Funktionsbeskrivning Version 3.1 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1"

Transkript

1 Funktionsbeskrivning Version 3.1 1

2 Vad är WebCare WebCare är ett IT-stöd för informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan slutenvård, kommun och primärvård inom Stockholms län. Syftet med samordnad vårdplanering är att säkerställa tryggheten och säkerheten för patienten genom att upprätta en vårdplanering där ansvarsfördelningen mellan kommun (med insatser enligt SoL) och landsting fastställs. Omfattar alla målgrupper och åldrar för att säkerställa en trygg övergång mellan landstingets och kommunens ansvarsområden. WebCare är kopplat och är beroende av, den Elektroniska Katalogen (EK). Från EK hämtas användarens identitet och behörighet. Här hämtas också kontaktuppgifter till de inblandade enheterna. WebCare är också kopplat till befolkningsregistret (PU) för vårdtagarens adressuppgifter och husläkarlistning (ListOn) för att identifiera vårdatagarens husläkare. Länk till WebCare: För mer information länk till Vårdgivarguiden: Version 3.1 2

3 Tips! Vissa textfält blir expanderbara genom att klicka på symbolen förstoringsglaset. Information/instruktion lättillgängligt till flera textfält och rubrikord. Håll muspekaren över ett ord alternativt textfältet och en Tooltips visas med information/instruktion. När det i ärendeformuläret visas ett öppnat meddelande i kallelsen kan man senare föra muspekaren över sitt kuvert och få upp information angående när och var vårdplaneringen kommer att ske. Om tid ändrats, se chattanteckning. För att skapa en tilläggsanteckning klicka på knappen i de formulär knappen visas. I ärendeöversikten visas symbolen när en tilläggsanteckning finns. För att skapa en chattanteckning klicka på knappen i de formulär knappen visas. I ärendeöversikten visas alltid symbolen, när en chattanteckning finns Version 3.1 3

4 Inloggning Inloggning till WebCare ska ske med e-tjänstekort / E-legitimation. SMS + lösenord med engångslösen ska endast användas reservrutin. Funktionsbeskrivning Klicka på knappen Funktionsbeskrivning för beskrivning av funktionerna i systemet. Hjälp Klicka på knappen Hjälp för mer hjälp/information. Logga in med kort Klicka på knappen Logga in. Aktuella meddelanden Information om planerade avbrott eller nya funktioner m.m Version 3.1 4

5 Inloggning Välj ett digitalt certifikat Välj etjänstekort (SITHS). Undantag: Användare på Capio S:t Görans sjukhus ska välja Telia e-legitimation... Engångslösenord via SMS (detta är endast en reservrutin för de användare som saknar etjänstekort). Engångslösenord Fyll i HSA-ID och lösenord (samma som EK-lösenordet i WebCare). Sätts i EK-admin av Servicedesk eller EK-admin. Ett SMS skickas till din telefon. Fyll i lösenordet och klicka på logga in Version 3.1 5

6 Adresskatalogen Katalogen visar alla vårdenheter och kommuner/stadsdelar som är anslutna till WebCare. Informationen hämtas från EK. I katalogen kan man söka på personnummer och får då information om vilken Kommun/Stadsdel och Vårdcentral patienten tillhör. Man får även information om vilken Basal hemsjukvård patienten tillhör. För att använda adresskatalogen måste man var inloggad. Katalogen Klicka på Katalogen. Var är patienten listad Fyll i personnummer och klicka på Sök. Sökning på personnummer ger information om vilken listad enhet och listad vårdgivare patienten tillhör. Information om en enhet ex. adress och telefonnummer Öppna listboxen till kommun eller primärvård och välj enhet och därefter klicka på respektive rubrik, Kommun/Stadsdel, Vårdcentral, Områdesbaserad VC/Basal hemsjukvård, Geriatrisk klinik Version 3.1 6

7 Menyval Det finns ett antal menyval för formulär, där respektive enhet för in den information som krävs. Valt formulär är understruket med ett rött streck. Valbara sidor har blå text och icke valbara sidor har grå text. Om en sida inte är valbar beror det på att ärendet ännu inte kommit till detta läge i processen. Rött streck Aktiv sida. Blå text Grå text Katalogen Valbar sida. Icke valbar sida. WebCares adresskatalog. Kan användas för att söka på personnummer och få information om vilken listad enhet och listad vårdgivare som patienten tillhör. Kan också användas för att hitta vårdgivare vid en speciell enhet. Byt avdelning Du som arbetar inom slutenvården har möjlighet att byta arbetsplats inom sjukhuset. Hjälp Logga ut Varje sida har en hjälpfunktion med information om innehållet. Du kan när som helst logga ut ur systemet genom att klicka på Logga ut. Vid utloggning kommer webläsarfönstret att stängas Version 3.1 7

8 Ärendeformulär I detta formulär visas alla ärenden för den egna enheten och var i processen ärendet befinner sig. Personnummer/namn visas och varje ärende tilldelas ett ärendenummer via systemet. Urval kan göras för att exempelvis se arkiverade ärenden. Status i ärendet visas genom symboler. Ett ärende kan avslutas när som helst i processen. Ärende Inskrivning Kallelse SOVP SOVP Utskrivningsklar och avisera utskrivning Klicka på Ärende. Slutenvården initierar informationsöverföring för en ny patient. Kallelse till vårdplanering görs av slutenvården. Tredelat formulär för slutenvården, kommun och primärvård Information ges att patient ej längre behöver slutenvård. Avisering av utskrivning, d v s utskrivningsmeddelande skickas dagen innan utskrivning. Utskrivning Ant Händelselista Förkortningar Slutenvården skickar trygghetskvitto eller utskrivningsinformation samma dag som patient skrivs ut. T = Tilläggsanteckning C = Chattanteckning Loggar aktiviteter för en specifik patient. Genom att klicka på symbolen öppnas Händelselistan. K = Kommun PV = Primärvården SV = Slutenvården Version 3.1 8

9 Urval Möjlighet finns att göra en filtering med hjälp av Urval. Välj Ärende Klicka på knappen Urval. Bocka i det urval som önskas filtreras och klicka på knappen Verkställ. Filtrerade ärenden Här visas det urval som du valt. I detta exempel har urval gjorts för alla ärenden för ett visst personnummer. Ändra filter För att återställa till Alla aktuella ärenden. Klicka på knappen Urval och bocka i Aktuella ärenden. Klicka på knappen Verkställ Version 3.1 9

10 Ny inskrivning När en patient skrivs in i slutenvården eller så snart det blir känt att det finns ett behov av vård eller omsorg efter utskrivning från slutenvården ansvarar behandlade läkare för att ett inskrivningsmeddelande skickas till den öppna primärvård och/eller kommun. Meddelande ska skickas så snart som möjligt, senast dagen efter inskrivning till berörda enheter. Se även Inskrivning förkortat ärende för slutenvården. Inskriven Datum då patienten blev inskriven på sjukhuset. Personnummer Ange patientens personnummer. Knapp Sök Klicka på Sök automatiskt hämtas information om patientens namn, adress, vilken kommun/stadsdel och primärvård patienten tillhör. För olistad patient visas vårdval, välj vårdcentral och skicka. Inskrivningsorsak Slutenvården anger inskrivningsorsak. Inskrivning initierad av (läkare) Den läkare som ansvarar för inskrivning i WebCare och svarar för planeringen av SOVP. Patienten samtycker till Att information inhämtas och skickas. Alternativt att man gjort en menprövning. Samtycke inhämtat av Namnet på den ansvarige som inhämtat samtycke. Inskrivningsmeddelande Går alltid till kommunen. Om slutenvården bedömer att Primärvården inte blir aktuell efter utskrivning avmarkeras detta. Önskar läkemedelslista från Bockar man i detta så ska läkemedelslistan faxas över till vårdavdelningen. Knapp Godkänn/skicka Innebär att informationen blir tillgänglig för berörd part Version

11 Ny inskrivning förkortat ärende för slutenvården Slutenvården kan välja ett förkortat ärende om man bedömer att patientens behov, efter utskrivning, inte kräver mer eller nya insatser från kommunen. Förkortat ärende innebär att man skickar inskrivningsmeddelande och sedan går direkt till utskrivningsmeddelande utan att kalla till vårdplanering. Förkortat ärende är ett sätt att meddela kommunen/primärvården att patienten är inlagd inom slutenvården. Inskrivning WebCare. Bocka i Förkortat ärende. Inskriven Datumet då patienten blev inskriven på sjukhuset. Personnummer Ange patientens personnummer Knapp Sök Klicka på Sök / Enter, automatiskt kommer information om patientens namn, adress, vilken kommun/stadsdel och primärvård patienten tillhör. Inskrivningsorsak Slutenvården anger inskrivningsorsak. Inskrivning initierad av (läkare) Den läkare som ansvarar för inskrivning i WebCare. Patienten samtycker till Att information inhämtas och skickas. Alternativt att menprövning gjorts. Samtycke inhämtat av Namnet på den ansvarige som inhämtat samtycke. Inskrivningsmeddelande Om slutenvården bedömer att Kommun eller Primärvården inte blir aktuell efter utskrivning avmarkeras detta. Önskar läkemedelslista från Bockar man i detta så faxas läkemedelslistan över till vårdavdelningen. Knapp Godkänn/skicka Innebär att informationen blir tillgänglig för berörd part. Version

12 Inskriven Ett tredelat formulär används vid inskrivningen. Där Slutenvården, Primärvården och Kommunen ser sin egenupprättad information i respektive del i formuläret, både sparad och skickad information samt information som inkommit till den egna enheten efter att ha skickats från annan part via WebCare. Inskriven Klicka på Inskriven Slutenvård Patienten kan flyttar till annan avd inom sjukhuset vid klinik/avd. Det görs genom att ändra i rullisten för Klinik/avd. Ärendet kan alltid avslutas när som helst under processen och görs av slutenvården. Orsak till avslut väljs ur listbox Avslutat ärende. Kommun När kommun fått information om inskrivning ska de lämna kompletterande uppgifter. Ärendet kan returneras om vårdtagaren inte bor i kommunen. Ange orsak. Har vårdtagaren särskilt boende anges namnet på boendet under kommunens kommentarer. Ärendet ska ej returneras. Fält för telefonnummer där patient kan nå ansvarig person/enhet. Primärvård När primärvården fått information om inskrivning ska de lämna kompletterande uppgifter för att underlätta vidare kontakt. Ärendet kan returneras om vårdtagaren inte tillhör VC. Orsak ska då anges. Returnera inte olistad patient. Har vårdtagaren redan pågående insatser anges detta i rutan för primärvårdens insatser. Fält för telefonnummer där patient kan nå ansvarig person/enhet Version

13 Kallelse När den behandlande läkaren inom slutenvården bedömer att en patient efter sjukhusvistelsen behöver fortsatt vård och/eller omsorg från kommunen ska samordnad vårdplanering (SOVP) genomföras. Den behandlande läkaren i slutenvården ansvarar för att kallelse till vårdplanering sker. Patienten och/eller hans/hennes närstående bör delta. Saknar någon av parterna IT-stödet WebCare kan kallelse ske genom pappersfax. Vårdplaneringen skall påbörjas senast dagen efter att kallelse mottagits. Kallelsen måste skickas före kl. 16:00 för att den ska gälla dagen efter. Betalningsansvar inträder tidigast 5 vardagar efter det att kommunen mottagit kallelse till vårdplanering. Kallelse Klicka på kallelse. Preliminärt utskrivningsdatum Ange preliminärt datum för utskrivning. Vårdplanering vid utökade eller omfattande insatser via WebCare: När vårdplanering kan ske genom att enbart anteckna insatser i WebCare. Personligt möte: När patienten ej tidigare är känd av kommunen eller har behov av nya eller utökade insatser. Slutenvården föreslår deltagare, plats och tidpunkt. Telefonmöte: När vårdplanering kan ske genom telefonsamtal och varje part antecknar och justerar sina insatser i WebCare. Videomöte: När vårdplanering kan ske genom videomöte och varje part antecknar och justerar sina insatser i WebCare Kallad av Ange vem som kallar. Samtycke Nytt samtycke måste inhämtas. Aktuell ADL-bedömning Fyll i aktuell ADL-bedömning så att mottagande enheter får möjlighet att förbereda sig inför vårdplaneringen. Godkänn/skicka Klicka på godkänn/skicka. Kvitto Kvitto på mottagen kallelse registreras automatiskt i systemet under Händelselistan. Bekräfta kallelsen Berörd enhet tar del av informationen och bekräftar kallelsedatumet genom att använda chatfunktionen alternativt ringa avdelningen. Alla parter kan utnyttja möjligheten att chatta. Version

14 Samordnad vårdplanering (SOVP) Formuläret Samordnad vårdplanering är ett tredelat formulär för slutenvård, kommun och primärvård. Det är den behandlade läkaren i slutenvården som ansvarar för att en vårdplan upprättas. Upprättad vårdplan avser den handling som ger en samlad bild av patientens funktionsstatus och behov av fortsatt vård och omsorg efter utskrivning samt den som är ansvarig för respektive insats. Vårdplanen är upprättad när den justerats av ansvariga enheter. Medverkar inte en kommun vid upprättande av en vårdplan inträder kommunens betalningsansvar ändå fem vardagar efter mottagen kallelse. Kan de insatser som landstinget ansvarar för inte utföras inträder inte något betalningsansvar för kommunen. SOVP Klicka på SOVP. Slutenvården Skriver in bedömning av fortsatta vård- och omsorgsbehov vid utskrivning. Bostadsbedömning gjord och Anpassning behövs. Slutenvården gör en bedömning om det är aktuellt eller inte. Kommunen De beslutade insatser som kommunen kan tillhandahålla anges och justeras inom 24 timmar. Primärvården Tar över det medicinska ansvaret genom att dokumentera vilka medicinska/omvårdnadsinsatser de tar ansvar för. Om Primärvården av någon anledning inte kan överta det medicinska ansvaret måste orsak anges. Annan utförare kan vara en läkare som via avtal ansvarar för särskilda boende i kommunen. Knapp Spara Skicka ej Anteckningarna sparas men är inte tillgängliga för övriga parter. Knapp Justera skicka Anteckningarna blir tillgängliga för övriga parter. Knapp Skriv ut Klicka på Skriv ut. Det finns möjlighet att välja mellan 3 olika typsnitt samt storleken genom att klicka på Byt inställningar. Det typsnitt och storlek som visas på bilden är utskriftsversionen. Klicka på Skriv ut. Version

15 Samordnad vårdplanering (SOVP) Formuläret Samordnad vårdplanering är ett tredelat formulär för slutenvård, kommun och primärvård. Det är den behandlade läkaren i slutenvården som ansvarar för att en vårdplan upprättas. Upprättad vårdplan avser den handling som ger en samlad bild av patientens funktionsstatus och behov av fortsatt vård och omsorg efter utskrivning samt den som är ansvarig för respektive insats. Vårdplanen är upprättad när den justerats av ansvariga enheter. Medverkar inte en kommun vid upprättande av en vårdplan inträder kommunens betalningsansvar ändå fem vardagar efter mottagen kallelse. Kan de insatser som landstinget ansvarar för inte utföras inträder inte något betalningsansvar för kommunen. SOVP Klicka på SOVP Slutenvården Skriver in bedömning av fortsatta vårdoch omsorgsbehov vid utskrivning. Bostadsbedömning gjord och Anpassning behövs. Slutenvården gör en bedömning om det är aktuellt eller inte. Kommunen De beslutade insatser som kommunen kan tillhandahålla anges och justeras inom 24 timmar Primärvården Tar över det medicinska ansvaret genom att dokumentera vilka medicinska/omvårdnadsinsatser de tar ansvar för. Om Primärvården av någon anledning inte kan överta det medicinska ansvaret måste orsak anges. Annan utförare kan vara en läkare som via avtal ansvarar för särskilda boende i kommunen. Knapp Spara Skicka ej Anteckningarna sparas men är ej tillgängliga för övriga parter. Knapp Justera skicka Anteckningarna blir tillgängliga för övriga parter. Knapp Skriv ut Klicka på Skriv ut. Det finns möjlighet att välja mellan 3 olika typsnitt samt storleken genom att klicka på Byt inställningar. Det typsnitt och storlek som visas på bilden är utskriftsversionen. Klicka på Skriv ut. Version

16 Utskrivningsklar och avisera utskrivning Ett tvådelat formulär som informerar mottagande enheter att patienten inte längre behöver slutenvård. Det är den behandlande läkaren i slutenvården som avgör om en patient är utskrivningsklar. Den behandlande läkaren i slutenvården ska i samband med att patienten är utskrivningsklar vara förvissad om att mottagande enhet har bekräftat mottagandet av patienten genom att en justering av vårdplanen är gjord. Senast dagen innan en patient skall skrivas ut från slutenvården ska den behandlande läkaren vid den enhet där patienten vistas, underrätta ansvariga enheter för fortsatta insatser genom ett utskrivningsmeddelande via WebCare. Utskrivningsklar Fyll i datum och skicka. Utskrivningsklar En signal till kommunen att patienten inte längre behöver vårdas inom landstingsfinansierad slutenvård. Kommunen ska agera och aktivera de insatser som beviljas vid en SOVP. Datum anges och signeras av ansvarig för beslutet. Förnamn och efternamn på inloggad användare visas automatiskt i Händelselistan. Patienten ej längre utskrivningsklar Anges i de fall patienten inte längre är utskrivningsklar, datum för återtagande anges. Nytt datum antecknas när patienten är utskrivningsklar. Status symbol i ärendet ändras. Avisera utskrivning Fyll i datum och skicka, dvs. utskrivningsmeddelande. Avisera att patienten skrivs ut Innebär att alla förberedelser är genomförda och slutenvården meddelar kommun och primärvård när patienten planeras att skrivas ut. Aviseringen ska se senast dagen innan utskrivning. Datum för avisering kan vara samma men även skilja sig från datumet för utskrivningsklar. Denna avisering har också en funktion för att återta/ändra aviserat datum och statussymbol i ärendet ändras Version

17 Utskrivning I samband med att patienten skrivs ut och lämnar slutenvården ska Trygghetskvitto skrivas ut och lämnas till patienten. Komplettera med aktuell läkemedelslista och läkemedelsberättelse. Utskrivning Klicka på Utskrivning. Verkligt utskrivnings datum Datum för utskrivning. Fortsatt läkarkontakt Ange var fortsatt läkarkontakt ska ske. Utskrives till Anger om patienten ska skrivas ut till hemmet eller till särskilt boende. Anteckna vilken hemkomstplanering, som är gjord inför patientens hemgång tex att färdtjänst är bokad till ett visst klockslag, om någon möter upp vid hemmet osv. Ansvarig läkare Ange en kort sammanfattning av vårdtid, medicinska åtgärder och behandling. Ange Ansvarig läkare samt tfn nummer för kontakt. Sammanfattningen ersätter inte epikris till övertagande läkare i Primärvården / ASIH. Aktuell ADL-bedömning Uppdatera ADL-status inför utskrivningen. Val av bifogade dokument Fält för trygghetskvitto samt bifogade dokument från journalsystem (Visas ej vid förkortade ärenden, för dessa kan man välja att skriva ut utskrivningsinformation). Trygghetskvitto Ett trygghetskvitto kan skrivas ut till patient innehållande egen upprättad information samt till den egna enheten inkommen information, kan skrivas ut av respektive part genom att klicka på knappen. Informationen hämtas från de olika formulären. Kan skrivas ut först när utskrivningen är godkänd/skickad Version

18 Utskrivning förkortat ärende I samband med att patienten skrivs ut och lämnar slutenvården ska Utskrivningsinformation skrivas ut och lämnas till patienten. Komplettera gärna med aktuell läkemedelslista och läkemedelsberättelse. Utskrivning Klicka på Utskrivning Verkligt utskrivningsdatum Datum för utskrivning. Fortsatt läkarkontakt Ange var fortsatt läkarkontakt ska ske. Utskrives till Anger om patienten ska skrivas ut till hemmet eller till särskilt boende. Anteckna vilken hemkomstplanering, som är gjord inför patientens hemgång t.ex. att färdtjänst är bokad till ett visst klockslag, om någon möter upp vid hemmet osv. Aktuell ADL-bedömning Uppdatera ADL-status inför utskrivningen. Utskrivningsinformation Utskrivningsinformation kan skrivas ut till patienten. Informationen hämtas från Inskrivnings respektive utskrivningsformuläret. Kan skrivas ut först när utskrivningen är godkänd/skickad. Kan skrivas ut av respektive part genom att klicka på knappen. Ansvarig läkare Ange en kort sammanfattning av vårdtid, medicinska åtgärder och behandling. Ange Ansvarig läkare samt tfn nummer för kontakt. Sammanfattningen ersätter inte epikris till övertagande läkare i Primärvården/ASIH Version

19 Chattfunktion Chattfunktionen kan användas av kommun, primärvård och slutenvård för att kommunicera tidpunkt för möte eller annan information som kan underlätta kommunikationen och som inte är en journalanteckning. Respektive part kan se egna samt inkomna chattanteckningar. Dessa visas i kronologisk ordning och med datum, tid och vem som gjort anteckningen. I alla formulär där knappen C visas, kan man klicka och skriva en anteckning. Chatt funktionen I alla formulär där symbolen C är synlig kan man klicka på symbolen och formuläret för chattfunktionen öppnas. Skriv en anteckning och klicka på knappen Skicka och informationen tillgängliggörs för berörda parter och sparas i kronologisk ordning. Ärendeöversikten Symbolen C visas alltid i kolumnen Anteckning. Symbolen är vit eller grön. Grön symbol innebär att det finns en chattanteckning. När muspekaren hålls över symbolen C kan sista chattanteckningen läsas Version

20 Tilläggsanteckning En tilläggsanteckning ska bara göras om det finns felaktig, saknad eller missvisande information i ett ärende som inte kan ändras på respektive sida för ett ärendes olika lägen d.v.s. Inskrivning, Kallelse, SOVP, Utskrivningsklar och Utskrivning. Tilläggsanteckningen motsvarar en journalanteckning och kan bara skapas från respektive ärendeläge av respektive part. Synpunkter och kommentarer som inte är att betrakta som en journalanteckning ska göras som en chattanteckning. Funktionen nås i varje formulär och anteckningarna sparas. Tilläggsfunktion I alla formulär där symbolen Tilläggsanteckning är synlig kan man klicka på symbolen och formuläret för tilläggsanteckning öppnas. Skriv en anteckning och klicka på knappen Skicka och informationen tillgängliggörs för berörda parter och sparas i kronologisk ordning. När muspekaren hålls över symbolen T visas datum för sista Tilläggsanteckning. Öppnas Tilläggsanteckning visas namn, dag, tid och verksamhet i loggen. Ärende-översikten Välj Ärende. En grön symbol T visas i kolumnen Anteckning när det finns en Tilläggsanteckning Version

21 Returnerat ärende Ett ärende kan returneras till Slutenvården när ärendet kommit fel eller patienten bor i ett annat område än folkbokföringen visar. Returnerat ärende avbryter processen. Inskrivning Bocka i returneras till SV i respektive ruta om det är från Kommun eller från Primärvård. Kommun Fyll i orsak till returnering, exempelvis bytt vårdcentral, flyttat till annan kommun. OBS! Om patienten bor på särskilt boende ska processen inte avbrytas utan information skickas vidare till boendet. Bocka i rutan Särskilt boende och kommentera vid behov. Returnera ärendet om det är ett särskilt boende med egna läkarinsatser. Primärvård Returnera inte för olistade patienter. Kontakta rätt områdes VC och meddela dem. Slutenvården Om ärendet returneras, avslutar slutenvården ärendet och skapar ett nytt ärende med ändrad primärvårdsenhet eller kommuntillhörighet Version

22 Händelselistan Händelselistan loggar samtliga aktiviteter för en specifik patient. Du öppnar Händelselistan från Ärendelistan. Ärende Klicka på symbolen i kolumnen H-lista. Detaljerad lista med datum, tid, aktivitet, ansvarig verksamhet och namn visas över de aktiviteter som skapats för patienten. Skriv ut Möjlighet att skriva ut en händelseloggen som ett underlag för fakturering. Klar Klicka på klar för att återgå till föregående bild Version

23 Trygghetskvitto till patient Patienten ska erbjudas trygghetskvitto med information om vårdtiden, vård- och omsorgsbehov samt insatser efter utskrivning, kontakttelefonnummer mm. För att trygghetskvittot ska vara komplett krävs även utskrift av läkemedelsberättelse och läkemedelslista (skrivs ut från journalsystem). För fullständiga ärenden, när SOVP genomförts i WebCare, skrivs Trygghetskvitto ut i samband med utskrivningen och lämnas till patienten. För förkortat ärende skrivs Utskrivningsinformation ut i samband med utskrivningen Version

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 1 2010-10-04

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 1 2010-10-04 KLARA SVPL Lathund för Sjukhus Innehåll sid. Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden 4 Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inskrivningsmeddelande returnerat 7 som Felsänt Ändra/ Lägga

Läs mer

SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt

SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt FÖRSTÄRKT MOTTAGANDE Arbetssätt för att säkerställa adekvat informationsöverföring och uppföljning i primärvården efter ett slutenvårdstillfälle SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt www.vardgivarguiden.se/sammanhallenvard

Läs mer

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26 KLARA SVPL Lathund för Kommun sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden d Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden Felsänt meddelande 7 Byt medverkande part 8 Lägga

Läs mer

Frågor och svar WebCare

Frågor och svar WebCare Frågor och svar WebCare Detta dokument ger svar på en del vanliga frågor om WebCare och hur systemet används. Ytterligare info finns i dokumentet Funktionsbeskrivning som finns länkad från WebCare samt

Läs mer

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2010-04-28 KLARA-manual för Skövde kommunanvändare Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen 2 (11) Innehåll Inkomna meddelanden... 3 Patientadministrering...

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Gäller fr.o.m. 2010-04-12 Ersätter tidigare dokument ÖVERENSKOMMELSE

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering

Rutin för samordnad vårdplanering 1(12) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-12-19 Gäller från och med: 20150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid inoch utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid inoch utskrivning i slutenvården Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid inoch utskrivning i slutenvården N Våren 2013 presenterades en rapport som beskrev resultatet av

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus Gäller fr o m: 2006-12-01 Ersätter: 2005-09-01 Blanketterna reviderade juni 2007

Läs mer

Prator Version: 5.0.0 Beskrivning av Prator för somatiska patienter Västerbotten

Prator Version: 5.0.0 Beskrivning av Prator för somatiska patienter Västerbotten Prator Version: 5.0.0 Beskrivning av Prator för somatiska patienter Västerbotten Detta dokument innehåller beskrivning av de bilder och funktioner som användarna vanligen kommer att komma i kontakt med.

Läs mer

Lokal rutin. för samverkan vid in- och utskrivningsklar. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Stockholms läns landsting

Lokal rutin. för samverkan vid in- och utskrivningsklar. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Stockholms läns landsting Lokal rutin för samverkan vid in- och utskrivningsklar mellan Upplands Väsby kommun och Stockholms läns landsting Upplaga 1 Datum: 2014-12-11 Reviderad: 1 Innehållsförteckning 1. Säker vårdkedja i Upplands

Läs mer

Flödesbeskrivning Meddix SVP. Öppen psykiatrisk tvångsvård. Öppen rättspsykiatrisk vård

Flödesbeskrivning Meddix SVP. Öppen psykiatrisk tvångsvård. Öppen rättspsykiatrisk vård Flödesbeskrivning Meddix SVP Öppen psykiatrisk tvångsvård och Öppen rättspsykiatrisk vård 2011-01-13 Ewa Lundström Sida 2/23 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Huvudsida...5 3 Administration...6 3.1

Läs mer

Huvudadministratör i Prator

Huvudadministratör i Prator Huvudadministratör i Prator Beskrivning 1Definitioner...4 1.1Inledning... 5 1.2Om Prator...5 1.3Organisationens betydelse... 6 1.4Administratörsnivåer...7 1.5Utveckling, underhåll och felhantering...7

Läs mer

MANUAL SLUTENVÅRD https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering

MANUAL SLUTENVÅRD https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering INNEHÅLLSFÖRTECKNING: MANUAL SLUTENVÅRD 2016-03-15 https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering Skriva in patient... 2 Inskrivningsmeddelande... 3 Detaljinfo... 4 Inneliggande

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-03 1.0 1 (10) Link Slutenvård psykiatri Samordnad vårdplanering i Cosmic Link är det verktyg som ger möjlighet för slutenvård, primärvård, här ersatt med psykiatrisk

Läs mer

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0

Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Administrativ manual RiksSvikt 3.7.0 Reviderad 2014-05-14 www.rikssvikt.se Innehållsförteckning Startsida...2 Aktivera e-tjänstekort...2 Inloggning...3 Administrera min profil...5 Skapa ny användare...5

Läs mer

Diarienummer Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina Planer

Diarienummer Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina Planer Ansvarig Jakob Thorsteinsson verksamhetschef Dokumentnamn Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Upprättad av Gunilla Marcusson och Anna- Lisa Simonsson Ledningssystem Enligt SOSFS

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Öppenvårdsmottagning Psykiatri. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2014-01-28 Version 2

KLARA SVPL Lathund för Öppenvårdsmottagning Psykiatri. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2014-01-28 Version 2 KLARA SVPL Lathund för Öppenvårdsmottagning Psykiatri Innehåll sid. Bakgrund och beskrivning 3 Inkomna meddelanden 4 Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Avisera meddelanden till 7 deltagande

Läs mer

Prator Version: 3.11.2 Beskrivning av Prator för Psykiatripatienter Västmanland

Prator Version: 3.11.2 Beskrivning av Prator för Psykiatripatienter Västmanland Prator Version: 3.11.2 Beskrivning av Prator för Psykiatripatienter Västmanland Detta dokument innehåller beskrivning av de bilder och funktioner som användarna vanligen kommer att komma i kontakt med.

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan

Gemensamma riktlinjer för samverkan Gemensamma riktlinjer för samverkan Samordnad individuell plan 2 Dokumentinformation Huvudmän: Landstinget och kommunerna i Norrbottens län Upprättat av: Länsgemensam samverkansgrupp Reviderad maj 2013

Läs mer

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b www.meddix.se Innehållsförteckning 1 Inloggning...3 2 Huvudbild

Läs mer

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst

LifeCareMobil Enköping Hemtjänst LifeCareMobil Enköping Hemtjänst Skapad av Eva Lotta Benzeriane 141219 1 Inloggning Klicka på ikonen LifeCare Mobil för att logga in. OBS!! Viktigt att du har rätt telefon, dvs en telefon som tillhör den

Läs mer

Förvaltning av 48-72

Förvaltning av 48-72 2016-04-25 Förvaltning av 48-72 Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningsgrupp personer med sammansatt behov av vård och omsorg Ssk på avdelningar Kontaktperson 48-72 Bashandledare Vårdplaneringsenheten Omsorgskoordinatorer

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

Lagadministration. 100913 Linda Emterby

Lagadministration. 100913 Linda Emterby Lagadministration För att lägga till lag ska man stå på organisationssida för en förening. Föreningen hittar man genom organisationsträdet under menyn Organisation eller genom att söka i Snabbsök efter

Läs mer

Lifecare SVP - Användarhandledning

Lifecare SVP - Användarhandledning Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(51) Dokument ID: 09-242801 Fastställandedatum: 2017-10-10 Giltigt t.o.m.: 2018-10-10 Upprättare: Ann-Katrin I Troeng Fastställare: Ann-Katrin Troeng Lifecare SVP

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Bakgrund och beskrivning 3. Inloggning 4. Inloggningsvy 6. Menyval i vänstersidan 7. Grafisk ärendeöversikt 7

Innehållsförteckning 1. Bakgrund och beskrivning 3. Inloggning 4. Inloggningsvy 6. Menyval i vänstersidan 7. Grafisk ärendeöversikt 7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakgrund och beskrivning 3 Inloggning 4 Inloggningsvy 6 Menyval i vänstersidan 7 Grafisk ärendeöversikt 7 Inkomna meddelanden 8 Sök ärende 9 Samtycke 10 Samtycke,

Läs mer

Sammanställning av nyheter/förändringar i KLARA SVPL i 6B 2009-11-25

Sammanställning av nyheter/förändringar i KLARA SVPL i 6B 2009-11-25 Sammanställning av nyheter/förändringar i KLARA SVPL i 6B 2009-11-25 Att nå eller arbeta på annan enhet/arbetsplats säkerhetsfråga o Det är nu möjligt att välja att gå över och arbeta på en enhet som din

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 AN-2015/311.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Läs mer

Meddelande utanför vårdtillfälle

Meddelande utanför vårdtillfälle 1(15 Sökord Samordnad vårdplanering, hemsjukvård, skicka meddelande Dokumenthistorik Datum Ändring Handläggare Skapat dokumentet Karin Björklund och Ulf Altsjö INNEHÅLL 1 ALLMÄNT... 2 1.1 LÄSANVISNINGAR...

Läs mer

Digitala blanketter för kommunala tjänster

Digitala blanketter för kommunala tjänster Digitala blanketter för kommunala tjänster Våra medborgare och brukare ska på ett enkelt sätt kunna hitta kommunens tjänster via www.umea.se och kunna göra ansökningar, lämna uppgifter etc. Därför inför

Läs mer

MANUAL kvalitetsregister

MANUAL kvalitetsregister MANUAL kvalitetsregister Mars 0 Förord Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som stödjer ett systematiskt arbetssätt för att förebygga undernäring, fall och trycksår. Det ger möjlighet till

Läs mer

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Egna anteckningar Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Kontakt Sjukhus Telefonnummer Kommun Telefonnummer Tid för mötet Primärvården Telefonnummer

Läs mer

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Regional SAMSA Version: version 3.0 baserad på Gemensam Rutin i Västra Götaland

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2 KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus 1 Innehåll Bakgrund och beskrivning 3 Grafisk ärendeöversikten 4 Sök ärende 5 Registrera kontakter 6 Kallelse och underlag till vårdplanering 7 Samordnad plan

Läs mer

Manual Invånaradministratör

Manual Invånaradministratör Manual Invånaradministratör Stöd och Behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1. Stöd och behandling... 4 1.2. Roller och Behörigheter... 4 1.3. Förutsättning för att kunna

Läs mer

2. Registrera en ny medlem

2. Registrera en ny medlem 2. Registrera en ny medlem version 2006-05-10 2.1 2. Registrera en ny medlem Den här dokumentationen beskriver hur man registrerar en ny i SPFs medlemsregister via Internet. Observera att bilderna är exempel

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i slutenvården

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i slutenvården SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för utbildare i slutenvården Eva Alfredsson Marcus Johansson 2011-08-16 Version 1.2 Utb SV 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Övningsuppgift 1 Samordnad vårdplanering...3

Läs mer

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport Användarstöd Webbstöd till leverantörer för Arbetsmarknadsutbildningar, Förberedande utbildningar och Insatser Skapa Gemensam Utbildningsplan (GUP) Skapa periodisk rapport, Närvarorapportering Avvikelserapport

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Administratör Version 1.0 Innehållsförteckning hypernet Direkt... 3 hypernet Direkt för Förskola/Fritidshem... 3 Systemuppbyggnad... 3 Inloggning för Administratörer...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Version 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Version 1 MANUAL DPST INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att logga in...2 Kund vill lämna in (förregistrerat paket)... 3 Kund vill lämna in paket (ej förregistrerat)... 7 Kund hämtar ut paket (ej VaruEfterKrav)... 12 Kund hämtar

Läs mer

Lathund Spåra ändringar

Lathund Spåra ändringar Lathund Spåra ändringar Word 2010 Av språkkonsultstudenterna Maria Burström, Karin Jonsson Sandström, Anna Tillas-Lindberg Oktober 2013 Innehåll 1. Aktivera funktionen... 3 1.1 Inställningar... 3 2. Redigera...

Läs mer

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF

Användarmanual Procapita HSL Journal ICF 2014-04-11 1 (33) Användarmanual Procapita HSL Journal ICF Karin Bendroth Silfwerbrand Vellinge Kommun 2014-04-11 2 (33) Innehåll Inoggning... 3 Centralen... 4 Komihåg... 4 Mina meddelanden... 5 Bevakningar...

Läs mer

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25

Manual Behandlare. Stöd och behandling release 1.7. Stockholm, 2016-05-25 Manual Behandlare Stöd och behandling release 1.7 Stockholm, 2016-05-25 Innehåll 1. Inledning... 5 1.1. Stöd och behandling... 5 1.2. Roller och Behörigheter... 5 1.3. Förutsättningar för att kunna arbeta

Läs mer

Administration generellt

Administration generellt Administration generellt Med Business Online Administration kan du bl.a. registrera, ändra och ta bort användare beställa ny Start-PIN beställa kodbox spärra användare lägga till och ändra användares åtkomst

Läs mer

Användarhandbok - attest. Egenrapportering

Användarhandbok - attest. Egenrapportering Användarhandbok - attest Egenrapportering Innehållsförteckning INLEDNING...1 INSTRUKTION FÖR ATTESTANTER...1 SÖKFUNKTIONEN...1 STARTA ATTESTERING...3 ATTESTERA...5 ACKUMULATORER...7 UTSKRIFTER...8 ÖVERSIKTSBILDEN...9

Läs mer

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Primärvården

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Primärvården Upprättad datum 2009-08-31 Reviderad datum 2015-10-15 Revideras senast 2016-10-15 Flyttat till platina 328907 Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Primärvården INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Webbstöd för leverantör etableringslots

Webbstöd för leverantör etableringslots Användarstöd Webbstöd för leverantör etableringslots (Uppdaterat 2014-11-26) Sida: 2 av 20 Innehåll ETABLERINGSLOTS... 3 SIDAN ÖVERSIKT... 4 SIDAN STATUSÖVERSIKT... 5 GEMENSAM PLANERING... 6 REGISTRERA

Läs mer

Leveransinformation. Patch 5.0.5

Leveransinformation. Patch 5.0.5 Leveransinformation Prator Dokumenthistorik Version Innehåll Datum Prator 5.0.5 Innehåll i Patch 2016-02-01 Prator 5.0.4 Innehåll i Patch 2015-10-15 Prator 5.0.3 Innehåll i Patch 2015-06-09 Prator 5.0.2

Läs mer

Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem

Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS. GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Anvisningar för informationsansvariga i GRUUS GöteborgsRegionens UngdomsUppföljningsSystem Syftet med GRUUS är att alla berörda parter; avlämnande skola, mottagande skola, hemkommun och skolkommun snabbt

Läs mer

Lathund för dokumentation i Treserva

Lathund för dokumentation i Treserva RUTIN 1(12) 2015-08-03 VON 2015/12, nr 2015.504 Socialförvaltningen Socialförvaltningens stab Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Lathund för dokumentation i

Läs mer

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster 1 (8) Lathund i Tandvårdsfönster Sida 1/8 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård... 4 2.1 Portalen...

Läs mer

Handbok Företagsinteckning

Handbok Företagsinteckning Handbok Företagsinteckning Denna handbok beskriver hur du arbetar i Bolagsverkets e-tjänst Företagsinteckning. Datum: 2009-10-21 Version: 1.2 Upprättad av: Conny Berglund Ändringar Version Datum Ändrade

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i öppenvården

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i öppenvården SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för utbildare i öppenvården Eva Alfredsson Marcus Johansson 2011-08-17 Version 1.2 Utb ÖV 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Övningsuppgift 1 Samordnad vårdplanering...3

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon

Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Egna anteckningar Till närstående som ska vara med vid samordnad vård- och omsorgsplanering via video eller telefon Kontakt Sjukhus Telefonnummer Kommun Telefonnummer Tid för mötet Primärvården Telefonnummer

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för sjuksköterska i. slutenvården

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för sjuksköterska i. slutenvården SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för sjuksköterska i slutenvården Eva Alfredsson Marcus Johansson 2011-08-18 Version 1.4 SV ssk 1(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Inledning, Förutsättningar, Anvisningar...2

Läs mer

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner MANUAL 1(7) Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner Samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvård. (SOSFS 2005:27 ) 1) Signal till socialtjänsten vid inläggning. Vid inskrivning av samtliga

Läs mer

HÄLSODAGBOKEN PIDcare

HÄLSODAGBOKEN PIDcare HÄLSODAGBOKEN PIDcare Webbaserad hälsodagbok för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionsbenägenhet http://pidcare.halsodagboken.se Innehåll Allmän information Adress Inloggning Allmänt

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2015-03-27 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 8 5. Comporto

Läs mer

Samordnad vård och omsorgsplanering.hur svårt kan det va??

Samordnad vård och omsorgsplanering.hur svårt kan det va?? Samordnad vård och omsorgsplanering.hur svårt kan det va?? Sonja Strandell Utvecklingsmotor/distriktssköterska Maj-Len Genberg Domesjö Utvecklingsmotor/distriktssköterska Samordnad vård- och omsorgsplanering

Läs mer

Snabbguide till Vårdfaktura

Snabbguide till Vårdfaktura Snabbguide till Vårdfaktura För vårdgivare Version 3.0 - framtagen 2015-09-29 av Mikael Öman 1 (8) Innehållsförteckning VÅRDFAKTURA ETT SYSTEM FÖR E-FAKTURERING... 2 SÅ FUNGERAR DET... 2 DET FINNS I VÅRDFAKTURA...

Läs mer

Ansök till förskola och familjedaghem

Ansök till förskola och familjedaghem Ansök till förskola och familjedaghem Den här manualen är till för dig som vill ansöka om en plats i förskola eller på familjedaghem i Norrköpings kommuns e-tjänst. Manualen beskriver hur du gör för att

Läs mer

Rolladministration i PaletteArena 5.3

Rolladministration i PaletteArena 5.3 SLU Rolladministration i PaletteArena 5.3 Jenny Kjellström 2012-03-16 Beskriver hur man lägger upp och inaktiverar en mottagare, hur man flyttar/styr om fakturor från/till andras inkorgar samt hur man

Läs mer

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK Lathund Administratörshantering Kapitalflytt Interimslösning 2008-10-01 Dokumentägare: Anders Thomson, Collectum AB Sida 1 av 9 1 Generellt för flyttapplikationen...3 Introduktion...3 2 Logga in i flyttapplikationen...4

Läs mer

Instruktion gällande sjuksköterskans dokumentation i patientjournal

Instruktion gällande sjuksköterskans dokumentation i patientjournal Sid 1(8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontor, Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-15 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Instruktion gällande sjuksköterskans dokumentation i patientjournal Språket

Läs mer

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument 1(10) Styrdokument 2(10) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 112 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-11-27 Reviderad 2013-12-16,

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53

TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53 PaN 2011-12-09 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Agneta Calleberg 2011-12-29 PaN V0910-04171-53 Katarina Eveland 0910-04210-53 Återföring Bristande samverkan Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

En lathund inför utvecklingssamtalet

En lathund inför utvecklingssamtalet En lathund inför utvecklingssamtalet 20091119 /lga 1 Så här arbetar vi med IUP i Ödeshög I Skolverkets allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen skriver man följande om

Läs mer

ProReNata Journal. Snabbstart

ProReNata Journal. Snabbstart ProReNata Journal Snabbstart 1 av 8 Välkommen till ProReNata Journal! Vi har lagt ner stor möda på att det här systemet ska bli ett tillförlitligt och enkelt verktyg som hjälper dig i din vardag. Den här

Läs mer

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09

TERSUS SKOLSYSTEM AB. Ansökan. Barnomsorgen 2014-12-09 TERSUS SKOLSYSTEM AB Ansökan Barnomsorgen 2014-12-09 Innehåll Ansökan... 4 Inställningar Adela Administration... 5 Inställningar Ansökan... 6 Ansökan uppdatera kontaktuppgifter för existerande personer...

Läs mer

Manual till 3C för CPUP

Manual till 3C för CPUP Manual 3C för CPUP version 2014-11-17 Manual till 3C för CPUP Innehåll sid 1. Inloggning 1 2. Comporto CPUP Patient 4 3. Comporto CPUP Arbetsterapeuter 6 4. Comporto CPUP Neuropediatriker 9 5. Comporto

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-10-23 Sida 2/48 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Övergång till Lifecare Utförare...4 1.2 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration

Läs mer

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual

2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se. Studentmanual 2015-09-16 Bb October 2014 iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn...

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 SN-2015/1603.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Socialnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU

Läs mer

Detta avsnitt berör de register som är kopplade till Näsgårds TID modul. Denna modul är en tilläggsmodul

Detta avsnitt berör de register som är kopplade till Näsgårds TID modul. Denna modul är en tilläggsmodul Tid registrering Generellt Detta avsnitt berör de register som är kopplade till Näsgårds TID modul. Denna modul är en tilläggsmodul Innan registrering För att en tid registrering skall kunna ske, måste

Läs mer

Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg!

Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg! Hitta rätt i E-tjänsten Barnomsorg! Önskemål om ändring av barnomsorg Är ditt barn placerat och du vill ändra eller byta placering inom kommunen Använd blanketten önskemål om ändring av barnomsorg som

Läs mer

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se

Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se 1(21) Så här beställer du från Apoteket Farmaci via nätet www.apoteketfarmaci.se Lathund beställning_.doc 2(21) Innehållsförteckning 1 INNAN DU BÖRJAR... 3 2 LOGGA IN... 3 3 PÅGÅENDE BESTÄLLNING... 4 4

Läs mer

Ansökan om enskilda insatser LSS

Ansökan om enskilda insatser LSS Information Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är till för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vem kan ansöka? Den som är i behov av insatser

Läs mer

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Psykiatrisk Öppenvård Örebro läns landsting

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Psykiatrisk Öppenvård Örebro läns landsting Upprättad datum 2009-08-31 Revideras senast 2010-12-31 Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Psykiatrisk Öppenvård Örebro läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund

Läs mer

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för individer

Läs mer

SmiNet 2 Manual Webanmälan

SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet 2 Manual Webanmälan SmiNet2 Manual 2005-06-14 Introduktion - Sidan 2 av 15 INTRODUKTION TILL WEB-GRÄNSSNITTET... 3 ANVÄNDARE/MÅLGRUPPER... 3 TILLGÅNG TILL SIDAN... 4 INLOGGNING TILL WEB-SIDAN...

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (8)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (8) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-07 1.1 1 (8) Link Psykiatrisk öppenvård Samordnad vårdplanering i Cosmic Link är det verktyg som ger möjlighet för slutenvård, primärvård, här ersatt med psykiatrisk

Läs mer

Manual för praktiker

Manual för praktiker Manual för praktiker Version: 2012-03-18 v.1 Innehållsförteckning Inloggning... 2 Logga in... 2 Glömt lösenord... 2 Logga ut... 3 Behandlingar / Tjänster... 4 Lägg in era behandlingar... 4 Hantering av

Läs mer

Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: Sida 1

Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: Sida 1 Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: 2012-11-16 Sida 1 Ändringsförteckning Version Datum Ändring Ändrat av 1.0 Annika Wallentin 1.1 2012-06-27 Uppdatering med aktuella skärmbilder 1.2 2012-11-16

Läs mer

Nationell patientöversikt Användarmanual 2.0 2015-11-23

Nationell patientöversikt Användarmanual 2.0 2015-11-23 Nationell patientöversikt Användarmanual 2.0 2015-11-23 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 2. INLOGGNING... 4 2.1 BESKRIVNING... 4 2.2 VAL AV PATIENT... 5 2.3 SAMTYCKE TILL SAMMANHÅLLEN JOURNALFÖRING...

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Innehåll. Dok nr ÄHO/AV 13:068, Ver E Utfo rarenheten

Innehåll. Dok nr ÄHO/AV 13:068, Ver E Utfo rarenheten Utfo rarenheten Innehåll 1 Ta emot och fördela uppdrag... 2 1.1 Fördelabild... 5 2 Återkalla insats tillfälligt... 8 3 Omfördela insats... 10 4 Rätta verkställighet... 12 5 Skapa ny journal, om det ej

Läs mer

Manual till Genomförandewebben. Treserva

Manual till Genomförandewebben. Treserva SBG1000, v1.3, 2010-04-07 ÄLDREFÖRVALTNINGEN 2013-08-20 1 (34) Manual till Genomförandewebben Treserva Sundbybergs stad, 172 92 Sundbyberg BESÖKSADRESS Kavallerivägen 4, Rissne TELEFON 08-706 80 00 TELEFAX

Läs mer

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 2. SVPL-IT Inloggning Öppna och logga in på din dator som vanligt. Stoppa in ditt SITHS - kort i kortläsaren Gå

Läs mer

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se

Manual för Kalmar kommuns Nya intranät. piren.kalmar.se Manual för Kalmar kommuns Nya intranät piren.kalmar.se Innehåll Inloggning och aktivering av ditt konto... 3 Inställning vid första inloggning... 3 Arbetsytan på Piren... 4 Hjälp... 4 Dina profilinställningar...

Läs mer