SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus"

Transkript

1 När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus Gäller fr o m: Ersätter: Blanketterna reviderade juni 2007 Uppföljning genomförd VÅRDPLANERING - VARFÖR, FÖR VEM, VAR OCH HUR?... 2 SAMVERKANSPROCESS VID IN- OCH UTSKRIVNING.3 BEGREPP OCH DEFINITIONER... 4 REFERENSLISTA... 7

2 ÖVERENSKOMMELSE MELLAN SJUKHUSVÅRDEN - PRIMÄRVÅRDEN - KOMMUNEN Detta dokument har utarbetats i samråd mellan Länssjukhuset i Halmstad, Sjukhuset i Varberg, Primärvården i Södra och Norra Halland, Psykiatrin i Halland samt kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hylte och Laholm. Företrädare för länssjukvården, primärvården, psykiatrin samt kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor har ingått i arbetsgruppen. Dokumentet ersätter tidigare vårdplaneringsrutiner för Halland. Framtagna rutiner skall följas och inga ändringar i detta dokument får göras. 1

3 Vårdplanering - varför, för vem, var och hur? Vårdplaneringsprocessen: 1. Patienten blir inlagd på sjukhus. 2. Inskrivningsmeddelande skickas till primärvård/kommun - för de patienter som har eller bedöms behöva insatser från kommunen och eller primärvården efter utskrivning. 3. Kallelse till SVP - för de patienter som har behov av insatser efter sjukhusvistelsen. Återkoppling från primärvården/kommunen inom 24 timmar. 4. Upprättande av vårdplan vid SVP - beskriver behovet av insatser efter utskrivningen från sjukhuset och vem som ansvarar för respektive insats. 5. Patienten bedöms utskrivningsklar = läkare bedömer att patienten inte längre har behov av sjukhusvård. 6. Utskrivningsmeddelandet skickas för alla patienter som skall ha insatser från primärvården/kommunen, senast 24 timmar före utskrivning. 7. Patienten skrivs ut från sjukhuset. Syfte Syftet med den samordnade vårdplaneringen på sjukhus är att säkra en sammanhållen vård- och omsorgskedja genom att samordna insatserna och tydliggöra ansvarsfördelningen inför patientens utskrivning från sjukhuset. Målgrupp och genomförande SVP görs för de patienter som har behov av insatser för vård och omsorg efter utskrivning från sjukhuset, oavsett patientens ålder, boendeform eller insatsernas omfattning efter utskrivning. SVP kan genomföras efter överenskommelse: på sjukhus för exempelvis de patienter som inte haft insatser tidigare eller har ett förändrat behov av insatser från kommunen och/eller primärvården efter utskrivningen från sjukhuset. via telefon för exempelvis de patienter som har insatser sedan tidigare från kommunen och/eller primärvården med ett oförändrat behov av vård och omsorg efter utskrivning från sjukhuset. Dialogen ska alltid ske med ansvarig sjuksköterska i kommunen. Om patienten har behov av enbart sociala tjänster som larm, matdistribution, städning eller liknande och kan komma hem utan omedelbar insats, bör han/hon uppmanas att själv ansöka om detta efter utskrivning från sjukhuset. Bilagor i detta dokument: Information till slutenvården Meddelande om in- och utskrivning/kallelse till samordnad vårdplanering Samordnad vårdplan/överenskommelse Mall för samordnad vårdplan/överenskommelse Manual för samordnad vårdplanering på sjukhus Samordnad planering inom den slutna psykiatrin 2

4 Samverkansprocess vid in- och utskrivning av patienter i länssjukvården In till länssjukvården Vid akut eller planerad inläggning på sjukhus skall primärvården och kommunen skicka med aktuell information till slutenvården med aktuellt status. (Bil 1) Sjukhuset skickar info till primärv/kommun om att patienten finns på sjukhuset Då en patient skrivs in i länssjukvården ska en bedömning göras om patientens vidare behov efter utskrivning. Om patienten bedöms behöva insatser efter utskrivningen ska ett meddelande skickas till berörd enhet i primärvården eller kommun. (Bil 2) Kallelse till SVP från sjukhuset till primärvård/kommun Om en vårdplan skall upprättas ska den behandlande läkare i slutenvården kalla till vårdplanering. (Bil 2) Primärvård/kommun återkopplar inom 24 timmar Sjukhuset ansvarar för genomförandet av SVP med berörda aktörer Vårdplan upprättas och justeras Patienten bedöms utskrivningsklar Utskrivningsmeddelande skickas till mottagande vårdgivare 24 timmar före hemgång Patienten skrivs ut Inom 24 timmar, gäller helgfria vardagar, efter att primärvården/kommunen fått kallelsen till vårdplanering skall de återkoppla till sjukhuset. (Bil 2) Syftet med SVP är att säkra en sammanhållen vård och omsorgskedja för den enskilde i samband med utskrivning från länssjukvården. Vårdplanen skall ge en samlad bild av patientens behov av fortsatt vård och omsorg, samt uppgifter om vilken enhet som är ansvarig för respektive insats. En vårdplan är upprättad när den justerats/ godkänts av företrädare för de ansvariga enheterna. (Bil 3) Läkaren avgör när patienten är utskrivningsklar, d.v.s. när patienten inte längre är i behov av sluten vård. Behandlande läkare skall ta hänsyn till den öppna hälso- och sjukvårdens förutsättningar att tillgodose patientens behov efter utskrivning samt rapportera över till mottagande läkare i primärvården. Innan utskrivningsmeddelandet skickas skall det finnas en justerad vårdplan och patienten skall vara bedömd utskrivningsklar. Utskrivningsmeddelandet skall skickas senast dagen före patienten skrivs ut från sjukhuset. (Bil 2) Patienten skrivs ut från sjukhuset med aktuella epikriser, läkemedelslista mm. 3

5 Begrepp och definitioner Här beskrivs begrepp som används vid in- och utskrivning av patienter från länssjukvården och är ett förtydligande av processens olika delar. Begreppen och definitionerna är i bokstavsordning. Epikris Med epikris avses en sammanfattande bedömning av ett sjukdomsfall. Medicinsk epikris från läkare, omvårdnadsepikris från sjuksköterska och rehabiliteringsepikris från paramedicinare. Informationsöverföring Informationsöverföring innebär kommunikation mellan sjukvårdhuvudmännen och andra aktörer i vårdkedjan. Informationsöverföringen mellan olika vårdgivare skall ske med patientens samtycke. Information till slutenvården När patienter som är kända i primärvården, kommunen blir inlagda på sjukhus skall information lämnas via Information till slutenvården (bilaga 1) som patienten har med sig in till sjukhuset. I övriga fall fyller avdelningen på sjukhuset i underlaget. Blanketten arkiveras i patientjournalen i länssjukvården. Inskrivning på sjukhus - information till kommun och primärvård När en patient skrivs in i landstingets slutenvård, eller så snart som möjligt därefter, ska en bedömning göras om patientens vidare behov efter utskrivning. Om patienten har eller bedöms behöva insatser efter utskrivning ska ett meddelande (bilaga 2) skickas till berörda enheter i den öppna vården eller omsorgen. Syftet med meddelandet om inskrivning är att informera om att patienten är inlagd på sjukhuset och tidigt signalera att en gemensam SVP kan bli aktuell. Meddelandet om inskrivning är ingen journalhandling, utan avser att vara en del av det underlag som behövs för att kunna erbjuda den enskilde en fortsatt god och säker vård, omsorg och rehabilitering. Blanketten som används som underlag i informationsöverföringen (bil 2) som kommer till kommunen och primärvården sparas enligt lokala bestämmelser i respektive kommun/ primärvård. Kallelse till samordnad vårdplanering När behandlande läkare inom slutenvården bedömer att en patient kan behöva vård eller omsorg efter sjukhusvistelsen kallas berörda parter genom in- och utskrivningsmeddelandet till samordnad vårdplanering (bilaga 2). Primärvården/kommunen skall återkoppla till sjukhuset inom 24 timmar (gäller helgfria vardagar) för beslut om när och hur SVP:n skall genomföras och vilka personer/professioner som bör medverka. Rutan Aktuella vårdbehov på vårdplanen skall fyllas i av slutenvården inför den samordnade vårdplaneringen. Samordnad vårdplanering - SVP Avser en process som syftar till att tillsammans med patient/anhörig och berörda vårdgivare samordna och planera patientens fortsatta vård, omsorg och rehabilitering vid övergång från sluten vård till andra vård- och omsorgsformer. En vårdplan upprättas som dokumentation från mötet. 4

6 Samordnad vårdplan En vårdplan (bilaga 3) skall upprättas för patienter som bedöms behöva hälso- och sjukvårdsinsatser eller insatser från kommunens socialtjänst efter att ha skrivits ut från länssjukvården. Vårdplanen ska vara ett konkret hjälpmedel för samordning. Den skall bidra till att den enskilde ges ökat inflytande över stödet och den egna tillvaron samt får en hälso- och sjukvård och socialtjänst av god kvalitet. Vårdplanen ska ge en samlad bild av patientens behov av fortsatt vård, omsorg och stöd efter utskrivning, samt om vem som är ansvarig för respektive insats. Originalet är en journalhandling och förvaras i patientens huvudjournal på sjukhuset. Upprättad vårdplan Avser att den upprättade vårdplanen godkänts av samtliga berörda enheter, vilket kan ske såväl muntligt som skriftligt. Vid muntlig överenskommelse kontrasigneras vårdplanen av parterna. Slussen Finns inom respektive kommun och fungerar som en länk i informationsöverföringen mellan sjukhusvården och kommun/ primärvård. Slussen tar exempelvis emot in- och utskrivningsmeddelandet och förmedlar det vidare till berörda parter. Inom några kommuner i länet har man anställt en administratör att utföra denna uppgift och inom andra kommuner har man en distriktssjuksköterska som har denna uppgift i sin tjänst. Slussarna i länet är bemannade vardagar kl i de kommuner som har personal stationerad för uppgiften. Faxnummer till respektive Sluss: Halmstad # # 00 Falkenberg # # 30 Hylte # # 01 Varberg # # 50 Laholm # # 02 Kungsbacka # # 80 Utskrivningsklar En patient är utskrivningsklar om han eller hon av läkare bedöms att inte längre behöva vård vid enhet inom landstingets slutna hälso- och sjukvård. Utskrivning från sjukhus När patienten skall skrivas ut från sjukhuset skickas ett utskrivningsmeddelande till enheter som är ansvariga för insatser enligt vårdplanen. Meddelandet skickas senast 24 timmar (helgfria vardagar) före planerad utskrivningsdag och innehåller persondata och information om vilken dag patienten beräknas att skrivas ut. Meddelandet sänds även till ekonomienheten på sjukhuset. Återkallande av utskrivningsklar Om något inträffar som på något sätt förändrar förutsättningarna för patientens utskrivning eller upprättande av vårdplan skall ansvariga enheter meddelas. Den samordnade vårdplaneringen avbryts och ny kallelse till SVP måste skickas för att inleda en ny vårdplanering. Återkallande skall alltid ske vid dödsfall. In- och utblanketten skickas till Slussen i respektive kommun, samt till ekonomienheten på sjukhuset. 5

7 Överföring av information vid utskrivning I samband med att patienten skrivs ut ska adekvat dokumentation medfölja. Det innebär att i första hand ska kopia på omvårdnadsepikris och epikris finnas klar. Om inte epikrisen är klar så ska medicinsk snabbepikris/ epikris med behandlingsschema innehållande diagnos, ansvarig läkare, planering och aktuell medicinlista vara den lägsta acceptabla nivån på medföljande dokumentation. Vid behov ska även förteckning över aktuella sjukvårdsartiklar (förband o.d.) med namn/tillverkare/artikelnummer/ leverantör lämnas. Epikrisen bör sändas med patienten när detta kan anses gynna den enskilde patientens behov av att ha en direkt och snabb tillgänglighet av information till läkare. Detta kan exempelvis vara aktuellt om patienten ska vara på ett tillfälligt korttidsboende, eftersom det ofta är en speciell vårdcentral som ansvarar för korttidsboendet och således inte patientens ordinarie behandlande läkare. Givetvis ska även journalkopior sändas till patientens ordinarie vårdcentral. När patienten skrivs ut är det landstingets ansvar att ordinerade läkemedel/sjukvårdsartiklar finns tillgängliga vid hemkomsten. Om så ej är fallet, måste det medfölja adekvat mängd från utskrivande avdelning, tills patienten kunnat införskaffa egen medicin/artiklar. Patienter som har s.k. "öppen retur" inom slutenvården, ska vid utskrivning förses med adekvat information om diagnos, ansvarig läkare, planering och aktuell medicinlista. Kopia på denna ska sändas till vårdcentral som patienten tillhör för att distriktsläkare på ett adekvat vis ska kunna bedöma och behandla eventuella andra sjukdomstillstånd som kan och bör tas om hand inom primärvården. Överrapportering läkare - läkare/kontakt fax Underlag för kontakt mellan läkare inom slutenvården och primärvården för justering (förankring) av vårdplan. Läkaren i slutenvård förvissar sig om att det medicinska ansvaret kan tas över av primärvården. Uppgiften kan ej delegeras. Hur läkaren väljer att kontakta mottagande primärvårdsläkare kan avgöras i varje enskilt fall. Tillvägagångssättet skall dokumenteras. När mottagande primärvårdsläkare inte är känd, ska kontakt fax (bilaga 2) användas och skickas via Slussen. Patienter som skall omfattas av kravet på även muntlig överrapportering av det medicinska ansvaret läkare slutenvård - läkare primärvård: Alla patienter som vårdas i livets slutskede och som skrivs ut från sjukhusvården till hemmet eller särskilt boende. Patienter med komplexa sjukdomsbilder, kan även vara patient med öppen retur. Patienter med tillstånd som kräver snabb uppföljning efter utskrivning. 6

8 REFERENSLISTA Regeringens proposition 2002/03:20, Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård- och omsorgsområdet SFS 2003:193, Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård SOSFS 1996: 32, Socialstyrelsens författningssamling Informationsöverföring och samordnad vårdplanering SOSFS 2005: 27, Socialstyrelsens författningssamling Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 7

9 Bil 1 Information till slutenvården den / 20 Patient/närstående är informerad och tillåter att nedanstående uppgifter lämnas ut till annan vårdgivare Närstående: Personnr Namn Nuvarande boendeadress Tfn. hem Tfn arb. Telefon Orsak till sjukhuskontakt: Tidigare kända sjukdomar/ varning/ restriktioner Uppgiftslämnare: NÄRSJUKVÅRD/PRIMÄRVÅRD KOMMUN Tel.nr: Läkemedel Medicinlista finns Apodos Dosett Apotek:. Hjälpmedel Glasögon Gånghjälpmedel Hörapparat Tandprotes Biståndshandläggare/ LSS Handläggare Namn: Tel. Hemtjänstinsatser Ja för Städning Personlig omvårdnad Nej Vet ej Distriktssköterska Närsjukvård/primärvård/ kommun Namn:.. Tel.... Övrigt: Kommunikation/ADL-förmåga före aktuellt insjuknande Kan uttrycka sig Svårigheter att tala Talar ej svenska ange språk Svårigheter att förstå Förvirrad/ glömsk Klarar förflyttning med hjälp Hjälp vid toalettbesök Inkontinent Hjälp med födointag Hjälp med munvård Hjälp med på- och avklädning Fallrisk Övrigt.. Datum Sign Distriktsläkare/ Vårdcentral Namn:.. Tel.. Riktlinjer för SVP reviderad juni

10 Bil 2 Meddelande om in- och utskrivning/kallelse till samordnad vårdplanering Patient/närstående är informerad och tillåter att nedanstående uppgifter lämnas ut till annan vårdgivare Närstående: Personnr Namn Nuvarande Boendeadress Tfn. hem Tfn arb. Telefon Sjukhus/Avd. Tfn: Fax: Kontaktfax läkare - läkare Ansvarig läkare. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Biståndshandläggare/ LSS handläggare Namn + tel nr Tel.nr. Sök.nr.. Datum för uppringning /... Kontakt önskas kl.. Distriktssköterska primärvård/ kommun Distriktsläkare / vårdcentral Meddelande om inskrivning på sjukhus Datum Kl Underskrift Kallelse till SVP/Vårdplanering av slutenvården Kallelsen till SVP mottages/bekräftas av kommunen Datum Kl Underskrift Datum Kl Underskrift Patienten utskrivningsklar Datum Kl Underskrift Vårdplan justerad/ signerad (datum överförs från vårdplanen) Återtagande av utskrivningsklar Återtagande av kallelse till SVP Datum Underskrift Datum Kl Underskrift Utskrivningsmeddelande Datum Kl Underskrift Faxas till Slussen före kl dagen innan hemgång Patienten utskrives till: Datum Kl Underskrift Orsak till inläggning: Övrigt: Bekräftelse från kommunen om anmälan till vårdplanering skall ske 1:a vardagen efter mottagandet, om inte sjukhusets och kommunens företrädare kommer överens om annat. Riktlinjer för SVP reviderad juni

11 Datum för vårdplanens upprättande / 20 Personnummer Patienten medgivit informationsöverföring SVP via Vårdplaneringsmöte SVP via Telefonsamtal Ansvarig läkare slutenvården: SAMORDNAD Bil 3 VÅRDPLAN/ÖVERENSKOMMELSE Namn Nuvarande boendeadress Postadress Avd: Sjukhus: Telefon Patientens aktuella vårdbehov och egenvårdsinsatser: Medicinskt inklusive rehab: Omvårdnad och socialt: Medicinskt ansvar övergår till Närsjukvården/primärvården/ psykiatrisk öppenvård: Namnge kontaktläkare och vårdenhet: Patienten ansvarar för: Närstående ansvarar för: Länssjukvården ansvarar för: Närsjukvården/primärvården/ Öppenvårdspsykiatrin inklusive rehab ansvarar för: Kommunen ansvarar för socialt bistånd/omvårdnad och sjukvårdsinsatser inklusive rehab: Samordnad Vårdplan signeras av berörda parter: Namn Enhet Titel och Sign. Datum Patienten har tagit del av innehållet i vårdplanen Närstående har tagit del av innehållet i vårdplanen Närståendes namn och telefon: Signatur: Signatur: Relation: Riktlinjer för SVP reviderad juni

12 Datum för vårdplanens upprättande / 20 Personnummer Patienten medgivit informationsöverföring SVP via Vårdplaneringsmöte SVP via Telefonsamtal Ansvarig läkare slutenvården: Patientansvarig läkare på sjukhuset MALL SAMORDNAD VÅRDPLAN/ÖVERENSKOMMELSE Namn Nuvarande boendeadress Postadress Avd: Sjukhus: Telefon Patientens aktuella vårdbehov och egenvårdsinsatser: Sjukhusets bedömning Medicinskt inklusive rehab: Ex Aktuella diagnoser/ inläggningsorsak. Egenvårdsinsatser. Fortsatt behandlings- och utredningsbehov. Självständighet vid förflyttning, behov av hjälpmedel. Rehabbedömning före utskrivning. Omvårdnad och socialt: Ex hjälpbehov i personlig omvårdnad. Medicinskt ansvar övergår till Närsjukvården/primärvården/ psykiatrisk öppenvård: Namnge kontaktläkare och vårdenhet: Patienten ansvarar för: Åtgärder som patienten själv skall ansvara för efter utskrivning som ex ansökan om bistånd eller kontakt med sin distriktsläkare Närstående ansvarar för: Åtgärder som anhöriga ansvarar för efter utskrivning som ex att lösa ut recept på Apotek, personlig omvårdnad Länssjukvården ansvarar för: Insatser från länssjukvården vid/efter utskrivning som ex muntlig överrapportering till distriktsläkare och distriktssköterska samt specialiserade insatser i hemmet. Närsjukvården/primärvården/ Öppenvårdspsykiatrin inklusive rehab ansvarar för: Insatser efter utskrivning som ex uppföljning av medicinsk behandling och såromläggning. Ansvarsfördelning av åtgärder inom rehabilitering/ träning/ hjälpmedelsutprovning/ bostadsanpassning mm efter utskrivning. Vilka yrkeskategorier som skall kopplas in. Kommunen ansvarar för socialt biistånd/omvårdnad och sjukvårdsinsatser inklusive rehab: Åtgärder som planering av hemtjänstinsatser, annat boende och hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet. Omfattning av insatserna. Biståndsansökan. Ansvarsfördelning av åtgärder inom rehabilitering/ träning/ hjälpmedelsutprovning/ bostadsanpassning mm efter utskrivning. Vilka yrkeskategorier som skall kopplas in. Samordnad Vårdplan signeras av berörda parter: Namn Enhet Titel och Sign. Datum Vårdplanen signeras av dem som deltagit i den samordnade vårdplaneringen från landstinget och kommunen Patienten har tagit del av innehållet i vårdplanen Närstående har tagit del av innehållet i vårdplanen Närståendes namn och telefon: Signatur: Signatur: Relation: 11

13 Bil 4 Manual för vårdplaneringsmöten på sjukhus Syftet med vårdplaneringen är att med utgångspunkt för patientens behov tillsammans utforma en plan för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och/eller sociala omsorg. Patientens egen uppfattning och önskemål ska vara vägledande. Det är av stor vikt att patienten får förklarat för sig vad en vårdplanering är och att ett rum för mötet är bokat. Ansvarig sjuksköterska från avdelningen presenterar deltagarna och inleder mötet. Läkaren eller sjuksköterskan ansvar för första delen av mötet: Information angående mötets syfte samt hur mötet praktiskt kommer att gå till Presentation och närvaro Patienten och/eller närstående berättar varför patientens kommit till sjukhuset Medicinskt status, intagningsorsak, hälsohistoria och aktuella status Aktuell funktion och ADL-status (vad patienten klarar av vad gäller förflyttning och personlig vård mm) Behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från primärvård/närsjukvård/öppenvård eller kommun Behov av insatser från specialister på sjukhuset eller inom närsjukvården Beräknat datum för hemgång Sammanfattning av vård- och rehabiliteringsbehov i primärvården/närsjukvården/öppenvården eller kommunen Paus där möjlighet finns för sjukhusavdelningens personal att lämna rummet. Biståndsbedömaren ansvarar för andra delen av mötet: Information kring kommunens ansvarsområden Social bakgrund: - boende och närmiljö - anhöriga och nätverk - tidigare hemtjänst etc. - intressen, vanor och livsstil Patientens önskemål Patientens egna resurser och begränsningar Bedömning och eventuellt beslut Sammanfattning Efter mötet: Biståndsbedömaren informerar sjusköterskan på avdelningen om de beslut som tagits. Inspiration till denna manual har hämtats från Natasja Andersson, KC-kompetenscentrum inom äldreomsorg och äldrevård 12

14 Bil 5 Samordnad planering för patienter som vårdas inom den psykiatriska slutenvården Psykiatrin i Halland har en öppenvårdsbaserad psykiatri vilket innebär att öppenvården har huvudansvar för patientens vård och behandling. När patienten vårdas inom slutenvården har PatientAnsvarig Läkare (PAL) inom slutenvården det medicinska ansvaret i samråd med PAL i öppenvården (ÖV). Samordnad planering ska ske när patienten bedöms vara i behov av vård eller omsorg efter sjukhusvistelsen, eller i fall behoven av insatser har förändrats. Patient där kommunalt betalningsansvar kan bli aktuellt, faxas meddelande enligt dokument Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län. Till Samordnad planering skall i samråd med patienten/vårdnadshavare och utifrån dennes samtycke, berörda kallas som t ex anhöriga, socialtjänst, Försäkringskassa, skola, primärvård. Ansvarsfördelning vid Samordnad planering inom psykiatrin Patient Slutenvårdens ansvar (SV) Öppenvårdens ansvar (ÖV) Vid inskrivning Ansvarig behandlare/kontaktperson i samråd med PAL, ansvarar för: Ansvarig sjuksköterska (OAS) meddelar berörda parter som har kontakt med patienten/vårdnadshavare via inskrivningsmeddelande, samma dag som patienten skrivs in. Att aktuell vårdplan finns för kända patienter. Patienter med ÖV-kontakt Patienter utan ÖV-kontakt Vid utskrivning Att vårdplan för slutenvårdstiden upprättas. (Om patienten/vårdnadshavare är känd av ÖV görs planeringen i dialog med ÖV för att få kontinuitet i behandling och planering) Ansvarig sjuksköterska (OAS) kontaktar ÖV direkt för samråd, när SV anser att det finns behov av Samordnad planering. Patient där kommunalt betalningsansvar kan bli aktuellt, faxas meddelande enligt dokument Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län Ansvarig sjuksköterska (OAS) informerar ÖV om insatser förväntas bli aktuella. Ansvarig sjuksköterska (OAS) sammankallar berörda parter till Samordnad planering och leder mötet Ansvarig sjuksköterska (OAS) meddelar berörda parter som har kontakt med patienten/vårdnadshavare, via utskrivningsmeddelande dagen innan patienten skrivs ut. Epikris (medicinsk och omvårdnad) skickas inom 1 ve, med information om aktuell medicinering, sjukskrivning och ev datum för omprövning av LPT Att personinformation i journalen är aktuell för kända patienter. Beställning till slutenvården vid planerad inläggning. Att efter besked om inskrivning ta telefonkontakt med ansvarig sjuksköterska (OAS) på avdelningen för information om aktuellt status. Vid behov av Samordnad planering sammankallar ÖV direkt berörda parter och leder mötet. 13

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Gäller fr.o.m. 2010-04-12 Ersätter tidigare dokument ÖVERENSKOMMELSE

Läs mer

Var? SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

Var? SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Beslutad på strategisk nivå 2012-03-02 Ersätter tidigare dokument

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering

Rutin för samordnad vårdplanering 1(12) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-12-19 Gäller från och med: 20150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Denna riktlinje är gemensamt framtagen av representanter från Region Halland och kommunerna

Läs mer

Lokal rutin. för samverkan vid in- och utskrivningsklar. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Stockholms läns landsting

Lokal rutin. för samverkan vid in- och utskrivningsklar. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Stockholms läns landsting Lokal rutin för samverkan vid in- och utskrivningsklar mellan Upplands Väsby kommun och Stockholms läns landsting Upplaga 1 Datum: 2014-12-11 Reviderad: 1 Innehållsförteckning 1. Säker vårdkedja i Upplands

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan

Gemensamma riktlinjer för samverkan Gemensamma riktlinjer för samverkan Samordnad individuell plan 2 Dokumentinformation Huvudmän: Landstinget och kommunerna i Norrbottens län Upprättat av: Länsgemensam samverkansgrupp Reviderad maj 2013

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Riktlinjer Egenvård i Halland

Riktlinjer Egenvård i Halland När? Hur? Egenvård Var? Varför? Riktlinjer Egenvård i Halland Gäller f.o.m 2011-03-01 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Definition av egenvård... 4 Bedömning... 4 Riskanalys... 4 Läkemedel... 4 Dokumentation...

Läs mer

Informationsöverföring. & samordnad vårdplanering

Informationsöverföring. & samordnad vårdplanering Handläggare Gäller fr o m Dokumentnummer Version Informationsöverföring & samordnad vårdplanering Kommun Familjeläkarmottagning eller psykiatrisk öppenvård Slutenvård 1 Handläggare Gäller fr o m Dokumentnummer

Läs mer

Diarienummer Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina Planer

Diarienummer Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina Planer Ansvarig Jakob Thorsteinsson verksamhetschef Dokumentnamn Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Upprättad av Gunilla Marcusson och Anna- Lisa Simonsson Ledningssystem Enligt SOSFS

Läs mer

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Vad är WebCare WebCare är ett IT-stöd för informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan slutenvård, kommun och primärvård inom Stockholms län.

Läs mer

SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt

SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt FÖRSTÄRKT MOTTAGANDE Arbetssätt för att säkerställa adekvat informationsöverföring och uppföljning i primärvården efter ett slutenvårdstillfälle SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt www.vardgivarguiden.se/sammanhallenvard

Läs mer

Länspensionärsrådet 42-53

Länspensionärsrådet 42-53 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-12-14 Länspensionärsrådet 42-53 Tid: Fredagen den 14 december 2007, kl. 09:30-12:00 Plats: Sjukhuset i Varberg, Gröna salen, avdelning 2 C Ledamöter Dan Skantz (s) Bertil

Läs mer

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Jonsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 2014-05-09 Gäller

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid inoch utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid inoch utskrivning i slutenvården Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid inoch utskrivning i slutenvården N Våren 2013 presenterades en rapport som beskrev resultatet av

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för patienter i hemsjukvård mellan Ljusdals primärvård och äldreomsorgen, Ljusdals kommun.

Överenskommelse om samverkan för patienter i hemsjukvård mellan Ljusdals primärvård och äldreomsorgen, Ljusdals kommun. Division Primärvård/ vo Ljusdal Omsorgs- och socialförvaltningen Område: Hemsjukvårdspatienten där samverkan krävs Målgrupp: Vårdpersonal inom Landsting och Kommun verksamma inom Ljusdals kommun Ämne:

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 1 2010-10-04

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 1 2010-10-04 KLARA SVPL Lathund för Sjukhus Innehåll sid. Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden 4 Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inskrivningsmeddelande returnerat 7 som Felsänt Ändra/ Lägga

Läs mer

Förvaltning av 48-72

Förvaltning av 48-72 2016-04-25 Förvaltning av 48-72 Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningsgrupp personer med sammansatt behov av vård och omsorg Ssk på avdelningar Kontaktperson 48-72 Bashandledare Vårdplaneringsenheten Omsorgskoordinatorer

Läs mer

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26 KLARA SVPL Lathund för Kommun sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden d Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden Felsänt meddelande 7 Byt medverkande part 8 Lägga

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Reviderad av LGS 2015-10-15 Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Delregional överenskommelse mellan region och kommun när en patient med funktionsnedsättning från 18 år har behov

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Läkemedelshantering. Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2013-04-30 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: shantering Sida 2 (9) Innehåll REGEL FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Instruktion gällande sjuksköterskans dokumentation i patientjournal

Instruktion gällande sjuksköterskans dokumentation i patientjournal Sid 1(8) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontor, Tillsynsenheten Karlstad 2015-06-15 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Instruktion gällande sjuksköterskans dokumentation i patientjournal Språket

Läs mer

Region Skåne i samverkan med Burlöv, Kävlinge, Landskrona, Svalöv, Vellinge och Åstorps kommun. Revisionsrapport 6/2009

Region Skåne i samverkan med Burlöv, Kävlinge, Landskrona, Svalöv, Vellinge och Åstorps kommun. Revisionsrapport 6/2009 Revisionsrapport 6/2009 Region Skåne i samverkan med Burlöv, Kävlinge, Landskrona, Svalöv, Vellinge och Åstorps kommun Uppföljning av granskning av samverkan kring vård och omsorg om äldre Bengt Sebring,

Läs mer

Samverkan mellan vårdcentraler och hemtjänstföretag i Solna kommun gällande delegeringar och egenvård med hjälp.

Samverkan mellan vårdcentraler och hemtjänstföretag i Solna kommun gällande delegeringar och egenvård med hjälp. Omvårdnadsförvaltningen SID 1 (12) Ansvarig för rutin Vårdcentraler i Solna Hemtjänst företag i Solna MAS i Solna stad Gäller från 2013-11-27 Reviderad 2015-08-04 Samverkan mellan vårdcentraler och hemtjänstföretag

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Reviderad 101108 VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090916 RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Biståndsärende bedömer och beslutar efter ansökan från den enskilde. n skickar uppdraget till enhetschefen

Läs mer

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för individer

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Riktlinje för åtgärder vid dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för åtgärder vid dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje för åtgärder vid dödsfall inom kommunal hälso- och sjukvård Antagen i socialnämnden 2009-05-05 69 Denna riktlinje är framtagen tillsammans med flertalet av medicinskt ansvariga sjuksköterskor

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Prop.2016/17:106 Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för den somatiska vården och 1 januari 2019 för den psykiatriska

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-29 Vår referens: Mikael Klein Socialdepartementet Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Handikappförbunden Handikappförbunden är

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden

Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Slutrapport Datum: 2003-12-08 1(10) Metodstöd för kvalitetssäkring och komplettering av läkarintyg i sjukpenningärenden Rätt förmån Rätt ersättning 2003-12-08 Projektledare: Kristina Hylén Bengtsson och

Läs mer

UPPDRAGEN. Utredningen om betalningsansvarslagen

UPPDRAGEN. Utredningen om betalningsansvarslagen UPPDRAGEN En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården S 2013:14 (dir. 2013:104) beslutade 21/11 2013 Löper 2014-15 Betalningsansvarslagen S 2014:05 (dir 2014:27)

Läs mer

Minnesanteckningar Samverkan 101028 & 101115

Minnesanteckningar Samverkan 101028 & 101115 Minnesanteckningar Samverkan 101028 & 101115 Föreläsare: Ylva Svederberg Berger, Eva Jonsson, Linda Hedberg, Micael Carlsson & Pernilla Börjesson. Länsövergripande samverkansavtal Länsövergripande avtal

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 SN-2015/1603.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Socialnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU

Läs mer

Huvudadministratör i Prator

Huvudadministratör i Prator Huvudadministratör i Prator Beskrivning 1Definitioner...4 1.1Inledning... 5 1.2Om Prator...5 1.3Organisationens betydelse... 6 1.4Administratörsnivåer...7 1.5Utveckling, underhåll och felhantering...7

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 AN-2015/311.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Inventering av utskrivningsklara patienter och vårdplanering i samband med utskrivning

Inventering av utskrivningsklara patienter och vårdplanering i samband med utskrivning Inventering av utskrivningsklara patienter och vårdplanering i samband med utskrivning Undersökning 007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering.

Läs mer

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen

KLARA-manual. för Skövde kommunanvändare. Omvårdnadsförvaltningen. Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2010-04-28 KLARA-manual för Skövde kommunanvändare Arbetsgrupp: Andrea Eriksson, Carina Berg, Ewa Westerberg, Maria Mustonen 2 (11) Innehåll Inkomna meddelanden... 3 Patientadministrering...

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 2. SVPL-IT Inloggning Öppna och logga in på din dator som vanligt. Stoppa in ditt SITHS - kort i kortläsaren Gå

Läs mer

Samordnad vårdplanering

Samordnad vårdplanering Samordnad vårdplanering Rutiner för samverkan mellan landstinget och kommunerna vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård i Västerbottens län Giltig från 2010-01-01 Överenskommelse mellan landstingets

Läs mer

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara Samverkan mellan Värmlands kommuner och Landstinget i Värmland. (2015 06 01 2017 05 31) - Dokumenttyp

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Gunnel Håkansson Kundvalsenheten 2015-03-18 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999.

Läs mer

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner MANUAL 1(7) Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner Samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvård. (SOSFS 2005:27 ) 1) Signal till socialtjänsten vid inläggning. Vid inskrivning av samtliga

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Samordnad Vårdplanering

Samordnad Vårdplanering Samordnad Vårdplanering Rutiner vid Samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Gäller från 2007-03-01, anpassad 2011-01-28 Rutiner SVPL 2011 1 (16) Innehållsförteckning

Läs mer

Samordnad vårdplanering

Samordnad vårdplanering Samordnad vårdplanering Rutiner för samverkan mellan landstinget och kommunerna vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård i Västerbottens län med stöd av IT- tjänsten Prator. Giltig från 2011-10-01

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen 2008-01-07 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen Riksförbundet för Social, RSMH, har beretts

Läs mer

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 3 Grundutbildning läkemedelshantering och diabetes 4 Delegering

Läs mer

MÅL OCH SYFTE MED SAMVERKAN MÅLGRUPP SEKRETESS ANSVAR 2011-06-27

MÅL OCH SYFTE MED SAMVERKAN MÅLGRUPP SEKRETESS ANSVAR 2011-06-27 2011-06-27 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN KRING VUXNA MED PSYKISK SJUKDOM/FUNKTIONSNEDSÄTTNING MELLAN NACKA KOMMUN, PSYKIATRISK VÅRDENHET NACKA, PSYKIATRI SÖDRA STOCKHOLM OCH CAREMA HJÄRNHÄLSAN NACKA

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landstinget i Uppsala län Revidering och komplettering 2010-11-10 och 2011-02-16 Beslut TKL 2011-03-11 Utvärderas senast 2012-12-01 Riktlinjer för samverkan avseende medicinska

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre 2011-05-02

Bättre liv för sjuka äldre 2011-05-02 Bättre liv för sjuka äldre 2011-05-02 Eftermiddagens workshop utmynnande i några prioriterade områden/frågor från varje grupp. Här följer en sammanställning av gruppdiskussionerna utifrån de två frågeställningarna.

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-22 Patrik Sjösten verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen RSMH bereddes tidigare i år tillfälle att yttra sig över Patientdatautredningens huvudbetänkande Patientdatalag, SOU 2006:82. Vårt yttrande som vi avgav den 7 mars gäller fortfarande som vår uppfattning

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD

UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1(6) Gråmarkerat justeras i varje uppdragsbeskrivning, enl proj Avtalsstruktur. UPPDRAG FÖR BASAL HEMSJUKVÅRD 1 Mål och inriktning Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv skall genomsyra

Läs mer

Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar. Linda Almqvist (jurist)

Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar. Linda Almqvist (jurist) Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar Linda Almqvist (jurist) - Jag har en plan!..eller? Begreppsdiagram planer inom vård och omsorg mål för att uppnå

Läs mer

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Ett projektarbete i två delar på hälsocentralen Ankaret i Örnsköldsvik 2013. Del ett i projektet. Kristina Lundgren, familjeläkare, specialist

Läs mer

Rutin Beslut om vak/ extravak

Rutin Beslut om vak/ extravak Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Beslut om vak/ extravak Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Verksamhetschef ÄO Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterska

Läs mer

Samordnad vårdoch omsorgsplanering

Samordnad vårdoch omsorgsplanering Samordnad vårdoch omsorgsplanering Rutiner för samverkan mellan landstinget och kommunerna vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård i Västerbottens län med stöd av ITtjänsten. Giltig från 131107

Läs mer

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun

Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson 2013-06-13 Arbets- och ansvarsbeskrivning för sjuksköterska/distriktssköterska i Kils kommun KVALIFIKATIONSKRAV Legitimerad sjuksköterska,

Läs mer

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT)

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT) Ansvarig Anna-Lisa Simonsson verksamhetschef Dokumentnamn Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Upprättad av Gunilla Marcusson och Liselott Trinse Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9

Läs mer

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande:

Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2014 enligt följande: Dokument/Rutin Rutin patientsäkerhetsberättelse Ansvarig Fastställt datum 2011-03-06 Reviderad 2015-01-08 Verksamhetschef Veronica Ringsäter Björkgårdens Vård och omsorgsboende Solna Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring

Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring Riktlinjer vid beställning av insatser enligt HSL och SOL samt informationsöverföring Dokumenttyp: Riktlinjer Fastställt av: Förvaltningschef Catharina Johansson Fastställelsedatum: 20121107 Dokumentansvarig:

Läs mer

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Följande rutiner har tagits fram utifrån de Skriftliga direktiv för att säkerställa kvalitén inom läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård som

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING

LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING LÄNSÖVERGRIPANDE SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE OM LÄKARUNDERSÖKNING - för barn som placerats med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), SoL eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52),

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Rutin för beställning av delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats samt information mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal.

Rutin för beställning av delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats samt information mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal. 12-03-27 1(5) Rutin för beställning av delegerad/instruerad hälso- och sjukvårdsinsats samt information mellan legitimerad personal och omvårdnadspersonal. Kommunens övertagande av hälso- och sjukvårdsansvar

Läs mer

Ökad läkarmedverkan i äldrevården

Ökad läkarmedverkan i äldrevården Ökad läkarmedverkan i äldrevården Ett förslag från Sveriges läkarförbund 1 Sveriges läkarförbund 2001 Sveriges läkarförbund, 2000 Text: Robert Wahren Tryck: Elanders Graphic Systems, Göteborg 2001 2 Ädelreformen

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Definition av vissa begrepp utifrån lagen (2002/03:20) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Definition av vissa begrepp utifrån lagen (2002/03:20) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Äldreenheten Definition av vissa begrepp utifrån lagen (2002/03:20) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Inskrivningsmeddelande 10 a När en patient skrivs in i landstingets slutna

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör... Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i

När den ena handen vet vad den andra gör... Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i När den ena handen vet vad den andra gör När dem Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvården i Östergötland När den ena handen vet vad den andra gör... Riktlinjer för samverkan

Läs mer

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Meddelandeblad. Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting

Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Maria Strömbäck Hans Rinander Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Samordnad vård och omsorgsplanering.hur svårt kan det va??

Samordnad vård och omsorgsplanering.hur svårt kan det va?? Samordnad vård och omsorgsplanering.hur svårt kan det va?? Sonja Strandell Utvecklingsmotor/distriktssköterska Maj-Len Genberg Domesjö Utvecklingsmotor/distriktssköterska Samordnad vård- och omsorgsplanering

Läs mer

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Gäller från januari 2018 Nytt arbetssätt gäller vid behov av samordning av insatser Idag finns brister i samordning av insatser för den

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

Gemensamma Blekingerutiner för Samordnad Vårdplanering

Gemensamma Blekingerutiner för Samordnad Vårdplanering Gemensamma Blekingerutiner för Samordnad Vårdplanering UVO Gäller från 28 September 2010 Version 1 1(21) För att trygga vårdtagarens rätt till en god och säker vård krävs samverkan mellan Blekingesjukhuset,

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 2 2013-12-09 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Ansvarig för rutin: Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) MAS Beslutad (datum och av vem): Förvaltningsledningen Version Version 2 Process: HSL Giltig till och med: 2016-03-15 Riktlinje för

Läs mer

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende 2016-04-21 1(8) Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende IVO genomförde den 21 april 2016 ett webbinarium

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-03 1.0 1 (10) Link Slutenvård psykiatri Samordnad vårdplanering i Cosmic Link är det verktyg som ger möjlighet för slutenvård, primärvård, här ersatt med psykiatrisk

Läs mer

Vård i samverkan kommunerna - primärvården

Vård i samverkan kommunerna - primärvården 1 Hemvårdsenheten Reviderad 2009-04-29 Birgitta Mogård Verksamhetschef Vård i samverkan kommunerna - primärvården Riktlinjer för samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor vid särskilda boenden i Uppsala

Läs mer

Personer som får personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga, minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten eller

Personer som får personlig omvårdnad under större delen av dygnet det vill säga, minst tre gånger per dygn samt tillsyn under natten eller RIKTLINJE 1(6) 2014-10-13 SN2014/25 nr 2014.2054 Socialförvaltningen Förvaltningens stab/kansli Iréne Eklöf, Medicinskt ansvarig sjuksköterska 0171-528 87 irene.eklof@habo.se Riktlinje för tandvårdsstöd

Läs mer

Styckevis och delt, om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet - svar på remiss från revisionskontoret.

Styckevis och delt, om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet - svar på remiss från revisionskontoret. Vård- och omsorgsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Hanna Runling Tfn: 508 09 527 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-03-03 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Styckevis och delt, om vården

Läs mer