VERKSAMHETSPLAN 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN 2015"

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN 2015 för VästKom Beslutad i styrelsen den 28 november

2 1. Inledning VästKoms verksamhetsplan beskriver huvuddragen i de verksamheter och aktiviteter som vi ser framför oss för Planen är framtagen av kansliet i samverkan med företrädare för kommunalförbunden. 2. Verksamhet 2.1 Välfärdsområdet VästKoms uppdrag inom verksamhetsområdet sträcker sig långt tillbaka i tiden. Ädelreformen 1992 och den successiva kommunaliseringen av vård, omsorg och hälso och sjukvård innebär att kommunerna behöver kvalificerat stöd för utveckling och en arena för samverkan sinsemellan och med landstingshuvudmannen. Uppdraget innebär även bevakning och omvärldsorientering av utvecklingen inom verksamhetsområdet, både regionalt, nationellt och internationellt. VästKom ska vara en kompetent och skapande resurs för nätverksskapande för god kommunal samverkan och utveckling. Prioriterade uppgifter under 2015 Under 2015 ses följande områden som särskilt prioriterade: Revidering av Avtal som reglerar hälso och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen Revidering av Överenskommelse om samverkan och samordning för personer med psykisk funktionsnedsättning och missbruk Utveckling av samverkansformer mellan VGK och VGR efter utvärdering av Ledning i samverkan VGR/VGK Hjälpmedelsförsörjning i VG Nytt samarbetsavtal ska utvecklas, förankras och finna former som möter kraven i nytt EU direktiv Mottagande av ny lagstiftning (ex. Patientlag; 2014:821 och Ansvarsfull hälso och sjukvård; SOU 2013:44) Bevakning av och agerande runt pågående nationella utredningar (ex. Äldreutredningen; S 2014:02, Betalningsansvarslagen; S 2014:05, Effektivare resursutnyttjande inom hälso och sjukvården; S 2013:14). Uppdragen bygger på att vi har proaktiva kommunalförbund med realistiska förväntningar som tillsammans medverkar till stöd för de 49 kommunernas utveckling. Det finns stora förväntningar att allt fler frågor ska tas omhand av VästKom. En diskussion om vilka resurser som ska finnas långsiktigt samt dess organisering bör ske under Verksamhetsutveckling med stöd av IT Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR, med flera. VästKom agerar även som sammanhållande utvecklingsaktör för länets kommuner genom det kommungemensamma arbetet för verksamhetsutveckling med stöd av IT. Under 2015 finansieras 8 esamordnare, två esamordnare på vartdera kommunalförbundet. esamordnarna arbetar på uppdrag av VästKom med den länsgemensamma handlingsplanen som grund. Organisationen finansieras med kommunbidrag motsvarande 6 kronor per innevånare. Finansieringen kompletteras med statliga stimulansmedel för ehälsa. 2

3 Kommunerna i Västra Götaland(VGK) och VGR har i dagsläget ett antal gemensamma tekniska lösningar. Dessa förvaltas genom den med VGR gemensamma GITS funktionen. Till de tekniska lösningarna finns ett antal utredningar och samverkansfrågor som hanteras i den med VGR gemensamma styrgruppen SITIV. VGK:s representanter i SITIV:s består av företrädare från kommunernas egen styrgrupp, SSVIT. Prioriterade uppgifter under 2015 Åtaganden med fokus på Västra Götalands kommuner och dess invånare o Tillsammans med kommunalförbunden tillgodose beskrivna behov i handlingsplan och uppdragsbeskrivningar. o Revidera/ta fram ny handlingsplan/aktivitetsplan o Genomföra kunskapshöjande aktiviteter genom att bland annat anordna seminarier och konferenser o Skapa koncept av genomförda förstudier och erbjuda breddinförande till VGK o Ansvara för att genomföra möten för grupperna: SSVIT, ALVG, SITIV, Socité samt esamordnargruppen i VGK Regionala åtaganden o driva arbetet i SITIV genom att verka för lösningar som skapar mervärde för våra kommuner o verka för kommunernas intressen i den gemensamma GITS funktionen och de processer den hanterar o verka för en väl genomförd upphandling och införande av nytt system för samordnad vårdplanering Nationella åtaganden o Ansöka om nationella stimulansmedel för länet o Företräda VGK nationellt samt återföra information och frågeställningar till VGK Några framgångsfaktorer inom området Förtydliga och utveckla uppdraget för kommunalförbundens esamordnare gentemot kommunala, regionala och nationella samverkansparter Förbättra och utveckla kommunikationen och därigenom samarbetet med medlemskommunerna Tydliggöra uppdrag i förhållande till nationella, regionala samt delregionala strategier, agendor, aktiviteter och handlingsplaner 2.3 Länssamordning av nationella överenskommelser VästKoms uppdrag kring en evidensbaserad praktik handlar om att, i berörda delar tillsammans med Västra Götalandsregionen, stödja och samordna de länsgemensamma delarna i utvecklingen av en kunskapsbaserad vård och omsorg. VästKom koordinerar och hanterar arbetet i de olika utvecklingsområdena som överenskommelser mellan staten och SKL definierar med fokus på kommunkollektivets behov och förutsättningar. VästKom verkar för hållbara strukturer för samverkan och kunskapsutveckling i socialtjänsten och angränsande hälso och sjukvård. Detta sker genom proaktiv samverkan med bl.a. kommunalförbunden, FoU enheter, Västra Götalandsregionen, närvårdsområdena, lärosäten och övriga aktörer i länet, ex. Länsstyrelsen. Prioriterade uppgifter under 2015 Inför 2015 råder osäkerhet om hur föregående års nationella överenskommelser på äldre, barn och unga, funktionsnedsättning, e hälsa och föräldra och barnperspektivet i missbruk och 3

4 beroendevården kommer att fortsätta och hur dess finansiering med statliga medel kommer att se ut. I länet pågår emellertid utvecklingsarbeten inom flera områden som kräver fortsatt stöd och samordning. Stödet sker såväl mellankommunalt som mellan kommun och region. Ett prioriterat område är att arbeta för en stark samverkan mellan kommunalförbunden och FoU enheterna för att gagna den kommunala kunskapsutvecklingen. Under 2014 har den huvudmannagemensamma ledningsstrukturen utvärderats vilket kan innebära förändringar i strukturen för samverkan mellan huvudmännen. En ny avsiktsförklaring för samverkan mellan huvudmännen behöver arbetas fram under året och ställningstaganden för huvudmännens långsiktiga åtaganden behöver tas, vilket bör baseras på utvärderingens resultat och rekommendationer. En plan för kommunikation har under 2014 tagits fram vilken också behöver implementeras. Ett annat prioriterat område är att stärka kommunernas och regionens arbete med brukarmedverkan. 2.4 Regional utveckling. VästKom har inte tidigare direkt arbetat med någon samordning av kommunalförbundens arbete inom de utvecklingsområden som sorterar under benämningen regional utveckling; t.ex. infrastruktur och kommunikationer, kompetens och kunskapsutveckling, kulturutveckling, näringslivsutveckling, strategisk miljöutveckling, arbetsmarknadspolitik samt internationalisering. Ett undantag från detta är samordning av det s.k. Naturbruksavtalet, dvs. det avtal som reglerar kommunernas och VGR:s ansvar för gymnasieutbildningarna inom naturbruksområdet. Under hösten 2014 har naturbruksavtalet åter aktualiserats varför det kommer att vara ett område för VästKom att arbeta med under Målet är att få till stånd ett nytt avtal som kan träda i kraft till hösten Arbetet med regional utveckling ska kännetecknas av en värdeskapande samverkan präglat av process och medskapande för kommunalförbundens politiker och tjänstemän samt med ett helhetstänkande i tillväxt och utvecklingsfrågorna. VästKom ska tillsammans med kommunalförbunden samordna beredningen av de ärenden som ska behandlas i det med VGR gemensamma politiska organet BHU. En samordnad beredning innebär att kommunalförbundens uppfattningar i olika frågor ska stämmas av och eventuella olika uppfattningar ska kunna identifieras så tidigt som möjligt. 3. Vad är VästKom? VästKom är en ideell förening vars medlemmar är fyra kommunalförbund i Västra Götaland; Boråsregionens kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund, Göteborgsregionens kommunalförbund samt Skaraborgs Kommunalförbund. De fyra kommunalförbunden har tillsammans samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län som medlemmar Uppdraget enligt stadgarna VästKom har som ändamål att på regional nivå företräda och samordna kommunalförbundens intressen. VästKom uppgifter är 4

5 Att företräda medlemmarna i länsgemensamma samverkansfrågor med Västra Götalandsregionen samt med statliga och andra länsorgan, Att biträda medlemmarna i förhandlingar gentemot Västra Götalandsregionen samt statliga och andra länsorgan, Att svara för uppföljning och utvärdering av huvudmannaskapsförändringar som berör kommunerna samt Att tillsammans med kommunalförbunden utgöra en mötesplats och skapa nätverk för kommunal samverkan. 3.2 Föreningsstämma, styrelse och arbetsutskott Föreningsstämman Föreningsstämman är VästKoms högsta beslutande organ där varje medlem företräds av ett ombud och en ersättare som är valda för en mandatperiod. Föreningsstämma hålls en gång vart fjärde år, året efter val till kommunernas fullmäktige har hållits, dvs. det första året på en ny mandatperiod. Styrelsen Stämman väljer en styrelse som har 16 ledamöter; fyra från varje kommunalförbund. Minst tre av respektive kommunalförbunds fyra ledamöter sitter också med i presidiet i sitt kommunalförbunds direktion/styrelse. Styrelsen har ett arbetsutskott som består av fyra ledamöter vilka utgörs av de fyra kommunalförbundens ordförande. Styrelsen ska genomföra sex styrelsemöten under 2015 och ledamöterna ska uppfatta det som meningsfullt att delta vid dessa möten. Styrelsemötena ska präglas av goda förberedelser och konstruktiva diskussioner där hela kommunkollektivets perspektiv ska råda. 4. Samverkan 4.1 Samrådsorganet Samrådsorganet(SRO) är ett informellt politiskt organ för samverkan mellan kommunalförbunden och VGR i hälso och sjukvårdsfrågor samt frågor kopplade till socialtjänsten. Kommunerna representeras av VästKoms styrelses arbetsutskott. VGR representeras av regionstyrelsens ordförande och vice ordförande samt ordförande och vice ordförande i hälso och sjukvårdsstyrelsen. Samrådsorganet träffas en gång per kvartal. Samverkansformerna i hälso och sjukvårds samt socialtjänstfrågor mellan kommunerna och VGR har utvärderats under hösten Detta gäller också samrådsorganet roll och funktion. Under 2015 ska förslag till eventuella förändringar av samverkansstrukturen fastställas. Då det kan komma att finnas nya ledamöter i samrådsorganet från 2015 ska en genomgång göras av samrådsorganets roll och uppdrag. 4.2 Beredning för Hållbar Utveckling (BHU). Beredningens funktion beskrivs på följande sätt på VGRs hemsida: Beredningen är tillsatt för att fördjupa samverkan mellan länets kommuner och regionen i gemensamma utvecklingsfrågor. Häri ingår strategiska tillväxt och utvecklingsfrågor, kulturfrågor och miljöfrågor samt andra strategiska frågor rörande den 5

6 regionala utvecklingen, däribland transportinfrastrukturen. En utgångspunkt är regionstyrelsens ansvar för att hela Västra Götaland utvecklas. Beredningen ska verka för en utveckling av den regionala demokratin. Beredningen yttrar sig i frågor om användande av regionalpolitiska och andra utvecklingsmedel. Beredningen är ett organ för informell samverkan med länets kommuner och dess arbetsformer regleras inte i kommunallagen. Beredningen har därför ingen självständig beslutanderätt. Dess uppgift är bland annat att ta fram underlag för regionstyrelsens beslut i strategiska frågor med betydelse för en hållbar utveckling. Beredningen är oförhindrad att inom sig väcka och behandla övriga frågor som är av sådan karaktär att synpunkter från beredningen är värdefulla för frågans behandling. Synpunkter från beredningen överlämnas till regionstyrelsen som har att fatta de formella besluten. Beredningens uppdrag som centralt samverkansorgan med kommunerna inskränker inte regionens olika nämnders ansvar för att samverka med kommunerna inom sina respektive områden. Exempel på viktiga frågor för den gemensamma beredningen är Strategiska frågor för långsiktig utveckling av Västra Götaland med ledning av visionen Det goda livet Inriktning avseende användningen av utvecklingsmedel inom beredningens område Infrastrukturfrågor I denna politiska beredning möts kommunalförbundens företrädare och VGR:s politiska ledning. Kommunalförbunden företräds av de 16 ledamöter som också utgör VästKoms styrelse. VGR företräds av ledamöter från regionstyrelsen, regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden, kollektivtrafiknämnden samt miljönämnden. Förutsättningarna för kommunalförbundens förberedelser inför BHU sammanträdena har förbättrats avsevärt sedan VästKoms styrelsemöten förlades till samma dag och plats som BHUsammanträdena. 4.3 Västgruppen Västgruppen, som är en ren tjänstemannagrupp, har kommunföreträdare som består av kommunalförbundsdirektörerna, Business Region Göteborgs vice VD, Boråsregionen Sjuhärads regionutvecklingschef samt VästKoms direktör. Från VGR deltar regionutvecklingsdirektören, tillika ordförande, kulturchefen, miljöchefen samt kollektivtrafikdirektören. VGR tillhandahåller också administrativt stöd till gruppen. Västgruppens två roller är att: dels att vara tjänstemannaberedning för BHU och dels att vara ett forum för avstämning av Kommunalförbund VGR frågor i allmänhet (ej Hälso och sjukvård/socialtjänst). När ett nytt ärende startar som berör territoriet VG (program, strategier etc.), och som ska behandlas av BHU, måste processen, inklusive mandat och representativitet, från initiering till beslut diskuteras och klargöras av Västgruppen. Här ska också kopplingen över sektorerna/helhetssynen på ett ärende tydliggöras. Västgruppen har under hösten 2014 arbetat med sina arbetsformer och kommer att vara mer stärkt i sin roll och funktion. VästKom ska på uppdrag samordna kommunalförbundens arbete i Västgruppen samt vara en administrativ resurs. 4.4 Ledningsgruppen VGK Ledningsgruppen består av de fyra förbundsdirektörerna, Boråsregionens regionutvecklingschef samt VästKoms direktör. Ledningsgruppens uppdrag är fastställt av förbundsdirektörerna

7 Uppdraget fokuserade tidigare på hälso och sjukvårdsfrågorna samt socialtjänstfrågorna men har numera utvecklats till alla samverkansfrågor mellan kommunalförbunden. 5. Ekonomi VästKoms basverksamhet finansieras idag av en medlemsavgift från kommunalförbunden. Den utgörs av två kronor per invånare och har varit sådan sedan VästKom bildades år Denna avgift täcker kostnaden för kansliets basbemanning samt kostnader för lokaler, tjänsteköp av administrativt stöd mm. Verksamheten med IT samverkan finansieras med särskilda medel från varje kommun motsvarande sex kr per invånare. För länssamordningsuppdraget i SKL:s överenskommelser med staten får VästKom del av det statsbidrag som ställs till kommunernas förfogande i arbetet med ehälsa och kunskapsutveckling i socialtjänsten och angränsande hälsooch sjukvård. Hur det ekonomiska stödet med statsbidrag ser ut för 2015 är i skrivande stund oklart. Målet är att verksamheten ska rymmas inom befintliga ekonomiska ramar, dvs. med oförändrad nivå på medlemsavgift och IT utvecklingsmedel. Det utvecklingsarbete som bedrivs med stöd av statsbidrag via SKL kommer på sikt att behöva övergå till/tas omhand av kommunerna och/eller kommunalförbunden eftersom statsbidragen succesivt kommer att trappas ner och upphöra. 6. Personal VästKom har idag tre tillsvidareanställda medarbetare samt en visstidsanställd länssamordnare. Till detta kommer tjänsteköp av administrativa tjänster från Gryning Vård AB. Inga förändringar av bemanningen planeras. Behov av personella resurser för att utveckla samverkan och samarbete ska i första hand lösas genom att använda personal från de fyra kommunalförbunden. Tjänsteköp från kommunalförbund/kommun/vgr/konsult ska alltid övervägas som ett alternativ till anställning. 7. Lokaler VästKom har idag kanslilokaler på Gårdavägen 2 i Göteborg. Dessa förhyrs i andra hand av Gryning Vård AB. Vi har också tillgång till konferensrum och parkering finns tillgängligt för både personal och besökare. Två medarbetare har sina arbetsplatser förlagda till Fyrbodals kommunalförbund i Uddevalla där vi betalar självkostnadspris för deras arbetsplatser. En medarbetare har sin arbetsplats i Borås. Gryning Vård AB har under 2014 sagt upp sitt avtal med VästKom till att upphöra den 31 december 2014 och har numera flyttat till andra lokaler. VästKom kommer därför att träffa avtal med GR om andrahandsförhyrning av nuvarande lokaler i Gårda från den 1 januari GR kommer sedan i september 2015 att flytta till nya lokaler i Norra Gårda och har erbjudit VästKom att följa med till dessa lokaler. 7

8 Bilaga 1: Politisk samverkan med VGR i Beredningen för Hållbar utveckling Från 2015 kommer även kollektivtrafiknämndens presidium att finnas med i BHU. 8

9 Bilaga 2: Ledning och samordning inom IT området Organisation Arbetet leds av den Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT (SSVIT). Arkitekturledningsgruppen i Västra Götaland (ALVG) är en beredande grupp för de projekt och uppdrag som skall genomföras. Medlemmarna i de båda grupperna representerar Västra Götalands 49 kommuner regionala och nationella sammanhang. SSVIT Den Strategiska styrgruppens ansvar är att vara beställare av uppdrag hos den utförande delen av organisationen, besluta om prioritering av projekt, ekonomiska ramar etc. De skall också rekommendera framtagna gemensamma lösningar till kommunerna, vara knutpunkt för förankringsarbetet i VG kommunerna samt utgöra kontakten med VG Regionen och SKL i regionala och nationella utvecklingsfrågor som rör de 49 kommunerna. Gruppen består av de fyra kommunalförbundsdirektörer, VästKoms direktör samt från respektive kommunchefsgruppering utvald kommunchef. Göteborgs stad har dessutom med en egen representant. SSVIT samordnas av VästKoms Länssamordnare. ALVG Gruppens ansvar är att prioritera/sortera frågor och bereda ärenden till SSVIT, formulera uppdragsbeskrivningar för projekt (utredningar), stödja och koordinera pågående aktiviteter och projekt. Andra uppgifter är att tillsätta projektmedlemmar, garantera helhetssyn på uppdragen samt förvalta och vidareutveckla den gemensamma arbetsmetodiken, arkitekturen och den för Västra Götalands kommuner (VGK) gemensamma handlingsplanen. Uppdrag för gruppen är också, förutom att driva gemensamma projekt, att representera (VGK) vid möten regionalt och nationellt. Uppdraget består också av erfarenhetsutbyte, informationsspridning/hämtning både delregionalt och nationellt. ALVG samordnas av VästKoms Länssamordnare. Kommunalförbundens nätverk och samordnare Varje kommunalförbund har en utsedd IT samordnare. Samordnaren håller i ett nätverk för verksamhetsutveckling med stöd av IT med företrädare från medlemskommunerna. Till detta förs dialog i fler av kommunalförbundets nätverk samt på plats i kommunerna. Samordnaren är även en del av ALVG, bland annat som utredningsresurs. 9

10 Bilaga 3: Kommunernas samverkan inom välfärdsområdet Socialhandläggargruppen VGK Socialhandläggargruppen VGK arbetar på uppdrag av Ledningsgruppen VGR och gruppen bereder alla frågor som ska hanteras i Ledningsgruppen VGK samt lämnar förslag till beslut/åtgärd. Socialhandläggargruppen VGK samordnar och bereder i samråd med förbundens utvecklingsledare, de frågor som omfattas av kunskapsutveckling genom bl.a. överenskommelser från SKL. Socialhandläggargruppen VGK bereder även samverkansfrågor med VGR som ska behandlas i LISA. Från Göteborgsregionen ingår kommunrepresentanter från SIMBA området och LGS området för gränssnittsfrågorna kopplat till hälso och sjukvården. SocITé SocITé utgår från strategisk samverkan inom ehälsa området och är ett exempel på gruppering där Socialhandläggargruppen VGK utgör kärnan inom ett avgränsat sakområde. Kommunalförbundens nätverk Varje kommunalförbund har flera nätverk med professionsföreträdare från de 49 kommunerna. Det kan vara nätverk för socialchefer, vård och omsorgschefer, MAS:ar, IFO chefer m.fl. Nätverken utgör en viktig arena för förankring och bevakning av verksamheternas förhållanden. 10

11 Bilaga 4, Kommunernas samverkan med VGR inom välfärdsområdet Politiska samrådet(sro) mellan VästKom och Västra Götalandsregionen Det politiska samrådet mellan VästKom och VGR (SRO) består av VästKoms arbetsutskott, dvs. ordföranden i de fyra kommunalförbunden samt Regionstyrelsens ordförande, Hälso och sjukvårdsstyrelsens ordförande samt berörda regionråd. SRO har inget mandat att fatta länsövergripande beslut utan är en samrådsgrupp som avhandlar och rekommenderar huvudmännen att fatta beslut i frågor som rör samtliga 49 kommuner och Västra Götalandsregionen. 11

VERKSAMHETSPLAN 2014

VERKSAMHETSPLAN 2014 VERKSAMHETSPLAN 2014 för VästKom Beslutad i styrelsen den 19 december 2013 1 1. Vad är VästKom? VästKom är en ideell förening vars medlemmar är fyra kommunalförbund i Västra Götaland; Boråsregionens kommunalförbund,

Läs mer

Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv.

Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv. Socialhandläggare VGK Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv. Elisabeth Beijer Idalena Svensson Ellinor Seth/Shujaat Noormohamed Frånv. Pär Levander MÖTESANTECKNINGAR

Läs mer

ANTECKNINGAR SSVIT. 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagens agenda. 3. Föregående anteckningar. 4. Informationspunkt ehälsa

ANTECKNINGAR SSVIT. 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagens agenda. 3. Föregående anteckningar. 4. Informationspunkt ehälsa ANTECKNINGAR SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT 2014 09 24. kl. 16.00 Scandic Crown, Göteborg Närvarande: Johan Fritz Sven Höper Lars Lindén Kjell Karlsson Lena Brännmar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga sida 1 2014-09-19 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga På uppdrag av det Politiska Samrådet för Vårdsamverkan Fyrbodal har Mathias Lind

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland

HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland HANDLINGSPLAN 2016 Regional utveckling av esamhället i Västra Götaland Inledning/bakgrund Sedan 2008 har VästKom varit samverkansorgan vid dialoger med SKL, VGR, med flera kring digitalisering. VästKom

Läs mer

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag

Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Datum Bilaga till protokoll styrelsen 2007-12-14 Styrelsekonferensen den 28 29 augusti 2007 Av arbetsutskottet bearbetat underlag Kommunförbundet Skånes vision att anta vision för förbundet enligt bifogade

Läs mer

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-12-20 kl. 09.30-12.30 Göteborgsregionens kommunalförbund, Gårdavägen 2, Göteborg Närvarande Thomas Jungbeck (Ordförande) Kjell Karlsson Joakim Svärdström Johan

Läs mer

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet

Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Projekt Region 2015 21 samverkan 130603 Bilaga Samverkan regionorganisationen och kommunerna i länet Bakgrund En region, en plats där människor vill leva, arbeta och bo, måste ha något att erbjuda: attraktiva

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens möte 2010-08-26

Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens möte 2010-08-26 Minnesanteckningar från Strategiska styrgruppens möte 2010-08-26 Tid: 9.00-12.00 Plats: Sjuhärads kommunalförbund, Olovsholmsgatan 32, Borås Närvarande: Nils-Gunnar Ernstson (ordf) Dan Gustafsson Leif

Läs mer

ALVG-möte, torsdag 150512, Gårdavägen 2, 09.30-15.30

ALVG-möte, torsdag 150512, Gårdavägen 2, 09.30-15.30 ALVG-möte, torsdag 150512, Gårdavägen 2, 09.30-15.30 Närvarande: Christian Bonfre, em Anders Siljeholm, fm, distans Ingemar Roos Lena Arnoldsson Torbjörn Svedung Eva Hansson Odette Escobar Pär Levander

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

Anteckningar för SITIV 121101 kl 13.15-16.15

Anteckningar för SITIV 121101 kl 13.15-16.15 Anteckningar för SITIV 121101 kl 13.15-16.15 Plats: Sjuhärads kommunalförbund, Olovsholmsgatan 32, Borås 1. Presentation av representanter i SITIV Mötesdeltagarna presenterar sig Närvarande: Thomas Jungbeck

Läs mer

Minnesanteckningar ALVG-möte, tisdag 121117 kl 09.30-15.30 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal Nordkoster

Minnesanteckningar ALVG-möte, tisdag 121117 kl 09.30-15.30 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal Nordkoster Minnesanteckningar ALVG-möte, tisdag 121117 kl 09.30-15.30 GR - Gårdavägen 2 Göteborg - lokal Nordkoster Närvarande: Karl Fors, Länssamordnare VästKom (Ordf) Johannes Adolfsson, IT-strateg Borås Fredrik

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 2015-03-16 Verksamhetsområde PUFF Diarienummer: VON 2014/1036-2 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 2015-03-16. Vård- och omsorgskontoret

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017

Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) 35 KS/2016:51. Handlingsplan för e-hälsa i Östergötland 2016-2017 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-02-29 1 (1) Sida 35 KS/2016:51 Handlingsplan för e-hälsa 2016-2017 Kommunerna och Region Östergötland bedriver sedan några år tillbaka

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013.

Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013. Handlingsplan 2013 Utifrån fastställd verksamhetsinriktning presenteras här en handlingsplan för de pågående och planerade aktiviteterna som ska ske under 2013. Verksamhetsinriktning 2013 fastställt av

Läs mer

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt

Dagordning för sammanträde för Barn- och utbildningsberedningen samt Socialberedningen gemensamt Barn- och utbildningsberedningen 2011-11-10 Kallelse till sammanträde Plats: Arkitektkopias sammanträdesrum, Västra Varvsgatan 11, Luleå Sammanträdet hålls på entréplanet i samma hus som Kommunförbundet

Läs mer

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete

Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete 1(3) 2013-11-25 LiÖ 2012-3713 Landstingsstyrelsen Återrapportering från beredningen för regional utveckling rörande förslag till riktlinjer och handlingsplan för landstingets internationella arbete Arbetssätt

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2003-09-25. Stadshuset, Göteborgs stad 13.00 16.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 Styrelsen 2003-09-25. Stadshuset, Göteborgs stad 13.00 16.00 Sammanträdesdatum Blad 1 Plats och tid Stadshuset, Göteborgs stad 13.00 16.00 Beslutande Jan-Erik Wallin, ordf. Göran Johansson Gert-Inge Andersson Lennart Björk Inga-Lill Andersson Stefan Svensson Thomas

Läs mer

Region Västmanland 2017 diskussionsunderlag/förslag om samverkansstruktur mellan regionen och kommunerna

Region Västmanland 2017 diskussionsunderlag/förslag om samverkansstruktur mellan regionen och kommunerna Region Västmanland 1 (10) Region Västmanland 2017 diskussionsunderlag/förslag om samverkansstruktur mellan regionen och kommunerna 1. Bakgrundsbeskrivning Landstinget Västmanlands ansvarsområden är idag

Läs mer

Utöver vad som anges i Kommunallagen (KL) gäller nedanstående bestämmelser.

Utöver vad som anges i Kommunallagen (KL) gäller nedanstående bestämmelser. Gällande förbundsordning för Sjuhärads kommunalförbund: Utöver vad som anges i Kommunallagen (KL) gäller nedanstående bestämmelser. 1 Medlemmar namn, säte och varaktighet Medlemmar i Sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM VERKSAMHETSOMRÅDET STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Elisabeth Högberg Utvecklingsledare 2 SAMMANFATTING

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-11-01

Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-11-01 Anteckningar Strategiska styrgruppen 2012-11-01 kl. 09.30-12.30 Sjuhärads kommunalförbund, Olovsholmsgatan 32, Borås Närvarande Thomas Jungbeck (Ordförande) Kjell Karlsson Lennie Johansson Joakim Svärdström

Läs mer

Välkommen till. Västmanlands Kommuner och Landsting

Välkommen till. Västmanlands Kommuner och Landsting Välkommen till Västmanlands Kommuner och Landsting Västmanlands Kommuner och Landsting är en ideell förening som består av länets kommuner samt Landstinget Västmanland. service- och intresseorganisation

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

9 Ikraftträdande och genomförande

9 Ikraftträdande och genomförande 9 Ikraftträdande och genomförande Förslag: Lagen om regional fysisk planering och övriga lagförslag ska träda i kraft den 1 januari 2019. 7 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och lagen (1987:147) om regionplanering

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG

FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG Fastställd av kommunfullmäktige 2008-04-08 49 FÖRETAGSPOLICY FÖR KRISTIANSTADS KOMMUN OCH DESS KOMMUNALA BOLAG 1. Bakgrund Kommunallagen ställer krav på uppsikt och kontroll över all kommunal verksamhet,

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN

FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN FÖRETAGSPOLICY FÖR BOLAG ÄGDA AV ANEBY KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-02-23 6 Inledning och syfte Aneby kommun bedriver en del av sin verksamhet i form av bolag eller stiftelser. Verksamhet i

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Anteckningar SSVIT. Närvarande:

Anteckningar SSVIT. Närvarande: Anteckningar SSVIT Strategiska styrgruppen för verksamhetsutveckling med stöd av IT 20150224. kl. 9.0012.00 Lokal: Bommen på Gullbergsvass Konferenscentrum, Bergslagsgatan 6, Göteborg. Närvarande: Thomas

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Samarbetsavtal för Sundsvallsregionen

Samarbetsavtal för Sundsvallsregionen Sundsvallsregionen 1 (6) Samarbetsavtal för Sundsvallsregionen Nedanstående avtal är tecknat mellan följande kommuner i Sundsvallsregionen Hudiksvall, Härnösand, Nordanstig, Sundsvall, Timrå och Ånge.

Läs mer

Strategi EU-kontor Skåne Nordost

Strategi EU-kontor Skåne Nordost Strategi EU-kontor Skåne Nordost 1 Innehållsförteckning 1. Syfte sid. 3 2.1 Mål/inriktning sid. 3 2.2 EU 2020 sid. 4 3.1 Verksamhetsutveckling sid. 4 3.2 Metod och genomförande sid.5 4.1 Strategisk påverkan/samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127

Verksamhetsplan 2015. Antagen 141127 Verksamhetsplan 2015 Antagen 141127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE OCH MÅL... 3 AKTIVITER FÖR 2015... 4 SAMVERKANSGRUPPER 2015... 4 LÄNSSAMVERKAN KOMMUN POLIS... 4 LÄNSGRUPPEN MOT VÅLD I NÄRA

Läs mer

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD

REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD Reglemente för gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård REGLEMENTE FÖR NÄMNDEN FÖR SAMVERKAN KRING SOCIALTJÄNST OCH VÅRD Enligt särskild överenskommelse mellan landstinget Sörmland och

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

VERKSAMHETS- INRIKTNING 2015

VERKSAMHETS- INRIKTNING 2015 VERKSAMHETS- INRIKTNING 2015 Effektivitet genom samverkan Verksamhetsinriktning för Västmanlands Kommuner och Landsting år 2015 Västmanlands Kommuner och Landsting ska verka för ett förtroendefullt samarbete

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid

Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid Sociala styrgruppen 2013-02-07 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan HANDBOK KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan 2012 2014 Uppdaterad 2013 Innehåll Varför har KB en inflytandestruktur? 3 Strukturen 3 Vad är nationella referensgruppen? 4 Vad är en styr-

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsformer

Kommunstyrelsens arbetsformer Revisionsrapport Kommunstyrelsens arbetsformer Härryda kommun 25 maj 2009 Bo Thörn 1 Sammanfattning Revisorerna i Härryda kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers i uppdrag att granska

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE, NÄMNDER OCH REVISORERNA I REGION SKÅNE

REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE, NÄMNDER OCH REVISORERNA I REGION SKÅNE REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSE, NÄMNDER OCH REVISORERNA I REGION SKÅNE AVDELNING I Tillämpningsområde 1 Detta reglemente gäller för regionstyrelsen och dess utskott och beredningar samt för nedanstående

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30 Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Rosie Rothstein, VGR Marie-Ann

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016 Sida 1(8) Vård,omsorg, e-hälsa och folkhälsa, Nya Perspektiv Birgitta Svensson, 054-701 11 35 Birgitta.svensson@regionvarmland.se Karin Thyselius 054-701 1134 Karin.thyselius@regionvarmland.se Datum 2015-03-17

Läs mer

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand RAPPORT Översyn av anhörigstödet i Nacka 2013-01-21 Annika Lindstrand Sammanfattning En översyn har gjorts av anhörigstödet i Nacka. Syftet är att ge ett förslag till inriktningsbeslut och att utreda tillhörigheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Verksamhets- och budgetplan 2015

Verksamhets- och budgetplan 2015 Verksamhets- och budgetplan 2015 Antagen av förbundsstyrelsen 2014-12-05 INNEHÅLL sida 1. Verksamhet 3 1.1 Ändamål 3 1.2 Medlemmar 3 1.3 Övergripande uppdrag 3 1.4 Årscykel för styrprocess 4 2 Arbetsorganisation

Läs mer

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11

Hällefors kommun. Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-01-23 Antal sidor: 11 Kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4. Avgränsning och ansvarig nämnd 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 194-211

Regionstyrelsens arbetsutskott 194-211 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 194-211 Tid: 2015-12-07 kl. 13.00-16.40 Plats: Regionens hus, Sal A 201 RJL2015 /2516 Verksamhetsavtal avseende kommunal utveckling och samordning Beslut

Läs mer

Det goda livet för. sjuka äldre i Västra Götaland. Lägesrapport 2 2015-02-06. Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Det goda livet för. sjuka äldre i Västra Götaland. Lägesrapport 2 2015-02-06. Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Det goda livet för 2015-02-06 sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport 2 Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Syfte...

Läs mer

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015

Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Ramar för verksamheten vid Centrum för kommunstrategiska studier 2013 2015 Rapport 2013:1 ISSN 1402-876X Omslagsbild: CKS. Linköpings

Läs mer

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationella Kompetensrådet NKR bildades 2010 och på initiativ

Läs mer

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244

BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Malmö högskola / Gemensam förvaltning Jonas Alwall Arbetsgruppen för studentinflytandepolicy vid Malmö högskola 1(9) BESLUT 2009-03-26 Dnr Mahr 50-2009/244 Studentinflytandepolicy för Malmö högskola Inledning

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Framtidsbild Västsverige

Framtidsbild Västsverige 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-02-13 RS140084 Linn Berntsson, Projektledare och kommunikatör Regional samhällsplanering 035-179879 Regionstyrelsen Framtidsbild Västsverige

Läs mer

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland

Regional strategi för ehälsa i Västernorrland Regional strategi för ehälsa i Västernorrland En vägledning för det fortsatta arbetet med införandet av nationella ehälsotjänster i länets kommuner i samverkan med Landstinget och andra vårdgivare. Förord

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Dag och tid: Torsdag den 10 december 2015 kl 9-11 30 Plats: GR-huset, Anders Personsgatan 8, Göteborg Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Eva

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet. Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang Riktlinjer för Örebro läns landstings internationella engagemang är ett av flera styrdokument i landstinget.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte En skola på vetenskaplig grund 24 okt 2012

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte En skola på vetenskaplig grund 24 okt 2012 Datum 2012-11-15 Birgitta Henecke 0709 71 99 29 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte En skola på vetenskaplig grund 24 okt 2012 Närvarande: Eva Liljekvist-Borg, Kerstin Melén-Gyllensten, Åsa Melkersson,

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län.

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län. LAKO Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västerbottens län. Bakgrund Regeringen har träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och

Läs mer

Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012 2014

Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer. En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012 2014 Att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer En slutredovisning om utvecklingsmedel och kompetensstöd 2012 2014 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges.

Läs mer

Kvinnojourernas roll och finansiering samt det manliga perspektivet bör finnas med bland de frågeställningar som närmare ska analyseras.

Kvinnojourernas roll och finansiering samt det manliga perspektivet bör finnas med bland de frågeställningar som närmare ska analyseras. GR 2007-05-23 Elvy Persson Regionalt samarbete kring våldsutsatta kvinnor Saken Den sociala styrgruppen beslutade i september 2006 att uppdra åt GR att i samverkan med medlemskommunerna utreda förutsättningarna

Läs mer

Beredningen Hälsa Minnesanteckningar

Beredningen Hälsa Minnesanteckningar Beredningen Hälsa Minnesanteckningar 2010-06-28 Tid: Fredag den 11 juni 2010, kl. 9,00-12,00 Plats: Kommunhuset, Bengtsfors Närvarande Yvonne Simonsson Daniel Jensen Anne Sörqvist Lis Palm, FoU-strateg

Läs mer

Direktionsprotokoll 2014-12-04

Direktionsprotokoll 2014-12-04 Direktionsprotokoll 2014-12-04 Plats och tid Grand hotell, Borås kl. 13-15, ajournering 1430-1445 Omfattning 56-70 Beslutande Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande Eva Johansson

Läs mer

Samhällsbyggnadschefernas nätverk inom GR

Samhällsbyggnadschefernas nätverk inom GR Styrgruppsärende 2015-12-10 Till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Samhällsbyggnadschefernas nätverk inom GR AU för GRs nätverk för samhällsbyggnadschefer presenterar sig och nätverkets arbete.

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 14/ 26 Plats Byggmästareföreningens lokaler, Storgatan 9, Luleå Beslutande Bill Nilsson, (s), Älvsbyn, Marlene Haara, (s), Haparanda Rita Poromaa, (s), Gällivare Ayse Duyar, (mp), Luleå Övriga deltagande

Läs mer

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelser, äldre- och handikappnämnder, äldre- och handikappförvaltningar, socialförvaltningar, högskolor; FoU-enheter, länsstyrelser; länsförbund, landsting, pensionärsorganisationer,

Läs mer

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun

Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun Livskraftiga L kompetenta och unika Kungsör lockar företag, boende och besökare med hjälp av attraktiva boendeformer, ett företagsamt förhållningssätt samt en kunglig miljö och historia. Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Vårdområdets plats och utveckling i specialisttandvårdsorganisationen. Nätverk för specialisttandvårdsföreträdare

Vårdområdets plats och utveckling i specialisttandvårdsorganisationen. Nätverk för specialisttandvårdsföreträdare Vårdområdets plats och utveckling i specialisttandvårdsorganisationen Nätverk för specialisttandvårdsföreträdare i Sverige Göran Stegersjö specialisttandvårdschef Folktandvården Västra Götalandsregionen

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Under presentationen kommer alla delarna i organisationsschemat att förklaras.

Under presentationen kommer alla delarna i organisationsschemat att förklaras. Mars 2010 Föreläsningsstöd: Presentation av Juseks organisation Bild #1 Juseks organisation Juseks viktigaste uppgift är att se till att medlemmarna har bra löne- och anställningsvillkor. Vi är ett utbildnings-

Läs mer

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Blad 1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

Rapport om arbetet för en ny struktur för samverkan i Västra Götaland mellan kommuner och Västra Götalandsregionen.

Rapport om arbetet för en ny struktur för samverkan i Västra Götaland mellan kommuner och Västra Götalandsregionen. Rapport om arbetet för en ny struktur för samverkan i Västra Götaland mellan kommuner och Västra Götalandsregionen. Bakgrund I maj 2014 påbörjades en utvärdering av ledningsstrukturen för samverkan mellan

Läs mer