ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD"

Transkript

1 ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen och fastställda av Styrgruppen Cosmic LINK Gäller från och med

2 Innehållsförteckning: Inledning 3 Huvudprinciper 3 Somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård och psykiatrisk vård 10 4 Aktuell situation 4 Inskrivningsmeddelande 10 a 5 Vårdplan 10 b 6 Kallelse till samordnad vård- och omsorgsplanering 10 c 6 Vårdplan 10 d 7 Utskrivningsmeddelande 10 e 8 Kommunens betalningsansvar a Avvikelsehantering 12 Bilagor: Fax-blanketter: Aktuell situation Checklista för vårdplaneringsmöte på sjukhus Avvikelsehantering 2

3 Inledning Betalningsansvarslagen 1990:1404 (Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård), kom till som en del av Ädelreformen. Syftet med lagen var att komma tillrätta med det ökande antal personer som fanns kvar inom akutsjukvården trots att de inte längre behövde sjukhusets kompetens. En arbetsgrupp, bestående av företrädare för landstingets slutenvård, primärvård och övrig öppen vård samt kommunerna, har utarbetat en lokal anpassning avseende betalningsansvarslagen i Kalmar län. Revidering har skett hösten 2011 i samband med införande av Cosmic LINK. Denna revidering har skett med hänsyn till SOSFS 2005:27 (Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård). Arbetsgruppen har valt att använda benämningen Samordnad vårdplan. Rutiner och benämningar har anpassats till Cosmic LINK Överenskommelsen bygger på ett gemensamt arbete mellan Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i syfte att underlätta, stödja och påskynda utvecklingen i kommuner och landsting av samarbetet kring medicinskt färdigbehandlade patienter. Utgångspunkter har varit: Den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när vård, omsorg och stöd planeras och genomförs. Kommunernas och landstingets gemensamma ansvar för en god vård, omsorg och stöd och att övergången mellan olika vårdgivare sker utan onödiga olägenheter. Huvudprinciper Lagen förutsätter att patienten skrivs ut och överförs från sluten vård så snart han/hon är utskrivningsklar utan att tidpunkten för betalningsansvaret inväntas. Resursbrist får aldrig vara ett skäl för huvudmannen att inte ta sin del av ansvaret för vård, omsorg och stöd till patienten. 3

4 Somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård och psykiatrisk vård 10 En kommun har betalningsansvar för patienter vid enheter för somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård eller psykiatrisk vård inom landstingets slutna hälso- och sjukvård som är utskrivningsklara och för vilka en vårdplan är upprättad. En patient är utskrivningsklar om han eller hon av den behandlande läkaren inte längre bedöms behöva vård vid en enhet inom landstingets slutna hälso- och sjukvård. En vårdplan skall vara upprättad för att kommunens betalningsansvar för en utskrivningsklar patient ska inträda. Paragrafen omfattar, förutom utskrivningsklara patienter i somatisk akutsjukvård och geriatrisk vård, även utskrivningsklara patienter i sluten psykiatrisk vård. Det ankommer på den behandlande läkaren att avgöra om en patient är utskrivningsklar. Eftersom en patient som bedöms vara utskrivningsklar kan vara i behov av fortsatta insatser inom landstingets öppenvård är det nödvändigt att slutenvårdens läkare vid sin bedömning tar hänsyn till vilka resurser som finns i öppenvården. Aktuell situation Aktuell situation är fortfarande en pappersblankett. Detta moment är inte lagreglerat men utgör ett väsentligt hjälpmedel i kontakterna mellan kommun och landsting och ska uppfattas som en lokal överenskommelse som ska följa med i kontakten mellan kommun och landsting. Dessa uppgifter ger information om den enskildes status före sjukhusbesöket och beskriver vad som föranlett besöket på sjukhuset. En väl ifylld Aktuell situation underlättar arbetet och de fortsatta kontakterna mellan kommun och landsting. För att Aktuell situation ska bli det viktiga instrument i samarbetet som är önskvärt så krävs att rätt person ansvarar för uppdatering etc. I kommunerna är det kontaktmannen för respektive omsorgstagare som bör ha detta uppdrag kontaktmannen är den som bäst känner till den enskildes situation. Enhetschef ansvarar för att kontaktmannen är väl införstådd i vikten av att dessa uppgifter ständigt är helt uppdaterade. I kommunens hälso- och sjukvårdsverksamhet är det distriktssköterska/sjuksköterska som lämnar information avseende hälsooch sjukvårdsinsatser under Aktuell situation. 4

5 Inskrivningsmeddelande 10 a När en patient skrivs in i landstingets slutna hälso- och sjukvård eller så snart det därefter bedöms finnas ett behov av det, skall den behandlande läkaren vid den enhet där patienten vistas genom ett inskrivningsmeddelande underrätta berörda enheter i den öppna vården eller omsorgen om att patienten efter att ha skrivits ut kan komma att behöva - kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller - landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård. Läkaren ska, redan vid inskrivningen eller senare, om behov uppstår, i ett inskrivningsmeddelande underrätta de enheter som kan bli aktuella för hjälpinsatser sedan patienten skrivits ut. Syftet med ett inskrivningsmeddelande är att underrätta om att en viss individ kan komma att vara i behov av fortsatta insatser. De uppgifter som kan förekomma i ett sådant meddelande är endast namn, personnummer och adress. Det finns fördelar med att på ett tidigt stadium underrätta kommunen, landstingets primärvård, landstingets öppna psykiatriska vård eller annan öppen vård om att en patient kan komma att behöva insatser efter utskrivningen. Insatser från hälso- och sjukvården bygger på att den enskilde accepterar de erbjudanden om olika insatser som kan ges. Att patientens autonomi och integritet respekteras är grundläggande för vård och omsorg. Vid inskrivningen på sjukhus är en del patienter ur stånd att ta ställning till om uppgifter om dem får överföras till öppenvården eller omsorgen och det kan vara svårt att ta reda på patientens inställning på annat sätt. Uppgifter om personnummer får enligt 22 Personuppgiftslagen (PUL) behandlas utan samtycke bara när det är klart motiverat med hänsyn till något beaktansvärt skäl t.ex. ändamålet med behandlingen eller vikten av en säker identifiering. En förutsättning för att information får överföras och kontakt tas med andra vårdgivare för en samordnad vårdplanering är att patienten begärt, eller bedöms ha behov av, insatser från kommunen eller annan vårdgivare. Patienten eller dess företrädare ska ha samtyckt till att uppgifter om honom eller henne lämnas ut. Sammanfattningsvis kan konstateras att informationsöverföring endast får ske i de fall det är nödvändigt med hänsyn till vårdbehovet och med respekt för patienten. Att översända inskrivningsmeddelande innebär inte att en vårdplanering inletts. 5

6 Vårdplan 10 b En vårdplan skall upprättas för en patient som efter att ha skrivits ut från en enhet inom landstingets slutna hälso- och sjukvård av den behandlande läkaren bedöms behöva - kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller - landstingets primärvård, öppna psykiatrisk vård eller annan öppenvård. När den behandlande läkaren inom den slutna hälso- och sjukvården bedömer att en patient kan behöva vård, rehabilitering och/ eller omsorg även efter sjukhusvistelsen, skall en vårdplan upprättas. Kan en vårdplanering inte genomföras p.g.a. att patienten inte vill delta, skrivs patienten ut när läkaren bedömer att han eller hon är utskrivningsklar. I en sådan situation blir kommunen inte betalningsansvarig. Kallelse till samordnad vårdplanering 10 c Skall en vårdplan upprättas enligt 10 b skall den behandlande läkaren kalla till en vårdplanering. Vårdplaneringen skall påbörjas senast dagen efter det att kallelsen mottagits. En vårdplan ska utformas i samarbete mellan företrädare för berörda enheter vid - kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller - landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård. Patienten eller hans eller hennes närstående bör delta i vård planeringen. Så fort en bedömning görs att en patient efter utskrivning från slutenvården kan behöva insatser från kommunen och/eller insatser från landstingets primärvård, öppna psykiatrisk vård eller annan öppenvård skall en vårdplanering inledas. Den behandlande läkaren vid sjukhuset är ansvarig för att kallelse till vårdplanering sker. Kallelsen ska kvitteras av kommunen inom 24 timmar. När kvitteringen är gjord betraktas vårdplaneringen som påbörjad. Grundläggande för all vård och omsorg är att den sker i samråd med patienten och att patientens autonomi och integritet respekteras. Hälso- och sjukvård bygger på förutsättningen att den enskilde själv avgör om han eller hon vill acceptera de erbjudanden om olika insatser som ges. Bistånd enligt SOL och/eller LSS förutsätter att den enskilde själv eller genom en ställföreträdare ansökt om detta. 6

7 Tidpunkten när kommunen mottagit kallelsen är avgörande för beräkningen av när betalningsansvaret ska börja gälla. Kallelse till vårdplanering ska vara kommunen tillhanda före kl vardagar för att denna dag ska räknas. Den enskildes behov av insatser avgör vilka yrkeskategorier som behöver delta i planeringen. Vårdplan 10 d En vårdplan skall innehålla uppgifter om det bedömda behovet av insatser enligt 10 d samt uppgifter om vilken enhet som är ansvarig för respektive insats. En vårdplan är upprättad när den har justerats av företrädare för de ansvariga enheterna. Med vårdplanering avses en samordnad planering av de insatser som kan vara aktuella inom kommunen och/eller landstinget efter sjukhusvistelsen. Vårdplanen ska så allsidigt som möjligt belysa patientens behov av insatser från kommunen, primärvården, den öppna psykiatriska vården eller annan öppenvård efter utskrivningen. Som stöd för vårdplaneringen har en checklista utarbetats, se bilaga. Patientens delaktighet och inflytande ska tillgodoses vid vårdplaneringen och eventuella närståendes situation beaktas. Om behov föreligger ska former och tidpunkt för uppföljning av planen fastställas. Samordnad vårdplanering kan tas fram på olika sätt. Det är viktigt att betona att fysisk närvaro av samtliga berörda vid samma tillfälle inte alltid är nödvändigt. En samordnad vårdplan är upprättad när samtliga kallade i Cosmic LINK har dokumenterat och signerat. I Cosmic LINK likställs signering med justering. Detta ska ske utan dröjsmål. Begreppet justering regleras i tryckfrihetsförordningen och innebär här bekräftelse på att vårdplanen har färdigställts och att parterna är överens om planeringen. Handlingen övergår då från att ha varit ett material för samråd till att bli en allmän handling (men ej offentlig). I vårdplanen ska alla planerade insatser och vilka som är ansvariga för dessa framgå på ett enkelt och tydligt sätt. Vid utskrivningen får patienten med sig hem ett utskrivet exemplar av vårdplanen. Om en vårdplan har upprättats för en utskrivningsklar patient men dennes tillstånd förändras så att den behandlande läkaren bedömer att 7

8 patienten inte längre är utskrivningsklar, skall läkaren dokumentera detta i patientjournalen och meddela berörda enheter. Om förändringen är så stor att vårdplanen påverkas, skall en ny vårdplan upprättas. (Citat 7 SOSFS) Utskrivningsmeddelande 10 e Senast dagen före det att en patient beräknas skrivas ut från den slutna hälso- och sjukvården skall den behandlande läkaren vid den enhet där patienten vistas genom ett utskrivningsmeddelande underrätta ansvariga enheter enligt 10 d. Utskrivningsmeddelandet ska innehålla uppgift angående utskrivningsklar dvs. läkarens bedömning att patienten inte längre är behov av den slutna hälso-och sjukvården samt datum för planerad utskrivningsdag. Utskrivningsmeddelandet skickas till dem som har justerat vårdplanen, senast dagen före utskrivningen.(se SOSFS 2005:27, kap 3 8). Kommunens betalningsansvar 11 Kommer inte ett landsting och en kommun överens om en annan tidpunkt inträder kommunens betalningsansvar dagen efter det att en patient är utskrivningsklar och en vårdplan är upprättad. För en patient i den somatiska akutsjukvården eller den geriatriska vården inträder betalningsansvaret tidigast fem vardagar, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade, efter det att kommunen mottagit kallelsen till vårdplaneringen. För en patient i den psykiatriska vården inträder betalningsansvaret tidigast trettio vardagar, lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade, efter att kommunen mottagit kallelsen till vårdplaneringen. Som huvudregel gäller att patienten skrivs ut och flyttar från slutenvården så snart hon/han är utskrivningsklar utan att invänta tidpunkt för betalningsansvaret. Datum för kallelse i Cosmic LINK till samordnad vårdplanering gäller som bevis på att kommunen mottagit kallelse. Kommer inte kommun och landsting överens om annat så gäller följande: Betalningsansvaret inträder vardagen efter att patienten är utskrivningsklar, under förutsättning att en vårdplan är upprättad och justerad dock tidigast 8

9 5:e vardagen efter det att kallelse till vårdplanering skickats (gäller somatisk vård) 30:e vardagen efter det att kallelse till vårdplanering skickats (gäller psykiatrisk vård) Observera att lördagar, söndagar, helgdagar, samt midsommarafton, julafton och nyårsafton i denna period inte ska räknas in. Kallelse till vårdplanering ska vara kommunen tillhanda före kl vardagar för att denna dag ska räknas. Utskrivningsmeddelande ska vara kommunen tillhanda före kl vardagen före, för att dagen utskrivningsklar ska räknas. Om patienten lämnar sjukhuset den dag betalningsansvaret inträder debiteras den dagen. 9

10 Exempel för somatisk vård Exempel 1 Må Ti On To Fr Lö Sö Må Ti On Kallelse kl 13 Exempel 2 Utskrivnings meddelande kl 12 Utskr klar Utskrivn Karens 1 Karens 2 Karens 3 Karens 4 Karens 5 Bet dag 1 Må Ti On To Fr Lö Sö Må Ti On Kallelse kl 13 Utskrivnings meddelande kl 12 Utskr klar Utskrivn Karens 1 Karens 2 Karens 3 Karens 4 Karens 5 Bet dag 1 Bet dag 2 Exempel 3 observera klockslaget Må Ti On To Fr Lö Sö Må Ti On Kallelse kl 15 Utskrivnings Utskr klar Utskrivn meddelande kl 12 Karens 1 Karens 2 Karens 3 Karens 4 Karens 5 Bet dag 1 Exempel 4 observera klockslaget Må Ti On To Fr Lö Sö Må Ti On Kallelse kl 13 Exempel 5 observera klockslaget Utskrivnings meddelande klar kl 16 Utskr klar Utskrivn Karens 1 Karens 2 Karens 3 Karens 4 Karens 5 Bet dag 1 Må Ti On To Fr Lö Sö Må Ti On Kallelse kl 13 Utskrivnings meddelande klar kl 16 Utskr klar Utskrivn Karens 1 Karens 2 Karens 3 Karens 4 Karens 5 Ingen bet Exemplet förutsätter att inga helger infaller i perioden. 10

11 11 a Medverkar inte en kommun vid upprättandet av en vårdplan inträder kommunens betalningsansvar ändå enligt 11 om den utskrivningsklara patienten stannar kvar inom landstingets slutna hälso- och sjukvård. Kan de insatser som landstinget ansvarar för enligt 10 d inte utföras inträder inte något betalningsansvar för kommunen. Beror det på kommunen att en vårdplan inte blir upprättad, inträder ändå kommunens betalningsansvar oavsett skälet till att kommunen inte medverkat till att en vårdplan kunnat upprättas. Exempel på sådana situationer kan vara att kommunen inte anser sig ha tid att delta i en vårdplanering eller att ansvarig tjänsteman är frånvarande. Beror det på landstinget att de insatser som landstinget ansvarar för enligt vårdplanen inte kan utföras blir däremot kommunen inte betalningsansvarig. Betalningsansvaret ligger då kvar på landstinget. 12 Ersättning för vård av utskrivningsklara patienter skall lämnas med belopp som motsvarar den omvårdnad som patienten får på enheten. Beloppen skall motsvara genomsnittet i riket och räknas om årligen med hänsyn till skatteunderlagets utveckling i riket. Första stycket gäller inte om ett landsting och en kommun kommer överens om annan ersättning för utskrivningsklara patienter. Sådan särskilt överenskommen ersättning får dock inte understiga den genomsnittliga kostnaden för omvårdnaden om patienter vid enhet för geriatrisk vård. Regeringen fastställer årligen de belopp som avses i första och andra styckena. 13 Ett landsting och en kommun kan gemensamt bestämma att kommunen skall ha betalningsansvar även för andra utskrivningsklara patienter än som avses i 10 första stycket och för sjukhusanknuten hemsjukvård. Landstinget och kommunen bestämmer gemensamt de förutsättningar som skall gälla för ett sådant betalningsansvar. 15 Sekretess hindrar inte att ett landsting till en kommun lämnar uppgift om namn, personnummer och folkbokföringsadress för patienter som avses i 10 a och patienter för vilka kommunen har betalningsansvar för. 11

12 Undantag Snabba ärenden Erfarenheten har visat att en del ärenden som aktualiseras på sjukhuset avser patienter som kan skrivas ut mycket snabbt och med oförändrat insatsbehov efter utskrivningen. I dessa situationer behövs ingen vårdplanering om slutenvårdens företrädare, patienten och kommunens-och öppenvårdens företrädare (i berörda fall) är överens om det. När avdelningen bedömer att en sådan situation föreligger är det lämpligt att skriva i kommentaren till Inskrivningsmeddelande till kommunen Snabbt ärende, kort beskrivning samt vilka yrkeskategorier som ska kontakta avdelningen snarast. Genom denna kontakt kan avdelningen och kommunens företrädare komma överens om att använda detta tillvägagångssätt om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda. Om man inte är överens blir det den ursprungliga processen med kallelse, vårdplanering etcetera. Avvikelsehantering För att kontinuerligt förbättra kvalitén i informationsöverföringen mellan kommun och landsting krävs en fungerande avvikelserapportering. Enligt SOSFS 2002:4, 7 kap 1 ska hälso- och sjukvårdspersonal rapportera avvikelser som är av betydelse för patientsäkerheten till den som hos vårdgivaren svarar för avvikelsehanteringen. I 2 anges att vårdgivaren ska följa upp avvikelsen. Hantering av avvikelser, som gäller informationsöverföring enligt BAL. sker enligt gemensamt upprättade rutiner. 12

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Postadress: Box 13, 264 21 Klippan. Besöksadress: Storgatan 33,

Läs mer

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem

Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem Ramö verenskömmelse mellan Regiön Ska ne öch Ska nes kömmuner ga llande samarbete avseende persöner med missbruks- öch beröendepröblem DATUM 2015-03-16 Förord På uppdrag av Regionala Politiska Samverkansgruppen

Läs mer

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården

Sekretess- och tystnadspliktsgränser. I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Sekretess- och tystnadspliktsgränser I socialtjänsten och i hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Kvalitetskrav för vård, stöd och service till personer med psykisk sjukdom

Kvalitetskrav för vård, stöd och service till personer med psykisk sjukdom Kvalitetskrav för vård, stöd och service till personer med psykisk sjukdom INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 5 INLEDNING... 6 TILLGÄNGLIGHET AV VÅRD, STÖD OCH SERVICE... 8 BEMÖTANDE... 10 DELAKTIGHET... 13

Läs mer

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar

Barn som far illa eller riskerar att fara illa. En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Barn som far illa eller riskerar att fara illa En vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet och ansvar Du få gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov

Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2008-09-18 Sida 231 av 248 198 Gemensamma riktlinjer för samverkan kring barn och unga med sammansatta behov En arbetsgrupp med representanter för skola,

Läs mer