Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017"

Transkript

1 Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser Planerade insatser Antagen av Nätverket för ehälsa Antagen av ledningsgrupp för vård och omsorg Antagen av sakområdessamråd vård och omsorg

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Organisation... 3 Nationell ehälsa... 5 Strategi... 5 Handlingsplan för nationell ehälsa Målbild för ehälsa... 6 Genomförda insatser 2014 och Planerade insatser Ekonomi och finansiering Uppföljning kostnader och intäkter Beräknade kostnader Uppföljning och utvärdering Referenser... 12

3 Inledning Bakgrund Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka regional ITsamverkan inom vård, omsorg och socialtjänst. Nätverket som samordnar detta arbete kallas för Nätverket för ehälsa (fortsättningsvis benämnt Nätverket för ehälsa) och består av representanter från kommunernas social- och omsorgsverksamheter, Region Östergötland samt ITchefsnätverket IT-e. Nätverket för ehälsa ansvarar för att utveckla modeller och metoder för samverkan samt att genomföra lämpliga utvecklingsinsatser inom området ehälsa. Insatserna sammanfattas i tvååriga handlingsplaner. Syfte Syftet med handlingsplanen är att ge kommunerna och Region Östergötland stöd och vägledning i arbetet med att prioritera, planera och genomföra IT- och kommunikationsrelaterade utvecklingsinsatser inom vård, omsorg och socialtjänst. Handlingsplanen riktar sig i första hand till beslutsfattare och medarbetare men kan med fördel även delges intresseorganisationer, individer/invånare och deras anhöriga för vilka insatser ska innebära någon form av nytta och ökad trygghet. Handlingsplanen för omfattar även en uppföljning av insatser för perioden Nätverket för ehälsa rekommenderar Ledningsgrupp för vård och omsorg (LGVO) och Sakområdessamråd vård och omsorg (SSVO) att ställa sig bakom denna handlingsplan och att i sin tur uppmana samtliga huvudmän att fatta beslut om densamma. Organisation Arbetet som sker inom Nätverket för ehälsa utgår från Nationella mål och strategier för ehälsa inom vård, omsorg och socialtjänst. Arbetet sker länsövergripande och rapportering sker till sakområdessamråd vård och omsorg (SSVO) minst en gång per år samt till ledningsgrupp för vård och omsorg (LGVO) tre till fyra gånger per år. Sakområdessamråd vård och omsorg (SSVO) är ett politiskt organ för gemensam politisk beredning under länets social- och omsorgsnämnder samt Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd. SSVO är ett forum där huvudmännen har möjlighet att föra samtal om gemensamma frågor för att sedan kunna verka för gemensamma lösningar i sina respektive organisationer. Forumet har också en viktig uppgift i att stödja och legitimera samverkan mellan kommunernas och Region Östergötlands vård, omsorg och socialtjänstverksamheter. Ledningsgrupp för Vård- och omsorg (LGVO) består av länets social-, vård- och omsorgschefer inom kommunerna, Region Östergötlands närsjukvårdsdirektörer, hälso- och sjukvårdsdirektör samt tjänstemän från Region Östergötlands ledningsstab och sekretariat. LGVO är forum där ledningen från respektive organisation har möjlighet att föra samtal om gemensamma frågor för att sedan kunna verka för gemensamma lösningar i sina respektive organisationer. Nätverket för ehälsa ska ses som ett beredande organ till LGVO där frågor av strategisk karaktär och stor vikt för länet läggs fram för beslut. För övriga insatsrelaterade och operativa frågor är Nätverket för ehälsa beslutande organ. För den regionala samordningen finns en heltidsanställd ehälsosamordnare som på uppdrag av Nätverket för ehälsa ansvarar för att planera, samordna och

4 följa upp de insatser som genomförs inom ramen för det regionala samarbetet och denna handlingsplan. För att skapa god planering och förankring av planerade insatser finns en beredningsgrupp till Nätverket för ehälsa, kallad operativa arbetsgruppen, med representanter från IT och verksamheter inom kommunerna och Region Östergötland. Organisationen för ehälsa i Östergötland kan schematiskt beskrivas enligt följande: Politisk ledning Sakområdessamråd vård och omsorg (SSVO) Strategisk ledning Ledningsgrupp för vård och omsorg (LGVO) Nätverket för ehälsa Operativ ledning ehälsosamordnare, Operativa arbetsgruppen (beredningsgrupp till Nätverket för ehälsa) Operativt genomförande Insatser enligt handlingsplan För respektive insats utses en styrgrupp, projektledare och arbetsgrupp som ska ansvara för genomförandet. Återkoppling sker till Nätverket för ehälsa och vid behov även till LGVO. På nationell nivå samordnas arbetet inom ehälsa av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Till stöd för arbete med ehälsa finns även Myndigheten för delaktighet (MfD), ehälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Genom Nätverket för ehälsa finns väl etablerade kontaktvägar mellan det nationella och regionala arbetet.

5 Nationell ehälsa Strategi Under 2010 beslutades om Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. I inledningen beskrivs att arbetet med nationell ehälsa handlar om att arbeta för att förbättra informationshanteringen inom vård, omsorg och socialtjänst till nytta för tre huvudsakliga målgrupper: Individen som brukare, patient, anhörig och invånare Medarbetaren som Vård- och omsorgspersonal, handläggare Beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten Ledorden för det fortsatta arbetet med nationell ehälsa är införande, användning och nytta. Arbetet med nationell ehälsa kräver parallella och samordnade insatser från alla ansvariga aktörer inom vård, omsorg och socialtjänst. Verksamhetens delaktighet och engagemang är nyckeln till att de e-hälsotjänster som utvecklas och införs också svarar mot de krav på effektiva och ändamålsenliga arbetsredskap som medarbetare ställer för att kunna erbjuda insatser av högsta kvalitet. Strategin skapar en struktur för hur det gemensamma arbetet ska bedrivas med särskilt fokus på följande sex områden: Personliga e-tjänster för tillgänglighet och medbestämmande Användbar och tillgänglig information för medarbetaren Kunskapsstyrning, innovation och lärande organisation Teknisk infrastruktur som är sammanhållen och organisationsövergripande Informationsstruktur, terminologi och standarder Lagar och regelverk som speglar den tekniska utvecklingen och garanterar den enskildes integritet Handlingsplan för nationell ehälsa Till den nationella strategin för ehälsa finns en Handlingsplan för som är framtagen av Center för ehälsa i samverkan (Cehis). Cehis slogs vid årsskiftet 2014/2015 ihop med Inera till en gemensam organisation med ansvar för beställar- och utföraruppdrag av landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete. Handlingsplanen för nationell ehälsa syftar till att förbättra människors hälsa, delaktighet och självständighet och att bidra till goda arbetsförhållanden för personal i vård och omsorg. Handlingsplanen lyfter fram fyra mål för att uppnå nationell ehälsa: Invånaren ska möjlighet till aktiv medverkan i sin vård och omsorg Medarbetaren ska ha rätt förutsättningar för att kunna ge högkvalitativ vård och omsorg Beslutsfattaren ska ha rätt förutsättningar för att effektivt kunna styra verksamheten Utveckling och förvaltning ska så långt som möjligt göras i samverkan mellan kommuner och landsting/regioner

6 Målbild för ehälsa Utifrån den nationella strategin för ehälsa samt de nationella målen för ehälsa enligt den nationella Handlingsplanen för , har Nätverket för ehälsa tagit fram mål för ehälsa som sträcker sig till och med Nätverket för ehälsa har valt att använda begreppet invånare istället för individ. Målen formuleras enligt: För delaktighet och trygghet, ska invånaren ges möjlighet till aktiv medverkan i vård- och omsorgsprocessen genom flexibla ehälsotjänster Det handlar om att stödja införande av ehälsotjänster, maximera nyttjandet av det som finns samt skapa förutsättningar för ehälsoteknik och användande av gemensamma ehälsotjänster. Medarbetaren ska uppleva att IT-stödet är en möjliggörare och ett stöd för att göra rätt Det handlar om tillgång till de olika vårdgivarnas IT-system, stödjande av mobilt arbetssätt, att IT-stödet ska vara användarvänligt samt att IT-stödet ska vara säkert för den enskilde. Medarbetaren ska ha tillgång till aktuell och riktig vård- och omsorgsinformation när den behövs Det handlar om att ha ändamålsenliga behörighetssystem och att IT-stöden är anpassade för de olika vårdsituationerna. Det ska vara en tydlig ansvarsfördelning för förvaltning och utveckling av processer och IT-stödet och det ska finnas en uthållighet vid implementering av IT-stöd. Beslutsfattaren har bra IT-stöd med rätt information för uppföljning och planering av vårdoch omsorgsprocessen Det ska finnas operativ ledning på flera nivåer som skapar förutsättningar för en god strategisk vägledning. All utveckling och förvaltning sker enligt gemensamma IT-strategiska riktlinjer och prioriteringar Det handlar om att framtagande av gemensamma riktlinjer och prioriteringar bör ske för att skapa förutsättningar för lika arbete inom ehälsa. Region Östergötland och kommunerna ska leda innovation och utveckling inom ehälsa i Östergötland och aktivt delta i nationell utveckling Östergötland som län ska vara i framkant när det gäller innovation och utveckling inom ehälsa och bidra till den nationella utvecklingen.

7 Genomförda insatser 2014 och 2015 I tabellen nedan redovisas kortfattat de insatser som genomförts under Vissa insatser kan direkt relateras till insatser som planeras för Nr Planerad insats Uppföljning 1. Förankring och spridning av handlingsplan för ehälsa Insatsen har genomförts och samtliga kommuner har antagit Handlingsplan för ehälsa Användning av testbäddsverksamhet för FoU Ett säkerställande av möjlighet för kommuner, leverantörer och Region Östergötland att nyttja testbäddsverksamhet har skett. 3. Etablering av funktion för operativ samordning ehälsa ehälsosamordnarens uppdrag är etablerat och en organisationsstruktur för ehälsa har skapats. 4. Utveckling av gemensamma termer och begrepp Insatsen har genomförts och avslutats. Samtliga kommuner har genomfört arbete inom termer och begrepp inom hälso- och sjukvård. För termer och begrepp inom socialtjänsten och LSS har samtliga kommuner erbjudits stöd och utbildning för införande av ÄBIC. 5. Införande och användning av NPÖ Samtliga kommuner är konsumenter i NPÖ. Panorama används men är en interimslösning i avvaktan på högre kvalitet i NPÖ. Ny version av NPÖ släpps under hösten Mobilt arbetssätt Arbete har påbörjats kring riktlinje. Inget beslut om antagande har tagits. 7. Videokonferenssystem för samordnad vårdplanering 8. Utveckling av portal för brukare, patienter och anhöriga Insatsen har startat och fortgår under hösten Samtliga kommuner och enheter/avdelningar inom Region Östergötland som arbetar med samordnad vårdplanering ska ha tillgång till och kunskap om teknisk lösning för videokonferens senast Insatsen har genomförts och avslutats. Många idéer framkom under insatsen men Nätverket för ehälsa har inte valt att gå vidare med ytterligare insatser.

8 Nr Planerad insats Uppföljning 9. IT-stöd för samordnad vårdplanering 10. IT-stöd för överföring av hemsjukvården Förstudie har genomförts med syfte att finna ett IT-verktyg som ersätter nuvarande Meddix. Beslut har tagits om att gå vidare med insats kring verksamhetsprocessen samordnad vårdplanering och byte av IT-verktyg till Cosmic Link. Insatsen startar hösten Förstudie har genomförts med syfte att ge kommunerna tillgång till ROS. Beslut har tagits om att gå vidare med insatsen att införa ROS till kommunerna. Insatsen pågår under hösten Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik Insatsen har delvis genomförts. Fem kommuner har tagit fram en handlingsplan för konceptet Trygghet, service och delaktighet. Samtliga kommuner arbetar dock med konceptet. 12. Utredning om regional federativ behörighetslösning och tjänsteplattform Insatsen har startat och fortgår under hösten Beslut om införande av regional federativ behörighetslöning och tjänsteplattform förväntas under hösten Stöd för införande av digitala trygghetslarm Insatsen har startat och fortgår under Insatsen har fördröjts med anledning av förändrade förutsättningar i SKL Kommentus ramavtal för trygghetslarm och larmmottagning Införande av e-tjänster Arbete kring e-tjänster pågår på olika sätt inom Östergötland. Nätverket för ehälsa bevakar pågående arbete för att kunna bedöma aktuell insats utifrån e-tjänster inom hälsa, vård, omsorg och socialtjänst.

9 Planerade insatser Med utgångspunkt från Nationell strategi samt Handlingsplan och tillsammans med de behov som finns inom Östergötland, planeras följande insatser för : Nr Planerad insats Innehåll Nytta 1. Nationell Patientöversikt (NPÖ) Samordnad vårdplanering 3. Strategi och utveckling 4. Mobilt arbetssätt Gemensamma termer och begrepp 6. Säker roll- och behörighetsidentifikation 7a. Rätt och säker information, enkelt (Videokonferens) Insatsen avser att genomföra en förstudie och eventuellt projekt för att skapa förutsättningar för utbyte av Panorama till NPÖ 2.0 samt att samtliga kommuner ska bli producenter i NPÖ. Insatsen innebär arbete med verksamhetsprocessen kring samordnad vårdplanering samt byte av IT-verktyg till Cosmic Link. Insatsen avser att skapa modell för förvaltning av IT-stöd vid gemensamma insatser i Östergötland inom ehälsa. Insatsen avser att ta tillvara på erfarenheter och förslag kring mobila arbetssätt för att ta fram en gemensam strategi för införande av mobilt arbetssätt. Insatsen avser också att skapa förutsättningar för piloter inom mobilt arbetssätt. Insatsen är en fortsättning på tidigare insats och syftar till att säkerställa gemensamma termer och begrepp inom hälso- och sjukvård mellan kommunerna och Region Östergötland. Insatsen är en fortsättning på tidigare insats och avser att skapa regionala möjligheter för anslutning till nationell standard. Insatsen avser att utifrån standardiserade tekniska lösningar genomföra förstudie och eventuellt projekt för att implementera videokonferens inom hela socialtjänsten. Aktiv delaktighet i NPÖ skapar förutsättningar för medarbetare att ha tillgång till rätt och säker information vid vårdtillfället. En tydlig process kring samordnad vårdplanering skapar förutsättningar för att följsamheten och kvaliteten i processen ökar. En tydlig struktur för avslut och överlämnande av insatser skapar förutsättningar för säkerställande av god förvaltning och känd ansvarsfördelning. En gemensam strategi för mobilt arbetssätt skapar förutsättningar för erfarenhetsutbyten. Piloter skapar förutsättningar för att snabbare uppnå mobilt arbetssätt inom vård, omsorg och socialtjänst. Med gemensamma termer och begrepp säkerställs förståelsen för den information som överförs mellan huvudmännen. Med säker roll- och behörighetsidentifikation skapas förutsättningar för enklare behörighetslösningar. Möjligheten till uppföljning och möten via videokonferenser minskar restid och effektiviserar möten.

10 Nr Planerad insats Inneh åll Nytta 7b. Rätt och säker information, enkelt (Säker e-post och e-signering) 8. E-tjänster för invånare 9a. Trygghet, service och delaktighet i hemmet (Digitala trygghetslarm 2.0) 9b. Trygghet, service och delaktighet i hemmet (Välfärdsteknologi) Insatsen avser att utifrån standardiserade tekniska lösningar genomföra förstudie och projekt för säker e-post och e-signering av ordförandebeslut. Insatsen avser att inventera och utreda behov av samordning och stöd kring e-tjänster inom vård, hälsa, omsorg och socialtjänst samt rekommendera prioriteringsordning av e-tjänster som kan integreras med respektive verksamhetssystem. I samverkan med Myndigheten för delaktighet (MfD) ska insatsen ge stöd för införande av digitala trygghetslarm i samtliga kommuner. Insatsen avser att utreda erfarenheter och ta fram förslag till arbetssätt kring välfärdsteknologi i hemmet. Möjligheten att sända säker e-post och e-signering av ordförandebeslut minskar risken för avslöjande av sekretessbelagd information samt minskar restid för ordförande. Att skapa förutsättningar för ett samlat grepp kring e-tjänster ger förutsättningar för likriktig hantering i kommunerna. Samtliga kommuner når regeringens mål om att till 31 december 2016 ha bytt ut till digitala trygghetslarm i ordinärt boende. Ett gemensamt förhållningssätt och samverkan kring välfärdsteknologi i hemmet ger nytta för den enskilde. Planerade insatser för perioden innefattar såväl utredningar, förstudier och projekt som stöd och skapandet av arenor för erfarenhetsutbyten och gemensamma strategier. Insatserna har övergripande rubriker som skapar möjligheter för att, under perioden som handlingsplanen gäller, även kunna genomföra insatser som vid tiden för framtagande av handlingsplanen inte funnits medvetenhet om. Varje insats kommer att konkretiseras och genomföras i samverkan med pågående och nya insatser och ska även beakta aktuella flöden i vardagen för att skapa mervärde och nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare inom Östergötland. Inför start av varje insats ska samordningsvinster beaktas och varje insats ska föregås av direktiv beslutade av Nätverket för ehälsa och delges Ledningsgrupp för vård och omsorg (LGVO). Nationell struktur för samverkan, nationella plattformar och nationella uppdrag och insatser ska beaktas och om möjligt användas vid genomförande av insatserna enligt ovan.

11 Ekonomi och finansiering Nätverket för ehälsa finansieras genom tidigare erhållna stimulansmedel, till dessa stimulansmedel har kommunerna bidragit med egna medel samt att Region Östergötland bidragit med lika stor del som kommunerna tillsammans. I händelse av att regeringen utlyser nya stimulansmedel för arbete med ehälsa bör respektive huvudman i samråd med ledningsgrupp för vård och omsorg (LGVO) beakta möjligheten att söka dessa. Fördelning av kostnader sker enligt gängse principer, det vill säga att Region Östergötland står för 50 procent och kommunerna för resterande 50 procent. Uppföljning kostnader och intäkter Intäkter Ingående balans från 2013 var kr, vilket avsåg kommunens medel och erhållna stimulansmedel. Under 2014 utbetalades kr i stimulansmedel för arbete inom ehälsa i kommunerna. Kostnader Under 2014 och 2015 har ett flertal regionalt samordnade insatser genomförts. Kostnaderna som Nätverket för ehälsa har stått för gällande genomförandet fördelas enligt följande under 2014 samt för 2015 fram till och med 30 september 2015: Summering ekonomi 2014 och 2015 Aktivitet Kommuner Region Östergötland Totala kostnader Ingående balans från kr Stimulansmedel 2013 (utbetalade 2014) kr Totalt kr Kostnader kr kr kr Utgående balans kr Ingående balans kr Miljöpris kr Totalt kr kr Kostnader 1 januari - 30 september kr kr kr Beräknade kostnader 1 oktober - 31 december kr kr kr Beräknad utgående balans kr

12 Beräknade kostnader Kostnader för insatser enligt handlingsplan under beräknas 2016 uppgå till ca kr och 2017 uppgå till ca kr. Den beräknade kostnaden för ehälsosamordnare, konferenser och övriga kostnader för att genomföra planerade insatser under förväntas uppgå till ca kr per år. Summering ekonomi Aktivitet Kommuner Region Östergötland Totala kostnader Ingående balans från kr Beräknade kostnader kr kr kr Beräknad utgående balans kr Ingående balans kr Beräknade kostnader kr kr kr Beräknad utgående balans kr Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering av de planerade insatserna i handlingsplanen kommer att genomföras en gång per år av Nätverket för ehälsa och rapporteras till Ledningsgrupp för vård och omsorg (LGVO) samt till Sakområdessamråd vård och omsorg (SSVO). Vid behov kommer handlingsplanen att revideras i samband med detta. Referenser Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg, juni 2010 Handlingsplan Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet, Cehis 2012 Handlingsplan för ehälsa

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2014 och 2015

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2014 och 2015 1 (14) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2014 och 2015 Uppföljning av genomförda insatser 2013, samt redovisning av planerade insatser 2014 och 2015 Datum: 2014-01-31 Handlingsplanen för 2013 har

Läs mer

ehälsodagen Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum

ehälsodagen Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum ehälsodagen 2016-11-11 Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum Vision ehälsa 2025 År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun 2016-2019 Antagen av FLG 2016-03-16 Dnr: SN 2015-89 1(5) Handlingsplan för ehälsa i Söderköpings kommun 2016-2019 Bakgrund Kommunerna i Östergötland och Region

Läs mer

Planen är antagen av. ehälsagruppen den LSVO den CeSam styrgrupp den

Planen är antagen av. ehälsagruppen den LSVO den CeSam styrgrupp den Planen är antagen av ehälsagruppen den 2016-03-23 LSVO den 2016-04-04 CeSam styrgrupp den 2016-04-28 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Organisation... 3 Strategi, t.ex. är

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-03-14 Sida 11 (19) 6 Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten Sveriges kommuner och landsting har ingått ett antal överenskommelser med regeringen, vilka

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

ehälsa Sidan 0 av 20

ehälsa Sidan 0 av 20 ehälsa? Sidan 0 av 20 Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Säkerhet

Läs mer

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( )

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( ) Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturen för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Se bifogad

Läs mer

Arbetsplan Ledningsgrupp vård och omsorg

Arbetsplan Ledningsgrupp vård och omsorg Kinda Kommun Arbetsplan 2017-2018 Ledningsgrupp vård och omsorg Handläggare: Mona Krispinsson, Anna Bengtsson Verksamhet: Länssamverkan vård och omsorg socialtjänst hälso-och sjukvård Datum: 2017-03-17

Läs mer

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-04-05 VOHJS13-032 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensamma nämndens vård, omsorg

Läs mer

Ny e-hälsovision, vad händer nu?

Ny e-hälsovision, vad händer nu? Ny e-hälsovision, vad händer nu? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Jean-Luc af Geijerstam, utredare ehälsomyndigheten Sofie Zetterström, vice vd Inera Visionen År 2025 ska Sverige vara bäst

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Nätverket för ehälsa i Östergötland

Nätverket för ehälsa i Östergötland Minnesanteckningar 1/5 Möte med Nätverket för ehälsa Tid: Onsdag 27 januari kl. 12.00-16.00 Plats: Region Östergötland, CMIT, Klostergatan 19C, Linköping Konferensrummet Tjädern Närvarande: Håkan Klarin

Läs mer

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa Din ehälsa Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid Tillgänglighet Din journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Inledning Syfte med planen Kommunstyrelsen beslutade 2008 att anta den nationella IT-strategin för vård och omsorg och gav samtidigt

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård"

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård" Anna-Greta Brodin" Projektledare Agenda! Myndigheten för delaktighet" Definition Välfärdsteknologi" Regeringsuppdraget"

Läs mer

e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad

e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad www.stockholm.se Enkelt att vara stockholmare e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad Stadsledningskontoret Stadshuset, 105 35 Stockholm, Telefon 08-508 29000

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR, med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län

Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2014-03-11 SN 2013/0154 0480-453891 Socialnämnden Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Center för esamhället, Avdelningen för digitalisering Centrala utgångspunkter Digitalisering det handlar

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014 Utveckling av e-samhället i Stockholms län IT-forums verksamhetsplan 2014 Innehåll Inledning... 2 E-Förvaltning... 3 Framtida regional samverkan kring e-utvecklingsfrågor 4 Regional digital agenda 4 Öppna

Läs mer

Närvarande: Håkan Klarin CMIT, Region Östergötland kl Magnus Johansson Norrköpings kommun

Närvarande: Håkan Klarin CMIT, Region Östergötland kl Magnus Johansson Norrköpings kommun Minnesanteckningar 1/7 Möte med Nätverket för ehälsa Tid: Torsdag 8 december kl. 12.00-16.00 Plats: Region Östergötland, CMIT, Klostergatan 19C, Linköping Lokal: Tjädern Närvarande: Håkan Klarin CMIT,

Läs mer

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga

Syfte med ehälsa. Tillgänglighet. Säkerhet. Rätt information till rätt person i rätt tid! Medborgaren. Medarbetaren. Verksamhetsansvariga Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Medborgaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Ansöka om vård tidsbokning

Läs mer

Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll

Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll Grupperingar inom strategin: Högnivågruppen Samrådsgruppen Nationell ehälsa mellan 2006-2012 Infrastrukturfrågor som grund för en ändamålsenlig och

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR En del av aktionsprogrammet för Kommunal ITsamverkan i vård och omsorg, 20081001-20111231 1 Aktiviteter 2009-2010 1. Kommuners och landstings

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Anna-Greta Brodin Projektledare

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Anna-Greta Brodin Projektledare Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin Projektledare Agenda Myndigheten för delaktighet Framtiden = Mer empati och high tech Definition

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg 2016-02-04 1(6) Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Utgångspunkt/bakgrund Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt

Läs mer

Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32)

Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32) Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32) Presentation av utredningens förslag 10 september 2015 Karina Tellinger McNeil Utgångspunkter för utredningen Ändamålsenlig och säker informationshantering ökar

Läs mer

NI 2015:1 Kort introduktion

NI 2015:1 Kort introduktion NI 2015:1 Kort introduktion VGR spridningskonferens Ingela Strandh Informationsstruktur och e-hälsa, avdelningen Kunskapsstöd 2015-01-29 och 2015-02-03 Uppdrag om Gemensam informationsstruktur Vidareutveckla

Läs mer

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Center för esamhället, Avdelningen för digitalisering Dagens budskap Digitalisering det handlar inte om om,

Läs mer

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill

Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård. Maria Gill Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Maria Gill Agenda Myndigheten för delaktighet Definition Olika möjligheter Förutsättningar - Vad behövs Regeringsuppdrag

Läs mer

Regionalt program för ehälsa

Regionalt program för ehälsa Regionalt program för ehälsa April 2010 Margareta Hansson Ulrika Landström 1. Bakgrund IT i vården är en viktig fråga. Med en genomtänkt strategi kan vården och omsorgen bli bättre på att hantera stora

Läs mer

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

Vårdens nya makthavare. Catharina Mann Projektledare Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg Vårdens nya makthavare Parter i samverkan 290 kommuner 20 landsting, inkl regionerna Gotland, Halland, Skåne och Västra Götaland Socialdepartementet = Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person

Läs mer

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Leif Eriksson 2014-03-10 Diarienummer ALN-2014-0125.30 Äldrenämnden Övergång från analoga till digitala trygghetslarm Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Äldreuppdraget i Östergötland

Äldreuppdraget i Östergötland Äldreuppdraget i Östergötland Samverkan mellan landstinget och alla kommuner i länet ambitioner, framgångsfaktorer och erfarenheter Lars Olof Johansson landstingspolitiker sedan 1991 Torbjörn Holmqvist

Läs mer

Regional handlingsplan kommunal ehälsa

Regional handlingsplan kommunal ehälsa Regional handlingsplan kommunal ehälsa 2015 2018 ehälsa handlar om hur framtidens socialtjänst, vård och omsorg som helhet ska fungera och förbättras med hjälp av digitala verktyg och tjänster. Varför

Läs mer

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 P 12 1 (6) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kim Nordlander Patrik Hansson Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden Ärendebeskrivning I ärendet föreslås

Läs mer

Svar på remiss betänkandet Nästa fas i e- hälsoarbetet (SOU 2015:32) KS

Svar på remiss betänkandet Nästa fas i e- hälsoarbetet (SOU 2015:32) KS Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2015-06-30 Handläggare Jazmine Hjorth Telefon: 08-508 25 640 Till Socialnämnden Svar på remiss betänkandet

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa

Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa Åke Rosandher Center för ehälsa Landstings, regioners och kommuners handlingsplan för ehälsa 2013-2018 Åke Rosandher Center för ehälsa CeHis roll och uppdrag Koordinerar landstingens och regionernas ehälsosamarbete Regleras i avtal mellan

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Möte med kommunernas kontaktpersoner för ehälsa

Möte med kommunernas kontaktpersoner för ehälsa Minnesanteckningar 1/5 Möte med kommunernas kontaktpersoner för ehälsa Tid Torsdag 24 mars 2016 kl. 9.00-11.30 Plats Region Östergötland, CMIT, Klostergatan 19C, Linköping Konferensrum Fasanen Närvarande

Läs mer

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland

Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation. ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation ehälsa 2014 Västra Götaland Insatsområde Säker roll- och behörighetsidentifikation Agenda Mötet öppnas Presentation Föregående mötesanteckningar Information

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010

Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsplanen baseras på samverkansavtal samt politiskt antaget Inriktningsdokument för framtidens närsjukvård i Fyrbodal samt Lilla Edet. Antagen 2010-05-21 Övergripande syfte

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte

Förvaltningsplan för Video- och distansmöte Förvaltningsplan för Video- och distansmöte FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Video- och distansmöte Utförare Inera AB Enhetschef/ Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Jessica Nord/ Thord Arbin Johan

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Projektdirektiv. Breddinförande av e-signering av ordförandebeslut

Projektdirektiv. Breddinförande av e-signering av ordförandebeslut 1/7 Projektdirektiv Breddinförande av e-signering av ordförandebeslut 2/7 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar Handläggare 0.1 2016-09-30 Upprättande inför remiss till sakkunnig Anne Gustavsson 0.2

Läs mer

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Center för esamhället, Avdelningen för digitalisering Dagens budskap Digitalisering det handlar inte om om,

Läs mer

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa Sida 1(8) Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv Marie Åkerlind Datum Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa ehälsa är ett samlingsbegrepp, där ehälsa handlar om att göra hälso- och

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

IT-strategi Bollebygds kommun

IT-strategi Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2015-03-16 Fastställd: KF 2015-04-23 x Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2015/78 IT-strategi Bollebygds kommun Postadress

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Presentation av regeringsuppdraget "Välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård"

Presentation av regeringsuppdraget Välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Presentation av regeringsuppdraget "Välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård" Regeringsuppdrag, Digitala tjänster och välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård Anna-Greta Brodin Projektledare

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Välfärdsteknologi Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Vad menas med välfärdsteknologi? Kärt barn har många namn, välfärdsteknologi utgör sammanväxten mellan traditionella hjälpmedel och ny teknik.

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 0.1 Utkast/Utgåva (1)7 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning E-tjänst Särskilt boende Nummer för projekt Dokumentbeskrivning: Införa e-tjänst särskilt

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Projektdirektiv. Säker e-post

Projektdirektiv. Säker e-post 1/7 Projektdirektiv Säker e-post 2/7 Dokumenthistorik Version Datum Kommentar Handläggare 0.1 2016-03-11 Upprättande inför dialog med Anne Gustavsson förstudieledare 0.2 2016-03-14 Revidering inför förslag

Läs mer

Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi. Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen

Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi. Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen Nationella resurser för gemensam informationsstruktur och terminologi Center för ehälsa i samverkan Socialstyrelsen Nationellt fackspråk Vård och omsorg Snomed CT Klassifikationer och kodverk Termbanken

Läs mer

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser

Sverige ligger bra till i internationella jämförelser Sverige ligger bra till i internationella jämförelser men inte när det gäller offentliga tjänster på nätet Flera utmaningar Framtidens medborgare har förväntningar på digitala välfärdstjänster Ett digitalt

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL

Fler e-tjänster. Åsa Zetterberg SKL Fler e-tjänster Åsa Zetterberg SKL Vi ser den nationella IT-strategin och förslagen om e-förvaltning som en av de största utmaningarna den offentliga förvaltningen någonsin ställts inför Det handlar om

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Den kliniska processen i ett ehälsoperspektiv. Helena Nilsson Stockholm 2012-05-10

Den kliniska processen i ett ehälsoperspektiv. Helena Nilsson Stockholm 2012-05-10 Den kliniska processen i ett ehälsoperspektiv Helena Nilsson Stockholm 2012-05-10 Innehåll ehälsa i Sverige Processer ehälsokarta Praktiskt arbete (GIK) 3 Utveckling av ehälsa i samhället Nationella strategin

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län

Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län Hinder och möjligheter för säker digital informationsöverföring i Jönköpings län Uppdrag till arbetsgruppen Att på ett så allsidigt sätt som möjligt utreda hinder i informationsöverföringen och åtgärder

Läs mer

Närvarande: Håkan Klarin CMIT, Region Östergötland ordförande

Närvarande: Håkan Klarin CMIT, Region Östergötland ordförande Minnesanteckningar 1/5 Möte med Nätverket för ehälsa Tid: Torsdag 9 juni kl. 12.00-16.00 Plats: Region Östergötland, CMIT, Ågatan 31, Linköping Konferensrum Tjädern Närvarande: Håkan Klarin CMIT, Region

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-03-05, kl 1300-1515 Beslutande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL

Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Avdelningen för digitalisering Center för esamhället, SKL Vård och omsorg Skola och lärande Näringsliv och arbete Samhällsbyggnad, transport och miljö Kultur, fritid och besöksnäring Demokrati och delaktighet

Läs mer

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 1 I hemmet med meningen i kommunen, i och i närheten av bostaden. 1 (8) Innehållsförteckning 1 Syfte och omfattning...

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Ökad patientdialog med digitala formulär

Ökad patientdialog med digitala formulär Ökad patientdialog med digitala formulär Nationell Handlingsplan 2013-2018 Målbild 2018 Ökad medverkan från individen, smartare e-hälsotjänster och samarbete över organisationsgränser Individen Kunna nå

Läs mer

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling

Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Vägledning för innovativ applikations- och tjänsteutveckling Version 2.0 2014-04-15 ARK_0022 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Målgrupper... 3 Avgränsning... 3 Vägledningens mallar... 3 Informationsspecifikation...

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.55 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Kjell Monéus 2014-02-13 1 (3) Utvecklingsledare ehälsa 073-950 60 23 Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Bakgrund Som ett led

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson Motala 2013-05-22 Pär Holgersson Bakgrund Nationell ehälsa högt på agendan i Östergötland HSL Nätverk med länets medicinskt ansvariga initierade under 2010 samarbete kring gemensam struktur för dokumentation

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

E-hälsa i kommunerna. Redovisning av nyckeltal för utveckling av e-hälsa i kommunerna 2015

E-hälsa i kommunerna. Redovisning av nyckeltal för utveckling av e-hälsa i kommunerna 2015 E-hälsa i kommunerna Redovisning av nyckeltal för utveckling av e-hälsa i kommunerna 2015 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur

Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur Center för ehälsa i samverkan Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vxl: 08-452 70 00 www.cehis.se info@cehis.se Introduktion till VITS-bokens tekniska arkitektur Center för ehälsa i samverkan koordinerar landstingens

Läs mer

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet MOTIONSSVAR 2015-10-23 Vård och omsorg Sofia Tullberg Gunilla Thörnwall Bergendahl Motion 34 Nationell sammanhållen kunskapsstyrning Motion 71 Landstingen och regionerna ska utveckla sitt samarbete inom

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer