Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag"

Transkript

1 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation mellan vården, patient och närstående, ökar patientens och de närståendes möjligheter till delaktighet och därmed stärker patientens ställning i vården. Ett av RCC:s mål är att alla cancerpatienter ska ha tillgång till en kontaktsjuksköterska för att förbättra omhändertagandet, kontinuiteten och öka tryggheten för patienten och närstående. Cancerfonden har genomfört en webbaserad enkät bland landets kontaktsjuksköterskor. Syftet var att få en bild av hur kontaktsjuksköterskor uppfattar sin situation och i vilken utsträckning systemet med kontaktsjuksköterskor slagit rot på kliniker och sjukhus. Enkäten skickades ut via regionala cancercentrums nationella arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor. Sammanlagt för riket distribuerades 1128 enkäter och 567 svar inkom en svarsfrekvens på ca 50 procent. Ungefärligt antal kontaktsjuksköterskor/ invånare Sjukvårdsregion: Norr 10 Stockholm-Gotland 7 Sydöst 28 Syd 10 Uppsala-Örebro 11 Väst 12 Postadress Besöksadress Register och vårdprogram Annika Solbreck Akademiska sjukhuset Uppsala Science Park Tel: Tel: UPPSALA Dag Hammarskjölds v 54 A Fax:

2 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 2 (17) I Uppsala-Örebro sjukvårds region deltog alla landsting/regioner i enkätundersökningen förutom Örebro. I deltagande landsting/regioner identifierades 223 kontaktsjuksköterskor. 193 enkäter skickades ut och det inkom 81 enkäter. En svarsfrekvens på 41 procent. I tre av enkäterna saknas uppgifter om landstingstillhörighet. Dessa tre enkätsvar är därför endast medräknade i den totala procenträkningen. Utskickade enkäter: Inkomna enkäter: Cancerincidens 2013 Dalarna 45 st Dalarna 27 st 1744 Gävleborg 41 st Gävleborg 7 st 1794 Uppsala 12 st Uppsala 8 st 2012 Södermanland 12 st Södermanland 5 st 1743 Värmland 57 st Värmland 13 st 1790 Västmanland 26 st Västmanland 18 st 1652 Örebro 0 st Örebro 0 st 1575 Fem landsting och två regioner 2 miljoner invånare Två universitetssjukhus Akademiska sjukhuset i Uppsala Universitetssjukhuset Örebro Fem länssjukhus Eskilstuna Falun Gävle Karlstad Västerås 18 länsdelssjukhus 250 vård-/hälsocentraler 2 helikoptrar

3 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 3 (17) SKL och RCC:s har gemensamma tagit fram en beskrivning av kontaktsjuksköterskans roll och uppgifter. är tydligt namngiven för patienten. har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt när han/hon inte är tillgänglig. informerar om kommande steg. förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov. ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion. vägleder till psykosocialt stöd vid behov. säkerställer patientens delaktighet och inflytande i sin vård. bevakar aktivt ledtider. Kontaktsjuksköterskan har dessutom ett tydligt skriftligt uppdrag. kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess. ansvar för att en individuell skriftlig vårdplan upprättas (även om den kan upprättas av andra). ansvar för aktiva överlämningar till en ny kontaktsjuksköterska. uppgiften att delta i multidisciplinära ronder/möten ENKÄTSVAR Har du i din roll som kontaktsjuksköterska fått ett tydligt skriftligt uppdrag? Riket: RCC UÖ: Ja 48% 37% Nej 47% 61% Vet ej 3% 2% Att ha ett tydligt uppdrag är en av grundpelarna för att kunna sköta jobbet som kontaktsjuksköterska. Genom att beskriva ansvar och avgränsningar tydliggörs vilket stöd patienterna ska förvänta sig av kontaksjuksköterskan. Det är också viktigt för att alla patienter ska få likvärdig och högkvalitativ vård, oavsett bostadsort och socialekonomisk ställning

4 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 4 (17) Har du erbjudits tillräcklig utbildning för att kunna sköta ditt jobb som kontaktsjuksköterska? Riket: RCC UÖ Ja 53% 40% Nej 32% 39% Vet ej 14% 19% Hela 19 procent svarar vet ej på frågan om de fått tillräcklig utbildning för att kunna sköta sitt jobb som kontaksköterska. Möjligen är detta ett uttryck för att deras uppdrag inte är tillräckligt beskrivet Upplever du att alla patienter som så önskar får tillgång till en kontaktsjuksköterska och en individuell vårdplan? Riket: RCC UÖ Ja 49% 50% Nej 41% 37% Vet ej 9% 2% Sedan 2010 har alla patienter en lagstadgad rätt till en fast vårdkontakt. Den nya patientlagen som gäller från januari 2015 stärker dessutom vårdgivarens informationsplikt gentemot patienten I den nya patientlagen ges patienten en stark rättighet till information om planeringen av vården. Enligt RCC bör alla patienter i cancervården ha en individuell, skriftlig vårdplan Min vårdplan. En egen vårdplan ökar möjligheten till delaktighet och självbestämmande. Det grundläggande med den individuella vårdplanen är att den ska ta sin utgångspunkt i patientens behov i stället för organisationens förutsättningar. Inom ramen för SKL:s arbete Ännu bättre cancervård, har en grundmodell tagits fram. Denna kan användas som utgångspunkt för fortsatt utveckling inom rikets sex regionala cancercentrum. Pågående projekt i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion Uppdrag-/utbudsutbildning Kontaktsjuksköterska i cancervård 7,5hp startar i Uppsala- Örebro region under hösten Först ut är lärosätet i Karlstad följt av Uppsala. Örebro och Falun planerar att starta uppdrag-/utbudsutbildningen En studie pågår med undersökning av patientens upplevelse av Min vård plan. En studie pågår med undersökning av kontaktsjuksköterskefunktionen ur patientens perspektiv.

5 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 5 (17) Förslag på kommande projekt i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion En översyn kommer göras av regionens uppdragsbeskrivningar för kontaktsjuksköterskan. En mall för uppdragsbeskrivningen läggs upp på RCC:s hemsida där även redan framtagna uppdragsbeskrivningar kommer finnas som goda exempel. I enkätsvaren framkommer att regionens kontaktsjuksköterskor efterfrågar mer tid för att kunna utföra sitt uppdrag. Att driva denna efterfrågan blir ett fortsatt uppdrag för gruppen.

6 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 6 (17) Nedan redovisas respektive landsting/regions kontaktsjuksköterskors svar på enkätfrågorna 1-11 inklusive utvalda kommentarer. Från fråga 12 redovisas samtliga kommentarer. DALARNA Enkäten har skickats till 45 kontaktsjuksköterskor, 27 har svarat 1. Har du i din roll som kontaktsjuksköterska fått ett tydligt skriftligt uppdrag? 12 av 27 svarar ja. Kommentar: Jag har ingen arbetsbeskrivning men landstinget har definierat vad en KSSK ska göra. 2. Har du erbjudits tillräcklig utbildning för att kunna sköta ditt jobb som kontaktsjuksköterska? 11 av 27 svarar ja. 3. Utför du ditt arbete som kontaktsjuksköterska på heltid? 8 av 27 svarar ja. Kommentar: Är alltid tillgänglig för patienterna på telefon under dagtid. 4. Hur stor del av din arbetstid (i procent) arbetar du som kontaktsjuksköterska? Från 5-60% Kommentar: Ingår i mitt dagliga jobb. Varierar. Efter behov. Inte mycket alls, bara några % och inte varje vecka. 5. Är tiden som är avsatt för uppgiften som kontaktsjuksköterska tillräcklig? 12 av 27 svarar ja. 6. Upplever du att alla patienter som så önskar får tillgång till en kontaktsjuksköterska och en individuell vårdplan? 17 av 27 svarar ja. 7. Deltar du i multidisciplinära ronder och möten? 15 av 27 svarar ja. 8. Ingår du i ett nätverk med andra kontaktsjuksköterskor? 18 av 27 svarar ja. 9. Är aktiva överlämningar tydligt definierade i patientprocessen? 10 av 27 svarar ja. 10. Har du möjlighet att fullfölja ditt ansvar för upprättande av en individuell skriftlig vårdplan? 13av 27 svarar ja.

7 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 7 (17) 11. Upplever du att ditt arbete speglar de nedanstående åtta punkter som beskriver en kontaktsjuksköterskas roll och arbetsuppgifter? a) Är tydligt namngiven för patienten 25 av 27 svarar ja. b) Har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt om du själv inte är tillgänglig 21 av 27 svarar ja. c) Informerar patienten om kommande steg i behandlingen 22 av 27 svarar ja. d) Förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov 24 av 27 svarar ja. e) Ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion 23 av 27 svarar ja. f) Vägleder till psykosocialt stöd vid behov 24 av 27 svarar ja. g) Säkerställer patientens delaktighet och inflytande över sin vård 15 av 27 svarar ja. h) Aktivt bevakar ledtider 14 av 27 svarar ja. 12. Om du hade möjlighet att genomföra någon form av förbättring. Vad skulle du göra då? - Avsatt tid för kontaktsjuksköterskearbetet. Viktigast är att patienten känner trygghet. - Bättre struktur på rutiner kring våra cancerpatienter - Förbättra samarbetet mellan kirurg och onkologmottagning - Ha möjligheten att arbeta mer tid som enbart kontaktsköterska. - Bättre överlämning till andra enheter. Vara närvarande vid varje nybesök och uppföljande besök - Viktigt med kontinuitet vid bokningar - Avsatt tid för kontaktsjuksköterskans uppgifter och skriva klara rutiner inom arbetsgruppen. - Tydlig arbetsbeskrivning

8 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 8 (17) Gävleborg Enkäten har skickats till 41 kontaktsjuksköterskor, 7 har svarat 1. Har du i din roll som kontaktsjuksköterska fått ett tydligt skriftligt uppdrag? 4 av 7 svarar ja. 2. Har du erbjudits tillräcklig utbildning för att kunna sköta ditt jobb som kontaktsjuksköterska? 2 av 7 svarar ja. 3. Utför du ditt arbete som kontaktsjuksköterska på heltid? 2 av 7 svarar ja. Kommentar: Har dåligt med avsatt tid för mitt arbete som kontaktsjuksköterska Just nu inte alls då vi saknar resurser för detta. 4. Hur stor del av din arbetstid (i procent) arbetar du som kontaktsjuksköterska? Från 10-75% Kommentar: Har avsatt tid en förmiddag eller eftermiddag var 4:e/5:e vecka. Vilket inte blir många procent. Får pussla. 5. Är tiden som är avsatt för uppgiften som kontaktsjuksköterska tillräcklig? 1 av 7 svarar ja. 6. Upplever du att alla patienter som så önskar får tillgång till en kontaktsjuksköterska och en individuell vårdplan? 4 av 7 svarar ja. Kommentar: KSSK ja. Individuell vårdplan nej. Men vårdplan ja. 7. Deltar du i multidisciplinära ronder och möten? 7 av 7 svarar ja. 8. Ingår du i ett nätverk med andra kontaktsjuksköterskor? 6av 7 svarar ja. 9. Är aktiva överlämningar tydligt definierade i patientprocessen? 5 av 7 svarar ja. 10. Har du möjlighet att fullfölja ditt ansvar för upprättande av en individuell skriftlig vårdplan? 1 av 7 svarar ja. 11. Upplever du att ditt arbete speglar de nedanstående åtta punkter som beskriver en kontaktsjuksköterskas roll och arbetsuppgifter? a) Är tydligt namngiven för patienten -7 av 7 svarar ja b) Har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt om du själv inte är tillgänglig 7 av 7 svarar ja.

9 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 9 (17) c) Informerar patienten om kommande steg i behandlingen 7 av 7 svarar ja. d) Förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov 6 av 7 svarar ja. e) Ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion 7 av 7 svarar ja. f) Vägleder till psykosocialt stöd vid behov 4 av 7 svarar ja. g) Säkerställer patientens delaktighet och inflytande över sin vård -2 av 7 svarar ja. h) Aktivt bevakar ledtider 5 av 7 svarar ja. 12. Om du hade möjlighet att genomföra någon form av förbättring. Vad skulle du göra då? - Önskar att jag hade mer tid att få jobba mer strukturerat med fler patienter, nu är det bara vissa - som får mer utförlig strukturerad vård. - Bättre inskrivningssamtal, tydligare uppföljning i välmående/omvårdnads-perspektivet. - Vi ger en ny kallelse till patienten varje gång patienten är på sjukhuset. Vet precis när nästa behandling, återbesök mm blir. Det ända glapp vi har nu är till strålningen som ännu inte kan lämna ut en kallelse i förtid. - Jag skulle vilja ha mer tid för att kunna hinna ha cancerrehabilitering med patienterna. Det hinner jag inte nu. - Skulle vilja ha mer tid för att gå igenom vårdplanen med patienten

10 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 10 (17) UPPSALA - Enkäten har skickats till 12 kontaktsjuksköterskor, 8 har svarat 1. Har du i din roll som kontaktsjuksköterska fått ett tydligt skriftligt uppdrag? 2 av 8 svarar ja. Kommentarer: Fungerar inte optimalt. Fått skriva min egen arbetsbeskrivning. 2. Har du erbjudits tillräcklig utbildning för att kunna sköta ditt jobb som kontaktsjuksköterska? 5 av 8 svarar ja. Kommentarer: Saknar dock utbildning i samtalsmetodik. 3. Utför du ditt arbete som kontaktsjuksköterska på heltid? 4 av 8 svarar ja. Kommentarer: De fyra som svarat nekande arbetar ca 50 % som KSSK. 4. Hur stor del av din arbetstid (i procent) arbetar du som kontaktsjuksköterska? Ca 50 %. 5. Är tiden som är avsatt för uppgiften som kontaktsjuksköterska tillräcklig? 3 av 8 svarar ja. 6. Upplever du att alla patienter som så önskar får tillgång till en kontaktsjuksköterska och en individuell vårdplan? 4 av 8 svarar ja. Kommentarer: Vi erbjuder det vi har det vill säga en vårdplan som inte är helt färdigarbetad. 7. Deltar du i multidisciplinära ronder och möten? 8 av 8 svarar ja. 8. Ingår du i ett nätverk med andra kontaktsjuksköterskor? 8 av 8 svarar ja. Kommentarer: Både regionalt och nationellt. 9. Är aktiva överlämningar tydligt definierade i patientprocessen? 2 av 8 svarar ja. Kommentarer: Vi har muntlig överlämning där vi rapporterar till bröstsjuksköterska på onkologen. 10. Har du möjlighet att fullfölja ditt ansvar för upprättande av en individuell skriftlig vårdplan? 2 av 8 svarar ja. Kommentar: Sammantaget är svaret nekande detta på grund av tidsbrist.

11 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 11 (17) 11. Upplever du att ditt arbete speglar de nedanstående åtta punkter som beskriver en kontaktsjuksköterskas roll och arbetsuppgifter? a. Är tydligt namngiven för patienten 8 av 8 svarar ja. b. Har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt om du själv inte är tillgänglig 8 av 8 svarar ja. c. Informerar patienten om kommande steg i behandlingen - 7 av 8 svarar ja. d. Förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov -8 av 8 svarar ja. e. Ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion - 7 av 8 svarar ja. f. Vägleder till psykosocialt stöd vid behov - 8 av 8 svarar ja. g. Säkerställer patientens delaktighet och inflytande över sin vård - 5 av 8 svarar ja. h. Aktivt bevakar ledtider - 6 av 8 svarar ja. 12. Om du hade möjlighet att genomföra någon form av förbättring. Vad skulle du göra då? - Göra kuratorn mer synlig i processen för patienten. Har fört fram önskemål om att kuratorn ska ta kontakt med bröstcancerpatienten om de har minderåriga barn hemma för att stötta dem i att våga berätta för barnen. - Kunna erbjuda tidig rehabilitering för patienten. Idag är det mesta centrerat till onkologen. Planer finns (ännu på diskussionsbas) på att starta upp patientgruppsinformation på kirurgen tillsammans med kontaktsjuksköterskan, lymfterapeut, sjukgymnast, patientföreningen och eventuell endokrinkirurg. - Se över rutiner så att vi deltar på alla PAD besked. - Starta upp en sköterskemottagning, erbjuda återbesök och mottagningsverksamhet för livskvalitetfrågor. Jag vill också förbättra det psykosociala omhändertagandet och arbeta mer familjecentrerat. - Försöka få en bättre kontroll på de diagnoser som inte har säker handläggning med närvarande kontaktsjuksköterska idag, analcancer, NET, lymfom med flera. - Vill gärna få in fler kontaktsjuksköterskor på onkologkliniken så vi kan få en aktiv överlämning när patienten ska få sin neoadjuvanta behandling.

12 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 12 (17) Södermanland Enkäten har skickats till 12 kontaktsjuksköterskor, 5 har svarat 1. Har du i din roll som kontaktsjuksköterska fått ett tydligt skriftligt uppdrag? 0 av 5 svarat ja. 2. Har du erbjudits tillräcklig utbildning för att kunna sköta ditt jobb som kontaktsjuksköterska? 0 av 5 svarat ja. 3. Utför du ditt arbete som kontaktsjuksköterska på heltid? 0 av 5 svara ja. Kommentar: Just nu inte alls då vi saknar resurser för detta. 4. Hur stor del av din arbetstid (i procent) arbetar du som kontaktsjuksköterska? 2 har svarat 50 % 5. Är tiden som är avsatt för uppgiften som kontaktsjuksköterska tillräcklig? 2 av 5 svarar ja. 6. Upplever du att alla patienter som så önskar får tillgång till en kontaktsjuksköterska och en individuell vårdplan? 2 av 5 svarar ja. 7. Deltar du i multidisciplinära ronder och möten? 4 av 5 svarar ja. 8. Ingår du i ett nätverk med andra kontaktsjuksköterskor? 0 av 5 svarar ja. 9. Är aktiva överlämningar tydligt definierade i patientprocessen? 0 av 5 svarar ja. 10. Har du möjlighet att fullfölja ditt ansvar för upprättande av en individuell skriftlig vårdplan? 2 av 5 svarar ja. Kommentar: Vi har ingen ännu men snart. Tidsbrist. 11. Upplever du att ditt arbete speglar de nedanstående åtta punkter som beskriver en kontaktsjuksköterskas roll och arbetsuppgifter? a) Är tydligt namngiven för patienten 5 av 5 svarar ja. b) Har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt om du själv inte är tillgänglig 5 av 5 svarar ja. c) Informerar patienten om kommande steg i behandlingen 4 av 5 svarar ja. d) Förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov 4 av 5 svarar ja. e) Ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion 2 av 5 svarar ja. f) Vägleder till psykosocialt stöd vid behov 4 av 5 svarar ja.

13 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 13 (17) g) Säkerställer patientens delaktighet och inflytande över sin vård 2 av 5 svarar ja. h) Aktivt bevakar ledtider 2 av 5 svarar ja. Kommentar: Det ända vi idag förmedlar till patienten är en mapp med information om vart patienten kan vända sig vid behov. Där finns namn och telefonnummer till sjuksköterskorna på mottagningen. 12. Om du hade möjlighet att genomföra någon form av förbättring. Vad skulle du göra då? - Mer avsatt tid - Hoppas på att få resurser så vi kanarbeta som kontaktsjuksköterskor och få utbildning för detta.

14 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 14 (17) VÄRMLAND Enkäten har skickats till 57 kontaktsjuksköterskor, 13 har svarat 1. Har du i din roll som kontaktsjuksköterska fått ett tydligt skriftligt uppdrag? 6 av 13 svarar ja. Kommentar: Finns ännu inte ett skriftligt uppdrag. 2. Har du erbjudits tillräcklig utbildning för att kunna sköta ditt jobb som kontaktsjuksköterska? 7 av 13 svarar ja. 3. Utför du ditt arbete som kontaktsjuksköterska på heltid? 4 av 13 svarar ja. 4. Hur stor del av din arbetstid (i procent) arbetar du som kontaktsjuksköterska? Från 10-50% Kommentar: En dag varannan vecka (om det är möjligt för avdelningen). 5. Är tiden som är avsatt för uppgiften som kontaktsjuksköterska tillräcklig? 6 av 13 svarar ja. Kommentar: För tillfället ja. Jag är ensam på heltid. Det krävs två. 6. Upplever du att alla patienter som så önskar får tillgång till en kontaktsjuksköterska och en individuell vårdplan? 6 av 13 svarar ja. Kommentar: De flesta av patienterna erbjuds en kontaktsjuksköterska. Arbetat med införandet av min vårdplan har inte kommit igång alls på flera platser. Har inte börjat göra vårdplaner alls. 7. Deltar du i multidisciplinära ronder och möten? 7 av 13 svarar ja. 8. Ingår du i ett nätverk med andra kontaktsjuksköterskor? 10 av 13 svarar ja. 9. Är aktiva överlämningar tydligt definierade i patientprocessen? 4 av 13 svarar ja. 10. Har du möjlighet att fullfölja ditt ansvar för upprättande av en individuell skriftlig vårdplan? 3 av 13 svarar ja.

15 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 15 (17) 11. Upplever du att ditt arbete speglar de nedanstående åtta punkter som beskriver en kontaktsjuksköterskas roll och arbetsuppgifter? a) Är tydligt namngiven för patienten 11 av 13 svarar ja. b) Har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt om du själv inte är tillgänglig. 11 av 13 svarar ja. c) Informerar patienten om kommande steg i behandlingen. 10 av 13 svarar ja. d) Förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov. 11 av 13 svarar ja. e) Ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion. 11 av 13 svarar ja. f) Vägleder till psykosocialt stöd vid behov. 11 av 13 svarar ja. g) Säkerställer patientens delaktighet och inflytande över sin vård. 9 av 13 svarar ja. h) Aktivt bevakar ledtider. 7 av 13 svarar ja. 12. Om du hade möjlighet att genomföra någon form av förbättring. Vad skulle du göra då? - Avsatt tid och en som hoppar in för min kollega nu när hon är hemma. - Informationsmaterial till patienter inför behandling för att visa. Ex. bildmaterial. - Mer samarbete i team. Saknar kuratorns tankar i mitt arbete. Samla familjen runt patienten så de involveras mer i tidigare skede. - Att vi kan ge patienten nästa tid till onkologen. Annars så har patienten alltid nästa tid klar vid sina besök på bröstcentrum - Starta samtalsgrupper för anhöriga. - Förbättra mellan kirurgi och onkolog - Förändra uppföljning/återbesöksrutiner så att jag hr möjlighet att närvara samt att vi behöver ytterligare en tjänst. - Organisera funktionen t ex med avsatt tid, följa uppdragets funktion. Utbildning. - Arbeta 100 % som kontaktsjuksköterska för att med större säkerhet kunna följa upp patienten och bättre strukturera upp rutiner.

16 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 16 (17) Västmanland - Enkäten har skickats till 26 kontaktsjuksköterskor, 18 har svarat 1. Har du i din roll som kontaktsjuksköterska fått ett tydligt skriftligt uppdrag? 5 av 18 svarar ja 2. Har du erbjudits tillräcklig utbildning för att kunna sköta ditt jobb som kontaktsjuksköterska? 8 av 18 har svarat ja. 3. Utför du ditt arbete som kontaktsjuksköterska på heltid? 1 av 18 svarar ja. 4. Hur stor del av din arbetstid (i procent) arbetar du som kontaktsjuksköterska? 10-50% Kommentar: Har ingen tjänst, utan har en förmiddag i veckan avsatt för detta arbete. Har ingen tjänst för detta, fått en halv dag i veckan annars går vi ifrån vårt arbete. 25 % av min arbetstid är kontaktsjuksköterskeuppgifter. 5. Är tiden som är avsatt för uppgiften som kontaktsjuksköterska tillräcklig? 0 av 18 svarar ja. 6. Upplever du att alla patienter som så önskar får tillgång till en kontaktsjuksköterska och en individuell vårdplan? 8 av 18 svarar ja. Kommentar: Alla nya patienter träffar oss och får en individuell vårdplan. Alla med cancer får en kontaktsjuksköterska inom vår verksamhet. 7. Deltar du i multidisciplinära ronder och möten? 11 av 18 svarar ja. Kommentar: Inte alltid vi är flera som delar den sysslan. 8. Ingår du i ett nätverk med andra kontaktsjuksköterskor? 11 av 18 svarar ja. Kommentar: Önskar alla fick chans att gå. Ja, både regionalt och lokalt. 9. Är aktiva överlämningar tydligt definierade i patientprocessen? 3 av 18 svarar ja. Kommentar: Onkologkliniken har inga kontaktsjuksköterskor för patienter med kolorektalcancer, endast behandlande sköterka på dagvården så vi på kirurgkliniken fungerar som kontaktsjuksköterskor från första besöket här, genom den neoadjuvanta behandlingen till operation. 10. Har du möjlighet att fullfölja ditt ansvar för upprättande av en individuell skriftlig vårdplan? 11 av 18 svarar ja.

17 REGIONALT CANCERCENTRUM UPPSALA ÖREBRO 17 (17) 11. Upplever du att ditt arbete speglar de nedanstående åtta punkter som beskriver en kontaktsjuksköterskas roll och arbetsuppgifter? a) Är tydligt namngiven för patienten 13 av 18 svarar ja. b) Har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt om du själv inte är tillgänglig 14 av 18 svarar ja. c) Informerar patienten om kommande steg i behandlingen 13 av 18 svarar ja. d) Förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov 14 av 18 svarar ja. e) Ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion 14 av 18 svarar ja. f) Vägleder till psykosocialt stöd vid behov 14 av 18 svarar ja. g) Säkerställer patientens delaktighet och inflytande över sin vård 13 av 18 svarar ja. h) Aktivt bevakar ledtider 13 av 18 svarar ja. 12 Om du hade möjlighet att genomföra någon form av förbättring. Vad skulle du göra då? - Mer samarbete mellan olika kliniker - Fler kontaktsjuksköterskor på onkologen. Alla diagnosgrupper får ingen där. - Bättre och mer strukturerade överlämningar. - Överlämningen mellan opererande klinik och uppföljande klinik. - Möjliggöra för kontaktsjuksköterskan att få arbeta fullt ut med sitt uppdrag! - Förbättra det aktiva överlämnandet, mer sammarbete med avdelning och för de inneliggande cancerpatienterna.

Alla tjänar på ett starkt team!

Alla tjänar på ett starkt team! Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med olika aktörer för att skapa en jämlik, patientfokuserad och effektiv cancervård. I Sverige

Läs mer

Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015

Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015 Datum: 2015-04-27 Dnr: LTV150519 Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015 JONAS LOSTELIUS ENHETEN FÖR KUNSKAPSSTYRNING OCH UTBILDNING 2 (12) INNEHÅLL

Läs mer

Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården

Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården ETT UTVECKLINGSARBETE INOM ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården DELRAPPORT 2011 1 Sammanfattning Insatser för fler kontaktsjuksköterskor eller motsvarande inom cancervården är

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient?

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Janssen Nyhetsbrev Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Förord Under årets Almedalsvecka var Janssen självklart på plats. Vi anordnade två populära seminarier

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2

Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 168, Allmänpsykiatrisk slutenvård PIVA, Landstinget i Värmland Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus

Läs mer

Återrapportering - Aktivitetsplan 2014 Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion

Återrapportering - Aktivitetsplan 2014 Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion 1 (6) Återrapportering - Aktivitetsplan 2014 Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion Bakgrund Samverkansnämnden fastställde vid sammanträdet den 7 februari 2011 verksamhetsplanen för perioden

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Information. Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig

Information. Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig Jönköping 2012-04-11 Information Fördjupad uppföljning av Kom Hem vård, omsorg och rehabilitering nära dig En kommunalisering av hemsjukvården har genomförts i flera län i landet men det har inte genomförts

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Uppföljning arbetssättet pulsmöten/pulstavlor

Uppföljning arbetssättet pulsmöten/pulstavlor Uppföljning arbetssättet pulsmöten/pulstavlor Inledning Inför sommaren 2013 beslutade sjukhusledningen och verksamhetscheferna om införande av ett arbetssätt med pulsmöten/pulstavlor på samtliga vårdavdelningar

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården

Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården Kontaktsjuksköterskor inom blodcancervården Rapport 2012 2 (6) Sammanfattning Alla cancerpatienter ha tillgång till en kontaktsjuksköterska eller motsvarande, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Läs mer

Stöd under cancerbehandlingen för hela din livssituation. Cancerrehabilitering

Stöd under cancerbehandlingen för hela din livssituation. Cancerrehabilitering Stöd under cancerbehandlingen för hela din livssituation Cancerrehabilitering Denna text är framtagen av RCC Stockholm Gotland i samarbete med patientföreträdare och faktagranskad av professioner inom

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas

Läs mer

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 1 (8) Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 Uppdraget Vårdprocessgrupperna för urologiska och gynekologiska tumörsjukdomar och specialitetsråden för urologi

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2015-01-07 Vår referens Emil Svensson Utvecklingssekreterare emil.svensson@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFS-2015-21 Sammanfattning

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Projekt Ökad patientmedverkan 10 frågor till 60 patienter nationellt. 2013-2014 HAKIR. (handkirurgiskt kvalitetsregister)

Projekt Ökad patientmedverkan 10 frågor till 60 patienter nationellt. 2013-2014 HAKIR. (handkirurgiskt kvalitetsregister) Projekt Ökad patientmedverkan 10 frågor till 60 patienter nationellt. 2013-2014 HAKIR (handkirurgiskt kvalitetsregister) Ett samarbete mellan Södersjukhuset AB Linköpings Universitetssjukhus Skånes universitetssjukhus

Läs mer

Du som har eller har haft cancer. Hur påverkas du ekonomiskt och socialt?

Du som har eller har haft cancer. Hur påverkas du ekonomiskt och socialt? Du som har eller har haft cancer. Hur påverkas du ekonomiskt och socialt? Berätta i vår undersökning! Enkäten utförs av Tack för att du tar dig tid att besvara detta frågeformulär. Syftet med undersökningen

Läs mer

Cancerrehabilitering i vårdprocesser

Cancerrehabilitering i vårdprocesser ARBETSMATERIAL/DISKUSSIONSUNDERLAG Cancerrehabilitering i vårdprocesser Barbro Arvidsson, barbro.arvidsson@orebroll.se och Anna Kling, anna.kling@orebroll.se Processledare för vårdprogramgruppen Cancerrehabilitering,

Läs mer

Individuella vårdplaner inom cancervården

Individuella vårdplaner inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Individuella vårdplaner inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 10 Individuella vårdplaner inom cancervården 1 Innehåll Bakgrund... 3 Uppdraget... 3

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Onkologiska kliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse

Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Vårdbarometern 2010 Landstingsjämförelse Mätningen utförd under hösten 2010 aarika.soukka@indikator.org, projektledare Indikator Vårdbarometern 2010 - Landstingsjämförelse 1 av 51 Så här läser du presentationen

Läs mer

runt cancerpatienten Stöd för dig i teamet Hör av dig till oss! och cancerrehabilitering. aktiva överlämningar, Min vårdplan

runt cancerpatienten Stöd för dig i teamet Hör av dig till oss! och cancerrehabilitering. aktiva överlämningar, Min vårdplan Hör av dig till oss Saknade du något i materialet? Vill du veta mer om de områden som ingår, eller få tips på hur man kan arbeta med frågorna i din verksamhet? Kontakta oss gärna Stöd för dig i teamet

Läs mer

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING

MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING MANUAL FÖR NATIONELLT KVALITETSREGISTER BRÖSTCANCER ADJUVANT BEHANDLING Senaste uppdatering 2015-06-01 (Skapad den 2007-11-28) Ansvarigt Regionalt Cancercentrum REGISTERVERSIONER Omfattar registerversion/-er

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Kerstin Karlstedt 12 november 2014 Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Metoden Idealt Genombrott När du och ditt team vill nå nya höjder med er verksamhet Idealt Genombrott i Örebro läns landsting I Örebro läns landsting har vi jobbat med Idealt Genombrott

Läs mer

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning.

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. En del frågor ska besvaras ur två perspektiv: Så här var det för mig och Så här betydelsefullt var det för mig. Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. OMT-studien,

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre

Läs mer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-10-17 LS-LED15-1307-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

RCC samverkansmöte 21 april 2016 Videomöte RCC Stockholm Gotland

RCC samverkansmöte 21 april 2016 Videomöte RCC Stockholm Gotland RCC samverkansmöte 21 april 2016 Videomöte RCC Stockholm Gotland Närvarande: Nils Conradi, Maria Rejmyr Davis, Lars Holmberg, Beatrice Melin, Mona Ridderheim, Srinivas Uppugunduri, Gunilla Gunnarsson (ordförande),

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-11-12 Änr 2014-11- 2 5 REGION GOTLAND Hälso- och sjukvårdsnämnden Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Arvika Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Arvika Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Arvika Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 21 Vuxenpsykiatri, UVA 1 Borås Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

Läkemedelsförteckningen

Läkemedelsförteckningen Läkemedelsförteckningen till privatpraktiserande förskrivare Sammanställning Anna-Lena Nilsson [7-6-1] ehälsoinstitutet, Högskolan i Kalmar www.ehalsoinstitutet.se 1. Sammanfattning För att främja användningen

Läs mer

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013

Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 2013-02-21 Sammanställning Undersökning av kommunens funktionsbrevlådor 2013 40 procent av respondenterna instämde i påståendet att de som helhet var nöjda i kontakten med kommunen Det är ingen skillnad

Läs mer

UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE

UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE RAPPORTMALL Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 hp Jeanette Gunnarsson Bakgrund: Beskrivning

Läs mer

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012 Landstingsjämförande rapport Undersökningen i korthet Under våren 2012 genomfördes inom ramen för Nationell Patientenkät en mätning av den patientupplevda

Läs mer

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Kartläggning i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-11-10 Diarienummer: HSN 1402-0316 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 201120 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar

Projektrapport. Bättre vård mindre tvång del 2. Teammedlemmar Projektrapport Bättre vård mindre tvång del 2 Team 141 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder Teammedlemmar Anna-Lena Johansson

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammans för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

Uppföljning av regionala cancercentrum 2014. Uppbyggnad, styrkor och utmaningar

Uppföljning av regionala cancercentrum 2014. Uppbyggnad, styrkor och utmaningar Uppföljning av regionala cancercentrum 2014 Uppbyggnad, styrkor och utmaningar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost för. DISA-processen (DISA står för Diagnosgrupp I Samarbete)

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost för. DISA-processen (DISA står för Diagnosgrupp I Samarbete) Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost för DISA-processen (DISA står för Diagnosgrupp I Samarbete) Bakgrund 2011 presenterade Rehabiliteringsrådet sitt slutbetänkande Statens Offentliga

Läs mer

Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015

Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015 Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015 1 Bakgrund För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra för målgruppen vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen fastställde kommunstyrelsen

Läs mer

Cancerrehabilitering i Jönköpings län 2011

Cancerrehabilitering i Jönköpings län 2011 Cancerrehabilitering i Jönköpings län 2011 En pågående utveckling Arbetsterapeut/Universitetsadjunkt Patienters val och delaktighet är avgörande för en god rehabilitering och en individanpassa rehabiliteringen

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

Att handleda framtidens kollega. Birgitta Fläckman 16 05 09-12

Att handleda framtidens kollega. Birgitta Fläckman 16 05 09-12 Att handleda framtidens kollega AVC - Vad är det? Kamratlärande kontra Idag finns åtta Akademiska vårdcentraler i Stockholmsområdet, inom Stockholms läns landsting, de driver nätverk och knyter samman

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus

Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus Hur har ni det på akuten? En intervjuundersökning om akutsjukvårdens organisation vid tio svenska sjukhus Eva Törnvall, Agneta Andersson FoU enheten för närsjukvården, Landstinget i Östergötland www.lio.se/fou

Läs mer

2. Bor du ensam? Ja, jag bor helt ensam Nej, jag delar hushåll med make/maka/sambo eller annan person t.ex. syskon, barn, föräldrar

2. Bor du ensam? Ja, jag bor helt ensam Nej, jag delar hushåll med make/maka/sambo eller annan person t.ex. syskon, barn, föräldrar 1. Var vistas du nu? Eget boende, utan kommunal hemtjänst Eget boende, med kommunal hemtjänst Särskilt boende (t.ex. sjukhem, ålderdomshem, servicehus, korttidsboende, gruppboende, slussplats, växelboende

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2

Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2 BERGS KOMMUN Resultat brukarenkät hemvård och särskilt boende 1 Innehållsförteckning Resultat brukarundersökning inom Bergs kommuns hemvård och särskilt boende... 2 Svarsfrekvens... 2 personer som svarat

Läs mer

Kontaktsjuksköterskans roll och uppdrag i cancervården

Kontaktsjuksköterskans roll och uppdrag i cancervården Kontaktsjuksköterskans roll och uppdrag i cancervården Katja Vuollet Carlsson Regional samordnare för kontaktsjuksköterskor 2016-10-06 KSSK uppdrag nationell Fokus på områden där samverkan/samarbete behövs

Läs mer

Vårdplan för bröstcancer/förstadium till bröstcancer

Vårdplan för bröstcancer/förstadium till bröstcancer Vårdplan för bröstcancer/förstadium till bröstcancer Den här vårdplanen gäller för: En vårdplan är en skriftlig information om din sjukdom och den behandling du får. Den är ett komplement till muntlig

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

När du behöver frysa in dina ägg. Information om hur det går till att ta ut en bit av en äggstock och frysa in.

När du behöver frysa in dina ägg. Information om hur det går till att ta ut en bit av en äggstock och frysa in. När du behöver frysa in dina ägg Information om hur det går till att ta ut en bit av en äggstock och frysa in. Innehållsförteckning Varför ska jag frysa in mina ägg? Hur går det till? Hur tas en bit av

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005

Kvalitetsundersökning inom hemtjänsten i Vantör 2005 Äldre- och handikappomsorgen V A N T Ö R S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G Sid 1 2005-11-23 Kvalitetsundersökning inom en i Vantör 2005 Enkätundersökning till i Vantör med insatser från Undersökning

Läs mer

17 Endometriosvård i Halland RS150341

17 Endometriosvård i Halland RS150341 17 Endometriosvård i Halland RS150341 Ärendet Regionfullmäktige beslöt på sammanträdet 2015-06-17 ( 45) att bifalla en motion om endometrios. Motionen syftade till att: Beskriva och kartlägga nuläget för

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2015-06-25. Familjestödsgruppen AB Öppenvård. Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 20150625 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal Genomförda intervjuer SSIL

Läs mer

Resultatrapport RMPG-urologi

Resultatrapport RMPG-urologi Resultatrapport RMPG-urologi 2015-03-25 Incidens prostatcancer Regional medicinsk programgrupp urologi 2015-03-16 Värdekompass Sydöstra sjukvårdsregionen Funktionella resultat Fysiskt, psykiskt, socialt

Läs mer

Vårdnära service. en viktig del i framtidens sjukvård

Vårdnära service. en viktig del i framtidens sjukvård Vårdnära service en viktig del i framtidens sjukvård En viktig del i framtidslösningen Svensk sjukvård är komplex, dynamisk, kunskapsintensiv och spännande. Utvecklingen har varit och är omfattande när

Läs mer

Till ordförande RCC i samverkan

Till ordförande RCC i samverkan Till ordförande RCC i samverkan Vi skriver detta brev till er då vi är djupt oroade över bristen på hematopatologer i Sverige och i er region. Blodcancer är sammanlagt den tredje vanligaste dödsorsaken

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund Arbetsmaterial 2014-06-13 Socialdepartementet PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården Bakgrund Cirka 60 000 cancerfall rapporteras årligen till Cancerregistret. Könsfördelningen

Läs mer

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013 14223 Sammanställning av borgs läns resultat i Öppna jämförelser 213 Vård och omsorg om äldre 213 Underlaget till sammanställningen är hämtat från Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande Granskningsrapport Brukarrevision Londongatan Boende för ensamkommande 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi

Läs mer

En liten guide till kvinnohälsa

En liten guide till kvinnohälsa En liten guide till kvinnohälsa Barnmorskemottagningarna i Primärvården Skåne vart ska jag gå? får jag tvillingar? ÄR DET RÄTT FÖR MIG? är det normalt? kostar det något? Trygghet är vår specialitet är

Läs mer

Intervjufrågor - Vårdcentral/Hälsocentral, kommunal vård & omsorg

Intervjufrågor - Vårdcentral/Hälsocentral, kommunal vård & omsorg Intervjufrågor - Vårdcentral/Hälsocentral, kommunal vård & omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar.

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Skövde Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement

Läs mer

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi

Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Enkätundersökning ortopedi, gynekologi och kirurgi Stark för kirurgi - Stark för livet Katja Stenström Bohlin, Specialistläkare Kvinnokliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Roger Olsson, Överläkare

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Framtidens Cancerupplysning

Framtidens Cancerupplysning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-03 1 (2) HSN 1402-0286 Handläggare: Torsten Ibring Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2014-04-01 p 4 Framtidens Cancerupplysning Ärendebeskrivning En

Läs mer

Aktuella studier. Kaisa Bjuresäter, Sjuksköterska, Fil Dr, Universitetslektor. Institutionen för hälsovetenskaper Karlstads universitet

Aktuella studier. Kaisa Bjuresäter, Sjuksköterska, Fil Dr, Universitetslektor. Institutionen för hälsovetenskaper Karlstads universitet Aktuella studier Kaisa Bjuresäter, Sjuksköterska, Fil Dr, Universitetslektor Institutionen för hälsovetenskaper Karlstads universitet Regionala arbetsgruppen för kontaktsjuksköterska Utvärdering av ny

Läs mer

Protokoll Specialitetsrådsmöte Örebro 22-23 maj

Protokoll Specialitetsrådsmöte Örebro 22-23 maj Protokoll Specialitetsrådsmöte Örebro 22-23 maj Närvarande: Verksamhetschefer: Studierektorer: Område: Masoumeh Rezapour Ajlana Lutvica Uppsala Bo Claesson Maria Palm Gävle, Hudiksvall Christina Cedergren

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER-BARN Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar till barn som ensamma åkte ut på Terapikoloniers sommarverksamheter sommaren 2014. Utvärderingsenkäter skickas efter avslutad

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 5 Psykiatriska kliniken Kungälvs sjukhus avdelning 9 Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer

Bilaga 1 Checklista för förberedelser

Bilaga 1 Checklista för förberedelser Bilaga 1 Checklista för förberedelser Har valberedningen fått ta del av verksamhetens: JA NEJ Värderingar Vad styrelsen vill uppnå under mandatperioden; affärsidé, visioner och mål Hur styrelsen förväntas

Läs mer

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Socialförvaltningen Monica Bylund/ Susanne Nordlander RAPPORT 2015-12 Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Projektledare: Monica Bylund Verksamhetsutvecklare och Susanne Nordlander Rehabiliteringskonsulent

Läs mer