Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)"

Transkript

1 Remissvar Dnr /2015 1(12) Avdelningen för regler och behörighet Anders Kring Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Socialdepartementets diarienummer: 2015/1650/FS Sammanfattning Socialstyrelsen tillstyrker att lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, kallad betalningsansvarslagen (BAL), ersätts av en ny lag. Socialstyrelsen föreslår dock en annan eller ytterligare reglering än den som föreslås i betänkandet, gällande lagens tillämpningsområde och målgrupp (1, 2, 4, 7 och 10 ), den slutna vårdens skyldighet att meddela berörda enheter om tidpunkten för utskrivning ändras efter att inskrivningsmeddelande har skickats (4 ), samordnad individuell planering (10 ), kommunens betalningsansvar då den landstingsfinansierade öppna vården inte tar sitt ansvar (16 ), och lagens ikraftträdande för patienter i psykiatrisk vård (17 ). Även i övrigt lämnar Socialstyrelsen förslag till alternativa lydelser i den nya lagen som enligt myndighetens bedömning skulle göra den lättare att tillämpa. Socialstyrelsen instämmer i förslagen till övriga åtgärder. Betalningsansvar, samverkan och resurser Inledningsvis kan Socialstyrelsen ansluta sig till betänkandets konstaterande i avsnitt 6 Behov av förbättringar (s. 150), att utformningen av betalningsansvarslagen är en viktig del som styr väntetider mellan sluten vård och annan vård och omsorg, men att det också finns en rad andra olika faktorer som påverkar väntetiderna. Det handlar mycket om samverkan mellan den slutna vården, landstingets öppna vård, den kommunala hälso- och sjukvården och socialtjänsten och om de resurser som behövs för en trygg och effektiv utskrivning från sluten vård finns hos de enheter som ska ta emot patienterna, och hos den slutna vården så att patienter inte skrivs ut för tidigt. Mot denna bakgrund är det angeläget att åtgärder för implementeringsstöd föregår en ny lag, och att uppföljning sker av vilka effekter den nya lagen medför. SOCIALSTYRELSEN Stockholm Telefon Fax

2 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 2(12) Lagförslaget Här utvecklar Socialstyrelsen synpunkter på den föreslagna nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård och lämnar förslag till alternativa lydelser. Först behandlas ämnen som är gemensamma för flera paragrafer och därefter de paragrafer som Socialstyrelsen har synpunkter på eller föreslår kan formuleras på annat sätt. Tillämpningsområde och målgrupp Första meningen i första stycket i 1 och flera andra bestämmelser i den föreslagna lagen rör vilka patienter som lagen ska tillämpas för enskilda som efter att de skrivits ut från landstingets slutna vård kan komma att behöva insatser från en kommun i form av socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Om patienten även kan komma att behöva insatser från den landstingsfinansierade öppna vården blir det aktuellt att också denna får inskrivningsmeddelande (4 ), underrättelse om att en patient är utskrivningsklar (7 ), och så vidare. Detta är en inskränkning av tillämpningsområdet jämfört med BAL. Reglerna om t.ex. inskrivningsmeddelande och utskrivningsmeddelande i 10 a och 10 e BAL gäller för patienter som kan komma att behöva kommunens socialtjänst eller hälso- och sjukvård, eller landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård. Betänkandet berör inte varför denna förändring föreslås. Socialstyrelsen kan inte se att förändringen är motiverad. Även om samordnad individuell planering och kommunalt betalningsansvar inte behöver bli aktuellt är det av värde för en trygg och effektiv utskrivning från den slutna vården att landstingets öppna vård får kännedom om patientens slutenvård och bra möjligheter att planera kommande insatser även i de fall insatser från en kommun inte är aktuella. Sådana situationer kan tänkas förekomma t.ex. där hemsjukvården ännu står helt under landstingets huvudmannaskap. Socialstyrelsen föreslår alternativa formuleringar vad gäller tillämpningsområde och målgrupp nedan för 1, 2, 4, 7 och 10. Den behandlande läkaren De uppgifter av mer administrativ karaktär som enligt betänkandet ska utföras av den behandlande läkaren kan lämpligen utföras också av annan personal. Det bör inte vara förbehållet den behandlande läkaren att meddela berörda enheter den information som ska meddelas enligt lagförslaget. En bättre ordning är att lägga ansvaret för sådana administrativa uppgifter på den slutna vården. Det blir då upp till vårdgivaren att ta ställning till hur arbetsuppgiften ska fördelas, eller till landstingen och kommunerna att fastställa gemensamma riktlinjer enligt 13 i lagförslaget. Socialstyrelsen anser att det inte behövs någon ytterligare reglering än detta i lagen, t.ex. om vårdgivares eller verksamhetschefs ansvar att ta fram rutiner för de administrativa uppgifterna. Att den slutna vården fullgör dessa uppgifter är en förutsättning för kommunernas betalningsansvar och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete finns krav på vårdgivare att ha ett ledningssystem med de processer och rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet.

3 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 3(12) Socialstyrelsen föreslår alternativa formuleringar vad gäller den behandlande läkaren nedan för 4, 7, 8, 9 och Lagens innehåll och tillämpning Angående första stycket och tillämpningsområde och målgrupp, se ovan under Tillämpningsområde och målgrupp. Tredje och fjärde meningarna i paragrafens första stycke, om vilka som ska tillämpa lagen, är onödiga och till viss del missvisande. Flera av 4-12 riktar sig specifikt till andra än vårdgivare och den som bedriver socialtjänst. Att de som är yrkesverksamma inom sådana verksamheter ska tillämpa lagen, när den är tillämplig, kräver ingen särskild reglering (jfr t.ex. regeringens proposition 1993/94:149 Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m. s. 66). Andra meningen i andra stycket som berör vem som ska tillämpa är också onödig. Det framgår redan av vem som ska följa dem. Socialstyrelsen ser inte heller nyttan med att reglera att kommunen ska tillämpa dessa regler som huvudman för socialtjänsten. Det är lika relevant i sammanhanget att kommunen är huvudman för hälso- och sjukvård vid vissa boenden, viss dagverksamhet och oftast också för hemsjukvård, om den kommunala hälso- och sjukvården ska delta i samverkan kring de aktuella patienterna. Förslag till alternativ lydelse av 1 I denna lag finns bestämmelser om samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits ut från landstingets slutna vård kan komma att behöva insatser från en kommun i form av socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Det finns även bestämmelser om hur dessa insatser för den enskilde ska planeras tillsammans med insatser från landstingets öppna hälso- och sjukvård. Lagen ska i dessa delar (4 12 ) tillämpas av vårdgivare och den som bedriver socialtjänst. Lagen ska också tillämpas av de som är yrkesverksamma i dessa verksamheter. I denna lag finns också bestämmelser om samverkan mellan landsting och kommun och om kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter. Dessa bestämmelser (13 18 ) ska tillämpas av landsting och kommuner i egenskap av huvudmän för hälso- och sjukvård respektive socialtjänst. I denna lag finns bestämmelser om samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits ut från landstingets slutna vård kan komma att behöva insatser från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller socialtjänsten eller den landstingsfinansierade öppna vården. Det finns även bestämmelser om hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning behöver insatser från flera berörda enheter inom de aktuella verksamheterna. I denna lag finns också bestämmelser om samverkan mellan landsting och kommun och om kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter. Vad som i denna lag sägs om landsting gäller även kommuner som inte ingår i ett landsting. Lagen ska inte tillämpas i samband med utskrivning av patienter vårdas enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

4 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 4(12) 2 Lagens syfte Se ovan under Tillämpningsområde och målgrupp angående den målgrupp av enskilda som ska omfattas av lagen. Förslag till alternativ lydelse av 2 Denna lag syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från den kommunalt finansierade socialtjänsten eller hälso- och sjukvården och som också kan ha behov av insatser från den landstingsfinansierade öppna vården. I detta syfte ska lagen särskilt främja att en patient skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar. Denna lag syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från den kommunalt finansierade socialtjänsten eller hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. I detta syfte ska lagen särskilt främja att en patient skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt att patienten är utskrivningsklar. 3 Definitioner De föreslagna definitionerna av sluten vård och öppen vård ger inte tydlig ledning om var gränsen mellan dem går. Det kan också skapa förvirring att avvika mer än nödvändigt från definitionen i 5 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). En ren hänvisning till hälso- och sjukvårdslagen är dock inte möjlig om öppenvårdsbegreppet också ska omfatta kommunal hälso- och sjukvård. Förslag till alternativ lydelse av 3 I denna lag används dessa begrepp med följande betydelse. Med hälso- och sjukvård avses åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador samt även sjuktransporter. Med socialtjänst avses insatser för en enskild enligt författningarna om socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade samt insatser enligt de särskilda författningarna om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare. Med sluten vård avses hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppen vård eller hemsjukvård. Med sluten vård avses detsamma som i 5 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Med öppen vård avses annan hälso- och sjukvård än sluten vård. Med utskrivningsklar avses att en patients hälsotillstånd är sådant att den behandlande läkaren har bedömt att patienten inte längre behöver vård vid en enhet inom den slutna vården. 4 Inskrivningsmeddelande I betänkandet, Inskrivningsmeddelandet måste innehålla mer information för att underlätta mottagande enheters planering (s. 203), anges att utredningen

5 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 5(12) föreslår att inskrivningsmeddelandet ska innehålla namn, personnummer, folkbokföringsadress samt inskrivningsorsak och en bedömning av när patienten kan skrivas ut. Den föreslagna 4 anger dock bara att inskrivningsmeddelandet ska innehålla upplysningar om inskrivningsorsak och beräknad tidpunkt för utskrivning. Socialstyrelsen anser att all den information som inskrivningsmeddelandet ska innehålla också ska framgå av bestämmelsen. Inte minst för att bryta den tystnadsplikt, och i vissa fall sekretess, som annars kan gälla. I betänkandet (s. 204 f.) anges också att det är viktigt att berörda enheter underrättas så snart som möjligt om bedömningen av när patienten kan skrivas ut behöver revideras efter att inskrivningsmeddelandet har skickats. Socialstyrelsen anser också att detta är viktigt och att en skyldighet för den slutna vården att meddela detta bör framgå av lagen. Vad gäller vilka de berörda enheter som ska få inskrivningsmeddelande är har utredningen inte uppfattat att det generellt sett är några större problem att i praktiken identifiera vilka dessa är i dagens lagstiftning (s. 201). Socialstyrelsen vill dock särskilt framhålla, att för patienter som kan komma att ha behov av socialtjänstinsatser efter utskrivning, är det angeläget att inskrivningsmeddelande skickas till den kommunala nämnd som kan fatta beslut om sådana insatser. Även andra berörda enheter ska förstås få inskrivningsmeddelande men det är bara den behöriga nämnden som kan inleda den planering som beskrivs i 6 om det behövs ett nytt beslut om socialtjänstinsatser. Se ovan under Den behandlande läkaren angående att administrativa arbetsuppgifter inte lämpligen bör läggas uttryckligen på honom eller henne utan istället på den slutna vården. Se också ovan under Tillämpningsområde och målgrupp angående den målgrupp av enskilda som ska omfattas av lagen. Förslag till alternativ lydelse av 4 Om den behandlande läkaren bedömer att en patient kan komma att behöva insatser från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller socialtjänsten efter att patienten har skrivits ut, ska läkaren underrätta de berörda enheterna genom ett inskrivningsmeddelande. Inskrivningsmeddelandet ska lämnas senast 24 timmar efter det att patient har skrivits in i den slutna vården eller så snart det därefter bedöms finnas ett behov av det. Ifall patienten även behöver insatser från den landstingsfinansierade öppna vården ska också berörda enheter i den öppna vården få ett inskrivningsmeddelande. Inskrivningsmeddelandet ska innehålla upplysningar om inskrivningsorsak och beräknad tidpunkt för utskrivning. Om den behandlande läkaren bedömer att en patient kan komma att behöva insatser från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller socialtjänsten eller den landstingsfinansierade öppna vården efter att patienten har skrivits ut, ska den slutna vården underrätta de berörda enheterna genom ett inskrivningsmeddelande. Inskrivningsmeddelandet ska lämnas senast 24 timmar efter det att patient har skrivits in i den slutna vården eller så snart det därefter bedöms finnas ett behov av det. Inskrivningsmeddelandet ska innehålla upplysningar om patientens namn, personnummer, folkbokföringsadress, inskrivningsorsak och beräknad tidpunkt för utskrivning. Om den beräknade tidpunkten för utskrivning ändras efter att inskrivningsmeddelande har skickats ska den slutna vården underrätta de berörda enheterna om den nya beräknade tidpunkten för utskrivning så snart som möjligt.

6 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 6(12) 5 Fast vårdkontakt i den öppna vården En patient kan ha flera fasta vårdkontakter. För att göra bestämmelsen tydligare bör det anges att en fast vårdkontakt ska utses om patienten inte redan har en sådan inom den landstingsfinansierade öppna vården. Förslag till alternativ lydelse av 5 När berörd enhet i den landstingsfinansierade öppna vården har fått ett inskrivningsmeddelande angående en patient, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten, om han eller hon inte redan har en sådan. Verksamhetschefen ska utse den fasta vårdkontakten innan patienten skrivs ut från den slutna vården. När berörd enhet i den landstingsfinansierade öppna vården har fått ett inskrivningsmeddelande angående en patient, ska verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten, om han eller hon inte redan har en sådan inom den landstingsfinansierade öppna vården. Verksamhetschefen ska utse den fasta vårdkontakten innan patienten skrivs ut från den slutna vården. 7 Underrättelse om att en patient är utskrivningsklar Se ovan under Den behandlande läkaren angående att administrativa arbetsuppgifter inte lämpligen bör läggas uttryckligen på honom eller henne utan istället på den slutna vården. Förslag till alternativ lydelse av 7 När den behandlande läkaren har bedömt att en patient är utskrivningsklar, ska läkaren så snart som möjligt underrätta de enheter som har fått ett inskrivningsmeddelande enligt 4 om denna bedömning. När den behandlande läkaren har bedömt att en patient är utskrivningsklar, ska den slutna vården så snart som möjligt underrätta de enheter som har fått ett inskrivningsmeddelande enligt 4 om denna bedömning. För patienter som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård, ska en underrättelse enligt 7 a tredje stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård motsvara en underrättelse enligt första stycket. 8 Informationsöverföring vid utskrivning Se ovan under Den behandlande läkaren angående att administrativa arbetsuppgifter inte lämpligen bör läggas uttryckligen på honom eller henne utan istället på den slutna vården. Förslag till alternativ lydelse av 8 Senast samma dag som en patient skrivs ut från den slutna vården, ska den behandlande läkaren vid den enhet där patienten vistas överföra sådan information, som är nödvändig för patientens fortsatta hälsooch sjukvård och socialtjänst, till de enheter som har fått ett inskrivningsmeddelande Senast samma dag som en patient skrivs ut från den slutna vården, ska den slutna vården överföra sådan information, som är nödvändig för patientens fortsatta hälsooch sjukvård och socialtjänst, till de enheter som har fått ett inskrivningsmeddelande enligt 4.

7 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 7(12) enligt 4. 9 Information till patienten Bestämmelsen i första stycket om vem som ska ge patienten information bör samordnas med bestämmelsen i 6 kap. 6 patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, om hälso- och sjukvårdspersonals ansvar att lämna information till patienter. Ansvaret bör därför läggas på den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient inom den slutna vården istället för på den behandlande läkaren. Det kan antas att detta ofta är samma person. En viktig skillnad är dock att 6 kap. 6 PSL anger vem som ansvarar för att se till att patienten informeras, inte vem som faktiskt ska informera patienten. I tredje stycket tas vissa bestämmelser som kan hindra att information lämnas till patienten eller någon närstående upp. Uppräkningen är dock inte uttömmande. För att bestämmelsen inte ska bli missvisande bör den inte innehålla en uppräkning som inte är komplett, utan vara mer allmän, likt bestämmelsen i 3 kap. 5 patientlagen (2014:821). Förslag till alternativ lydelse av 9 När en patient skrivs ut från den slutna vården ska den behandlande läkaren ge patienten skriftlig information om vilka insatser som har genomförts under vårdtiden. När en patient skrivs ut från den slutna vården ska den som ansvarar för hälso- och sjukvården av patienten i den slutna vården se till att patienten ges skriftlig information om vilka insatser som har genomförts under vårdtiden. Om informationen inte kan lämnas till patienten, ska den i stället såvitt möjligt lämnas till en närstående till patienten. Informationen får dock inte lämnas till patienten eller någon närstående om det finns hinder för detta i 6 kap. 12 andra stycket eller 13 första stycket patientsäkerhetslagen (2010:659) eller i 25 kap. 6 eller 7 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Informationen får dock inte lämnas till patienten eller någon närstående om det finns hinder för detta enligt bestämmelser om tystnadsplikt eller sekretess. 10 Samordnad individuell planering Den föreslagna bestämmelsen i första meningen i första stycket innebär en inskränkning jämfört med bestämmelsen om vårdplan i 10 b BAL. Hälso- och sjukvårdens medverkan i planeringen har villkorats med att insatser behövs från socialtjänsten och vice versa. Om en patient efter utskrivning t.ex. behöver insatser från kommunal hemsjukvård, landstingets primärvård och landstingets öppna specialistvård men inte från socialtjänsten blir den föreslagna bestämmelsen inte tillämplig. En rimligare reglering vore att gemensam vårdplanering ska ske om patienten efter utskrivning behöver insatser från flera enheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Även detta är en inskränkning jämfört med bestämmelsen om vårdplan i 10 b BAL. En sådan vårdplan ska upprättas redan om patienten bedöms behöva insatser från en berörd enhet efter utskrivning. Det är dock rimligt att det är först när minst två enheter är inblandade som

8 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 8(12) bestämmelserna om samordnad individuell planering aktualiseras. Att varje enhet var för sig har en planeringsskyldighet framgår bl.a. av 6 i lagförslaget. Den föreslagna kopplingen till att planeringen ska genomföras i enlighet med bestämmelserna om samordnad individuell plan i 3 f hälso- och sjukvårdslagen och 2 kap. 7 socialtjänstlagen (2001:453) går inte ihop med den föreslagna lydelsen av första meningen i första stycket och inte heller med Socialstyrelsens föreslagna lydelse. Bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen reglerar planering mellan ett landsting som huvudman för hälso- och sjukvård och en kommun som huvudman för socialtjänst (se s. 226 f. i betänkandet). En hänvisning till att planeringen ska utföras i enlighet med de bestämmelserna kan tolkas som att det utesluter kommunal hemsjukvård från att delta och kan i värsta fall leda till behov av dubbla planeringar. En trygg och effektiv utskrivning för patienter från sluten vård gagnas av en samordnad individuell planering med alla berörda enheter som ska bidra till den enskildes vård och omsorg efter utskrivningen. Den lydelse som Socialstyrelsen föreslår hindrar inte att planeringen och planer som upprättas med stöd av den också kan uppfylla kraven i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen samt i 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förslag till alternativ lydelse av 10 Om patienten efter utskrivningen behöver insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, ska en gemensam planering genomföras av representanter för de enheter som ansvarar för insatserna. Planeringen ska genomföras i enlighet med bestämmelserna om samordnad individuell plan i 3 f hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och 2 kap. 7 socialtjänstlagen (2001:453). Om patienten efter utskrivningen behöver insatser från flera berörda enheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten, ska en gemensam planering genomföras av representanter för de enheter som ansvarar för insatserna. När det gäller patienter som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård ska planeringen genomföras enligt bestämmelserna om en samordnad vårdplan enligt 7 a lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. 11 Samordnad individuell planering Det bör preciseras att det är den landstingsfinansierade öppna vården som avses. Det framstår t.ex. inte som rimligt att patientens fasta vårdkontakt inom den landstingsfinansierade öppna vården ska kalla till planering om patienten inte har behov av insatser från den landstingsfinansierade öppna vården utan bara från den kommunala hälso- och sjukvården. Förslag till alternativ lydelse av 11 Om patienten behöver insatser från hälsooch sjukvården efter utskrivningen, ska patientens fasta vårdkontakt i den öppna vården kalla till den samordnade individu- Om patienten behöver insatser från den landstingsfinansierade öppna vården efter utskrivningen, ska patientens fasta vårdkontakt där kalla till den samordnade individu-

9 SOCIALSTYRELSEN Dnr /2015 9(12) ella planeringen enligt 10 första stycket. ella planeringen enligt 10 första stycket. Kallelsen ska skickas senast tre dagar efter att en underrättelse enligt 7 om att patienten är utskrivningsklar har lämnats. 12 Undantag från sekretess Bestämmelsen bör placeras i anslutning till övriga bestämmelser som bryter hälso- och sjukvårdssekretess i 25 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 15 Kommunens betalningsansvar Socialstyrelsen noterar att andra stycket i utredningens förslag skiljer sig från 1 andra stycket BAL på så sätt att den specifika uppräkningen av boendeformer som finns i BAL har bytts mot en mer generell hänvisning till någon boendeform som avses i socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Detta kan i vissa fall innebära en förskjutning av betalningsansvaret från den kommun där patienten är folkbokförd till den kommun som beslutat om boende jämfört med regleringen i BAL. 16 Kommunens betalningsansvar Utredningen anger i betänkandet (s. 231) att, ifall en patient inte vill ha fortsatta insatser från primärvård eller öppenvård ska ingen fast vårdkontakt utses, och kommunens betalningsansvar inträder då tre dagar efter slutenvården underrättat berörda enheter att patienten bedömts som utskrivningsklar. Detta resonemang är inte helt förenligt med den föreslagna lagtexten i 16 första stycket 2 där det anges att den fasta vårdkontaktens kallelse till planering är en förutsättning för betalningsansvar om patienten har behov av insatser från hälso- och sjukvården efter utskrivning. Att en patient inte vill ha insatser är inte detsamma som att patienten inte har ett behov. Att använda uttrycket hälso- och sjukvården i 16 första stycket 2 är inte lämpligt. Det som måste avses är den landstingsfinansierade öppna vården och det är detta uttryck som bör användas. Om en patient t.ex. endast har behov av kommunal hälso- och sjukvård efter utskrivning bör inte kallelse till planering från en fast vårdkontakt inom den landstingsfinansierade hälso- och sjukvården vara ett krav för att kommunen ska bli betalningsansvarig. I 11 a andra stycket BAL finns en bestämmelse som säger att om insatser som landstingets öppna vård ansvarar för enligt den vårdplan som ska upprättas enligt BAL inte kan utföras så ska inte kommunens betalningsansvar inträda. I betänkandet, Dagens konstruktion av betalningsansvarslagen ger inte tillräckliga incitament för primärvård/öppenvård att delta i vårdplaneringar (s. 125), konstaterar utredningen att öppenvården/primärvården sällan är med och upprättar vårdplanen. Det innebär att landstingets uppgifter efter slutenvården inte dokumenteras i vårdplanen och bestämmelsen i 11 a andra stycket BAL blir verkningslös. Utredningen föreslår ingen motsvarande bestämmelse i sitt lagförslag. Socialstyrelsen anser att det är angeläget att den landstingsfinansierade öppna vården tar sitt ansvar för att patienter ska kunna skrivas ut tryggt och effektivt från sluten vård. Det framstår dessutom inte som rimligt att det kommunala

10 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (12) betalningsansvaret ska träda in i situationer då en patient inte kan skrivas ut från sluten vård på grund av att den landstingsfinansierade öppna vården inte gör vad den ska. Ett synsätt som regeringen också gav uttryck för i förarbetena till 11 a BAL (Regeringens proposition 2002/03:20 Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård- och omsorgsområdet s. 33 f.). Att bestämmelsen i 11 a andra stycket BAL inte fått den effekt som var avsedd är inte skäl att helt ta bort en sådan bestämmelse. Socialstyrelsen föreslår att en bestämmelse som motsvarar 11 a andra stycket BAL tas in i den nya lagen som ett nytt andra stycke i 16 i den nya lagen. Förslag till alternativ lydelse av 16 Kommunens betalningsansvar enligt 14 ska endast inträda om 1. den slutna vården har underrättat kommunen om att patienten har skrivits in enligt 4, och 2. den fasta vårdkontakten har kallat till samordnad individuell planering enligt 11 när det gäller de patienter som efter utskrivningen har behov av insatser från hälso- och sjukvården. Kommunens betalningsansvar enligt 14 ska endast inträda om 1. den slutna vården har underrättat kommunen om att patienten har skrivits in enligt 4, och 2. den fasta vårdkontakten har kallat till samordnad individuell planering enligt 11 när det gäller de patienter som efter utskrivningen har behov av insatser från den landstingsfinansierade öppna vården. Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om patienten inte kan skrivas ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som avses i 6 och som ankommer på den landstingsfinansierade öppna vården 1. inte är tillgängliga, eller 2. det inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga. När det gäller patienter som behöver insatser i samband med öppen psykiatrisk tvångsvård ska kommunens betalningsansvar endast inträda ifall den slutna vården har underrättat kommunen om att patienten skrivits in enligt 4 och ifall den samordnade vårdplanen enligt 7 a lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård har upprättats. 17 Kommunens betalningsansvar Utredningen föreslår att antalet så kallade fristdagar ska vara samma för alla patienter, dvs. att det kommunala betalningsansvaret för patienter inom den psykiatriska vården ska inträda efter samma tid som för övriga patienter. I betänkandet anges att det gått så lång tid efter psykiatrireformen att det varken ur vårdens eller ur socialtjänstens perspektiv är försvarbart att särbehandla patienterna inom psykiatrin vad gäller väntetider (s. 174). Utredningen kan efter att ha studerat Inspektionens för vård och omsorg uppföljningar av lagstiftningen om kommunernas rapporteringsskyldighet avseende icke verkställda beslut inte heller se att denna patientgrupp som kollektiv skulle vara så mycket svårare att verkställa beslut för att det skulle motivera avsteg från principen om jämlik vård (s. 256 f.).

11 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (12) Socialstyrelsen delar utredningens syn att reglerna för patienter i psykiatrisk vård ska vara samma som för övriga patienter. Det finns dock en risk för att patienter i psykiatrisk vård inte får den vård och omsorg som de behöver efter utskrivning från sluten vård om fristdagarna minskas från trettio till tre redan den 1 juli Socialstyrelsens konstaterade 2011 att det fortfarande fanns brister när det gällde samverkan mellan landsting och kommun för den nu aktuella patientgruppen 1 och 2013 visade Socialstyrelsens öppna jämförelser av kommuners, stadsdelars och enheters stöd till personer med funktionsnedsättning att tillgängligheten till socialtjänstens stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning hade försämrats de senaste åren 2. Socialstyrelsen ser sammantaget att det finns ett behov av ytterligare utredning och mer omfattande åtgärder för implementeringsstöd än på andra patientgruppers områden, innan fristdagarna för patienter i psykiatrisk vård kan sättas till samma nivå som för övriga patienter. Myndigheten föreslår därför att den nya lagens ikraftträdande senareläggs för denna grupp patienter för att ge tid till sådana åtgärder. Se ovan under Den behandlande läkaren angående att administrativa arbetsuppgifter inte lämpligen bör läggas uttryckligen på honom eller henne utan istället på den slutna vården. Förslag till alternativ lydelse av 17 Om det inte finns någon överenskommelse enligt 13 andra stycket, ska kommunens betalningsansvar inträda tre dagar efter det att 1. den behandlande läkaren har underrättat berörda enheter i kommunen om att patienten är utskrivningsklar, eller 2. chefsöverläkaren underrättat berörda enheter om beslut om öppen vård enligt 7 a tredje stycket (1991:1128) lagen om psykiatrisk tvångsvård. Om det inte finns någon överenskommelse enligt 13 andra stycket, ska kommunens betalningsansvar inträda tre dagar efter det att 1. den slutna vården har underrättat berörda enheter i kommunen om att patienten är utskrivningsklar, eller 2. chefsöverläkaren underrättat berörda enheter om beslut om öppen vård enligt 7 a tredje stycket (1991:1128) lagen om psykiatrisk tvångsvård. Om en underrättelse enligt första stycket lämnas efter klockan 12.00, ska kommunens betalningsansvar inträda fyra dagar efter det att underrättelsen har lämnats. 1 Socialstyrelsens rapport, Insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar kommunernas användning av stimulansbidragen , juni Socialstyrelsens rapport, Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 Resultat och metod, maj 2013

12 SOCIALSTYRELSEN Dnr / (12) Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Lars-Erik Holm. I den slutliga handläggningen har ställföreträdande generaldirektören Taina Bäckström, avdelningschefen Erik Höglund, enhetschefen Bitte Fritzson och biträdande chefsjuristen Lars Hobert deltagit. Juristen Anders Kring har varit föredragande. SOCIALSTYRELSEN Lars-Erik Holm Anders Kring

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 290 kommuner 21 landsting/regioner Överenskommelser om utskrivningsprocessen Ökad tillit och förtroende Bättre samverkan och samordning Gemensamt

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss?

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss? Samverkan från sluten hälso- och sjukvård En ny lagstiftning vad betyder det för oss? Projekt Trygg och effektiv /A-MT Från och med 1 januari 2018 träder lagen Lag (2017:612) om samverkan från sluten hälso-

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Prop.2016/17:106 Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för den somatiska vården och 1 januari 2019 för den psykiatriska

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 1 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Blekingesjukhuset Ögonkliniken 2 Bakgrund Huvudproblemet har definierats som att patienter som behöver fortsatt

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland 1. Överenskommelsens parter - Landstinget i Värmland - Arvika kommun - Eda kommun - Filipstads kommun - Forshaga

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:106

Regeringens proposition 2016/17:106 Regeringens proposition 2016/17:106 Samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård Prop. 2016/17:106 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2017 Stefan

Läs mer

Betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen SOU 2015: Sektionen för vård och socialtjänst 1

Betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen SOU 2015: Sektionen för vård och socialtjänst 1 Betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen SOU 2015:20 2015-03-05 Sektionen för vård och socialtjänst 1 En vattendelare och.. lite av ett getingbo? 2015-03-05 Sektionen för vård och socialtjänst

Läs mer

Samarbetsformer gällande samordnad vårdplanering mellan Jämtlans läns landsting och kommunerna i Jämtlands län.

Samarbetsformer gällande samordnad vårdplanering mellan Jämtlans läns landsting och kommunerna i Jämtlands län. Kommunförbundet Jämtlands län Ersätter dokument, Vårdplaneringsrutiner mellan Jämtlands läns landsting och kommunerna i Jämtland/Härjedalen Fastställd av, Karin Strandberg Nöjd, landstingsdirektör och

Läs mer

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård SVENSKA Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 2003-06-30 Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 1 En kommun skall betala ersättning till ett landsting för kostnader för hälsooch

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson, 0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-08-21 Ks/2017:113 Sida 1(1) Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-

Läs mer

Definition av vissa begrepp utifrån lagen (2002/03:20) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Definition av vissa begrepp utifrån lagen (2002/03:20) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Äldreenheten Definition av vissa begrepp utifrån lagen (2002/03:20) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Inskrivningsmeddelande 10 a När en patient skrivs in i landstingets slutna

Läs mer

Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen

Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen Kommunikation Ansvar och roller Personcentrerat Evidens-/kunskapsbaserat Landstinget Kommunen Primärvård Socialtjänst Specialistvård Hemsjukvård

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter 2003-03-27 rev 2006-03-22 Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Inledning Ändringar i Lag (1990:1404) om

Läs mer

Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Riktlinje för samverkan vid in- och utskrivning av i slutenvård samt betalningsansvar för utskrivningsklara Samverkan mellan Värmlands kommuner och Landstinget i Värmland. (2015 06 01 2017 05 31) - Dokumenttyp

Läs mer

1 Överenskommelsens parter

1 Överenskommelsens parter 1 OÖ verenskommelse mellan Region Va stmanland och kommunerna i Va stmanland om samverkan fo r trygg och effektiv utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd 1 Överenskommelsens parter Arboga kommun

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se 2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd katrin.westlund@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring Socialstyrelsen

Läs mer

Remissvar Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)

Remissvar Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) 2015-05-10 Dnr 2015/0269 Landstingsdirektörens stab Avdelningen för kunskapsstöd Ingrid Hoffmann Dnr S2015/1650/FS Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar Trygg och effektiv utskrivning från sluten

Läs mer

Avdelningen för juridik. Handikappomsorg Juridik Äldreomsorg Hälso- och sjukvård Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Avdelningen för juridik. Handikappomsorg Juridik Äldreomsorg Hälso- och sjukvård Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 12:2 Diarienr: 12/0254 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2012-01-11 Mottagare: Rubrik: Avdelningen för juridik Handikappomsorg

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106)

Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) Nytt lagförslag: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop. 2016/17:106) Överenskommelser om utskrivningsprocessen Ökad tillit och förtroende Bättre samverkan och samordning Gemensamt

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

ÖVERENSKOMMELSE. Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ÖVERENSKOMMELSE Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ÖVERENSKOMMELSEN Denna överenskommelse ska utgöra en länsövergripande ram för den samverkan som behöver ske mellan huvudmännen

Läs mer

Svar på remiss SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, Dnr /2015

Svar på remiss SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, Dnr /2015 Socialförvaltningen Avdelning för stadsövergripande frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-04-17 Handläggare Anna Lindskog Telefon: 08-508 25 156 Till Socialnämnden Svar på remiss SOU 2015:20 Trygg och

Läs mer

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga

Lagstiftning om samverkan kring barn och unga Lagstiftning om samverkan kring barn och unga en sammanfattning Samverkan är nödvändig för många barn och unga. Därför finns det bestämmelser om samverkan i den lagstiftning som gäller för socialtjänsten,

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/108-NF-010 Ann Östling - au996 E-post:

Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/108-NF-010 Ann Östling - au996 E-post: TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2015/108-NF-010 Ann Östling - au996 E-post: ann.ostling@vasteras.se Kopia till Kommunstyrelsen Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-10-21 NSV16-0028-2 27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning Diarienummer:

Läs mer

SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING AV PATIENTER I SLUTENVÅRDEN I SÖRMLAND Informationsöverföring och upprättande av samordnad plan

SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING AV PATIENTER I SLUTENVÅRDEN I SÖRMLAND Informationsöverföring och upprättande av samordnad plan RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING AV PATIENTER I SLUTENVÅRDEN I SÖRMLAND Informationsöverföring och upprättande av samordnad plan Enligt SOSFS 2005:27 Riktlinjerna avser en process som syftar

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (2) Yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Landstingsstyrelsen

Stockholms läns landsting 1 (2) Yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Landstingsstyrelsen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0529 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) Föredragande

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL)

Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) PM 2010: RVII (Dnr 326-1523/2010) Överenskommelse angående samverkan vid in- och utskrivning i slutenvården Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Samordnad Vårdplanering

Samordnad Vårdplanering Samordnad Vårdplanering Rutiner vid Samordnad vårdplanering i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne och Region Skåne Gäller från 2007-03-01, anpassad 2011-01-28 Rutiner SVPL 2011 1 (16) Innehållsförteckning

Läs mer

Reko Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling. Samordnad individuell plan, SIP

Reko Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling. Samordnad individuell plan, SIP Samordnad Individuell Plan, SIP Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling http://mc.jimi.nu/resejournal2.htm SIP på 3 minuter Om behov av samordning av insatser upptäcks tas

Läs mer

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner

Hälso- och sjukvården Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner MANUAL 1(7) Samordnad vårdplanering på Gotland rutiner Samverkan vid in och utskrivning av patienter i slutenvård. (SOSFS 2005:27 ) 1) Signal till socialtjänsten vid inläggning. Vid inskrivning av samtliga

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 SN-2015/1603.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Socialnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU

Läs mer

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Monica Rask- Carlsson, MAS 2011-04-11 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet 2011-04-11 Övergripande rutin

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15

Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Samverkan psykiatri och socialtjänst Lagstiftning mm. Robert Larsson Agneta Widerståhl 2015-01-15 Dagordning Styrande lagstiftning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården Samordnad individuell plan

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 AN-2015/311.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Läs mer

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för individer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Denna riktlinje är gemensamt framtagen av representanter från Region Halland och kommunerna

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket Den x månad 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Maria;

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Betänkande av Utredningen om betalningsansvarslagen Stockholm 2015 SOU 2015:20 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014

SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 2013-11-11 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer; beslutade den xx xx 2014. SOSFS 2014:xx (S) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Rubrik specificerande dokument RIKTLINJER Omfattar område/verksamhet/enhet Hälso- och sjukvård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum Arbetsgrupp

Läs mer

Meddelandeblad. Vård och stöd till patienter i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Meddelandeblad. Vård och stöd till patienter i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård Meddelandeblad Mottagare: Verksamhetschefer och vårdpersonal på enheter som bedriver psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård. Personal i kommunernas verksamheter som möter personer som är föremål

Läs mer

Utredning av vårdskador

Utredning av vårdskador SOSFS 2015:12 (M) Föreskrifter och allmänna råd Utredning av vårdskador Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Välkommen! Träff om SveDem Värmland 13 juni 2017

Välkommen! Träff om SveDem Värmland 13 juni 2017 Välkommen! Träff om SveDem Värmland 13 juni 2017 Välkommen! Hur kan SveDem bidra till en fortsatt förbättrad vård och omsorg för personer med demenssjukdom i Värmland? SveDem som arbetsverktyg Nuläge Förbättringsområden

Läs mer

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOCIALSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:XX (M) Utkom från trycket den månad Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2016-10-14 NSV16-0028-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Utskrivningsklar patient - Rutin för informationsöverföring - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Utskrivningsklar patient - Rutin för informationsöverföring - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(10) Dokument ID: 09-93823 Fastställandedatum: 2017-05-30 Giltigt t.o.m.: 2018-05-30 Upprättare: Anna G Eriksson Fastställare: Roger Olof Nilsson Utskrivningsklar patient

Läs mer

Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Landstingsdirektörens stab Beställarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-08-14 Landstingsfullmäktige Sida 1 (2) Diarienummer 170535 Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017-05-16 Carina Fransson, Ida Wernered, Kent Storm, Malin Swärd, Marianne Thordén, Åsa Lind Lite fakta I Västra Götaland bor det cirka 1,6 miljoner

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Remiss av förslag till föreskrift

Remiss av förslag till föreskrift 2013-05-15 Dnr 15279/2013 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd monica.jacobson@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S)

Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76, U2012/6322/S) 2013-05-06 Dnr 10.1-7685/2013 1(8) Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkande Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning

Läs mer

Överenskommelse. om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Överenskommelse. om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Överenskommelse Datum: 2017-09-01 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Region Örebro län Kommunerna i Örebro län Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

Yttrande över betalningsansvarslagen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20). Dnr S2015/165/FS

Yttrande över betalningsansvarslagen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20). Dnr S2015/165/FS YTTRANDE 2015-06-02 RJL 2015/698 Förvaltningsnamn Avsändare Socialdepartementet Registrator 103 33 Stockholm Yttrande över betalningsansvarslagen Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20).

Läs mer

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Diarienummer ALN-2015-0123.37 OSN-2015-0239.37 SCN-2015-0187.37 Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande

Läs mer

Meddelandeblad. En ny hälso- och sjukvårdslag. Bakgrund/Allmänt. Nr 3/2017 Oktober Mottagare: Landsting, kommuner, privata vårdgivare

Meddelandeblad. En ny hälso- och sjukvårdslag. Bakgrund/Allmänt. Nr 3/2017 Oktober Mottagare: Landsting, kommuner, privata vårdgivare Meddelandeblad Mottagare: Landsting, kommuner, privata vårdgivare Nr 3/2017 Oktober 2017 En ny hälso- och sjukvårdslag Bakgrund/Allmänt I förarbetena till den nya hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), nedan

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder

Socialstyrelsens yttrande angående Nya påföljder 2012-11-23 Dnr 1.4 31600/2012 1(5) Avdelningen för kunskapsstyrning Håkan Aronsson håkan.aronsson@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande angående

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Gäller från januari 2018 Nytt arbetssätt gäller vid behov av samordning av insatser Idag finns brister i samordning av insatser för den

Läs mer

Skälen för Socialstyrelsens ställningstagande

Skälen för Socialstyrelsens ställningstagande 2012-10-25 Dnr 1.4-37472/2012 1(5) Avdelningen för regler och tillstånd Linda Hindberg, jurist linda.hindberg@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

YTTRANDE. Dnr S2015/06260/FS

YTTRANDE. Dnr S2015/06260/FS YTTRANDE Dnr S2015/06260/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 29 mars 2016 Betänkandet Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. Bilaga 1 Svar lämnat av Stockholms stad Döp det ifyllda remissunderlaget, spara det på din dator och skicka som bifogad fil till adressen nedan. Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes och Tillstyrkes

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2017/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid SN 2017/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2017-06-08 SN 2017/0365.11.01 0480-450000 Socialnämnden Överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län om den

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-29 Vår referens: Mikael Klein Socialdepartementet Remissvar: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, SOU 2015:20 Handikappförbunden Handikappförbunden är

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Omsorgsnämnden. Remiss - Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård UTDRAG 2015-05-21. Dnr ON 2015/0044. Handlingar Tjänsteskrivelse Remiss

Omsorgsnämnden. Remiss - Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård UTDRAG 2015-05-21. Dnr ON 2015/0044. Handlingar Tjänsteskrivelse Remiss UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2015-05-21 Omsorgsnämnden 41 Remiss - Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård Dnr ON 2015/0044 Handlingar Tjänsteskrivelse Remiss Bakgrund Nuvarande lag, betalningsansvarslagen

Läs mer

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument

1(10) Samordnad vårdplanering. Styrdokument 1(10) Styrdokument 2(10) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 112 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-11-27 Reviderad 2013-12-16,

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd

Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Datum 2012-11-12 Socialdepartementet Yttrande över betänkandet Psykiatrin och lagen tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd Region Halland har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Psykiatrin

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden

Socialstyrelsens författningssamling. Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS (S) Föreskrifter och allmänna råd Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Fastställd av: Chefsforum Kontaktperson: Ewa Göransson Region Västmanland Gäller fr.o.m: Diarienummer: PPHV170075

Fastställd av: Chefsforum Kontaktperson: Ewa Göransson Region Västmanland Gäller fr.o.m: Diarienummer: PPHV170075 Samordnad individuell plan - samverkansdokument Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län avseende samarbete och gemensam individuell planering mellan regionens hälso- och sjukvård och kommunernas

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Tillsyn - äldreomsorg

Tillsyn - äldreomsorg Datum Diarienr 2011-12-07 876-2010 TioHundranämnden Box 801 761 28 Norrtälje Tillsyn - äldreomsorg Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att TioHundranämnden i strid med 6 lagen om behandling

Läs mer

Anmälan och utredning enligt Lex Maria

Anmälan och utredning enligt Lex Maria SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2017-09-11 Beslutad av SN 2017-09-27 109 Anmälan och utredning enligt Lex Maria BAKGRUND Lex Maria innebär att vårdgivaren enligt lag

Läs mer