Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2014 och 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2014 och 2015"

Transkript

1 1 (14) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2014 och 2015 Uppföljning av genomförda insatser 2013, samt redovisning av planerade insatser 2014 och 2015 Datum: Handlingsplanen för 2013 har följts upp och reviderats med plan för 2014 och 2015 av Nätverket för ehälsa i Östergötland

2 2 (14) Innehållsförteckning 1 Inledning Syfte Organisation Strategi för Nationell ehälsa Kommunal ehälsa Genomförda insatser Prioriterade insatser 2014 och Ekonomi och finansiering Uppföljning kostnader och intäkter Beräknade kostnader och intäkter Uppföljning och utvärdering... 14

3 3 (14) 1 Inledning 1.1 Syfte Landstinget och kommunerna i Östergötland bedriver sedan några år tillbaka regional IT-samverkan inom vård- och omsorgsområdet. Nätverket som samordnar detta arbete kallas för Nätverket för ehälsa i Östergötland 1 (ehälsonätverket). ehälsonätverket består av representanter från Landstinget i Östergötland, kommunernas vård- och omsorgsverksamhet, samt IT-chefsnätverket IT-e. ehälsonätverket ansvarar för att utveckla modeller och metoder för samverkan samt att genomföra lämpliga utvecklingsinsatser inom området ehälsa, vilka sammanfattas i denna handlingsplan. Redovisade insatser avser perioden 2014 till Dessutom har 2013 års insatser följts upp. Syftet med handlingsplanen är att ge landstingets och kommunernas verksamheter stöd och vägledning i arbetet med att prioritera, planera och genomföra IT- och kommunikationsrelaterade utvecklingsinsatser inom vård och omsorgsområdet. Några sådana exempel är Barn- och ungdomsuppdraget, Äldreuppdraget och framförallt överföringen av hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Handlingsplanen riktar sig i första hand till politiker, chefer och medarbetare inom landstinget och kommunerna i Östergötland, samt privata utförare och regionförbundet Östsam. Målgrupper är i förlängningen patienter, brukare och anhöriga i länet för vilka insatser ska innebära någon form av nytta och ökad trygghet. 1 F.d. Samrådsgruppen inom vård och omsorg

4 4 (14) 1.2 Organisation På nationell nivå samordnas arbetet inom ehälsa av SKL genom Center för ehälsa i samverkan (CeHis) och Kommunal ehälsa. Genom ehälsonätverket finns väl etablerade kontaktvägar mellan det nationella och regionala arbetet. ehälsonätverket rapporterar minst en gång per år till Läns-SLAKO 2 hur det länsgemensamma arbetet inom ehälsa fortskrider. Läns-SLAKO är ett politiskt organ för gemensam politisk beredning för frågor inom vård- och omsorgsområdet, dvs. ett forum där huvudmännen har möjlighet att föra samtal om gemensamma frågor för att sedan kunna verka för gemensamma lösningar i sina respektive organisationer. Forumet har också en viktig uppgift i att stödja och legitimera samverkan mellan kommunernas och landstingets vård- och omsorgsverksamheter. ehälsonätverket rekommenderar Läns-SLAKO att ställa sig bakom denna handlingsplan som i sin tur uppmanar samtliga huvudmän att fatta beslut om densamma. Därutöver rapporterar ehälsonätverket löpande (3-4 ggr per år) arbetets fortskridande till Strategisk ledningsgrupp (SLG) för vård- och omsorg. Gruppen består av länets social-, vård- och omsorgschefer inom kommunerna, landstingets närsjukvårdsdirektörer, hälso- och sjukvårdsdirektör, tjänstemän från landstingets ledningsstab samt Läns-SLAKO:s sekretariat. ehälsonätverket ska ses som ett beredande organ till SLG där frågor av strategisk karaktär och stor vikt för länet läggs fram för beslut. För övriga insatsrelaterade och operativa frågor är ehälsonätverket beslutande organ. För att förbättra den regionala samordningen har ehälsonätverket rekryterat en heltidsanställd ehälsosamordnare med uppdraget att planera, samordna och följa upp de insatser som genomförs inom ramen för det regionala samarbetet och denna handlingsplan. För respektive insats utses en styrgrupp, projektledare och arbetsgrupp som ska ansvara för genomförandet. Organisationen för ehälsa i Östergötland kan schematiskt beskrivas enligt följande: Politisk ledning Läns-SLAKO Strategisk ledning Strategisk Ledningsgrupp (SLG) för vård och omsorg Nätverket för ehälsa i Östergötland Operativ ledning Funktion för operativ samordning (ehälsa) Operativt genomförande Projekt och utredningar enligt handlingsplan 2 Länskommittén för samverkan mellan landstinget och kommunerna i Östergötland

5 5 (14) 1.3 Strategi för Nationell ehälsa Det fortsatta arbetet med Nationell ehälsa kräver parallella och samordnade insatser från alla ansvariga aktörer. Verksamhetens delaktighet och engagemang är nyckeln till att de e-hälsotjänster som utvecklas och införs också svarar mot de krav på effektiva och ändamålsenliga arbetsredskap som personalen ställer för att kunna erbjuda insatser av högsta kvalitet. Strategin skapar en struktur för hur det gemensamma arbetet ska bedrivas med särskilt fokus på följande områden: 1. etjänster för tillgänglighet och medbestämmande Genom personliga e-tjänster får individen möjlighet att själv dokumentera uppgifter om sin egen hälsosituation, få råd om vård och hälsa samt nya möjligheter för prevention och folkhälsofrämjande insatser. Alla ska enkelt kunna ta del av information som rör den egna personen, kunna kommunicera och interagera med hälso- och sjukvård och socialtjänst på olika sätt, göra fria och informerade val och vid behov ha kontinuerlig kontakt med sin utförare. 2. Användbar och tillgänglig information IT-verktygen ska vara enkla att använda och stödjande för dialogen med individen med höga krav på dataskydd och informationssäkerhet för att upprätthålla den enskildes integritet. De behöver också tillhandahålla besluts- och kunskapsstöd för verksamhetens utförande och kunna kommunicera med den mångfald av IT-system som finns inom och mellan landstingen, kommunerna och de privata och idéburna utförarna. 3. Kunskapsstyrning, innovation och lärande En ständigt lärande organisation med fortlöpande utvärdering och utveckling av nya arbetssätt och behandlingsmetoder är en förutsättning för att kunna erbjuda kunskapsbaserade insatser och en förbättrad hälsa. Olika e-hälsotjänster underlättar såväl insamling av information till hälsodata- och kvalitetsregister, som en snabbare återkoppling till personal, huvudmän, myndigheter och invånare. Vidare skapar det helt nya förutsättningar för forskningen om utfall och effekt av olika insatser. 4. Teknisk infrastruktur En sammanhållen och organisationsövergripande teknisk infrastruktur möjliggör ett säkert och effektivt utbyte av integritetskänslig information mellan berörda och behöriga aktörer. Detta inkluderar gemensamma, nationella specifikationer och tjänster för behörighetskontroll och loggning för att säkerställa ett fullgott skydd för känslig individdata. Invånarnas kontakter med utförare av hälso- och sjukvård eller socialtjänst underlättas, samtidigt som personal och beslutsfattare inom verksamheterna får bättre tillgång till nationella register och databaser för att underlätta inrapportering och uppföljning.

6 6 (14) 5. Informationsstruktur, terminologi och standarder För att information som registreras och hanteras inom vård och omsorg ska kunna utgöra en långsiktig och användbar resurs krävs informationsstruktur, enhetlig terminologi och standarder. Ett sammanhängande regelverk krävs för att beskriva hur information ska struktureras för att kunna utveckla effektiva beslutsstöd för vård, behandling och biståndsbeslut samt för styrning, verksamhetsuppföljning, öppna jämförelser och forskning. 6. Lagar och regelverk De lagar, förordningar, föreskrifter och riktlinjer som är styrande för hälsooch sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter måste spegla den tekniska utvecklingen och vid behov ses över och revideras för att balansera behoven av säkerhet och effektivitet i verksamheten med integritets- och dataskydd. Lagstiftningen ska kunna möta både verksamhetens behov och teknikens möjligheter samt garantera den enskildes personliga integritet. Införandet av nya e-hälsotjänster ger stora möjligheter till högre kvalitet, bättre säkerhet och ny forskning. Samtidigt finns en förståelig oro för att känsliga personuppgifter kan hamna i fel händer. Noggranna integritetsöverväganden måste därför alltid vara en integrerad del i såväl utveckling som tillämpning av e- hälsotjänster. 1.4 Kommunal ehälsa Sveriges Kommuner och Landsting och Socialdepartementet är överens om att påskynda och underlätta utvecklingen av ehälsa i socialtjänsten. Detta ska ske dels genom stimulansmedel till gemensamma aktiviteter och projekt i länen/regionerna med regionala samordnare som ansvariga och dels genom nationella utvecklings- och stödinsatser. Parterna är överens om att målen för satsningen är att öka: Användningen av e-tjänster inom socialtjänsten för att stödja och underlätta för den enskilde samt för att effektivisera verksamheten. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara ett komplement till andra former av service och kontakter med socialtjänsten. De ska inte innebära en försämring för den stora grupp människor som inte använder sig av Internet. Andelen av berörd personal inom socialtjänsten som har tillgång till säker rolloch behörighetsidentifikation. Andelen av berörd personal inom socialtjänsten som kan dokumentera och komma åt information mobilt. Användningen av Nationell Patientöversikt, NPÖ, i kommunerna och hos enskilda vårdgivare. Behörig personal ska både kunna ta del av och tillgängliggöra information i NPÖ. Detta avser information som dokumenteras enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Andelen digitala trygghetslarm, i förhållande till antalet trygghetslarm som kommunen har beviljat.

7 7 (14) Andelen kommuner som beslutat om handlingsplaner för verksamhetsutveckling enligt konceptet för trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik. Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer och andra med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i samhället. Inom ramen för denna satsning fördelas stimulansmedel vilka redovisas i avsnittet Ekonomi och finansiering". För att erhålla stimulansmedlen krävs 50 % medfinansiering från kommunerna.

8 8 (14) 2 Genomförda insatser 2013 I tabellen nedan redovisas kortfattat de insatser som genomförts under Vissa kan direkt relateras till insatser som planeras genomföras under 2014 och Nr Planerad insats Uppföljning 1. Förankring och spridning av handlingsplan för ehälsa, och erfaren- Genomförs löpande. hetsutbyte Genomförande av informationsinsatser med syftet att sprida information om hur utvecklingsarbetet för ehälsa kommer att bedrivas i Östergötland. Insatsen innefattar även framtagande av en webbplats för att sprida goda idéer mellan huvudmännen. 2. Utveckling av gemensamma termer och begrepp Den regionala Termgruppen som hålls samman av Landstinget i Östergötland, ska fortsätta det arbete som pågår med att utveckla gemensamma termer och begrepp inom HSL, SoL och LSS. Insatsen innefattar även att genomföra informationsinsatser hos personal inom socialtjänsten i länet, för att informera om och förankra vad den nya termkatalogen innebär. Dessutom avses regional medverkan i grupperingen på Socialstyrelsen, som ska arbeta med termer och begrepp på nationell nivå. 3. Införande av Nationell Patientöversikt (NPÖ) Insatsen avser att slutföra införande av NPÖ-konsument i kommunerna, samt att vidta nödvändiga åtgärder för att samtliga kommuner och landstinget ska bli producenter till NPÖ under 2013 och Syftet är att förbättra bl.a. patientsäkerheten genom informationsåtkomst över huvudmannagränser. 4. Informationsöverföring mellan huvudmän och statliga myndigheter Insatsen avser att utreda hur informat- Insatsen levererar förväntat resultat men kommer att förlängas 6 månader för den del som avser kommunal HSL och beräknas vara slutförd till sommaren Syftet är att följa upp arbetet gällande hemsjukvården samt stötta Norrköping och Linköpings kommun vid införandet av den gemensamma strukturen. Ytterligare insatser gällande SoL och LSS planeras under Samtliga kommuner är konsumenter i NPÖ, däremot är ingen kommun ännu producent. Insatser för detta syfte planeras under En utredning har påvisat att det pågår ett flertal nationella initiativ inom området och att regionala insatser

9 9 (14) Nr Planerad insats Uppföljning ionsöverföring avseende kvalitetsregister och hälsodata kan automatiseras mellan landsting, kommun och berörda statliga myndigheter. Idag är denna hantering oftast manuell och tidsödande, och i alltför många fall registreras samma information flera gånger i olika register/it-system och i alltför många fall registreras inte informationen överhuvudtaget. bör avvakta resultatet av de nationella initiativen. 5. Utredning Surfplattor Insatsen avser att genomföra pilotverksamhet(er) med att använda surfplattor inom vård- och omsorgsverksamheten. Ambitionen därefter är ett breddinförande i länet. Utgångspunkt är den utredning som genomförts inom ramen för handlingsplanen Utredning e-möten Insatsen avser att genomföra pilotverksamhet(er) med att använda videokonferenssystem och liknande för att förenkla samordnad vårdplanering. Ambitionen därefter är ett breddinförande i länet. Utgångspunkt är den utredning som genomförts inom ramen för handlingsplanen Utredning portal för brukare, patienter och anhöriga Utredning ska påvisa behov av- och nyttor med en gemensam portal för brukare, patienter och anhöriga. Utredning ska även omfatta att undersöka förhållandet till nationella plattformar såsom NPÖ, Personligt hälsokonto (via Mina Vårdkontakter) och andra lösningar som finns tillgängliga för detta syfte, samt undersöka möjligheter till samordning mellan huvudmän för att skapa nytta hos berörda målgrupper. Utredningen påvisade att det f.n. saknas bra lösningar för vårddokumentation och liknande med hjälp av surfplattor, men att flera av leverantörerna håller på att utveckla sådana. Avsikten är att hantera fortsättningen av denna insats inom insatserna Mobilt arbetssätt i kommande års handlingsplan. Pilotverksamhet har genomförts mellan Motala Lasarett samt Ödeshög och Boxholms kommuner där identifierade nyttor bekräftats. Det finns dock utmaningar i teknik, arbetssätt och förhållningssätt som måste hanteras framigenom. ehälsonätverket har fattat beslut om att arbeta fram en plan för breddinförande i länet. Inom ramen för insatsen BoNUS VO Brukar- och närståendeportal för uppföljning och stöd i vård och omsorg utvecklas en portal för detta syfte. För mer information hänvisas till handlingsplanen för

10 10 (14) Nr Planerad insats Uppföljning 8. IT-stöd för samordnad vårdplanering Utredning avseende val av IT-stöd för samordnad vårdplanering. Nuvarande IT-stöd, Meddix, kommer att kräva en omfattande ombyggnad med därtill hörande kostnad. Därför kan ett alternativ vara att införa ett annat system, ex. Cosmic Link. Utredningen har presenterat två olika lösningar med utgångspunkt från två olika scenarios om att fortsätta använda Meddix eller att ersätta Meddix med Cosmic Link. Inget inriktningsbeslut har fattats i frågan. 9. Förberedande insatser för överföring av hemsjukvården Inför överföringen av hemsjukvården från landstinget till kommunerna finns det anledning att inventera förväntade behov och nödvändiga insatser inom IT-området (utöver ovanstående insatser), ex. behov av IT-stöd för vårddokumentation, utbildningsinsatser, IT-utrustning och -infrastruktur. 10. Utredning av välfärdsteknologi Utredning ska påvisa behov av- och nyttor av att använda s.k. välfärdsteknologi, dvs. hjälpmedel som ska stärka äldre personer och personer med funktionsnedsättning, till ett mera självständigt liv och underlätta för kvarboende i hemmet. Insatsen ska bland annat kartlägga vilka lösningar som finns tillgängliga redan idag, samt undersöka möjligheter till samordning mellan huvudmän för att skapa nytta hos berörda målgrupper. Inom ramen för insatsen har SLG fattat beslut om att införa Panorama samt Vård-till-vårdtelefoner. Panorama är en temporär lösning för att ge kommuner tillgång till bl.a. labbsvar i avvaktan på att nya NPÖ (2.0) upphandlas och införs. Denna information saknas i nuvarande NPÖ. Det återstår att lösa landstingets åtkomst till kommunal vårddokumentation. Insatsen har inte påbörjats. Andra insatser relaterade till överföring av hemsjukvården har prioriterats istället.

11 11 (14) 3 Prioriterade insatser 2014 och 2015 Med utgångspunkt från nationella strategier och handlingsplaner och de behov som finns inom länet, har följande insatser bedömts som prioriterade 2014 och 2015: Nr Planerad insats 1. Förankring och spridning av handlingsplan för ehälsa Genomförande av informationsinsatser med syftet att sprida information om hur utvecklingsarbetet för ehälsa kommer att bedrivas i Östergötland. 2. Användning av testbäddsverksamhet för FoU Inom ramen för ehälsonätverkets verksamhet är avsikten att nyttja de testbäddar som landstinget och Norrköpings kommun etablerat för forskning och utveckling av ehälsorelaterade lösningar. En testbädd ger möjlighet att testa nya idéer i praktisk verklighet redan under utvecklingsfasen. 3. Etablering av funktion för operativ samordning ehälsa Insatsen omfattar etablering av ehälsosamordnarens uppdrag som innefattar att planera, samordna och följa upp ehälsonätverkets insatser. ehälsosamordnaren ska också ansvara för en funktion som har i uppdrag att hantera operativ samordning av ehälsonätverkets insatser, samt vara länets officiella representant i dialog/samverkan med SKL, statliga myndigheter samt andra län och kommuner. 4. Utveckling av gemensamma termer och begrepp Insatsen ska fortsätta det arbete som pågår med att utveckla gemensamma termer och begrepp inom HSL. Uppföljning ska genomföras gällande praktisk användning av den gemensamma strukturen vid hemsjukvådsreformen. Dessutom fortsätter arbetet med stödstrukturer till kommunerna. Gällande SoL och LSS avser insatsen att stödja kommunernas arbete inom området. Fortsatt deltagande med regional medverkan i grupperingen på Socialstyrelsen, som arbetar med termer och begrepp på nationell nivå, är också prioriterat. 5. Införande och användning av Nationell Patientöversikt (NPÖ) Insatsen avser att vidta nödvändiga åtgärder för att öka användningen av NPÖ samt att samtliga kommuner ska bli producenter i samband med att man på nationell nivå inför NPÖ 2.0. Syftet är att förbättra patientsäkerheten genom informationsåtkomst över huvudmannagränser samt ersätta kommunernas tillfälliga lösning att använda Panorama. 6. Mobilt arbetssätt Insatsen avser att identifiera behov av tekniska lösningar som stödjer mobilt arbetssätt för adm. personal, vårdpersonal, patienter/brukare och anhöriga, samt genomföra pilotverksamhet(er) och införa mobila lösningar för att dokumentera vårdrelaterad information i lokala och nationella vård- och omsorgssystem. Under 2014 avses i första hand Pascal, NPÖ och de kommunala vårdoch omsorgssystemen. 7. Videokonferenssystem för samordnad vårdplanering Insatsen avser att planera och införa videokonferenssystem i hela länet för att

12 12 (14) Nr Planerad insats effektivisera samordnad vårdplanering. Detta omfattar att ta fram en standardiserad teknisk lösning, utbildningsmaterial, vägledningar m.m. samt successivt införa dessa hos landstinget, kommunerna, privata utförare samt anhöriga och närstående. 8. Utveckling av portal för brukare, patienter och anhöriga Inom ramen för Vinnovas program Tjänstelyftet utvecklas en portal (BoNUS VO) för informationsutbyte och kommunikation mellan olika aktörer i äldreomsorg och hemsjukvård. Ambitionen är att stödja närståendes insatser, att göra brukaren delaktig och trygg i vardagen, samt att underlätta kommunikation mellan vård- och omsorgsgivare. Insatsen innebär att ehälsonätverket är referensgrupp till detta arbete. 9. IT-stöd för samordnad vårdplanering Insatsen avser fortsatt utredning avseende vägval för framtida IT-stöd för samordnad vårdplanering. Eventuellt omfattar denna insats upphandling av nytt IT-stöd, idag används Meddix. 10. IT-stöd för överföring av hemsjukvården Insatsen avser uppföljning och eventuella kompletteringar av införda tekniska lösningar vid överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Insatsen omfattar även att på sikt ersätta Panorama med NPÖ Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer och andra med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning ska kunna bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i samhället. Insatsen ska stödja kommunernas arbete att fatta beslut och ta fram handlingsplaner och stödstrukturer för verksamhetsutveckling enligt konceptet för trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik. 12. Utredning om regional federativ behörighetslösning och tjänsteplattform Det finns behov av att införa en teknisk lösning som ska underlätta informationsöverföring samt administration och tilldelning av behörigheter till IT-stöd mellan landstinget och kommunerna. Utredningen ska ge förslag på en regional federativ behörighetslösning för detta syfte. Utredningen ska även ta hänsyn till möjligheterna med en regional tjänsteplattform. 13. Stöd vid införande av digitala trygghetslarm Insatsen avser att stödja kommunerna vid införandet av digitala trygghetslarm. Utgångspunkten är den vägledning och checklista som arbetats fram på nationell nivå inom ramen för Kommunal ehälsa (SKL). 14. Införande av e-tjänster Insatsen avser att stödja kommunernas arbete gällande användning av e- tjänster inom socialtjänsten för att stödja och underlätta för den enskilde samt för att effektivisera verksamheten. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara ett komplement till andra former av service och kontakter med socialtjänsten. De ska inte innebära en försämring för den stora grupp människor som inte använder sig av Internet.

13 13 (14) 4 Ekonomi och finansiering 4.1 Uppföljning kostnader och intäkter 2013 Kostnader Under 2013 har ett flertal regionalt samordnade insatser genomförts. Kostnaderna som ehälsonätverket har stått för gällande genomförandet fördelas enligt följande: Termer och begrepp HSL NPÖ breddinförande Termer och begrepp SoL Utredningar video, surfplattor, Meddix mm Hemsjukvårdsreformen, utredningar, samordning Summa: Sek Sek Sek Sek Sek Sek Intäkter Ingående balans (från 2012) var Sek. Utöver detta har ehälsonätverket under 2013 erhållit stimulansmedel om totalt Sek för länssamordning. Kommunerna i länet har även tilldelats Sek i stödmedel från Socialdepartementet för genomförande av prioriterade insatser inom Kommunal ehälsa. En redovisning för hur medlen har använts i kommunerna har skickats till Socialstyrelsen och SKL. Stödet kommer att betalas ut till kommunerna under 2014 när redovisningen godkänts. Summering ekonomi - ehälsonätverket 2013 Aktivitet Intäkter Kostnader Ingående balans (från 2012) Sek Stimulansmedel Sek Kostnader Sek Summa Sek Sek Medel att flytta över till Sek

14 14 (14) 4.2 Beräknade kostnader och intäkter 2014 Stimulansmedel beviljas ett år i taget varför beräknade kostnader och intäkter redovisas för Gällande 2015 presenteras dessa uppgifter omkring årsskiftet Kostnader Den beräknade kostnaden ehälsosamordnare, konferenser och att genomföra planerade insatser under 2014 förväntas uppgå till ca Sek. Fördelning av överskridande kostnader sker enligt gängse principer, dvs. landstinget står för 50 % och kommunerna för resterande 50 %. Intäkter Återstående medel från 2013 om Sek förs över som ingående balans Utöver detta kommer ehälsonätverket att erhålla stimulansmedel om totalt Sek för 2014 från Socialdepartementet. Stödet avser bidrag till ehälsosamordnare samt genomförande av prioriterade insatser inom Kommunal ehälsa (se avsnitt 1.4). 5 Uppföljning och utvärdering Uppföljning och utvärdering av de prioriterade insatserna i handlingsplanen, kommer att genomföras en gång per år av ehälsonätverket och rapporteras till Socialchefsnätverket, Landstingets ledningsgrupp, Strategisk ledningsgrupp (SLG) samt till Läns- SLAKO. Vid behov kommer handlingsplanen att revideras i samband med detta.

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 1 (11) Handlingsplan för ehälsa i Östergötland Uppföljning av genomförda insatser 2012, samt redovisning av planerade insatser 2013 Datum: 2013-02-01 Handlingsplanen för 2012 har följts upp och reviderats

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017

Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017 Handlingsplan för ehälsa i Östergötland 2016-2017 Uppföljning av genomförda insatser 2014-2015 Planerade insatser 2016-2017 Antagen av Nätverket för ehälsa 2015-10-20 Antagen av ledningsgrupp för vård

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 Dnr: RFUL 2013/59 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad ehälsofrågorna ska förankras i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet;

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten

Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-03-14 Sida 11 (19) 6 Kommunal e-hälsa inom Socialtjänsten Sveriges kommuner och landsting har ingått ett antal överenskommelser med regeringen, vilka

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

Styrande dokument. Strategi e-hälsa inom H2O Fastställd av kommunfullmäktige , 109. Gäller från och med

Styrande dokument. Strategi e-hälsa inom H2O Fastställd av kommunfullmäktige , 109. Gäller från och med Styrande dokument Strategi e-hälsa inom H2O- 2017-2025 Fastställd av kommunfullmäktige 2017-09-11, 109 Gäller från och med 2017-09-26 Strategi e-hälsa inom H2O 2017-2025 Sida 1 av 8 Innehåll Inledning...

Läs mer

Regionalt program för ehälsa 2014-2018

Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

ehälsodagen Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum

ehälsodagen Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum ehälsodagen 2016-11-11 Anne Gustavsson Rubrik förstasida NN Plats och datum Vision ehälsa 2025 År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte

Läs mer

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13

Överenskommelse Kommunal ehälsa Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 VOHJS13-032, Bilaga VOHJS 16 /13 Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturerna för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Samordning

Läs mer

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-04-05 VOHJS13-032 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensamma nämndens vård, omsorg

Läs mer

Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län

Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Cecilia Frid 2014-03-11 SN 2013/0154 0480-453891 Socialnämnden Beslut om regional samverkan kring ehälsa i Kalmar län Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( )

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom ehälsa 2013 ( ) Övergripande aktivitet Organisation för styrning och ledning Insats (vad)? Hur? När? Ansvar (vem)? Kostnad Att förankra frågorna i strukturen för styrning, ledning och samverkan som finns i länet. Se bifogad

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun 2016-2019 Antagen av FLG 2016-03-16 Dnr: SN 2015-89 1(5) Handlingsplan för ehälsa i Söderköpings kommun 2016-2019 Bakgrund Kommunerna i Östergötland och Region

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun

Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun Handlingsplan för ehälsa Söderköpings kommun 2016-2019 Antagen av FLG 2016-03-16 Reviderad och godkänd av administrativ chef 2018-05-28 Marita Aronsson, verksamhetsutvecklare 2018-05-28 1 (6) Handlingsplan

Läs mer

Förslag Regionalt program för ehälsa 2014-2018 Maj 2014 Margareta Hansson Ulrika Landström 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Nationell strategi... 4 Individen... 4 Vård- och omsorgspersonal...

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

ehälsa Sidan 0 av 20

ehälsa Sidan 0 av 20 ehälsa? Sidan 0 av 20 Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid! Tillgänglighet Hälsokonto/journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånaren Medarbetaren Verksamhetsansvariga Säkerhet

Läs mer

Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll

Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll Nationell strategi för ehälsa och Socialstyrelsens roll Grupperingar inom strategin: Högnivågruppen Samrådsgruppen Nationell ehälsa mellan 2006-2012 Infrastrukturfrågor som grund för en ändamålsenlig och

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa inom socialtjänsten i Malmö stad 2014-2018 Inledning Syfte med planen Kommunstyrelsen beslutade 2008 att anta den nationella IT-strategin för vård och omsorg och gav samtidigt

Läs mer

Cirkulärnr: 12:12 Diarienr: 12/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet:

Cirkulärnr: 12:12 Diarienr: 12/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Cirkulärnr: 12:12 Diarienr: 12/2004 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Anna Lilja Qvarlander Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: 2012-03-23 Mottagare: Rubrik: Kommunstyrelsen Landstings-/regionstyrelsen

Läs mer

Vision e-hälsa Karina Tellinger McNeil Malin Amnefelt

Vision e-hälsa Karina Tellinger McNeil Malin Amnefelt Vision e-hälsa 2025 Karina Tellinger McNeil Malin Amnefelt Agenda Utmaningar och möjligheter Svensk hälso- och sjukvård Vision e-hälsa 2025 Axplock nationella tjänster 3 4 5 Hur ska vi klara välfärden?

Läs mer

Att patientens delaktighet i vården ska kunna öka genom ett för denna uppgift anpassat ITstöd.

Att patientens delaktighet i vården ska kunna öka genom ett för denna uppgift anpassat ITstöd. Policydokument ehälsa TANDLÄKARFÖRBUNDET ANSER Att användandet av IT-stöd ska bidra till en bättre och säkrare tandvård genom att ge underlag för kvalitetsutveckling och förenkla kommunikation och överföring

Läs mer

Samverkansöverenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa i Kronobergs län

Samverkansöverenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa i Kronobergs län Samverkansöverenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning, psykisk ohälsa i Kronobergs län 2016-05-23 Överenskommelse för socialtjänst, hälso- och sjukvårdens verksamhet och skolan gällande

Läs mer

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa Din ehälsa Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid Tillgänglighet Din journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård i Stockholms län

Handlingsplan för utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård i Stockholms län Bilaga 1 Handlingsplan för utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso - och sjukvård i Stockholms län Denna handlingsplan är en bilaga till R egional ö verenskommels e om utveckling av samverkan

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Planen är antagen av. ehälsagruppen den LSVO den CeSam styrgrupp den

Planen är antagen av. ehälsagruppen den LSVO den CeSam styrgrupp den Planen är antagen av ehälsagruppen den 2016-03-23 LSVO den 2016-04-04 CeSam styrgrupp den 2016-04-28 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Organisation... 3 Strategi, t.ex. är

Läs mer

Var står vi idag inom samverkan i arbetet med e hälsa i länet. Samordnande grupp för ehälsa

Var står vi idag inom samverkan i arbetet med e hälsa i länet. Samordnande grupp för ehälsa Var står vi idag inom samverkan i arbetet med e hälsa i länet Samordnande grupp för ehälsa ehälsa i samverkan Länsgemensam ledning i samverkan inom Socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård

Läs mer

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2013

Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2013 Handlingsplan 1 (7) 20130416 Kommunledningskontoret, Kommunikationsutvecklare, ITstrateg Linköpings digitala agenda, handlingsplan 2013 Handlingsplanen beskriver IT och kommunikationsrelaterade insatser

Läs mer

Nationell ehälsa. Lena Furmark Politiskt sakkunnig. Socialdepartementet. Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj Socialdepartementet

Nationell ehälsa. Lena Furmark Politiskt sakkunnig. Socialdepartementet. Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj Socialdepartementet Nationell ehälsa Lena Furmark Politiskt sakkunnig Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj 2011 Framtidens invånare och patient En invånare som har tillgång till sin egen vårdinformation och därmed möjlighet

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

Regionalt program för ehälsa

Regionalt program för ehälsa Regionalt program för ehälsa April 2010 Margareta Hansson Ulrika Landström 1. Bakgrund IT i vården är en viktig fråga. Med en genomtänkt strategi kan vården och omsorgen bli bättre på att hantera stora

Läs mer

e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad

e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad www.stockholm.se Enkelt att vara stockholmare e-hälsa Nationell IT-strategi för vård och omsorg, tillämpning för Stockholms stad Stadsledningskontoret Stadshuset, 105 35 Stockholm, Telefon 08-508 29000

Läs mer

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014

Utveckling av e-samhället i Stockholms län. IT-forums verksamhetsplan 2014 Utveckling av e-samhället i Stockholms län IT-forums verksamhetsplan 2014 Innehåll Inledning... 2 E-Förvaltning... 3 Framtida regional samverkan kring e-utvecklingsfrågor 4 Regional digital agenda 4 Öppna

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR, med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre.

Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Handlingsplan för långsiktigt hållbar struktur för ledning i samverkan för de mest sjuka äldre. Introduktion I Sörmland har en väl fungerande samverkan utvecklats mellan Landstiget och länets 9 kommuner.

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017 E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2017 Resultaten Användningen av e-tjänster inom socialtjänsten är fortfarande låg. Andelen digitala trygghetslarm ökar men kommunerna nådde inte målet om att alla

Läs mer

E-strategi för Strömstads kommun

E-strategi för Strömstads kommun E-strategi för Strömstads kommun Antagen 2016-11-24 KF 134 1. Sammanfattning 3 2. Förutsättningar 3 3. Syfte 3 4. Vision och övergripande mål 3 5. Områden med avgörande betydelse för kommunens mål 4 6.

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse. Protokoll II:6 vid regeringssammanträde 2011-06-16 S2011/5826/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 bilaga

Läs mer

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård.

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Länsstyrgruppen gav den 24 oktober 2014 en arbetsgrupp, bestående av Monika Agnedal, Inger Eklind

Läs mer

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Kjell Monéus 2014-02-13 1 (3) Utvecklingsledare ehälsa 073-950 60 23 Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Bakgrund Som ett led

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstings-/regionstyrelsen Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Hälso- och sjukvård

Kommunstyrelsen Landstings-/regionstyrelsen Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Hälso- och sjukvård Cirkulärnr: 11:08 Diarienr: 11/1188 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Camilla Sköld Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: 2011-03-07 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstings-/regionstyrelsen Individ-

Läs mer

Förslag: Regional handlingsplan för samverkan mellan Region Örebro län och länets kommuner inom e-hälsa

Förslag: Regional handlingsplan för samverkan mellan Region Örebro län och länets kommuner inom e-hälsa Datum: 2018-05-20 Författare: Ulrika Landström Marie Gustafsson Förslag: Regional handlingsplan för samverkan mellan Region Örebro län och länets kommuner inom e-hälsa Förslag: Regional handlingsplan för

Läs mer

NI 2015:1 Kort introduktion

NI 2015:1 Kort introduktion NI 2015:1 Kort introduktion VGR spridningskonferens Ingela Strandh Informationsstruktur och e-hälsa, avdelningen Kunskapsstöd 2015-01-29 och 2015-02-03 Uppdrag om Gemensam informationsstruktur Vidareutveckla

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Äldreuppdraget i Östergötland

Äldreuppdraget i Östergötland Äldreuppdraget i Östergötland Samverkan mellan landstinget och alla kommuner i länet ambitioner, framgångsfaktorer och erfarenheter Lars Olof Johansson landstingspolitiker sedan 1991 Torbjörn Holmqvist

Läs mer

Workshop och dialog kring strategi för ehälsa

Workshop och dialog kring strategi för ehälsa Workshop och dialog kring strategi för ehälsa 2018-02-23 Agenda 8.30 9.00 Fika 9.00 9.10 Välkommen (Carina Björk) 9.10 9.20 Inledning 9.20 10.00 Diskussion om övergripande, nationella mål inom ehälsa 10.00

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Anna Lilja Qvarlander, Kristina Jennbert, Mikael Malm Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: Mottagare:

Anna Lilja Qvarlander, Kristina Jennbert, Mikael Malm Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: Mottagare: Cirkulärnr: 13:66 Diarienr: 13/7349 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Anna Lilja Qvarlander, Kristina Jennbert, Mikael Malm Vård och omsorg Vård och socialtjänst Datum: 2013-12-16 Mottagare: Kommunstyrelsen

Läs mer

Sällsynta sjukdomar. 21 oktober Ulrika Vestin

Sällsynta sjukdomar. 21 oktober Ulrika Vestin Sällsynta sjukdomar 21 oktober Ulrika Vestin Sjukvårdshuvudmännen växlar upp arbetet inom området sällsynta I december 2017 Överenskommelse mellan staten och SKL Tillsammans med Landsting och regioner

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.55 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Eva Olofsson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-04-24, kl 0900-1020 Beslutande Anne Niska, S Owe Pekkari, S Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef Anita Sköld,

Läs mer

Ny e-hälsovision, vad händer nu?

Ny e-hälsovision, vad händer nu? Ny e-hälsovision, vad händer nu? Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL Jean-Luc af Geijerstam, utredare ehälsomyndigheten Sofie Zetterström, vice vd Inera Visionen År 2025 ska Sverige vara bäst

Läs mer

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten

Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nationella IT-strategin för vård och omsorg Region Norrbotten Nätverk 1 Föreläsare Jon Malmström, VGR ITSA Organisation och arbetsmodell Länsstyrgrupp Stimulansmedel Arbetsgrupp Vård och omsorgsperso nal

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Socialdepartementets remiss: SOU 2015:32, nästa fas i e-hälsoarbetet

Socialdepartementets remiss: SOU 2015:32, nästa fas i e-hälsoarbetet KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Eriksson Leif (KLK) Norberg Maria Datum 2015-10-16 Diarienummer KSN-2015-1444 Kommunstyrelsen Socialdepartementets remiss: SOU 2015:32, nästa fas i e-hälsoarbetet Förslag

Läs mer

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg

Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Den digitala vägen till morgondagens vård & omsorg Patrik Sundström, programansvarig för ehälsa Center för esamhället, Avdelningen för digitalisering Centrala utgångspunkter Digitalisering det handlar

Läs mer

PRIO-nätverket Resurscentra och Programområde Psykisk Hälsa. Stockholm

PRIO-nätverket Resurscentra och Programområde Psykisk Hälsa. Stockholm PRIO-nätverket Resurscentra och Programområde Psykisk Hälsa Stockholm 17-12-06 Regionalt och lokalt Analys och handlingsplaner ÖK Psykisk hälsa 2016-2018 Regionalt programområde psykisk hälsa Struktur

Läs mer

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015

Välfärdsteknologi. Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Välfärdsteknologi Information vid Umeå pensionärsråd 29 maj 2015 Vad menas med välfärdsteknologi? Kärt barn har många namn, välfärdsteknologi utgör sammanväxten mellan traditionella hjälpmedel och ny teknik.

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2016

E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2016 E-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2016 Utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik i kommunerna 2016 Dick Lindberg 2017-01-25 Uppdraget Utdrag ur Regleringsbrevet 2016 Socialstyrelsen ska under 2016

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR En del av aktionsprogrammet för Kommunal ITsamverkan i vård och omsorg, 20081001-20111231 1 Aktiviteter 2009-2010 1. Kommuners och landstings

Läs mer

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa

Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa Sida 1(8) Vård, omsorg, folkhälsa och Nya perspektiv Marie Åkerlind Datum Förslag till regional förvaltningsorganisation av ehälsa ehälsa är ett samlingsbegrepp, där ehälsa handlar om att göra hälso- och

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2017 Utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2017 Utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN DIGITALISERING 2017 Utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter Socialförvaltningen Stadsövergripande sociala frågor Dnr 1.7.1-45 2019 Sida 1 (6) 2019-03-24 Handläggare Anna Lindskog Telefon: 08-508 25 248 Till Socialnämnden 2019-04-16 Rekommendation till kommunerna

Läs mer

Hur framtidssäkrar vi socialtjänsten?

Hur framtidssäkrar vi socialtjänsten? Hur framtidssäkrar vi socialtjänsten? Inledning Agenda Nationell samverkan - Vision e-hälsa 2025 Kraftsamling SKL Inera SKL Kommentus Några exempel på SKL:s arbete inom socialtjänsten Några egenheter Inledning

Läs mer

Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32)

Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32) Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32) Presentation av utredningens förslag 10 september 2015 Karina Tellinger McNeil Utgångspunkter för utredningen Ändamålsenlig och säker informationshantering ökar

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

Den kliniska processen i ett ehälsoperspektiv. Helena Nilsson Stockholm 2012-05-10

Den kliniska processen i ett ehälsoperspektiv. Helena Nilsson Stockholm 2012-05-10 Den kliniska processen i ett ehälsoperspektiv Helena Nilsson Stockholm 2012-05-10 Innehåll ehälsa i Sverige Processer ehälsokarta Praktiskt arbete (GIK) 3 Utveckling av ehälsa i samhället Nationella strategin

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen Regeringsbeslut I:2 Socialdepartementet 2009-04-08 S2006/9394/HS (delvis) S2008/1051/HS Socialstyrelsen 106 30 STOCKHOLM Uppdrag att påskynda utvecklingen av grunddata och kvalitetsindikatorer m.m. samt

Läs mer

Samordningsplan. Vision e-hälsa 2025

Samordningsplan. Vision e-hälsa 2025 Samordningsplan 2018 Vision e-hälsa 2025 Innehåll Sammanfattning av förslag... 3 Regelverk... 3 Enhetligare begreppsanvändning och standarder... 3 Övriga insatser... 3 Inledning... 4 Styr- och samverkansorganisationen...

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Presentation av det gemensamma arbetet

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Presentation av det gemensamma arbetet Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Presentation av det gemensamma arbetet 2017 Ny lag som reglerar övergången mellan vårdgivare Den 1 januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid

Läs mer

Nätverk ehälsa SKAPAD AV Ann-Charlotte Klarén

Nätverk ehälsa SKAPAD AV Ann-Charlotte Klarén Nätverk ehälsa 20140919 1 Agenda Rapport från nationell ehälsosamordnarträff. Trygghemma med digital teknik, går det att samordna Förstudie initierad av socialcheferna i Skaraborg. Trygghet, service och

Läs mer

E-hälsoutvecklingen i kommunerna

E-hälsoutvecklingen i kommunerna E-hälsoutvecklingen i kommunerna E-hälsa i kommunerna - utveckling av e-hälsa i kommunerna 2015 Dick Lindberg 2015-10-08 E-tjänster för brukare och patienter Digitalisering av trygghetslarmen Nationella

Läs mer

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson

Länsövergripande projekt Östergötland. Motala 2013-05-22. Pär Holgersson. Nationellt fackspråk Pär Holgersson Motala 2013-05-22 Pär Holgersson Bakgrund Nationell ehälsa högt på agendan i Östergötland HSL Nätverk med länets medicinskt ansvariga initierade under 2010 samarbete kring gemensam struktur för dokumentation

Läs mer

Modell för långsiktig samverkan mellan regional och nationell nivå för lokal nytta

Modell för långsiktig samverkan mellan regional och nationell nivå för lokal nytta Modell för långsiktig samverkan mellan regional och nationell nivå för lokal nytta Möte med Socialchefer i GR 30/11 2017 (Camilla Wiberg, Socialstyrelsen och ) Anneli Jäderland, Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Strategi för vårddokumentation i LiÖ

Strategi för vårddokumentation i LiÖ Pär Holgersson, projektledare., Dokumenthistorik Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 1 Verksamhetsrådet i LiÖ, 2 Förtydligande av exempel på verksamheter

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

Återredovisning digital strategi följduppdrag utifrån utredningsuppdrag 15/06

Återredovisning digital strategi följduppdrag utifrån utredningsuppdrag 15/06 Landstinget i Kalmar Län Utvecklings- och Folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-01-11 Landstingsstyrelsen Diarienummer 150054 Sida 1 (1) Återredovisning digital strategi följduppdrag utifrån utredningsuppdrag

Läs mer

Rapport från den Operativa tjänstemannaberedningen Nordost. Fokusområde 2019

Rapport från den Operativa tjänstemannaberedningen Nordost. Fokusområde 2019 Rapport från den Operativa tjänstemannaberedningen Nordost Fokusområde 2019 Fokusområde 2019 SIP Läkarstöd, det mobila stödet i samverkan. Kompetens- och personalförsörjning E-Hälsa 1. Utmaningar 2. Fokusgrupper

Läs mer

Uppdraget. Mål. Syfte. Omfattning Dnr 7270/2009

Uppdraget. Mål. Syfte. Omfattning Dnr 7270/2009 1 Projektplan för regeringsuppdrag om att intensifiera utvecklingen av öppna jämförelser och ta fram en handlingsplan för ökad tillgång till data av god kvalitet inom socialtjänsten Uppdraget Regeringen

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg 2016-02-04 1(6) Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Utgångspunkt/bakgrund Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt

Läs mer

ehälsa i samverkan

ehälsa i samverkan ehälsa i samverkan 2017-2018 Plan antagen av ehälsagruppen, LSVO och CeSam styrgrupp 2016, reviderad plan 2017-18 antagen av ehälsagruppen den 2017-09-01 LSVO den 2017-10-02 Cesam styrgrupp den 2017-11-13

Läs mer

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm

Övergång från analoga till digitala trygghetslarm KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Leif Eriksson 2014-03-10 Diarienummer ALN-2014-0125.30 Äldrenämnden Övergång från analoga till digitala trygghetslarm Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer