Bilaga 1. Lokal rutin för vad som åligger Uppsala kommun Kontoret för hälsa vård och omsorg gällande kommunikation i Prator somatik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1. Lokal rutin för vad som åligger Uppsala kommun Kontoret för hälsa vård och omsorg gällande kommunikation i Prator somatik"

Transkript

1 Huvudprojekt LEAN- Vårdkedjeprocesser mellan Uppsala kommun och landstinget somatik & psykiatri Delprojekt inom Somatik Lokal rutin för vad som åligger Uppsala kommun Kontoret för hälsa vård och omsorg gällande kommunikation i Prator somatik Bilaga 1 Lokal rutin för vad som åligger Uppsala kommun Kontoret för hälsa vård och omsorg gällande kommunikation i Prator somatik Projektnamn Bilaga 1 Lokal rutin för vad som åligger Uppsala kommun Kontoret för hälsa vård och omsorg gällande kommunikation i Prator somatik Fastställt av Carina Kumlin Avdelningschef Avdelningen för individuellt stöd, Kontoret för hälsa vård och omsorg. Dokumentansvarig Jenny Söderlund Verksamhetsutvecklare, Avdelningen för individuellt stöd, Kontoret för hälsa vård och omsorg. Version 2 Status Fastställd Reviderad Uppföljning Under år 2014 av Pocessgruppen HVK AIS SIS

2 Rutin för vad som åligger HVK gällande kommunikation i Prator somatik Syfte Rutinen är till för att säkerställa att Uppsala kommun följer de bestämmelser som råder gällande vad kommunen ansvarar för att dokumentera/kommunicera i Prator somatik. Omfattning Rutinen omfattar det som åligger kommunens representant att läsa, dokumentera, signera, kvittera och justera i prator när det gäller meddelanden för kunder som vårdas inom somatisk slutenvård. Ansvar För ovan angivna kundgrupp gäller rutinen för biståndshandläggare och i hemvården för sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. (Ytterst ansvarig för att berörda personer ges tillgång till systemet är berörd chef). Genomförande Genomförandet sker genom att följa nedanstående arbetsinstruktioner som beskrivs under Redovisande dokument. Redovisande dokument INSKRIVNINGSMEDDELANDE I PRATOR PI1 ORDINARIE BISTÅNDSHANDLÄGGARE R1 Lokal rutin för Säkerställa att inskrivningsmeddelande i Prator för kund på somatisk vårdavdelning tilldelas rätt sektion inom AIS PI2 ARBETSTERAPEUT I HEMVÅRDEN PI3 SJUKGYMNAST I HEMVÅRDEN PI4 SJUKSKÖTERSKA I HEMVÅRDEN EXTRAMEDDELANDE I PRATOR PI5 EXTRAMEDDELANDE TUP R2 Dokumentation i extrameddelande i Prator efter att planeringsmöte genomförts innan kund/patient är utskrivningsklar KALLELSE TILL UTSKRIVNINGSPLANERINGSMÖTET PÅ AS I PRATOR PI6 SJUKSKÖTERSKAN I KOMMUNEN (HEMVÅRDEN) KVITTERAR KALLESEN PI7 SJUKSKÖTERSKAN I VÅRDPLANERINGSTEAMET BOKAR DATUM/TID/LOKAL TILL VPL VIA EXTRAMEDDELANDE I PRATOR KALLELSE TILL UTSKRIVNINGSPLANERINGSMÖTET PÅ AS TUP KALLELSE TILL UTSKRIVNINGSPLANERING I HEMMET I PRATOR PI8 SJUKSKÖTERSKAN I KOMMUNEN (HEMVÅRDEN) KVITTERAR KALLESEN PI9 SJUKSKÖTERSKAN I VPL-TEAMET SIGNERAR VÅRDPLANEN PI10 SJUKSKÖTERSKAN I HEMVÅRDEN JUSTERAR VÅRDPLANEN PI11 DOKUMENTATION AV UTSKRIVNINGSPLANERINGSMÖTETS UTFALL I VÅRDPLANEN I PRATOR (VÅRDPLANERINGSTEAMET) PI12 SJUKSKÖTERSKAN I HEMVÅRDEN JUSTERAR VÅRDPLANEN PI13 UTSKRIVNINGSMEDDELANDE (AVSLUTAR VÅRDPERIODEN) I PRATOR Sidan 2 av 16

3 Inskrivningsmeddelande i Prator Steg 1 Klicka på rödmarkerade datumet. Prator Illustration 1.1 PI 1 1 Ordinarie biståndshandläggare Steg 2 Besvara inskrivningsmeddelandet inom 23 timmar och därefter klicka på spara. Prator Illustration Ordinarie Biståndshandläggare 1 P förkortning för Prator I förkortning för Illustration. Samtliga PI i dokumentet är tagna ur Prators utbildningsmiljö och personuppgifterna är fingerade. Sidan 3 av 16

4 1.1.1 R 2 1 Lokal rutin för Säkerställa att inskrivningsmeddelande i Prator för kund på somatisk vårdavdelning tilldelas rätt sektion inom AIS Det åligger Biståndshandläggaren (SHB, SLS) att kontrollera nya meddelanden i Prator två gånger per vardag (en gång på fm och en gång på em). Biståndshandläggaren inom SHB skall även kontrollera att inskrivningsmeddelandet kommit till rätt sektion (se rutin R1 nedan). Rutin nr Namn på rutin Säkerställa att inskrivningsmeddelande i Prator för kund på somatisk vårdavdelning tilldelas rätt sektion inom AIS. R1 Rutinansvarig Sektionschef sektionen för hemvård och boende (SHB). Sektionschef sektionen för LSS och socialpsykiatri (SLS). Syfte/används när Att säkerställa att biståndshandläggare (bhl) på SLS får inskrivningsmeddelandet i Prator för kund tillhörande socialpsykiatrin/lss som vistas på somatisk vårdavdelning. Ingår i process/processer Utskrivningsplanering på somatisk vårdavdelning. Steg Beskrivning 1 Bhl SHB får ett inskrivningsmeddelande i Prator. 2 Bhl SHB kontrollerar i Siebel om kund är känd och på vilken sektion. 3 Kund är känd på SLS Bhl SHB vidarebefordrar 3 inskrivningsmeddelandet i Prator till bhl SLS. 1.2 PI2 Arbetsterapeut i hemvården Steg 2 Besvara inskrivningsmeddelandet inom 23 timmar och därefter klicka på spara. Prator Illustration Arbetsterapeut i hemvården 2 R förkortning för Rutin 3 Knappen Vidarebefordras finns i nedre vänstra hörnet på inskrivningsmeddelandet. Sidan 4 av 16

5 1.3 PI3 Sjukgymnast i hemvården Steg 2 Besvara inskrivningsmeddelandet inom 23 timmar och därefter klicka på spara. Prator Illustration Sjukgymnast i hemvården 1.4 PI4 Sjuksköterska i hemvården Steg 4 Besvara inskrivningsmeddelandet efter 24 timmar (så att de övriga yrkeskategorierna hinner besvara inskrivningsmeddelande) och därefter klicka på Kvittera. Prator Illustration Sjuksköterska i hemvården Sidan 5 av 16

6 2 Extrameddelande i Prator Under kundens vårdtid sker kommunikation via extrameddelanden från slutenvården, primärvård och kommun. All kommunikation skall ske via Prator i syfte att säkerställa att berörda parter får adekvat information. Steg 1 Klicka på symbolen: anteckningsblocket med pennan. Prator Illustration Steg 2 Vid rubriken Nytt meddelande skall aktuell information skrivas in. Steg 3 Förval är välj prators adressering vilket innebär att meddelandet går till slutenvårdens sjuksköterska för kvittens och övriga yrkeskategorier för kännedom. Prator Illustration Sidan 6 av 16

7 2.1 PI5 Extrameddelande TUP Steg 1 Klicka på rödmarkerade datumet. Prator Illustration Steg 2 Vid rubriken Nytt meddelande skall aktuell information skrivas in. Steg 3 Förval är välj prators adressering vilket innebär att meddelandet går till slutenvårdens sjuksköterska för kvittens och övriga yrkeskategorier för kännedom. Prator Illustration Ordinarie Biståndshandläggare Steg 4 Vid rubriken Nytt meddelande skall aktuell information skrivas in. Steg 5 Förval är välj prators adressering vilket innebär att meddelandet går till slutenvårdens sjuksköterska för kvittens och övriga yrkeskategorier för kännedom. Sidan 7 av 16

8 Prator Illustration Ordinarie Biståndshandläggare R2 Dokumentation i extrameddelande i Prator efter att planeringsmöte genomförts innan kund/patient är utskrivningsklar. Rutinnr Namn på rutin Dokumentation i extrameddelande i Prator efter att planeringsmöte genomförts innan kund/patient är utskrivningsklar. Rutinansvarig R2 Sektionschef Sektion för hemvård och boende (SHB) Sektionschef Sektionen för LSS och socialpsykiatri (SLS) Syfte/används när Uppnå tydlighet i vilken information som biståndshandläggaren inom Uppsala kommun ska dokumentera i Prator gällande utfall av tidig vårdplanering innan kund är utskrivningsklar 4. Ingår i process/processer Utskrivningsplaneringsprocess från AS. Utskrivningsplanering som påbörjas innan kunden/patienten är utskrivningsklar. Beskrivning Efter att planeringsmötet genomförts så ansvarar biståndshandläggaren för att sedan dokumentera i ett extrameddelande i Prator dess utfall: Planeringsmöte ÅÅÅÅ-MM-DD på Akademiska sjukhuset avdelning XX. Närvarande Alternativ 1) Den enskilde har ansökt om Alternativ 2) Ingen ansökan om insatser inkom under mötet. Nästa möte är inplanerat den 4 Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län. Länsövergripande rutin för utskrivningsplanering som påbörjas innan patienten är utskrivningsklar. Sidan 8 av 16

9 3 Kallelse till utskrivningsplaneringsmötet på AS i Prator Steg 1 Klicka på rödmarkerade datumet. 3.1 PI6 Sjuksköterskan i kommunen (Hemvården) kvitterar kallesen Steg 2 Finns behov av att kommunicera något finns möjlighet till detta i det tomma fältet bredvid rubriken Svar. Steg 3 Besvara kallelsen med att klicka på Kvittera/sänd. Prator Illustration Sjuksköterskan i hemvården 3.2 PI7 Sjuksköterskan i vårdplaneringsteamet bokar datum/tid/lokal till vpl via extrameddelande i Prator Prator Illustration Sjuksköterska i vårdplaneringsteamet Sidan 9 av 16

10 3.3 Kallelse till utskrivningsplaneringsmötet på AS TUP Läkaren inom slutenvården bedömer att kund är utskrivningsklar och skickar kallelse till vårdplaneringsmöte på avdelningen. Oftast finns inget behov av ett ytterligare möte då utskrivningsplaneringen för dessa kunder redan är gjord under de tidigare planeringsmötena (dvs kallelsen är oftast en formalitet för beräkning av kommunalt betalningsansvar). Kvitteringen av kallelsen åligger sjuksköterskan i hemvården (se sid 9 Kallelse till vårdplaneringsmötet på AS). Ordinarie biståndshandläggare summerar utfallet av vårdplaneringen i vårdplanen.vårdplanen signeras av sjuksköterskan i vårdplaneringsteamet och justeras av sjuksköterskan i hemvården. 4 Kallelse till utskrivningsplanering i hemmet i Prator Steg 1 Klicka på rödmarkerade datumet. Steg 2 Finns behov av att kommunicera något finns möjlighet till detta i det tomma fältet bredvid rubriken Svar. Steg 3 Kvittera kallelsen med att klicka på Kvittera/sänd. 4.1 PI8 Sjuksköterskan i kommunen (Hemvården) kvitterar kallesen Sjuksköterskan i hemvården ansvarar för att sammankalla berörda parter (ex. biståndshandläggare, rehabpersonal) till vårdplanering i kundens hem. Prator Illustration Sjuksköterska i hemvården Sidan 10 av 16

11 PI9 Sjuksköterskan i vpl-teamet signerar vårdplanen Steg 1 Sjuksköterskan i vpl-teamet skriver i vårdplanen att vårdplaneringen sker i hemmet. Steg 2 Sjuksköterskan i vpl-teamet signerar vårdplanen. Prator Illustration sjuksköterskan i vpl-teamet PI10 Sjuksköterskan i hemvården justerar vårdplanen Steg 1 Sjuksköterskan i hemvården skriver i vårdplanen tex datum för vårdplanering i hemmet alt annan planering. Steg 2 Sjuksköterskan i hemvården justerar vårdplanen. Sidan 11 av 16

12 Prator Illustration sjuksköterska i hemvården 5 PI11 Dokumentation av utskrivningsplaneringsmötets utfall i vårdplanen i Prator (vårdplaneringsteamet) Steg 1 Dokumenterar utskrivningsplaneringsmötets utfall i det öppna fältet brevid rubriken Bedömt behov av insatser samt närvarande vid vårdplaneringen och därefter klicka på spara. Vårdplaneringsteamets dokumentationsrutin över vad som ska dokumenteras återges i Bilaga 2. Sidan 12 av 16

13 Prator Illustration Biståndshandläggare i vårdplaneringsteamet Prator Illustration Arbetsterapeut och sjukgymnast i vårdplaneringsteamet Steg 2 Biståndshandläggare, arbetsterapeut och sjukgymnast i vårdplaneringsteamet dokumenterar utskrivningplaneringsmötets utfall och sparar text. Sjuksköterskan dokumenterar sin del och signerar kundens vårdplan. Sidan 13 av 16

14 Prator Illustration Sjuksköterska i vårdplaneringsteamet Steg 3 Sjuksköterskan i hemvården justerar vårdplanen med hjälp av justeraknappen, efter att lösenordet (samma som vid inloggning i prator) skivits in i fältet bredvid. Sidan 14 av 16

15 6 PI12 Sjuksköterskan i hemvården justerar vårdplanen Steg 1 Sjuksköterskan i hemvården bekräftar utfallet av vårdplaneringen. Steg 2 Sjuksköterskan i hemvården justerar vårdplanen. Prator Illustration Sjuksköterska i hemvården 7 PI13 Utskrivningsmeddelande (avslutar vårdperioden) i Prator Steg 1 Klicka på rödmarkerade datumet. Steg 2 Finns behov av att kommunicera något finns möjlighet till detta i det öppna fältet bredvid rubriken Svar. Steg 3 Kvitterar utskrivningsmeddelandet med att klicka på Kvittera/sänd. Sidan 15 av 16

16 Prator Illustration Sjuksköterska i hemvården Sidan 16 av 16

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b www.meddix.se Innehållsförteckning 1 Inloggning...3 2 Huvudbild

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården 2011-01-20 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Parter: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Hitta

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö

Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Projekt KLARA SVPL Strukturerat Vårdplaneringsmöte Samarbete SDF Örgryte-Härlanda verksamheten Medicin/Geriatrik/Akutmottagning Område 2, SU/Ö Berith Kjellén, Eva-Karin Elkjaer, Roger Svensson, Ann-Charlotte

Läs mer

VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering

VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering INFORMATIONSPECIFIKATION 1(93) VG Informationsspecifikation Verksamhetsdokumentation för samordnad vårdplanering Magnus Fogelberg, VGR Christina Wisser, Meditik AB INFORMATIONSPECIFIKATION 2(93) Vid elektroniskt

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården

Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården 2014-05-27 Sov 197/2014 Uppdaterad 2015-06-24 Regler för registrering och ersättning av utförd tid i hemvården Beslutad av: Programdirektör Social välfärd Ansvarig för upprättande: Neutrala enheten Innehållsförteckning

Läs mer

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård

Lathund. Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 1 (31) Lathund Ansökningar i Tandvårdsfönster (TVF) Specialiserad barn- och ungdomstandvård 2 (31) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Skapa ansökning... 7 3 Hantering av utkast... 17 4 Se mina ansökningar...

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Vänersborg, 2014-07-11 Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus - Samverkansrutin mellan NU-sjukvård och kommuner 1 när en patient har behov av medföljande personal från sin hemkommun

Läs mer

Samordnad individuell plan (SIP)

Samordnad individuell plan (SIP) Riktlinje för Samordnad individuell plan (SIP) I Kalmar län MÅL Den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården och omsorgen ska tillgodoses. Den enskilde ska få möjlighet

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09

SKÖTSELSKOLAN. Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 2013-03-09 SKÖTSELSKOLAN Instruktioner till personal - för dig som arbetar på ett entreprenadföretag 203-03-09 Innehållsförteckning. Aktivera ett användarkonto, jag har en egen e-postadress 3 2. Aktivera ett användarkonto,

Läs mer

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus

Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Antagen av LGS 2014-12-08 Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Delregional överenskommelse mellan region och kommun när en patient med funktionsnedsättning 18 64 år har behov av

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård SVENSKA Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 2003-06-30 Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 1 En kommun skall betala ersättning till ett landsting för kostnader för hälsooch

Läs mer

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17.

Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning. Procapita Education Vårdnadshavare. Version 3.2 2009-08-17. Användarhandledning för vårdnadshavare 1 (36) Användarhandledning Procapita Education Vårdnadshavare Version 3.2 2009-08-17 TietoEnator INNEHÅLL 1 PROCAPITA EDUCATION FÖR VÅRDNADSHAVARE... 3 1.1 VÄLKOMMEN!...

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2

och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Överföring av personuppgifter inom vården och omsorgen av de äldre DATAINSPEKTIONENS RAPPORT 2000:2 Innehållsförteckning Inledning...2 Sammanfattning...3 Ansvaret för hälso- och sjukvården och socialtjänsten...4

Läs mer