Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017"

Transkript

1 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka regional IT- samverkan inom vård, omsorg och socialtjänst. Nätverket som samordnar detta arbete kallas för Nätverket för ehälsa i Östergötland. Insatserna sammanfattas i tvååriga handlingsplaner. Syftet med handlingsplanen är att ge kommunerna och Region Östergötland stöd och vägledning i arbetet med att prioritera, planera och genomföra IT- och kommunikationsrelaterade utvecklingsinsatser inom vård, omsorg och socialtjänst. Handlingsplanen för omfattar även en uppföljning av insatser för perioden Ledningsgrupp för vård och omsorg (LGVO) beslutade den 13 nov 2015 att ställa sig bakom planen. Sakområdessamråd vård och omsorg (SSVO) beslutade den 27 nov 2015 att anta handlingsplanen och uppmanar samtliga huvudmän att fatta beslut om densamma. Kommunstyrelseförvaltningen har remitterat handlingsplanen till omsorgsnämnden för yttrande. Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. Beslutet skickas till: Akten Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2

3

4

5 Nätverket för ehälsa Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser Planerade insatser Antagen av Nätverket för ehälsa Antagen av ledningsgrupp för vård och omsorg Antagen av sakområdessamråd vård och omsorg

6 Nätverket för ehälsa Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Organisation... 3 Nationell ehälsa... 5 Strategi... 5 Handlingsplan för nationell ehälsa Målbild för ehälsa... 6 Genomförda insatser 2014 och Planerade insatser Ekonomi och finansiering Uppföljning kostnader och intäkter Beräknade kostnader Uppföljning och utvärdering Referenser... 12

7 Nätverket för ehälsa Inledning Bakgrund Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka regional ITsamverkan inom vård, omsorg och socialtjänst. Nätverket som samordnar detta arbete kallas för Nätverket för ehälsa (fortsättningsvis benämnt Nätverket för ehälsa) och består av representanter från kommunernas social- och omsorgsverksamheter, Region Östergötland samt ITchefsnätverket IT-e. Nätverket för ehälsa ansvarar för att utveckla modeller och metoder för samverkan samt att genomföra lämpliga utvecklingsinsatser inom området ehälsa. Insatserna sammanfattas i tvååriga handlingsplaner. Syfte Syftet med handlingsplanen är att ge kommunerna och Region Östergötland stöd och vägledning i arbetet med att prioritera, planera och genomföra IT- och kommunikationsrelaterade utvecklingsinsatser inom vård, omsorg och socialtjänst. Handlingsplanen riktar sig i första hand till beslutsfattare och medarbetare men kan med fördel även delges intresseorganisationer, individer/invånare och deras anhöriga för vilka insatser ska innebära någon form av nytta och ökad trygghet. Handlingsplanen för omfattar även en uppföljning av insatser för perioden Nätverket för ehälsa rekommenderar Ledningsgrupp för vård och omsorg (LGVO) och Sakområdessamråd vård och omsorg (SSVO) att ställa sig bakom denna handlingsplan och att i sin tur uppmana samtliga huvudmän att fatta beslut om densamma. Organisation Arbetet som sker inom Nätverket för ehälsa utgår från Nationella mål och strategier för ehälsa inom vård, omsorg och socialtjänst. Arbetet sker länsövergripande och rapportering sker till sakområdessamråd vård och omsorg (SSVO) minst en gång per år samt till ledningsgrupp för vård och omsorg (LGVO) tre till fyra gånger per år. Sakområdessamråd vård och omsorg (SSVO) är ett politiskt organ för gemensam politisk beredning under länets social- och omsorgsnämnder samt Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd. SSVO är ett forum där huvudmännen har möjlighet att föra samtal om gemensamma frågor för att sedan kunna verka för gemensamma lösningar i sina respektive organisationer. Forumet har också en viktig uppgift i att stödja och legitimera samverkan mellan kommunernas och Region Östergötlands vård, omsorg och socialtjänstverksamheter. Ledningsgrupp för Vård- och omsorg (LGVO) består av länets social-, vård- och omsorgschefer inom kommunerna, Region Östergötlands närsjukvårdsdirektörer, hälso- och sjukvårdsdirektör samt tjänstemän från Region Östergötlands ledningsstab och sekretariat. LGVO är forum där ledningen från respektive organisation har möjlighet att föra samtal om gemensamma frågor för att sedan kunna verka för gemensamma lösningar i sina respektive organisationer. Nätverket för ehälsa ska ses som ett beredande organ till LGVO där frågor av strategisk karaktär och stor vikt för länet läggs fram för beslut. För övriga insatsrelaterade och operativa frågor är Nätverket för ehälsa beslutande organ. För den regionala samordningen finns en heltidsanställd ehälsosamordnare som på uppdrag av Nätverket för ehälsa ansvarar för att planera, samordna och

8 Nätverket för ehälsa följa upp de insatser som genomförs inom ramen för det regionala samarbetet och denna handlingsplan. För att skapa god planering och förankring av planerade insatser finns en beredningsgrupp till Nätverket för ehälsa, kallad operativa arbetsgruppen, med representanter från IT och verksamheter inom kommunerna och Region Östergötland. Organisationen för ehälsa i Östergötland kan schematiskt beskrivas enligt följande: Politisk ledning Strategisk ledning Operativ ledning Operativt genomförande Sakområdessamråd vård och omsorg (SSVO) Ledningsgrupp för vård och omsorg (LGVO) Nätverket för ehälsa ehälsosamordnare, Operativa arbetsgruppen (beredningsgrupp till Nätverket för ehälsa) Insatser enligt handlingsplan För respektive insats utses en styrgrupp, projektledare och arbetsgrupp som ska ansvara för genomförandet. Återkoppling sker till Nätverket för ehälsa och vid behov även till LGVO. På nationell nivå samordnas arbetet inom ehälsa av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Till stöd för arbete med ehälsa finns även Myndigheten för delaktighet (MfD), ehälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Genom Nätverket för ehälsa finns väl etablerade kontaktvägar mellan det nationella och regionala arbetet.

9 Nätverket för ehälsa Nationell ehälsa Strategi Under 2010 beslutades om Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. I inledningen beskrivs att arbetet med nationell ehälsa handlar om att arbeta för att förbättra informationshanteringen inom vård, omsorg och socialtjänst till nytta för tre huvudsakliga målgrupper: Individen som brukare, patient, anhörig och invånare Medarbetaren som Vård- och omsorgspersonal, handläggare Beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten Ledorden för det fortsatta arbetet med nationell ehälsa är införande, användning och nytta. Arbetet med nationell ehälsa kräver parallella och samordnade insatser från alla ansvariga aktörer inom vård, omsorg och socialtjänst. Verksamhetens delaktighet och engagemang är nyckeln till att de e-hälsotjänster som utvecklas och införs också svarar mot de krav på effektiva och ändamålsenliga arbetsredskap som medarbetare ställer för att kunna erbjuda insatser av högsta kvalitet. Strategin skapar en struktur för hur det gemensamma arbetet ska bedrivas med särskilt fokus på följande sex områden: Personliga e-tjänster för tillgänglighet och medbestämmande Användbar och tillgänglig information för medarbetaren Kunskapsstyrning, innovation och lärande organisation Teknisk infrastruktur som är sammanhållen och organisationsövergripande Informationsstruktur, terminologi och standarder Lagar och regelverk som speglar den tekniska utvecklingen och garanterar den enskildes integritet Handlingsplan för nationell ehälsa Till den nationella strategin för ehälsa finns en Handlingsplan för som är framtagen av Center för ehälsa i samverkan (Cehis). Cehis slogs vid årsskiftet 2014/2015 ihop med Inera till en gemensam organisation med ansvar för beställar- och utföraruppdrag av landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete. Handlingsplanen för nationell ehälsa syftar till att förbättra människors hälsa, delaktighet och självständighet och att bidra till goda arbetsförhållanden för personal i vård och omsorg. Handlingsplanen lyfter fram fyra mål för att uppnå nationell ehälsa: Invånaren ska möjlighet till aktiv medverkan i sin vård och omsorg Medarbetaren ska ha rätt förutsättningar för att kunna ge högkvalitativ vård och omsorg Beslutsfattaren ska ha rätt förutsättningar för att effektivt kunna styra verksamheten Utveckling och förvaltning ska så långt som möjligt göras i samverkan mellan kommuner och landsting/regioner

10 Nätverket för ehälsa Målbild för ehälsa Utifrån den nationella strategin för ehälsa samt de nationella målen för ehälsa enligt den nationella Handlingsplanen för , har Nätverket för ehälsa tagit fram mål för ehälsa som sträcker sig till och med Nätverket för ehälsa har valt att använda begreppet invånare istället för individ. Målen formuleras enligt: För delaktighet och trygghet, ska invånaren ges möjlighet till aktiv medverkan i vård- och omsorgsprocessen genom flexibla ehälsotjänster Det handlar om att stödja införande av ehälsotjänster, maximera nyttjandet av det som finns samt skapa förutsättningar för ehälsoteknik och användande av gemensamma ehälsotjänster. Medarbetaren ska uppleva att IT-stödet är en möjliggörare och ett stöd för att göra rätt Det handlar om tillgång till de olika vårdgivarnas IT-system, stödjande av mobilt arbetssätt, att IT-stödet ska vara användarvänligt samt att IT-stödet ska vara säkert för den enskilde. Medarbetaren ska ha tillgång till aktuell och riktig vård- och omsorgsinformation när den behövs Det handlar om att ha ändamålsenliga behörighetssystem och att IT-stöden är anpassade för de olika vårdsituationerna. Det ska vara en tydlig ansvarsfördelning för förvaltning och utveckling av processer och IT-stödet och det ska finnas en uthållighet vid implementering av IT-stöd. Beslutsfattaren har bra IT-stöd med rätt information för uppföljning och planering av vårdoch omsorgsprocessen Det ska finnas operativ ledning på flera nivåer som skapar förutsättningar för en god strategisk vägledning. All utveckling och förvaltning sker enligt gemensamma IT-strategiska riktlinjer och prioriteringar Det handlar om att framtagande av gemensamma riktlinjer och prioriteringar bör ske för att skapa förutsättningar för lika arbete inom ehälsa. Region Östergötland och kommunerna ska leda innovation och utveckling inom ehälsa i Östergötland och aktivt delta i nationell utveckling Östergötland som län ska vara i framkant när det gäller innovation och utveckling inom ehälsa och bidra till den nationella utvecklingen.

11 Nätverket för ehälsa Genomförda insatser 2014 och 2015 I tabellen nedan redovisas kortfattat de insatser som genomförts under Vissa insatser kan direkt relateras till insatser som planeras för Nr Planerad insats Uppföljning 1. Förankring och spridning av handlingsplan för ehälsa Insatsen har genomförts och samtliga kommuner har antagit Handlingsplan för ehälsa Användning av testbäddsverksamhet för FoU Ett säkerställande av möjlighet för kommuner, leverantörer och Region Östergötland att nyttja testbäddsverksamhet har skett. 3. Etablering av funktion för operativ samordning ehälsa ehälsosamordnarens uppdrag är etablerat och en organisationsstruktur för ehälsa har skapats. 4. Utveckling av gemensamma termer och begrepp Insatsen har genomförts och avslutats. Samtliga kommuner har genomfört arbete inom termer och begrepp inom hälso- och sjukvård. För termer och begrepp inom socialtjänsten och LSS har samtliga kommuner erbjudits stöd och utbildning för införande av ÄBIC. 5. Införande och användning av NPÖ Samtliga kommuner är konsumenter i NPÖ. Panorama används men är en interimslösning i avvaktan på högre kvalitet i NPÖ. Ny version av NPÖ släpps under hösten Mobilt arbetssätt Arbete har påbörjats kring riktlinje. Inget beslut om antagande har tagits. 7. Videokonferenssystem för samordnad vårdplanering 8. Utveckling av portal för brukare, patienter och anhöriga Insatsen har startat och fortgår under hösten Samtliga kommuner och enheter/avdelningar inom Region Östergötland som arbetar med samordnad vårdplanering ska ha tillgång till och kunskap om teknisk lösning för videokonferens senast Insatsen har genomförts och avslutats. Många idéer framkom under insatsen men Nätverket för ehälsa har inte valt att gå vidare med ytterligare insatser.

12 Nätverket för ehälsa Nr Planerad insats Uppföljning 9. IT-stöd för samordnad vårdplanering 10. IT-stöd för överföring av hemsjukvården Förstudie har genomförts med syfte att finna ett IT-verktyg som ersätter nuvarande Meddix. Beslut har tagits om att gå vidare med insats kring verksamhetsprocessen samordnad vårdplanering och byte av IT-verktyg till Cosmic Link. Insatsen startar hösten Förstudie har genomförts med syfte att ge kommunerna tillgång till ROS. Beslut har tagits om att gå vidare med insatsen att införa ROS till kommunerna. Insatsen pågår under hösten Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik Insatsen har delvis genomförts. Fem kommuner har tagit fram en handlingsplan för konceptet Trygghet, service och delaktighet. Samtliga kommuner arbetar dock med konceptet. 12. Utredning om regional federativ behörighetslösning och tjänsteplattform Insatsen har startat och fortgår under hösten Beslut om införande av regional federativ behörighetslöning och tjänsteplattform förväntas under hösten Stöd för införande av digitala trygghetslarm Insatsen har startat och fortgår under Insatsen har fördröjts med anledning av förändrade förutsättningar i SKL Kommentus ramavtal för trygghetslarm och larmmottagning Införande av e-tjänster Arbete kring e-tjänster pågår på olika sätt inom Östergötland. Nätverket för ehälsa bevakar pågående arbete för att kunna bedöma aktuell insats utifrån e-tjänster inom hälsa, vård, omsorg och socialtjänst.

13 Nätverket för ehälsa Planerade insatser Med utgångspunkt från Nationell strategi samt Handlingsplan och tillsammans med de behov som finns inom Östergötland, planeras följande insatser för : Nr Planerad insats Innehåll Nytta 1. Nationell Patientöversikt (NPÖ) 2.0 Insatsen avser att genomföra en förstudie och eventuellt projekt för att skapa förutsättningar för utbyte av Panorama till NPÖ 2.0 samt att samtliga kommuner ska bli producenter i NPÖ. Aktiv delaktighet i NPÖ skapar förutsättningar för medarbetare att ha tillgång till rätt och säker information vid vårdtillfället. 2. Samordnad vårdplanering Insatsen innebär arbete med verksamhetsprocessen kring samordnad vårdplanering samt byte av IT-verktyg till Cosmic Link. En tydlig process kring samordnad vårdplanering skapar förutsättningar för att följsamheten och kvaliteten i processen ökar. 3. Strategi och utveckling Insatsen avser att skapa modell för förvaltning av IT-stöd vid gemensamma insatser i Östergötland inom ehälsa. En tydlig struktur för avslut och överlämnande av insatser skapar förutsättningar för säkerställande av god förvaltning och känd ansvarsfördelning. 4. Mobilt arbetssätt 2.0 Insatsen avser att ta tillvara på erfarenheter och förslag kring mobila arbetssätt för att ta fram en gemensam strategi för införande av mobilt arbetssätt. Insatsen avser också att skapa förutsättningar för piloter inom mobilt arbetssätt. En gemensam strategi för mobilt arbetssätt skapar förutsättningar för erfarenhetsutbyten. Piloter skapar förutsättningar för att snabbare uppnå mobilt arbetssätt inom vård, omsorg och socialtjänst. 5. Gemensamma termer och begrepp Insatsen är en fortsättning på tidigare insats och syftar till att säkerställa gemensamma termer och begrepp inom hälso- och sjukvård mellan kommunerna och Region Östergötland. Med gemensamma termer och begrepp säkerställs förståelsen för den information som överförs mellan huvudmännen. 6. Säker roll- och behörighetsidentifikation Insatsen är en fortsättning på tidigare insats och avser att skapa regionala möjligheter för anslutning till nationell standard. Med säker roll- och behörighetsidentifikation skapas förutsättningar för enklare behörighetslösningar. 7a. Rätt och säker information, enkelt (Videokonferens) Insatsen avser att utifrån standardiserade tekniska lösningar genomföra förstudie och eventuellt projekt för att implementera videokonferens inom hela socialtjänsten. Möjligheten till uppföljning och möten via videokonferenser minskar restid och effektiviserar möten.

14 Nätverket för ehälsa Nr Planerad insats Inneh åll Nytta 7b. Rätt och säker information, enkelt (Säker e-post och e-signering) Insatsen avser att utifrån standardiserade tekniska lösningar genomföra förstudie och projekt för säker e-post och e-signering av ordförandebeslut. Möjligheten att sända säker e-post och e-signering av ordförandebeslut minskar risken för avslöjande av sekretessbelagd information samt minskar restid för ordförande. 8. E-tjänster för invånare Insatsen avser att inventera och utreda behov av samordning och stöd kring e-tjänster inom vård, hälsa, omsorg och socialtjänst samt rekommendera prioriteringsordning av e-tjänster som kan integreras med respektive verksamhetssystem. Att skapa förutsättningar för ett samlat grepp kring e-tjänster ger förutsättningar för likriktig hantering i kommunerna. 9a. Trygghet, service och delaktighet i hemmet (Digitala trygghetslarm 2.0) I samverkan med Myndigheten för delaktighet (MfD) ska insatsen ge stöd för införande av digitala trygghetslarm i samtliga kommuner. Samtliga kommuner når regeringens mål om att till 31 december 2016 ha bytt ut till digitala trygghetslarm i ordinärt boende. 9b. Trygghet, service och delaktighet i hemmet (Välfärdsteknologi) Insatsen avser att utreda erfarenheter och ta fram förslag till arbetssätt kring välfärdsteknologi i hemmet. Ett gemensamt förhållningssätt och samverkan kring välfärdsteknologi i hemmet ger nytta för den enskilde. Planerade insatser för perioden innefattar såväl utredningar, förstudier och projekt som stöd och skapandet av arenor för erfarenhetsutbyten och gemensamma strategier. Insatserna har övergripande rubriker som skapar möjligheter för att, under perioden som handlingsplanen gäller, även kunna genomföra insatser som vid tiden för framtagande av handlingsplanen inte funnits medvetenhet om. Varje insats kommer att konkretiseras och genomföras i samverkan med pågående och nya insatser och ska även beakta aktuella flöden i vardagen för att skapa mervärde och nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare inom Östergötland. Inför start av varje insats ska samordningsvinster beaktas och varje insats ska föregås av direktiv beslutade av Nätverket för ehälsa och delges Ledningsgrupp för vård och omsorg (LGVO). Nationell struktur för samverkan, nationella plattformar och nationella uppdrag och insatser ska beaktas och om möjligt användas vid genomförande av insatserna enligt ovan.

15 Nätverket för ehälsa Ekonomi och finansiering Nätverket för ehälsa finansieras genom tidigare erhållna stimulansmedel, till dessa stimulansmedel har kommunerna bidragit med egna medel samt att Region Östergötland bidragit med lika stor del som kommunerna tillsammans. I händelse av att regeringen utlyser nya stimulansmedel för arbete med ehälsa bör respektive huvudman i samråd med ledningsgrupp för vård och omsorg (LGVO) beakta möjligheten att söka dessa. Fördelning av kostnader sker enligt gängse principer, det vill säga att Region Östergötland står för 50 procent och kommunerna för resterande 50 procent. Uppföljning kostnader och intäkter Intäkter Ingående balans från 2013 var kr, vilket avsåg kommunens medel och erhållna stimulansmedel. Under 2014 utbetalades kr i stimulansmedel för arbete inom ehälsa i kommunerna. Kostnader Under 2014 och 2015 har ett flertal regionalt samordnade insatser genomförts. Kostnaderna som Nätverket för ehälsa har stått för gällande genomförandet fördelas enligt följande under 2014 samt för 2015 fram till och med 30 september 2015: Summering ekonomi 2014 och 2015 Aktivitet Kommuner Region Östergötland Totala kostnader Ingående balans från kr Stimulansmedel 2013 (utbetalade 2014) kr Totalt kr Kostnader kr kr kr Utgående balans kr Ingående balans kr Miljöpris kr Totalt kr kr Kostnader 1 januari - 30 september kr kr kr Beräknade kostnader 1 oktober - 31 december kr kr kr Beräknad utgående balans kr

16 Nätverket för ehälsa Beräknade kostnader Kostnader för insatser enligt handlingsplan under beräknas 2016 uppgå till ca kr och 2017 uppgå till ca kr. Den beräknade kostnaden för ehälsosamordnare, konferenser och övriga kostnader för att genomföra planerade insatser under förväntas uppgå till ca kr per år. Summering ekonomi Aktivitet Kommuner Region Östergötland Totala kostnader Ingående balans från kr Beräknade kostnader kr kr kr Beräknad utgående balans kr Ingående balans kr Beräknade kostnader kr kr kr Beräknad utgående balans kr Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering av de planerade insatserna i handlingsplanen kommer att genomföras en gång per år av Nätverket för ehälsa och rapporteras till Ledningsgrupp för vård och omsorg (LGVO) samt till Sakområdessamråd vård och omsorg (SSVO). Vid behov kommer handlingsplanen att revideras i samband med detta. Referenser Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg, juni 2010 Handlingsplan Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet, Cehis 2012 Handlingsplan för ehälsa

17 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Omsorgs- och socialnämnden (2) Sida 17 Dnr OSN/2015:169 Handlingsplan för ehälsa Bakgrund Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka regional IT- samverkan inom vård, omsorg och socialtjänst. Nätverket som samordnar detta arbete kallas för Nätverket för ehälsa i Östergötland. Insatserna sammanfattas i tvååriga handlingsplaner. Syftet med handlingsplanen är att ge kommunerna och Region Östergötland stöd och vägledning i arbetet med att prioritera, planera och genomföra IT- och kommunikationsrelaterade utvecklingsinsatser inom vård, omsorg och socialtjänst. Sammanfattning Handlingsplanen för omfattar även en uppföljning av insatser för perioden Ledningsgrupp för vård och omsorg (LGVO) beslutade den 13 nov 2015 att ställa sig bakom planen. Sakområdessamråd vård och omsorg (SSVO) beslutade den 27 nov 2015 att anta handlingsplanen och uppmanar samtliga huvudmän att fatta beslut om densamma. Planerade insatser Nationell patientöversikt, NPÖ 2.0 Samordnad vårdplanering (verksamhetsprocessen och byte till Cosmic Link) Strategi och utveckling Mobilt arbetssätt 2.0 (för medarbetaren) Gemensamma termer och begrepp Säker roll- och behörighetsidentifikation Rätt och säker information, enkelt (innehåller videkonferens, säker e-post och digital signering) E-tjänster för invånaren Trygghet, service och delaktighet i hemmet (digitala trygghetslarm och välfärdsteknologi) Kostnader för insatser enligt handlingsplan under beräknas 2016 uppgå till ca kr och 2017 uppgå till ca kr. Den beräknade kostnaden för ehälsosamordnare, konferenser och övriga kostnader för att genomföra planerade insatser under förväntas uppgå till ca kr per år. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

18 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Omsorgs- och socialnämnden (2) Sida 17 (forts.) Arbetsformen inom Östergötland där handlingsplanen är en central del har varit lyckosam och för Mjölby kommun som en mindre kommun nödvändig i arbetet med ehälsa. Tillgången till resurser och kompetens blir betydligt större i samverkan där kunskap och erfarenheter kan delas mellan samverkande parter inom hela länet. För att klara arbetet med ehälsa bör vi fortsätta detta arbete och samverkan. Med anledning av detta föreslår Omsorgs- och socialförvaltningen att Omsorgs- och socialnämnden ställer sig bakom handlingsplanen och i sin tur föreslå Kommunstyrelsen att anta handlingsplan för ehälsa Omsorgs- och socialnämnden beslutar att ställa sig bakom handlingsplanen för ehälsa samt att föreslå Kommunstyrelsen att anta handlingsplanen för ehälsa i Östergötland ========== Beslutet skickas till: Akten Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017 Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017 Uppföljning av genomförda insatser 2014-2015 Planerade insatser 2016-2017 Antagen av Nätverket för ehälsa 2015-10-20 Antagen av ledningsgrupp för vård

Läs mer

ehälsodagen Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum

ehälsodagen Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum ehälsodagen 2016-11-11 Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum Vision ehälsa 2025 År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2014 och 2015

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2014 och 2015 1 (14) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2014 och 2015 Uppföljning av genomförda insatser 2013, samt redovisning av planerade insatser 2014 och 2015 Datum: 2014-01-31 Handlingsplanen för 2013 har

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun 2016-2019 Antagen av FLG 2016-03-16 Dnr: SN 2015-89 1(5) Handlingsplan för ehälsa i Söderköpings kommun 2016-2019 Bakgrund Kommunerna i Östergötland och Region

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun 2016-2019 Antagen av FLG 2016-03-16 Reviderad och godkänd av administrativ chef 2018-05-28 Marita Aronsson, verksamhetsutvecklare 2018-05-28 1 (6) Handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Styrande dokument. Strategi e-hälsa inom H2O Fastställd av kommunfullmäktige , 109. Gäller från och med

Styrande dokument. Strategi e-hälsa inom H2O Fastställd av kommunfullmäktige , 109. Gäller från och med Styrande dokument Strategi e-hälsa inom H2O- 2017-2025 Fastställd av kommunfullmäktige 2017-09-11, 109 Gäller från och med 2017-09-26 Strategi e-hälsa inom H2O 2017-2025 Sida 1 av 8 Innehåll Inledning...

Läs mer

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Kjell Monéus 2014-02-13 1 (3) Utvecklingsledare ehälsa 073-950 60 23 Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Bakgrund Som ett led

Läs mer

AU 6:18 Dnr. KS 2013/83-119. Inrättande av samrådsgrupp för nationella minoriteter

AU 6:18 Dnr. KS 2013/83-119. Inrättande av samrådsgrupp för nationella minoriteter ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:18 Dnr. KS 2013/83-119 Utdrag: akten, KS Inrättande av samrådsgrupp för nationella minoriteter Ärende Europarådets

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer

Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur

Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 www.cehis.se info@cehis.se Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur Center för ehälsa i samverkan koordinerar landstingens

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster 2014-05-20.

Projektdirektiv. Journal- och läkemedelstjänster. för invånare och vårdpersonal. Direktiv Projekt Journal- och läkemedelstjänster 2014-05-20. Projektdirektiv Journal- och läkemedelstjänster för invånare och vårdpersonal Inera mall Projektdirektiv v2.0 2012-10-10 Sid 1/6 1. Namn. 2. Bakgrund och syfte 2.1 Bakgrund Handlingsplan 2013 2018 (Landstings,

Läs mer

Regional IT-samverkan i Östergötland

Regional IT-samverkan i Östergötland Regional IT-samverkan i Östergötland Seminarium 6:1 Föreläsare Fredrik Eriksson, ordförande IT-e Regional IT-samverkan i Östergötland Fredrik Eriksson, ordförande IT-e Vad är IT-e? Ett samarbetsnätverk

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V)

Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V) 2014-08-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2011/175-609 Kommunstyrelsen Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 i Uppsala län Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Foto: IBL Bildbyrå. Formgivning: Ida Ingemarsson Sedan 2010 har

Läs mer

Workshop och dialog kring strategi för ehälsa

Workshop och dialog kring strategi för ehälsa Workshop och dialog kring strategi för ehälsa 2018-02-23 Agenda 8.30 9.00 Fika 9.00 9.10 Välkommen (Carina Björk) 9.10 9.20 Inledning 9.20 10.00 Diskussion om övergripande, nationella mål inom ehälsa 10.00

Läs mer

Uppdrag angående information om digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård

Uppdrag angående information om digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård Regeringsbeslut II:16 2014-12-18 S2014/1398/FST S2014/8960/FST Socialdepartementet Myndigheten för delaktighet Box 1210 172 24 Sundbyberg Uppdrag angående information om digitala tjänster och teknik inom

Läs mer

Internationell strategi för Växjö kommun

Internationell strategi för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2013-10-15 Internationell strategi för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Internationell strategi för Växjö kommun

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2013

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2013 Handlingsplan 1 (7) 20130416 Kommunledningskontoret, Kommunikationsutvecklare, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2013 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade insatser

Läs mer

Reglemente för Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor

Reglemente för Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor Reglemente för Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor Utgångspunkter för arbetet med tillgänglighetsfrågor Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor i (KRT) är ett organ för ömsesidig information och

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 1(8) Datum Diarienummer 2015-03-12 RS150023 Regionalt cancercentrum Syd Regionalt cancercentrum Väst Handlingsplan för region Hallands införande av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2015 Bakgrund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 för VästKom Beslutad i styrelsen den 28 november 2014 1 1. Inledning VästKoms verksamhetsplan beskriver huvuddragen i de verksamheter och aktiviteter som vi ser framför oss för 2015.

Läs mer

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS

KORTVERSION. Trafikslagsövergripande. Strategi och handlingsplan för användning av ITS KORTVERSION Trafikslagsövergripande Strategi och handlingsplan för användning av ITS 1 ITS kan bidra till att lösa utmaningarna i transportsystemet Effektiva och robusta transportsystem är en förutsättning

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Övergång till digitala trygghetslarm SN-2014/76

Övergång till digitala trygghetslarm SN-2014/76 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-03-17 SN-2014/76 Socialnämnden Övergång till digitala trygghetslarm SN-2014/76 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

57 Program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom Dnr ON 2013/0041

57 Program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom Dnr ON 2013/0041 KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdag 2013-05-31 57 Program för omsorg och vård till personer med demenssjukdom Dnr ON 2013/0041 Handling Skrivelse den 7 maj 2013 från Landstinget

Läs mer

Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18

Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18 2013-11-13 Lars Persson 0431-46 89 50 lars.persson@engelholm.se Policy antagen av Kommunfullmäktige 2006-11-27 174. Reviderad 2013-11-13 Ungdomspolitisk Policy för Ängelholms Kommun 2014-18 Viljeinriktning

Läs mer

Återrapportering - Aktivitetsplan 2014 Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion

Återrapportering - Aktivitetsplan 2014 Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion 1 (6) Återrapportering - Aktivitetsplan 2014 Samverkansnämnden i Uppsala- Örebro sjukvårdsregion Bakgrund Samverkansnämnden fastställde vid sammanträdet den 7 februari 2011 verksamhetsplanen för perioden

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

1 2014-12-22 SKAPAD AV

1 2014-12-22 SKAPAD AV 1 Agenda 1. Föregående möte, 2. Kommunikationstorget. 3. ehälsa2015, Vad händer, nationellt, regionalt, delregionalt 4. Beslut. Val av beredning 2015. 5. Uppföljning av första året. NÄSTA möte 6. Handlingsplan

Läs mer

Förslag samverkansavtal Bottenvikens skärgård

Förslag samverkansavtal Bottenvikens skärgård Bilaga 14KS17-1 Förslag samverkansavtal Bottenvikens skärgård Sedan kommunerna Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda har enats om att samarbeta för utveckling av Bottenvikens skärgård har nedanstående

Läs mer

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-04-05 VOHJS13-032 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensamma nämndens vård, omsorg

Läs mer

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Medborgaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Ansöka om vård tidsbokning

Läs mer

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd

Upphandling framtidens vårdinformationsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D LÄ G G A R E D A TU M D IA R IEN R Christer Blomstrand Staben för ehälsa +4616103630 2015-12-28 LS-LED15-1795-1 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsens finans- och regionalutvecklingsutskott

Läs mer

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund.

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund. Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-06-30 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2015:292 20901 Kommunstyrelsen Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2012-12-05 1 (9) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum, kl. 14:00-15:30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och handlingsplan för ehälsa 2010-2012

Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och handlingsplan för ehälsa 2010-2012 SIGNERAD 2014-02-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-01-31 Vår referens Per Lövgren Controller Tjänsteskrivelse Per.Lovgren@malmo.se Avrapportering, KS-VOO-2008-00624, Malmö stads strategi och

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning

Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning 2012-03-19 Förbundsårsmöte lördag 21 april 2012 Regionala strukturer för brukarmedverkan inom området sällsynta diagnoser, sammanfattning av projektbeskrivning Den 22 februari 2012 beviljade Arvsfonden

Läs mer

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Dnr: RS 2013-541 Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Strategi och handlingsplan för Jämtlands län 2014-2015 Susanne Olsson 2014 Utvecklingsledare Ingegerd

Läs mer

Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23

Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23 Stockholm 2014-10-27 Remissvar: Rätt information på rätt plats i rätt SOU 2014:23 Svenska Psykiatriska Fo reningen, SPF, tackar fo r mo jligheten att yttra oss o ver rubricerade remiss. Sammanhållen journal

Läs mer

Remiss Förslag avseende landsting, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet

Remiss Förslag avseende landsting, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet TJÄNSTESKRIVELSE 1(5) Datum Diarienummer 2012-03-23 HSS120066 Solweig Rydmarker Utvecklare Vårdanalysavdelningen 035-17 96 68 solweig.rydmarker@regionhalland.se Regionstyrelsen Remiss Förslag avseende

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

Cirkulärnr: 12:12 Diarienr: 12/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 12:12 Diarienr: 12/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 12:12 Diarienr: 12/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Anna Lilja Qvarlander Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: 2012-03-23 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen Landstings-/regionstyrelsen

Läs mer

Översyn av arbetsformer och reglemente för pensionärsrådet

Översyn av arbetsformer och reglemente för pensionärsrådet Dnr KS-2012-671 Dpl 00 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2013-03-26 Jenny Mentzer, 054-540 -10 40 jenny.mentzer@karlstad.se Översyn av arbetsformer och reglemente för

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete 1(3) 2013-11-25 LiÖ 2012-3713 Landstingsstyrelsen Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete Arbetssätt

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290

Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290 Beslutsförslag 2015-11-12 Kanslienheten Remissvar En förvaltning som håller ihop. KS 2015-290 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar 1 Anta remissvar En förvaltning som håller ihop och översända

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Göteborg den 26 januari 2016 Åsa Möller Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att: att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Planen är antagen av. ehälsagruppen den LSVO den CeSam styrgrupp den

Planen är antagen av. ehälsagruppen den LSVO den CeSam styrgrupp den Planen är antagen av ehälsagruppen den 2016-03-23 LSVO den 2016-04-04 CeSam styrgrupp den 2016-04-28 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Organisation... 3 Strategi, t.ex. är

Läs mer

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0942 Landstingsstyrelsen Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD Reglemente för gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD Enligt särskild överenskommelse mellan landstinget Sörmland och

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 11:00. Dag Segrell kommunchef och Carina Brofeldt. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson

Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 11:00. Dag Segrell kommunchef och Carina Brofeldt. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Arbetsutskott 2016-02-29 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:00 11:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C Ersättare Övriga deltagande Dag Segrell kommunchef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

E-utvecklingen i Stockholms län 2015

E-utvecklingen i Stockholms län 2015 E-utvecklingen i Stockholms län 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Genomförande... 6 2 Nulägesanalys och diskussion... 7 2.1 Utvecklingen under perioden

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90

STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90 STRÖMSTADS KOMMUN SÄKERHETSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2010-10-28 90 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 1. Bakgrund 3 2. Inriktningsmål 3 3. Riktlinjer för att uppnå målen 3 3.1 Inriktning 4 3.1.1 Attityder

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016 Sida 1(8) Vård,omsorg, e-hälsa och folkhälsa, Nya Perspektiv Birgitta Svensson, 054-701 11 35 Birgitta.svensson@regionvarmland.se Karin Thyselius 054-701 1134 Karin.thyselius@regionvarmland.se Datum 2015-03-17

Läs mer

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM VERKSAMHETSOMRÅDET STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Elisabeth Högberg Utvecklingsledare 2 SAMMANFATTING

Läs mer

Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Östersund 21 maj 2014

Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd. Östersund 21 maj 2014 Ensamkommande barn - Lokalt och regionalt utvecklingsstöd Östersund 21 maj 2014 Vilka utmaningar står kommunerna och landstingen inför? Hög inströmning av barn svårt att planera Utvidgade möjligheter till

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0

E-tjänst Särskilt boende Projektplan. 2014-09-16 Version 1.0 E-tjänst Särskilt boende Projektplan 2014-09-16 Version 1.0 Versionshantering Datum Version Beskrivning Ändrat av 2014-08-29 1.0 Godkänd Josephine Andersson Innehåll 1. Mål och ramar 3 1.1 Verksamhetsmål

Läs mer

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning

Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning INSATSER INOM CANCERSTRATEGIN 2014 Nationella vårdprogram, screeningkallelser och nätverksbildning UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN STÄRKT CANCERVÅRD Regeringens diarienummer S2013/6061/FS och S2014/4439/FS

Läs mer

Forskning och utveckling inom landstinget

Forskning och utveckling inom landstinget Forskning och utveckling inom landstinget Regionens utveckling och tillväxt Kunskapsorganisation god vård Skapar grund för innovationer och utveckling Landstingets skyldighet ( 26b HoS) Attraktivt landsting,

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

e-hälsostrategi för Region Skåne år 2016-2020

e-hälsostrategi för Region Skåne år 2016-2020 STRATEGI FÖR E-HÄLSA Datum 2016-04-26 1 (14) e-hälsostrategi för år 2016-2020 1. Vad menar vi med e-hälsa? Med e-hälsa avser vi användningen av informations- och kommunikationsteknik för att förbättra

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur

Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Morgondagens samhälle behöver snabb och säker infrastruktur Örebro den 21 januari 2016 Kristina Lindbom Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk strategi

Barn- och ungdomspolitisk strategi Datum Barn- och ungdomspolitisk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-09-09, 136 Dokumentägare: Förvaltningschef Ersätter dokument: - Dokumentnamn: Barn- och ungdomspolitisk Dokumentansvarig:

Läs mer

Omsorgsnämnden 2014-03-20 1 (10)

Omsorgsnämnden 2014-03-20 1 (10) Omsorgsnämnden 2014-03-20 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Kommunhusets fikarum/ Hörsalen Kl. 13:15 15:45 Bo Gunnar Åkesson (M) ordförande Gunnel Johansson

Läs mer

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans

Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans PROJEKTPLAN 1 (10) Fortsatt utveckling av vård och hälsa på distans Projektägare: Utvecklingsavdelningen: Karin Zingmark 1. Grundläggande information Projektet Fortsatt utveckling av vård på distans (UVD)

Läs mer

Dnr KK13/492. Reglemente för Kommunala Anhörigrådet

Dnr KK13/492. Reglemente för Kommunala Anhörigrådet Dnr KK13/492 Reglemente för Kommunala Anhörigrådet Dnr KK13/492 2/5 Kommunala Anhörigrådet (KAR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för anhörigorganisationer

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Smart region Västra Götaland

Smart region Västra Götaland Digitalisering i människans tjänst Smart region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart Mål och strategi En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital

Läs mer

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Tommy Engback

Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00. Patrik Hjalmarsson. Ordförande Cecilia Vilhelmsson. Justerande Tommy Engback Kommunstyrelsen 2016-03-09 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 09:30 13:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S, ordförande, Birgitta Gunnarsson, C, Monika Gideskog, M, Thony Andersson, S, Eric Westerberg,

Läs mer