FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland"

Transkript

1 REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett regionalt samarbetsavtal i enlighet med vad som stipuleras i samarbetsavtalet som träder i kraft 1 januari 2004 om läkarutbildning och forskning mm (ALF-avtalet) mellan svenska staten och vissa landsting, bland andra Landstinget i Östergötland. Avtalet reglerar i första hand förutsättningarna för samarbetet kring den löpande driften och utvecklingen av läkarutbildning och klinisk forskning. I avtalet definieras också vissa övergripande målsättningar som möjliggör samordnat utnyttjande av resurser och integration med andra områden där landstinget och universitetet samverkar. Avtalet skall ses som en integrerad del i den sammanhängande avtalsstruktur som reglerar samverkan i sin helhet mellan Landstinget i Östergötland och Linköpings universitet Centralt ALF avtal Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland Regionalt ALF avtal (RALF) Detta avtal Verksamhets utvecklingsavtal Lokalförsörjningsavtal Spelregelsavtal Bakgrund Landstingets utgångspunkter Som sjukvårdshuvudman har landstinget ett ansvar för att dess verksamhet bedrivs med hög kompetens och med vetenskapligt förankring. Som arbetsgivare måste landstinget ha en utvecklande och attraktiv arbetsmiljö, som gör det möjligt att rekrytera och behålla kompetent personal. För att framgångsrikt kunna möta dessa utmaningar behövs en nära samverkan med Linköpings universitet. Landstinget har dessutom ett lagstadgat ansvar för att medverka vid finansiering, planering och genomförande av kliniskt forsknings- och utvecklingsarbete på hälsooch sjukvårdens område. 1

2 Universitetets utgångspunkter LiU ansvarar för högskoleutbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället vid tre fakulteter, som samtliga har väsentliga gränsytor mot den verksamhet som landstinget bedriver. Det senare gäller i synnerhet för Hälsouniversitetet som genom detta samarbete med större kraft kan bevara positionen som landets bästa läkarutbildning och hävda sig i konkurrensen vid rekrytering av forskare. 1 Avsiktsförklaring Landstinget och universitetet är eniga om att utnyttja en successivt ökande andel av tillgängliga medel för ändamål som motiveras av överenskomna strategiska och långsiktiga ambitioner. Genom att utveckla visioner, mål och strategier kan parterna kraftsamla mot gemensamma mål och skapa förutsättningar för ett effektivt resursutnyttjande. Styrning skall ske genom systematisk uppföljning och utvärdering av gemensamt fastställda mål, snarare än genom avtal kring detaljer och enskildheter. De ekonomiska relationerna skall präglas av affärsmässighet. Hälsouniversitetets fakultetsnämnd har det övergripande ansvaret för läkarutbildningens genomförande och kvalité. För den kliniska utbildningen sker planering, genomförande och kvalitetssäkring gemensamt av parterna. Parterna är överens om ambitionen att säkra utbildningens position som landets bästa. Parterna är överens om att det måste finnas en forskningsverksamhet som ger läkarutbildningen forskningsanknytning över hela dess bredd, som är plantskola för nya initiativ och idéer och som skapar förutsättningar för utveckling av forskningsstödd - (evidensbaserad) hälso- och sjukvård. Parterna är också överens om att forskning av hög vetenskaplig kvalité med relevans för hälso- och sjukvårdens utveckling och med potential att ge nationellt eller internationellt avtryck skall stödjas av parterna. Vårdens och den medicinska verksamhetens utveckling skall vila på vetenskaplig grund. Det är därför viktigt att forskningskompetensen hos läkare och annan vårdpersonal utnyttjas effektivt och att ledningen definierar ansvarsområden som möjliggör detta. Parterna skall gemensamt utveckla förhållningssätt, arbetsformer och rutiner som bidrar till en nyskapande utveckling och samverkan kring forskningsstödd utveckling av hälso- och sjukvården. Parterna är överens om att utnyttja FORSS (Forskningsrådet i Sydöstra Sverige) för att utveckla och stärka samarbetet inom sydöstra sjukvårdsregionen kring utbildning, klinisk forskning, forskarutbildning och forskningsstödd utveckling av klinisk verksamhet. Parterna ser det som strategiskt viktigt att kunna sluta avtal med andra landsting om villkor för samarbete. I de fall avtal träffas med landsting utanför Östergötland kan det vara en fördel att även den Högskola detta landsting samarbetar med är part i samma avtal. 2

3 2 Gemensam organisation "Inrättande av en gemensam organisation för samarbete mellan landsting och universitet på jämbördiga villkor i enlighet med 2. Fastställande av en sådan organisations utformning, uppgifter och sammansättning på olika nivåer samt arbetsformer" Syftet med samverkansorganisationen är att lägga grunden för såväl en strategisk som en verksamhetsnära och operativ samverkan mellan klinisk verksamhet, forskning och utbildning genom en organisation: med förankring i landstingets och universitetets högsta ledning och koppling till respektive parts lednings- och beslutsfunktioner med tydlig roll- och ansvarsfördelning utan överlappande uppdrag med en effektiv beredningsprocess med förmåga till effektiv informationsspridning mellan verksamhet och högsta ledning Presidiekonferens På den övergripande nivån utvecklas samarbetet genom Presidiekonferensen. Presidiekonferensen utgör ett ledningsforum för mål- och strategidiskussioner, information och förankring samt uppföljning av gemensamma strategier. Deltagare är representanter för landstingets och universitetets ledningsorganisationer samt de politiska partierna i landstingsstyrelsen. Presidiekonferensen sammanträder minst en gång per år. Presidiesamrådet Det löpande samspelet på övergripande nivå hanteras genom presidiesamrådet som består av rektor, landstingsstyrelsens ordförande, universitetsdirektör och landstingsdirektör. I frågor som berör detta avtal deltar Hälsouniversitetets dekanus. Till överläggningarna kan kallas expertis från respektive huvudman. Resultat från överläggningarna skall i förekommande fall bekräftas genom formellt beslut i berört forum hos respektive huvudman. Ordförandeskapet växlar årligen mellan landstinget och universitetet. Samverkansberedningen ansvarar för det övergripande samarbetet inom av presidiesamrådet, fakultetsnämnd och landstingsstyrelse fastställda riktlinjer och ekonomiska ramar består av tio ledamöter varav parterna utser vardera fem med en mandattid på 3 år. behandlar samarbetsfrågor som rör - tillämpningen av ALF-avtalet - medicinsk forskning och utveckling - forskningsstödd utveckling av klinisk verksamhet - HU:s grundutbildningar 3

4 - annan utbildning, t ex efterutbildning och specialistutbildning - hälso- och sjukvårdens personal- och kompetensförsörjning Presidiesamrådet utser ordförande och vice ordförande. Ordförandeskapet växlar årligen mellan landstinget och universitetet. Minnesanteckningar skall föras i Samverkansberedningen. Samverkan på operativ nivå För utförandet av fakultetsnämnds respektive Landstingsstyrelsens beslut skall finnas identifierade samverkansorganisationer på centrum (motsvarande) institutionsnivå samt klinik - ämnes/avdelningsnivå med korsvis representation. Den exakta organisationen och frekvensen av dessa samarbeten kan variera men skall dokumenteras och tillställas samverkansberedningen. 3 Akademiska enheter i anslutning till vården i Östergötland "Vilka delar av landstingets vårdorganisation som skall vara sådana enheter som avses i 1 andra stycket och vilken eller vilka verksamheter som skall finnas vid respektive enhet. Vilka av dessa enheter för vilka lagen (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter mm skall tillämpas i avvaktan på översyn enl. 11." Landstingets hälso- och sjukvårdsorganisation utgör i sin helhet upplåten verksamhet fr o m 1 januari För att kunna få del av ALF-medel för grundutbildning av läkare och kliniskt inriktad medicinsk forskning skall enheter inom denna organisation uppfylla något av följande alternativ: aktivt delta i Hälsouniversitetets läkarutbildning bedriva forskarutbildning inom ramen för Linköpings Universitet bedriva kliniskt inriktad medicinsk forskning Akademiska vårdenheter inom vilka lagen om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter skall tillämpas år 2004 förtecknas övergångsvis i bilaga xx. 4 Gemensam prioritering "Hur gemensam prioritering och fördelning av ALF-ersättningen för grundutbildning av läkare och kliniskt inriktad medicinsk forskning skall göras med utgångspunkt i gemensamma visioner och målsättningar samt vilka resurser landstinget tillhandahåller enl. 1 första stycket. Vidare skall bestämmas vilka andra ekonomiska resurser för utbildning, forskning och utveckling, som skall bli föremål för gemensam prioritering och hur de används. De resurser som avses är de som anges under rubriken Parternas avsiktsförklaring och i 2 tredje stycket." De resurser som avses i detta avtal är ALF-anslaget LFoU-medel avsatta av landstingets centrala nämnder Av produktionsenheterna avsatta LFoU-medel 4

5 De delar av Linköpings universitets grundutbildningsanslag som är avsett för läkarutbildningen Linköpings universitets anslag till medicinskt vetenskapsområde De delar av universitetets forskningsanslag som berörs av samverkansprojekt över fakultetsgränser och där HU är en samverkanspart Merparten av dessa resurser är bundna på kort sikt. Parternas ambition är att var för sig skapa finansiellt handlingsutrymme för att möjliggöra gemensamma strategiska satsningar i linje med parternas avsiktsförklaring. LiÖ skall tydliggöra LFoU- medlen för att därmed göra dessa tillgängliga för prioritering. Dessa medel har enligt tidigare uppskattningar beräknats motsvara ALF-medlen. Användningen av tillgängliga resurser skall präglas av öppenhet och planeringsprocessen skall anpassas så att den tidsmässigt möjliggör avstämningar i parternas respektive budgetprocesser. Resurserna inom respektive anslagspost förfogar parterna över var för sig men besluten skall föregås av samråd. ALF-medel skall användas inom hälso- och sjukvårdens organisation. Forskningsprojekt skall vara baserade på kliniskt motiverade frågeställningar och innehålla planer för implementering. För att upprätthålla läkarutbildningens forskningsanknytning och universitetssjukvårdens roll som regionalt kompetenscentrum krävs ett brett forskningsengagemang. I detta syfte skall merparten av ALF-medlen för forskning fördelas på kliniknivå till kliniskt verksamma läkare efter ansökan. Klinikernas ALF-medel baseras på prestation. Den kliniska forskningens utveckling gynnas genom utnyttjande av preklinisk metodik och kompetens. Projekt som söks gemensamt av kliniker och prekliniker är därför strategiskt viktiga. Avvägningen av ALF-medlens utnyttjande skall överenskommas i samverkansberedningen. ALFmedlens disposition skall bekräftas i årliga överenskommelser. Medel till viss icke klinisk verksamhet utgår till verksamheter enligt bilaga x. 5 Ekonomisk redovisning "Hur ekonomisk och verksamhetsmässig redovisning enl. 9 av ALF-ersättningen skall utformas. Av redovisningen skall framgå hur användningen av ALF-ersättningen fördelas på lokalkostnader, lönekostnader samt övriga kostnader. Vidare skallframgå vilka belopp som enl. 6 omfördelats av forskningsmedel till grundutbildning. Vidare skall av redovisningen framgå hur mycket av ALFersättningen för grundutbildning av läkare och för kliniskt inriktad medicinsk forskning som överförts från ett kalenderår till ett annat i form av outnyttjade medel. Parterna skall vidare gemensamt redovisa vilka resurser utöver ALF-ersättningen som parterna i enlighet med avsiktsförklaringen kommit överens om att samarbeta kring." 5

6 ALF-och LFoU-medlen redovisas årligen i nedanstående tabell Grundutbildning Kliniskt ALF inriktad medicinsk LFoU forskning Summa Lokaler Löner Övrigt Summa 6 Former för konsekvensanalys "Former för en konsekvensanalys och åtgärder som behöver vidtas till följd av omräkning av ersättning i enlighet med 7." Parterna är ense om att årligen och gemensamt i samverkansberedningen bedöma vilka konsekvenser omräkning av statens ersättningsbelopp får för verksamheten och redovisa resultatet till presidiesamrådet. Resultatet regleras i den årliga överenskommelsen kring ALF. 7 Fördelning av vissa kostnader samt beräkning av pålägg för täckande av indirekta kostnader vid externfinansierad forskning "En princip om full kostnadstäckning gäller för externfinansierad verksamhet vid universiteten. Parterna är ense om att samma princip i huvudsak skall tillämpas även för externfinansierad forskning förlagd till vårdens lokaler, oberoende av om landstinget eller universitetet förvaltar medlen för sådan forskning. Fördelning av vissa direkta kostnader och påslag för indirekta kostnader vid externfinansierad forskning skall ske enligt överenskommelse mellan landstinget och universitetet." ( 12 i det nationella ALF-avtalet). Som utgångspunkt skall gälla att medel för sådan forskning som i förhållande till båda parter är att se som externfinansierad skall förvaltas av universitetet, om inte annan överenskommelse träffas mellan huvudmännen i det enskilda fallet. Grund för en avvikelse från denna huvudregel är i första hand att forskningen i fråga avses bedrivas utan ledning eller annan medverkan av personer med anknytning till universitetet som anställda, innehavare av docentur eller forskarstuderande. Externfinansierad forskning inom universitetet skall enligt gällande riksdagsbeslut täcka sina kostnader. En mellan universitet och högskolor (företrädda av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund) och Vetenskapsrådet m fl forskningsfinansiärer träffad överenskommelse innebär att påslaget på direkta kostnader skall beräknas till 17 % avseende lokaler och till 18 % avseende universitetets infrastruktur. Parterna är ense om att de inom universitetet vid varje tidpunkt gällande reglerna för påslag för indirekta kostnader och för lokaler fortsättningsvis skall tillämpas för all forskning inom universitetet, även för den som är förlagd till sjukvårdshuvudmannens lokaler, samt för externfinansierad forskning som enligt särskild överenskommelse förvaltas av landstinget. 6

7 Med den principiella utgångspunkt för fördelningen av ansvaret för förvaltning av medel för externfinansierad forskning som angetts ovan finner parterna att framför allt två kostnadsfördelningsfrågor aktualiseras. Den ena frågan avser kostnaderna för lokaler. Parterna är ense om Att ALF-medel inte längre skall tas i anspråk för att täcka lokalkostnader för externfinansierad forskning. Universitetet skall i stället från de externa anslagen erlägga ersättning för hyror och andra lokalkostnader till landstinget. Till följd härav kommer parterna att kunna disponera motsvarande mängd frigjorda ALF-medel för andra åtgärder inom avtalets ram. Den andra fördelningsfrågan avser kostnaderna för bibliotek och annan informationsförsörjning inom universitetet, om landstinget förvaltar externa medel för forskning. De externa projekten skall genom landstingets försorg belastas med ersättning till universitetet för täckande av kostnader för informationsförsörjningen i samma mån som om projekten förvaltats av universitetet Parterna är införstådda med att ytterligare kostnadsfördelningsfrågor kan komma att uppträda. Dessa förutsätts kunna lösas genom överläggningar i presidiesamrådet och med utgångspunkt i samma principer som legat till grund för ovanstående överenskommelser. Ovan angivna regler skall tillämpas på alla ansökningar om medel för forskning från externa finansiärer som avges fr.o.m. den 1 juli 2004 eller senare. För befintliga projekt inkl. projekt varom ansökan ges in senast den 30 juni 2004 tillämpas hittills gällande regler. 8 Upphävda avtal "Vilka tidigare ingångna regionala avtal, eller delar av sådana avtal, baserade på avtal den mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om läkarutbildning och forskning mm, samt de till de regionala avtalen knutna avtal, som har upphävts." Samarbetsavtal gällande ALF och LFoU upphävs i och med detta avtals ikraftträdande. 9 Överenskommelser kring förenade tjänster "Vilka överenskommelser som behövs i fråga om anställningar vid ett universitet som är förenade med anställningar i ett landsting vid tillämpning av 8 och bil 1.1 punkt 1 i avtal den mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om läkarutbildning och forskning mm, i anslutning till vad som gäller enligt 3 kap 8 högskolelagen (1992:1434), 4 kap 2 högskoleförordningen (1993:100) samt lagen (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter mm." Parterna är överens om att gemensamma visioner och mål kan nås snabbare med anställningar som innebär en kombination av undervisning, forskning och klinisk verksamhet/verksamhetsutveckling antingen i en anställning vid landstinget eller i en anställning vid universitetet. Parterna skall därför verka för en personalplanering som, på alla nivåer inom parternas verksamhet, underlättar för den anställde att göra insatser för bägge huvudmännen. Kombinationen av undervisning, forskning och klinisk verksamhet/verksamhetsutveckling för individen skall ses i ett flerårsperspektiv. 7

8 Parterna är överens om att när det finns en ny central överenskommelse om förenade anställningar om nödvändigt omförhandla 9 i detta avtal och reglera detta separat överenskommelse. Förhandling skall vara genomförd inom 6 månader från att ny central överenskommelse nåtts. I avvaktan på resultatet av ovannämnda utredning tillämpas avtal LiU Dnr: 1431/92 C 120 vilket bifogas detta avtal som bilaga. 10 Hantering av meningsskiljaktigheter Meningsskiljaktigheter på en nivå skall föras upp till nästa högre nivå. Det övergripande ansvaret för att lösa meningsskiljaktigheter eller för att föreslå lösningar till landstingsstyrelse, fakultetsnämnd eller presidiesamråd ligger hos samverkansberedningen. 11 Ändring av avtal Ändringar av avtalet skall vara skriftliga för att gälla mellan parterna. Avtal om ändringar skall träffas på samma nivå som den som tillämpats vid avtalets ingående. 12 Uppsägning av avtal Detta avtal gäller till 31:a december 2008 med en ömsesidig uppsägning. Därefter förlängs avtalet med 1 år i taget med en ensidig uppsägningstid om 1 år. Uppsägningen skall vara skriftlig. 13 Avtalets giltighet Avtalet skall gälla från och med den 1 januari 2004 och till 31:a december 2008 under förutsättning av att det godkänts av landstingsstyrelsen och universitetsstyrelsen. 8

UFV 2003/39 CK 2003-0036

UFV 2003/39 CK 2003-0036 1 Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården. Bakgrund Läkarutbildningen

Läs mer

LiÖ Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

LiÖ Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL LiÖ 2004-898 Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta

Läs mer

REGIONALT AVTAL OM LÄKARUTBILDNING OCH FORSKNING (RALF 2015) Ö S T E R G Ö T L A N D

REGIONALT AVTAL OM LÄKARUTBILDNING OCH FORSKNING (RALF 2015) Ö S T E R G Ö T L A N D REGIONALT AVTAL OM LÄKARUTBILDNING OCH FORSKNING (RALF 2015) Ö S T E R G Ö T L A N D 1 Innehåll sid Inledning, bakgrund 3 1 Vad avtalet reglerar 4 2 Avsiktsförklaring 4 3 Samverkan kring universitetssjukvård

Läs mer

Målområde: Forskning och högskoleutbildning Delårsrapport 2 per 31 augusti 2014 Aktuella händelser För en stark forskning I utredningen för en samlad forsknings- och utbildningsorganisation inom landstinget

Läs mer

2 Fördjupad samverkan

2 Fördjupad samverkan Regionalt avtal mellan Region Skåne och Lunds universitet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 1 Region Skåne och Lunds universitet träffar

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11)

UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11) UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11) Regionalt avtal mellan Västerbottens läns landsting och Umeå universitet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse

Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Linnéuniversitetets mål och strategier med relevans för Familjen Kamprads stiftelse Beslutat av Rektor Inledning 3 Gemensamma mål och strategier 4 Det fortsatta arbetet 7 2 (7) Inledning Familjen Kamprad

Läs mer

Samarbetsavtal gällande ALF och LFoU

Samarbetsavtal gällande ALF och LFoU 1(7) Samarbetsavtal gällande ALF och LFoU mellan Linköpings Universitet (LiU) och Landstinget i Östergötland (LiÖ). Samarbetsavtalet reglerar bl.a. anpassningar till 1989 års ALF-avtal och berör även Landstingets

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (21) 2010-12-03 Dnr SU 601-3485-10 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2010-12-03 att gälla fr.o.m.

Läs mer

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Richard Widén 2016-11-30 Dnr: RS 2016-843 Regionstyrelsen Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet Bakgrund Region Östergötland

Läs mer

AVTAL. Avtalet kompletteras av regionala avtal mellan berörda landsting (regioner) och universitet.

AVTAL. Avtalet kompletteras av regionala avtal mellan berörda landsting (regioner) och universitet. AVTAL mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Avtalsparter Detta avtal ingås mellan svenska staten

Läs mer

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar

Strategi för samverkan med högskolor och universitet - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-11-11 SN-2015/3094.103 1 (4) HANDLÄGGARE Nyh, Carin carin.nyh@huddinge.se Socialnämnden Strategi för samverkan med högskolor

Läs mer

Inför kommande ALF-förhandlingar: Diskussionspunkter vid möten med universitets/fakultetsledningar

Inför kommande ALF-förhandlingar: Diskussionspunkter vid möten med universitets/fakultetsledningar Tack för möjlighet att ge synpunkter på dessa diskussionspunkter. Dessa frågor har diskuterats i styrelsen för Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) och svaren finns markerade i rött i direkt anslutning

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Forskning och utveckling inom landstinget

Forskning och utveckling inom landstinget Forskning och utveckling inom landstinget Regionens utveckling och tillväxt Kunskapsorganisation god vård Skapar grund för innovationer och utveckling Landstingets skyldighet ( 26b HoS) Attraktivt landsting,

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET

ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Dnr: ORU 1.2.1-4488/2013 ANSTÄLLNINGSORDNING VID ÖREBRO UNIVERSITET Fastställd av: styrelsen Datum: 2013-12-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Disposition av Anställningsordningen 3. Utgångspunkter

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

2014-10-27 2:1 Infogat rättningar från Jonas Appelberg Karin Jones 2015-01-29 2:2 Infogat rättningar, budskapsformuleringar Sara Ekström

2014-10-27 2:1 Infogat rättningar från Jonas Appelberg Karin Jones 2015-01-29 2:2 Infogat rättningar, budskapsformuleringar Sara Ekström 02-02 KOMMUNIKATIONSPLAN Forum Norr forum norr för klinisk forskning Beställare: Norrlandstingens regionförbund Mottagare: Styrgrupp Forum Norr Kommunikationsansvarig: 1 nr: Revisionshistorik Datum nr

Läs mer

Att söka forskningsmedel

Att söka forskningsmedel Att söka forskningsmedel Introduktionskurs i forskningsmetodik för ST-läkare 2015-03-23 Magnus Falk FoU-enheten för Närsjukvården IMH, Allmänmedicin Vad kan man behöva forskningsmedel till? Forskningstid

Läs mer

dels driva Transits verksamhet på Telefonplan i Stockholm,

dels driva Transits verksamhet på Telefonplan i Stockholm, 1 (5) Avtal mellan Stockholms läns landsting genom kulturnämnden, nedan kallat landstinget, och den ideella föreningen Transit Kulturinkubator, rörande verksamheten i en regional kulturinkubator 2012.

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

ALF-PROJEKTMEDEL 2017 PEDAGOGIK

ALF-PROJEKTMEDEL 2017 PEDAGOGIK 2015-11-24 LS 2015-1200 FoUU-samverkan ALF-PROJEKTMEDEL 2017 PEDAGOGIK Utlysning och anvisningar Kontaktpersoner: Frågor rörande ansökningsrutiner, beredningsprocess m.m. Susanne Kalén tel: 12 31 46 29

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 1 Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 2 Innehållsförteckning: Bakgrund 3 Aktiviteter 2015 5 - Möten 5 - Föreslagen infrastruktur

Läs mer

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen

Organisationsbeskrivning för Temainstitutionen Institutionen för Tema 2006-05-02 Dnr Tema 67/04-20 Beslut IS 2005-04-21 Senast reviderad 2007-01-26 BESLUT Beskrivningar för ledningsfunktioner och organisation vid Tema Temainstitutionen är indelad i

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

AVTAL. Avtalsparter. Vad avtalet reglerar. Bakgrund

AVTAL. Avtalsparter. Vad avtalet reglerar. Bakgrund AVTAL mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården Avtalsparter Detta avtal ingås mellan svenska staten

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Utländska direktinvesteringar till Jönköpings län

Utländska direktinvesteringar till Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-11-13 RJL 2015/2327 Regionledningskontoret Regional Utveckling Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utländska direktinvesteringar till Jönköpings

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Samarbetsavtal för Sundsvallsregionen

Samarbetsavtal för Sundsvallsregionen Sundsvallsregionen 1 (6) Samarbetsavtal för Sundsvallsregionen Nedanstående avtal är tecknat mellan följande kommuner i Sundsvallsregionen Hudiksvall, Härnösand, Nordanstig, Sundsvall, Timrå och Ånge.

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 Marianne Wiktorin Dnr 2011/771 Bil 35 Rektors kansli 2011-05-30 Fastställd av Högskolestyrelsen 2011-06-10 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle 1 INLEDNING Vid varje högskola ska högskolestyrelsen

Läs mer

Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 juni 2014 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 juni 2014.

Landstingsrådsberedningens skrivelse den 11 juni 2014 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 4 juni 2014. Landstingsstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-06-17 Datum för justering: 2014-06-17 Datum för anslag: 2014-06-17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Motion 1978179:318. av Hans Alsen m. fl. om inrättnde ''id Uppsala universitet av en professur. allmänmedicin

Motion 1978179:318. av Hans Alsen m. fl. om inrättnde ''id Uppsala universitet av en professur. allmänmedicin 16 Motion 1978179:318 av Hans Alsen m. fl. om inrättnde ''id Uppsala universitet av en professur allmänmedicin l dagens medicinska forskning liksom i dagens sjukvård är primärvården högt prioriterad. Primärvården

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda sjukgymnastexamen

Beslut om tillstånd att utfärda sjukgymnastexamen Linnéuniversitetet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Peter Green 08-563 086 07 peter.green@hsv.se

Läs mer

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3.

Beskrivning av CSG, FSG och LSG redovisas i bilagorna 1 3. 1 AVTAL OM FÖRNYELSE ARBETSMILJÖ - SAMVERKAN I UMEÅ KOMMUN 1. Inledning De lokala parterna är ense om att insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet

Läs mer

2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-05-27 Landstingsstyrelsen. Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna

2013-05-06 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-05-27 Landstingsstyrelsen. Inrättande av akademisk vårdcentral i Dalarna I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet, VI Li\&A L-S 'g 0ro A BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-05-27 Sida 1 (4) Dnr LD13/01185 Uppdnr 520 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Förfrågan - nya program för att stärka läkemedels-, bioteknikoch medicinteknikbranschen

Förfrågan - nya program för att stärka läkemedels-, bioteknikoch medicinteknikbranschen Förfrågan - nya program för att stärka läkemedels-, bioteknikoch medicinteknikbranschen Regeringen har gett VINNOVA i uppdrag att ta fram underlag för nya program inom läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranschen.

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27

Dnr: LNU 2012/359. Anställningsordning. för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet. Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Dnr: LNU 2012/359 Anställningsordning för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet Beslut 2011-12-08 Reviderad 2012-09-27 Innehåll för anställning av lärare vid Linnéuniversitetet 1 1 GRUNDLÄGGANDE

Läs mer

Tillväxt genom internationellt arbete

Tillväxt genom internationellt arbete Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Vårt

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10

Verksamhetsplan 2011 Medicinska fakulteten. Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10 Verksamhetsplan Medicinska fakulteten Beslutad av fakultetsnämnden vid medicinska fakulteten Dnr 211-2890-10 Medicinska fakultetens verksamhetsplan 1 Bakgrund Målen i medicinska fakultetens verksamhetsplan

Läs mer

FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR

FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR FORSKNINGSSAMVERKAN I NORRLAND FÖR ETT VISARE NORR De fyra norrlandstingen ställer årligen ett forskningsanslag till förfogande för klinisk forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen,

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten Umeå universitet Medicinska fakulteten Norrbottens läns landsting Dnr: UmU 243-662-13 Dnr: NLL 719-13 AVTAL mellan medicinska fakulteten, Umeå universitet, och Norrbottens läns landsting om verksamhetsförlagd

Läs mer

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan

Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Information rörande forskarutbildningen vid Dans och Cirkushögskolan Mer utförlig information rörande doktoranders rättigheter och skyldigheter finns att hämta på http://www.doktorandhandboken.nu Syftet

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan

Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor. Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Ett KTH för alla studier och arbete på lika villkor Mångfaldspolicy och mångfaldsplan Denna plan är fastställd av KTHs styrelse i september 2003. Den är framtagen i samarbete med arbetstagar- och studentrepresentanter.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 2015-03-16 Verksamhetsområde PUFF Diarienummer: VON 2014/1036-2 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 2015-03-16. Vård- och omsorgskontoret

Läs mer

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 4 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Forskning & utveckling i kollektivtrafiken. Tjänsteinnovationer i kollektivtrafik

Forskning & utveckling i kollektivtrafiken. Tjänsteinnovationer i kollektivtrafik Forskning & utveckling i kollektivtrafiken Tjänsteinnovationer i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM VERKSAMHETSOMRÅDET STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Elisabeth Högberg Utvecklingsledare 2 SAMMANFATTING

Läs mer

Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare)

Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare) Sammanhållen karriär som klinisk forskare/forskande kliniker (läkare) vid UmU och VLL Landsting Forskar AT läkare (postdoc el. doktorand) Bilaga 1 Månaderna betalas ur handledares anslag (inkl ALF) eller

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet Regeringsbeslut III:5 2015-04-16 U2015/2307/UH Utbildningsdepartementet Umeå universitet Ekonomienheten 90187Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Umeå universitet Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Ledamöter Sven-Olof Karlsson, ordf F län, ordförande Boel Andersson Gäre Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4

Ledamöter Sven-Olof Karlsson, ordf F län, ordförande Boel Andersson Gäre Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4 PROTOKOLL 1 Sammanträdesplats Närvarande Västerviks sjukhus Ledamöter Sven-Olof Karlsson, ordf F län, ordförande Boel Andersson Gäre F län Stig Berg Pk 3 Per Carlsson Pk 4 Håkan Eriksson av SN utsedd expert

Läs mer

2013-09-03 Dnr HS 2011/483-111. Handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

2013-09-03 Dnr HS 2011/483-111. Handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor RIKTLINJER Dnr HS 2011/483-111 Handledning och studieuppföljning inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Om handledning inom utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid

Läs mer

2016-01-01 2016-12-31

2016-01-01 2016-12-31 1 (6) Avtalsnummer: 55807407 Dnr: HSN 2015-708 Överenskommelse mellan Region Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Centrum för Hälso- och Vårdutveckling 2016-01-01 2016-12-31 2 (6) Avtalsnummer:

Läs mer

PPG Projekt 2017. Projektmedel för forskning och utveckling inom psykiatri, primärvård och geriatrik, PPG

PPG Projekt 2017. Projektmedel för forskning och utveckling inom psykiatri, primärvård och geriatrik, PPG 1 2015-10-22 Dnr LS 2015-1199 PPG Projekt 2017 Projektmedel för forskning och utveckling inom psykiatri, primärvård och geriatrik, PPG Utlysning av projektmedel och anvisningar för ansökan Kontaktpersoner

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län

Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län Upprättat av: Verksamhetschef Bo Lundin, Barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten i Kalmar län, Förvaltningscheferna

Läs mer

AVTAL. Bakgrund. Parternas avsiktsförklaring. Bilaga 3

AVTAL. Bakgrund. Parternas avsiktsförklaring. Bilaga 3 Bilaga 3 AVTAL mellan Stockholms läns landsting, SLL, och Karolinska Institutet, KI, om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. Mot bakgrund

Läs mer

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Rapport 2013:1 ISSN 1402-876X Omslagsbild: CKS. Linköpings

Läs mer

Förslag till organisation

Förslag till organisation Högskolan i Halmstad Sektionen för lärarutbildning Lisbeth Ranagården 2012-10-14 Cecilia Kjellman 2013-09-04 Förslag till organisation Sektionsstyrelsen på Sektionen för Lärarutbildningen föreslår rektor

Läs mer

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola

Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Regeringen Britta Seeger Ansökan om magisterexamensrätt med ämnesdjup i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola Högskoleverket föreslår att ansökan från Röda Korsets Högskola om rätt att utfärda magisterexamen

Läs mer

Södertörnskonferensen den 14 januari 2010

Södertörnskonferensen den 14 januari 2010 Södertörnskonferensen den 14 januari 2010 KONFERENSDOKUMENTATION Innehåll SÅ HÄR HAR DET SETT UT och SÅ HÄR SER DET UT Konferensens förslag till ändringar samt val av de viktigaste punkterna i nulägesbeskrivningen

Läs mer

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete 1(3) 2013-11-25 LiÖ 2012-3713 Landstingsstyrelsen Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete Arbetssätt

Läs mer

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting

Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms Läns Landsting Landstingsstyrelsens förvaltning FoUU-kansliet Bilaga 2006-03-30 Dnr LS 0602-0316 Förslag om att bygga upp en ny fristående enhet för samordning av kliniska prövningar, i första hand läkemedel, inom Stockholms

Läs mer

Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD

Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD Beslutad av styrelsen 2009-03-26 POLICY FÖR NATURVÅRD Upplandsstiftelsens naturvårdspolicy 2009-03-26 1(6) Beslutad av styrelsen 2009-03-06 UPPLANDSSTIFTELSENS NATURVÅRDSPOLICY INLEDNING Naturvårdsarbetet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Året i korthet Vårdval inom den specialiserade vården Under 2012 har tre vårdvalssystem enligt lagen om valfrihetssystem införts inom specialistvården. De tre vårdvalen gäller för

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (4)

Stockholms läns landsting 1 (4) Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-07 LS 1409-1048 Handläggare: Hans Brattström Ankom Stockholms läns landsting

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

Nya ALF-avtal Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar

Nya ALF-avtal Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar Nya ALF-avtal 2015 2015-05-26 Anders Bjartell vice-dekan med ALF-ansvar ALF = Samverkan Avtal mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010

INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= Mål och visioner Strategiplan 2007-2010 INSTITUTIONEN FÖR MAT, HÄLSA OCH MILJÖ MHM= och visioner Strategiplan 2007-2010 och visioner Strategiplan 2007-2010 1. Inledning Vår vision Verksamheten vid Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM,

Läs mer

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03

Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan. Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Rektor Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Box 936 461 29 Trollhättan Maud Quist BESLUT 2004-06-01 Reg.nr 641-4444-03 Ansökan om rätt att utfärda magisterexamen med ämnesdjup i omvårdnad Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Läs mer

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen

Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den nya politiska organisationen Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-21 LS 1411-1350 Landstingsstyrelsen Principer för ny tjänstemannaorganisation under landstingsstyrelsen med anledning av den

Läs mer

Finansieringsprinciper

Finansieringsprinciper Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Finansieringsprinciper Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel De satsningar som finansieras

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Förändrad organisation för folktandvården vid tandläkarhögskolan i Umeå fr o m 2011-10-01

Förändrad organisation för folktandvården vid tandläkarhögskolan i Umeå fr o m 2011-10-01 2011-06-30 FÖRSLAG 1 (2) Förändrad organisation för folktandvården vid tandläkarhögskolan i Umeå fr o m 2011-10-01 1. Bakgrund Västerbottens läns landstings verksamhet, folktandvården vid tandläkarhögskolan,

Läs mer

Motion till riksdagen. 1989/90: Ub725. av Jan Hyttring och Kjell Ericsson (båda c) Högskolan i Karlstad. Utbyggnad av ett universitet i Karlstad

Motion till riksdagen. 1989/90: Ub725. av Jan Hyttring och Kjell Ericsson (båda c) Högskolan i Karlstad. Utbyggnad av ett universitet i Karlstad Motion till riksdagen 1989/90: av Jan Hyttring och Kjell Ericsson (båda c) Högskolan i Karlstad Utbyggnad av ett universitet i Karlstad Om inga särskilda åtgärder vidtas kommer utvecklingen i Sverige att

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings universitet Regeringsbeslut III:10 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/05005/UH U2015/05895/SAM (delvis) U2015/05959/UH Linköpings universitet 581 83 Linköping Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Linköpings

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137

Anställningsordning vid Högskolan i Gävle. Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle Beslutad av Högskolestyrelsen 2014-12-12 Dnr HIG-STYR 2014/137 1 Anställningsordning vid Högskolan i Gävle HIG-STYR 2014/137 Inledning Fastställt av Högskolestyrelsen

Läs mer

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård 2014-09-09 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/460-141 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Överenskommelse om forskning 2010

Överenskommelse om forskning 2010 Överenskommelse om forskning 2010 Mellan Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen och Forskningsnämnden, Örebro läns landsting avseende forskningsverksamheten inom Habiliteringen Överenskommelse om forskning

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018 1(5) 2015-02-27 Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018 1. Anslag Institutet anhåller om att anslaget 3:4 Institutet för språk och folkminnen, inom utgiftsområde 17, fr.o.m. 2016 höjs med 3 miljoner

Läs mer