Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen"

Transkript

1 Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps HC Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Rapport Rapporten sammanställd av: Charlotte Eriksson Projektledare På uppdrag av Samordningsförbundet Skellefteå 1

2 1. SAMMANFATTNING DELTAGARE Deltagarnas förutsättningar Genomförande och process Resultat och effekter PERSONALEN Personalens förutsättningar Genomförande och process Resultat och effekter DELTAGANDE ORGANISATIONER Deltagande organisationers förutsättningar Genomförande och process Resultat och effekter Förutsättningar för implementering AKTIVITETER FAKTARUTA SLUTSATSER/AVVIKELSER

3 1. Sammanfattning För information kring projektets bakgrund, syfte, mål och målgrupp se årsrapporten. Resultatet och slutsatser Så här långt har 320 personer deltagit i projektet och av dessa är 282 personer avslutade. Det har varit fler kvinnor (177) än män (143). 58 personer har varit under 30 år och i den gruppen var det varit lika ga män som kvinnor. Samverkan med Försäkringskassa och Arbetsförmedling har skett i 81 ärenden och med företagshälsovården i 48 ärenden. 79 avstämningsmöten har genomförts sedan projektstart och 213 personer (av 249 aktuella) har fått sin sjukpenning utbetald inom utsatt tid. Personalen på de olika myndigheterna upplever att arbetet med patientgruppen är lättare, bland annat genom att det nu finns en tydligare struktur i arbetet, att man via samverkan kan få tillgång till mer information och att det nu är en ökad samsyn på sjukskrivningsprocessen. Man upplever också att patientens egna resurser och hinder för arbete tydliggörs tidigare, att uppföljningar görs kontinuerligt samt att patienterna är tryggare och mer aktiva i sin rehabilitering. Stressen kring hanteringen av målgruppen har minskat framför allt för läkargruppen på Hälsocentralen. Man är inom alla myndigheter eniga om att koordinatorsfunktionen är viktig för samverkan och det finns en tveksamhet kring huruvida samarbetet kan fortlöpa enkelt denna funktion. Vi kan i dagsläget inte svara på om vi är på väg att uppfylla målen eftersom statistik från Västerbottens Läns Landsting saknas, men förra rapportens statistik indikerade att vi var på god väg att uppfylla ga av målen för projektet. Vi har hittat metoder att screena ut vilka patienter som behöver stöttning i sin rehabilitering och genom att hjälpas åt över professionerna med bedömningar blir behovsbilden mer komplett. Vi har fått erfarenhet av att samverkan inte belastar utan avlastar. Kunskaperna om varandras regelverk har ökat, men Arbetsförmedlingens regler måste vi fortfarande lära oss mer om. 2. Deltagare 2.1 Deltagarnas förutsättningar Som tidigare, se årsrapport. 2.2 Genomförande och process Upplevelsen är att Närsjukvårdsprojektet nu löper på, men statistik för att verifiera detta saknas. I övrigt som tidigare, se årsrapport. 2.3 Resultat och effekter Antal deltagare 3

4 320 personer totalt har under perioden deltagit i projektet. 249 av dessa har varit aktuella hos Försäkringskassan. Avslutade deltagare 282 personer De flesta av dessa har återgått i någon form av arbete. Några har återgått till att söka arbete på id. Övriga personer fördelar sig på exempelvis: - aktivitetsersättning via Arbetsförmedlingen. - sjukersättning eller delvis, en del i kombination av arbete på deltid eller ersättning via Arbetslöshetskassan på deltid. - ersättning via CSN. - försörjningsstöd. I en del fall har de avlutade deltagarna återupptagit kontakten med nuvarande koordinator. Kön 177 kvinnor 143 män Andel i åldrarna år 29 kvinnor 29 män Samverkan med Försäkringskassa och/eller Arbetsförmedling Har skett i 80 ärenden sedan projektstart. Kontakt med Företagshälsovård Har skett i 48 ärenden. Återkoppling från Försäkringskassan inom 3 dagar med synpunkter på underlaget I sammanlagt 35 ärenden (av de 249 som är aktuella hos Försäkringskassan) har återkopplingen INTE skett inom utsatt tid sedan projektstart, men inte för ett enda fall under denna rapportperiod ( ). 4

5 Utbetalning av sjukpenning inom 30 dagar 213 personer (av 249) har fått sin sjukpenning utbetald inom utsatt tid. Två ärenden är inte påbörjade. I ett ärende pågår idag utredning om rätten till sjukpenning. Inget av ärendena under perioden har fått avslag på ansökan om sjukpenning. Avstämningsmöten Sammanlagt har 79 avstämningsmöten genomförts under projekttiden. 27 av dem var inom 90 dagar. Som avstämningsmöten räknar jag också in samverkansmöten på individnivå med till exempel Arbetsförmedlingen, Socialkontoret, arbetsgivare eller andra, där inte Försäkringskassan varit inblandad samt de möten då Försäkringskassans handläggare inte haft möjlighet att delta. 21 av avstämningsmötena har varit uppföljningsträffar. 98 ärenden har avslutats inom 90 dagar utan avstämningsmöte. Övrigt Patienterna har kontaktats av koordinatorn efter i snitt 5 dagar. 179 av patienterna har koordinatorn träffat personligen. Ärenden har bokats för diskussion i teamet, som träffas en timme varje vecka. Avstämningsmöten har dokumenterats i BMS-journalen under sökordet Rehabiliteringsanteckning som ingår i övriga källor. Där kan all personal på Hälsocentralen läsa vilken planering som är gjord, när uppföljning ska ske och av vem. Varje deltagare märks även som projektdeltagare i BMS. På grund av missförstånd i rutiner så har det inte inkommit någon statistik om hur deltagarna i projektet upplever Närsjukvårdsprojektet. Detta förväntas finnas i slutet av sommaren, förhoppningsvis samtidigt som statistik om sjukskrivningstalen. 3. Personalen 3.1 Personalens förutsättningar Projektgruppen kvarstår som tidigare, se delårsrapporten. 3.2 Genomförande och process Det fungerar utmärkt att samverka med Försäkringskassan. Det går att ta kontakt direkt med de personliga handläggarna för diskussion och flera av dem hör av sig till koordinatorn vid frågor. På Arbetsförmedlingen är det lätt att komma i kontakt med handläggare, men det är svårt att komma till rätt person. Projektets kontaktperson, Maria Wiklund, på Arbetsförmedlingen får oftast meddela vem som är handläggare, men även övriga 5

6 handläggare har vid flertalet tillfällen hjälpt till att guida till rätt person. Vid avstämningsmöten har även Maria Wiklund varit med och fungerat som konsult vid några tillfällen, trots att projektdeltagaren inte varit kund hos Arbetsförmedlingen. Samarbetet med Företagshälsovården har kommit igång igen och Landstingets Företagshälsovård har planerat att bjuda in koordinatorerna i Skellefteå kommun för presentation och genomgång av rutiner. Samarbetet med Kommunhälsan upplevs fortfarande som enkel och detta tack vare deras samordnare. För mer information se även årsrapporten och föregående delårsrapport. 3.3 Resultat och effekter Samtliga läkare och sjukgymnaster på Hälsocentralen tillämpar rekommendationerna i det försäkringsmedicinska beslutstödet, om än i varierande omfattning. De har god inblick i Försäkringskassans regelverk. Som tidigare initieras förs det mesta samarbetet kring tidiga sjukfall av koordinatorn, medan Försäkringskassehandläggarna hör av sig i de ärenden som pågått en längre tid, med önskemål om gemensam planering. Kontaktpersonen på Arbetsförmedlingen har även varit till stor hjälp med stöttning och information, men eftersom det är svårare att sätta sig in i Arbetsförmedlingens tillvägagångssätt, så förmedlas oftast informationen vidare till rätt handläggare. Några av handläggarna på Arbetsförmedlingen har tagit kontakt med koordinatorn då de har träffat någon som de bedömer att vi bör ha samordnad kontakt kring. I och med Arbetsförmedlingens nya omstrukturering så märks det en skillnad att det är svårare att komma i kontakt med handläggare, men detta är mest troligt övergående. 4. Deltagande organisationer 4.1 Deltagande organisationers förutsättningar Den totala budgeten vid projektstart var kronor. För mer information se årsrapporten. 4.2 Genomförande och process Samarbetet med Kommunhälsan upplevs som förhållandevis enkelt. Koordinatorerna i Skellefteå Kommun har i början på juni 2009 bjudits in för att presentera oss och vårt arbetssätt för personal på Skellefteå Kommun. Företagshälsovården Landstinget har även uttryckt en önskan att träffa koordinatorerna för att diskutera rutiner och samarbete. Försäkringskassans handläggare hör i fler ärenden av sig för samverkan, men under perioden har kontakterna med externa aktörer, andra än Försäkringskassan, ökat. Arbetsgivare, företagshälsovård och handläggare från andra myndigheter tar kontakt för att samverka i svårare fall. 6

7 Omorganisationen på Försäkringskassan och den press de har arbetat i under det senaste året har inte försämrat kontakten med Hälsocentralen. De har deltagit vid de flesta avstämningsmötena trots tidsbrist. Flertalet av handläggarna har uttryckt att koordinatorn har underlättat i samarbetet med Hälsocentralen. 4.3 Resultat och effekter En enkät med 12 frågor och ett följebrev med en kort information om Närsjukvårdsprojektet lämnades till alla läkare, sjukgymnaster och sköterskor på Hälsocentralen, till alla handläggarna på Försäkringskassan samt till de på Arbetsförmedlingen som koordinatorn haft kontakt med i projektet. De första tre frågorna kommer från Samordningsförbundet, utifrån uppdragsavtalet medan de övriga är projektledarens egna. Enkäten fylldes i anonymt men det skulle framgå vilket profession man hade, om man arbetade på Hälsocentralen och alla skulle ange vid vilken myndighet man var anställd. På Hälsocentralen svarade 6 läkare, 3 sjukgymnaster och 8 sköterskor, på Arbetsförmedlingen svarade endast 3 av 8 möjliga. Från Försäkringskassan inkom det 13 enkäter. På enkäten fanns möjlighet att lämna synpunkter och dessa redovisas också, utan redigering. 1. Berörd personal hos vårdcentral, försäkringskassan och arbetsförmedlingen har fått en ökad samsyn om sjukskrivningsprocessen till följd av projektet = Kurator, = Läkare, = Distriktssjuksköterskor 7

8 2. Det finns en etablerad, systematisk samverkan mellan berörda myndigheter i projektet = Kurator, = Läkare, = Distriktssjuksköterskor 3. Min kompetens för att arbeta med målgruppen har ökat som en följd av projektet = Kurator, = Läkare, = Distriktssjuksköterskor 8

9 4. Jag har nu tillgång till mer information kring patienten vilket underlättar mitt arbete = Kurator, = Läkare, = Distriktssjuksköterskor 5. Det finns tydliga rutiner för hantering och dokumentation = Kurator, = Läkare, = Distriktssjuksköterskor 9

10 6. Patientens egna resurser samt hinder för arbete och hälsa tydliggörs tidigare = Kurator, = Läkare, = Distriktssjuksköterskor 7. Uppföljningar av patientens tillstånd görs kontinuerligt = Kurator, = Läkare, = Distriktssjuksköterskor 10

11 8. Patienterna är tryggare och mer aktiva i sin egen rehabilitering = Kurator, = Läkare, = Distriktssjuksköterskor 9. Stressen kring hanteringen av sjukskrivna har minskat = Kurator, = Läkare, = Distriktssjuksköterskor 11

12 10. Koordinatorn fyller en viktig funktion i samverkan = Kurator, = Läkare, = Distriktssjuksköterskor 11. Samverkan kan fortsätta även om koordinatorn försvinner = Kurator, = Läkare, = Distriktssjuksköterskor 12

13 12. Projektet har medfört en massa extraarbete för mig = Kurator, = Läkare, = Distriktssjuksköterskor Synpunkter från handläggare på Försäkringskassan. -Detta är en samverkansform- inte minst för patienten. Det måste fortsätta. -Jag har arbetat som personlig handläggare drygt 1 ad och anser mig inte kunna besvara enkäten. Synpunkter från personal på Hälsocentralen. -Hade aldrig hört talas om koordinatorer innan jag börjad arbeta på här och när jag blev insatt på om vad det gick ut på så har jag verkligen sett nyttan med tjänsten. -Det bästa med kordinatorn är att patienten blir mer aktiv och mer trygg i sin rehabilitering. Det har medfört att patienten snabbare kommer ut i arbetsträning samt att missförstånd mellan olika parter snabbt kan redas ut. -Fantastiskt med koordinator!! Inget trassel med sjukskrivningar längre. Ingen (få) ringer på mott-telefon. 4.4 Förutsättningar för implementering Verksamheten kommer att fortsätta på 75 % när externa medel inte längre tillförs, vilket jag anser kan bli svårt att klara då koordinatorns arbetsrutiner är uppbyggt för ett arbete på 100 %. Rutinerna bör således ses över för att passa in i den reducerade arbetstiden. God tillgänglighet är en nyckelfaktor för samverkan och försämras den, kan det bli ett hinder i rehabiliteringsprocessen. 13

14 Försäkringskassan har beslutat att varje Hälsocentral i Skellefteå ska ha en handläggare från Försäkringskassan som kontaktperson. Diskussioner om tid och arbetssätt pågår i skrivandets stund. Både Försäkringskassan och har således sett en så pass stor vinst med samverkan att man tillsatt extra medel för att behålla samarbetet som har etablerats. Arbetsförmedlingens roll har inte varit lika stor, men det finns en självklar kontakt och kontaktväg. Förhoppningsvis så kan samarbetet fortsätta lika smidigt även om man på Arbetsförmedlingen beslutar att inte sätta av pengar för detta. På Arbetsförmedlingen resonerar man som så att det borde vara en självklarhet att man enkelt kan ha ett samarbete över myndighetsgränserna. De rutiner att kontinuerligt ta kontakt med varandra vid frågor bör räcka. Diskussioner om detta förs även nu. 5. Aktiviteter Aktivitet Start Slut Projektledarträff Träff med Berit Nyström Samordningsförbundet,,, VLL Lokala samverkansgruppen Koordinators och FM-läkarträff i Umeå Presenterat rapporten för Samordningsförbundets styrelse Träff med koordinatorn i Boliden Träff med Bolidens koordinator på Anderstorp Gemensam Kompetensutveckling Rehabkedjan Möte med, och Samordningsförbundet Projektledarträff Lokal koordinatorsträff Projektledarträff Träff med koordinatorn på Psykiatrin Projektgruppen Faktaruta Ålder Kön Utfall Antal deltagare efter projektstart Män Kvinnor Män Kvinnor Antal i arbete efter projektstart Män Kvinnor Män Kvinnor Kommentar Antal i studier efter projektstart (2) Män 14

15 Kommentar Kvinnor Män Kvinnor Antal som avbrutit planerat efter projektstart (3) Män Kvinnor Män Kvinnor Antal som avbrutit oplanerat efter projektstart (4) Män Kvinnor Män Kvinnor Antal kvar i projektet Män Kvinnor Män Kvinnor Hade individen små eller stora möjligheter att påverka insatsen. Ange genomsnittspoäng. (5) Alla Vilket betyg gav individen insatsen. Ange genomsnittspoäng. (5) Alla Har individen upplevt att insatsen medfört att livssituationen försämrats eller Alla förbättrats. Ange genomsnittspoäng. (5) Ovanstående har ej fyllts i, då projektets målsättning inte primärt är att personerna ska få ett arbete. Personerna i detta projekt registreras i SUS enbart med födelseår och kön, enligt överenskommelse med Stellan Berglund. 7. Slutsatser/Avvikelser På Hälsocentralen finns nu tydliga rutiner för hantering och dokumentation för den sjukskrivna patientgruppen. Patienternas tillstånd och insatta åtgärder följs upp kontinuerligt och detta medför att de känner sig tryggare. Det i sin tur har till följd att de tidigare vågar prova återgå i arbete. Det går inte att säga om sjukskrivningstalen har gått ned eftersom det inte finns någon ny statistik på detta men trenden visade att det har skett en ökning av deltidssjukskrivningar och minskning av idssjukskrivningarna. Jag anser fortfarande att det skulle underlätta för mina koordinatorskollegor, och för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, att få mer arbetstid med sjukskrivningsprocessen. Detta för att arbetet ska kännas meningsfullt och man har tid att guida patienter rätt och även underlätta på ett sätt för sina kollegor på Hälsocentralerna. Lite tid på sjukskrivningsprocessen medför lätt att arbetet känns utsiktslöst och det kan vara svårt att behålla en person på tjänsten. Att byta koordinator medför även att processen stannar upp. Mer tid gör även tjänsterna mer attraktiva. Förväntningen vid årsskiftet var att det skulle bli ga fler avstämningsmöten. Under perioden till genomfördes 14 avstämningsmöten. Under fem aktiva veckor i början av 2009 genomfördes sex avstämningsmöten, men efter detta lugnade det ner sig något. Några av de inbokade mötena avbokades. Jag är fortfarande av den åsikten att även Socialkontoret bör vara delaktiga i samverkan. Det anas redan att fler sjukskrivna deltagare kommer att behöva försörjningsstöd så singom när de inte längre har möjlighet till ersättning från Försäkringskassa eller arbetslöshetskassa. 15

16 Denna kontakt behöver dock inte bli lika intensiv som den med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, utan det torde räcka med en kontaktperson för att enkelt komma ikontakt med Socialkontoret. Samarbetet med psykiatrin i Skellefteå kommer förhoppningsvis att bli enklare framöver eftersom även de har fått en sjukskrivningskoordinator som är lätt att komma i kontakt med. Men problemet med tider för projektdeltagare som bör få kontakt med psykiatrin, även då det gäller sjukintyg, kvarstår. I diskussioner med landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa framkommer att samtliga är nöjda med koordinatorstjänsterna och att man gärna vill se en fortsättning. Från Försäkringskassans håll ser man en stor vinst med koordinatorer för att klara av samordningen. På landstinget märker man att läkare avlastas. Även sjuksköterskorna avlastas då de får färre telefonsamtal gällande sjukintyg och kan dessutom vidarebefordra till koordinatorn då dessa samtal ändå kommer in. Sekreterarna (som inte finns med i utvärderingen) på Hälsocentralen har mycket färre kontakter med patienter som kommer direkt till receptionen eller ringer för att få nytt sjukintyg eller vill komma i kontakt med läkare. Arbetsförmedlingen ser fördelen att komma i kontakt med koordinatorn som kan se över hur deltagarens rehabilitering och vårdhistorik ser ut. En diskussion om hur samarbetet med övriga myndigheter kan förbättras för samtliga hälsocentraler i Skellefteå Kommun förs, och på Försäkringskassan har man tagit beslutet att handläggare kommer att finnas till hands för samtliga hälsocentralers koordinatorer. Förhoppningsvis finns möjligheten att även kontaktpersoner från Arbetsförmedling och Kommun kan finnas till hands ute på de andra hälsocentralerna längre fram. Tack vare Samordningsförbundets insatser har koordinatorsfunktionen kunnat genomföras på 100 % vid, och detta har medfört att koordinatorn har arbetat annorlunda än övriga koordinatorer inom Skellefteå Kommun. Arbetet på Anderstorp är uppbyggt så att deltagarna i projektet, läkarna på Hälsocentralen och Försäkringskassans handläggare vet att koordinatorn finns till hands och är lätt att komma i kontakt med. Koordinatorsuppdraget kommer att fortsätta på en tjänst på 75 % åtminstone fram till årsskiftet 09/10. Frågan om var statistik hämtas måste också tas upp. Nu hämtas sjukskrivningsstatistiken från Västerbottens Läns Landstings lokala statistikportal, Diverportalen. Den mänskliga faktorn gör att denna portal inte blir ett säker att hämta statistiken från, eftersom den inte förs in kontinuerligt. Man kan även hämta statistik från journalföringssytemet BMS Cross, men detta skulle medföra felkällor, då personer inte alltid sjukskrivs från vår Hälsocentral. 16

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps VC Försäkringskassan

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting Halvårsrapport 2008-09-17 2008-12-31 Rapporten sammanställd av:

Läs mer

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen Samverkan Närsjukvård-Försäkringskassa- Arbetsförmedling- Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen Ett samverkansprojekt mellan Landstinget gm Anderstorps HC Försäkringskassan

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

SIN-projektet. (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare)

SIN-projektet. (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare) Samordningsförbundet i Skellefteå SIN-projektet (Särskild arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare) Ett samverkansprojekt mellan arbetsförmedlingen i Skellefteå och Skellefteå Kommun genom socialkontorets

Läs mer

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Inledning Tillväxt och välfärd är kommunicerande kärl. Tillväxt skapar förutsättningar för en utbyggd välfärd och en möjlighet

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro

Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro Revisionsrapport Granskning uppföljning av långtidssjukfrånvaro inom Eslövs kommun Maj 2008 Carl-Gustaf Folkeson, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning...1

Läs mer

Upprop för ett friskare Tidaholm

Upprop för ett friskare Tidaholm Upprop för ett friskare Tidaholm Delrapport från projektets första år april 2014 augusti 2015 Fotograf: Siewert Andersson Foto framsidan: Konsthallen under sommaren på Turbinhusön. Fotograf: Siewert Andersson

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering SLUTRAPPORT Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Syfte... 3 3. Mål... 3 4. Målgrupp... 4 5. Aktivitetsplan... 4 5.1 Fas 1... 4 5.2 Fas 2... 5

Läs mer

Vägen in ett motivations och rehabiliterande projekt

Vägen in ett motivations och rehabiliterande projekt Projektledare Catrin Nilsson, 010-119 21 46 2011-06-09 Vägen in ett motivations och rehabiliterande projekt Delrapport juni 2011 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande projekt som vilar på

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15

TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 TRISAM Lägesrapport för Samverkansprojektet för perioden 2015-08-01-2016-03-15 Sammanfattning Försäkringskassan har fått i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Region Gävleborg

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Försäkringskassan - roll och uppdrag

Försäkringskassan - roll och uppdrag Försäkringskassan - roll och uppdrag Försäkringskassan Åsa Smedberg Samverkansansvarig Småland Nordväst asa.smedberg@forsakringskassan.se Snabbfakta Statlig myndighet Betalar ut omkring 217 miljarder kronor

Läs mer

Årsrapport SAMMY-projektet (tidigare MCM)

Årsrapport SAMMY-projektet (tidigare MCM) Årsrapport SAMMY-projektet (tidigare MCM) Beskrivning av projektet Projektet syftar till att individer med komplexa behov (behov av stöd från flera enheter/myndigheter) ska få en snabb handläggningsprocess

Läs mer

Utvärdering Sjukskrivningskoordinators roll inom Landstinget i Kalmar län

Utvärdering Sjukskrivningskoordinators roll inom Landstinget i Kalmar län Projektrapport Utvärdering Sjukskrivningskoordinators roll inom Landstinget i Kalmar län ehälsoinstitutet Lisa Ericson 2013-05-31 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Mål 4 Material och metod 5 Resultat

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2011/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Kommentarer om Årsberättelse 2008 och tertialrapport 3 från SAMS

Kommentarer om Årsberättelse 2008 och tertialrapport 3 från SAMS SAMS-utvärdering Harry Petersson Med kompletterande anteckningar från Joakim Tranquist 2009-02-05 Kommentarer om Årsberättelse 2008 och tertialrapport 3 från SAMS 1. Inledning Det var intressant att läsa

Läs mer

Rehabiliterande undervisning

Rehabiliterande undervisning Rehabiliterande undervisning för SFI-elever Ett samverkansprojekt mellan Samordningsförbundet Umeå,VIVA Komvux/sfi, VIVA introduktion, Arbetsförmedlingen i Umeå, Västerbottens läns landsting/ Ersboda vårdcentral,

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement

Läs mer

ANALYSERAR 2005:23. Försäkringskassans metodundersökning 2004 En sammanfattning av åtta studier

ANALYSERAR 2005:23. Försäkringskassans metodundersökning 2004 En sammanfattning av åtta studier ANALYSERAR 2005:23 Försäkringskassans metodundersökning 2004 En sammanfattning av åtta studier Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för forskning och utveckling Pernilla Tollin

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN och BUDGET 2016-2018 Samordningsförbundet i Örnsköldsvik Beslutad av förbundsstyrelsen 2015-11-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING...1 2. INRIKTNING...2 3. MÅL OCH PRIORITERADE OMRÅDEN

Läs mer

Utvärdering FÖRSAM 2010

Utvärdering FÖRSAM 2010 Utvärdering av FÖRSAM genom deltagarintervjuer, Samordningsförbundet Göteborg Väster Innehåll 1. Bakgrund... 2 2. Metod... 2 2.1 Urval... 2 2.2 Intervjuerna... 2 2.3 Analys och resultat... 3 3. Resultat...

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 2011 DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 Samordningsförbundet i Sollefteå presenterar här verksamhet och ekonomi för perioden 1/1 30/6 2011 2 Innehållsförteckning Förbundets verksamhet. Styrelsen... 3 Finansierade

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Utsikten. Ett samverkansprojekt mellan Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting.

Utsikten. Ett samverkansprojekt mellan Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting. Utsikten Ett samverkansprojekt mellan Skellefteå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns landsting. Slutrapport Rapporten sammanställd av: Ingrid Selin Projektledare På uppdrag

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen?

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabiliteringsgarantin 2011 vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabilitering som sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen? 2016-12-16 1 (5) Avdelningen för Vård och omsorg Anna Östbom Frågor och svar Villkor 2 Funktion för koordinering 1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

Läs mer

Inflytandeprojektet. Delårsrapport 2008-09-01 2009-01-30. Samordningsförbundet Skellefteå. Rapporten sammanställd av:

Inflytandeprojektet. Delårsrapport 2008-09-01 2009-01-30. Samordningsförbundet Skellefteå. Rapporten sammanställd av: Inflytandeprojektet Ett samverkansprojekt mellan Föreningarnas Hus, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun via Handikappomsorgen och Västerbottens läns landsting via psykiatrin i Skellefteå.

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo.

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Helene Ottevik-Karlsson Rapport Datum 2014-06-13 Dnr SN13/45 Sida 1 (6) Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Projektansvariga Betty Svensson IFO chef Socialförvaltningen

Läs mer

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 ANALYSERAR 2006:12 Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för gemensamma försäkringsfrågor Ylva Rånge 08-786 98 60 ylva.range@forsakringskassan.se

Läs mer

Projektrapport Undvikbar slutenvård april- september 2014

Projektrapport Undvikbar slutenvård april- september 2014 Omsorgsförvaltningen 2014-09-30 Projektrapport Undvikbar slutenvård april- september 2014 Analysmedel från Region Skåne Eva Klang Vänerklint Innehåll 1. Bakgrund... 1 Syfte... 1 Metod... 1 2. Projektredovisning...

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun

RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Strängnäs kommun Projektplan Strängnäs 150702 Projektnamn RIGA (Rätt insats Gemensamt Ansvar) Projektägare LSG Individ- och familjeomsorgen Datum 150702 Bakgrund Målgruppen för detta projekt är de klienter som söker ekonomiskt

Läs mer

Aktuell information till sjukskrivningskoordinatorer och verksamhetschefer nr 2, oktober 2012

Aktuell information till sjukskrivningskoordinatorer och verksamhetschefer nr 2, oktober 2012 SjukskrivningsNytt Aktuell information till sjukskrivningskoordinatorer och verksamhetschefer nr 2, oktober 2012 Detta är årets andra nummer av Sjukskrivningsnytt, som riktar sig till Landstinget Kronobergs

Läs mer

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12 Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 A.K. Handlingsplan 2011 10 12 Handlingsplan för vård och stödsamordning i Heby, Älvkarleby,

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Se bilaga 1.

Uppdraget ska följa projektbeskrivningen i ansökan till uppdragsgivaren. Se bilaga 1. Samordningsförbundet Skellefteå 2007-03-13 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående projektet Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Arbetsgivare/Företagshälsovård i sjukskrivnings- och

Läs mer

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport Slutrapport Kirsti Kanttikoski 2010-03-25 Sammanfattning I samband med att social- och äldrenämnden antog en plan för samverkan mellan socialtjänsten, andra myndigheter och frivilligorganisationer och

Läs mer

TIA Till och I Arbete

TIA Till och I Arbete Projektledare TIA Till och I Arbete Datum Michael Berliner 08 2013-01-08 0480-450134 Verksamhetsrapport Projekt TIA 2012-01-01 2012-12-31 TIA Arbetsmarknadsenheten Adress Verkstadsgatan 3, 392 39 Kalmar

Läs mer

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA

Avsedd för. Samordningsförbundet RAR i Sörmland. Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA Avsedd för Samordningsförbundet RAR i Sörmland Datum April, 2010 TUNA-PROJEKTET MEDVERKAN I UTVÄRDERING AV PROJEKT TUNA TUNA-PROJEKTET Datum Reviderad 2010/04/27

Läs mer

Team samverkan. Joakim Tranquist MAJ 2015

Team samverkan. Joakim Tranquist MAJ 2015 - Team samverkan Joakim Tranquist MAJ 2015 [ Tranquist Utvä rdering Team Samverkan] 2 1. INLEDNING Vad gäller genomförandet av Team Fagerängen kan vi konstatera att det finns en stor uppslutning bakom

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET PERSONER SOM ÄR SJUKA OCH SAKNAR EN SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST 2013-03-01 2015-02-28.

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET PERSONER SOM ÄR SJUKA OCH SAKNAR EN SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST 2013-03-01 2015-02-28. SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTET PERSONER SOM ÄR SJUKA OCH SAKNAR EN SJUKPENNINGGRUNDANDE INKOMST 2013-03-01 2015-02-28. 1 Slutrapport för projektet personer som är sjuka och saknar en sjukpenninggrundande inkomst

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 5 Psykiatriska kliniken Kungälvs sjukhus avdelning 9 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm

Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm KM Sjöstrand 2009-06-07 Myrstigen förändring i försörjningsstatus, upplevd hälsa mm Myrstigen+ är till för dem som på grund av brister i svenska språket har svårast att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten

Läs mer

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman

Revisionsrapport. Elevhälsans arbete. Skellefteå kommun. Linda Marklund Robert Bergman Revisionsrapport Elevhälsans arbete Skellefteå kommun Linda Marklund Robert Bergman Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2015-04-27 PROJEKTPLAN FÖR Implementering av MAC-metodiken i Pilotmodell: Samordningsteam Västerås 2015-11-01 t o m 2016-06-30 Projektägare Västerås stad, AMA Arbetsmarknad Koordinatorer

Läs mer

Årsredovisning år 2013 för Samordningsförbundet Activus i Piteå

Årsredovisning år 2013 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Årsredovisning år 2013 för Samordningsförbundet Activus i Piteå Verksamhetens art och inriktning Samordningsförbundet Activus bedriver finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet inom Piteå kommuns

Läs mer

ANNAS OCH LARS HÄLSA

ANNAS OCH LARS HÄLSA ANNAS OCH LARS HÄLSA FÖR EN GOD FÖREBYGGANDE VÅRD I HALLAND Modell Senior alert Fastställd av Strategisk grupp 2012-11-30 HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE Lars besöker vårdcentralen Vårdcentral -

Läs mer

Konsekvensanalys kring den regiongemensamma elevenkäten

Konsekvensanalys kring den regiongemensamma elevenkäten SKRIVELSE Utbildningschefsnätverket 2016-04-22 ÄRENDE 7 Konsekvensanalys kring den regiongemensamma elevenkäten Inledning Den här konsekvensanalysen har tagits fram för att synliggöra olika aspekter som

Läs mer

Arbetsmarknadstorget Skellefteå

Arbetsmarknadstorget Skellefteå Arbetsmarknadstorget Skellefteå Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen Skellefteå och Skellefteå Kommun (gm. Kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning, Gymnasiekontoret, Socialkontoret -

Läs mer

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län

Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län Utvärdering av Tilläggsuppdrag Sjukgymnastik/Fysioterapi inom primärvården Landstinget i Uppsala län BAKGRUND Riksdagen fattade 2009 beslut om LOV Lag Om Valfrihetssystem (1). Denna lag ger landsting och

Läs mer

Ace Simulation AB. Utveckling av kunskapsflödet i företaget. Johan Nydén, Erik Sandlund och Tom Widerström. Linköpings universitet.

Ace Simulation AB. Utveckling av kunskapsflödet i företaget. Johan Nydén, Erik Sandlund och Tom Widerström. Linköpings universitet. Ace Simulation AB Utveckling av kunskapsflödet i företaget Johan Nydén, Erik Sandlund och Tom Widerström Linköping 2007-03-02 Sammanfattning Syftet med den här rapporten är att åskådliggöra hur ett företag

Läs mer

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor

Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor Rehabiliteringsrutin Fastställd av rektor 2015-11-24 Dnr 15/802 Personalenheten Karin Åhman Rehabiliteringsrutin Mål och arbetsgivarens ansvar Målet med rehabilitering är att så fort som möjligt få tillbaka

Läs mer

ställa sig bakom Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer

ställa sig bakom Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015 09 09 1 (5) HSN 1506-0788 Handläggare: Britt Arrelöv Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-11-03, p 8 Försäkringsmedicinska kommitténs rekommendationer

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Rehabiliteringsplan för patienter med gynekologisk cancer

Rehabiliteringsplan för patienter med gynekologisk cancer Rapportmall- Designprojekt Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP Rehabiliteringsplan för patienter med gynekologisk cancer EvaMarie Salvadores CHALMERS 1. Define (Definiera)

Läs mer

Pilotmodell: Samordningsteam Västerås

Pilotmodell: Samordningsteam Västerås Pilotmodell: Samordningsteam Västerås Rapporten avser tidsperiod 4, d.v.s. 2015-07-01 2015-12-31 Bente Eriksson Hollås och Catrin Nilsson Sammanfattning Under perioden som projektet pågått har deltagarna

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

MANUAL för samplanering i hemmet - Sigtuna

MANUAL för samplanering i hemmet - Sigtuna MANUAL för samplanering i hemmet - Sigtuna Bakgrund Då den enskilde behöver insatser från både socialtjänst och hälsooch sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en så kallad samordnad

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012

Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Anna Schölin Projektledare Lena Jadefeldt Slattery Projektledare Projekt Läkemedelsgenomgångar

Läs mer

Gemensamma Taget Vuxna

Gemensamma Taget Vuxna Gemensamma Taget Vuxna Ett samverkansprojekt mellan Umeå Kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Psykiatrin och Samordningsförbundet Delårsrapport 2008 2008-03-01 2008-09-15 Rapporten sammanställd

Läs mer

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning SVAR PÅ REGERINGSUPP 1 (26) Avdelningen för analys och prognos Karin Mattsson 69161/2011 Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid

Läs mer

Remissvar på Socialstyrelsens preliminära Nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevården. Kommunförbundet Skåne & Region Skåne

Remissvar på Socialstyrelsens preliminära Nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevården. Kommunförbundet Skåne & Region Skåne J U D A N Remissvar på Socialstyrelsens preliminära Nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevården 2014-06-16 Kommunförbundet Skåne & Region Skåne Den 4 juni på Sankt Gertrud i Malmö, fick cirka

Läs mer

Information. Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig

Information. Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig Jönköping 2012-04-11 Information Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig En kommunalisering av hemsjukvården har genomförts i flera län i landet men det har inte genomförts

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

fokus på anhöriga nr 20 dec 2011

fokus på anhöriga nr 20 dec 2011 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 20 dec 2011 Anhöriga i stort behov av eget stöd En enkät som föreningen Attention i våras skickade ut till sina medlemmar visade att få anhöriga känner till bestämmelsen

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Slutrapport. Levnadsvanor. alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat. - dokumentation i hälsobladet 2012-09-03. www.lio.se

Slutrapport. Levnadsvanor. alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat. - dokumentation i hälsobladet 2012-09-03. www.lio.se Slutrapport Levnadsvanor - dokumentation i hälsobladet alkohol, tobak, fysisk aktivitet och mat 2012-09-03 www.lio.se 2012-09-03 Dokumentation av levnadsvanor i Cosmic Hälsobladet Bakgrund Sedan 2009 har

Läs mer

Kvalitetsberättelse för vårdgivare

Kvalitetsberättelse för vårdgivare Kvalitetsberättelse för vårdgivare År 2013 Upprättad 2013-01-31 BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Mål /strategier 2013 4 Organisatoriskt ansvar för kvalitetssäkringsarbetet

Läs mer

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun

Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun 2011-04-13 Vv 172/2010 Rev. 2011-10-04, 2011-11-29, 120214 Riktlinje för rehabilitering i hemmet Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Grundkomponenter...3 Definition av rehabilitering...4

Läs mer

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé PATIENT- OCH NÄRSTÅENDEUTBILDNING MED HÖG DELAKTIGHET 1 Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet För

Läs mer

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte NFT 3/1995 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund I det följande presenteras några tankar kring de nordiska

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead

Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Kvalitetsberättelse 2015 Medihead Inledning och verksamhetsbeskrivning: Medihead ett privat hemtjänst och assistansföretag, med mångkulturell inriktning (främst till persisk-, arabisk- och kurdisk- talande

Läs mer

Några deltagares tankar om Enter

Några deltagares tankar om Enter Några deltagares tankar om Enter Ganska långt över mina förväntningar innan jag blev deltagare i projektet. Bra struktur, klara mål och individanpassade aktiviteter. Tummen upp för Enter och min handledare.

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost för. DISA-processen (DISA står för Diagnosgrupp I Samarbete)

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost för. DISA-processen (DISA står för Diagnosgrupp I Samarbete) Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost för DISA-processen (DISA står för Diagnosgrupp I Samarbete) Bakgrund 2011 presenterade Rehabiliteringsrådet sitt slutbetänkande Statens Offentliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 2015-03-16 Verksamhetsområde Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Diarienummer: VON 2014/1040 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör

Läs mer

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011

Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 1 (44) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans uppföljning av sjukförsäkringsreformen Delredovisning juni 2011 2 (44) Sammanfattning I juli 2008 ändrades reglerna inom sjukförsäkringen.

Läs mer

En 4-R analys av Navigator

En 4-R analys av Navigator En 4-R analys av Navigator 1 4-R analys av Navigator I juli 2009 tog Dan Humble, processtödjare (Regional kontaktperson för jämställdhetsintegrering) för Mellersta Norrland, kontakt med oss på Navigator,

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Umeå kommun. Årsrapport 2007

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Umeå kommun. Årsrapport 2007 Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och Umeå kommun. Årsrapport 2007 2007-03-01 2007-12-31 Rapporten sammanställd av: Wilhelm Franklin Cecilia Ökvist Lennart Persson På uppdrag

Läs mer

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele

Kastellskolan Elevhälsoplan 2012-2013 antagen 201211, reviderad 20130911 Claesson Schéele Elevhälsoplan Kastellskolan 2013-2014 Skolans arbete ska vila på en grund av kunskap om vad som främjar elevens lärande och utveckling. Styrdokumenten för skolan är tydliga med att alla elever ska få den

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10)

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1. SAMMANFATTNING FINSAM - Finansiella samordningsförbundet Den 1 januari 2004 antogs en lag om finansiell samordning (Lag 2003:1210) som möjliggör

Läs mer

SLUTRAPPORT FRÅN ENHETEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND, HALMSTAD PILOTPROJEKTET KRING NOLLPLACERADE 120101 130630

SLUTRAPPORT FRÅN ENHETEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND, HALMSTAD PILOTPROJEKTET KRING NOLLPLACERADE 120101 130630 UTBILDNINGS- & ARBETSMARKNADS- FÖRVALTNINGEN SLUTRAPPORT FRÅN ENHETEN FÖR EKONOMISKT BISTÅND, HALMSTAD PILOTPROJEKTET KRING NOLLPLACERADE 120101 130630 Pilotprojektet kring nollplacerade individer initierades

Läs mer

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Äldre och läkemedel Slutrapport Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Sammanfattning Under 2013 har projektet Äldre och läkemedel pågått och FoUrum har haft en projektledare avsatt för området på 25 %. Projektet

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014

Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-05-26 Diarienummer SCN-2015-0180 Socialnämnden Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 Förslag

Läs mer