Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :"

Transkript

1 Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: Version: 1 Dnr:

2

3 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes medverkan ökar förutsättningarna för att utveckla hälso- och sjukvårdens kvalitet med fokus på värde för patienten. Som stöd för detta antog Landstinget i Kalmar län i juni 2014 en särskild strategi för medborgare, patient och. Handlingsplanen innehåller aktiviteterna som avser att stärka patientens ställning i den egna vårdsituationen och att skapa goda förutsättningar för medborgare, patienter och närstående att medverka i utvecklingsaktiviteter, i ledningssammanhang och i politiska samverkansorgan. Utgångspunkten är likabehandling för länets invånare och att ge förutsättningar för individen att kunna medverka, oavsett livssituation. Handlingsplanen har arbetats fram i samarbete inom landstinget och med patient och närstående med i arbetet under hela processen. I de delar som rör systematik och struktur för medverkan samt i frågor kring ersättning och utbildning, har samverkan skett med länets kommuner genom Regionförbundet och Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande områden hälso- och sjukvård.

4 Innehåll 1 Bakgrund Uppdrag och syfte Tillvägagångssätt Länsgemensam modell för brukare, patient och Förutsättningar för medverkan Utbildning Ersättning för medverkan Medverkan i patientens egen vårdsituation Perspektiv Övergripande mål Skyldigheter och rättigheter Skriftlig plan och fast vårdkontakt Sammanhållen individuell plan SIP Att personcentrera hälso- och sjukvården Medverkan i utvecklingen av hälso- och sjukvården Perspektiv Övergripande mål Varje dag lite bättre kraften hos många Metoder och verktyg Barn och ungas medverkan Medverkan i ledning och styrning av hälso- och sjukvården Perspektiv Övergripande mål Medverkan i ledningssammanhang Medborgares inflytande över utvecklingen av hälsooch sjukvården Perspektiv Övergripande mål Medborgardialog Initiativ för att utveckla arbetet med medborgardialog Mål/aktiviteter Referenser... 17

5 1 Bakgrund I juni 2014 antog landstingsstyrelsen en strategi för medborgare- patient- och. I enlighet med patientlagen, landstingsplanen och landstingets utvecklingsstrategi Varje dag lite bättre samt regionens löften till cancerpatienterna och arbetet för patientmedverkan inom Regionalt cancercentrum sydöst, anger strategin riktningen för hur medborgare, patienter och närståendes ska medverka för att stärka patientens ställning inom hälso- och sjukvården. Mot denna bakgrund har Utvecklings- och folkhälsoenheten uppdragits att till landstingsstyrelsen redovisa en handlingsplan som ökar patienter och närståendes medverkan, såväl vuxna som barn. I landstingets strategi för medborgare, patient och och i denna handlingsplan används följande definition för medverkan: Medborgare, patienter, närstående och medarbetare utvecklar systematiskt vården tillsammans som samarbetspartners. Handlingsplanen återspeglar strategins fyra perspektiv för medverkan: 1. Medverkan i patientens egen vårdsituation 2. Medverkan i utveckling av hälso- och sjukvården 3. Medverkan i ledning och styrning av hälso- och sjukvården 4. Medborgares inflytande över utvecklingen av hälso- och sjukvården 5

6 2 Uppdrag och syfte Uppdraget har varit att ta fram konkreta åtgärder för hur landstinget ska öka medverkan från patienter, närstående och medborgare. Det är av största vikt att i utvecklingen av en mer systematisk medverkan visa stor respekt och lyhördhet för individen. Detta gäller inte minst i samband med att barn och unga medverkar, som patient eller närstående. När patienter och närstående medverkar med sina specifika kunskaper och erfarenheter omfattas de på samma sätt som medarbetarna, av landstingets värdeord - öppet, engagerat och kunnigt. Syftet med medborgare, patienter och närståendes medverkan är att utveckla hälso- och sjukvården utifrån patientens- och de närståendes perspektiv med fokus på kvalitet som ökar värdet för den enskilde patienten. 6

7 3 Tillvägagångssätt Handlingsplanen har arbetats fram i samarbete mellan representanter från Utvecklings- och folkhälsoenheten, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Primärvårdsförvaltningen, Psykiatriförvaltningen och Kanslienheten. Verksamhetsföreträdare och patient har funnits med i arbetsgruppen under hela processen, liksom närstående genom representation från NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga. I delar som rör samverkan mellan landsting och kommuner har arbetet bedrivits genom Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande områden hälso- och sjukvård. För likabehandling i sjukvårdsregionen har diskussioner förts med Regionalt cancercentrum sydöst. Omvärldsspaning har skett genom nationella och regionala nätverk. 7

8 4 Länsgemensam modell för brukare, patient och För att brukare, patienter och närstående systematiskt ska finnas med i utvecklingsaktiviteter och i ledningssammanhang inom regional samverkan i Kalmar län har en länsgemensam modell tagits fram. Modellen ger också förutsättningar för en systematisk dialog med brukare, patient och anhörig/närstående-organisationer. Kommunerna har liksom landstinget i sitt grundläggande uppdrag att utveckla verksamheten utifrån brukarens och patientens perspektiv och enligt gemensamma lagkrav ska patientens ställning i hälso- och sjukvården stärkas. Nationellt poängteras vikten av brukarmedverkan. Även i kommunernas, landstingets, och regionförbundets planer och strategier är kravet på medverkan tydligt uttalat. Ett flertal utvecklingsområden inom socialtjänstens områden har fokus på medverkan och inflytande för en evidensbaserad praktik. Mot denna bakgrund beslutade Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård i juni 2014, att gemensamt ta fram ett förslag på rekommendation gällande brukar-medverkan och brukarersättningar. Vid presidiekonferens i februari 2015 fastslogs det regionala styrdokumentet för Här anges att under året arbeta enligt Länsgemensam lednings rekommendation om Länsgemensam modell för brukare, patient och i Kalmar län. Utgångspunkten för den länsgemensamma modellen är att brukare, patient och närstående systematiskt ska finnas med i såväl utvecklingsaktiviteter som i olika ledningssammanhang inom regional samverkan i Kalmar län. Strukturen i modellen ger också förutsättningar för en systematisk dialog med brukare, patient och anhörig/närståendeorganisationerna. Modellen omfattar: En länsgemensam struktur för brukare, patienter och närstående som ska medverka i aktiviteter på olika nivåer. Tydliga uppdrag med ersättning för brukare- patient och närstående som medverkar. Utbildning för brukare, patienter, närstående och medarbetare. Landsting och kommuner har möjlighet att ansluta till den länsgemensamma modellen och får därigenom nytta av innehållet, strukturen och den systematik för brukare, patient och som modellen erbjuder. Se bilaga 1. 8

9 5 Förutsättningar för medverkan För att medborgare, patienter och närstående som medverkar i olika sammanhang ska ha goda förutsättningar att bidra, behöver uppdraget vara tydligt och utbildning samt ekonomisk ersättning erbjudas. 5.1 Utbildning För att ge bästa möjliga kunskapsmässiga förutsättningar att medverka erbjuds brukare, patient och närstående utbildning inom den länsgemensamma modellen. 5.2 Ersättning för medverkan Ersättning patienter och närstående som medverkar i utvecklingsaktivitet eller i ledningssammanhang, avser att skapa goda förutsättningar för enskild person att medverka oavsett livssituation. Efter kartläggning nationellt och regionalt har ett förslag till ekonomisk ersättning för medverkan tagits fram för Landstinget i Kalmar län. Utgångspunkten har varit att hitta en beräkningsgrund som är hållbar över tid och som i möjligaste mån medger likabehandling för länets invånare. Av denna anledning föreslås ersättning i nivå med det arvode som idag utgår för medverkan inom Regionalt cancercentrum sydöst och med en årlig regleringsmodell. Förslaget innebär att ersättning betalas ut som skattepliktigt arvode när enskild individ blir inbjuden till ett uppdrag. Respektive verksamhet initierar individens medverkan och ansvarar också för utbetalning av arvode. Förslaget omfattar inte allmänna öppna möten eller person som redan har ersättning som anställd i en brukare- patient eller närståendeorganisation. Se bilaga 2. Länsgemensam ledning i samverkan har antagit samma ersättningsförslag som rekommendation för brukare- patient och närståendes medverkan inom regional samverkan i Kalmar län. I detta sammanhang kommer rutiner för ersättning att tas fram och en avstämning med organisationerna planeras inför beslut. 9

10 6 Medverkan i patientens egen vårdsituation Perspektiv 1 Medverkan i den enskilde personens egen vårdsituation innebär ett partnerskap i den patientnära verksamheten. Perspektivet utgår från patientlagen, patientsäkerhetslagen och hälso- och sjukvårdslagen. Patienten ska ses som en medskapare i vården och inga beslut ska fattas om patienten utan denna persons medverkan. Vård och behandling ska formas utifrån patientens upplevelser, erfarenheter och önskemål samt professionens kunskap om vård och behandling och relevant forskning och utveckling, i linje med personcentrerad vård. 6.1 Övergripande mål Det övergripande målet är att patienter och närstående, såväl vuxna som barn, ska vara välinformerade och ha inflytande över vård och behandling samt känna trygghet och vara part i besluten gällande hela vårdprocessen. 6.2 Skyldigheter och rättigheter Hälso- och sjukvårdslagen reglerar ansvaret för att hälso- och sjukvården uppfyller kraven på god vård och den 1 januari 2015 trädde en ny patientlag i kraft för att stärka och tydliggöra patientens ställning. Patientlagen främjar patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Detta innebär bland annat att patienten har rätt till individanpassad information, att vård inte får ges utan patientens samtycke, att vården så långt det är möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten och att patientens närstående ska få möjlighet att medverka. Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd 1 och riktlinjer och rutiner för stöd till barn ska utformas. För att patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses ska olika insatser samordnas och en fast vårdkontakt ska utses om patienten begär det, eller om det är nödvändigt. Om patienten har behov av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänsten ska en individuell plan upprättas i vilken det ska framgå vilka insatser som behövs, vilka insatser respektive huvudman som ska svara för, vilka åtgärder som vidtas av någon annan än landstinget eller kommunen och vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen Skriftlig plan och fast vårdkontakt Inom cancersjukvården i Kalmar län erbjuds alla patienter en fast vårdkontakt i form av en kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskan har ansvar för att en individuell skriftlig plan upprättas, vilken i detta sammanhang benämns Min vårdplan. Planen upprättas för alla patienter med misstanke om cancer för att ge en bild av hur vårdförloppet kommer att se ut. Min vårdplan upprättas av medarbetare, patient och närstående tillsammans och ger patienten individanpassad information om och möjlighet att påverka planering av utredning och behandling utifrån önskemål och förmåga. Sammantaget ska Min vårdplan bidra till att patient och närstående är välinformerad och delaktig i beslut under hela vårdprocessen. Införande av kontaktsjuksköterska och Min vårdplan skapar idag stort värde med delaktighet och trygghet, för såväl patient som närstående inom cancersjukvården. Denna modell kan ses som en förebild och kontaktsjuksköterska och en skriftlig plan bör erbjudas patienter även i övrig vårdverksamhet. Rekommendation om skriftliga planer förväntas komma i nationella riktlinjer inom fler diagnosområden än inom cancersjukvården. 1 Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2009:979 2 g ) Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, 6 kap. 5 ) 2 Hälso- och sjukvårdslagen SFS 2009:979 3 f 10

11 6.4 Sammanhållen individuell plan SIP För personer med behov av både hälso- och sjukvård och insatser från socialtjänsten finns en länsgemensam överenskommelse om att en samordnad individuell plan (SIP) ska upprättas. 6.5 Att personcentrera hälso- och sjukvården Att personcentrera hälso- och sjukvården innebär bland annat en perspektivförskjutning från att i huvudsak se individen i rollen som patient till att se hela personens identitet, vem personen är. Det innebär också att ha ett mer hälsofrämjande förhållningssätt. Att gå från att behandla patientens sjukdom till att bidra till den enskilda personens hälsa och ge var och en kraft att ta ansvar för sin egen hälsa - empowerment. Det är viktigt att se människan i patienten i ett system som producerar hälsofrämjande tjänster hälso- och sjukvård, vilket stöds bland annat av Sveriges Kommuner och Landstings positionspapper Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Narrativ medicin är ett begrepp som innebär ett medicinskt förhållningssätt som erkänner värdet av människors berättelser i såväl klinisk praxis som i forskning och utbildning. Att personcentrera vård innebär i hög utsträckning att lyssna till patientens berättelse för att förstå vad sjukdomen betyder för varje enskild persons upplevelse hälsa. Detta ger en förståelse som möjliggöra ett partnerskap mellan patient, närstående och professionella med ömsesidig respekt för varandras kunskap. En fast vårdkontakt ger förutsättningar för en bra relation mellan parterna och den skriftliga planen blir ett sätt att tillsammans dokumentera, dela informationen och ansvar. Förutom att berättelserna har en avgörande betydelse i det kliniska mötet används de också med framgång i till exempel värdegrundsarbetet med fokus på bra bemötande. Patienter och närståendes berättelser ska användas aktivt för utveckling av vården. 11

12 7 Medverkan i utvecklingen av hälso- och sjukvården Perspektiv 2 Medverkan i utvecklingen av hälso- och sjukvården innebär delaktighet i aktiviteter i den patientnära verksamheten och på olika ledningsnivåer i verksamheten. Perspektivet utgår från patientlagen och Sveriges Kommuner och Landstings positionspapper om evidensbaserad praktik Övergripande mål Det övergripande målet är att upplevelser och berättelser från personer med erfarenhet av att vara patient eller närstående ska ligga till grund för ett utvecklingsarbete som ökar värdet för patienten. Utvecklingsarbetet ska bedrivas som teamarbete mellan patienter, närstående och medarbetare där allas kunskaper, erfarenheter, synpunkter och önskemål tas till vara. 7.2 Varje dag lite bättre kraften hos många Definitionen för kvalitetsutveckling är enligt Batalden och Davidoff 4 den kombinerade och oupphörliga ansträngningen av alla att genomföra de förändringar som leder till bättre resultat för patienterna (hälsa), bättre system och processer (vård) och bättre professionell utveckling (lärande). År 2007 antog landstinget en utvecklingsstrategi med denna definition som utgångspunkt Varje dag lite bättre kraften hos många. Strategin beskriver bland annat att vi ska organisera efter patientens väg i vården och involvera patienten i förbättringsarbetet. Sedan 2007 har positionerna flyttats fram avsevärt i det ständigt pågående förbättringsarbetet. Det finns många exempel på att personer med erfarenhet av att vara patient eller närstående medverkat i utvecklingsaktiviteter. Men vi står inför att ta steget fullt ut, från att ha involverat patienter och närstående ibland, till att samarbeta systematiskt och aktivt i partnerskap. 7.3 Metoder och verktyg Landstinget har att utforma hälso- och sjukvården så att den skapar värde och upplevs funktionell och attraktiv av den som behöver vård. Detta förutsätter att berättelserna och upplevelser från personer som har erfarenhet av att vara patient eller närstående tas tillvara, 3 Evidensbaserad praktik - medveten och systematisk användning av den bästa tillgängliga kunskapen, tillsammans med den professionelles expertis samt den berörda personens situation, erfarenhet och önskemål för beslut om interventioner (insatser/åtgärder) till enskilda personer. (Socialstyrelsens termbank) 4 Batalden P, Davidoff F. What is quality improvement and how can it transform healthcare? Qual.Saf.Health Care 2007;16;2-3 12

13 och att det finns kunskap om lämpliga verktyg och metoder. Nationell patientenkät är ett viktigt verktyg i förbättringsarbetet och är en del i landstingets uppföljning av den upplevda kvaliteten. Såväl lokalt, nationellt som internationellt finns kunskap att hämta om metoder och verktyg som inkluderar och tar tillvara patienter och närståendes berättelser, erfarenheter och kunskaper. Begreppet tjänstedesign innebär att planera, organisera och kommunicera en tjänst efter kundens behov för att förhöja kundens upplevelse av tjänsten. Utmärkande för tjänstedesign inom hälso- och sjukvården är att den är involverande och utgår från patientens behov. Detta gör det möjligt för patienter, närstående, medarbetare och designers att tillsammans utforma hållbara vårdtjänster och bättre patientupplevelser. En mängd metoder och verktyg används som stödjer medverkan av personer med erfarenhet av att vara patient och närstående i utvecklingsaktiviteterna. Dessa beskrivs som kreativa, problemlösande, holistiska och framförallt användarfokuserade och kan med fördel komplettera landstingets verktygslåda för att öka medverkan i utvecklingsarbetet. 7.4 Barn och ungas medverkan Det är mycket viktigt att lyfta in även barn och ungas upplevelser och erfarenheter som patient eller anhörig för att utveckla vården utifrån denna målgrupps behov och önskemål. Detta stöds av FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen, som säger att barn och ungdomar ska ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter i frågor som berör dem. I utvecklingen av en mer systematisk medverkan innebär det en särskild utmaning att hitta metoder som är lämpliga för denna patient/närståendegrupp. 13

14 8 Medverkan i ledning och styrning av hälso- och sjukvården Perspektiv 3 Medverkan i ledning och styrning innebär delaktighet på olika ledningsnivåer i verksamheten och på övergripande landstingsnivå. Perspektivet utgår från patientlagen, kunskapsbaserad vård och Sveriges Kommuner och Landstings positionspapper om evidensbaserad praktik. 8.1 Övergripande mål Det övergripande målet är att personer med erfarenhet av att vara patient eller närstående ska delta tillsammans med ledningsansvariga, för att med sina kunskaper, erfarenheter och synpunkter bidra till att planering och beslut ökar värdet för patienten. 8.2 Medverkan i ledningssammanhang Såväl internationellt som nationellt pågår arbete för att involvera patienter och närstående i högre grad i ledning och styrning av hälso- och sjukvården. Sveriges Kommuner och Landsting skriver i Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, att det är viktigt att engagera och involvera patienter och patientföreträdare i beslut som berör hälso- och sjukvårdens utveckling såväl på policynivå som i beslut om vårdens praktiska verksamhet. Samma gäller för barn och ungas möjlighet att ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter vilket anges i Barnkonventionen. Flera exempel på patientmedverkan i ledningssammanhang finns i vår egen organisation, i andra landsting/regioner liksom nationellt och internationellt. Några exempel från Landstinget i Kalmar län är projektledningsgruppen för införande av standardiserade vårdförlopp, där en av medlemmarna är före detta patient med uppdrag att bevaka patientoch närståendeperspektivet. Även i arbetet med missbruk och beroende och i PRIOprojektet kring psykisk ohälsa har patienter medverkat. Regionalt cancercentrum sydöst har en patient i ledningsgruppen och nationellt förekommer detta i till exempel styrgrupp för Nationell patientenkät och för Vårdbarometern. Många lärdomar inhämtades också internationellt vid studiebesök i sjukvårdsorganisationen Intermountain Health Care i USA, i samband med ett nationellt projekt kring kunskapsstyrning. 14

15 9 Medborgares inflytande över utvecklingen av hälso- och sjukvården Perspektiv 4 Att ha inflytande över utvecklingen av hälso- och sjukvården som medborgare innebär att ha påverkansmöjlighet genom den politiska, demokratiska processen och genom så kallade medborgardialoger. 9.1 Övergripande mål Invånarnas synpunkter ska utgöra en naturlig del i landstingets olika politiska beredningsoch beslutsprocesser. 9.2 Medborgardialog Definitionen av medborgardialog är att olika former av kontakt mellan medborgare och framför allt politiker används för samtal kring inriktning och prioritering av den offentliga verksamheten. År genomförde Uppföljnings- och Medborgarutskottet en medborgardialog kring landstingets mål för kvalitet och patientsäkerhet. Analysen av denna dialog visar att medborgarna anser att det är viktigt att fortsätta medborgardialogen och även att bredda den med andra frågeställningar och andra deltagare. Medborgarna sa också att de är intresserade av att föreslå olika förbättringsområden inom hälso- och sjukvården i landstinget. 9.3 Initiativ för att utveckla arbetet med medborgardialog Medborgarutskottet har våren 2015 lagt ett initiativ till fullmäktige för att utveckla arbetet med medborgardialog, så att den blir ett mer permanent och kontinuerligt inslag i landstingets beslutsprocess. 15

16 10 Mål/aktiviteter Hälso- och sjukvården i Kalmar län ska personcentreras och bygga på trygghet, delaktighet och gott bemötande. Under 2016 genomföra utvecklingsprojekt för ett hälsofrämjande förhållningsoch arbetssätt med utgångspunkt från metodiken i personcentrerad vård. Landstinget i Kalmar län ska ansluta till Länsgemensam modell för brukare, patient och enligt bilaga 1. Under 2016 ta fram landstingsgemensamma rutiner för rekrytering av patienter och närstående som ska medverka. Rutinerna ska utgå ifrån Länsgemensam modell för brukare, patient och. Se bilaga 1. Erbjuda personer med erfarenhet av att vara patient eller närstående, ersättning för medverkan i utvecklingsaktiviteter och i ledningssammanhang, enligt bilaga 2, under förutsättning att beslut fattas av Landstingsfullmäktige enligt bilaga 3 och 4. Under 2016 implementera nya metoder samt utveckla och anpassa landstingets befintliga förbättringsmetoder och verktyg för medverkan av patienter och närstående. Fram till 2018 implementera nya metoder samt utveckla och anpassa befintliga förbättringsmetoder och verktyg, särskilt anpassade för att barn och ungas erfarenheter, synpunkter och önskemål ska tas till vara. Utveckla, pröva och utvärdera fler former för medborgardialog med samtliga invånare. 16

17 11 Referenser Landstingsplan, Landstinget i Kalmar län Landstingsplan_ pdf Strategi för medborgare, patient, och medborgare-patient pdf Patientlagen Patientlagen Vårdguiden Regionalt cancercentrum sydöst Evidensbaserad praktik Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Hälsofrämjande hälso- och sjukvård - positionspapper SKL.s FN:s konvention om barns rättigheter - Barnkonventionen Barnkonventionen - UNICEF Sverige 17

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Varje dag lite bättre

Varje dag lite bättre Varje dag lite bättre Strategi med fokus på patienter och närståendes upplevelse Anna Olheden, Anna Wahlstam Människor glömmer vad du sa. Människor glömmer vad du gjorde. Men människor kommer aldrig att

Läs mer

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben Landstingsfullmäktige 27 november 2012 Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben FN:s konvention om barnets rättigheter Folkrätt för barn

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 I huvudet på SKL Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelser mellan SKL och regeringen Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Strategi Medborgare- patient- och närståendemedverkan

Strategi Medborgare- patient- och närståendemedverkan Strategi Medborgare- patient- och närståendemedverkan Bakgrund Landstingets utvecklingsstrategi, Varje dag lite bättre kraften hos många patientinvolvering är en av sex punkter Landstingsplanen 2014-2016

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

2016-01-01 2016-12-31

2016-01-01 2016-12-31 1 (6) Avtalsnummer: 55807407 Dnr: HSN 2015-708 Överenskommelse mellan Region Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Centrum för Hälso- och Vårdutveckling 2016-01-01 2016-12-31 2 (6) Avtalsnummer:

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården

Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården ETT UTVECKLINGSARBETE INOM ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården DELRAPPORT 2011 1 Sammanfattning Insatser för fler kontaktsjuksköterskor eller motsvarande inom cancervården är

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring

Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Riktlinjer Samtycke vid direktåtkomst till sammanhållen journalföring Version 2 2013-12-09 Riktlinjerna är upprättade av medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet ohälsosamma matvanor Bakgrund till riktlinjerna Ingen enhetlig praxis

Läs mer

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:

Läs mer

Rutin Beslut om vak/ extravak

Rutin Beslut om vak/ extravak Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Beslut om vak/ extravak Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Verksamhetschef ÄO Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterska

Läs mer

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM VERKSAMHETSOMRÅDET STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Elisabeth Högberg Utvecklingsledare 2 SAMMANFATTING

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar. Linda Almqvist (jurist)

Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar. Linda Almqvist (jurist) Om samordnad individuell plan enligt HSL 3 f och SoL 2 kap. 7 och andra förutsättningar Linda Almqvist (jurist) - Jag har en plan!..eller? Begreppsdiagram planer inom vård och omsorg mål för att uppnå

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet

Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Bedömningsformulär AssCE* för den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i sjuksköterskeprogrammet Namn:.. Personnummer:... Kurs:. Vårdenhet:.. Tidsperiod:.. Halvtidsdiskussion den: Avslutande bedömningsdiskussion

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar SKRIVELSE 1(8) Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar Detta är en sammanställning av några kortare texter som beskriver vilka lagar och regler som styr det regionala utvecklingsuppdraget som

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Dnr: RS 2013-541 Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Strategi och handlingsplan för Jämtlands län 2014-2015 Susanne Olsson 2014 Utvecklingsledare Ingegerd

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 2012-12-12 Styrande lagar och dokument som bildar underlag för handlingsplanen FN:s konvention om barnets rättigheter Barnkonventionen

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

SIP Samordnad individuell plan

SIP Samordnad individuell plan SIP Samordnad individuell plan 2015-04-21 karin.lindstrom@skl.se, viveca.axelsson@sollentuna.se Varför behövs SIP? Varför tror ni att det behövs en lagstiftning om samordning av insatser mellan socialtjänst

Läs mer

Forskning och utveckling inom landstinget

Forskning och utveckling inom landstinget Forskning och utveckling inom landstinget Regionens utveckling och tillväxt Kunskapsorganisation god vård Skapar grund för innovationer och utveckling Landstingets skyldighet ( 26b HoS) Attraktivt landsting,

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning gällande kommunerna i Västmanland

Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning gällande kommunerna i Västmanland 2013-05-04 1(10) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning gällande kommunerna i Västmanland I den nationella

Läs mer

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0942 Landstingsstyrelsen Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014

Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 BESLUTSUNDERLAG 1(1) Anna Bengtsson 2012-11-13 LiÖ 2012-3416 Hälso- och sjukvårdsnämnden Handlingsplan för ökad tillgänglighet 2012-2014 Landstingsstyrelsen har i sin verksamhetsplan för år 2012 uppdragit

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

vår hälsa länets möjlighet

vår hälsa länets möjlighet vår hälsa länets möjlighet Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011 2015 folkhälsopolicy förord Jämtlands län 2011 2015 Jämtlands län har unika möjligheter till ett gott liv...... och i den här folkhälsopolicyn

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten

FÖRSLAG 27 MARS 2011. Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten 1 Länsstrategi för missbruks- och beroendevård i Norrbotten Vägledande för arbetet med att ge stöd, vård och behandling till personer med riskbruk,

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJE 1 (7) SYFTE Syftet i konventionen är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning

Läs mer

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå

A, Individens delaktighet på arbetsplatsen B, Delaktighet i verksamhetens utveckling på arbetsplatsen C, Delaktighet på organisationsnivå BESLUTSUNDERLAG 1(4) Landstingsstyrelsen Handlingsplan för medarbetarnas delaktighet Systematiskt arbete för ökad delaktighet Utifrån uppdraget som gavs i landstingsstyrelsens verksamhetsplan för år 2012

Läs mer

Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen)

Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen) Sida 1(7) Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv Arbetsgruppen Sårbara familjen Datum 2015-09-14 Förslag Strategisk plan Barns hälsa och uppväxtvillkor (fd Den sårbara familjen) Region Värmland - kommunalförbund

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik

Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik www.pwc.se Revisionsrapport Eda kommun Lena Brönnert Lars Näsström Granskning av vård, omsorg och stöd för personer med missbruks- och beroendeproblematik En samgranskning av Landstinget i Värmland och

Läs mer

Brukarundersökning inom boende LSS

Brukarundersökning inom boende LSS SAMMANSTÄLLNING Brukarundersökning inom boende LSS Resultat av 2015 år undersökning Carolina Klockmo KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014 Psykiatriska kliniken Ryhov Nuläge på kliniken HSL 2g är känd i verksamheten genom flera olika insatser: - Introduktionsutbildning till

Läs mer

Medborgarlöften och lokal samverkan. Förebygg.nu 2015-11-12

Medborgarlöften och lokal samverkan. Förebygg.nu 2015-11-12 Medborgarlöften och lokal samverkan Förebygg.nu 1 Resan till en Polismyndighet 2011-2012 2013-2014 2015-2016 Utreda en sammanhållen polis Polisorganisationskommittén Ombilda 23 myndigheter till en polismyndighet

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 140204 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 Sammafattning I den sjätte träffen var uppgiften till de lokala nätverken att diskutera konkreta utvecklingsförslag

Läs mer

Konferens om anhörigas roll i vård och omsorg

Konferens om anhörigas roll i vård och omsorg Konferens om anhörigas roll i vård och omsorg Katrineholm 29/1 2016 Betydelsefulla stödinsatser och bemötande till anhöriga Blandade Lärande Nätverk en metod att utveckla stödet till anhöriga/närstående

Läs mer

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165)

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) 1(6) STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) BILAGA Bilagan sammanställs och revideras utifrån Styrsystemets avsnitt 6.1 Styrdokument som fastställs av fullmäktige: Förutom genom särskilda styrdokument

Läs mer

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling.

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Folkhälsoplan 2013 2014 1 Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Längre ner i visionstexten står det att Vi värnar om varandra och vårt samhälles

Läs mer

57 Program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom Dnr ON 2013/0041

57 Program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom Dnr ON 2013/0041 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdag 2013-05-31 57 Program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom Dnr ON 2013/0041 Handling Skrivelse den 7 maj 2013 från Landstinget

Läs mer

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 LULEÅ KOMMUN STRATEGI Version 1 (7) 2014-03-18 0.7 STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Beteckning - referens YTTRANDE Jenny Lundskog Datum 2014-03-21 Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Rädda Barnen anser att förslaget till regional utvecklingsstrategi behöver kompletteras

Läs mer

Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Östersund 21 maj 2014

Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Östersund 21 maj 2014 Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Östersund 21 maj 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att planera Utvidgade möjligheter till

Läs mer

Underlag för diskussion om brukarrörelsen uppfattning om hur Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer bör utvecklas

Underlag för diskussion om brukarrörelsen uppfattning om hur Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer bör utvecklas Bilaga till skrivelse 2015-09-30 Underlag för diskussion om brukarrörelsen uppfattning om hur Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer bör utvecklas Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31

Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.31 Lokalt program Alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksförebyggande arbete i Kungsörs kommun 2015-2017 Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-07, 12 Innehållsförteckning REGIONAL OCH LOKAL STRUKTUR... 2

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per-Olov Gustafsson Ledning (Landstingets ledningsstab) +46155247636 2013-02-20 LS-LED13-120-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

Bedömningsunderlag förskola

Bedömningsunderlag förskola 1 (7) Version 2.1.2 Bedömningsunderlag förskola 1 Förskolornas arbete mot målen Utbildningen inom förskolan syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Tallbacka förskoleenhet Förskolorna: Fantasia, Paprikan, Pumpan, Stenbacka Solna stad 1 Beskrivning av förskoleenheten Tallbacka förskoleenhet består av fyra förskolor,

Läs mer

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bild 1. Sverige beslöt 1990 att anta FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och 2014 beslöts om en ny ungdomspolitik.

Läs mer

NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah

NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah NSPH nationell samverkan för f psykisk hälsah BAKGRUND Miltonsatsningen 3 år av konkret samarbete 13 organisationer i samma båt Innehållet olika men målet detsamma Ensam är inte stark Regeringsuppdrag

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007

Kommittédirektiv. En nationell cancerstrategi för framtiden. Dir. 2007:110. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Kommittédirektiv En nationell cancerstrategi för framtiden Dir. 2007:110 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall lämna förslag till en nationell

Läs mer

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 26 (40) Dnr CK 2010-0554 63 Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Korvettens förskola 2014-2015

Korvettens förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-2015 Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till förskolan. Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Vår

Läs mer

Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården

Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för arbetet med att ta fram nationella vårdprogram inom cancersjukvården JUNI 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2011-12-07 Styrdokumentet fastslaget av Regionala

Läs mer

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014)

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) 1 Inledning Principen om likabehandling ska genomsyra hela Solna stad. Alla Solnabor ska i alla verksamheter

Läs mer

Korvettens förskola 2015-2016

Korvettens förskola 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till förskolan. Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Vår

Läs mer

psykisk funktionsnedsättning

psykisk funktionsnedsättning PRIO psykisk ohälsa Kommunerna och Landstinget i Kalmar län 2013-10-11 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Remissvar på Socialstyrelsens preliminära Nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevården. Kommunförbundet Skåne & Region Skåne

Remissvar på Socialstyrelsens preliminära Nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevården. Kommunförbundet Skåne & Region Skåne J U D A N Remissvar på Socialstyrelsens preliminära Nationella riktlinjer för missbruksoch beroendevården 2014-06-16 Kommunförbundet Skåne & Region Skåne Den 4 juni på Sankt Gertrud i Malmö, fick cirka

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Etik i praktik vid Karlskoga lasarett. målformuleringar och värdegrund

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Karlskoga lasarett. Etik i praktik vid Karlskoga lasarett. målformuleringar och värdegrund ÖREBRO LÄNS LANDSTING Karlskoga lasarett Etik i praktik vid Karlskoga lasarett målformuleringar och värdegrund 2 Karlskoga lasarett Inledning För att skapa legitimitet åt etiska frågeställningar och öka

Läs mer

Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun.

Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-05-20 Ks 527/2014 orebro.se 2 POLICY FÖR BARNETS RÄTTIGHETER I PROGRAM Uttrycker värdegrund

Läs mer

Brukardialogberedningar

Brukardialogberedningar Brukardialogberedningar Brukardialoger - möten mellan politiker och brukare Varje år gör Landstinget i Östergötland fördjupade behovsanalyser inom områden som hälso- och sjukvårdsnämnden väljer ut. Behovsanalyserna

Läs mer

Värdegrunden 0SYKIATRINS DAG ./6%-"%2

Värdegrunden 0SYKIATRINS DAG ./6%-%2 0SYKIATRINS DAG Värdegrunden./6%-"%2 0SYKIATRISKA KLINIKEN INBJUDER DIG ATT LËRA MER OM PSYKIATRIN MED MÚJLIGHET ATT SE HUR VI HAR DET OCH STËLLA FRÍGOR &ÚRELËSNINGAR I 3 T /LOFSSALEN. A (ANSEGATAN "EGRØNSAT

Läs mer

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Upprättat av: Verksamhetschef Bo Lundin, Barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i Kalmar län, Förvaltningscheferna

Läs mer

Välkommen till Lärandeseminarium 1

Välkommen till Lärandeseminarium 1 Välkommen till Lärandeseminarium 1 Jämlik strokevård! Sammanhållen vård, rehabilitering, stöd och information Patient/brukare/närstående är en viktig resurs! JÄMLIK STROKEVÅRD Sammanhållen vård, stöd,

Läs mer

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Christer Blomstrand Staben för ehälsa +4616103630 2015-12-28 LS-LED15-1795-1 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:69 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2010:12 av Anna Kettner (S) om stöd och behandling för barn och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Barnplan för Hedemora kommun

Barnplan för Hedemora kommun Barnplan Barnplan för Hedemora kommun FN:s barnkonvention trädde i kraft 1990. Konventionen har ratificerats av Sverige och är därmed folkrättsligt bindande. Barnkonventionen ska vara vägledande vid alla

Läs mer

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende 2016-04-21 1(8) Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende IVO genomförde den 21 april 2016 ett webbinarium

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer