Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för ehälsa i Östergötland"

Transkript

1 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats med plan för 2013 av nätverket för ehälsa i Östergötland

2 2 (11) Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte Bakgrund Strategi för Nationell ehälsa Kommunal IT-samverkan Genomförda insatser Prioriterade insatser Organisation Ekonomi och finansiering Uppföljning och utvärdering...11

3 3 (11) 1 Inledning 1.1 Syfte Handlingsplanen för ehälsa i Östergötland beskriver de insatser som Landstinget och kommunerna i Östergötland avser att prioritera under perioden 2012 och Handlingsplanen utgår från de insatsområden som beskrivs i strategin för Nationell ehälsa. På nationell nivå finns organiserade samverkansformer för såväl landsting som kommuner för att uppnå målen i de utpekade insatsområdena, och det finns även väl etablerade kontaktvägar mellan det nationella arbetet och de lokala samarbetsorganen i Östergötland. Syftet med handlingsplanen är att ge lanstingets och kommunernas verksamheter stöd och vägledning i arbetet med att prioritera, planera och genomföra IT och kommunikationsrelaterade utvecklingsinsatser inom vård och omsorgsområdet. En nära samverkan mellan de olika utvecklingsarbeten som pågår inom vård- och omsorg behöver utvecklas. Det är viktigt att integrera IT inom vård och omsorg i det länsgemensamma samordningsarbetet kring socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Några sådana exempel är Barn- och ungdomsuppdraget, Äldreuppdraget och inte minst det arbete som pågår med överföring av hemsjukvården till kommunerna. Handlingsplanen riktar sig i första hand till politiker, chefer och medarbetare inom Lanstinget, kommunerna i Östergötland, samt privata utförare och regionförbundet Östsam. Målgrupper är i förlängningen patienter, brukare och anhöriga i länet för vilka insatser ska innebära någon form av nytta och ökad trygghet.

4 4 (11) 1.2 Bakgrund Landstinget och kommunerna i Östergötland bedriver sedan några år tillbaka länsgemensam samverkan inom IT för vård och omsorg. Nätverket kallas för Nätverket för ehälsa i Östergötland 1. Nätverket består av representanter från: Landstinget i Östergötland, IT-chefsnätverket (IT-e), Utsedda representanter från kommunernas vård- och omsorgsverksamhet (socialchefer/omsorgschefer). Nätverket för ehälsa i Östergötland är en viktig part att tillsammans med övriga aktörer inom den länsgemensamma samordningen utveckla modeller för samverkan inom området, samt genomföra lämpliga utvecklingsinsatser. Styrkan med nätverket för ehälsa är att det består av omsorg- och socialchefer samt IT-chefer och strateger, från landsting och kommun. Det finns också ett flertal privata/alternativa utförare i Östergötland som behöver införlivas i arbetet på sikt. Nätverket har tidigare hanterat de gemensamma utmaningarna i den nationella ITstrategin för vård- och omsorg. Numera utgår gruppens arbete från strategin för Nationell ehälsa, och stor enighet råder om behovet av samverkan för att nå upp till målsättningarna i strategin. Nätverket har tilldelats stimulansmedel från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att bedrivs sin verksamhet. Det pågår även utvecklingsinsatser med stöd av dessa medel, ett sådant exempel är framtagande av gemensamma termer och begrepp (enligt ICF). Representanter från länet medverkar även i ett flertal samverkansforum på nationell nivå. 1 F.d. Samrådsgruppen inom vård och omsorg

5 5 (11) 1.3 Strategi för Nationell ehälsa Det fortsatta arbetet med Nationell ehälsa 2 kräver parallella och samordnade insatser från alla ansvariga aktörer. Verksamhetens delaktighet och engagemang är nyckeln till att de nya e-hälsotjänster som lanseras också svarar mot de krav på effektiva och ändamålsenliga arbetsredskap som personalen ställer för att kunna erbjuda insatser av högsta kvalitet. När arbetet med att genomföra Nationell ehälsa nu går in i en ny fas revideras innehållet i de insatsområden som skapar en struktur för hur det gemensamma arbetet ska bedrivas. Nedan följer en redovisning av dessa områden. 1. etjänster för tillgänglighet och medbestämmande Genom personliga e-tjänster får individen möjlighet att själv dokumentera uppgifter om sin egen hälsosituation, få råd om vård och hälsa samt nya möjligheter för prevention och folkhälsofrämjande insatser. Alla ska enkelt kunna ta del av information som rör den egna personen, kunna kommunicera och interagera med hälso- och sjukvård och socialtjänst på olika sätt, göra fria och informerade val och vid behov ha kontinuerlig kontakt med sin utförare. 2. Användbar och tillgänglig information IT-verktygen ska vara enkla att använda och stödjande för dialogen med individen med höga krav på dataskydd och informationssäkerhet för att upprätthålla den enskildes integritet. De behöver också tillhandahålla beslutsoch kunskapsstöd för verksamhetens utförande och kunna kommunicera med den mångfald av IT-system som finns inom och mellan landstingen, kommunerna och de privata och idéburna utförarna. 3. Kunskapsstyrning, innovation och lärande En ständigt lärande organisation med fortlöpande utvärdering och utveckling av nya arbetssätt och behandlingsmetoder är en förutsättning för att kunna erbjuda kunskapsbaserade insatser och en förbättrad hälsa. Olika e- hälsotjänster underlättar såväl insamling av information till hälsodata- och kvalitetsregister, som en snabbare återkoppling till personal, huvudmän, myndigheter och invånare. Vidare skapar detta helt nya förutsättningar för forskningen om utfall och effekt av olika insatser. 4. Teknisk infrastruktur En sammanhållen och organisationsövergripande teknisk infrastruktur möjliggör ett säkert och effektivt utbyte av integritetskänslig information mellan berörda och behöriga aktörer. Detta inkluderar gemensamma, nationella specifikationer och tjänster för behörighetskontroll och loggning för att säkerställa ett fullgott skydd för känslig individdata. Invånarnas kontakter med utförare av hälso- och sjukvård eller socialtjänst underlättas, samtidigt som personal och beslutsfattare inom verksamheterna får bättre tillgång till nationella register och databaser för att underlätta inrapportering och uppföljning. 2

6 6 (11) 5. Informationsstruktur, terminologi och standarder För att information som registreras och hanteras inom vård och omsorg ska kunna utgöra en långsiktig och användbar resurs krävs informationsstruktur, enhetlig terminologi och standarder. Ett sammanhängande regelverk krävs för att beskriva hur information ska struktureras för att kunna utveckla effektiva beslutsstöd för vård, behandling och biståndsbeslut samt för styrning, verksamhetsuppföljning, öppna jämförelser och forskning. 6. Lagar och regelverk De lagar, förordningar, föreskrifter och riktlinjer som är styrande för hälsooch sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter måste spegla den tekniska utvecklingen och vid behov ses över och revideras för att balansera behoven av säkerhet och effektivitet i verksamheten med integritets- och dataskydd. Lagstiftningen ska kunna möta både verksamhetens behov och teknikens möjligheter samt garantera den enskildes personliga integritet. Införandet av nya e-hälsotjänster ger stora möjligheter till högre kvalitet, bättre säkerhet och ny forskning. Samtidigt finns en förståelig oro för att känsliga personuppgifter kan hamna i fel händer. Noggranna integritetsöverväganden måste därför alltid vara en integrerad del i såväl utveckling som tillämpning av e-hälsotjänster. 1.4 Kommunal IT-samverkan Sveriges kommuner och landsting har utvecklat en samverkan inom ramen för Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg med visionen Kvalitetssäkrad, integritetsskyddad vård- och omsorgsinformation är tillgänglig för individen, vårdpersonalen, ledningen och uppföljningsverksamheten. Programmet Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg syftar till att etablera och stärka en organiserad samverkan mellan kommunerna, och mellan dessa och landstingen, avseende IT-användningen i vård och omsorg. Tre utvecklingsområden har identifierats som särskilt viktiga och prioriterade i handlingsplanen för , inom ramen för kommunal IT-samverkan inom vård och omsorg 3 : Teknisk infrastruktur för säker behörighetsinloggning och kommunikation Informationsstruktur och standarder för den information som dokumenteras Ökat erfarenhetsutbyte och ökad samverkan kring IT-stöd av gemensamt intresse, exempelvis den Nationella Patientöversikten (NPÖ). 3 SKL: s hemsida om Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg

7 7 (11) 2 Genomförda insatser 2012 I tabellen nedan redovisas kortfattat de insatser som genomförts under Några av dessa kan direkt relateras till insatser som planeras att genomföras under Nr Planerad insats Uppföljning 1. Förankring och spridning av handlingsplan för ehälsa, och erfarenhetsutbyte Genomförande av informationsinsatser med syftet att sprida information om hur utvecklingsarbetet för ehälsa kommer att bedrivas i Östergötland. Insatsen innefattar även framtagande av en webbplats för att sprida goda idéer mellan huvudmännen. 2. Utveckling av gemensamma termer och begrepp Den regionala Termgruppen som hålls samman av Landstinget i Östergötland, ska fortsätta det arbete som pågår med att utveckla gemensamma termer och begrepp. Insatsen innefattar även att genomföra informationsinsatser hos personal inom socialtjänsten i länet, för att informera om och förankra vad den nya termkatalogen innebär. Dessutom avses regional medverkan i grupperingen på Socialstyrelsen, som ska arbeta med termer och begrepp på nationell nivå. 3. Införande av elektroniskt id-kort (SITHS) Insatsen avser successivt införande av SITHS-kort hos landstinget och kommunerna i länet. Korten är en förutsättning för att vårdgivare, efter samtycke, ska kunna ta del av varandras dokumentation på ett säkert sätt. Under våren 2012 är SITHS-kort en förutsättning för att kunna hantera dosläkemedel. 4. Införande av Pascal Pascal ordinationsverktyg är ett nationellt verktyg för ordination av läkemedel som ska införas i vården i Genomförs löpande. Nätverket har gjort bedömningen att det inte är nödvändigt att skapa en särskild webbplats för handlingsplanen. Insatsen följer plan, och kommer att fortsätta under hela Insatsen är genomförd. Nödvändiga infrastrukturella komponenter (HSA och SITHS) finns på plats för utgivning av dessa kort, i samband med införandet av Pascal och inför NPÖ. Insatsen är genomförd.

8 8 (11) Nr Planerad insats Uppföljning del som ska införas i vården i flera steg. Först ska Pascal ordinationsverktyg kunna ordinera dosdispenserade läkemedel och ersätta e-dos. Bytet ska ske under vinter/vår 2012 (klart 23/4 2012). Pascal förutsätter att såväl HSA som SITHS har införts. 5. Införande av Nationell Patientöversikt (NPÖ) Insatsen avser successivt införande av den Nationella Patientöversikten hos landstinget och kommunerna i länet. Detta för att förbättra bl.a patientsäkerheten genom informationsåtkomst över huvudmannagränser. 6. Informationsöverföring mellan huvudmän och statliga myndigheter Insatsen avser att utreda hur informationsöverföring avseende kvalitetsregister och hälsodata kan automatiseras mellan landsting, kommun och berörda statliga myndigheter. Idag är denna hantering oftast manuell och tidsödande, och i alltför många fall registreras samma information flera gånger i olika register/it-system och i alltför många fall registreras inte informationen överhuvudtaget. 7. Utredning Surfplattor Utredning ska påvisa behov av- och nyttor med surfplattor. Insatsen ska bland annat kartlägga vilka lösningar som finns tillgängliga redan idag, samt undersöka möjligheter till samordning mellan huvudmän för att skapa nytta hos berörda målgrupper. 8. Utredning e-möten Utredning ska påvisa behov av- och nyttor med att använda videokonferenssystem och liknande för att förenkla samordnad vårdplanering. Insatsen ska bland annat kartlägga vilka lösningar som finns tillgängliga redan idag, samt undersöka möjligheter till samordning mellan huvudmän. Insatsen avser konsumentinförande (läsbehörighet i NPÖ) i kommunerna och landstinget. Insatsen följer i stort sett plan med alla kommuner och landstinget är anslutna under 2012, men några kommuner är försenade och förväntas vara klara först till våren En utredning pågår med att identifiera behov och presentera lämpliga fortsatta insatsområden. Utredningen beräknas vara slutförd den 31 mars. En utredning pågår med att identifiera behov och presentera lämpliga fortsatta insatsområden. Utredningen beräknas vara slutförd den 31 mars. En utredning pågår med att identifiera behov och presentera lämpliga fortsatta insatsområden. Utredningen beräknas vara slutförd den 31 mars.

9 9 (11) Nr Planerad insats Uppföljning 9. Utredning Anhörig-/omsorgsportal Utredning ska påvisa behov av- och nyttor med en anhörigportal. Insatsen ska bland annat kartlägga vilka lösningar som finns tillgängliga redan idag, samt undersöka möjligheter till samordning mellan huvudmän för att skapa nytta hos berörda målgrupper. Insatsen har inte påbörjats. En utredning bör även omfatta att undersöka förhållandet till nationella plattformar såsom NPÖ, Personligt hälsokonto (via Mina Vårdkontakter) och liknande. 3 Prioriterade insatser 2013 Med utgångspunkt från nationella strategier och handlingsplaner, samt de behov som finns inom länet, har följande insatser bedömts som prioriterade (i nämnd ordning) under 2013: Nr Planerad insats 10. Förankring och spridning av handlingsplan för ehälsa, och erfarenhetsutbyte Genomförande av informationsinsatser med syftet att sprida information om hur utvecklingsarbetet för ehälsa kommer att bedrivas i Östergötland. 11. Utveckling av gemensamma termer och begrepp Den regionala Termgruppen som hålls samman av Landstinget i Östergötland, ska fortsätta det arbete som pågår med att utveckla gemensamma termer och begrepp inom HSL, SoL och LSS. Dessutom avses regional medverkan i grupperingen på Socialstyrelsen, som ska arbeta med termer och begrepp på nationell nivå. 12. Införande av Nationell Patientöversikt (NPÖ) Insatsen avser att slutföra införande av NPÖ-konsument i Linköpings kommun, samt att vidta nödvändiga åtgärder för att samtliga kommuner och landstinget ska bli producenter till NPÖ under 2013 och Syftet är att förbättra bl.a. patientsäkerheten genom informationsåtkomst över huvudmannagränser. 13. Informationsöverföring mellan huvudmän och statliga myndigheter Insatsen avser att genomföra djupare utredningar för att underlätta informationsöverföring avseende kvalitetsregister och hälsodata kan automatiseras mellan landsting, kommun och berörda statliga myndigheter. Idag är denna hantering oftast manuell och tidsödande, och i alltför många fall registreras samma information flera gånger i olika register/it-system och i alltför många fall registreras inte informationen överhuvudtaget. Utgångspunkt är den utredning som genomförts inom ramen för handlingsplanen 2012.

10 10 (11) 14. Surfplattor Insatsen avser att genomföra pilotverksamhet(er) med att använda surfplattor inom vård- och omsorgsverksamheten. Ambitionen därefter är ett breddinförande i länet. Utgångspunkt är den utredning som genomförts inom ramen för handlingsplanen e-möten för samordnad vårdplanering Insatsen avser att genomföra pilotverksamhet(er) med att använda videokonferenssystem och liknande för att förenkla samordnad vårdplanering. Ambitionen därefter är ett breddinförande i länet. Utgångspunkt är den utredning som genomförts inom ramen för handlingsplanen Utredning portal för brukare, patienter och anhöriga Utredning ska påvisa behov av- och nyttor med en gemensam portal för brukare, patienter och anhöriga. Utredning ska även omfatta att undersöka förhållandet till nationella plattformar såsom NPÖ, Personligt hälsokonto (via Mina Vårdkontakter) och andra lösningar som finns tillgängliga för detta syfte, samt undersöka möjligheter till samordning mellan huvudmän för att skapa nytta hos berörda målgrupper. 17. IT-stöd för samordnad vårdplanering Utredning avseende val av IT-stöd för samordnad vårdplanering. Nuvarande IT-stöd, Meddix, kommer att kräva en omfattande ombyggnad med därtill hörande kostnad. Därför kan ett alternativ vara att införa ett annat system, ex. Cosmic Link. 18. Förberedande insatser för överföring av hemsjukvården Inför överföringen av hemsjukvården från landstinget till kommunerna finns det anledning att inventera förväntade behov och nödvändiga insatser inom ITområdet (utöver ovanstående insatser), ex. behov av IT-stöd för vårddokumentation, utbildningsinsatser, IT-utrustning och -infrastruktur. 19. Utredning av välfärdsteknologi Utredning ska påvisa behov av- och nyttor av att använda s.k. välfärdsteknologi, dvs. hjälpmedel som ska stärka äldre personer och personer med funktionsnedsättning, till ett mera självständigt liv och underlätta för kvarboende i hemmet. Insatsen ska bland annat kartlägga vilka lösningar som finns tillgängliga redan idag, samt undersöka möjligheter till samordning mellan huvudmän för att skapa nytta hos berörda målgrupper.

11 11 (11) 4 Organisation Den regionala samverkansgruppen Nätverket för ehälsa i Östergötland ansvarar för att ge förslag på insatser som ska genomföras och tillika vara styrgrupp för uppdragen. Beslut om vilka insatser som ska genomföras tas av Omsorg- och Socialchefsnätverket samt Landstingets ledningsgrupp. Nätverket för ehälsa i Östergötland ansvarar därefter för planering och samordning av de insatser som ska genomföras. Arbetet ska löpande rapporters till LÄNSSLAKO. För respektive insats utses en styrgrupp, en projektledare samt en arbetsgrupp med sakkunniga, som ska ansvara för genomförandet. 5 Ekonomi och finansiering Uppföljning kostnader och intäkter 2012 Under 2012 har ett flertal insatser genomförts, kostnaderna för att genomföra dessa fördelas enligt följande: Lokalhyror, resor, kost och logi Utbildningskostnader Konsultkostnader Summa: Sek Sek Sek Sek Nätverket för ehälsa har under samma period erhållit statsbidrag och andra intäkter motsvarande Sek. Nettoresultat för 2012 blir därmed 111 Sek. Beräknade kostnader och intäkter 2013 Den beräknade kostnaden för att genomföra planerade insatser under 2013 förväntas uppgå till mellan och Sek. Från SKL och Socialstyrelsen förväntas stödmedel på motsvarande Sek för projektledning och länssamordning. Därutöver kan nätverket tilldelas ytterligare Sek i stimulansmedel för genomförande av projekt och utredningar, för att erhålla dessa krävs dock 50 % medfinansiering av kommunerna. Fördelning av överskridande kostnader sker enligt gängse principer, dvs. landstinget står för 50 % och kommunerna för resterande 50 %. 6 Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering av de prioriterade insatserna i handlingsplanen, kommer att genomföras en gång per år av Nätverket för ehälsa i Östergötland, och rapporteras till Socialchefsnätverket och Landstingets ledningsgrupp samt till Läns- SLAKO. Vid behov kommer handlingsplanen att revideras i samband med detta.

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Handlingsplan för. Samordnad verksamhetsutveckling med ITstöd för kommunerna i Västra Götaland 2009-10-07

Handlingsplan för. Samordnad verksamhetsutveckling med ITstöd för kommunerna i Västra Götaland 2009-10-07 Handlingsplan för Samordnad verksamhetsutveckling med ITstöd för kommunerna i Västra Götaland 2009-10-07 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Verksamhetsprojekt inom vård och omsorg

Läs mer

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1

VÄGLEDNING. Införandet av NPÖ. ehälsa. Införandet av NPÖ 1 VÄGLEDNING Införandet av NPÖ ehälsa Införandet av NPÖ 1 Förord Denna vägledning riktas i första hand till kommuner, men avsikten är att även landstingen/regionerna och privata/ideella vårdgivarna ska se

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013.

Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt lokal verksamhetsplan 2013. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-10-30 297 Handlingsplan för 2013-2018 Landstings, regioners och kommunernas samarbete inom ehälsoområdet samt

Läs mer

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen

Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen TILL SOCIALDEPARTEMENTET Patientens tillgång till sin journal En promemoria från Patientmaktsutredningen 2012-06-07 Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Arbetssätt och avgränsningar... 2 2 Bakgrund... 4 2.1 Patientjournal...

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Handlingsplan för e-förvaltning

Handlingsplan för e-förvaltning 8 Bilaga 1 till regeringsbeslut 2008-01-17, nr Handlingsplan för e-förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Utarbetad av e-gruppen och statssekreterargruppen

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2012

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2012 Handlingsplan 1 (8) 20120405 Kommunledningskontoret Lisa Mjörning, Kommunikationsutvecklare Fredrik Eriksson, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2012 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

1/20. IT-strategisk handlingsplan

1/20. IT-strategisk handlingsplan 1/20 IT-strategisk handlingsplan Sammanfattning av presentationen den 21 september 2006 2/20 1 Inledning I landstinget Dalarna har vi ett processorienterat IT-stöd med ett komplett digitalt flöde som ger

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01

Vård- och omsorgsnämndens. ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 2013-12-12 Vård- och omsorgsnämndens ledningssystem för kvalitet 2014-01-01 1 Innehåll 1. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Bakgrund...3 1.2. Ledningssystemets uppbyggnad...3 1.3.

Läs mer

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012.

Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektplan 1(23) Projektplan för Projekt e-hälsa 2012-2013 Nytt projekt ehälsa med start september 2012. Projektägare är Marie Gustafsson, Regionförbundet. Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 2014-09-17. Verksamhetsplan 2015 Version 1.0 Verksamhetsplan 2015 1. Inledning... 2 1.1 Sammanfattning och ekonomi... 2 1.2 Bakgrund... 3 2. Övergripande inriktning... 3 2.1 Fokusområden 2015... 3 2.1.1 Säkerställa infrastruktur... 3

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

IT-forums framtida inriktning (2015-)

IT-forums framtida inriktning (2015-) REMISS 2014-06-12 Dnr KSL/14/0038-5 Kommunstyrelserna i Stockholms Län IT-forums framtida inriktning (2015-) KSLs beslut Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-12 att remittera Förslag till regional

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

etjänster i socialtjänsten

etjänster i socialtjänsten EN VÄGLEDNING etjänster i socialtjänsten KOMMUNAL ehälsa etjänster i socialtjänsten en vägledning 1 etjänster i socialtjänsten en vägledning 2 Förord ehälsa ska göra socialtjänsten effektivare, säkrare

Läs mer

Guide för effektiv regional e-utveckling

Guide för effektiv regional e-utveckling . Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Kommuner och landsting står inför stora utmaningar. Vår åldrande befolkning och den förväntade befolkningsökningen, kommer att ställa allt större krav

Läs mer