Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar"

Transkript

1 P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar mellan sjukhus, vårdcentraler, öppenvård och kommunal vård och omsorg. Signeras: Signeras: Ort och datum Ort och datum Uppdragsgivare Projektledare Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR J:\Delprojekt\Vårdplanering teknik\uppföljning utvärdering\utvärdering Delprojektplan vårdplanering teknik slutgiltig.docx Utskriftsdatum: SID 1(12) :42

2 Ändringshistorik Utgåva Datum Orsak till ändring Ändring Utfärdare UPPDRAGSGIVARE... 3 PROJEKTETS OMFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 ARBETSPROCESS... 3 UPPFÖLJNINGAR... 4 Uppföljning av effektmål... 4 Uppföljning av huvudmål... 5 Uppföljning med referensgrupp TEKNIK LÄRDOMAR FÖRSLAG PÅ LÖSNINGAR FÖR FORTSATT INFÖRANDE SID 2(12)

3 UPPDRAGSGIVARE Styrgrupp för projektet Närvård i västra Sörmland PROJEKTETS OMFATTNING Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar mellan sjukhus, vårdcentraler, öppenvård och kommunal vård och omsorg. Genom att prova olika tekniska lösningar, under perioden februari-november 2015, hitta ett koncept som i samverkan kan införas i hela Sörmland 2016 med samtliga vårdgivare. Aktuella enheter i försöket Flens kommun- bistånd, hemsjukvård och socialpsykiatri Katrineholms kommun, bistånd socialpsykiatri Vingåkers kommun- bistånd, hemsjukvård och socialpsykiatri Kullbergska sjukhuset- vårdplatsenheten och SSIH Nyköpings lasarett- allvårdsenheten psykiatriska kliniken Psykiatriska öppenvårdsmottagningarna Flen och Katrineholm, omvårdnadteamet och akuta jourteamet BAKGRUND En av attsatserna i syftet för projektet Närvården i västra Sörmland är att Hitta former för hur vi kan utveckla befintlig kommunikations och informationssystem samt utveckla nya möjligheter med hjälp av tekniska lösningar. Under flera år har det framkommit synpunkter och avvikelser som visar på brister i samarbete, rutiner och tidsbrist när det gäller vårdplanering på sjukhus. Några exempel är samtliga yrkeskategorier som är viktiga för planeringen inte deltar av olika själ. det har inte alltid varit aktuellt med vårdplanering när biståndshandläggare kommit till sjukhuset. hemsjukvården har inte kunnat delta i den utsträckning de önskar då det inte finns tid att åka till sjukhusen för att fysiskt närvara vid planeringen. anhöriga har ibland svårt att delta på plats på grund av långa avstånd eller möjlighet att vara ledig längre stund dagtid. det tar mycket tid för bl.a biståndshandläggarna att ta sig till olika vårdplaneringar på länets olika sjukhus. När det gäller vårdplanering i hemmet och upprättande av samordnade individuella planer- SIP är det sen flera år en prioriterad fråga både inom psykiatrin och vården av de multisjuka äldre. I dag sker många vårdplaneringar utan att patienten ges möjlighet att delta eller med bara delar av det aktuella teamet närvarande. Det är också olika i olika kommuner huruvida man planerar både hälso- och sjukvård samt omsorg vid samma tillfälle. ARBETSPROCESS Inför uppstart av projektet anordnades informationsmöten med genomgång av syftet med delprojektet, förslag till arbetsordning och genomgång av teknisk utrustning samt vad man behöver tänka på vid videomöten. SID 3(12)

4 Ansvariga för IT i respektive kommun bjöds in för information om delprojektet samt diskussion om infrastruktur och utrustning hos respektive huvudman. Landstinget har stått för all utrustning under projektet och önskan var att kommunernas IT- enhet skulle kunna finnas som back up och kunna vara en del i utvecklingsarbetet. Det är dock bara Vingåkers kommun som varit aktiv under projektets gång och försökt hitta lösningar tillsammans med D-data då kommunens egen datautrustning varit ett bättre alternativ. Under projektets gång har uppföljningar skett varje månad via videokonferenser. Respektive kontaktperson i varje verksamhet, representanter på D-data har fått kallelse och haft ansvar för att verksamheten har en representant med på mötet. Det har varit olika hur man valt att delta på dessa möten, möjlighet har getts att även mejla in synpunkter inför varje möte. Många idéer till att använda utrustningen framförallt på primärvårdsnivå har kommit under projektets gång. Tyvärr är det inte någon medarbetare som gjort verklighet av idéerna. Utbildningar har erbjudits löpande när det gäller användandet av utrustningen. D-data har även funnits som support då medarbetare haft svårigheter att få tekniken att fungera vid faktiska planeringsmöten. UPPFÖLJNINGAR Nedan följer en uppföljning av beslutade mål. Det mesta materialet bygger på erfarenheter från somatisk vård. Några få erfarenheter finns från psykiatrin men då det har varit mycket lågt deltagande från dessa verksamheter under processen och det inte inkommit några svar på uppföljningsenkäten från psykiatrin, varken från slutenvård eller öppenvård. Någon statistik gällande kallelser finns inte då den bygger på att kallelsen sker i Prator, Allvårdsenheten väljer oftast att kalla till vårdplanering via telefonsamtal och då komma överens om tid och mötesform. Enligt muntlig rapportering sker allt fler vårdplaneringar med videokonferens. Uppföljning av effektmål De vårdplaneringar på sjukhus som är möjliga att genomföra med hjälp av tekniken genomförs på distans. Allt fler vårdplaneringar sker med hjälp av videotekniken. Både Flen och Vingåkers kommun har beslutat att det ska vara första hands alternativet. Medarbetare från Vårdcentralerna deltar endast vid de vårdplaneringar som sker med videoteknik. Patienter och anhöriga upplever planeringarna positiva, påtalar tryggheten med att få se personer som de kommer möta i hemmet efter utskrivning. Då ljud och bildkvalitet ibland varit dålig har flera upplevt att det blivit otydligt vad som blivit bestämt och att det känns osäkert. Vårdplaneringar som sker i kommunal hemsjukvård kan ske i hemmet med patienten som en självklar deltagare tillsammans med andra aktörer på distans. Bara några få vårdplaneringar har skett från hemmet bl. a mellan socialpsykiatrin och vårdcentral. Många idéer finns på hur man kan utveckla användandet men det är mycket svårt att få medarbetare att prova nya arbetssätt. De patienter som fått möjligheten är mycket nöjda. SID 4(12)

5 Hitta mötesstruktur som bidrar till delaktighet för både patienter, anhöriga och de medarbetare som ingår i teamet. En checklista har tagits fram och reviderats under delprojektets gång. Vid uppföljningen är den gemensamma uppfattningen att det blivit bättre struktur på mötena och att det finns önskemål om att samma checklista ska användas vid möten på plats. Uppföljning av huvudmål Vårdplanering på sjukhus 1/3 (33%) av vårdplaneringarna som vårdplatsenheten KSK och allvårdsenheten kallar till under 2015 sker med en eller flera deltagare på distans. Vårdplanering inför utskrivning kan ske på tre sätt via telefon, möte på sjukhuset eller möte via videokonferens. Totalt under perioden april till december 2015 ser fördelningen ut på följande sätt vid vårdplanering på Kullbergska sjukhuset. Kommun Telefon Möte på sjukhuset Möte via videokonferens Flen 2% 39% 59% Vingåker 3% 49% 48% Nedanståden diagram visar antal vårdplaneringar och i vilken form planeringarna genomförts/kommun och månad under april december Flen april maj juni juli aug sept okt nov dec Flen Telefon Flen Möte Flen Video SID 5(12)

6 Vingåker Vingåker Telefon Vingåker Möte Vingåker Video 0 april maj juni juli aug sept okt nov dec Öka antalet vårdplaneringar där samtliga kompetenser som krävs deltar Vid mätningen i december 2014 visade de tydligt att det var ofta förekommande att det saknades en eller flera kompetenser vid planeringstillfället. Kompetenser som man såg skulle vara viktiga för patient och eller anhöriga i den fortsatta vården och omsorgen. Det var vanligt att planeringen bara skedde mellan sjuksköterska och biståndshandläggare. Medarbetare från vårdcentralerna hade aldrig närvarat och paramedicinsk personal från kommunerna var sällan kallade eller hade på grund av resurser inte möjlighet att vara borta från den lokala verksamheten. Dialogen mellan paramedicinska kollegor skedde ofta per telefon och i den dialogen var inte patienterna med. Vingåkers kommun deltog så ofta de kunde med biståndshandläggare, distriktssköterska/sjuksköterska och arbetsterapeut eller sjukgymnast. Det var dock ofta som man inte visste vilka kompetenser som var bäst att delta med. Allvårdsenheten kallade sällan andra verksamheter än öppenvårdspsykiatri, socialpsykiatri och biståndshandläggare. Vid uppföljning av delprojektet- Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar fick alla verksamheter som deltagit frågan Har dina/era möjligheter att medverka på relevanta vårdplaneringar förändrats med hjälp av tekniken? 1. Möjligheterna har ökat betydligt 2. Möjligheterna har ökat något 3. Det är ingen skillnad 4. Möjligheterna har försämrats 5. Möjligheterna har försämrats betydligt Samtliga verksamheter som svarat har svarat att Möjligheterna har ökat något eller Möjligheten har ökat betydligt. De flesta uttrycker att Möjligheten har ökat betydligt då det blev fasta tider avsatta för vårdplaneringarna för respektive kommun på Kullbergska, inklusive vårdcentralerna. Många diskussioner har berört hur man från sjukhuset kan tydliggöra vilka som bör vara med vid planeringen redan då kallelsen skickas. Det har visat sig vara svårt då vårdplaneringsteamet sällan i förväg vet vilka önskemål patienten har inför hemgång. Nu har man enats om att sjukhuset försöker beskriva ev. behov av hälso- och sjukvård t. ex Fragmin, omläggning två gånger i veckan och om man tror att patienten kommer kunna ta sig till vårdcentralen eller inte. Vid oklarheter skickar kommunen SID 6(12)

7 och vårdcentraler de frågor de har via extrameddelanden och på så vis försöker man tillsammans utveckla kommunikationen vidare. När det gäller omsorgsinsattser sker en ansökan om insattser i samband med planeringen, om patienten önskar omsorg i någon form kallas alltid biståndshandläggare. Antalet patienter som känner sig delaktiga i planeringen i samband med utskrivning från sjukhus Samtliga patienter som skrivits ut från Kullbergska sjukhuset följs upp via telefon av Uppföljningssköterkan. Nedan redovisas patienternas upplevelse av delaktighet oavsett i vilken form som vårdplaneringen skett. Genom att fråga Var du med och planerade inför din hemgång och Fick du med dig någon skriftlig information Var du med och planerade inför din hemgång? Avd 1 Avd 2A SID 7(12)

8 Avd 2B Fick du med dig någon skriftlig information Avd 1 SID 8(12)

9 Avd 2 A Avd 2B Vårdplanering i hemmet Öka antalet vårdplaneringar där samtliga kompetenser som krävs deltar. Vårdplaneringar med patienter i hemmet sker på flera olika sätt. Det finns ingen verksamhet som lyckats hitta nya arbetssätt som används regelbundet med hjälp av tekniken. Några få försök har gjorts mellan verksamhet i kommun och någon medarbetare på Vårdcentralen. Följanade möjligheter har framkommit som idéer under projektets gång 1. Sjuksköterskorna i kommunen bör ha Ipads för att möjliggöra att hen tillsammans med patienten kan kommunicera med ansvarig läkare. Läkarna behöver inte åka på oplanerade hembesök utan kan istället möta patienten på skärmen efter överenskommelse med ansvarig sjuksköterska SID 9(12)

10 2. Sjuksköterskan från kommunen kan tillsammans med mobil äldreakut ha uppföljningar via Ipads så patienten kan vara med. Oftast sker bara uppföljning mellan sjuksköterska och läkare eller sjuksköterska och sjuksköterska utan att patienten är med. 3. Kommunikation mellan kommun oavsett boendeform och mottagningarna på sjukhuset. Patienten slipper åka och man får en diskussion tillsammans med patienten och mellan kollegor samtidigt. Ex. hud-, diabetes- och ortopedmottagningen postoperativt. 4. Paramedicin på sjukhuset kan tillsammans med patienten och paramedicin i kommunen gå igenom träning eller förflyttning inför utskrivning. Även t.ex uppföljning av Strokepatienter skulle kunna vara möjlig mellan stroketeam och hemsjukvårdens rehabpersonal 5. Biståndshandläggare och samordningssköterskorna borde använda tekniken för att öka sitt samarbete. Vi har många gemensamma patienter/brukare men samverkar väldigt lite. På så vis kan vi arbeta mer förebyggande. 6. Läkemedelsgenomgångar kan ske med apotekare och läkare på vårdcentralen och sjuksköterska, hemtjänst och patient i hemmet. Öka antalet vårdplaneringar med patienten närvarande vid upprättandet av SIP Varken Flen eller Vingåker har använt utrustningen på primärvårdsnivå. Vid upprättande av SIP har man valt att träffas på plats, dock inte alltid med alla yrkeskategorier som vore lämpliga. En bidragande orsak var att det var mycket problem med ljud och bild i början av försöket och då tappade flera medarbetare lusten och valde istället att fortsätta som tidigare. Ovanstående utvärdering både på sjukhuset och i hemmet berör till största delen vårdplaneringar där vårdcentralerna Flen, Malmköping och Vingåker, hemsjukvård, SÄBO och korttids i Flen och Vingåkers kommun samt Vårdplaneringsteamet Kullbergska sjukhuset deltagit. SSIH deltog i början med en förhoppning att utveckla kommunikationen internt på enheten mellan t. ex sjuksköterska som gör hembesök och läkaren som finns på plats på sjukhuset. Då det drog ut på tiden med installation av tekniken på datorer på sjukhuset tappades arbetssättet bort och andra frågor har prioriterats istället. Synpunkter har dock inkommit att ju mer man börjar att arbeta med kommunerna med gemensamma patienter, delat ansvar, kan tekniken vara till hjälp. Psykiatrin har tidigt i projektet signalerat att de har svårt att hitta användningsområden och tillfällen att använda sin utrustning mobilt. Allvårdsenheten deltog i början på uppföljningsmötena men har sedan uteblivit. De olika teamen i öppenvården har tyvärr inte deltagit vid något tillfälle efter informationsträffen. Öppenvården i Flen avslutade sitt deltagande med Ipad i oktober då de inte såg några användningsområden utanför mottagningen, den utrustningen flyttades istället till hemsjukvården i Flen som hade behov av ytterligare en utrustning. Inom psykiatriska kliniken används dock videomöten en hel del sedan tidigare både för dialog mellan medarbetare, för vårdplaneringar mellan öppenvård och slutenvård, samt några försök mellan patient i hemmet och t. ex läkare på kliniken. SID 10(12)

11 Uppföljning med referensgrupp Referensgruppen med medborgare* till projektet Närvård i västra Sörmland har fått genomgång av hur vårdplanering med hjälp av videokonferens kan gå till och har även testat utrustningen. Några hade egna erfarenheter av att varit med som patient eller anhörig både på plats på Kullbergska sjukhuset men också att som anhörig kunnat delta från Vingåkers VC tillsammans med samordningssköterskan istället för att åka till Katrineholm. De ställer sig mycket positiva till möjligheten och lyfter fram följande synpunkter; 1. De flesta äldre har i dag dator eller platta så fler borde få möjligheten att kommunicera med vården med hjälp av tekniken. 2. Vid vårdplanering på sjukhuset är det tryggt att få ansikten på de personer som kommer att komma hem till en 3. Det är viktigt att själv få föra sin talan så länge man kan, jag vill inte att man talar ovanför mitt huvud och bestämmer utan att jag är med 4. Det är sällan som samordningen fungerar mellan olika verksamheter, om alla är med på en vårdplanering borde det bli bättre 5. Tro inte att vi äldre inte kan något eller inte vill lära oss nya saker 6. Bra att anhöriga kan vara med från annan ort 7. Vill ha uppföljning i hemmet, det är så mycket att tänka på när man ska hem och då är det svårt att komma ihåg allt. Bra att sjuksköterska från sjukhuset ringer upp efter utskrivning men de vill också att någon kommer hem och följer upp om det så önskar. TEKNIK Flera olika utrustningar har testats under projekttiden. Vårdplatsenheten och Allvårdsenheten har haft stationär videokonferensutrustning, så kallad konferensrumsutrustning. Det är en helt integrerad videokonferensutrustning som består av 55 skärm, kamera, högtalare och stativ på hjul. Denna utrustning fungerar utmärkt i rum med upp till 8 12 personer beroende på sittning. Det är vid denna typ av utrustning som patienten deltar. Den stora skärmen gör det möjligt att se alla andra deltagande parter på bästa möjliga sätt. vårdcentralerna har använt, vad vi kallar, bordssystem. Det är också en integrerad enhet men med 24 skärm placerad på rullbord för enkel förflyttning mellan rum. Detta system är i första hand tänkt som en-personssystem men fungerar bra för upp till 3 personer. Kommunerna har man provat Ipads, bärbar dator samt stationär dator med kamera. I vissa fall har utrustningen kompletterats med extra högtalare för bättre ljud. På dessa enheter har man använt en videoklientprogramvara som fungerar tillsammans med ovanstående videosystem. *Referensgruppen består av sju personer, fyra män och tre kvinnor mellan 67 och 86 år. De har själva anmält sig till att delta i referensgruppen i samband med Idé Caféer för medborgarer juni SID 11(12)

12 LÄRDOMAR Fasta tider för vårdplaneringar är en förutsättning för att alla som bör delta ska kunna delta För att utveckla nya arbetssätt krävs att respektive verksamhet med ansvarig chef tillsammans med en eller flera medarbetare provar nya lösningar som sedan kan spridas. Uppföljning måste hela tiden ske i respektive verksamhet. Det gäller att hitta medarbetare och chefer som tror på tekniken som lösning och att det finns uppbackning av den egna IT-avdelningen. Utbildning inför start är en viktig faktor. Utbildningen måste genomföras i god tid och bestå av flera tillfällen för att deltagande personal skall få en god förståelse över hur videokonferens fungerar. Deltagarna måste få en förståelse för att detta inte är en teknik enbart för vårdplanering. Man måste även försöka hitta andra områden där videokonferens kan användas för att effektivisera, minska resande eller uppnå andra effekter. Genom att man använder videomöten även i andra sammanhang upprätthåller man sina kunskaper i videokonferens. Målet måste vara att videomöten är ett naturligt sätt att mötas. Fler personer på sjukhuset måste kunna tekniken. Det får inte bli så att det vid sjukdom eller semestrar inte längre finns planering med hjälp av videokonferens som alternativ. FÖRSLAG PÅ LÖSNINGAR FÖR FORTSATT INFÖRANDE Det viktigaste är att alltid sträva efter bästa möjliga kvalité för varje given situation. En enhet som skickar videosamtal med dålig kvalité påverkar inte i första hand den egna situationen utan det är motparten som får en sämre upplevelse. Man måste därför alltid eftersträva högsta kvalité på alla enheter. Det innebär följande förslag: - På vårdplatsenhet eller motsvarande stationära platser skall konferensrumssystem användas, dvs. 55 skärm. Här deltar bl.a. patient som bör se motparter så bra som möjligt. Den stora skärmen medför även att om någon part sänder med sämre kvalité så ser deltagarna på denna sida bra. - Övriga parter, som vårdcentraler, kommun etc., bör använda stationär videokonferensutrustning så långt det går. Det kan t.ex. vara sådan utrustning som placeras på vårdplatsenhet för flera deltagare, mindre system för några deltagare eller videoklient på stationär dator. Det som styr är hur mötet sker. Är man ensam vid mötet så vill man kanske sitta vid sitt skrivbord medan om fler deltar så sker mötet i konferensrum eller motsvarande. - Mobil utrustning som ipad, bärbar dator eller liknande används enbart då man inte har tillgång till fast videokonferensutrustning, som t.ex. vid hembesök. D-data kan förutom de integrerade videosystemen även skräddarsy utrustning och lösningar utifrån kundens önskemål. Det kan t.ex. gälla storlek på skärm som man vill anpassa utifrån de förutsättningar man har avseende placering etc. Det kan därför vara svårt att ge ett generellt svar för varje situation, utan ibland måste en noggrann genomgång av behov ske inför beslut. SID 12(12)

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus Gäller fr o m: 2006-12-01 Ersätter: 2005-09-01 Blanketterna reviderade juni 2007

Läs mer

Lägesrapport. Närvård i västra Sörmland

Lägesrapport. Närvård i västra Sörmland P R O J E K T N A M N U T G Å V A Närvård i västra Sörmland D A T U M D I A R I E N R 15-9-8 LS-LED 15-33 Lägesrapport Närvård i västra Sörmland Syfte: Att beskriva vilka delprojekt som startat och hur

Läs mer

fokus på anhöriga nr 11 dec 2008

fokus på anhöriga nr 11 dec 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 11 dec 2008 Anhörigstöd i glesbygd Sverige är ett glesbefolkat land. Många anhöriga och deras närstående bor i glesbygd och har därför långt till det anhörigstöd som

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre 2011-05-02

Bättre liv för sjuka äldre 2011-05-02 Bättre liv för sjuka äldre 2011-05-02 Eftermiddagens workshop utmynnande i några prioriterade områden/frågor från varje grupp. Här följer en sammanställning av gruppdiskussionerna utifrån de två frågeställningarna.

Läs mer

Redovisning av 2007-2010 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre personer

Redovisning av 2007-2010 års stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg av äldre personer BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING Ä LD RE OM SO RG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 109-11-2.1. SID 1 (7) 2011-03-22 SDN 2011-04-14 Handläggare: Monica Mårdén, Lena Carling Telefon: 08-508 06 322, 08-508 06 333 Till Bromma

Läs mer

FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen. Plan för. utveckling av stöd till anhöriga / närstående. anhöriga / närstående.

FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen. Plan för. utveckling av stöd till anhöriga / närstående. anhöriga / närstående. FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen Plan för utveckling av stöd till anhöriga / närstående anhöriga / närstående 2003 och framåt 1 INLEDNING Som en del av den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet Idealt Genombrott i Örebro läns landsting I Örebro läns landsting har vi jobbat med Idealt Genombrott

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplats- och mottagningsenheten KSK

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplats- och mottagningsenheten KSK Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplats- och mottagningsenheten KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet...

Läs mer

Granskning av IT-system Procapita vård och omsorg ur ett effektivitetsperspektiv

Granskning av IT-system Procapita vård och omsorg ur ett effektivitetsperspektiv Revisionsrapport Granskning av IT-system Procapita vård och omsorg ur ett effektivitetsperspektiv Lunds kommun 2009-10-07 Eva Lidmark Göran Persson-Lingman Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

Trygg i Tyresö - Den sammanhållna vården i hemmet

Trygg i Tyresö - Den sammanhållna vården i hemmet Trygg i Tyresö - Den sammanhållna vården i hemmet Ett samarbete för att underlätta återgång till eget boende för äldre med omfattande behov av omsorgs- och vårdinsatser. Marita Sjögren Trude Ahlgren Projektadministratör

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus med stöd av MEDDIX Gäller fr.o.m. 2010-04-12 Ersätter tidigare dokument ÖVERENSKOMMELSE

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Datum BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Slutrapport för förbättringsarbete SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG Trygghet för Karin och Karl Övergripande Teamet Bakgrund/problembeskrivning Otrygghet uppstår dagligen för

Läs mer

I l Hållbarhetsnämnden 12013-10-30 ( 5 30113 1

I l Hållbarhetsnämnden 12013-10-30 ( 5 30113 1 LANDSTINGET SORMLAND Hallbarhetsnamnden PROTOKOLL DATUM 2013-10-30 DIARIENR HBN13-001-10 30113 Pilotverksamhet våldtaktsmottagning på kvinnokliniken Malarsjukhuset, Eskilstuna I Behandlat av I Mötesdahim

Läs mer

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm

Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015. 151002 Katja Cederholm Utvärderingar VFU läsåret 2014/2015 151002 Katja Cederholm Studentens utvärdering i samband med avslutande av VFU placering Planering och genomförande av din VFU Lärandemål bedömning Patientfokuserad handledning

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team: 13 Område psykos, avd. 87 Malmö Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Alternativ Kompletterande Kommunikation AKK

Alternativ Kompletterande Kommunikation AKK LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 (25) 2015-09-15 Alternativ Kompletterande Kommunikation AKK En förstudie av alternativ kompletterande kommunikation inom stöd och omsorg i Luleå kommun Peter Hedström Durhan Projektledare

Läs mer

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010.

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010. För Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson Äldre Multisjuka - riktlinjer och omhändertagande Slutrapport 19/5 2010 LANDSTINGET KRONOBERG 2010-05-19 2 (5) Äldre multisjuka

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

Brukarrörelsens synpunkter 2015

Brukarrörelsens synpunkter 2015 Brukarrörelsens synpunkter 2015 Analys av arbetet som följer av Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7 Samverkan kommun och landsting Förstudie KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2.

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

Apotekare på vårdcentral

Apotekare på vårdcentral Apotekare på vårdcentral - ett nytt koncept för bättre läkemedelsanvändning Judit Dénes, Kerstin Jigmo, Susanne Koppel April 2003 Innehåll Apotekare på vårdcentral - en framtidsvision.3 Annas mediciner

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 183 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Enhetschef,

Läs mer

SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt

SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt FÖRSTÄRKT MOTTAGANDE Arbetssätt för att säkerställa adekvat informationsöverföring och uppföljning i primärvården efter ett slutenvårdstillfälle SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt www.vardgivarguiden.se/sammanhallenvard

Läs mer

Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2011

Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2011 Närvård i Sörmland Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2011 Rapporten har sammanställts på uppdrag av länsstyrgruppen för närvård i Sörmland. Rapporten avser att beskriva hur hemsjukvården

Läs mer

ÄLDRECENTRUM. Ett UPPDRAG för att sätta den äldre multisjuke i centrum 2009 Ansvariga: Siw Ewers/Kerstin Eriksson NSV 2009-09-02

ÄLDRECENTRUM. Ett UPPDRAG för att sätta den äldre multisjuke i centrum 2009 Ansvariga: Siw Ewers/Kerstin Eriksson NSV 2009-09-02 ÄLDRECENTRUM Ett UPPDRAG för att sätta den äldre multisjuke i centrum 2009 Ansvariga: Siw Ewers/Kerstin Eriksson NSV UPPDRAGET Uppnå en integrerad och väl sammanhållen vård och omsorg mellan kommuner,

Läs mer

Hemvårdsenheten och Mobila Hembesöksteamet

Hemvårdsenheten och Mobila Hembesöksteamet Hemvårdsenheten och Mobila Hembesöksteamet Ett gemensamt arbete mellan landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun Christina Mörk Hemvårdsenheten Läkarvård i hemmet till äldre multisjuka patienter Svårt

Läs mer

FÖRSLAG. Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel. 30 Yttrande över motion om att förenkla hörselvården

FÖRSLAG. Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel. 30 Yttrande över motion om att förenkla hörselvården Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-11-21 VOHJS14-043 30 Yttrande över motion om förenkla hörselvården Gemensamma nämndens vård,

Läs mer

Avsiktsförklaring om samverkan för minskad ohälsa i Oxelösund

Avsiktsförklaring om samverkan för minskad ohälsa i Oxelösund Avsiktsförklaring om samverkan för minskad ohälsa i Oxelösund Oxelösunds kommun, Landstinget Sörmland, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Svenska Kyrkan, SSAB, Hamnen och andra privata företagare vill

Läs mer

Rapport från projekt Multisjuka äldre TryggVE-modellen November 2010

Rapport från projekt Multisjuka äldre TryggVE-modellen November 2010 Rapport från projekt Multisjuka äldre TryggVE-modellen November 2010 Ingela Thorell, Primärvården, projektledare Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Metod... 4 Arbetsformer...

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team NYKÖPING Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar och Ledare

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-09-25 LS-LED05-278 85 Gåva till personal och patienter, Kullbergska sjukhuset Landstingsstyrelsens beslut 1. En vinterträdgård byggs på Kullbergska sjukhuset

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 5 Psykiatriska kliniken Kungälvs sjukhus avdelning 9 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team :Västberga Syfte med deltagandet i Genombrott God symtomlindring och god livskvalitet tills man dör. Ökad trygghet inför livets slut för de boende och deras närstående. Teammedlemmar Kristina Morin,

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås /5-(e,.(7s BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2015-06-05 Dnr 8.5-26139/2014-81(7) Avdelning mitt Håkan Hult hakan.hultgivo.se Landstinget Västmanland Diariet Västmanlands sjukhus Landstingshuset ingång

Läs mer

Lokal rutin. för samverkan vid in- och utskrivningsklar. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Stockholms läns landsting

Lokal rutin. för samverkan vid in- och utskrivningsklar. mellan. Upplands Väsby kommun. och. Stockholms läns landsting Lokal rutin för samverkan vid in- och utskrivningsklar mellan Upplands Väsby kommun och Stockholms läns landsting Upplaga 1 Datum: 2014-12-11 Reviderad: 1 Innehållsförteckning 1. Säker vårdkedja i Upplands

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Äldre och läkemedel Slutrapport Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Sammanfattning Under 2013 har projektet Äldre och läkemedel pågått och FoUrum har haft en projektledare avsatt för området på 25 %. Projektet

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 168, Allmänpsykiatrisk slutenvård PIVA, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Christer Blomstrand Staben för ehälsa +4616103630 2015-12-28 LS-LED15-1795-1 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för samverkan

Gemensamma riktlinjer för samverkan Gemensamma riktlinjer för samverkan Samordnad individuell plan 2 Dokumentinformation Huvudmän: Landstinget och kommunerna i Norrbottens län Upprättat av: Länsgemensam samverkansgrupp Reviderad maj 2013

Läs mer

Vårdcentralen Ankaret

Vårdcentralen Ankaret Vårdcentralen Ankaret så blev det efter sammanslagningen Text: Anna-Lena Lundberg Verksamhetschef Vårdcentralen Ankaret i Örnsköldsvik är i grunden en sammanslagning av två vårdcentraler, Centrum och Gullänget.

Läs mer

Samverkan i psykosvårdkedjan Mölndal

Samverkan i psykosvårdkedjan Mölndal Samverkan i psykosvårdkedjan Mölndal CVU Rapportserie 2:8 Projektledare: Pia Ram, skötare, Psykiatri Mölndal Ingrid Rogenfelt, kurator, Psykosmottagningen Mölndal Sammanfattning Projektets mål är att uppnå

Läs mer

Äldre och alkohol 160311

Äldre och alkohol 160311 Äldre och alkohol 160311 Reflektioner från konferensen Hur går vi vidare? Konferensen Äldre och alkohol bruk riskbruk och skadligt bruk avsåg att förmedla kunskap inom området och stimulera till ett förbättrat

Läs mer

Projektansökan. Projektledare: Ingrid Olsson, leg. sjuksköterska, Beroendekliniken i Linköping Tel: 010-10 35 491, e-mail: ingrid.olsson@lio.

Projektansökan. Projektledare: Ingrid Olsson, leg. sjuksköterska, Beroendekliniken i Linköping Tel: 010-10 35 491, e-mail: ingrid.olsson@lio. 2013-06-03 Dnr 1 (8) Till Linköpings Samordningsförbund Projektansökan Projektbenämning: Sammanhållen vårdkedja för personer med läkemedelsberoende med målsättning arbete och/eller studier som leder till

Läs mer

Övrig kostnad: Porto, transporter, hårdvara/mjukvara,lokaler uppskattas till 10000 kr

Övrig kostnad: Porto, transporter, hårdvara/mjukvara,lokaler uppskattas till 10000 kr Projektidé It- teknik coach. Projektet syftar till att hjälpa äldre med vardagstekniken. Finansiering Projektledare: Lidköping 240 timmar: (beräknat på 15 timmar per vecka i 16 veckor) Övriga projektdeltagare:

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för patienter i hemsjukvård mellan Ljusdals primärvård och äldreomsorgen, Ljusdals kommun.

Överenskommelse om samverkan för patienter i hemsjukvård mellan Ljusdals primärvård och äldreomsorgen, Ljusdals kommun. Division Primärvård/ vo Ljusdal Omsorgs- och socialförvaltningen Område: Hemsjukvårdspatienten där samverkan krävs Målgrupp: Vårdpersonal inom Landsting och Kommun verksamma inom Ljusdals kommun Ämne:

Läs mer

KVALITETSSA KRING AV REGISTRERING I PAR Tvångsvård

KVALITETSSA KRING AV REGISTRERING I PAR Tvångsvård KVALITETSSA KRING AV REGISTRERING I PAR Tvångsvård Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tel 0155-24 50 00 E-mail landstinget.sormland@dll.se ORG NR 232100-0032 J:\Prestationsmål

Läs mer

NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151

NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151 NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET I VÅRDEN ETT FÖRÄNDRINGSARBETE Psykiatri Nordöst AVDELNING 151 Handledare Margareta Öhman Deltagare: Karin Borén arbetsterapeut Kristina Eriksson kurator Carita Jansson mentalskötare

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 29 Norra Stockholms Psykiatri Avd 5 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Förvaltning av 48-72

Förvaltning av 48-72 2016-04-25 Förvaltning av 48-72 Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningsgrupp personer med sammansatt behov av vård och omsorg Ssk på avdelningar Kontaktperson 48-72 Bashandledare Vårdplaneringsenheten Omsorgskoordinatorer

Läs mer

Kontakt med läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal

Kontakt med läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal Sida 1 (6) 2015-06-08 Kontakt med läkare och övrig hälso- och sjukvårdspersonal vid förändring av patients hälsotillstånd samt överföring till annan vårdinrättning MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen,

Läs mer

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12 Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 A.K. Handlingsplan 2011 10 12 Handlingsplan för vård och stödsamordning i Heby, Älvkarleby,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen

Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lena Andréasson, vård- och omsorgschef Vård- och omsorgsnämndens handling nr 6/2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VOF 2007 1 (5) Verksamhetsberättelse för vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Åsidan Nyköping

Uppföljning 2014. Vårdcentralen Åsidan Nyköping Uppföljning 2014 Vårdcentralen Åsidan Nyköping Inledning Syftet med Hälsovals avtalsuppföljning är att säkerställa att vårdgivaren uppfyller kraven i regelboken. Uppföljningen syftar också till att skapa

Läs mer

Trygg hemgång. Projektledare Åsa Henningsson

Trygg hemgång. Projektledare Åsa Henningsson Trygg hemgång Projektledare Åsa Henningsson SAMMANFATTNING En del av våra äldre invånare i Sölvesborgs kommun känner sig idag inte trygga med att komma hem efter vistelse på sjukhus. Detta kan bero på

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSPROGRAM KRING PERSONER MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV SVIKT I BROMMA I KORTFORM

LOKALT SAMVERKANSPROGRAM KRING PERSONER MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV SVIKT I BROMMA I KORTFORM LOKALT SAMVERKANSPROGRAM KRING PERSONER MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV SVIKT I BROMMA I KORTFORM SAMARBETE MELLAN PRIMÄRVÅRDEN, PRIMÄRVÅRDSREHAB, BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING, LÄKARE I SÄRSKILT BOENDE

Läs mer

Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23

Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23 Stockholm 2014-10-27 Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23 Svenska Psykiatriska Fo reningen, SPF, tackar fo r mo jligheten att yttra oss o ver rubricerade remiss. Sammanhållen journal

Läs mer

Munkedals kommuns svar på remissyttrande över Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård (SOU 2015:20)

Munkedals kommuns svar på remissyttrande över Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård (SOU 2015:20) sida 1 2015-06-03 Dnr: 2015-120 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: Socialstyrelsen 2015/1650/FS Dnr: SKL 12/18853 Munkedals kommuns svar på remissyttrande över Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM VI TEAM NR: 106 Deltagande avdelning och teamdeltagare BUP slutenvård Kalmar Tomas Kristiansson enhetschef 072-540 0371 tomaskr@ltkalmar.se Camilla

Läs mer

Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008)

Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående (2008) Vård- och omsorgsnämndens handling nr 25/2008 Monika Hammertjärn 2008-04-09 704-5300-2008 0155-26 41 18 Datum Dnr 1(5) Ansökan om medel för vidareutveckling av stöd till anhöriga som hjälper och vårdar

Läs mer

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps HC Försäkringskassan

Läs mer

Slutrapport för införandet av ICF i stödet till äldre

Slutrapport för införandet av ICF i stödet till äldre 1 (13) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Slutrapport för införandet av ICF i stödet till äldre VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer 212000-0340

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

ANNAS OCH LARS HÄLSA

ANNAS OCH LARS HÄLSA ANNAS OCH LARS HÄLSA FÖR EN GOD FÖREBYGGANDE VÅRD I HALLAND Modell Senior alert Fastställd av Strategisk grupp 2012-11-30 HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE Lars besöker vårdcentralen Vårdcentral -

Läs mer

Geriatriskt forum 141010. Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg. Hur började det?

Geriatriskt forum 141010. Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg. Hur började det? Geriatriskt forum 141010 Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg Hur började det? Organisation Närvård västra Skaraborg Närsjukvårdsteamet 2008 Nätverk Politisk

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-06 Agneta Nilsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad. Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad. Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Team 12 PIVA Halmstad Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i projektet. TEAM 12 PIVA HALMSTAD GENOMBROTTSPROJEKTET BÄTTRE VÅRD - MINDRE TVÅNG Förbättra den psykiatriska heldygnsvården

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 02 Avd.51/PIVA Sundsvall Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10)

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10) 1 (10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 2 (10) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt

Läs mer

Bättre vård mindre tvång

Bättre vård mindre tvång Bättre vård mindre tvång PROJEKTRAPPORT GENOMBROTTSPROGRAM III TEAM NR: 53 Deltagande team Rättspsykiatriska kliniken avd 30/31 Säter Marianne Hedman Leg specialist sjuksköterska psykiatri Peter Karlsson

Läs mer

PROGRAMRAPPORT. Team: Endokrin och Diabetesmottagningen, Endokrinologiska kliniken, UMAS. Teammedlemmar:

PROGRAMRAPPORT. Team: Endokrin och Diabetesmottagningen, Endokrinologiska kliniken, UMAS. Teammedlemmar: PROGRAMRAPPORT Team: Endokrin och Diabetesmottagningen, Endokrinologiska kliniken, UMAS Syfte med deltagandet i förbättringsprogrammet: Hur kan tillgängligheten förbättras för patienterna, hur kan arbetsmiljön

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 141 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Anna-Lena Johansson

Läs mer

Stödteam för familjer med barn/ungdomar med funktionsnedsättning och social problematik

Stödteam för familjer med barn/ungdomar med funktionsnedsättning och social problematik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-04 Dnr: 2012/128-IFN-721 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Stödteam

Läs mer

Välkommen till Lärandeseminarium 1

Välkommen till Lärandeseminarium 1 Välkommen till Lärandeseminarium 1 Jämlik strokevård! Sammanhållen vård, rehabilitering, stöd och information Patient/brukare/närstående är en viktig resurs! JÄMLIK STROKEVÅRD Sammanhållen vård, stöd,

Läs mer

Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR

Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR Linnéa 4 Hösten 2009 Förebygga fallolyckor för Linnéa -genom ökad användning av FaR Karin Johansson, Hälsoenheten Aneta Larsson, Markaryds kommun Linda Persson, Markaryds kommun Yvonne Sand, Dialysen Ljungby

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Strängnäs

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdcentralen Strängnäs Kvalitetsbokslut 2014 Vårdcentralen Strängnäs Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 6 Tillgänglighet... 6 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte.

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. Minnesanteckningar från möte med samordnare i länsdelsteamen, projektgrupp och utvecklare Tid: 2 april kl 08.30-11.45 Plats: VKL 1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. 2. Rapport

Läs mer

Motion 56 - Åtgärder för en förbättrad akutsjukvård Motion 63 - En väg in till den akuta vården

Motion 56 - Åtgärder för en förbättrad akutsjukvård Motion 63 - En väg in till den akuta vården MOTIONSSVAR Dnr 15/4289 15/4297 2015-10-23 Avdelningen för vård och omsorg Marie Källman Motion 56 - Åtgärder för en förbättrad akutsjukvård Motion 63 - En väg in till den akuta vården Beslut Styrelsen

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2013

Kvalitetsbokslut 2013 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2013 Vårdcentralen Åsidan Nyköping 2013 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Verksamhetens uppdrag...

Läs mer

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö.

Tillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö. Tg1 2013 v2.5 n W BESLUT Expedit rat lnspektionen för värd och omsorg 2015-07-30 Dnr 8.5-7644/2014-21 1(8) Avdelning syd Jill Franssohn _ii".fi'anssohi'l@ivo.sc Vårdgivarens dnr 1500855 Region 291 89 KRISTIANSTAD

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

Styckevis och delt, om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet - svar på remiss från revisionskontoret.

Styckevis och delt, om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet - svar på remiss från revisionskontoret. Vård- och omsorgsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Hanna Runling Tfn: 508 09 527 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-03-03 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Styckevis och delt, om vården

Läs mer

Till möte om grundkrav och prestationsmål Överenskommelsen psykisk ohälsa 2013. E-posta dina frågor till: Lisa.minell@skl.se

Till möte om grundkrav och prestationsmål Överenskommelsen psykisk ohälsa 2013. E-posta dina frågor till: Lisa.minell@skl.se Välkomna! Till möte om grundkrav och prestationsmål Överenskommelsen psykisk ohälsa 2013 E-posta dina frågor till: Lisa.minell@skl.se www.skl.se/psykiskhalsa Stöd till riktade insatser inom området psykisk

Läs mer

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport Slutrapport Kirsti Kanttikoski 2010-03-25 Sammanfattning I samband med att social- och äldrenämnden antog en plan för samverkan mellan socialtjänsten, andra myndigheter och frivilligorganisationer och

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 154 Intagningsavdelning 7 A, Beroendecentrum Stockholm, S:t Göran Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS

HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS HANDLINGSPLAN VID OLYCKA OCH KRIS 2015-2016 Reviderad 2015-10-09 Inledning Krisen är en yttre händelse av en sådan art att vi upplever att våra liv, vår trygghet, vår sociala identitet och våra livsmål

Läs mer