Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag"

Transkript

1 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg

2 Mall-ID Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande information Bakgrund Syfte Mål Effektmål Uppdragsmål Krav på uppdraget Förutsättningar Avgränsningar Kopplingar till andra projekt/uppdrag/processer och verksamheter Planer Tidplan Aktivitetsplan Budget Kostnader och intäkter Finansiering Uppdragsorganisation Risker Kommunikation Kommunikationsplan Dokumentation Löpande uppföljning Överlämning/leverans av uppdraget Referenser och bilagor Checklista inför beslut, BP Beslut att starta uppdraget (9)

3 1 Grundläggande information 1.1 Bakgrund Nationella Cancerstrategin (SOU 2009:11) lyfter fram behovet av kontaktsjuksköterska som ett sätt att stärka patientens ställning. I nationella riktlinjer för bröst- kolorektal- och prostatacancer (Socialstyrelsen, nationella riktlinjer) finns motsvarande inriktning med kontaktfunktion. Ett av uppdragen inom 2011 års överenskommelse mellan SKL och staten om insatser för Ännu bättre cancervård var att genomföra en studie som visar utbredningen av kontaktsjuksköterska eller motsvarande kontaktperson inom cancervården samt att sådan kontaktfunktion införs inom flera områden och verksamheter inom cancervården (Kontaktsjuksköterskor i cancervården, delrapport 2011, SKL). En arbetsgrupp är tillsatt inom RCC Uppsala Örebro med representation från landstingen, med uppdrag att driva ett regionalt arbete med kontaktsjuksköterska (RCC Uppsala Örebro,Utvecklingsprojekt 2012). Projektägaren för Cancerstrategi Gävleborg har gett uppdrag till ett lokalt arbete utifrån en idébeskrivning som presenterades på styrgruppsmöte Syfte Syftet är att ta fram ett beslutsunderlag för hur funktionen kontaktsjuksköterska ska implementeras inom cancersjukvården. 2 3 Mål 3.1 Effektmål Styrgruppen har ett relevant underlag inför beslut om implementering av kontaktsjuksköterska. Efter beslut och införande förväntas kontaktsjuksköterskefunktionen bidra till den nationella cancerstrategin övergripande mål att Förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer. Kontaktsjuksköterska ska bidra till att förbättra informationen och kommunikationen mellan patient och vårdgivare. Nyckeltal utvecklas under arbetets gång. 3 (9)

4 3.2 Uppdragsmål Uppdraget ska leverera 1. Nulägesbeskrivning Inventera personer med kontaktfunktion som till någon del motsvarar "kontaktsjuksköterska" Inventera vilka kontaktsjuksköterskeuppgifter dessa personer utför, vilken tid det tar samt samla in ev. arbetsbeskrivningar Kartlägga täckningsgrad, d.v.s. andel (eller bara antal) patienter som har en sådan utsedd och med patienten kommunicerad kontakt Om möjligt ta fram baslinjemätning ur patientperspektiv, t.ex. nuvarande tillgång till fast kontakt inom cancervården, eventuella avvikelser i Platina och hos Patientnämnden, som grund för nyckeltal i ett kommande införandeprojekt. 2. Omvärldsorientering. Inhämta kunskap om hur andra landsting/regioner löst kontaktsjuksköterskefunktionen och i synnerhet inom RCC Uppsala Örebro. 3. Förankringsprocess om nuläget i jämförelse med det nationella förslaget till rollbeskrivning för kontaktsjuksköterska. Ska mynna ut i ett beslutsförslag (möjligen flera alternativ) med konsekvensbeskrivningar om hur kontaktsjuksköterskefunktionen bör implementeras inom Cancervården i Landstinget Gävleborg. 4 Krav på uppdraget 4.1 Förutsättningar Utgångspunkten är den gemensamma beskrivningen av kontaktsjuksköterskans funktion och uppgifter, som SKL har utarbetat i samarbete med de regionala cancercentrumen. Kontaktsjuksköterskan är tydligt namngiven för patienten har speciell tillgänglighet och kan hänvisa till annan kontakt när han/hon inte är tillgänglig informerar om kommande steg förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov ger stöd till patienten och närstående vid normal krisreaktion vägleder till psykosocialt stöd vid behov säkerställer patientens delaktighet och inflytande i sin vård bevakar aktivt ledtider Kontaktsjuksköterskan har dessutom ett tydligt skriftligt uppdrag 4 (9)

5 kunskaper som regleras av innehåll och avgränsningar i varje patientprocess ansvar för att en individuell skriftlig vårdplan upprättas (även om den upprättas av andra) ansvarar för aktiva överlämningar till en ny kontaktsjuksköterska uppgiften att delta i multidisciplinära ronder och möten Berörda vårdenhetschefer bör involveras i arbetet redan från början, då vårdenhetschefer, efter beslut om införande, förväntas utses till ansvariga för att implementera kontaktsjuksköterskefunktionen, så att effektmålen nås. 4.2 Avgränsningar Kartläggningen begränsas till cancersjukvården och de patientgrupper som vårdas inom Landstinget Gävleborg. I uppdraget ingår att närmare precisera vilka patientgrupper och vårdenheter som berörs. I uppdraget ingår att ta fram beslutsförslag, men inte att driva beslutsprocessen. Beslutsunderlaget lämnas till styrgruppen för Cancerstrategi Gävleborg, som sedan hanterar beslutsprocessen. Vidare ingår att förankra förslag till införande av kontaktsjuksköterskefunktion med berörda vårdenhetschefer och medarbetare, men inte att genomföra förändringar, som förslaget eventuellt innebär. 5 Kopplingar till andra projekt/uppdrag/processer och verksamheter På uppdrag av RCC Uppsala Örebro pågår ett regionalt arbete om kontaktsjuksköterskefunktionen, som ett av 11 utvecklingsprojekt under Arbetsgruppen för kontaktsjuksköterskefunktionen ska inom ett år (d.v.s. fram till hösten 2013) 1. Ta fram förutsättningar för inrättandet av funktionen kontaktsjuksköterska. 2. Sprida kunskap om rollen som kontaktsjuksköterska i regionen 3. Informera berörda chefer och beslutsfattare 4. Ta fram förslag till utbildningsinsatser 5. Anordna kunskaps/inspirationsseminarier 5 (9)

6 6 Planer 6.1 Tidplan Startdatum Slutdatum Aktivitetsplan Följande aktiviteter kommer att ingå i uppdraget. Kompletteringar görs löpande under arbetet. Aktivitet Ansvarig Klart senast Status Kartlägga individer, omfattning i tid Per Fessé Pågående samt arbetsbeskrivningar Nuläge ur patientperspektiv Diagnosstatistik Jämförelse nuläge och nationell modell för kssk Ta fram förslag (ev. alternativa) och förankra Kommunikation Pågående 7 Budget 7.1 Kostnader och intäkter Totalt beräknas uppdraget medföra följande kostnader. Interna kostnader: kronor. Externa kostnader: kronor. Detta baseras på följande beräkningar för resursåtgång. Uppdragsledare: I genomsnitt 3 timmar per vecka under 10 veckor eller totalt 30 timmar, vilket motsvarar ca kronor Uppdragsmedlem: I genomsnitt ca 10 timmar per vecka under 10 veckor, vilket motsvarar totalt ca 100 timmar, vilket motsvarar ca kronor. Externa kostnader för resor m.m. beräknas uppgå till högst kr. Tillkommer arbetstid för berörda vårdenhetschefer och medarbetare för att ta fram efterfrågad information samt för dialog vid utarbetande av beslutsförslag. 7.2 Finansiering Projektmedarbetare finansieras av hemmaenheten. Tillkommande externa kostnader med anledning av uppdraget samt kostnader för uppdragsledare belastar kostnadsställe (Hälso- och sjukvård gemensamt), frikod , Projekt Cancerstrategi Gävleborg. 8 Uppdragsorganisation Uppdragsägare Staffan Gullsby, Utvecklingsdirektör, KL 6 (9)

7 Uppdragsledare Uppdragsmedlem Mottagare Referensgrupp Åke Lundqvist, Projektledare, Projekt och Metodstöd Per Fessé, VO Onkologi, Strålbehandlingsmottagning Staffan Gullsby, Utvecklingsdirektör, KL Medarbetare inom cancervården, som uppfyller någon del i definitionen av kontaktsjuksköterska Vårdenhetschefer inom cancervården 9 Risker Inga betydande risker har identifierats. Förnyad riskbedömning kommer att genomföras under arbetets gång. 10 Kommunikation 10.1 Kommunikationsplan Den interna kommunikationen inom uppdraget, sker på arbetsmöten och genomregelbunden dialog med uppdragsägare och styrgrupp. Målgrupper för uppdragets externa kommunikation är främst vårdenhetschefer inom cancervården samt medarbetare inom dessa verksamheter, som idag har uppgifter som helt eller delvis motsvarar kontaktsjuksköterska. Cancerrådet är också en viktig intressent. Följande aktiviteter planeras. Vårdenhetschefer tillfrågas om övergripande nuläge och informeras återkommande under arbetets gång. Som kanaler används främst telefon, mejl och PleXus. Berörda medarbetare tillfrågas om detaljer i nuläget och informeras återkommande under arbetets gång. Som kanaler används telefon, mejl, PleXus och personliga möten. Cancerrådet informeras om förslaget/-en den 14 februari 2013 (ordinarie mötestid) Dokumentation Uppdragsdirektiv och slutrapport kommer att diarieföras. Arbetsmaterial kommer att finnas tillgängligt på PleXus arbetsrum Cancerstrategi Löpande uppföljning Uppdragsledaren rapporterar till uppdragsägaren på styrgruppsmöten för Cancerstrategin Gävleborg samt i övrigt vid behov. 7 (9)

8 11 Överlämning/leverans av uppdraget Uppdragets resultat överlämnas till utvecklingsdirektören, i egenskap av uppdragsägare, för samordning av beslutsprocessen. Efter principbeslut om implementering, kan själva genomförandet komma att drivas som nytt uppdrag/projekt. 12 Referenser och bilagor 1. En nationella Cancerstrategi för framtiden, SOU 2009:11, 2. Nationella riktlinjer för bröst- kolorektal- och prostatacancer, 3. Kontaktsjuksköterskor i cancervården, delrapport 2011, ncervard/kontaktsjukskoterska 4. Kontaktsjuksköterska, ett av 11 utvecklingsprojekt 2012 inom RCC Uppsala Örebro, s_11_projekt_2012.pdf 5. Projektplan Cancerstrategi Gävleborg, , se PleXus. 6. Idébeskrivning kontaktsjuksköterska, se PleXus 13 Checklista inför beslut, BP2 Ja Nej Finns det ett tydligt definierat uppdragsmål? Kan uppsatt effektmål nås med hjälp av uppdraget? Är tidplanen rimlig och genomförbar? Är beräknad kostnad rimlig för genomförandet av uppdraget? Är finansiär och kostnadsställe fastställt? Är resurserna informerade och säkrade för uppdraget? Är uppföljning av effektmålen tydligt beskrivna? 8 (9)

9 14 Beslut att starta uppdraget Ja Nej Motivering X Staffan Gullsby Uppdragsägare Åke Lundqvist Uppdragsledare 9 (9)

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården

Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2010 2012 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD DELRAPPORT 8 Insatser för fler kontaktsjuksköterskor inom cancervården 1 Innehåll

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012.

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektplan 1(23) Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektägare är Marie Gustafsson, Regionförbundet. Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd

Läs mer

Regional cancerplan 2014-2015

Regional cancerplan 2014-2015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/00108 Uppdnr 974 2015-02-02 Landstingets arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN

RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN RIKTLINJER FÖR PROJEKTVERKSAMHET I PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för projektverksamhet i Piteå kommun Riktlinjer 2009-11-30, 257 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet

Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet Utvecklingsprojekt inom Karolinska Institutet rev 2009-12-07 Projektmodell P r o j e k t e t Projektstart Genomförande Överlämning Avslut/ utvärdering G1 G2 G3 G4 G5 V e r k s a m h e t e n Initiering

Läs mer

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten

Projektregler Gemensamma förvaltningen Projektkontoret Sida: 1 (11) 2013-11-05. för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (11) Projektregler för den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (11) Innehåll Syfte och bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 2 Definitioner...

Läs mer

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0

Stockholms läns landstings projektmodell. PROJEKTiL. Projekt modell 2.0 Stockholms läns landstings projektmodell PROJEKTiL 2.0 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Vad är projekt?... 2 1.2 Syftet med projektmodellen... 2 1.3 Målgrupp SLLs projektmodell... 2 1.4 Ansvar SLLs projektmodell...

Läs mer

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ

Projektplan 1(15) Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Projektplan 1(15) Projektnamn: Ledarakademin 20131125 Projektägare: Marie Holm Programdirektör Barn och utbildning Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård

PROJEKTPLAN. Överföring av hemsjukvård PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård - Förberedelseprocess 9 sep 2013-21 feb 2014 Titel: PROJEKTPLAN Överföring av hemsjukvård från landsting till kommuner Projekt: Överföring av hemsjukvård Idnr: Siffor

Läs mer

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd.

Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd. www.lvn.se Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Karin Rapp Vårdområdesdirektör Vårdområde opererande Lägesavstämning: 2014 06 10 1(39) Distribution Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81

Cancervård i Sverige 80 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 CANCERFONDSRAPPORTEN 2013 81 Cancervård i Sverige Svensk cancervård håller världsklass. Men cancervården är splittrad, fortfarande finns skillnader mellan olika regioner och mellan patienter med olika socioekonomisk status. Den nationella

Läs mer

Strategiska cancerenheten Region Halland

Strategiska cancerenheten Region Halland 1 Strategiska cancerenheten Region Halland Årsbokslut 2012 2 Sammanfattning Med utgångspunkt från den nationella cancerstrategin och etableringen av regionala cancercentra har Region Halland etablerat

Läs mer

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården

Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för cancervården Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2015-05-05 1 (2) HSN 1505-0562 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Lena Sharp 2015-06-02, p 29 Anmälan av rapporten Regional kompetensförsörjningsplan för

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

Ladok3-införande. Projektplan

Ladok3-införande. Projektplan Ladok3-införande Sida: 1 (15) Ladok3-införande Projektplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (15) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande av projektplan, definitioner och bilagor... 4 1.2

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna

En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna Projektrapport 2014-06-30 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Version 1.0 En ambitionshöjning i den lokala polisverksamheten längst fram nära medborgarna 2 Innehållsförteckning Varför

Läs mer

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer.

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Innehåll Mall för projektplan för anslutning till Skolfederation utgående

Läs mer

Kulturarvsportal Västmanland Projektdirektiv- och plan

Kulturarvsportal Västmanland Projektdirektiv- och plan 1 (27) Kulturarvsportal Västmanland Projektdirektiv- och plan Styrgruppen gn Susann Levál, projektledare Västmanlands läns museum, 2013-10-07 1 2 (27) Projektet i korthet Projektnamn Kulturarvsportal Västmanland

Läs mer

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne

Slutrapport. Datum 2010-05-05. Dnr. Systemförvaltning Region Skåne Region Skåne RSIT VO Kund, Enhet för Systemförvaltning Namn Eva Edstrand, Anna Steen Slutrapport Datum 2010-05-05 Dnr Slutrapport Systemförvaltning Region Skåne Organisatorisk enhet RSIT, VO Kund, Enhet

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

UVKs projektmodell Projektnamn PCB i Väsbyån Projektplan Datum 15-04-22 Projektledare Anna Åhr Evertson Version 1

UVKs projektmodell Projektnamn PCB i Väsbyån Projektplan Datum 15-04-22 Projektledare Anna Åhr Evertson Version 1 1(9) Projektnamn: PCB i Väsbyån Projektägare: Hillevi Engström Anne-Charlotte Glantz är ansvarig chef. Checklista inför beslut, BP2 JA NEJ 1. Målen för projektet är tydliga och dokumenterade både gällande

Läs mer

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Svante Pettersson Familjemedicinska institutet Mars 2003 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 5

Läs mer