Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland"

Transkript

1 Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson, Tjänsteskrivelse Datum Ks/2017:113 Sida 1(1) Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland. Sammanfattning En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft den 1 januari En arbetsgrupp bestående av representanter från länets kommuner och landstinget har tagit fram ett förslag till överenskommelse. Socialnämnden yttrade sig över förslaget och överenskommelsen har nu översänts till kommunerna och landstinget för godkännande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Skrivelse från Region Värmland samt förslag till överenskommelse SN Skickas till Region Värmland Socialnämnden Peter Eskebrink Kanslichef Linn Carlsson Kommunsekreterare KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress 1. Kommunledningskontoret Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

2 Yvonne Lennemyr, Datum Sida 1(2) Remiss gällande förslag till samverkansöverenskommelse Den 1 januari 2018 införs lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Samtidigt upphävs lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. I lagen anges att landsting och kommun får träffa överenskommelse om att kommunens betalningsansvar ska inträda vid en annan tidpunkt eller med ett annat belopp än vad som bestäms i den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Huvudmännen får komma överens om när kommunernas betalningsansvar inträder och om vilka belopp som ska gälla. Det varierar över landet hur väl huvudmännen kan samarbeta för att lösa konflikter som uppstår i samband med utskrivning av patienter inom lagens målgrupp och frågor om kommunernas betalningsansvar. Huvudmännen bör därför komma överens om hur man ska lösa tvister som kan uppkomma såväl vad gäller samarbetet runt den enskilde som kommunens betalningsansvar. Det står huvudmännen fritt att avtala om även andra områden som kan beröras av denna lag. Det kan t.ex. handla om gemensam uppföljning av hur samarbetet fungerar, uppföljning av kostnader för utskrivningsklara patienter, gemensamt utvecklingsarbete och hur resurser och kostnader kan fördelas mellan huvudmännen för att sammantaget göra mest nytta för patienterna. Huvudmännen bör även komma överens om administrativa rutiner avseende fakturering av avgifter som ska betalas av kommunerna med hänvisning till överenskommelsen eller den föreslagna lagen. Vidare kan det vara lämpligt att huvudmännen kommer överens om hur och när överenskommelsen ska följas upp och vid behov revideras. Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box KARLSTAD Besöksadress Lagergrens gata 2 Telefon vx Fax E-post Hemsida Organisationsnr Bankgiro

3 Region Värmland - kommunalförbund Datum Sida 2(2) Huvudmännen bör ta vara på möjligheten att utveckla samverkan och målet bör vara att samarbetet fungerar så väl att betalningsansvaret kan tas bort. Landsting och kommun ska också, i samråd, utarbeta gemensamma riktlinjer till vårdgivare och till dem som bedriver socialtjänst avseende samverkan enligt den nya lagen. En arbetsgrupp bestående av representanter från länets kommuner och landstinget har i enlighet med den nya lagen tagit fram ett förslag till överenskommelse. Översänder på remiss till länets kommuner och landstinget i Värmland förslaget till överenskommelse, ber om återkoppling/svar senast 16 juni Avsikten är att efter remissomgången skicka ut överenskommelsen för politiskt beslut. Remissvaret skickas, senast 16 juni 2017, till Ev frågor kan ställas till Med vänliga hälsningar REGION VÄRMLAND Yvonne Lennemyr Verksamhetschef eu beredningsgruppen

4 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland 1. Överenskommelsens parter - Landstinget i Värmland - Arvika kommun - Eda kommun - Filipstads kommun - Forshaga kommun - Grums kommun - Hagfors kommun - Hammarö kommun - Karlstads kommun - Kils kommun - Kristinehamns kommun - Munkfors kommun - Storfors kommun - Sunne kommun - Säffle kommun - Torsby kommun - Årjängs kommun 2. Inledning Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för individer som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna vården. Insatserna samordnas utifrån individens behov och förutsättningar. Denna överenskommelsen tydliggör parternas roller. För att reglera processen kring trygg och effektiv utskrivning ska länsgemensamma riktlinjer ge stöd i arbetet. 3. Målgrupp Målgrupp för överenskommelsen är individer som efter utskrivning från den slutna vården är i behov av insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna vården.

5 4. Definitioner Sluten vård Hälso- och sjukvård som ges till en patient som är intagen vid en vårdinrättning 1 Landstingsfinansierad öppen vård Annan hälso- och sjukvård än sluten vård 2, innefattar öppenvårdsmottagningar inom specialistvården och primärvården Utskrivningsklar Patient som av behandlande läkare inte längre bedöms behöva sluten vård 3 Fast vårdkontakt En (namngiven) person som utses av verksamhetschef inom den öppna vården 4 Samordnad individuell plan, SIP Vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering Syfte och mål Syfte Genom samarbete med individens fokus åstadkomma en god och säker vård på rätt vårdnivå där övergångar mellan vårdformer sker med hög kvalitet. Mål Att ledtiderna är så korta som möjligt vid utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst och att individen känner sig trygg i samband med hemgång från sluten vård. 6. Parternas ansvar Samtliga parter ansvarar för att genomföra effektiva planeringsprocesser. SIP genomförs när det är mest optimalt för individen, företrädesvis sker detta efter utskrivning. I särskilda fall har samtliga parter möjlighet att kalla till en SIP under sjukhusvistelsen. Berörda parter har ansvar för att medverka i att en SIP upprättas och följs upp. För patienter som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård, ska planeringen i stället genomföras enligt bestämmelserna om en samordnad vårdplan i 7 a lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 12 a lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Det är parternas gemensamma ansvar att tillräckliga resurser ges så att utskrivning från sluten vård sker på ett, för individen, tryggt och effektivt sätt. 1 2 kap. 5 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 2 2 kap. 5 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 3 Socialstyrelsens termbank 4 29 a hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 5 Socialstyrelsens termbank

6 Landstingets ansvar Sluten vård Inom 24 timmar efter att individen har skrivits in ska berörda enheter i kommunen och den landstingsfinansierade öppna vården underrättas med ett inskrivningsmeddelande. Meddelandet ska innehålla personuppgifter och uppgift om när individen beräknas vara utskrivningsklar. När individen bedöms vara utskrivningsklar ska den slutna vården, utan dröjsmål, underrätta berörda enheter. En underrättelse i enlighet med 7 a tredje stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård motsvarar underrättelse enligt föregående stycke. För en individ som tvångsvårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård måste den behandlande läkarens bedömning om att patienten är utskrivningsklar i vissa fall föregås av ett beslut av domstolen att tvångsvården ska upphöra. Det innebär att den behandlande läkarens egna medicinska bedömning måste i dessa fall föregås av beslut av domstolen att tvångsvården ska upphöra, för att patienten ska anses vara utskrivningsklar. Inför hemgång ska: - individen ha fått samlad skriftlig information 6 - väsentlig information ha överförts till de enheter som har fått ett inskrivningsmeddelande - nödvändiga läkemedel, hjälpmedel och medicinteknisk utrustning vara tillgängliga för individen Öppen vård När en berörd enhet i den landstingsfinansierade öppna vården har fått ett inskrivningsmeddelande ska verksamhetschefen, utan dröjsmål, utse en fast vårdkontakt. Den fasta vårdkontakten har, efter att den mottagit meddelande att individen är utskrivningsklar, ansvar för att inom tre dagar kalla berörda parter till en SIP. En kallelse till SIP ska skickas i del fall individen, den slutna vården, öppna vården och/eller kommunen så önskar och då individen har gett sitt samtycke. Kommunens ansvar När berörd enhet i kommunen har fått ett inskrivningsmeddelande påbörjas, utan dröjsmål, utredning och planering för individens hemgång. Kommunen ansvarar för att individer kan återgå till hemmet, inom tre dagar, efter att de mottagit meddelande att individen är utskrivningsklar. Kommunen ansvarar för att nödvändiga hjälpmedel är tillgängliga för individen i samband med hemgång. 7. Ekonomisk reglering somatisk vård Ekonomisk reglering inträder tre dagar efter att meddelande om utskrivningsklar har skickats. Om meddelandet skickas efter kl ska kommunens betalningsansvar inträda fyra dagar efter det att meddelandet har skickats. i 6 Närmare bestämmelser om den information som ska ges till patienten och dennes närstående vid utskrivning anges i 3 kap. patientlagen (2014:821).

7 Kommunens betalningsansvar inträder om: - den slutna vården har underrättat berörda enheter inom kommunen med ett inskrivningsmeddelande - den slutna vården har underrättat berörda enheter i kommunen om att individen är utskrivningsklar - den fasta vårdkontakten har kallat till samordnad individuell planering (i de fall samordnad individuell planering ska genomföras) Kommunens betalningsansvar inträder inte: - om individen inte kan skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den landstingsfinansierade vården är ansvarig för inte finns tillgängliga, eller det inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga Kommunerna ska lämna ersättning för vård av utskrivningsklara individer med det belopp som motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna vården. Beloppet ska räknas upp årligen med hänsyn till utvecklingen av kostnader för vårdplatser i den slutna vården. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer årligen beloppet. 8. Ekonomisk reglering- psykiatrisk vård 2018 Huvudmännen är överens om att under 2018 sträva mot det som den kommande lagstiftningen anger, dvs att utskrivning ska ske inom tre dagar efter att meddelande om utskrivningsklar har skickats. Om meddelandet skickas efter kl ska utskrivning ske inom fyra dagar efter det att meddelandet har skickats. ii Kommunens betalningsansvar inträder om: - den slutna vården har underrättat berörda enheter inom kommunen med ett inskrivningsmeddelande - den slutna vården har underrättat berörda enheter i kommunen om att individen är utskrivningsklar - den fasta vårdkontakten har kallat till samordnad individuell planering (i de fall samordnad individuell planering ska genomföras) Kommunens betalningsansvar inträder inte: - om individen inte kan skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den landstingsfinansierade vården är ansvarig för inte finns tillgängliga, eller det inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga Ekonomisk reglering inträder i de fall då parterna inte kommer överens. Den ekonomiska regleringen beräknas då i enlighet med gällande lagstiftning, dvs 30 dagar efter att meddelande om utskrivningsklar har skickats. Uppföljning av antal dagar som utskrivningsklara individer befinner sig i psykiatrisk slutenvård sker kvartalsvis och på kommunnivå för att möjliggöra riktade insatser.

8 2019 Ekonomisk reglering inträder tre dagar efter att meddelande om utskrivningsklar har skickats. Om meddelandet skickas efter kl ska kommunens betalningsansvar inträda fyra dagar efter det att meddelandet har skickats. Kommunens betalningsansvar inträder om: - den slutna vården har underrättat berörda enheter inom kommunen med ett inskrivningsmeddelande - den slutna vården har underrättat berörda enheter i kommunen om att individen är utskrivningsklar - den fasta vårdkontakten har kallat till samordnad individuell planering (i de fall samordnad individuell planering ska genomföras) Kommunens betalningsansvar inträder inte: - om individen inte kan skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den landstingsfinansierade vården är ansvarig för inte finns tillgängliga, eller det inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga Kommunerna ska lämna ersättning för vård av utskrivningsklara individer med det belopp som motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna vården. Beloppet ska räknas upp årligen med hänsyn till utvecklingen av kostnader för vårdplatser i den slutna vården. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer årligen beloppet. 9. Tvist Tvister och samarbetsproblem löses i första hand på lokal chefsnivå. Om tvisten inte kan lösas där lyfts frågan till Beredningsgruppen. Vid tvist som inte kan lösas enligt ovan får frågan lyftas till domstol. 10. Uppföljning, utvärdering och revidering av överenskommelsen Beredningsgruppen utser en arbetsgrupp för Trygg och effektiv vård som arbetar på uppdrag av Beredningsgruppen med att följa upp överenskommelsen om Samverkan för utskrivning från slutenvård samt riktlinjer kopplat till denna. Utifrån uppföljning görs eventuella revideringar av överenskommelsen och riktlinjer. Uppföljning av antal dagar som utskrivningsklara individer befinner sig i slutenvård sker kvartalsvis. Uppföljningen ska ske kommunvis och utifrån resultatet ska riktade insatser planeras. Ändring av och tillägg till denna överenskommelse ska, för att vara bindande, vara skriftliga samt undertecknade av parterna och i förekommande fall godkända av parternas beslutande organ. Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar överenskommelsens huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga ändringar, anpassning till förändringar i lagtext eller nationella riktlinjer, kan initieras och godkännas av beredningsgruppen. 11. Ikraftträdande och upphörande Denna överenskommelse gäller från och tills vidare

9 i i Exempel 1: patienten bedöms som utskrivningsklar kl en måndag, den slutna vården underrättar berörda enheter att patienten bedömts som utskrivningsklar kl Måndagen är då fristdag 1, tisdag är fristdag två och onsdag fristdag tre. Från och med torsdagen inträder kommunens betalningsansvar. Exempel 2: patienten bedöms som utskrivningsklar kl en måndag, den slutna vården underrättar berörda enheter att patienten bedömts som utskrivningsklar kl samma dag. Måndagen är då fristdag 1, tisdag är fristdag två, onsdag fristdag tre, torsdag fristdag fyra. Från och med fredagen inträder kommunens betalningsansvar.

10 Sida PROTOKOLLSUTDRAG 1(1) Sammanträdesdatum Socialnämnden 73 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland (Sn/2017:199) Beslut Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till remissvar på överenskommelse om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvården i Värmland Sammanfattning En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft den 1 jan Ett förslag till överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Värmland är framtagen. Överenskommelsen skiljer sig inte från lagstiftningen och kräver komplettering med riktlinjer och rutiner. Socialnämnden i Kristinehamn föreslår att den inte ska innehålla reglering med dagar utan bygga på tillit och förtroende. Det kräver också ett gemensamt system där kommuner och landsting är överens om hur dagarna räknas. Socialnämnden bedömer även att överenskommelsen avseende psykiatrin inte kan fungera med endast tre dagar. Uppföljning varje kvartal är positivt. Beslutsunderlag Remissvar Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland Skickas till Region Värmland, Mona Björn Justerandes sign Utdragsbestyrkande

11 Socialförvaltningen Eva Lotta Lindskog, Tjänsteskrivelse Datum Sn/2017:199 Sida 1(2) Tjänsteskrivelse remiss för trygg och effektiv utskrivning Förslag till beslut Socialnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till remissvar på överenskommelse om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvården i Värmland Sammanfattning En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft den 1 jan Ett förslag till överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Värmland är framtagen. Överenskommelsen skiljer sig inte från lagstiftningen och kräver komplettering med riktlinjer och rutiner. Socialnämnden i Kristinehamn föreslår att den inte ska innehålla reglering med dagar utan bygga på tillit och förtroende. Det kräver också ett gemensamt system där kommuner och landsting är överens om hur dagarna räknas. Socialnämnden bedömer även att överenskommelsen avseende psykiatrin inte kan fungera med endast tre dagar. Uppföljning varje kvartal är positivt. Beslutsunderlag Remissvar Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland Skickas till Region Värmland, Mona Björn Eva Lotta Lindskog KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress 20. Socialförvaltningen Kristinehamn Besöksadress /Eget_Besöksadress1/ Nya Kyrkogatan 21 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

12 Socialchef 2

13 Socialförvaltningen Eva Lotta Lindskog, Tjänsteskrivelse Datum Sn/2017:199 Sida 1(3) Remissvar avseende samverkansöverenskommelse för trygg och effektiv utskrivning Ärendet En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård träder i kraft den 1 jan Kommuner och landsting ges möjlighet att träffa en överenskommelse som innehåller andra regler än lagstiftningen avseende tid och belopp. En arbetsgrupp bestående av representanter från Kommuner och landsting i Värmland har under 2016 träffats för att ta fram ett förslag till överenskommelse. Socialnämnden i Kristinehamn anser att överenskommelsen i sin helhet inte gör några större avsteg från lagstiftningen utan följer den. Därför kan alternativet vara att avstå från överenskommelse. Överenskommelsen behöver precis som lagstiftningen kompletteras med både riktlinjer och rutiner för hur det praktiska arbetet ska gå till väga. Det är ännu otydligt på vilket sätt öppenvårdens ansvar kommer att se ut. Detta måste förtydligas i både riktlinjer och rutiner. Socialnämnden hade önskat att antal dagar helt tagits bort i överenskommelsen och att det endast var en överenskommelse där samverkan ska gå ut på att på bästa och snabbaste sättet se till att de som inte längre behöver slutenvård lämnar den. Patientens fokus bör vara vägledande. Nya perspektivs grund om tillit och förtroende kan vara vägledande där alla parter har trygg och effektiv hemgång som mål. Det underlag som idag finns inom landstingen för att räkna antal dagar en person som är utskrivningsklar och en vårdplanering är genomförd överensstämmer inte med kommunens antal beräknade dagar. Det innebär att kommunerna och landstinget behöver finna ett gemensamt sätt där man är överens om hur dagarna räknas och att de finns i ett gemensamt system. Risken finns att allt för mycket fokus kommer att läggas på att räkna och diskutera antalet dagar. Socialnämnden anser inte att lagstiftning kommer att fungera i praktiken avseende sluten psykiatrisk vård. En helt okänd patient kräver en hel del planering inför hemgång. Däremot kommer kända patienter som redan har KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress 20. Socialförvaltningen Kristinehamn Besöksadress /Eget_Besöksadress1/ Nya Kyrkogatan 21 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

14 2 insatser att kunna lämna slutenvården snabbt och där bör det inte ens finnas behov av 3 dagar. Även här föreslår socialnämnden att överenskommelsen ska vara utan dagar. Positivt med överenskommelsen är att det tydligt framgår att kommunen och landstinget ska varje kvartal följa upp antalet utskrivningsklara individer. Dock är det just antal dagar som är fokus, inte hur samverkan fungerar. Skickas till Mona Björn, region Värmland Eva Lotta Lindskog Socialchef

15 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland 1. Överenskommelsens parter - Landstinget i Värmland - Arvika kommun - Eda kommun - Filipstads kommun - Forshaga kommun - Grums kommun - Hagfors kommun - Hammarö kommun - Karlstads kommun - Kils kommun - Kristinehamns kommun - Munkfors kommun - Storfors kommun - Sunne kommun - Säffle kommun - Torsby kommun - Årjängs kommun 2. Inledning Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för individer som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna vården. Insatserna samordnas utifrån individens behov och förutsättningar. Denna överenskommelsen tydliggör parternas roller. För att reglera processen kring trygg och effektiv utskrivning ska länsgemensamma riktlinjer ge stöd i arbetet. 3. Målgrupp Målgrupp för överenskommelsen är individer som efter utskrivning från den slutna vården är i behov av insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den landstingsfinansierade öppna vården.

16 4. Definitioner Sluten vård Hälso- och sjukvård som ges till en patient som är intagen vid en vårdinrättning 1 Landstingsfinansierad öppen vård Annan hälso- och sjukvård än sluten vård 2, innefattar öppenvårdsmottagningar inom specialistvården och primärvården Utskrivningsklar Patient som av behandlande läkare inte längre bedöms behöva sluten vård 3 Fast vårdkontakt En (namngiven) person som utses av verksamhetschef inom den öppna vården 4 Samordnad individuell plan, SIP Vård- och omsorgsplan som beskriver insatser/åtgärder som den enskilde har behov av från både hälso- och sjukvård och socialtjänst och som tagits fram genom samordnad vård- och omsorgsplanering Syfte och mål Syfte Genom samarbete med individens fokus åstadkomma en god och säker vård på rätt vårdnivå där övergångar mellan vårdformer sker med hög kvalitet. Mål Att ledtiderna är så korta som möjligt vid utskrivning från slutenvård till fortsatt öppen hälso- och sjukvård och socialtjänst och att individen känner sig trygg i samband med hemgång från sluten vård. 6. Parternas ansvar Samtliga parter ansvarar för att genomföra effektiva planeringsprocesser. SIP genomförs när det är mest optimalt för individen, företrädesvis sker detta efter utskrivning. I särskilda fall har samtliga parter möjlighet att kalla till en SIP under sjukhusvistelsen. Berörda parter har ansvar för att medverka i att en SIP upprättas och följs upp. För patienter som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård, ska planeringen i stället genomföras enligt bestämmelserna om en samordnad vårdplan i 7 a lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 12 a lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Det är parternas gemensamma ansvar att tillräckliga resurser ges så att utskrivning från sluten vård sker på ett, för individen, tryggt och effektivt sätt. 1 2 kap. 5 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 2 2 kap. 5 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 3 Socialstyrelsens termbank 4 29 a hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 5 Socialstyrelsens termbank

17 Landstingets ansvar Sluten vård Inom 24 timmar efter att individen har skrivits in ska berörda enheter i kommunen och den landstingsfinansierade öppna vården underrättas med ett inskrivningsmeddelande. Meddelandet ska innehålla personuppgifter och uppgift om när individen beräknas vara utskrivningsklar. När individen bedöms vara utskrivningsklar ska den slutna vården, utan dröjsmål, underrätta berörda enheter. En underrättelse i enlighet med 7 a tredje stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård motsvarar underrättelse enligt föregående stycke. För en individ som tvångsvårdas enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård måste den behandlande läkarens bedömning om att patienten är utskrivningsklar i vissa fall föregås av ett beslut av domstolen att tvångsvården ska upphöra. Det innebär att den behandlande läkarens egna medicinska bedömning måste i dessa fall föregås av beslut av domstolen att tvångsvården ska upphöra, för att patienten ska anses vara utskrivningsklar. Inför hemgång ska: - individen ha fått samlad skriftlig information 6 - väsentlig information ha överförts till de enheter som har fått ett inskrivningsmeddelande - nödvändiga läkemedel, hjälpmedel och medicinteknisk utrustning vara tillgängliga för individen Öppen vård När en berörd enhet i den landstingsfinansierade öppna vården har fått ett inskrivningsmeddelande ska verksamhetschefen, utan dröjsmål, utse en fast vårdkontakt. Den fasta vårdkontakten har, efter att den mottagit meddelande att individen är utskrivningsklar, ansvar för att inom tre dagar kalla berörda parter till en SIP. En kallelse till SIP ska skickas i del fall individen, den slutna vården, öppna vården och/eller kommunen så önskar och då individen har gett sitt samtycke. Kommunens ansvar När berörd enhet i kommunen har fått ett inskrivningsmeddelande påbörjas, utan dröjsmål, utredning och planering för individens hemgång. Kommunen ansvarar för att individer kan återgå till hemmet, inom tre dagar, efter att de mottagit meddelande att individen är utskrivningsklar. Kommunen ansvarar för att nödvändiga hjälpmedel är tillgängliga för individen i samband med hemgång. 7. Ekonomisk reglering somatisk vård Ekonomisk reglering inträder tre dagar efter att meddelande om utskrivningsklar har skickats. Om meddelandet skickas efter kl ska kommunens betalningsansvar inträda fyra dagar efter det att meddelandet har skickats. i 6 Närmare bestämmelser om den information som ska ges till patienten och dennes närstående vid utskrivning anges i 3 kap. patientlagen (2014:821).

18 Kommunens betalningsansvar inträder om: - den slutna vården har underrättat berörda enheter inom kommunen med ett inskrivningsmeddelande - den slutna vården har underrättat berörda enheter i kommunen om att individen är utskrivningsklar - den fasta vårdkontakten har kallat till samordnad individuell planering (i de fall samordnad individuell planering ska genomföras) Kommunens betalningsansvar inträder inte: - om individen inte kan skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den landstingsfinansierade vården är ansvarig för inte finns tillgängliga, eller det inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga Kommunerna ska lämna ersättning för vård av utskrivningsklara individer med det belopp som motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna vården. Beloppet ska räknas upp årligen med hänsyn till utvecklingen av kostnader för vårdplatser i den slutna vården. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer årligen beloppet. 8. Ekonomisk reglering- psykiatrisk vård 2018 Huvudmännen är överens om att under 2018 sträva mot det som den kommande lagstiftningen anger, dvs att utskrivning ska ske inom tre dagar efter att meddelande om utskrivningsklar har skickats. Om meddelandet skickas efter kl ska utskrivning ske inom fyra dagar efter det att meddelandet har skickats. ii Kommunens betalningsansvar inträder om: - den slutna vården har underrättat berörda enheter inom kommunen med ett inskrivningsmeddelande - den slutna vården har underrättat berörda enheter i kommunen om att individen är utskrivningsklar - den fasta vårdkontakten har kallat till samordnad individuell planering (i de fall samordnad individuell planering ska genomföras) Kommunens betalningsansvar inträder inte: - om individen inte kan skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den landstingsfinansierade vården är ansvarig för inte finns tillgängliga, eller det inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga Ekonomisk reglering inträder i de fall då parterna inte kommer överens. Den ekonomiska regleringen beräknas då i enlighet med gällande lagstiftning, dvs 30 dagar efter att meddelande om utskrivningsklar har skickats. Uppföljning av antal dagar som utskrivningsklara individer befinner sig i psykiatrisk slutenvård sker kvartalsvis och på kommunnivå för att möjliggöra riktade insatser.

19 2019 Ekonomisk reglering inträder tre dagar efter att meddelande om utskrivningsklar har skickats. Om meddelandet skickas efter kl ska kommunens betalningsansvar inträda fyra dagar efter det att meddelandet har skickats. Kommunens betalningsansvar inträder om: - den slutna vården har underrättat berörda enheter inom kommunen med ett inskrivningsmeddelande - den slutna vården har underrättat berörda enheter i kommunen om att individen är utskrivningsklar - den fasta vårdkontakten har kallat till samordnad individuell planering (i de fall samordnad individuell planering ska genomföras) Kommunens betalningsansvar inträder inte: - om individen inte kan skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den landstingsfinansierade vården är ansvarig för inte finns tillgängliga, eller det inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga Kommunerna ska lämna ersättning för vård av utskrivningsklara individer med det belopp som motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den slutna vården. Beloppet ska räknas upp årligen med hänsyn till utvecklingen av kostnader för vårdplatser i den slutna vården. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer årligen beloppet. 9. Tvist Tvister och samarbetsproblem löses i första hand på lokal chefsnivå. Om tvisten inte kan lösas där lyfts frågan till Beredningsgruppen. Vid tvist som inte kan lösas enligt ovan får frågan lyftas till domstol. 10. Uppföljning, utvärdering och revidering av överenskommelsen Beredningsgruppen utser en arbetsgrupp för Trygg och effektiv vård som arbetar på uppdrag av Beredningsgruppen med att följa upp överenskommelsen om Samverkan för utskrivning från slutenvård samt riktlinjer kopplat till denna. Utifrån uppföljning görs eventuella revideringar av överenskommelsen och riktlinjer. Uppföljning av antal dagar som utskrivningsklara individer befinner sig i slutenvård sker kvartalsvis. Uppföljningen ska ske kommunvis och utifrån resultatet ska riktade insatser planeras. Ändring av och tillägg till denna överenskommelse ska, för att vara bindande, vara skriftliga samt undertecknade av parterna och i förekommande fall godkända av parternas beslutande organ. Beslut om ändringar av mindre betydelse och som inte påverkar överenskommelsens huvudsakliga innehåll, exempelvis språkliga ändringar, anpassning till förändringar i lagtext eller nationella riktlinjer, kan initieras och godkännas av beredningsgruppen. 11. Ikraftträdande och upphörande Denna överenskommelse gäller från och tills vidare

20 i i Exempel 1: patienten bedöms som utskrivningsklar kl en måndag, den slutna vården underrättar berörda enheter att patienten bedömts som utskrivningsklar kl Måndagen är då fristdag 1, tisdag är fristdag två och onsdag fristdag tre. Från och med torsdagen inträder kommunens betalningsansvar. Exempel 2: patienten bedöms som utskrivningsklar kl en måndag, den slutna vården underrättar berörda enheter att patienten bedömts som utskrivningsklar kl samma dag. Måndagen är då fristdag 1, tisdag är fristdag två, onsdag fristdag tre, torsdag fristdag fyra. Från och med fredagen inträder kommunens betalningsansvar.

21 Yvonne Lennemyr, Datum Sida 1(2) Remiss gällande förslag till samverkansöverenskommelse Den 1 januari 2018 införs lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Samtidigt upphävs lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. I lagen anges att landsting och kommun får träffa överenskommelse om att kommunens betalningsansvar ska inträda vid en annan tidpunkt eller med ett annat belopp än vad som bestäms i den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Huvudmännen får komma överens om när kommunernas betalningsansvar inträder och om vilka belopp som ska gälla. Det varierar över landet hur väl huvudmännen kan samarbeta för att lösa konflikter som uppstår i samband med utskrivning av patienter inom lagens målgrupp och frågor om kommunernas betalningsansvar. Huvudmännen bör därför komma överens om hur man ska lösa tvister som kan uppkomma såväl vad gäller samarbetet runt den enskilde som kommunens betalningsansvar. Det står huvudmännen fritt att avtala om även andra områden som kan beröras av denna lag. Det kan t.ex. handla om gemensam uppföljning av hur samarbetet fungerar, uppföljning av kostnader för utskrivningsklara patienter, gemensamt utvecklingsarbete och hur resurser och kostnader kan fördelas mellan huvudmännen för att sammantaget göra mest nytta för patienterna. Huvudmännen bör även komma överens om administrativa rutiner avseende fakturering av avgifter som ska betalas av kommunerna med hänvisning till överenskommelsen eller den föreslagna lagen. Vidare kan det vara lämpligt att huvudmännen kommer överens om hur och när överenskommelsen ska följas upp och vid behov revideras. Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box KARLSTAD Besöksadress Lagergrens gata 2 Telefon vx Fax E-post Hemsida Organisationsnr Bankgiro

22 Region Värmland - kommunalförbund Datum Sida 2(2) Huvudmännen bör ta vara på möjligheten att utveckla samverkan och målet bör vara att samarbetet fungerar så väl att betalningsansvaret kan tas bort. Landsting och kommun ska också, i samråd, utarbeta gemensamma riktlinjer till vårdgivare och till dem som bedriver socialtjänst avseende samverkan enligt den nya lagen. En arbetsgrupp bestående av representanter från länets kommuner och landstinget har i enlighet med den nya lagen tagit fram ett förslag till överenskommelse. Översänder på remiss till länets kommuner och landstinget i Värmland förslaget till överenskommelse, ber om återkoppling/svar senast 16 juni Avsikten är att efter remissomgången skicka ut överenskommelsen för politiskt beslut. Remissvaret skickas, senast 16 juni 2017, till Ev frågor kan ställas till Med vänliga hälsningar REGION VÄRMLAND Yvonne Lennemyr Verksamhetschef eu beredningsgruppen

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland 1. Överenskommelsens parter - Landstinget i Värmland - Arvika kommun - Eda kommun - Filipstads kommun - Forshaga

Läs mer

27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-10-21 NSV16-0028-2 27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning Diarienummer:

Läs mer

1 Överenskommelsens parter

1 Överenskommelsens parter 1 OÖ verenskommelse mellan Region Va stmanland och kommunerna i Va stmanland om samverkan fo r trygg och effektiv utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd 1 Överenskommelsens parter Arboga kommun

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2016-10-14 NSV16-0028-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Landstingsdirektörens stab Beställarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-08-14 Landstingsfullmäktige Sida 1 (2) Diarienummer 170535 Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2017/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2017/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2017-06-08 SN 2017/0365.11.01 0480-450000 Socialnämnden Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om den

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 290 kommuner 21 landsting/regioner Överenskommelser om utskrivningsprocessen Ökad tillit och förtroende Bättre samverkan och samordning Gemensamt

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss?

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss? Samverkan från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss? Projekt Trygg och effektiv /A-MT Från och med 1 januari 2018 träder lagen Lag (2017:612) om samverkan från sluten hälso-

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Prop.2016/17:106 Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för den somatiska vården och 1 januari 2019 för den psykiatriska

Läs mer

Betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen SOU 2015: Sektionen för vård och socialtjänst 1

Betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen SOU 2015: Sektionen för vård och socialtjänst 1 Betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen SOU 2015:20 2015-03-05 Sektionen för vård och socialtjänst 1 En vattendelare och.. lite av ett getingbo? 2015-03-05 Sektionen för vård och socialtjänst

Läs mer

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för individer

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Remissvar 2015-06-23 Dnr 10.1-9035/2015 1(12) Avdelningen för regler och behörighet Anders Kring lars-anders.kring@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 1 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 2 Bakgrund Huvudproblemet har definierats som att patienter som behöver fortsatt

Läs mer

Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förslag till yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Förslag till beslut Socialnämnden godkänner förslag till yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen. Socialnämnden Datum Socialförvaltningen 2017-02-28 Utveckling och innovation Joakim Danielsson, 016-7103895 Dnr: SOCN/2017:15 1 (2) Socialnämnden Yttrande - "Överenskommelse mellan Landstinget Sörmland

Läs mer

Överenskommelse. om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Överenskommelse. om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Överenskommelse Datum: 2017-09-01 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Region Örebro län Kommunerna i Örebro län Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter 2003-03-27 rev 2006-03-22 Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Inledning Ändringar i Lag (1990:1404) om

Läs mer

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård SVENSKA Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 2003-06-30 Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 1 En kommun skall betala ersättning till ett landsting för kostnader för hälsooch

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

ÖVERENSKOMMELSE. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ÖVERENSKOMMELSE Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ÖVERENSKOMMELSEN Denna överenskommelse ska utgöra en länsövergripande ram för den samverkan som behöver ske mellan huvudmännen

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017-05-16 Carina Fransson, Ida Wernered, Kent Storm, Malin Swärd, Marianne Thordén, Åsa Lind Lite fakta I Västra Götaland bor det cirka 1,6 miljoner

Läs mer

Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara Samverkan mellan Värmlands kommuner och Landstinget i Värmland. (2015 06 01 2017 05 31) - Dokumenttyp

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Remissvar Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)

Remissvar Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) 2015-05-10 Dnr 2015/0269 Landstingsdirektörens stab Avdelningen för kunskapsstöd Ingrid Hoffmann Dnr S2015/1650/FS Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar Trygg och effektiv utskrivning från sluten

Läs mer

GR FH-nätverket. GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

GR FH-nätverket.  GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Förslag till överenskommelse och riktlinje mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård GR 2017-09-08 FH-nätverket Överenskommelsen....ska

Läs mer

PRIO - analys och handlingsplan

PRIO - analys och handlingsplan Protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-03 Sida 13(25) Socialnämndens arbetsutskott Sn/2015:240 SNau 102 PRIO - analys och handlingsplan Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackar för informationen

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106)

Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) Överenskommelser om utskrivningsprocessen Ökad tillit och förtroende Bättre samverkan och samordning Gemensamt

Läs mer

Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen

Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen Kommunikation Ansvar och roller Personcentrerat Evidens-/kunskapsbaserat Landstinget Kommunen Primärvård Socialtjänst Specialistvård Hemsjukvård

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Definition av vissa begrepp utifrån lagen (2002/03:20) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Definition av vissa begrepp utifrån lagen (2002/03:20) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Äldreenheten Definition av vissa begrepp utifrån lagen (2002/03:20) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Inskrivningsmeddelande 10 a När en patient skrivs in i landstingets slutna

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:106

Regeringens proposition 2016/17:106 Regeringens proposition 2016/17:106 Samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård Prop. 2016/17:106 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2017 Stefan

Läs mer

Svar på remiss SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, Dnr /2015

Svar på remiss SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, Dnr /2015 Socialförvaltningen Avdelning för stadsövergripande frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-04-17 Handläggare Anna Lindskog Telefon: 08-508 25 156 Till Socialnämnden Svar på remiss SOU 2015:20 Trygg och

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Gäller från januari 2018 Nytt arbetssätt gäller vid behov av samordning av insatser Idag finns brister i samordning av insatser för den

Läs mer

Förslag till beslut. Förslag till kommunfullmäktige Godkänna av NSV föreslagen överenskommelse

Förslag till beslut. Förslag till kommunfullmäktige Godkänna av NSV föreslagen överenskommelse Torshälla stads nämnd 2017-01-23 Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2017:8 Karin Engstad 016-710 73 43 1 (3) Torshälla stads nämnd Remissyttrande - Överenskommelse mellan Landstinget

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/108-NF-010 Ann Östling - au996 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/108-NF-010 Ann Östling - au996 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2015/108-NF-010 Ann Östling - au996 E-post: ann.ostling@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 AN-2015/311.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Läs mer

Region Norrbotten, Norrbotten Kommuner Luleå kommun, Haparanda kommun Luleå Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7

Region Norrbotten, Norrbotten Kommuner Luleå kommun, Haparanda kommun Luleå Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7 Rutin Pilot 25 april 9 juni 2017 INNEHÅLL Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7 Sök patient... 7 Samtycke... 7 Inskrivningsmeddelande... 7 Underlag (vänster meny under SPU i Lifecare)... 7 ADL (vänster

Läs mer

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner MANUAL 1(7) Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner Samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvård. (SOSFS 2005:27 ) 1) Signal till socialtjänsten vid inläggning. Vid inskrivning av samtliga

Läs mer

SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING AV PATIENTER I SLUTENVÅRDEN I SÖRMLAND Informationsöverföring och upprättande av samordnad plan

SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING AV PATIENTER I SLUTENVÅRDEN I SÖRMLAND Informationsöverföring och upprättande av samordnad plan RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING AV PATIENTER I SLUTENVÅRDEN I SÖRMLAND Informationsöverföring och upprättande av samordnad plan Enligt SOSFS 2005:27 Riktlinjerna avser en process som syftar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärende 12

Kommunstyrelsen. Ärende 12 Kommunstyrelsen Ärende 12 Vård och stöd May Hansson, 0571-28153 may.hansson@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2016-10-27 Dnr: 2016-203 Sida 1(2) Avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd Beredning Vårdutskottet

Läs mer

Välkommen! Träff om SveDem Värmland 13 juni 2017

Välkommen! Träff om SveDem Värmland 13 juni 2017 Välkommen! Träff om SveDem Värmland 13 juni 2017 Välkommen! Hur kan SveDem bidra till en fortsatt förbättrad vård och omsorg för personer med demenssjukdom i Värmland? SveDem som arbetsverktyg Nuläge Förbättringsområden

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 SN-2015/1603.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Socialnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU

Läs mer

Överenskommelse om förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagandet av berusade personer

Överenskommelse om förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagandet av berusade personer TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman johan.ohman@kristinehamn.se Datum 2015-09-22 Överenskommelse om förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagandet av berusade

Läs mer

Samarbetsformer gällande samordnad vårdplanering mellan Jämtlans läns landsting och kommunerna i Jämtlands län.

Samarbetsformer gällande samordnad vårdplanering mellan Jämtlans läns landsting och kommunerna i Jämtlands län. Kommunförbundet Jämtlands län Ersätter dokument, Vårdplaneringsrutiner mellan Jämtlands läns landsting och kommunerna i Jämtland/Härjedalen Fastställd av, Karin Strandberg Nöjd, landstingsdirektör och

Läs mer

I samarbete mellan Region Östergötland och länets 13 kommuner

I samarbete mellan Region Östergötland och länets 13 kommuner I samarbete mellan Region Östergötland och länets 13 kommuner Camilla Salomonsson och Anette Grahn, oktober 2017 1 Bakgrund Vård och omsorg behöver samordnas bättre Resurser används ineffektivt, t ex genom

Läs mer

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC Standardiserad Utskrivning Samordnande sjuksköterska på VC Bakgrund Arvika sjukhus pilot standardiserad utskrivning 2013- Pilotprojekt Verkstaden 2013 Samordnande sjuksköterska, funktion samordnande ssk

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Rubrik specificerande dokument RIKTLINJER Omfattar område/verksamhet/enhet Hälso- och sjukvård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum Arbetsgrupp

Läs mer

Denna överenskommelse är en bearbetad upplaga som ursprungligen författats gemensamt av regionförbundet och landstinget i Jönköpings län.

Denna överenskommelse är en bearbetad upplaga som ursprungligen författats gemensamt av regionförbundet och landstinget i Jönköpings län. 1(7) Överenskommelse om samordnade insatser för barn, mellan landsting och kommun, med utgångspunkt från aktuell lagstiftning i hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen samt i föreskrifter och allmänna

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-29 Vår referens: Mikael Klein Socialdepartementet Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Handikappförbunden Handikappförbunden är

Läs mer

Avdelningen för juridik. Handikappomsorg Juridik Äldreomsorg Hälso- och sjukvård Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Avdelningen för juridik. Handikappomsorg Juridik Äldreomsorg Hälso- och sjukvård Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 12:2 Diarienr: 12/0254 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2012-01-11 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för juridik Handikappomsorg

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län. Kalmar läns modellen

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län. Kalmar läns modellen Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Kalmar läns modellen Bakgrund Kalmar läns modellen 12 kommuner och landstinget ( 242000 invånare)

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Huvudsakligt innehåll

Huvudsakligt innehåll REMISSFÖRSLAG Datum 2017-04-03 Förkortad sjukhusvistelse för färdigbehandlade patienter Huvudsakligt innehåll I detta lagförslag föreslår landskapsregeringen att nya bestämmelser införs med syfte av förkorta

Läs mer

UPPDRAGEN. Utredningen om betalningsansvarslagen

UPPDRAGEN. Utredningen om betalningsansvarslagen UPPDRAGEN En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården S 2013:14 (dir. 2013:104) beslutade 21/11 2013 Löper 2014-15 Betalningsansvarslagen S 2014:05 (dir 2014:27)

Läs mer

Reko Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling. Samordnad individuell plan, SIP

Reko Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling. Samordnad individuell plan, SIP Samordnad Individuell Plan, SIP Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling http://mc.jimi.nu/resejournal2.htm SIP på 3 minuter Om behov av samordning av insatser upptäcks tas

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen)

Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen) Sida 1(7) Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv Arbetsgruppen Sårbara familjen Datum 2015-09-14 Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen) Region Värmland - kommunalförbund

Läs mer

Överenskommelse mellan Landstinget Sörmland och kommunerna i Sörmland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Överenskommelse mellan Landstinget Sörmland och kommunerna i Sörmland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Kommunstyrelsen 2017-04-06 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2017:33 Vedad Begovic 016-710 87 58 1 (3) Kommunstyrelsen Överenskommelse mellan Landstinget Sörmland och kommunerna i Sörmland

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 november 2010 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Peter Olsson Advokatfirman Peter Olsson AB Box 53116 400 15 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen).

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen). Bilaga 2 Lokal överenskommelse rörande samverkan kring personer under 18 år med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom eller riskerar utveckla psykisk ohälsa. Region Skåne har tecknat ramöverenskommelse

Läs mer

Ny lag 1 jan 2018: Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612)

Ny lag 1 jan 2018: Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) Ny lag 1 jan 2018: Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) Hälsovalskontorets Dialogmöten för chefer, medicinska rådgivare och ekonomer inom primärvård 19 och 21 sept

Läs mer

Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden!

Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden! Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson, 0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-06-09 Ks/2016:66 Sida 1(4) Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden! Förslag

Läs mer

Handlingsplan 18 år och äldre

Handlingsplan 18 år och äldre Handlingsplan 18 år och äldre Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2013-09-25 1. Definition av målgrupp/er eller det område handlingsplanen

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vården

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vården 2016-11-25 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vården Syftet och orsak Syftet med förslaget om en ny betalningsansvarslagen är att åstadkomma en god vård, där ledtider mellan sluten vård och vård

Läs mer

5. Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län utvärdering och uppföljning Dnr 2015/

5. Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län utvärdering och uppföljning Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 7 (29) 2015-04-13 Ks 5. Hemsjukvårdsavtalet i Kalmar län utvärdering och uppföljning Dnr 2015/126-770 Den 1 januari 2008 överfördes ansvaret för hemsjukvården i ordinärt

Läs mer

Motion om att flytta ungdomsmottagningen till en integritetsskyddande plats

Motion om att flytta ungdomsmottagningen till en integritetsskyddande plats Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson,0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-04-05 Ks/2016:157 Sida 1(2) Motion om att flytta ungdomsmottagningen till en integritetsskyddande

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Var? SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

Var? SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Beslutad på strategisk nivå 2012-03-02 Ersätter tidigare dokument

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2) Yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Landstingsstyrelsen

Stockholms läns landsting 1 (2) Yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0529 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Föredragande

Läs mer

Samordnad Vårdplanering

Samordnad Vårdplanering Samordnad Vårdplanering Rutiner vid Samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Gäller från 2007-03-01, anpassad 2011-01-28 Rutiner SVPL 2011 1 (16) Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum Medborgarförslag om att byta ut termen brukare

Protokoll. Sammanträdesdatum Medborgarförslag om att byta ut termen brukare Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2017-03-08 Sida 13(17) Sn/2016:274 35 Medborgarförslag om att byta ut termen brukare Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

KS /2012 Remiss av Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17)

KS /2012 Remiss av Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd (SOU 2012:17) SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6-0379/2012 SID 1 (6) 2012-06-11 Handläggare: Anna Lindskog Telefon: 08-508 25 156 Till Socialnämnden KS 001-833/2012

Läs mer

Möte med läns- och regionförbunden i september 2014

Möte med läns- och regionförbunden i september 2014 Möte med läns- och regionförbunden i september 2014 Patientlagen (2014:821) Syftet med lagen Stärka och tydliggöra patientens ställning Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patientmaktsutredningen

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Denna riktlinje är gemensamt framtagen av representanter från Region Halland och kommunerna

Läs mer

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Diarienummer ALN-2015-0123.37 OSN-2015-0239.37 SCN-2015-0187.37 Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Remiss från Socialdepartementet

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Remiss från Socialdepartementet PM 2015:110 RVIII (Dnr 110-556/2015) Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Remiss från Socialdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87

Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87 PROTOKOLL UTDRAG Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 76-87 Tid: 2015-09-08, kl 13:00-16:15 Plats: 80 RJL 2015/ 1135 Sal A, Regionens hus Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län om samarbete kring

Läs mer

Protokoll. 44 Trygg och säker utskrivning. Nämndens för socialtjänst och vård beslut. Proposition. Sammanfattning

Protokoll. 44 Trygg och säker utskrivning. Nämndens för socialtjänst och vård beslut. Proposition. Sammanfattning Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Protokoll H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-12-11 44 Trygg och säker utskrivning Nämndens för socialtjänst och vård beslut 1.

Läs mer

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument 1(10) Styrdokument 2(10) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 112 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-11-27 Reviderad 2013-12-16,

Läs mer

Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården;

Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården; 1(15) Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården; Lokala riktlinjer för Norrtälje kommun Inskrivning Samordnad vårdplanering Utskrivning Patient skrivs ut Verkställande av beslut Inskrivningsmeddelande

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016 Sida 1(8) Vård,omsorg, e-hälsa och folkhälsa, Nya Perspektiv Birgitta Svensson, 054-701 11 35 Birgitta.svensson@regionvarmland.se Karin Thyselius 054-701 1134 Karin.thyselius@regionvarmland.se Datum 2015-03-17

Läs mer

Kvalitet i Särskilt boende - rekommendation från SKL

Kvalitet i Särskilt boende - rekommendation från SKL Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson, 0550-884 52 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-08-11 Ks/2017:119 Sida 1(3) Kvalitet i Särskilt boende - rekommendation från SKL

Läs mer

Patientlagen 2014:821. Anna Åberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landsting

Patientlagen 2014:821. Anna Åberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landsting Patientlagen 2014:821 Anna Åberg Avdelningen för juridik Sveriges Kommuner och Landsting Patientmaktsutredningen 1. Prop. 2013/14:106 Patientlag. Träder ikraft 1 jan. 2015 2. Lag om organisation av hälso-

Läs mer

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik Överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska funktionshinder och/eller beroendeproblematik 1 Mål och syfte med samverkan Målet för samverkan mellan de båda huvudmännen är att det för den enskilde

Läs mer

MÅL OCH SYFTE MED SAMVERKAN MÅLGRUPP SEKRETESS ANSVAR 2011-06-27

MÅL OCH SYFTE MED SAMVERKAN MÅLGRUPP SEKRETESS ANSVAR 2011-06-27 2011-06-27 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN KRING VUXNA MED PSYKISK SJUKDOM/FUNKTIONSNEDSÄTTNING MELLAN NACKA KOMMUN, PSYKIATRISK VÅRDENHET NACKA, PSYKIATRI SÖDRA STOCKHOLM OCH CAREMA HJÄRNHÄLSAN NACKA

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Munkedals kommuns svar på remissyttrande över Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård (SOU 2015:20)

Munkedals kommuns svar på remissyttrande över Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård (SOU 2015:20) sida 1 2015-06-03 Dnr: 2015-120 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: Socialstyrelsen 2015/1650/FS Dnr: SKL 12/18853 Munkedals kommuns svar på remissyttrande över Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Yttrande över betalningsansvarslagen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20). Dnr S2015/165/FS

Yttrande över betalningsansvarslagen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20). Dnr S2015/165/FS YTTRANDE 2015-06-02 RJL 2015/698 Förvaltningsnamn Avsändare Socialdepartementet Registrator 103 33 Stockholm Yttrande över betalningsansvarslagen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20).

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer