/särskilt boende i nivå med eller utan hemtjänst Insatser som syftar till att bibehålla funktioner och förmågor och graden av 9.2 Patienter brukare som vistas på korttidsplats övrig (ej planerad) Insatser som syftar till att återvinna funktioner och förmågor och öka graden av självständighet för att brukaren ska kunna återvända hem. 8.2 Patienter brukare som vistas på korttidsplats för anhörigavlösning Insatser för att återvinna och bibehålla funktioner och förmågor i syfte att i största möjliga utsträckning öka grad av 5.3 Boende inom hemteamets område utan insatser från hemtjänsten. Insatser som syftar till att återvinna funktioner och förmågor och därmed öka graden av 5.2 Boende inom hemteamets område utan insatser från hemtjänsten. Insatser som syftar till att bibehålla funktioner och förmågor och graden av 3.2 Patienter/brukare boende i ordinärt boende/särskilt boende (nivå) med hemtjänst samt brukare med personlig assistans (LASS) Insatser som syftar till att bibehålla funktioner och förmågor och graden av 7

8 Prio Inom priogrupp 3.3. och 4.3 används termen utveckla i stället för att återvinna funktioner och förmågor. För brukare som haft hjälp/stöd i form av hemtjänst eller av personal vid boendet under längre tid sker en successiv anpassning till en situation där oberoendet minskar. Termen utveckla i stället för återvinna avser att tydliggöra det motivationsarbete och tid för behandling/träning som i många fall krävs för att brukare och närstående ska se nya möjligheter. Se även under prio Patienter/brukare där förfrågan sker i samband med sjukhusvistelse patienten/brukaren bor i särskilt boende (dygn) Insatser som syftar till att återvinna funktioner och förmågor och därmed öka graden av 3.3 Patienter/brukare boende i ordinärt boende/särskilt boende i nivå med hemtjänst samt brukare med personlig assistans (LASS) Insatser som syftar till att utveckla funktioner och förmågor och därmed öka graden av 4.2 Patienter/brukare boende i särskilt boende dygn (demens/stora omvårdnadsbehov) Insatser som syftar till att bibehålla funktioner och förmågor och graden av självständighet Prio Kommunens uppdrag och satsning gällande hemrehabilitering ska medföra att brukarna i sitt ordinära boende får arbetsterapi, sjukgymnastik och teamets stöd i syfte att uppleva trygghet, säkerhet och oberoende i så stor grad som möjligt. Vid flytt till särskilt boende ska informationsöverföring och samplanering ge en sammanhållen vårdkedja. Utprovade hjälpmedel med tillhörande ordinationer/instruktioner samt ev. behandlings- och träningsprogram medföljer brukaren till det nya boendet. 4.3 Patienter/brukare boende i särskilt boende (dygn) Insatser som syftar till att utveckla funktioner och förmågor och därmed graden av självständighet Handledning Inom alla prioriteringsgrupper ingår handledning till vårdpersonal och anhöriganställda som en prioriterad arbetsuppgift. 8

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt i Kumla Kommun. Hilma Workshop MGF

Rehabiliterande förhållningssätt i Kumla Kommun. Hilma Workshop MGF Rehabiliterande förhållningssätt i Kumla Kommun Hur ska man definiera vad som menas med rehabiliterande förhållningssätt = vardagsrehabilitering = allmän rehabilitering? Att stärka personens identitet,

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Särskilt boende Senast reviderad 2008-06-25 Syfte och ansvar Syftet med en samordnad vårdplanering är att den enskilde tillsammans med alla berörda enheter skall

Läs mer

PRIORITERINGSORDNING HEMREHAB

PRIORITERINGSORDNING HEMREHAB PRIORITERINGSORDNING HEMREHAB 1 vecka 2 veckor 4 veckor boende, klarar sig hemma. Skapa trygghet/säkerhet. 1:A boende. åtgärder. 1:C boende utan hemtjänst. åtgärder. 3:B ordinärt boende. Skapa trygghet/säkerhet.

Läs mer

Rutin för hemrehabilitering

Rutin för hemrehabilitering 1(5) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-01 Gäller från och med: 2008-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Anette Björk, Enhetschef

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Ställningstagande om rehabilitering inom kommunal verksamhet

Ställningstagande om rehabilitering inom kommunal verksamhet Ställningstagande om rehabilitering inom kommunal verksamhet Ställningstagande om rehabilitering inom kommunal verksamhet, 2016 Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Ulf Lundberg Foto: Colourbox www.arbetsterapeuterna.se

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Habilitering och rehabilitering

Habilitering och rehabilitering Överenskommelse Fastställd av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden Framtagen av Leif Olsson, Cecilia Persson Beslutsdatum 2017-03-22 (revidering) SON 34 HSN 347 Upprättad 2015-05-13 Ärendenr SON

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

Hemsjukvård i Hjo kommun

Hemsjukvård i Hjo kommun Hemsjukvård i Hjo kommun Kommunal hälso- och sjukvård Kommunal hälso- och sjukvård/hemsjukvård är till för dig som bor i en särskild boendeform eller i bostad med särskild service vistas på en biståndsbedömd

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Nyhetsbrev Trygghetsteam

Nyhetsbrev Trygghetsteam Nyhetsbrev Trygghetsteam Utfärdad av: Marie-Louise Pilemalm, Sida 1 av 5 Innehållsförteckning 1 Start av Trygghetsteam... 3 2 Vilka ingår i Trygghetsteamet... 3 3 Bakgrund varför Trygghetsteam... 3 4 Målgrupp...

Läs mer

Trygghetsteam i Linköpings kommun. En biståndsbedömd insats

Trygghetsteam i Linköpings kommun. En biståndsbedömd insats Trygghetsteam Trygghetsteam i Linköpings kommun En biståndsbedömd insats Presentation Verksamhetschef Marie- Louise Pilemalm Tfnr 013-26 37 38 E-mail: marpil@linkoping.se Målgrupp Äldre personer som har

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel.

Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel. Handlingstyp Överenskommelse 1 (7) Rehabilitering Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel. Bakgrund Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG

HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG HEMTJÄNST VÅRD OCH OMSORG Information om Hemtjänst! Verksamheten utgår från att kommunmedborgaren ska erbjudas möjlighet till en fungerande vardag. Verksamheten vänder sig till äldre samt personer med

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Datum Äldrenämnden

Datum Äldrenämnden Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Thomaz Ohlsson Datum 2014-02-06 Diarienummer ALN-2013-0274.30 Äldrenämnden Riktlinjer för korttidsvård Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Reviderad 101108 VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090916 RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Biståndsärende bedömer och beslutar efter ansökan från den enskilde. n skickar uppdraget till enhetschefen

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Torsås 11 01 11. Agnetha Karlsson

Torsås 11 01 11. Agnetha Karlsson Torsås 11 01 11 Agnetha Karlsson Sammanfattning Projektet har drivits av Torsås kommun och finansierats av stimulansmedel för Äldre, område rehabilitering. Erhållna medel 1 040 000:- under ett år. (2010)

Läs mer

Uppföljning av Team trygg hemgång

Uppföljning av Team trygg hemgång Uppföljning av Team trygg hemgång Februari - september 2016 Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Effekter... 3 Inskrivning och vårdplanering... 3 Tillfälliga vistelser och betalningsansvar...

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Habiliterings- och rehabiliteringsenheten (HabRehab) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Habiliterings- och rehabiliteringsenheten (HabRehab) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Habiliterings- och rehabiliteringsenheten (HabRehab) HabRehab Habilitering (Barn, ungdom och vuxna, hjälpmedel för barn) Rehabenhet (arbetsterapi och sjukgymnastik, hjälpmedel för vuxna) Syncentral Hörcentral

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten Före hemsjukvårdsövertagandet: 60 personer, främst sjuksköterskor och arbetsterapeuter Ansvar för hälso- och sjukvård och hjälpmedel i särskilt boende Efter övertagandet av

Läs mer

När du behöver HJÄLP & STÖD. i vardagen

När du behöver HJÄLP & STÖD. i vardagen När du behöver HJÄLP & STÖD i vardagen OMSORG & VÅRD - Landskrona stad Människor kan i livets olika faser behöva omsorg eller socialt stöd för att klara vardagen och leva ett gott liv. Vi föds och lever

Läs mer

Välkommen. till Storören, korttidsplats och rehabilitering. Uppdaterad 2011-04-08. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Storören, korttidsplats och rehabilitering. Uppdaterad 2011-04-08. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Storören, korttidsplats och rehabilitering Uppdaterad 2011-04-08 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning 2006-12 13 1 Riktlinje för Dagverksamheter fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter är till för människor med behov av stöd i den dagliga

Läs mer

Sektor Stöd och omsorg

Sektor Stöd och omsorg 0 (5) Dokumentbenämning/typ: Riktlinje Verksamhet/process: Sektor stöd o omsorg Ansvarig:MAS/MAR Fastställare: MAS/MAR Gäller fr.o.m: 2012-10-24 D.nr: Utgåva/version: 2 Utfärdad/reviderat: 2016-12-02 Uppföljning:

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Vård och Omsorgsprocessen

Vård och Omsorgsprocessen Vård och Omsorgsprocessen Ett lagarbete 2011 Denna process är framarbetad av: Anette Svensson Nordlander Anita Lindqvist Anna Krantz AnnaStina Nilsson Annelie Hellberg Annika Björk Helena Wallin Johanna

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

En rapport från Kristdemokraterna Seniorförbundet

En rapport från Kristdemokraterna Seniorförbundet Rapport 2:2008 Om rehabilitering fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt av personer som lämnat det aktiva arbetslivet och nått de seniora åren En rapport från Kristdemokraterna Seniorförbundet December

Läs mer

Välkommen. till korttidsplats på Glimten

Välkommen. till korttidsplats på Glimten Välkommen till korttidsplats på Glimten Broschyren innehåller information, telefonnummer och praktiska upplysningar till dig som har fått korttidsplats på Glimten. Glimten är beläget på Östergården, våning

Läs mer

Hur underlättar vårdplaneringen kommunens omsorgsarbete?

Hur underlättar vårdplaneringen kommunens omsorgsarbete? Hur underlättar vårdplaneringen kommunens omsorgsarbete? Roger Olsson Vårdplaneringshandläggare Thomas Viktorsson Leg. Sjukgymnast 1 VÅRDPLANERINGSTEAM Biståndshandläggare Sjukgymnast Arbetsterapeut Sjuksköterska

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

till vägledning för biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg till vägledning för verkställighet, hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen

till vägledning för biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg till vägledning för verkställighet, hemtjänst och särskilt boende inom äldreomsorgen Diarienummer: Mål, uppdrag och planer Bilaga 3 till vägledning för biståndsbedömning enligt SoL/äldreomsorg Salutogen vardagsrehabilitering Bilaga 2 till vägledning för verkställighet, hemtjänst och särskilt

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

DIA Delaktighet I Aktivitet

DIA Delaktighet I Aktivitet Vård- och omsorgsförvaltningen DIA Delaktighet I Aktivitet en metod för brukaren att skatta upplevelsen av hur aktiviteter kan utföras och för planering med teamet 1 Inledning Gemensam värdegrund Individens

Läs mer

Kommunrehab 70 medarbetare

Kommunrehab 70 medarbetare Kommunrehab Växjö Kommunrehab 70 medarbetare Avdelningschef Enhetschef Enhetschef Ulf Gustafsson (dietister, syn- hörselinstruktörer) ulf.gustafsson1@vaxjo.se Åsa Ranagård (fysioterapeuter och larm) asa.ranagard@vaxjo.se

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SAMVERKAN MELLAN OLIKA YRKESKATEGORIER I BOSTAD FÖR VUXNA SAMT DAGLIG VERKSAMHET; MICA (LSS)

RIKTLINJE FÖR SAMVERKAN MELLAN OLIKA YRKESKATEGORIER I BOSTAD FÖR VUXNA SAMT DAGLIG VERKSAMHET; MICA (LSS) RIKTLINJE FÖR SAMVERKAN MELLAN OLIKA YRKESKATEGORIER I BOSTAD FÖR VUXNA SAMT DAGLIG VERKSAMHET; MICA (LSS) RIKTLINJE FÖR SAMVERKAN MELLAN OLIKA YRKESKATEGORIER Styrdokument; Lagen om stöd och service till

Läs mer

Kriterierna gäller från 2012-01-01

Kriterierna gäller från 2012-01-01 Fastställt av Omsorgs- och utbildningsutskottet 2011-10-20 104 Kriterierna gäller från 2012-01-01 Följande kvalitetskriterier för hemtjänst i ordinärt boende i Östra Göinge kommun är antagna av kommunstyrelsens

Läs mer

Innehåll... 2 Inledning... 3 Arbetssätt... 4 Grön process... 7 Gul process Röd process... 14

Innehåll... 2 Inledning... 3 Arbetssätt... 4 Grön process... 7 Gul process Röd process... 14 2 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Arbetssätt... 4 Grön process... 7 Gul process... 11 Röd process... 14 3 Inledning Utgångspunkt för riktlinjerna är den länsgemensamma överenskommelsen mellan landstinget

Läs mer

~LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (20)

~LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (20) ~LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (20) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2017-11-14 Bos 116 Dnr KS 0026/2017 Riktlinjer för dagverksamhet inom Ljusnarsbergs

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Hemsjukvård Kommunrehab Mölndal

Hemsjukvård Kommunrehab Mölndal 2018-07-04 Hemsjukvård Kommunrehab Mölndal Presentation av Verksamhetsförlagd utbildning för arbetsterapeutprogrammet Hemsjukvårdsenheten i Mölndals stad är till för personer som av olika orsaker inte

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen

Fastställd av kommunstyrelsen VANSBRO KOMMUN RIKTLINJER för Boendestöd till vuxna personer med funktionsnedsättning Fastställd av kommunstyrelsen 2014-01-14 Inledning Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning för handläggare i

Läs mer

Hemsjukvård Kommunrehab Mölndal

Hemsjukvård Kommunrehab Mölndal 2018-07-04 Hemsjukvård Kommunrehab Mölndal Presentation av Verksamhetsförlagd utbildning för fysioterapeutprogrammet Hemsjukvårdsenheten i Mölndals stad är till för personer som av olika orsaker inte kan

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Innehåll... 2 Inledning... 3 Arbetssätt... 4 Grön process... 6 Gul process... 9 Röd process... 12

Innehåll... 2 Inledning... 3 Arbetssätt... 4 Grön process... 6 Gul process... 9 Röd process... 12 2 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Arbetssätt... 4 Grön process... 6 Gul process... 9 Röd process... 12 3 Inledning Utgångspunkt för riktlinjerna är den länsgemensamma överenskommelsen mellan landstinget

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Sida 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Informationsöverföring vid förändrat behov eller förändrad insats, flytt mellan boende samt överlämnande och avslutande av ärenden - rutin

Informationsöverföring vid förändrat behov eller förändrad insats, flytt mellan boende samt överlämnande och avslutande av ärenden - rutin Informationsöverföring vid förändrat behov eller förändrad insats, flytt mellan boende samt överlämnande och avslutande av ärenden - rutin Grundregel informationsöverföring funktion/profession rapporterar

Läs mer

Riktlinjer för vård av personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom

Riktlinjer för vård av personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom 1(7) OMSORGSFÖRVALTNINGEN Riktlinjer för vård av personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom Antagna i Omsorgsnämnden 2019-06-04 2(7) Innehållsförteckning Riktlinjer för vård av personer med demenssjukdom/kognitiv

Läs mer

Gemensamma korttidsplatser SIKTET Öppnades maj 2005

Gemensamma korttidsplatser SIKTET Öppnades maj 2005 Gemensamma korttidsplatser SIKTET Öppnades maj 2005 Kortare vårdtider inom specialistsjukvården Kommunen byggde nytt vårdboende Ny organisation inom landstinget där Närsjukvården fick ökat ansvar för samverkan

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav. för kunder. i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning.

Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav. för kunder. i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning. Kvalitetsdeklarationer och Kvalitetskrav för kunder i dagverksamhet med social inriktning och demensinriktning i Varbergs kommun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kommun har som en av sina strategiska målsättningar

Läs mer

Workshop* Kallelse och underlag till vårdplanering

Workshop* Kallelse och underlag till vårdplanering Workshop* Kallelse och underlag till vårdplanering Delregional arbetsgrupp SVPL (DRAG) 2014-01-20 * arbetsseminarium eller verkstad betonar problemlösning, påtaglig praktisk övning och kräver att deltagarna

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Överenskommelse avseende habilitering

Överenskommelse avseende habilitering RJL 2015/1843 Överenskommelse avseende habilitering 2(7) Parter Parter i överenskommelsen är Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län. Överenskommelsen är ett komplement till Avtal mellan

Läs mer

Rutin för palliativ vård i livets slutskede

Rutin för palliativ vård i livets slutskede Rutin för palliativ vård i livets slutskede Sotenäs kommuns riktlinje utgår från Socialstyrelsens, Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, som ger ett stöd för styrning och ledning.

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning 1 (6) Riktlinjer för biståndsinsatser enligt Socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Version 1 1 2 (6) Inledning Socialförvaltningens verksamheter ska genomsyras av den

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING GÄLLANDE DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- UPPGIFT

ANSVARSFÖRDELNING GÄLLANDE DELEGERING AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- UPPGIFT Riktlinje Utgåva Antal sidor 8 Dokumentets namn Delegering ansvarsfördelning Utfärdare/handläggare Irene Johansson Margareta Oswald Medicinskt ansvarig sjuksköterska/rehabilitering Datum 2010-08-10 Reviderad

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 5.22 Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-12, 83 Gäller från beslutsdatum Riktlinjer för bistånd inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Inledning Insatser från kommunen ska i första

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

Patientfallen har gåtts igenom av NPÖ arbetsgruppen för godkännande.

Patientfallen har gåtts igenom av NPÖ arbetsgruppen för godkännande. 141016 Patientfall för Dessa patientfall kan användas som en vägledning på hur och när kan användas. Patientfallen är inte ett facit, utan varje situation, patientkontakt och vårdrelation får bedömas individuellt

Läs mer

Plan för Funktionsstöd

Plan för Funktionsstöd Plan för Funktionsstöd 2015-2019 Antagen av Socialnämnden 150224 Reviderad 151215, 161220, 171219 1 Page 1 of 10 Förord Du håller i Askersunds kommuns första Plan för Funktionsstöd. Den är en viktig grundkälla

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2012-04-04 Socialförvaltningen 1 (5) Catrin Ullbrand Utredare Diarienummer 2011/SN 0047 005 Socialnämnden Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Rehabilitering i samverkan för södra länsdelen

Rehabilitering i samverkan för södra länsdelen ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-06-14 Ansvarig: Monika Brundin Kommun(er): Enköping-, Håbo-, och Heby kommuner Region Uppsala: Lasarettet i Enköping/Rehabforum Fastställt av:

Läs mer

- äldreboende i Landskrona stad BOENDE & HÄLSA. Välkommen till

- äldreboende i Landskrona stad BOENDE & HÄLSA. Välkommen till - äldreboende i Landskrona stad BOENDE & HÄLSA Välkommen till 2 BOENDE & HÄLSA - så att du får ett så bra liv som möjligt Boende och hälsa inom omsorgsförvaltningen ansvarar för Landskrona stads kommunala

Läs mer

Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde Gäller från Revideras SID 1 (6)

Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde Gäller från Revideras SID 1 (6) SID 1 (6) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från Revideras 2018-07-11 Innehåll Korttidsvård Hallen... 2 Korttidsvård Polhemsgården... 2 Korttidsvård

Läs mer

Välkommen till STÖD & SERVICE. - insatser enligt LSS i Landskrona stad

Välkommen till STÖD & SERVICE. - insatser enligt LSS i Landskrona stad Välkommen till STÖD & SERVICE - insatser enligt LSS i Landskrona stad STÖD & SERVICE - ger dig med funktionsnedsättning en möjlighet att leva som andra Här hittar du information om vilket stöd och vilken

Läs mer

Uppföljning av Team trygg hemgång

Uppföljning av Team trygg hemgång Uppföljning av Team trygg hemgång Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Arbetssätt... 4 Effekter... 4 Inskrivning och vårdplanering... 4 Tillfälliga vistelser och

Läs mer

Kvalitetskrav service reviderad v.2

Kvalitetskrav service reviderad v.2 Kvalitetskrav service 2010-12-21 reviderad 2016-03-04. v.2 Område Kvalitetskrav Service Hur görs uppföljningen? När görs uppföljningen? Processkvalitet Bemötande/ inflytande Utföraren ska visa respekt

Läs mer

Servicedeklaration för Vård och omsorg

Servicedeklaration för Vård och omsorg för Vård och omsorg Biståndsbedömning Hemtjänst Hemsjukvård Äldreboende Anhörigstöd Gruppboende LSS Personlig assistans Stödinsatser LSS Daglig verksamhet LSS Korttidsverksamhet LSS Korttidsvård (AKKVA)

Läs mer

Rutin för kontakt med hälso-och sjukvårdspersonal när brukarens tillstånd kräver det

Rutin för kontakt med hälso-och sjukvårdspersonal när brukarens tillstånd kräver det Rutin för kontakt med hälso-och sjukvårdspersonal när brukarens tillstånd kräver det Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Rutin Rutin för kontakt med hälso-och sjukvårdspersonal

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan

Rehabilitering och habilitering i samverkan ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (7) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer