Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun"

Transkript

1 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården. Rutiner i länet och i den enskilda kommunen För hela Kronobergs län gäller rutiner och riktlinjer för samverkan vårdplanering utskrivningsklara i Kronobergs län. Denna länsövergripande rutin kompletteras av en särskild rutin för LINK i varje kommun. Rutiner för enheterna För att garantera säkerheten på varje enhet ska det även finnas en rutin för enheten. Det är enhetschef/annan närmaste chef som ansvarar för att en sådan rutin upprättas och att den blir känd av alla användare på enheten. Rutinen för enheten ska innehålla: Uppgift om vem som bevakar nyinkomna meddelanden i Link Ansvaret för bevakningen vid planerad och oplanerad frånvaro Användare i Link och behörighet Biståndshandläggare, LSS-handläggare, sjuksköterskor/distriktssköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och enhetschefer är användare i LINK. Alla användare måste ha användarbehörighet i LINK. Det är enhetschef/närmaste chef som ansvarar för att nya användare rapporteras in så att behörighet kan utdelas. Ny användare i LINK rapporteras i så god tid som möjligt på blankett Anmälan om databehörighet. Blanketten finns på Insidan: Blanketter/Förvaltningsblanketter/Anmälan om databehörighet. På blanketten kryssas rutan för LINK i. Blanketten skickas med e-post till Omsorg Behörighet. När den anställde avslutar sin anställning i kommunen används blanketten Avanmälan för databehörigeht. Utbildning

2 För användande av LINK krävs utbildning. Utbildningen skall ingå som en del i introduktionen av nyanställda. Den ska omfatta både användandet av LINK samt information om de rutiner och riktlinjer som gäller i länet, i Växjö kommun och på enheten. Ärendehantering i LINK: Kontroll av ärendeöversikten I ärendeöversikten kan alla aktuella ärenden följas. Rutmarkeringar i status visar hur långt ett ärende har kommit. En grupperingsfunktion finns för att sortera ärendena så att det blir enklare att få en överblick och söka ärenden. Ärendeöversikten i Link skall vardagar kontrolleras minst två gånger dagligen, förmiddag och eftermiddag. I verksamheter där inkommande meddelanden i LINK endast kan bli aktuella för redan kända omsorgstagare behöver bevakning av ärendeöversikten endast ske när någon omsorgstagare är inskriven i slutenvården. Varje enhetschef /närmaste chef för enheter som arbetar i Link har ansvar för att se till att rutiner för enheten upprättas som säkerställer att så sker. Använd dokumentet Lokal rutin för LINK Inskrivningsmeddelande Meddelandet talar om att en vårdtagare är inlagd och att en bedömning är gjord att han/hon troligen kommer att behöva någon insats, eller förändring av tidigare insatser från kommunen vid utskrivningen. När inskrivningsmeddelandet har kommit ska slutenvården informeras om pågående insatser enligt HSL, SoL och LSS. Uppgifterna används sedan som underlag vid kallelsen till vårdplanering. Kallelse till vårdplanering och bemanning av ärendet: Den som skickar kallelsen inom slutenvården anger vilka roller han/hon vill ha kontakt med hos kommunen och/eller vårdcentralen. Bemanning och sorteringsfunktion För att alla användare lättare ska hitta sina ärenden i ärendeöversikten sorteras dagligen alla ärenden av en handläggare på Myndighetskontoret som har detta som sin specifika uppgift. Detta sker genom att handläggaren efter kallelsen till vårdplanering bemannar med områdesindelning eller ibland med namn på de olika enheter/personer som är kallade. Den som är kallad till vårdplanering går i LINK in på sin yrkesroll i rullisten som heter Gruppera, söker upp sin enhet och byter sedan ut sorteringsbemanningen som gjorts av handläggaren mot namn, (om det inte redan är det som är ifyllt). När du nästa gång går in och söker i gruppera ligger ärendet under det namn som du har angivit.

3 När den som bemannar ärendet vet att det är en kollega som kommer att ha ansvaret för vårdplaneringen och bemannar med dennes namn ska han/hon snarast informeras om detta. Den som är kallad till en vårdplanering kan också själv bemanna ärendet direkt utan föregående sortering. Kvittering Den i kommunen som först öppnar kallelsen ska snarast bemanna den med sitt eller kollegas namn och samtidigt kvittera kallelsen. Kvittering sker genom att klicka på knappen Kvittering i Kallelsen till vårdplanering. Kvitteringen markeras i systemet genom att en bock kommer upp över brevsymbolen som markerar meddelande. När kvittering är gjord betraktas vårdplaneringen som påbörjad. När yrkeskategori som inte finns med i systemet är kallad till vårdplanering När någon som inte är användare i Link är kallad till vårdplanering måste de informeras på annat sätt. Ansvar för detta har: - Sjuksköterska/distriktssköterska när det gäller insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. - När sjuksköterska inte är kallad är det arbetsterapeut eller sjukgymnast som ansvarar för att ta kontakt. - Biståndshandläggare när det gäller insatser enligt socialtjänstlagen. Ansvar för att planera en tid som passar för samordnad vårdplanering Om biståndshandläggare är kallad är det han/hon som i samråd med sjuksköterskan i slutenvården samordnar en tid som passar alla. I särskilt boende är det enhetschefen som ansvarar för detta. Om inte biståndshandläggare är kallad övergår ansvaret till sjuksköterskan. Om inte sjuksköterskan är kallad är det arbetsterapeutens ansvar. I sista hand är det sjukgymnasten som ansvarar för samordning om någon övrig/annan också är kallad. Vårdplan Den samordnade vårdplanen är ett dokument där resultatet av den samordnade vårdplaneringen dokumenteras och justeras (signeras) av de personer som kallats till vårdplaneringen. Var och en som kallats till samordnad vårdplanering ansvarar för att upprätta och justera sin del av vårdplanen. När samtliga som är kallade har dokumenterat i vårdplanen och justerat den, är det slutenvården som bedömer att vårdplanen är upprättad, och godkänner den. I den samordnade vårdplanen får inga medicinska termer användas. All text ska vara lätt att förstå för patienten. Här ska tydligt framgå vilka insatser som är planerade efter utskrivningen. Patienten får en utskrift av den samordnade vårdplanen av slutenvården.

4 Utskrivningsmeddelande Utskrivningsmeddelande ska vara berörda tillhanda senast klockan 12 vardagen innan patienten skrivs ut. Återkallande av ärenden Inskrivningsmeddelandet, kallelsen till vårdplanering och utskrivningsmeddelandet kan återkallas av slutenvården. Ärendet börjar då om i den fas där återkallandet skedde. Nytt meddelande skickas alltså av slutenvården. Markering sker i ärendeöversikten genom symbolen en bakåtpekande pil. När någon i kommunen anser att ett meddelande bör återkallas ska slutenvården meddelas snarast. Om det finns medicinska orsaker till önskemålet om återkallande ska detta framföras till slutenvården av legitimerad personal. Det är ansvarig läkare som avgör om återkallande ska ske. Utskrivning När patienten skrivs ut från den slutna vården ska slutanteckning, omvårdnadsepikris och samtliga läkemedelslistor vara uppdaterade. Avsluta ärenden i Link När alla fält är markerade och patienten är utskriven är det viktigt att ärenden avslutas. När biståndshandläggare är kallad är det han/hon som avslutar ärendet. När inte biståndshandläggare är kallad övergår ansvaret till sjuksköterskan. Om inte sjuksköterskan är kallad är det arbetsterapeutens ansvar. I sista hand är det sjukgymnasten som ansvarar för avslutandet av ärendet. Utskrifter Omvårdnadsepikris, medicinsk slutanteckning, vårdplan och läkemedelslista ska skrivas ut av sjuksköterska. Läkemedelslistan ska skrivas ut i två exemplar som märks sjuksköterskans exemplar och patientens exemplar. Status t.ex. ADL-status och bedömningsinstrument som är skrivna inför utskrivningen ska skrivas ut av arbetsterapeut eller sjukgymnast. Ovanstående dokument ska ingå i hälso- och sjukvårdsjournalen. När sjuksköterska inte deltar i vårdplaneringen får arbetsterapeut eller sjukgymnast skriva ut medicinsk slutanteckning och omvårdnadsepikris i de fall behov finns. Vårdplanen skrivs ut av alla de yrkeskategorier som deltagit i vårdplaneringen. Övriga journalanteckningar får endast skrivas ut när de behövs för att styrka tex en bedömning eller en instruktion som är gjord till kommunens personal eller när anteckningen tjänar något annat syfte.

5 Avvikelserapportering Avvikelserapporter som rör Landstinget kallas för externa avvikelser i Procapita. Bevakning skickas alltid till medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS som skickar den vidare till den aktuella vårdgivaren. När avvikelsen återkommer besvarad från landstinget skickas svaret ut av MAS. Svar går då till upptäckaren och ansvarig/a chefer. Avvikelserapporter som Landstinget skickar till kommunen går via MAS till ansvarig chef. Chefen skickar bevakning till ansvarig personal. Den som är berörd av avvikelsen skriver ner ett svar på avvikelsen som ska innehålla en förklaring på varför händelsen inträffade och en beskrivning av ev. åtgärder som har vidtagits. Svaret lämnas till ansvarig chef som skickar bevakning till MAS. Reservrutin vid driftstopp Vid driftstopp kan man läsa/skriva ut från Cosmic läskopia. Läskopian nås via inloggning till Region Kronoberg. Gå in på Start välj program välj Cambio välj Cosmic Läskopia. Sedan används den vanliga inloggningen till Cosmic. Akuta ärenden som inte kan vänta tills driftstoppet är över hanteras via telefon. Dokumentera utförda åtgärder i LINK efter driftstoppet. Om den som utfört en åtgärd under driftstoppet inte själv kan dokumentera i efterhand ansvarar han/hon för att rapportera över till en kollega som kan föra in uppgifterna i LINK. Loggkontroller Loggkontroller av vilka journaler som enskilda användare har läst och skrivit i görs 1 gång per månad samt vid behov av dokumentationssjuksköterska. Loggkontrollerna dokumenteras och arkiveras av dokumentationssjuksköterska i 10 år. Enskild patient kan begära att få ut sina egna logguppgifter som lämnas ut efter sekretessprövning av MAS. Support Ring landstingets IT-support vid problem med inloggning på Region Kronobergs nät, tel Var beredd svara på lösenordsfrågan. Ring VIS supporten vid problem med inloggning och support till LINK, tel De kan även svara på frågor kring användandet av LINK. MAS kan svara på frågor som rör rutinerna för Växjö kommun. CARYNG

Rutin för användande av Cambio Cosmic LINK i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic LINK i Växjö kommun Giltig fr.o.m 2018-03-01 Fastställd av förvaltningschef Ewa Ekman 2018-02-28 Rutin för användande av Cambio Cosmic LINK i Växjö kommun Vad är LINK? LINK är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (9)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (9) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-06 1.1 1 (9) Link - Samordnad vårdplanering i Cosmic Link ger möjlighet för slutenvård, kommun och primärvård att hantera de olika faserna i vårdplaneringsprocessen.

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Link -Samordnad vårdplanering i Cosmic 1 (10) Link och Ärendeöversikten Link Ärendeöversikten finns i menyraden i Cosmic. Här visas alla aktuella vårdplaneringsärenden på enheten. Rutiner för att bevaka

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (8)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (8) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-07 1.1 1 (8) Link Psykiatrisk öppenvård Samordnad vårdplanering i Cosmic Link är det verktyg som ger möjlighet för slutenvård, primärvård, här ersatt med psykiatrisk

Läs mer

COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län

COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län Utformad av BAL och samverkansgruppen i Kalmar län Godkänd av Styrgruppen 2011-09-26 Reviderad 2014-10-20 Upplaga 2 COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län Ett Link-ärende öppnar du genom att

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-03 1.0 1 (10) Link Slutenvård psykiatri Samordnad vårdplanering i Cosmic Link är det verktyg som ger möjlighet för slutenvård, primärvård, här ersatt med psykiatrisk

Läs mer

Samverkanslagen Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Viktigt att veta inför den 1/3 om du jobbar i kommunal verksamhet

Samverkanslagen Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Viktigt att veta inför den 1/3 om du jobbar i kommunal verksamhet Samverkanslagen Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Viktigt att veta inför den 1/3 om du jobbar i kommunal verksamhet En förändrad planeringsprocess inskrivningsmeddelandet

Läs mer

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT)

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT) Ansvarig Verksamhetsområdes chef Hälsa och omsorg Enhetschef IFO Dokumentnamn Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Upprättad av Medicinskt ansvarig sjuksköterska Vårdplanerare hälsa

Läs mer

Vårdplaneringsprocessen i. Link VÄLKOMNA! Folkhälsa och sjukvård

Vårdplaneringsprocessen i. Link VÄLKOMNA! Folkhälsa och sjukvård Vårdplaneringsprocessen i Link VÄLKOMNA! Agenda Vårdplaneringsprocessen introduktion Samordnad vårdplanering i Link Utbildningsmaterial Support Trygg och säker vård och omsorg Jag får den vård jag behöver

Läs mer

Riktlinje Samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård

Riktlinje Samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård Riktlinje Samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård Samordnad vårdplanering (SVPL) Riktlinjen utgår från Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso och sjukvård som träder i kraft

Läs mer

Praktiska anvisningar Cosmic LINK 1 övergångssanvisningar

Praktiska anvisningar Cosmic LINK 1 övergångssanvisningar Praktiska anvisningar Cosmic LINK 1 övergångssanvisningar 2018 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län INLEDNING... 3 GEMENSAM LEDSTJÄRNA

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Särskilt boende Senast reviderad 2008-06-25 Syfte och ansvar Syftet med en samordnad vårdplanering är att den enskilde tillsammans med alla berörda enheter skall

Läs mer

Giltig från Riktlinje Samordnad va rdplanering vid utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd

Giltig från Riktlinje Samordnad va rdplanering vid utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd Riktlinje Samordnad va rdplanering vid utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd Innehållsförteckning Inledning... 1 Målgrupp... 1 Lagen, överenskommelsen och processen ska främja... 1 Sammanfattning

Läs mer

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT)

Rutin för Samordnad vårdplanering i verktyget Mina Planer (fd. SVPL-IT) Ansvarig Anna-Lisa Simonsson verksamhetschef Dokumentnamn Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Upprättad av Gunilla Marcusson och Liselott Trinse Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9

Läs mer

Samordnad va rdplanering - rutin

Samordnad va rdplanering - rutin 1 Samordnad va rdplanering - rutin Trygghet och delaktighet Processen för samordnad vårdplanering gäller för personer i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården har behov av insatser från

Läs mer

Samverkan vid utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd

Samverkan vid utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd Samverkan vid utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd Samordnad vårdplanering (SVPL) med samordnad individuell plan som resultat (SIP) Utifrån betänkandet trygg och effektiv utskrivning från slutenvård

Läs mer

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 2. SVPL-IT Inloggning Öppna och logga in på din dator som vanligt. Stoppa in ditt SITHS - kort i kortläsaren Gå

Läs mer

Rutin för samordnad individuell plan (SIP)

Rutin för samordnad individuell plan (SIP) Rutin för samordnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 16 kap 4 ) och Socialtjänstlagen (SoL 2 kap 7 ) ska region och kommun tillsammans ska upprätta en

Läs mer

Handbok Samverkan vid vårdövergångar (WebCare) för Primärvård

Handbok Samverkan vid vårdövergångar (WebCare) för Primärvård Handbok Samverkan vid vårdövergångar (WebCare) för Primärvård 2 INNEHÅLL 1. WebCare... 3 1.1 Förutsättningar för åtkomst till WebCare... 3 2.1 Ärendelista... 4 2.2 Urval... 5 3. Inskrivningsmeddelande...

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2 KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus 1 Innehåll Bakgrund och beskrivning 3 Grafisk ärendeöversikten 4 Sök ärende 5 Registrera kontakter 6 Kallelse och underlag till vårdplanering 7 Samordnad plan

Läs mer

In- och utskrivning i hemsjukvård och inskrivning i Närsjukvårdsteam Rutin för informationsöverföring via IT-tjänst för SVPL 1, i Södra Älvsborg

In- och utskrivning i hemsjukvård och inskrivning i Närsjukvårdsteam Rutin för informationsöverföring via IT-tjänst för SVPL 1, i Södra Älvsborg Handläggare: Delregional arbetsgrupp SVPL Dokumenttyp: Rutin Sakkod: 1 Antal bilagor: 0 Reviderad av/datum: Delregional arbetsgrupp SVPL 2017-12-14 Framtaget av/datum: Delregional arbetsgrupp SVPL 2015-05-11

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Lifecare SIP i hemmet in- och utskrivning hemsjukvård Manual för kommun

Lifecare SIP i hemmet in- och utskrivning hemsjukvård Manual för kommun Lifecare SIP i hemmet in- och utskrivning hemsjukvård Manual för kommun Version maj 2018 Innehåll 1. Menysida i Lifecare... 2 2. Kvittera kallelse till SIP... 3 3. Läsa kartläggningen... 4 4. I ikonen

Läs mer

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b www.meddix.se Innehållsförteckning 1 Inloggning...3 2 Huvudbild

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Primärvård. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version

KLARA SVPL Lathund för Primärvård. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version KLARA SVPL Lathund för Primärvård sid. Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden 4 Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden 7 Felsänt meddelande Ändra / Lägga till medverkande

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

Kontrollfrågor efter avslutad e-utbildning Cosmic Link2

Kontrollfrågor efter avslutad e-utbildning Cosmic Link2 PM 1 (10) Kommunikationsenheten Handläggare Mats Andersson 2018-10-11 Kontrollfrågor efter avslutad e-utbildning Cosmic Link2 Nedan följer ett antal kontrollfrågor som används för att säkerställa kunskaperna

Läs mer

Lathund Procapita Omvårdnadspersonal

Lathund Procapita Omvårdnadspersonal Lathund Procapita Omvårdnadspersonal 1 Innehåll 1. Logga in och byt lösen... 3 2. Mina Sidor... 4 3. Nya meddelanden... 5 4. Sök dokumentation Hänt sen sist... 6 5. Digital signering Delegeringsbeslut...

Läs mer

Lathund Mina Planer. En ny bild visas på skärmen där du anger din 6-siffriga säkerhetskod och klickar på Jag legitimerar mig.

Lathund Mina Planer. En ny bild visas på skärmen där du anger din 6-siffriga säkerhetskod och klickar på Jag legitimerar mig. Lathund Mina Planer Kommun, primärvård och öppen specialistvård kan skapa Samordna Individuell Plan, SIP. En samordnad individuell plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från

Läs mer

Giltig från Reviderad: Riktlinje Samordnad va rdplanering vid utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd

Giltig från Reviderad: Riktlinje Samordnad va rdplanering vid utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd Riktlinje Samordnad va rdplanering vid utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd Innehållsförteckning Inledning... 1 Målgrupp... 1 Undantag för personer som skrivs ut från sluten psykiatrisk tvångsvård...

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Primärvård. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version

KLARA SVPL Lathund för Primärvård. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version KLARA SVPL Lathund för Primärvård sid. Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden 4 Inkomna meddelanden Kvittera 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden Felsänt meddelande 7 Ändra / Lägga till

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering

Rutin för samordnad vårdplanering 1(12) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2005-12-19 Gäller från och med: 20150301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus Akuten. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 4

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus Akuten. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 4 KLARA SVPL Lathund för Sjukhus Akuten Innehåll Sid Inkomna meddelanden Kvittera meddelande Ta bort ärenderaden i Inkomna meddelanden 5 Grafisk ärendeöversikt 6 Sök patient 7 Vårdbegäran 8 Meddelande till

Läs mer

Diarienummer Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina Planer

Diarienummer Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina Planer Ansvarig Jakob Thorsteinsson verksamhetschef Dokumentnamn Rutin för Samordnad vårdplanering (SVPL-IT) Mina vårdplaner Upprättad av Gunilla Marcusson och Anna- Lisa Simonsson Ledningssystem Enligt SOSFS

Läs mer

COSMIC Messenger Lathund för kommun och landsting i Kalmar län

COSMIC Messenger Lathund för kommun och landsting i Kalmar län Utformad av arbetsgruppen för hemsjukvård Godkänd av Informationsöverföringsgruppen 2015-11-30 Revideras årligen eller vid behov Upplaga 2 2016-06-08 COSMIC Messenger Lathund för kommun och landsting i

Läs mer

KLARA SVPL webb Lathund Primärvård

KLARA SVPL webb Lathund Primärvård KLARA SVPL webb Lathund Primärvård En kortare version utifrån originalet Meddelanden som ingår i ett ärende: Vårdbegäran (se sidan 6,7 i original Lathund) Meddelande till Vård och omsorg (se sidan 8 i

Läs mer

Dokumentation och informationsöverföring inom hälso- och sjukvård i Borås Stad

Dokumentation och informationsöverföring inom hälso- och sjukvård i Borås Stad Vård och äldreförvaltningen Sociala omsorgsförvaltningen Arbetslivsförvaltningen och informationsöverföring inom hälso- och sjukvård i Borås Stad Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen,

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version

KLARA SVPL Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version KLARA SVPL Lathund för Kommun Innehåll sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden 4 Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden Felsänt meddelande 7 Ändra / Lägga till medverkande

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Sida 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Vård och omsorg Lidköpings kommun

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Vård och omsorg Lidköpings kommun Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Vård och omsorg Lidköpings kommun Arbetsgrupp start juni 2017 Uppdrag för att se vad kan den nya lagen innebära för kommunen Finns kritiska punkter

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Gäller fr.o.m. 2010-04-12 Ersätter tidigare dokument ÖVERENSKOMMELSE

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården, lokal rutin Håbo kommun

Samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården, lokal rutin Håbo kommun ViS - Vård i samverkan Kommun(er): Håbo kommun Region Uppsala: Primärvården i Håbo, Psykiatrimottagningen i Håbo och Enköpings lasarett Fastställt av: Tjänstemannastyrgruppen för närvårdsamverkan Datum:

Läs mer

Bilaga 1. Lokal rutin för vad som åligger Uppsala kommun Kontoret för hälsa vård och omsorg gällande kommunikation i Prator somatik

Bilaga 1. Lokal rutin för vad som åligger Uppsala kommun Kontoret för hälsa vård och omsorg gällande kommunikation i Prator somatik Huvudprojekt LEAN- Vårdkedjeprocesser mellan Uppsala kommun och landstinget somatik & psykiatri Delprojekt inom Somatik Lokal rutin för vad som åligger Uppsala kommun Kontoret för hälsa vård och omsorg

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Primärvård. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 9

KLARA SVPL Lathund för Primärvård. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 9 KLARA SVPL Lathund för Primärvård 05-- Version 9 sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden 4 Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Admin/internt meddelande 7 Inkomna/Felsänt meddelanden

Läs mer

Samverkan i kommunen vid hemgång efter sjukhusvistelse

Samverkan i kommunen vid hemgång efter sjukhusvistelse RUTIN FÖR Samverkan i kommunen vid hemgång efter sjukhusvistelse Antaget av Medicinskt ansvarig sjuksköterska Antaget 2018-06-01 Giltighetstid 2020-06-01 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument 1(10) Styrdokument 2(10) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 112 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-11-27 Reviderad 2013-12-16,

Läs mer

Lathund. Genomförandewebben. Diarienummer: IT. Gäller från: Socialförvaltning omsorgspersonal ÄO/OF

Lathund. Genomförandewebben. Diarienummer: IT. Gäller från: Socialförvaltning omsorgspersonal ÄO/OF Diarienummer: IT Lathund Genomförandewebben Gäller från: 2015-11-12 Gäller för: Socialförvaltning omsorgspersonal ÄO/OF Fastställd av: Treserva resursperson Utarbetad av: Treserva resursperson Revideras

Läs mer

Bedömning av egenvård, riktlinjer för region Jämtland / Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län

Bedömning av egenvård, riktlinjer för region Jämtland / Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län för region Jämtland / Härjedalen Version: 4 Ansvarig: 2(12) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2014-12-11 2. 2015-01-12 redigering 3 2015-02-06 4 2015-03-30 Nyutgåva baserad

Läs mer

Slutenvården bedömer att patienten har behov av insatser efter utskrivning. Inskrivningsmeddelande skickas till berörda enheter i: och/eller

Slutenvården bedömer att patienten har behov av insatser efter utskrivning. Inskrivningsmeddelande skickas till berörda enheter i: och/eller Slutenvården bedömer att patienten har behov av insatser efter utskrivning. Inskrivningsmeddelande skickas till berörda enheter i: Öppenvården och/eller Kommunen Öppenvården svarar inom 24 timmar på vardagar

Läs mer

Manual Link. Sjökvist Lotta

Manual Link. Sjökvist Lotta Manual Link Sjökvist Lotta 2018-11-15 2018-11-15 1 Innehåll LINK - Vårdsamordning i Cosmic... 2 Bakgrund... 2 Kopplingar till andra delar av Cosmic... 2 Översikt över fönster i LINK... 3 Åtkomst till ärende

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Agenda. Link2 - start Lägesrapport. Fortsatt arbete Genomgång av nytt i Link2. Folkhälsa och sjukvård

Agenda. Link2 - start Lägesrapport. Fortsatt arbete Genomgång av nytt i Link2. Folkhälsa och sjukvård Link Agenda Link2 - start 2018-12-02 Lägesrapport Fortsatt arbete 2019 Genomgång av nytt i Link2 Lägesrapport Link har fungerat som väntat efter uppgraderingen. Skillnaderna mellan gamla och nya Link innebär

Läs mer

Nyckelpersoner. Välkomna!

Nyckelpersoner. Välkomna! Fortbildningsträffar Maj 2019 Nyckelpersoner inom Patientjournalen Välkomna! Cosmic Link Agenda fortbildningsträff Maj 2019 Cosmic Link Processen Aktörer Samtycke Utlokalisering Tips & trix Frågor Berör:

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

SAMSA, rutin för hantering av meddelanden

SAMSA, rutin för hantering av meddelanden SAMSA, rutin för hantering av meddelanden Rutin/gäller för Äldreomsorgen, Funktionshinder, Socialpsykiatrin, Individ- och familjeomsorgen i Borås Stad SAMSA, rutin för hantering av meddelanden 1 Ur Borås

Läs mer

Lifecare SPU SIP på sjukhuset och social planering Manual för Kommunen

Lifecare SPU SIP på sjukhuset och social planering Manual för Kommunen Lifecare SPU SIP på sjukhuset och social planering Manual för Kommunen Version maj 2018 Innehåll 1. Menysida i Lifecare... 2 2. Vårdbegäran... 3 3. Kvittera inskrivningsmeddelande... 3 4. Slutenvården

Läs mer

Cosmic: Reservrutin vid driftstopp

Cosmic: Reservrutin vid driftstopp Rutinen avser hanteringen före, under och efter planerade eller oplanerade driftstopp av Cosmic. Denna reservrutin kan användas som komplement till enhetens lokala kontinuitetsplan. Vid övergång till och

Läs mer

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC

Standardiserad Utskrivning. Samordnande sjuksköterska på VC Standardiserad Utskrivning Samordnande sjuksköterska på VC Bakgrund Arvika sjukhus pilot standardiserad utskrivning 2013- Pilotprojekt Verkstaden 2013 Samordnande sjuksköterska, funktion samordnande ssk

Läs mer

MANUAL SLUTENVÅRD https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering

MANUAL SLUTENVÅRD https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering INNEHÅLLSFÖRTECKNING: MANUAL SLUTENVÅRD 2016-03-15 https://www.meddix.se Samordnad vårdplanering Inloggning Stark autentisering Skriva in patient... 2 Inskrivningsmeddelande... 3 Detaljinfo... 4 Inneliggande

Läs mer

Reviderad och beslutad av/datum: Uppdragsgrupp SVOP/Styrgrupp närvård Framtaget av/datum: Delregional arbetsgrupp SVPL

Reviderad och beslutad av/datum: Uppdragsgrupp SVOP/Styrgrupp närvård Framtaget av/datum: Delregional arbetsgrupp SVPL Handläggare: Uppdragsgrupp SVOP Reviderad och beslutad av/datum: Uppdragsgrupp SVOP/Styrgrupp närvård 2018-12-14 Framtaget av/datum: Delregional arbetsgrupp SVPL 2015-05-11 In- och utskrivning i hemsjukvård

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Primärvården

KLARA SVPL Lathund för Primärvården KLARA SVPL Lathund för Primärvården Innehåll Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden Inkomna meddelanden Kvittera Inkomna meddelanden Felsänt meddelande Administrativt meddelande Ändra/Lägga till

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version

KLARA SVPL Lathund för Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version KLARA SVPL Lathund för Sjukhus Innehåll sid. Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden 4 Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inskrivningsmeddelande returnerat 7 som Felsänt Ändra/ Lägga

Läs mer

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Reviderad 101108 VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090916 RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Biståndsärende bedömer och beslutar efter ansökan från den enskilde. n skickar uppdraget till enhetschefen

Läs mer

Lifecare SPU SIP på sjukhuset och social planering Manual för Kommunen

Lifecare SPU SIP på sjukhuset och social planering Manual för Kommunen Lifecare SPU SIP på sjukhuset och social planering Manual för Kommunen Version 2019-02-06 Innehåll 1. Menysida i Lifecare... 2 2. Vårdbegäran... 3 3. Kvittera inskrivningsmeddelande... 3 4. Slutenvården

Läs mer

RUTIN SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN

RUTIN SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN 2018-11-09 RUTIN SAMORDNAD INDIVIDUELL PLAN Ej fastställd av Chefsforum 2018-11-09 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård... 1 Den

Läs mer

Vanliga frågor gällande Meddix SIP - öppenvård

Vanliga frågor gällande Meddix SIP - öppenvård Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Instruktion Hälso och sjukvårdensledningens 1.0 6 administrativa enhet Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Annika Lind Annika Lind

Läs mer

Praktiska anvisningar Cosmic Messenger mellan kommun och landsting i Kalmar län

Praktiska anvisningar Cosmic Messenger mellan kommun och landsting i Kalmar län Praktiska anvisningar Cosmic Messenger mellan kommun och landsting i Kalmar län 2018 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län INLEDNING...

Läs mer

KLARA SVPL Lathund Rehab Primärvård. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson, Pia Johansson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2

KLARA SVPL Lathund Rehab Primärvård. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson, Pia Johansson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 KLARA SVPL Lathund Rehab Primärvård Innehåll sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden Registrera kontakter 5 Kvittera meddelande 6 Kallelse och underlag till vårdplanering 7 Vidaresänd inkommet

Läs mer

Var? SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

Var? SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Beslutad på strategisk nivå 2012-03-02 Ersätter tidigare dokument

Läs mer

Lathund Genomförandewebben

Lathund Genomförandewebben Diarienummer: IT Lathund Genomförandewebben Gäller från: 2018-11-26 Gäller för: Socialförvaltning omsorgspersonal ÄO/OF Fastställd av: Treserva resursperson Utarbetad av: Treserva resursperson Revideras

Läs mer

Rutindokument Appva MCSS För omsorgspersonal Falkenbergs Kommun

Rutindokument Appva MCSS För omsorgspersonal Falkenbergs Kommun Socialförvaltningen Hälso- och Sjukvård Datum för upprättande: 2017-01-17 Rutindokument Appva för omsorgspersonal Falkenbergs kommun Reviderad 2018-04-04 Version 2.0 Författare: Sjukgymnast Johanna Tryggvesson

Läs mer

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL

Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Regional tillämpning Samordnad vårdplanering - SVPL gemensam rutin i Västra Götaland samt IT stödet KLARA SVPL Uppdragsgivare: Regional SAMSA Version: version 3.0 baserad på Gemensam Rutin i Västra Götaland

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Samverkan vid utskrivning - Blekingerutiner

Samverkan vid utskrivning - Blekingerutiner Samverkan vid utskrivning - Blekingerutiner Slutenvården planerar i samråd med patienten den slutenvård som ska ges, samt informerar fortlöpande kommun och öppenvård om hur planen och den enskildes status

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Bakgrund Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för alla patienter som bor permanent i särskilda boendeformer eller vistas tillfälligt

Läs mer

Instruktion för samordnad individuell plan i Skellefteå, inom området äldre

Instruktion för samordnad individuell plan i Skellefteå, inom området äldre för samordnad individuell plan i Skellefteå, inom området äldre Vad menas med samordnad individuell plan och när ska planen upprättas Enligt hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ska den enskilde

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till

Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till Godkänt den: 2016-03-21 Ansvarig: Gäller för: Barbro Nordström Landstinget i Uppsala län Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till Rutinen gäller för patienter över 18 års ålder. Innehåll

Läs mer

Rutin för Prator IT-stöd för samordnad planering

Rutin för Prator IT-stöd för samordnad planering RUTIN Sid: 1 (5) Chefer, leg. personal, vårdpersonal, biståndshandläggare, 4 2019-02-20 administratörer VOF, elevhälsan BIF, SOC Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3

Läs mer

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation

Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Riktlinje för hälso- och sjukvårdsdokumentation Journalhandling En journalhandling är alla handlingar och anteckningar som innehåller uppgifter om patientens tillstånd och de åtgärder som genomförts eller

Läs mer

Manual LPT/LRV, ÖPT/ÖRV i Lifecare

Manual LPT/LRV, ÖPT/ÖRV i Lifecare Manual LPT/LRV, ÖPT/ÖRV i Lifecare Manual för ÖPT/ÖRV i Lifecare... 2 Att skriva in patient i Lifecare... 3 Att kalla till... 6 Att upprätta samordnad plan... 8 Övergripande information för planen... 8

Läs mer

Fast vårdkontakt vid somatisk vård

Fast vårdkontakt vid somatisk vård Riktlinje Process: 3.0.2 RGK Styra Område: Vård i livets slut Faktaägare: Pär Lindgren, chefläkare Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör Revisions nr: 1 Gäller för: Region Kronoberg

Läs mer

Informationssäkerhet i patientjournalen

Informationssäkerhet i patientjournalen RIKTLINJER FÖR Informationssäkerhet i patientjournalen Antaget av Vård- och omsorgsnämnden Antaget 2019-04-02 Giltighetstid 2023-04-02 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Läs mer

Manual för hantering av Prator i Uppsala kommun

Manual för hantering av Prator i Uppsala kommun Manual Datum: Diarienummer: Normerande styrdokument 2019-01-01 Bil 1 OSN-2018-0640, ALN-2018-0660 Beslutsfattare: Ledningsgrupp OMF datum 2018-11-26 Ledningsgrupp ÄLF datum 2018-11-12 Version/Dokumentidentitet:

Läs mer

Nyheter i Link & Vårdplaneringsprocessen VÄLKOMNA! Folkhälsa och sjukvård

Nyheter i Link & Vårdplaneringsprocessen VÄLKOMNA! Folkhälsa och sjukvård Nyheter i Link & Vårdplaneringsprocessen VÄLKOMNA! Agenda Utvecklingen av Link Link och Vårdplaneringsprocessen Informations- och utbildningsmaterial Support Frågor Utvecklingen av Link Utveckling av Link

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

SAMSA, rutin för hantering av meddelanden

SAMSA, rutin för hantering av meddelanden SAMSA, rutin för hantering av meddelanden Rutin gäller för Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgen, Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad SAMSA, rutin

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning

Trygg och effektiv utskrivning RIKTLINJER Trygg och effektiv utskrivning Fastställd av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen Framtagen av regionstyrelseförvaltningen Gäller 2018 Version [1.0] Region Gotland Besöksadress

Läs mer

Rutin Appva MCSS mobilapplikation

Rutin Appva MCSS mobilapplikation Rutin Appva MCSS mobilapplikation Baspersonal Varbergs kommun Dokumenttyp: Rutiner och arbetssätt Giltigt f.r.o.m: 190301 Befattning: Utvecklingsledare HSE Sida 1 av 7 Version: 2019-04-12 Upprättad av:

Läs mer

PATIENT INSKRIVEN PÅ EN KLINIK FLYTTAS TILL VÅRDENHET PÅ ANNAN KLINIK...

PATIENT INSKRIVEN PÅ EN KLINIK FLYTTAS TILL VÅRDENHET PÅ ANNAN KLINIK... Britt Karlsson 036-32 41 94 2017-04-17 1 1 (9) PATIENT INSKRIVEN PÅ EN KLINIK FLYTTAS TILL VÅRDENHET PÅ ANNAN KLINIK... 2 Förflyttning... 2 1. Patienten får en vårdplats på annan klinik på grund av t.ex.

Läs mer

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner MANUAL 1(7) Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner Samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvård. (SOSFS 2005:27 ) 1) Signal till socialtjänsten vid inläggning. Vid inskrivning av samtliga

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer