Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015"

Transkript

1 Datum: Dnr: LTV Kontaktsjuksköterskefunktionen i Landstinget Västmanland Kartläggning och analys våren 2015 JONAS LOSTELIUS ENHETEN FÖR KUNSKAPSSTYRNING OCH UTBILDNING

2 2 (12) INNEHÅLL 1 Sammanfattning Bakgrund Syfte Kontaktsjuksköterskans uppgifter enligt den nationella definitionen Metod Resultat Överensstämmelse med den nationella definitionen Diagnosgrupper Utbildningsbehov hos befintliga kontaktsjuksköterskor Eventuellt utökat resursbehov Jämförelse med andra landsting Samlad analys Förslag... 12

3 3 (12) 1 SAMMANFATTNING I Utvecklingsplan för Uppsala Örebro Cancerplan uttrycks målet att från 2015 ska alla cancerpatienter i sjukvårdsregionen ha tillgång till en kontaktsjuksköterska. 1 I och med införandet av standardiserade vårdförlopp betonas kontaktsjuksköterskefunktionen ytterligare. För att klara målen i Cancerplanen och för att de standardiserade vårdförloppen ska fungera smidigt finns ett behov av att klarlägga nulägesbilden avseende landstingets kontaktsjuksköterskor. Föreliggande rapport har skrivits fram på uppdrag av Landstinget Västmanlands Hälso- och sjukvårdsdirektör och syftar bland annat till att redovisa i vilken utsträckning landstingets kontaktsjuksköterskor arbetar i enlighet med den nationellt framtagna definitionen av kontaktsjuksköterska, att identifiera eventuellt utbildnings- och resursutökningsbehov avseende kontaktsjuksköterskor. Kartläggningen gjordes med hjälp av en enkäter och resultaten visar bland annat att de allra flesta kontaktsjuksköterskorna i några avseenden helt eller delvis arbetar i enlighet med den nationella definitionen. Samtidigt framgår att flera kontaktsjuksköterkor i väsentliga avseenden inte arbetar i enlighet med den nationella definitionen, exempelvis: Cirka hälften svarar att de inte ansvarar för att en individuell skriftlig vårdplan upprättas Var femte deltar inte i multidisciplinära ronder/möten. Nästan 7 av 10 saknar ett tydligt skriftligt uppdrag från sin chef 1 av 10 uppger sig ha klar tillgång till yrkesmässig handledning/samtalsstöd i sitt arbete. Jämförelse med tidigare rapporter från Dalarna och Gävleborg tyder på liknande brister i följsamhet även i dessa landsting. Rapportens huvudsakliga förslag tar sikta på att skriftliga uppdrag som främjar bättre följsamhet mot den nationella definitionen bör skrivas fram. Vidare bör landstinget möjliggöra att åtminstone några, och på sikt flera och eventuellt de flesta, kontaktsjuksköterskorna deltar i högskolekursen om 7,5 högskolepoäng som ges av några lärosäten i regionen med start höstterminen Avslutningsvis bör det övervägas om det ska tillsättas extra resurser för flera kontaktsjukskötersketjänster vid framförallt Onkolog-kliniken och Urologkliniken och på sikt eventuellt även vid ÖNH-kliniken. 1 Utvecklingsplan för Uppsala Örebro Cancerplan , sid 15, Hämtat , plan_2014_2015.pdf.

4 4 (12) 2 BAKGRUND I den nationella cancerstrategin ingår kontaktsjuksköterskan som en viktig roll i omhändertagandet av cancersjuka patienter. Intention och mål i strategin är att varje patient med cancerdiagnos ska ha en kontaktsjuksköterska. I Utvecklingsplan för Uppsala Örebro Cancerplan uttrycks målet att från 2015 ska alla cancerpatienter i sjukvårdsregionen ha tillgång till en kontaktsjuksköterska. 2 I och med införandet av standardiserade vårdförlopp betonas kontaktsjuksköterskefunktionen ytterligare. Inom landstinget Västmanland finns sedan flera år tillbaka ett etablerat nätverk för kontaktsjuksköterskor. Nätverket träffas med regelbundenhet flera gånger per termin, alla kan dock inte vara med varje gång men kommunikation sker även via e- post. Hur mycket landstingets befintliga kontaktsjuksköterskor arbetar som just kontaktsjuksköterskor och vilka uppgifter som ingår varierar dock. Att få ett klart grepp om nulägesbilden avseende landstingets kontaktsjuksköterskor och att använda nulägesbilden för det fortsatta utvecklingsarbetet anses som en väsentlig pusselbit för att klara målen i Cancerplanen och för att de standardiserade vårdförloppen ska fungera smidigt. Rapporten har skrivits fram på uppdrag av Landstinget Västmanlands Hälso- och sjukvårdsdirektör. 3 SYFTE Rapporten har följande syften: 1. Redovisa i vilken utsträckning landstingets kontaktsjuksköterskor arbetar i enlighet med den nationellt framtagna definitionen av kontaktsjuksköterska. 2. Åskådliggöra vilka diagnosgrupper som omfattas per idag. 3. Identifiera eventuellt utbildningsbehov hos befintliga kontaktsjuksköterskor. 4. Identifiera eventuellt utökat resursbehov. 4 KONTAKTSJUKSKÖTERSKANS UPPGIFTER ENLIGT DEN NATIONELLA DEFINITIONEN Begreppet kontaktsjuksköterska har definierats och en gemensam beskrivning av kontaktsjuksköterskans roll och uppgifter har tagits fram enligt nedan: 3 Kontaktsjuksköterskan: 2 Utvecklingsplan för Uppsala Örebro Cancerplan , sid 15, Hämtat , plan_2014_2015.pdf. 3 Hämtat ,

5 5 (12) är tydligt namngiven för patienten. har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt när han/hon inte är tillgänglig. informerar om kommande steg. förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov. ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion. vägleder till psykosocialt stöd vid behov. säkerställer patientens delaktighet och inflytande i sin vård. bevakar aktivt ledtider. Kontaktsjuksköterskan har dessutom: ett tydligt skriftligt uppdrag. kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess. ansvar för att en individuell skriftlig vårdplan upprättas (även om den kan upprättas av andra). ansvar för aktiva överlämningar till en ny kontaktsjuksköterska. uppgiften att delta i multidisciplinära ronder/möten. 5 METOD Givet att landstinget redan har ett etablerat och fungerande nätverk av kontaktsjuksköterskor har detta använts som utgångspunkt för kartläggningen av kontaktsjuksköterskor, deras nuvarande arbetsuppgifter och utbildningsbehov. 4 Metoden som har valts är enkätmetoden 5. En digital enkät upprättades men anpassades för pappersutskrift. Enkäten utgick från den nationella definitionen av kontaktsjuksköterskerollen. Frågor formulerades i likhet med följande fråga: Är du tydligt namngiven för patienten? Svaren som fanns tillgänglig var Ja, Delvis och Nej där respondenterna ombads kryssa för något av alternativen. Utöver detta försågs enkäten med några övriga frågor som exempelvis omfattade frågan: Har du behov av utbildningsinsatser? Om ja eller delvis, ange område: 4 Kontaktsjuksköterska används som benämning på de sjuksköterskor som ingår i landstinget Västmanlands kontaktsjuksköterskenätverk. 5 Enkäten redovisas i sin helhet som en bilaga till den här rapporten.

6 6 (12) Enkäten avslutades med frågor om vilka diagnosgrupper som omfattas av respondentens kontaktsjuksköterskefunktion samt ungefär hur mycket tid man lägger på kontaktsjuksköterskeuppdraget. Samtliga 35 identifierade kontaktsjuksköterskor tillsändes enkäten digitalt den 12 februari 2015 med sista svarsdag den 27 februari Därefter har påminnelser skickats dels digitalt, dels muntligt vid kontaktsjuksköterskornas nätverksmöte den 19 mars För att hålla verksamhetscheferna informerade skickades ett e-post till dem den 12 februari I samma e-post ombads verksamhetscheferna att delge sin kliniks syn på framtida resursbehov gällande kontaktsjuksköterskefunktionen. Även här sattes sista svarsdag till den 27 februari För att fånga in eventuella ytterligare kontaktsjuksköterskor som kanske finns inom landstinget men som inte fanns uppsatta som mottagare av enkäten listades respondenterna i e-postet till klinikcheferna med uppmuntran om att meddela ytterligare förslag på mottagare utöver de som redan listades i e-postet. 6 RESULTAT Av 35 identifierade kontaktsjuksköterskor svarade 31 på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens om cirka 89 procent. Givet att bortfallet är relativt litet har någon djupare bortfallsanalys inte gjorts. Eftersom inte samtliga respondenter svarade på alla frågor summerar inte alltid antalet svar till 31. Någon intern bortfallsanalys har inte gjorts. Resultaten bedöms trots avsaknad av bortfallsanalyser inte påverkas nämnvärt. Tre verksamhetschefer inkom med svar om framtida resursbehov gällande kontaktsjuksköterskefunktionen. Någon påminnelse skickades inte. 6.1 Överensstämmelse med den nationella definitionen Resultatet framgår av tabellen nedan. De fyra sista frågorna ingår inte i den nationella definitionen utan är tillkommande frågor.

7 7 (12) Är du tydligt namngiven för patienten? Har du en speciell tillgänglighet? Kan patienten hänvisas till annan kontakt när du inte är tillgänglig? Informerar du om kommande steg i diagnostik och behandling? Förmedlar du kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov? Ger du stöd till patienten och till närstående vid normal krisreaktion? Vägleder du till ytterligare psykosocialt stöd vid behov? (t ex förmedlar kontakt med kurator) Säkerställer du patientens delaktighet och inflytande i sin vård? Ansvarar du för att en individuell skriftlig vårdplan upprättas? (även om den kan upprättas av andra) Bevakar du aktivt ledtider, så att onödig väntan minimeras? T ex röntgentider JA DELVIS NEJ Deltar du i multidisciplinärar ronder/möten? Har du ett tydligt skriftligt uppdrag från din chef? Ansvarar du för aktiva överlämningar/rapporteringar till en annan kontaktsjuksköterska? Ingår något mer i ditt uppdrag som kontaktsjuksköterska? Har du tillgång till yrkesmässig handledning eller någon annan form av handledning/samtalsstöd i ditt arbete? Tycker du att du har fått någon utbildning för kontaktsjuksköterskerollen? Har du behov av utbildningsinsatser? Antal svar Resultatet av kartläggningen visar bland annat att de allra flesta kontaktsjuksköterskorna i några avseenden helt eller delvis arbetar i enlighet med

8 8 (12) den nationella definitionen medan flera kontaktsjuksköterkor i väsentliga avseenden inte arbetar i enlighet med den nationella definitionen. Följande noteringar kan göras: Cirka hälften ansvarar inte för att en individuell skriftlig vårdplan upprättas. Var femte deltar inte i multidisciplinära ronder/möten. Nästan 7 av 10 saknar ett tydligt skriftligt uppdrag från sin chef. 1 av 10 uppger sig ha klar tillgång till yrkesmässig handledning/samtalsstöd i sitt arbete. Drygt hälften tycker sig inte ha fått någon utbildning för kontaktsjuksköterskerollen. Nästan alla anser sig ha behov eller delvis ha behov av utbildningsinsatser. 6.2 Diagnosgrupper Av enkätsvaren framgår att kontaktsjuksköterskorna täcker in följande diagnosgrupper. Diagnosgrupp Akuta leukemier Andra maligna blodsjukdomar Appendixcancer Blåscancer (de som är muskelinvasiva) Bröstcancer Bukspottskörtelcancer (pancreas) Gallvägs-/gallcancer Gynekologisk cancer Hjärntumör Hudcancer Huvudhalscancer: (läpp, tunga, munhåla, övriga munhåla farynx, larynx, hypofarynx, näsa-bihålor) Kroniska leukemier Körtelcancer (spottkörtel, thyroidea) Levercancer Lymfom Magsäckscancer (ventrikel) Malignt melanom Matstrupscancer (esofagus) Neuroendokrina tumörer Njurcancer Organ i den övre abdominella regionen såsom magsäck, lever, gallvägar, bukspottkörtel, sköldkörtel, matstrupe Plastikoperationer

9 9 (12) Prostatacancer Rektalcancer Sköldkörtelcancer (tyroidea) Strålbehandla patienter med fokus på gyn, huvud, hals Sår/Brännskada Tjocktarmscancer (kolon) Tolvfingertarmscancer (duodenum) Tunntarmscancer Övre GI 6.3 Utbildningsbehov hos befintliga kontaktsjuksköterskor På frågan om vilket utbildningsbehov man tycker sig ha kunde samma person svara flera olika aktiviteter. Svaren fördelar sig enligt tabellen nedan. UTBILDNINGSBEHOV ANTAL SVAR Samtalsstöd/samtalsmetod 8 Nätverksträffar 4 Uppdragsutbildning kontaktsjuksköterska 3 Vet ej 2 Kontaktsjuksköterskerollen 1 Kommunikation och bemötande 1 Psykosocial terapi 1 Kunskap om hur olika diagnoser kan 1 behandlas Av tabellen framgår att många har utbildningsbehov avseende samtalsstöd/samtalsmetod samt att landstingets interna kontaktsjuksköterskenätverk fyller en viktig fortbildningsfunktion.

10 10 (12) 6.4 Eventuellt utökat resursbehov Av verksamhetschefernas inkomna svar kan följande sammanställning göras för att illustrera utökningsbehov av kontaktsjuksköterskor. KLINIK Onkolog-kliniken BEHOV Behovet av kontaktsjuksköterskor är alarmerande. 1 tjänst ska inrättas men är ännu ej besatt. Sammanlagt borde 1 kontaktsjuksköterska för GI-patienter, 1 för ÖNH-patienter och lungcancer, 1 för övriga patientgrupper och 1 för palliativ vård tillföras kliniken. Urologkliniken 1 st på 100%. Utbildning för samtliga behövs. ÖNH-kliniken Ser ett ökande behov och planerar för förstärkning med mer resurser. Ser även behov av vidareutbildning. Av kontaktsjuksköterskorna har 26 respondenter svarat på frågan gällande hur mycket arbetstid man lägger i procent av heltid. Svaren varierar från 12,5 procent till 80 procent. Sammanlagt läggs uppskattningsvis cirka 10,0 heltidstjänster på kontaktsjuksköterskeuppdraget. Flera har emellertid svarat att det är svårt att uppskatta omfattningen och detta gör att siffran ska tolkas med försiktighet. 7 JÄMFÖRELSE MED ANDRA LANDSTING Uppgifter för jämförelser med andra landsting har hämtats från officiella rapporter från Dalarna och Gävleborg. 6 Rapporterna är båda från år 2013 och man kan anta att det har skett en viss utvecklingen sedan dess. Flera olika uppgifter kan vara relevanta att jämföra, nedanstående uppgifter utgör ett axplock och har valts ut mot bakgrund av den här rapportens syften och mot bakgrund av vilka uppgifter som är gemensamma i de tre rapporterna. 6 Kartläggning av kontaktsjuksköterskefunktionen inom den specialiserade cancervården i Landstinget Dalarna, november 2013, Forsberg och Göthman samt Kontaktsjuksköterska en del av Cancerstrategi Gävleborg, version R01, den 1 mars 2013, Lundqvist och Fessé.

11 11 (12) VÄSTMANLAND ( ) DALARNA ( ) GÄVLEBORG ( ) Folkmängd Antal kontaktsjuksköterskor Tydliga gemensamma avvikelser från nationella definitionen Ansvar för att individuell skriftlig vårdplan upprättas. Delta i multidisciplinära ronder/möten. Tydligt skriftligt uppdrag från chef. Ansvar för aktiva överlämningar/rapporteringar till ny kontaktsjuksköterska. Arbetstid 10,0 (27 svarande) Ej uppgift Ca 8,5-9,0 Tillkommande resursbehov 5,0 heltidstjänster Ej uppgift 2,0-4,0 heltidstjänster Jämförelsen tyder inte på några större skillnader. Faktum är att rapporterna tyder på att följsamheten mot den nationella definitionen är likartad, och även brister i ungefär samma avseenden. 8 SAMLAD ANALYS I likhet med situationen i Dalarna och Gävleborg är följsamheten mot den nationella definitionen vanligast förekommande avseende följande punkter: Ansvar för att individuell skriftlig vårdplan upprättas. Delta i multidisciplinära ronder/möten. Tydligt skriftligt uppdrag från chef. Ansvar för aktiva överlämningar/rapporteringar till ny kontaktsjuksköterska. Av resultaten framgår också att endast 1 av 10 uppger sig ha klar tillgång till yrkesmässig handledning/samtalsstöd i sitt arbete. Yrkesmässig handledning/samtalsstöd kan vara värdefullt dels ur ett kompetensutvecklings- och kvalitetssäkringsperspektiv, dels ur ett arbetsmiljöperspektiv. Enkätsvaren visar att nästan alla kontaktsjuksköterskor anser sig ha behov eller delvis ha behov av olika utbildningsinsatser. Utbildningsbehoven som framkommer i enkätsvaren täcks, tillsammans med mycket annat, relativt väl in av den (åtminstone på pappret) omfattande högskolekursen om 7,5 högskolepoäng som ges av några lärosäten i regionen med start höstterminen Det bör vara önskvärt att

12 12 (12) landstinget prioriterar att möjliggöra för någon kontaktsjuksköterska att delta i utbildningen i ett tidigt skede för att få en bättre uppfattning om innehållet. Därefter kan ställningstaganden göras om huruvida landstinget ska försöka tillse att fler eller rent av så många som möjligt anmäler sig. Ovanstående jämförelse med Gävleborg tyder inte på något större tillkommande resursbehov medan verksamhetschefernas svar motsäger den bilden. Även några kommentarer i kontaktsjuksköterskeenkäten tyder på att kontaktsjuksköterskeuppgifter måste utföras vid sidan av personernas huvudsakliga arbetsuppgifter. I kombination med att det ofta saknas ett tydligt skriftligt uppdrag kan en risk vara att kontaktsjuksköterskeuppdraget inte alltid tilldelas den tid och uppmärksamhet som det enligt Cancerplanen borde förtjäna. 9 FÖRSLAG Utifrån rapporten läggs följande förslag till beslut: Att uppdra till ansvariga chefer att upprätta tydliga skriftliga uppdrag gällande kontaktsjuksköterskeuppdraget. Att det i det skriftliga uppdraget ska framgå att den nationella definitionen utgör utgångspunkt med särskilt fokus på att följande punkter tas upp: Ansvar för att individuell skriftlig vårdplan upprättas. Delta i multidisciplinära ronder/möten. Ansvar för aktiva överlämningar/rapporteringar till ny kontaktsjuksköterska. Att möjliggöra, via information och finansiering, att åtminstone några, och på sikt fler och eventuellt de flesta, kontaktsjuksköterskorna deltar i högskolekursen om 7,5 högskolepoäng som ges av några lärosäten i regionen med start höstterminen Om få kontaktsjuksköterskor från landstinget deltar i utbildningen kan en plan för att tillhandahålla yrkesmässig handledning/samtalsstöd till kontaktsjuksköterskorna behöva utarbetas. Att efter dialog med ansvariga verksamhetschefer överväga att tillsätta extra resurser för flera kontaktsjukskötersketjänster vid framförallt Onkolog-kliniken och Urologkliniken och på sikt eventuellt även vid ÖNH-kliniken.

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag

Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag 2015-07-07 Cancerfondens enkätundersökning 2014 Kontaksjuksköterskans uppdrag Behovet av en fast kontaktperson betonas i den Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) Förbättrad information och kommunikation

Läs mer

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården

Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Tillsammans för kortare väntetider i cancervården Omkring 60 000 personer i Sverige kommer att få en cancerdiagnos i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller

Läs mer

Den nationella cancerstrategin

Den nationella cancerstrategin 10.00 Välkommen! Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL 10.10 Statens syn på Kortare väntetider i cancervården och primärvårdens roll Sara S Johansson, projektledare Socialdepartementet 10.25 Överenskommelsen

Läs mer

Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården

Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården ETT UTVECKLINGSARBETE INOM ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården DELRAPPORT 2011 1 Sammanfattning Insatser för fler kontaktsjuksköterskor eller motsvarande inom cancervården är

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Du som har eller har haft cancer. Hur påverkas du ekonomiskt och socialt?

Du som har eller har haft cancer. Hur påverkas du ekonomiskt och socialt? Du som har eller har haft cancer. Hur påverkas du ekonomiskt och socialt? Berätta i vår undersökning! Enkäten utförs av Tack för att du tar dig tid att besvara detta frågeformulär. Syftet med undersökningen

Läs mer

Alla tjänar på ett starkt team!

Alla tjänar på ett starkt team! Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum arbetar tillsammans med olika aktörer för att skapa en jämlik, patientfokuserad och effektiv cancervård. I Sverige

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården

Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Cancerstrategi Region Gävleborg, del av utvecklingsplan för RCC Uppsala Örebro samt Nationell satsning för kortare väntetider i cancervården Per Fessé Cancersamordnare Omkring 60 000 personer i Sverige

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-04-19 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 6 april 2011 kl. 13.00 16.00 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, Landstinget

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Kommittédirektiv En nationell cancerstrategi för framtiden Dir. 2007:110 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till en nationell

Läs mer

Uppsala Ö rebro. Verksamhetsbera ttelse 2015. Utkast 2016-02-15

Uppsala Ö rebro. Verksamhetsbera ttelse 2015. Utkast 2016-02-15 Uppsala Ö rebro Verksamhetsbera ttelse 2015 Utkast 2016-02-15 1 Patientcentrerade kriterier Förebyggande insatser och tidig upptäckt av cancer MÅL: Tydlig regional samordning av mammografi- och cervixcancerscreening,

Läs mer

Norrbottens Läns Landsting 2015

Norrbottens Läns Landsting 2015 1 Redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården Norrbottens Läns Landsting 2015 Datum: Fastställd av: Hans Rönnkvist, Landstingsdirektör 2 Nationell

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen Årsrapport 2014 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen Utvecklingstendenser Ökat fokus på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete för att klara framtidens utmaningar Den

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Uppföljning av regionala cancercentrum 2014. Uppbyggnad, styrkor och utmaningar

Uppföljning av regionala cancercentrum 2014. Uppbyggnad, styrkor och utmaningar Uppföljning av regionala cancercentrum 2014 Uppbyggnad, styrkor och utmaningar Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län

Granskning av jämlik cancervård. Landstinget i Uppsala län www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av jämlik cancervård Jean Odgaard Fredrik Markstedt Februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2. Syfte, Revisionsfråga och

Läs mer

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2014 Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN STÄRKT CANCERVÅRD Regeringens diarienummer S2013/6061/FS och S2014/4439/FS

Läs mer

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning

Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Cancerplan Standardiserade Vårdförlopp 2015 Redovisning Landstinget Blekinge Oktober 2015 Inledning Landstinget Blekinge redovisar i detta dokument en sammanställning av aktiviteter och åtgärder som är

Läs mer

Införande av kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg

Införande av kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg Införande av kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg Version R01, 201-03-10 PROJEKTiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsnamn Kontaktsjuksköterska Version R01 Innehållsförteckning

Läs mer

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 1 (8) Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015 Uppdraget Vårdprocessgrupperna för urologiska och gynekologiska tumörsjukdomar och specialitetsråden för urologi

Läs mer

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund

Arbetsmaterial 2014-06-13. Socialdepartementet. PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården. Bakgrund Arbetsmaterial 2014-06-13 Socialdepartementet PM Bakgrund om regeringens satsning: Kortare väntetider i cancervården Bakgrund Cirka 60 000 cancerfall rapporteras årligen till Cancerregistret. Könsfördelningen

Läs mer

Utvecklingsarbete PVF 160210

Utvecklingsarbete PVF 160210 Utvecklingsarbete PVF 160210 Flippen i primärvården Piloter: Borgholms Hälsocentral Vimmerby Hälsocentral Planeras ytterligare en pilot 2016 Syfte: Nationellt innovationsprojekt för Primärvården Mål: Testa

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost för. DISA-processen (DISA står för Diagnosgrupp I Samarbete)

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost för. DISA-processen (DISA står för Diagnosgrupp I Samarbete) Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost för DISA-processen (DISA står för Diagnosgrupp I Samarbete) Bakgrund 2011 presenterade Rehabiliteringsrådet sitt slutbetänkande Statens Offentliga

Läs mer

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 151104

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 151104 Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 151104 Närvarande Alexandra Andersson Alfons Forsman Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Charlotte Bygdemo-Toytziaridis Christine Backlund Elisabet Wiklund

Läs mer

Bättre cancervård med patienten i fokus

Bättre cancervård med patienten i fokus Bättre cancervård med patienten i fokus Regionalt cancercentrum syd, RCC Syd, är ett av sex regionala cancercentrum. Inrättandet av regionala cancercentrum syftar till att genom samordning förbättra och

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Lars Åke Claesson Kerstin Karlstedt 12 november 2014 Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Region Gotland Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund

Läs mer

Individuella vårdplaner inom cancervården

Individuella vårdplaner inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Individuella vårdplaner inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 10 Individuella vårdplaner inom cancervården 1 Innehåll Bakgrund... 3 Uppdraget... 3

Läs mer

Kuratorer inom hälso- och sjukvården. 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström

Kuratorer inom hälso- och sjukvården. 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström Kuratorer inom hälso- och sjukvården 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström 1 Sammanfattning - Kuratorer inom hälso- och sjukvården Åtta av tio kuratorer tycker att antalet arbetsuppgifter, stressen i jobbet

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland

Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland Regionens revisorer Revisionsskrivelse Datum 2014-11-12 Änr 2014-11- 2 5 REGION GOTLAND Hälso- och sjukvårdsnämnden Övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

2016 Cancerfondsrapporten 2040

2016 Cancerfondsrapporten 2040 2016 Cancerfondsrapporten 2040 Det här är Cancerfonden Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar vi med forskningsfinansiering,

Läs mer

Politisk viljeinriktning för hjärtsjukvården i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion

Politisk viljeinriktning för hjärtsjukvården i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion Bil 1 Karin Lundberg Emelie Condén 2016-02-12 Regionala utvecklingsgruppen för nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för hjärtsjukvården i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion baserad på nationella

Läs mer

Statistik. Statistik

Statistik. Statistik Statistik Statistik Varje år diagnostiseras över 50 000 fall av cancer i Sverige, jämnt fördelat mellan män och kvinnor. Antalet diagnostiserade fall motsvarar folkmängden i en mellanstor svensk stad.

Läs mer

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården

Nationell databas. Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Nationell databas Mäta ledtider inom : Kortare väntetider i cancervården Landstingen ska mäta och redovisa vårdförloppen Ledtider som ej följs upp nationellt i denna satsning Mätning och redovisning av

Läs mer

Rapport förstudie. Tobaksprevention i primärvård och specialiserad vård ett delprojekt inom Cancerstrategi Gävleborg. PROJEKTiL Landstinget Gävleborg

Rapport förstudie. Tobaksprevention i primärvård och specialiserad vård ett delprojekt inom Cancerstrategi Gävleborg. PROJEKTiL Landstinget Gävleborg Rapport förstudie Tobaksprevention i primärvård och specialiserad vård ett delprojekt inom Cancerstrategi Gävleborg PROJEKTiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 111024, R04 Datum 2013-01-21 Dnr 2012/924 1 Inledning

Läs mer

Till ordförande RCC i samverkan

Till ordförande RCC i samverkan Till ordförande RCC i samverkan Vi skriver detta brev till er då vi är djupt oroade över bristen på hematopatologer i Sverige och i er region. Blodcancer är sammanlagt den tredje vanligaste dödsorsaken

Läs mer

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Avdelningen för kunskapsstyrning Cecilia Littorin Vårdutvecklare Datum Diarienummer 2015-01-29 RS150023 Regionstyrelsen Nationell satsning på kortare väntetider i cancervården

Läs mer

11-09-5102 DAREDIVER

11-09-5102 DAREDIVER REVIDERAD 2015-09-11 Omkring 60 000 personer i Sverige kommer få cancer i år. Runt sig har de många nära som också blir berörda. Varje dag med misstanke eller insikt om att man har cancer är en dag av

Läs mer

Kvalitetsdata i cancervården

Kvalitetsdata i cancervården Kvalitetsdata i cancervården RCC Syd juni 2015 Efter önskemål från flera av linjens företrädare och processledare kommer här det första rapporten kring kvalitetsdata i cancervården. Hur fungerar kvalitetsregister

Läs mer

Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp

Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Förstudie av datafångst gällande standardiserade vårdförlopp Förstudierapport mars 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Genomförande... 4 3. Informationsinsamling...

Läs mer

Cancerrehabilitering i vårdprocesser

Cancerrehabilitering i vårdprocesser ARBETSMATERIAL/DISKUSSIONSUNDERLAG Cancerrehabilitering i vårdprocesser Barbro Arvidsson, barbro.arvidsson@orebroll.se och Anna Kling, anna.kling@orebroll.se Processledare för vårdprogramgruppen Cancerrehabilitering,

Läs mer

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015

1. Beskrivning av arbetet efter rapporteringen den 1 november 2015 Handlingsplan för arbetet med standardiserade vårdförlopp i Landstinget Västernorrland enligt överenskommelsen mellan regeringen och SKL om kortare väntetider i cancervården 2016 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

En kunnig patient? En rapport om patientutbildningscentren. HSO Skåne rapport 2008:4

En kunnig patient? En rapport om patientutbildningscentren. HSO Skåne rapport 2008:4 En kunnig patient? En rapport om patientutbildningscentren HSO Skåne rapport 2008:4 En utbildad patient HSO Skåne rapport 2008:4 Denna rapport bygger på 8 frågor till de tre patientutbildningscentrer,

Läs mer

UTREDNINGSINSTITUTET

UTREDNINGSINSTITUTET September år 2010 UTREDNINGSINSTITUTET Astma- och Allergiförbundets kartläggning över astmavården i fem län/regioner En rapport genomförd av Utredningsinstitutet HANDU AB på uppdrag av Astma- och Allerigförbundet.

Läs mer

Introduktion- Epidemiologi-Prevention De vanligaste cancersjukdomarna i Sverige 2011. Män

Introduktion- Epidemiologi-Prevention De vanligaste cancersjukdomarna i Sverige 2011. Män Introduktion- Epidemiologi-Prevention De vanligaste cancersjukdomarna i Sverige 2011 Män Procent Antal fall Prostatacancer 32,2 9663 Hudcancer exkl melanom 10,8 3259 Tjocktarmscancer 6,9 2081 Urinblåsecancer

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Bakgrund. Distriktsläkaren berättade: Jag tycker inte att jag ska behöva stycka min patient i delar för att få tillgång till sjukhusets kompetens

Bakgrund. Distriktsläkaren berättade: Jag tycker inte att jag ska behöva stycka min patient i delar för att få tillgång till sjukhusets kompetens Bakgrund Patienten berättade för oss: Jag och min make kände oss otrygga och utelämnade under utredningstiden! Jag visste faktiskt inte vart jag skulle vända mig med mina förvärrade symtom! Distriktsläkaren

Läs mer

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården.

SKL:s Dnr 14/6942. Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården. SKL:s Dnr 14/6942 Mall för redovisning av landstingens handlingsplaner för införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården September 2015 Redovisningarna ska vara Socialdepartementet tillhanda

Läs mer

Kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg

Kontaktsjuksköterska - en del av Cancerstrategi Gävleborg - en del av Cancerstrategi Gävleborg Version R01, 2013-03-01 Upprättad av: PROJEKTiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Projektidé Per Fessé, Specialistsjuksköterska Datum 2013-03-01 Dnr 2012/924 Version

Läs mer

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22

Statistik. Antalet fall av cancer ökar snabbt i Sverige...10 Cancerbördan växer i världen... 22 Statistik Nästan 58 000 cancerdiagnoser ställdes år 2011 i Sverige. Under de senaste 20 åren har antalet nya cancerfall ökat med i genomsnitt 1,7 procent per år. Ungefär lika många män som kvinnor får

Läs mer

PET/CT på länssjukhus vår resa

PET/CT på länssjukhus vår resa PET/CT på länssjukhus vår resa Agnieszka Athley radiolog/nuklearmedicinare, medicinsk ansvarig nuklearmedicin röntgenenheten Växjö Christina Lorentzson röntgensjuksköterska, sektionsansvarig nuklearmedicin

Läs mer

1. Val av justerare Marie Robertsson. 2. Godkännande av föregående protokoll Godkändes. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes

1. Val av justerare Marie Robertsson. 2. Godkännande av föregående protokoll Godkändes. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes Minnesanteckningar Patient & Na rsta endera det vid Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland Tid: 6 november 16.00 19.00 Plats: Regionalt Cancercentrum, Va stgo tagatan 2, - lokal: Edsviken Deltagare:

Läs mer

Statistik Trender och förändringar Forskning Satsning på klinisk forskning Opinion Socioekonomiska skillnader påverkar cancerrisken Diagnos Snabb

Statistik Trender och förändringar Forskning Satsning på klinisk forskning Opinion Socioekonomiska skillnader påverkar cancerrisken Diagnos Snabb Statistik Trender och förändringar Forskning Satsning på klinisk forskning Opinion Socioekonomiska skillnader påverkar cancerrisken Diagnos Snabb ökning av antalet hudcancerfall Prevention Få framsteg

Läs mer

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1

Cancerprocessen 2014-11-11. 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancerprocessen 2014-11-11 2014-11-11 Landstingsstyrelsen 1 Cancer: RCC Sydöst Vision Jag får den vård och det stöd jag behöver, när jag behöver det. Vi lovar att 1. Ingen cancerpatient i regionen har

Läs mer

Regionalt cancercentrum sydöst

Regionalt cancercentrum sydöst Regionalt cancercentrum sydöst Vi finns för att cancer finns Var tredje dödsfall i sydöstra sjukvårdsregionen orsakas av cancer Andelen dödsfall pga cancer i sydöstra sjukvårdsregionen Medelökningen av

Läs mer

Statistik. 16 Cancer i Sverige 25 Cancer i världen

Statistik. 16 Cancer i Sverige 25 Cancer i världen Statistik Nästan 58 000 människor i Sverige drabbades av cancer år 2013. I hela världen insjuknade omkring 14 miljoner under 2012. Cancerfallen ökar kontinuerligt i både Sverige och världen, dels på grund

Läs mer

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 2 SYFTE 3 BAKGRUND 3 PROJEKT FÖR ÅR 2010 4 1. FÖRSÖKSVERKSAMHET FÖR EN PATIENTFOKUSERAD OCH SAMMANHÅLLEN CANCERVÅRD 4 2. INFORMATIONSTJÄNST

Läs mer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer

Nivåstrukturering av gynekologisk och urologisk cancer TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Staben för övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor +46155247636 2015-10-17 LS-LED15-1307-1 Ä R E N D E G Å

Läs mer

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 150907

Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 150907 Minnesanteckningar fra n patientra dets mö te 150907 Närvarande Alexandra Andersson Alfons Forsman Anna Selberg Jonasson Anna-Lena Sunesson Birgitta Larsen Charlotte Bygdemo-Toytziaridis Christine Backlund

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 41-48 Tid: 2012-08-05 14:00-14:40 Konferensrum Smedjan, Landstingshuset Kalmar

Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping 41-48 Tid: 2012-08-05 14:00-14:40 Konferensrum Smedjan, Landstingshuset Kalmar PROTOKOLL 1(5) Diarienummer Plats: Konferensrum Smedjan, Landstingshuset Kalmar Närvarande: Urban Blomberg (M), ordförande Eva Lundemo (C) Ia Andersson (S) ersätter Annika Nordin (S) Kjell Ekelund (S)

Läs mer

Åstorps kommun. Granskning av samverkan kring palliativ vård/vård i livets slutskede. Revisionsrapport 2010:8

Åstorps kommun. Granskning av samverkan kring palliativ vård/vård i livets slutskede. Revisionsrapport 2010:8 Granskning av samverkan kring palliativ vård/vård i livets KPMG AB 2011-03-03 Antal sidor: 9 Antal bilagor:1 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Genomförande och metod 1 1.4 Bemanning

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård

Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård Linköping 2006-10-10 Omvårdnadspersonalens kunskap kring munhälsa och tandvård Rapport 2006 Maria Andersson Tandvårdsgruppen 1 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 2 2. SAMMANFATTNING.. 4 3.

Läs mer

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:67 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:34 av Andres Käärik m fl (fp) om en anläggning i Sverige för protonbehandling av cancer Föredragande landstingsråd: Inger Ros

Läs mer

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst

Tidig upptäckt. Marcela Ewing. Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Tidig upptäckt Marcela Ewing Spec. allmänmedicin/onkologi Regional processägare Tidig upptäckt Regionalt cancercentrum väst Disposition av föreläsning Bakgrund Alarmsymtom och allmänna symtom Svårigheten

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Jämlik vård och hälsa i Västmanland. Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör

Jämlik vård och hälsa i Västmanland. Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Jämlik vård och hälsa i Västmanland Lennart Iselius Hälso- och sjukvårdsdirektör Varför fokus på jämlik vård? Det finns stora ojämlikheter inom vård och hälsa nationellt och i Västmanland Skillnaderna

Läs mer

Den individuella utvecklingsplanen

Den individuella utvecklingsplanen SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD 2008 Allmänna råd och kommentarer Den individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2012-03-26 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning

Läs mer

Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn

Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn Page 1 of 8 PUBLICERAD I NUMMER 3/2015 TEMAN Utveckling av läkemedelsbehandlingar av cancer kräver en dialog inom hela sektorn Tiia Talvitie, Päivi Ruokoniemi Kimmo Porkka (foto: Kai Widell) Målsökande

Läs mer

Äldrenämnden. att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna.

Äldrenämnden. att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna. få Uppsala ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Mia Gustafsson 2016-01-20 ALN-2015-0311 Äldrenämnden Slutrapport Palliativa Förstärkningsteamet Förslag till beslut Äldrenämnden beslutar att

Läs mer

Vi bygger för cancervården

Vi bygger för cancervården Vi bygger för cancervården Enligt nationella beräkningar kommer antalet personer som lever med cancer fördubblas fram till år 2030, vilket leder till att behovet av strålbehandling ökar. De patienter som

Läs mer

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan 1 Föräldraorganisationen BARNverkets yttrande över Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan Dnr U2015 1888 S A. Sammanfattning av BARNverkets synpunkter Varför rektorernas arbetssituation

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Hudkliniken/STI Dalarna 2011-10-07

Hudkliniken/STI Dalarna 2011-10-07 Uppdrag gällande framtidsplan Verksamhetsområdet dermatologi och venereologi, omfattar hud- och STImottagning samt två hudvårdplatser på avd 12 reumatologkliniken. De olika enheterna inom verksamhetsområdet

Läs mer

Lönebildning i Ystads kommun. Verksamhet. Medarbetare. Upprättat maj 2014. Personalavdelningen. Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning

Lönebildning i Ystads kommun. Verksamhet. Medarbetare. Upprättat maj 2014. Personalavdelningen. Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning Lönebildning i Ystads kommun Attraktiv arbetsgivare med medveten lönesättning Verksamhet Individuell och differentierad lönesättning Långsiktiga mål Medarbetare Lön som styrmedel Kortsiktiga mål MÅL Utvecklingssamtal

Läs mer

WP 2. Kartläggning och analys

WP 2. Kartläggning och analys Länsstyrelsen i Västerbotten -Botnia-Atlantica program Nordlands fylkeskommune Interreg program WP 2. Kartläggning och analys (alla data baseras på 2011 års verksamhet) Demografi Nordland och Västerbotten

Läs mer

Bil 6. Tjänsteskrivelse. Mätetal för organdonation avlidna

Bil 6. Tjänsteskrivelse. Mätetal för organdonation avlidna Bil 5 Bil 6 Tjänsteskrivelse 1 (3) Upprättare Stefan Ström, Marianne Sandkvist Annika Sandström Datum 2015-09-29 Mätetal för organdonation avlidna Bakgrund Donationsverksamheten (organ och vävnader från

Läs mer

Standardiserat vårdförlopp

Standardiserat vårdförlopp Rapport Datum: 2015-10-26 Version: 1 Dnr: 150164 1 Sammanfattning Regeringen satsar för att skapa en mer jämlik och tillgänglig cancervård med ökad kvalitet, med fokus på att korta väntetiderna och att

Läs mer

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport

Hemsjukvård. Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner. Revisionsrapport Revisionsrapport Hemsjukvård Margaretha Larsson Malou Olsson Ljusdals kommun i samverkan med Landstinget Gävleborg, Hudiksvall, Ockelbo och Söderhamns kommuner November 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Ännu bättre cancervård

Ännu bättre cancervård Ännu bättre cancervård Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser i enlighet med nationella cancerstrategin Varför cancerstrategi? Dubblering av antalet personer som

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Matstrups- och magsäckscancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9

FÖRSLAG. Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogrammet 9 FÖRSLAG Allmänna råd för DEN INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN med skriftliga omdömen Innehåll Förord 2 Inledning 3 Utgångspunkter för den individuella utvecklingsplanen 4 Den individuella utvecklingsplanens

Läs mer

Sammanställning av deltagarnas utvärdering - kursen som helhet

Sammanställning av deltagarnas utvärdering - kursen som helhet Styrgruppen Lära sig leva med cancer Cancerrehabiliteringsmottagningen Kirurgmottagningen Centralsjukhuset 291 85 Kristianstad Sammanställning av deltagarnas utvärdering - kursen som helhet skickas till

Läs mer

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder

Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder 1 (8) Formulär för prestationen kring tvångsvård och tvångsåtgärder I överenskommelsen för 2014 ingår, inom prestationsmål B2, att landstingen ska identifiera de patienter som varit föremål för flest tvångsvårdstillfällen

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Huvud- och halscancer

Huvud- och halscancer Regionens landsting i samverkan Huvud- och halscancer Regional rapport för diagnosår 2008-20 från Nationella kvalitetsregistret för huvud- och halscancer Uppsala-Örebroregionen Feb 2015 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen

Standardiserade vårdförlopp. Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Standardiserade vårdförlopp Agenda Varför standardiserade vårdförlopp? SVF - Aktuellt just nu Arbetet med SVF i VGR SVF mätning och uppföljning Varför SVF? Standardiserade vårdförlopp varför? Cancervården

Läs mer

22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289

22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289 22 Införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården RS150289 Ärendet Regionstyrelsen fattar beslut om fördelningen av regionala medel till införande av standardiserade vårdförlopp. Regeringen och

Läs mer

Moderaterna i Landstinget Sörmland Personalenkät 2012. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping. magnus.leivik@dll.se 2013-08-28

Moderaterna i Landstinget Sörmland Personalenkät 2012. Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping. magnus.leivik@dll.se 2013-08-28 Personalenkät 2012 1 Moderaterna i Landstinget Sörmland Personalenkät 2012 Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping magnus.leivik@dll.se 2013-08-28 2 Moderaterna i Landstinget Sörmland presenterar: Personalenkät

Läs mer

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Rapport kring hälso- och sjukvård 2 Information från

Läs mer

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten 1 Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Vägledande för arbetet med att ge stöd, vård och behandling till personer med riskbruk,

Läs mer