Det goda livet för. sjuka äldre i Västra Götaland. Lägesrapport Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det goda livet för. sjuka äldre i Västra Götaland. Lägesrapport 2 2015-02-06. Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN"

Transkript

1 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport 2 Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

2 Innehåll 1 Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte Metod Ledning, styrning, samverkan och stöd för handlingsplanens genomförande Aktiviteter för att stödja genomförandearbetet Uppföljning och resultat Prestationsresultat och ersättningar Tillgänglig och samordnad information (insatsområde 1.1 i handlingsplanen) Hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande verksamhet på vårdcentral (1.2) Samordnad individuell vård- och omsorgsplan (SIP) (2.1) Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg (2.2) Hembesök Undvikbar slutenvård Återinskrivningar inom 30 dagar Undvikbar slutenvård och återinskrivningar inom 30 dagar på vårdcentralsnivå Läkemedelsgenomgångar Läkemedelsindikatorerna God vård vid demenssjukdom (2.4) SveDem- registret BPSD -registret Vårdpreventivt arbetssätt (2.5) God vård i livets slut (2.6) Direktinläggning och öppen retur (3.1) Sjukhusvistelse, samordnad vårdplanering, utskrivning och uppföljning (3.2) Det fortsatta arbetet i Västra Götaland... 13

3 1 Sammanfattning Nu när den nationella äldresatsningens är avslutad kan vi blicka tillbaka och konstatera att mycket hänt när det gäller förbättringar av den sammanhållna vården för våra mest sjuka äldre i Västra Götaland. Flera av resultaten för målområdena har gått i en tydligt positiv riktning sedan starten Den undvikbara slutenvården har minskat. Antalet personer med olämpliga, antiinflammatoriska och antipsykotiska läkemedel har minskat. I kommunerna pågår ett systematiskt införande av BPSD-registret. Vårdprevention och riskbedömningar ingår i flertalet av kommunernas arbetssätt. Täckningsgraden i Svenska palliativregistret har stadigt ökat tillsammans med förbättrade vårdresultat. Ökningen av andelen patienter som fått ett brytpunktssamtal i livets slutskede tyder på ett systematiskt införande i Simba, Göteborgsområdet och Södra Älvsborg. Ökningen av andelen patienter som munhälsobedömts tyder på ett systematiskt införande Västra Götaland. Alla vårdsamverkansområden arbetar eller har arbetat med uppföljning inom 72 timmar efter sjukhusvistelse. Aktiviteterna för insatsområdet; Tillgänglig och samordnad information(1.1) är genomförda. Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad var det landsting respektive kommun som 2014 fick det största prestationsbeloppet. Västra Götalandsregionen och kommunerna fick drygt 125 mnkr i prestationsersättning 2014 vilket innebär goda förutsättningar för ett fortsatt stöd 2015 till det kvalitets- och utvecklingsarbete som pågår med ett fortsatt tydligt fokus på samverkan och en god sammanhållen vård. Det kanske viktigaste resultat av äldresatsningen är den gemensamma målbild som har skapats i ett nytt länsövergripande perspektiv som inte tidigare funnits. På ett sätt har vi tvingats till detta genom krav på en handlingsplan och en övergripande ledningsgrupp för samverkansarbete men när vi nu kan titta i backspegeln är det något vi inte vill vara utan. 3

4 2 Inledning Målet med regelbundna lägesrapporter är att följa genomförandearbetet av handlingsplanen; Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Handlingsplanen har en naturlig och tydlig koppling till den avslutade nationella äldresatsningen, Bättre liv för sjuka äldre. Rapporten är tänkt att utgöra ett stöd och underlag till diskussioner och förbättringsarbeten på strategisk och operativ nivå. Fortsättningsvis bör en lägesrapport sammanställas årligen istället för halvårsvis då förändringarna är relativt små. De huvudsakliga resultaten som redovisas är för perioden april till september För att få en samlad bild bör rapporten läsas tillsammans med bilagan och handlingsplanen. Bilagan utgörs av ett presentationsmaterial som är fritt att använda. 2.1 Bakgrund Sedan 2012 finns den länsgemensamma handlingsplanen; Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland utifrån grundkravet i överenskommelsen om en sammanhållen vård. Handlingsplanen reviderades under mars-april 2014 utifrån förändringar och specificering av krav på innehåll i 2014 års överenskommelse och godkändes i samband med Socialstyrelsens bedömning. 2.2 Syfte Lägesrapporten syftar dels till att belysa genomförandearbetet av den länsgemensamma handlingsplanen; Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland och dels länets resultat i den nationella satsningen, Bättre liv för sjuka äldre. Rapporten med tillhörande bilaga är tänkt att utgöra ett underlag för fortsatta diskussioner, prioriteringar och förbättringsarbeten på olika nivåer i arbetet med målgruppen. 2.3 Metod Lägesrapporten innehåller uppgifter och data från följande källor; Västra Götalandsregionens databaser Vega och Munin, Kvalitetsportalen ( Svenska palliativregistret, Svenskt demensregister (SveDem) och kvalitetsregistret för beteendemässiga och psykiska symtom vid demens (BPSD). Vissa uppgifter har hämtats direkt från projektansvariga ute i verksamheterna. Område uppföljning och analys vid hälsooch sjukvårdsavdelningen har varit delaktiga i analysarbetet. 2.4 Ledning, styrning, samverkan och stöd för handlingsplanens genomförande Vårdsamverkansgrupperna arbetar med genomförandeplaner utifrån insatsområdena och aktiviteterna i; Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Utvecklingsledarna och ledningskraftsteamen utgör stödet för det delregionala arbetet tillsammans med verksamheterna som ytterst bär ansvaret för verkställandet av arbetet och är en förutsättning för att kunna gå från ord till handling. Efter äldresatsningen kommer Ledningskraftsteamen utvecklas i befintlig struktur och utgöra den gruppering som har ett strategiskt uppdrag för de delregionala äldrefrågorna. Stödet med utvecklingsledare kommer finnas kvar åtminstone under Arbetet samordnas av projektledaren på Västra Götalandsregionen med stöd av länssamordnaren på VästKom. 4

5 2.4.1 Aktiviteter för att stödja genomförandearbetet Under 2014 har utvecklingsledarna genomfört en mängd aktiviteter för att stödja genomförandearbetet av handlingsplanen genom; Utbildningar inom följande områden - brytpunktssamtal - intervju- och samtalsmetodik - munhälsobedömning enligt ROAG - läkemedel - nutrition - psykisk ohälsa - kvalitetsregistren - hjärtsvikt - stroke Inspirationsdagar, workshopar, konferenser, certifieringsutbildningar till stöd för arbete med SveDem, Senior Alert, BPSD och Palliativregistret Aktiviteter runt samordnad individuell plan (SIP) Regelbunden mätning och analys och kommunikation av mål och mått i resultattavlor Genomförandeplaner och kommunikation av handlingsplanen Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Personalgrupper som deltagit i aktiviteter inom region och kommun har varit läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, rehabpersonal, biståndsbedömare, kökspersonal, dietister, sjukhusdiakoner, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, verksamhetsutvecklare och utvecklingsledare. 3 Uppföljning och resultat 3.1 Prestationsresultat och ersättningar 2014 Regionen och kommunerna i Västra Götaland har 2014 fått drygt 125 mnkr i prestationsbaserade ersättningar inom ramen för arbetet med överenskommelsen om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Av det totala beloppet på 840 mnkr motsvarar länets andel 14,9 procent, motsvarande siffra 2012 var 4,3 procent eller drygt 37 mnkr. Kommunernas del av prestationsersättningarna var drygt 83 mnkr och regionens drygt 42 mnkr. Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad var det landsting respektive kommun som erhöll de största beloppen. Resultaten finns beskrivna på bilderna 2-6 i bilaga 1. Av överenskommelsen framgår att syftet med intjänade prestationsmedel under 2014 är att de ska användas till förbättringsarbete inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre

6 Indikatorerna undvikbar slutenvård och återinskrivningar inom 30 dagar och de tre läkemedelsindikatorerna, olämpliga, antiinflammatoriska och antipsykotiska läkemedel baseras utfallet på det gemensamma länsresultatet. Västra Götaland uppnådde målet för samtliga tre läkemedelsindikatorer och undvikbar slutenvård. För återinskrivningar inom 30 dagar klarade Västra Götaland att förbättra resultatet tre av sex månader, kravet för prestationsersättning var fyra av sex månader. Merparten av Västra Götalandsregionens ersättning kommer gå till de vårdcentraler och sjukhus som bidragit till resultatet för läkemedelsindikatorerna, återinskrivningar inom 30 dagar, demensutredningar och uppföljningar registrerade i SveDem samt arbetet i Palliativregistret och Senior Alert. Västra Götalandsregionen har istället för att premiera verksamheternas resultat för undvikbar slutenvård valt att ersätta sjukhusen utifrån förbättringar när det gäller återinskrivningar inom 30 dagar. De 49 kommunernas drygt 83 mnkr i prestationsbaserad ersättning varierar stort när det gäller ersättning per invånare > 65 år, mellan 165 kronor och 506 kronor. Respektive kommuns ersättning per invånare framgår av bild 7 i bilaga 1, tillsammans med det samlade resultatet för kommunerna per vårdsamverkansområde. En mer djupgående analys av prestationsersättningarna finns i resultatdelen under respektive insatsområde. 3.2 Tillgänglig och samordnad information (insatsområde 1.1 i handlingsplanen) Arbete är klart med utvecklandet av seniorinformationen på 1177 Vårdguiden genom webbsidan; "Hjälp och stöd för äldre i Västra Götaland" Här finns företrädesvis information om kommunala insatser och stöd som kommunerna tillhandahåller. Indikator Måltal Antal kommuner som har information om vård- och omsorg till äldre och deras närstående länkad från 1177 Vårdguiden Tabell 1 Kommuners hemsidor finns sedan augusti 2014 länkade från 1177 Vårdguiden till respektive kommuns information om äldreomsorg. Insatsområde1.1 i handlingsplanen är därmed uppfyllt vilket framgår av tabell Hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande verksamhet på vårdcentral (1.2) Framtagandet av ett webbaserat självskattningsinstrument har ändrat inriktning. Arbetet bedömdes bli alltför omfattande då det krävdes en studie för att validera instrumentet. Istället undersöks möjligheten att ta fram ett instrument där den äldre får egenvårdsstöd och hjälp att hitta relevant egenvårdsinformation utifrån den egna hälsosituationen. För övriga mål och aktiviteter för insatsområdet är det svårt att överblicka vad som pågår. Regionens vårdcentraler ska enligt Krav- och kvalitetsboken 2014 ha ett strukturerat arbetssätt som erbjuder personer 65 år och äldre information om sin hälsa och tillgodose önskemål om fast vårdkontakt. Att mäta hur vårdcentralerna arbetar med fast vårdkontakt, hälsosamtal och förebyggande vårdplaner är inte möjligt i nuläget. 6

7 3.4 Samordnad individuell vård- och omsorgsplan (SIP) (2.1) Länsuppdraget från LiSA-gruppen med framtagandet av förslag på rutin och mall för samordnad individuell plan(sip) har pågått under hösten Arbetsgruppen kommer återrapportera uppdraget i februari Den andra målsättningen för insatsområdet är implementering av arbetssätt med SIP i verksamheterna. Det uppdraget har ingen i nuläget men behöver bli nästa steg för att verkligen komma igång med SIP arbetet ute verksamheterna. Fortfarande saknas åtgärdskod för att kunna mäta antalet SIP:ar i primärvården då en definition saknas vilket är en förutsättning. Det arbetet kommer påbörjas efter återrapporteringen till LiSA-gruppen då definition och användningsområde är tydliggjort i den riktlinje som ska tas fram enligt uppdraget. 3.5 Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg (2.2) Insatsområdet har fått särskilt stöd genom de utvecklingsmedel som vårdsamverkansgrupperna haft möjlighet att ansöka om med den politiska målsättningen att sprida Västra Skaraborgsmodellen i Västra Götaland. Det finns en stor vilja och entusiasm delregionalt till att starta nya mobila arbetssätt med en annan förmedlingslogik av vård. Samtliga områden har inkommit med ansökan. Skaraborg breddinför modellen i hela delregionen under namnet; Mobil närvård Skaraborg. En ny uppdelning av Skaraborg från tidigare fyra närsjukvårdsområden till tre är genomfört och operativa ledningsgrupper finns på plats. Förutsättningarna är nu goda för att lyckas med ett införande i hela Skaraborg. Det finns alltid organisatoriska utmaningar i samband med förändringar. Vårdvalsmodellen med patientens fria val av vårdcentral är en svårighet i införandet av mobila hemsjukvårdsläkare samt att gå från ett mottagningsbaserat arbetssätt till mobilitet. Hur chefer kan hitta lösningar och vilken vilja som finns till samverkan kommer vara avgörande för hur de upplevda organisatoriska hindren kommer kunna överbryggas. Ett utredningsarbete pågår inför krav- och kvalitetsboken Hembesök Inga stora förändringar framkommer mellan mätningarna i mars och september 2014 när det gäller andelen listade 75 år och äldre som fått hembesök av primärvården det senaste året. Mätningen omfattar samtliga hembesök som vårdcentralerna genomför i särskilt och ordinärt boende. Det totala antalet hembesök hade ökat med 171 stycken, från till vid en jämförelse mellan mars och september Medelvärdet på länsnivån ligger oförändrat på 13 procent. Variationerna för medelvärdet per vårdsamverkansområde mellan mätningarna är endast någon eller några tiondels procentenheter. Högsta resultatet hade Fyrbodal med 14,0 procent och lägst SIMBA med 10,7 procent, se tabell 2. Indikator Period Måltal VG Fyrbodal Göteborgs området Sa Älvsborg Simba Skaraborg Andel hembesök till individer 75 år sept -14 Öka 13,0% 14,0% 13,7% 11,8% 10,7% 12,6% och äldre mars -14 Öka 13,0% 14,1% 13,8% 11,8% 10,4% 12,5% Tabell 2 7

8 Det finns fortsatt en stor spridning bland vårdcentralerna när det gäller andelen utförda hembesök, mellan 0,4 och 38 procent. En orsak kan vara att vårdcentralernas ansvar för äldreboenden och hemsjukvård varierar. Antalet SÄBO-platser som respektive vårdcentral ansvarar för finns redovisat tillsammans med resultaten för andelen hembesök per vårdcentral indelat i de fem vårdsamverkansområdena, se bilaga 1, bilderna En brist i mätningen är att perioderna delvis överlappar varandra. Fortfarande saknas måltal för hembesök. När det gäller den sjukhusbaserade hemsjukvården redovisas inte några resultat för indikatorn då den avancerade specialiserade hemsjukvården tydligare behöver definieras Undvikbar slutenvård Den undvikbara slutenvården har minskat i Västra Götaland vilket varit en trend de senaste tio åren. Antalet vårdtillfällen som klassas som undvikbara har minskat eller är oförändrat i kombination med att den äldre befolkningen i länet har ökat. Vid en jämförelse mellan de tre första kvartalen 2013 och 2014 har antalet undvikbara slutenvårdstillfällen minskat från till eller 412 stycken. Att vi inte klarade prestationsmålet 2013 berodde på beräkningsmodellen för indikatorn som då baserades på vårdtillfällen istället för invånare över 65 år. Sättet att beräkna förändrades i överenskommelsen för 2014 och innebar att vi klarade prestationsmålet och fick nästan 12,5 mnkr i prestationsersättning. Samtliga vårdsamverkansområden har minskat den undvikbara slutenvården de tre första kvartalen 2014 förutom Göteborg. Fyrbodal ligger på en klart högre nivå sedan första kvartalet 2013, se bilaga 1, bilderna Återinskrivningar inom 30 dagar När det gäller utfallet för återinskrivningarna finns ingen egentlig förändring mellan 2013 och 2014 i Västra Götaland som helhet. Små slumpmässiga förändringar per månad gör att länet inte klarar prestationsersättningen fyra av sex månader. I Fyrbodal ses en minskning kvartal 1-3, 2014 och i Göteborg en ökning jämfört med motsvarande period 2013 vilket framgår av bilderna i bilaga 1. Sjukhusen har fått ersättning baserad på andelen återinskrivningar inom 30 dagar under mätperioden januari till september Om andelen var lägre i jämförelse med samma månader 2013 utgår ett fastställt belopp per sjukhus. Om andelen återinskrivningar var lägre fler än fyra månader har ytterligare 25 % utgått för varje tillkommande månad. Av regionens sex sjukhus/sjukhusområden förbättrade Kungälvs sjukhus, SU och SÄS sina resultat fyra månader. NU-sjukvården förbättrade sitt resultat fem månader. Resultatet framgår av bild 20 i bilaga Undvikbar slutenvård och återinskrivningar inom 30 dagar på vårdcentralsnivå Statistiken på vårdcentralsnivå som återfinns i bilaga 1, bilderna är inte uppdaterade med 2014 års resultat däremot är resultaten justerade enligt beräkningsmodellen för indikatorerna Bilderna utgör ett bra underlag för att identifiera vårdcentraler som har behov av ytterligare analys av utfallet. På uppdrag av ledningsgruppen för samverkan i Västra Götalands län LiSA-gruppen och inom ramen för länets analysarbete genomförs en studie, den så kallade Primärvårdstudien. Syftet är att bidra till ökad kunskap om vårdcentralernas roll för att minska den undvikbara slutenvården av sköra äldre samt att identifiera framgångsfaktorer i vårdcentralernas arbete. Studien beräknas vara klar till sommaren

9 3.6 Läkemedelsgenomgångar Vårdcentralernas arbete med läkemedelsgenomgångar ligger i stort sett på samma nivå vid mätningen i september som i mars I mars hade av de listade fått en fördjupad läkemedelsgenomgång de senaste 12 månaderna. Motsvarande siffra i september var vilket är en ökning på 159 individer. Medelvärdet på länsnivån är i princip oförändrat på procent vilket framgår av tabell 3. Högsta resultatet hade Simba med 56 procent och lägst Skaraborg med 38 procent. Skaraborg ligger på en klart lägre nivå än övriga områden. Göteborgs minskning på 1,8 procentenheter behöver observeras. Enligt den regionala medicinska riktlinjen ska personer över 75 år minst en gång årligen erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång. Även här saknas ett fastställt måltal. Indikator Period Måltal VG Fyrbodal Göteborgs området Andel listade patienter 75 år och äldre där en fördjupad läkemedelsgenomgång finns Sa Älvsborg registrerad senaste året tabell 3 Spridningen är fortsatt stor när det gäller arbetet med läkemedelsgenomgångar. Andelen per vårdcentral indelat i de fem vårdsamverkansområdena finns på bilderna 26, 29-30, 34, 37, 40 och 44 i bilaga 1. En brist i mätningen är att perioderna delvis överlappar varandra Läkemedelsindikatorerna Västra Götaland har uppnått målet för de tre läkemedelsindikatorerna olämpliga, antiinflammatoriska och antipsykotiska läkemedel och erhållit drygt 46 mnkr i prestationsbaserad ersättning. Fördelningen mellan indikatorerna framgår av bild 3 i bilaga 1. Minskning har skett samtliga sex månader för samtliga indikatorer under mätperioden mars till och med augusti 2014 jämfört med samma månader Vid en djupare analys av resultatet är den egentliga minskningen ytterst marginell när det gäller de antipsykotiska läkemedlena. Den nationella portalen för utdata, Kvalitetsportalen ( redovisar resultaten i tiondels procentenheter. För de antipsykotiska läkemedel framgår minskningen först när man tittar antalet individer. Västra Götaland har minskat de antipsykotiska läkemedlen men det har varit mer tur än skicklighet att få nästan 28 mnkr i prestationsersättning då minskningen fyra av de sex månaderna understigit 50 individer. Minskningens omfattning per indikator framgår av tabell 4. Simba Skaraborg mars -14 Öka 47,8% 50,3% 49,4% 49,3% 55,8% 37,7% sept -14 Öka 47,2% 50,2% 47,6% 49,0% 56,0% 38,0% Indikator Måltal- minska Mar -13 Mar -14 Apr -13 Apr -14 Maj -13 Maj -14 Jun -13 Jun -14 Jul -13 Jul -14 Aug -13 Aug -14 Andel personer 75 år och äldre med olämpliga LM Antal personer 75 år och äldre med Antiinflammat. LM Antal personer 75 år och äldre med antipsykotiska LM tabell 4 11,7 10,0 11,4 10,5 11,4 10,2 11,4 10,2 11,4 10,2 11,1 10,1 4,4 3,6 4,2 3,9 4,3 3,8 4,5 3,8 4,4 4,0 4,3 3, Minskning 179 Minskning 26 Minskning 42 Minskning 35 Minskning 17 Minskning 65 9

10 Minskningen antal månader per indikator och kommun finns redovisat på bilderna 28, 33, 36, 39, och 42 i bilaga 1. Följande fem kommuner har haft en minskning samtliga månader för de tre läkemedelsindikatorer under mätperiodens; Mellerud, Vänersborg, Göteborg, Vårgårda och Kungälv. Västra Götalandsregionen har fördelat prestationsersättningarna till vårdcentraler och sjukhus utifrån deras positiva påverkan på utfallet. Beloppen per vårdcentral och vårdsamverkansområde samt för sjukhusen finns på bilderna 27, 31-32, 35, 38, 41, 43 och 45 i bilaga 1. Vårdcentralerna i Simba som har det högsta medelvärdet i länet när det gäller läkemedelsgenomgångar har även en fått en förhållandevis hög andel av ersättningen. För Skaraborgs del som ligger på en klart lägre nivå för läkemedelsgenomgångar har det inte påverkat resultatet av det ekonomiska utfallet. 3.7 God vård vid demenssjukdom (2.4) Två kvalitetsregister har ingått i äldresatsningen med målet att förbättra vården- och omsorgen till personer med demenssjukdom. SveDem som ett stöd i primärvårdens utrednings- och uppföljningsarbetet och BPSD registret för att i den kommunala vården- och omsorgen kunna arbeta med omvårdnadsåtgärder till personer som har beteendemässiga och psykiska symtom vid demens. Prestationsersättningen 2014 var drygt 14 mnkr för registreringarna i SveDem och drygt 8 mnkr för BPSD registret vilket framgår av bild 4 i bilaga SveDem- registret Vårdcentralernas användande av registret visar fortsatt på stora variationer. Av 197 vårdcentraler har 127 gjort registreringar i SveDem under perioden januari till och med september Antalet registrerade utredningar perioden januari till och med september har varit 811, motsvarande siffra för uppföljningar är Fördelningen mellan vårdsamverkansområdena finns redovisat i tabell 5. Antalet vårdcentraler som inte gjort några registreringar under aktuell period är 70 stycken. Indikator Måltal VG Fyrbodal Göteborgs Sa SIMBA Skaraborg området Älvsborg Antal demensutredningar 2014, Öka jan sept registrerade i SveDem Antal uppföljningar 2014, jan - Öka sept registrerade i SveDem Tabell 5 Antalet registrerade utredningar och uppföljningar per vårdcentral framgår av bilderna i bilaga 1. Västra Götalandsregionen har ersatt vårdcentralernas arbete i SveDem under perioden januari till september med 500 kronor per registrering för demensutredningar och ytterligare 3000 kronor om andelen obesvarade frågor eller frågor som har besvarats med vet ej understiger 20 procent. Uppföljning har ersatts med 500 kronor per registrering och ytterligare 1000 kronor per registrering om andelen frågor som är obesvarade eller som har besvarats med vet ej understiger 20 procent. Täckningsgraden i SveDem 2013 var 30 procent, motsvarande resultat för 2014 är 28 procent, täckningsgraden har därmed minskat med några procentenheter. 10

11 3.7.2 BPSD -registret Användandet av BPSD- registret har haft en stark utveckling i länet från och med hösten 2013 då antalet anslutna enheter och registreringar kraftigt ökat vilket framgår av tabell 6 och bilderna i bilaga 1. Antalet anslutna enheter per kommun och vårdsamverkansområde finns redovisat på bilderna i bilaga 1. Indikator Måltal Okt -11 Okt -12 Okt -13 Apr -14 Sept -14 Antal enheter som är öka anslutna till BPSD- registret Antal registreringar i BPSD- öka registret Tabell 6 Kommunerna Lerum och Mölndal har valt att helt stå utanför BPSD registret, Stenungsund har påbörjat arbetet sedan mätningen i april. Göteborg har haft den största ökningen av antalet anslutna enheter. 3.8 Vårdpreventivt arbetssätt (2.5) Det är företrädesvis kommunerna som använder Senior Alert undantaget Södra Älvsborgs sjukhus och Alingsås lasarett. Efter fyra års nationell satsning på vårdpreventiv arbetssätt är det fortfarande ett antal kommuner som helt eller delvis valt att stå utanför arbetet i kvalitetsregistret. Av länets 49 kommuner använder 47 registret men i varierande omfattning. Av tabell 7 framgår att 24 kommuner uppnådde målsättningen med en 90- procentig täckningsgrad på särskilt boende. Resultatet per kommun framgår av bild 61 i bilaga 1. Indikator Måltal Antal kommuner som uppnår måltalet april-14 sept-14 Andel personer på SÄBO och korttidsboende för äldre som fått en riskbedömning med planerade 90 % förebyggande åtgärder registrerade i Seniort alert. Tabell 7 För att kommunen skulle få ta del av prestationsersättningen krävdes att särskilda boenden och korttidsboenden deltog i punktprevalensmätningen (PPM) av fall och trycksår vid minst ett tillfälle av två, 40 av länets 49 kommuner uppfyllde det kravet. 3.9 God vård i livets slut (2.6) Täckningsgraden i Svenska palliativregistret, både på delregional nivå och länsnivån har stadigt ökat sedan 2011 vilket framgår av bild 63 i bilagan. Av tabell 8 framgår täckningsgraden för prestationsåret 2012 och helåret Indikator Period VG Fyrbodal Göteborgs Sa Simba Skaraborg området Älvsborg Täckningsgraden i ,4% 70,6% 75,7% 80,7% 77,7% 68,7% Palliativregistret Avlidna >65 år okt -11 tom 59,9% 55,5% 51,4% 77,4% 58,7% 64,1% Måltal 70 % sept -12 Tabell 8 11

12 Bästa utvecklingen har Göteborgsområdet haft där täckningsgrad ökat med drygt 24 procentenheter sedan Svagaste utvecklingen har Skaraborg med en procentuella ökning på 4,6 procentenheter för motsvarande period vilket framgår av bild 63 i bilaga 1. Andelen patienter som fått ett brytpunktssamtal i livets slutskede har haft en stabil ökning i Simba, Göteborgsområdet och Södra Älvsborg med cirka 10 procentenheter i varje område vilket tyder på ett systematiskt införande. Resultatet framgår av tabell 9 samt bild 64 i bilaga 1. En svag utveckling med enstaka procentenheter har Fyrbodal och Skaraborg. Utvecklingen av andelen personer i livet slutskede som munhälsobedömts har i samtliga vårdsamverkansområden har utvecklats starkt vilket framgår av tabell 10 och bild 65 i bilaga 1. Fyrbodal, Göteborgsområdet, Simba och Skaraborg har samtliga ökat med drygt 10 procentenheter och Sa Älvsborg med nästan 20 procentenheter. Indikator Period VG Fyrbodal Göteborgs Sa Simba Skaraborg området Älvsborg Andel avlidna>65 år ,6% 49,3% 55,8% 50,8% 49,8% 49,9% som fått brytpunktssamtal okt -11 tom 45,0% 47,6% 46,1% 40,7% 38,0% 48,4% sept -12 Tabell 9 Indikator Period VG Fyrbodal Göteborgs Sa Simba Skaraborg området Älvsborg Andel avlidna>65 år ,3% 36,0% 39,8% 40,0% 31,9% 36,0% som munhälsobedömts okt -11 tom 25,8% 27,9% 29,5% 21,1% 22,8% 24,9% sept -12 Tabell Direktinläggning och öppen retur (3.1) Målet för insatsområde är att direktinläggningar blir ett arbetssätt för länets samtliga sjukhusområden. Det som ett sätt att möjliggöra ett så smidigt omhändertagande som möjligt för den äldre vid behov av sjukhusvård. Sjukhusen visar inga stora variationer över tid undantaget NU-sjukvården som drastiskt minskat sin andel direktinläggningar vilket framgår av bild 67 i bilaga 1. Indikator Period Måltal VGR ALS KS NU SkaS SU SÄS Andel oplanerade inläggningar utan föregående kontakt på akutmottagning för individer 75 år och äldre Sept -14 saknas 16 % 7 % 2 % 20 % 14 % 21 % 14 % Mars-14 saknas 21 % 9 % 5 % 35 % 12 % 22 % 16 % Tabell 11 I nuläget finns inget fastställt måltal och vi kan konstatera fortsatt stora variationer för hur sjukhusen arbetar med direktinläggningar, NU sjukvården och SU ligger förhållandevis högt medan Alingsås och Kungälv i jämförelse har en låg andel. Inom NU- sjukvården och på SU direktinläggs var fjärde patient vilket framgår av tabell 11. Även för detta insatsområde saknas det måltal för hur stor andel som bör kunna ske som direktinläggningar för att underlätta sjukhusvistelsen för gruppen äldre. 12

13 3.11 Sjukhusvistelse, samordnad vårdplanering, utskrivning och uppföljning (3.2) Flertalet delregionala förbättringsarbeten pågår med att stärka utskrivningsprocessen. På Skaraborgs sjukhus har vårdplaneringsteam införts, Alingsås lasarett har permanentat projektet; Hållbar hemgång med vårdplaneringssjuksköterskor för att stärka och säkra utskrivningsprocessen. Inom NU sjukvården pågår satsningen; Uppföljning Arbetssättet utvärderas genom en FoU studie av NU akademien som beräknas klar hösten Antalet uppföljningar inom 72 timmar för de sjukhus/sjukhusområden som har helt eller delvis infört arbetssättet framgår av tabell 12 och bild 68 i bilaga1. Period SÄS NUsjukvården Kungälvs sjukhus SkaS Lidköping SU Antal uppföljningar inom 72 timmar för individer 65 år och äldre. Tabell 12 okt -13 tom sept I Västra Götaland har en del av länets analysmedel årligen riktats till lokalt arbete inom ramen för vårdsamverkanssamarbetet, så även Inriktningen på de medlen var till förbättringar av utskrivningsprocessen med en tydlig koppling till insatsområde; 3.2 i handlingsplanen. Omfattningen på medlen var knappt 1,3 mnkr. 4 Det fortsatta arbetet i Västra Götaland Nu när det nationella stödet med prestationsersättningar, ledningskraftsteam, utvecklingsledare har upphört är det angeläget att planera och skapa förutsättningar för det fortsatta arbetet. Det ställer krav på samverkansarenor, både på delregional och regional nivå att arbeta strategiskt. Vi behöver också sträva efter att bibehålla det positiva klimat som råder kring samverkansfrågorna inom äldreområdet. Det finns ett starkt stöd för arbetet med handlingsplanen; Det goda livet i Västra Götaland där den utgör en länsgemensam agenda för prioriteringar av det framtida arbetet. En länskonferens genomfördes den 18/12 med syftet att gemensamt planera och skapa långsiktighet. Resultatet av konferensens grupparbeten och diskussioner finns som ett inriktningsdokument för det fortsatta äldrearbetet i Västra Götaland, se bilaga 2. 13

Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Helene Sandqvist Benjaminsson Projektledare Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland helene.sandqvist.benjaminsson@vgregion.se

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

Samverkan Geriatrik, demens och palliativ vård SKARABORG. 2011-2014 En resa för förbättring för äldre i Skaraborg

Samverkan Geriatrik, demens och palliativ vård SKARABORG. 2011-2014 En resa för förbättring för äldre i Skaraborg Samverkan Geriatrik, demens och palliativ vård SKARABORG Agneta Bakir 2011-2014 En resa för förbättring för äldre i Skaraborg 1 PRIORITERADE OMRÅDEN God vård i livets slut Preventivt arbetssätt God vård

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 i Uppsala län Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Foto: IBL Bildbyrå. Formgivning: Ida Ingemarsson Sedan 2010 har

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Äldre och läkemedel Slutrapport Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Sammanfattning Under 2013 har projektet Äldre och läkemedel pågått och FoUrum har haft en projektledare avsatt för området på 25 %. Projektet

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre. HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013-2014 Framtagen av Ledningskraft

Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre. HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013-2014 Framtagen av Ledningskraft Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013-2014 Framtagen av Ledningskraft BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Borås 27 febr ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 Varför en handlingsplan? 291.664

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 i Skåne

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 i Skåne RAPPORT Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 i Skåne INNEHÅLL Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Stödstruktur för en evidensbaserad praktik i Skåne...6 Utbildning i förbättringskunskap

Läs mer

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507 Datum 130507 Hälsosam uppväxt Alla barn och unga i Norrbottens län ska ha ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i sin grupp/klass som de tillhör Psykiatrisatsning

Läs mer

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films.

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films. Socialnämnden HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum KOMMUN 2012-09-04 SN 86 SN 2012/44 Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Uppsala läns landsting

Läs mer

Aldrig förr har så många äldre fått del av så mycket sjukvård med så goda resultat som idag.

Aldrig förr har så många äldre fått del av så mycket sjukvård med så goda resultat som idag. Bättre liv för sjuka äldre Maj Rom Aldrig förr har så många äldre fått del av så mycket sjukvård med så goda resultat som idag. Aktuella problem Framtida utmaningar Begränsade resurser Den äldre - olika

Läs mer

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Närvård i Sörmland Bilaga 4 Kommuner Landsting i samverkan Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Länsstyrgruppen för Närvård i Sörmland Missiv till Programmets uppföljning av kvalitetsindikatorer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 216-8-18 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Antipsykotiska läkemedel Förbättrad vård i livets slutskede

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Uppdaterad 217-4-25 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Betalningsansvariga dagar Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel Antipsykotiska läkemedel

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013 14223 Sammanställning av borgs läns resultat i Öppna jämförelser 213 Vård och omsorg om äldre 213 Underlaget till sammanställningen är hämtat från Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre 2010-2014

Bättre liv för sjuka äldre 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre 2010-2014 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt En god demensvård Sammanhållen

Läs mer

SAMMANFATTNING. Bättre liv för sjuka äldre 2011-2014 i Dalarnas län

SAMMANFATTNING. Bättre liv för sjuka äldre 2011-2014 i Dalarnas län SAMMANFATTNING Bättre liv för sjuka äldre 2011-2014 i Dalarnas län I Sverige ska alla kunna åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till god vård och omsorg. Sammanställd av: Katarina Johansson,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Datum 2015-02-05 1 (8) Vår handläggare Helena Dahlstedt 0151-192 36 helena.dahlstedt@vingaker.se Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Inledning Den

Läs mer

ASÄ 2014-08-15 rapport Bättre liv

ASÄ 2014-08-15 rapport Bättre liv VOHJS mål 2014 God vård i livets slutskede Mått 2014 registreras 70 % eller fler av dödsfallen bland befolkningen i Svenska palliativregistret. I genomsnitt 10 % förbättring har uppnåtts på de tre indikatorerna,

Läs mer

Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012

Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012 Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012 I Örebro län har projektgruppen uppdraget för införandet av kvalitetsregistren Senior alert, Svenska palliativregistret,

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

Qulturum, Marina Sumanosova. Uppdaterad

Qulturum, Marina Sumanosova. Uppdaterad Qulturum, Marina Sumanosova Uppdaterad 17-1-7 Indikatorer: Återinskrivningar Undvikbar slutenvård Utskrivningsklara patienter Betalningsansvariga dagar Olämpliga läkemedel Antiinflammatoriska läkemedel

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 \)&rdflr Sociadepartementet regeringssammanträde 2012-12-13 OLlI Landsting 1 REGERING SKA N S LI ET Bilaga till protokoll vid Koriniuncr Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-29 Patientsäkerhetsberättelse för ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Avseende verksamhetsåret 2015 Bakgrund Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla.

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013:16 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen och SKL Delrapport 4 MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-25 2010/66-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-01-19

Läs mer

Sammanställning Det goda livet workshop 151111 Vårdsamverkan Fyrbodal

Sammanställning Det goda livet workshop 151111 Vårdsamverkan Fyrbodal Sammanställning Det goda livet workshop 151111 Vårdsamverkan Fyrbodal Fyrbodals Kommunalförbund: Charlotta Wilhelmsson Socialhandläggar/beredningsansvarig Rehab chefer: Margot Stelling Munkedal, margot.stelling@munkedal.se,

Läs mer

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte.

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. Minnesanteckningar från möte med samordnare i länsdelsteamen, projektgrupp och utvecklare Tid: 2 april kl 08.30-11.45 Plats: VKL 1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. 2. Rapport

Läs mer

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 4 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 121001 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Godkännande av en överenskommelse om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

Godkännande av en överenskommelse om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Protokoll II:3 vid regeringssammanträde 2012-12-13 S2012/8765/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 1 bilaga

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan

Länsgemensam ledning i samverkan Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Samordnande äldregrupp- Nyhetsbrev september 2015 Anmäl till Det blir mycket bättre dagen 25 november

Läs mer

Sammanställning av resultat Öppna Jämförelser 2013 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Kommun Kommun

Sammanställning av resultat Öppna Jämförelser 2013 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Kommun Kommun (Sammanhållen vård och omsorg) 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Fallskador Åtgärd vid Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Rehabilitering efter Funktionsförmåga

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

4 april, 2014. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne

4 april, 2014. Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 4 april, 2014 Analys och handlingsplan - öppna jämförelser i psykiatrisk sjukvård i Region Skåne 2013 Öppna jämförelser 2013 - analys och handlingsplan för indikatorer för psykiatrisk hälsooch sjukvård

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre

Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser 213:1 Vård och omsorg om äldre Rapporten sammanställd av; Kristina Nordmark, Åsa Bygdeson och David Johansson

Läs mer

Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting

Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Maria Strömbäck Hans Rinander Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014

Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014 Resultat sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Örebro län Västra länsdelen mätperiod 2014 Riskbedömningar i särskiltboende 90% 2015-01-26 11 av 12 kommuner klarar målet! PPM mätningarna

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län. Strategi och handlingsplan 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län. Strategi och handlingsplan 2013-2014 Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län Strategi och handlingsplan 2013-2014 Inledning Flertalet äldre människor i Kalmar lever ett gott liv och klarar sig själv utan stöd från vård och omsorg. Med stigande

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre -Fördelning av medel från prestationsersättningar 2014.

Bättre liv för sjuka äldre -Fördelning av medel från prestationsersättningar 2014. Uppsala "KOMMUN KOMMUN ALDREFORVALTNINGEN 3 Handläggare Datum Diarienummer Carina Kumlin 2015-01-14 ALN-2012-0161.30 Äldrenämnden Bättre liv för sjuka äldre -Fördelning av medel från prestationsersättningar

Läs mer

Datum 2013-05-20. Äldrenämnden

Datum 2013-05-20. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Carina Kumlin Datum 2013-05-20 Diarienummer ALN-2012-0161.30 Äldrenämnden Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling

Läs mer

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 2014 års rapport Syftet med öppna jämförelser är att stimulera kommuner och landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv.

Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv. Socialhandläggare VGK Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv. Elisabeth Beijer Idalena Svensson Ellinor Seth/Shujaat Noormohamed Frånv. Pär Levander MÖTESANTECKNINGAR

Läs mer

Projektplan kvalitetsregister

Projektplan kvalitetsregister 1 Projektplan kvalitetsregister Delprojekt: Införande av Senior alert på Visby lasarett samt i hemsjukvården och primärvården. Stöd till och uppföljning av förbättringsarbetet inom vårdprevention hos särskilda

Läs mer

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Resultaten för indikatorerna

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland. Resultaten för indikatorerna Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland Resultaten för indikatorerna Resultaten för indikatorerna I detta bildspel redovisas resultaten för indikatorerna i handlingsplanen Det goda livet

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN SKARABORG 20150204

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN SKARABORG 20150204 SIDAN 1 AV 5 MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPP VÅRDSAMVERKAN SKARABORG 20150204 Närvarande: Eva Sundström, Rita Ponerup, Lars Gotthardsson, Susanne Tedsjö, Per-Olof Hermansson, Marianne Olsson, Lars-Åke

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-22 Helene Sandqvist Benjaminsson Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova

MÄTTAVLA BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS. Qulturum Marina Sumanosova BÄTTRE LIV FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE I JÖNKÖPINGS LÄN KOMMUNER OCH REGION JÖNKOPINGS LÄN TILLSAMMANS MÄTTAVLA Qulturum Marina Sumanosova Uppdaterad 7-- Påverkansdiagram Primära påverkansfaktorer Sekundära

Läs mer

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål PM 2015-05-12 Dnr 5.3-2380/2015 1(20) ANDRA REVIDERADE VERSIONEN 2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål Bakgrund Staten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende

Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende BILAGA 6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 Åsengårdens vård och omsorgsboende Datum och ansvarig för innehållet 2014-01-02 Ritva Alrenius, Verksamhetschef Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Övergripande

Läs mer

Slutrapport. Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)

Slutrapport. Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) Sidan 1 av 18 Projektnamn Implementering av BPSD-registret Dokumentansvarig Projektledare: Hanna Andersson Fastställd av Dokument version 140520 Slutrapport Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting 2 Övergripande mål och strategier... 3 Patienten

Läs mer

Minnesanteckning Ledningsgruppens AU möte

Minnesanteckning Ledningsgruppens AU möte Närvarande: Charlotta Wilhelmsson, Ulrika Holmqvist, Marianne Laiberg, Magnus Kronvall, Brita Lindahl, Maria Fredriksson, Maria Bruhn (ordf.) Förhindrade: Anette Forsberg Minnesanteckning Ledningsgruppens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012 2013-03-01 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Mall Sveriges kommuner och landsting (SKL). 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 2014 Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

Årsrapport NOSAM 2013-01-03

Årsrapport NOSAM 2013-01-03 Årsrapport NOSAM 2013-01-03 Sammanfattning Erfarenheten av samverkan är att det finns en god vilja dock svårighet att hitta former, en ny situation att samarbeta, svårighet med aktivt deltagande och kontinuitet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

Välkomna! Bild från Trollhättan???

Välkomna! Bild från Trollhättan??? Bild från Trollhättan??? Välkomna! Maria Johansson, Senior alert, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Elisabeth Bergdahl, Utvecklingsledare, Fyrbodals kommunalförbund Agneta Hjelm Persäng, Högskolan

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Äldrerapport för Östergötland 2011

Äldrerapport för Östergötland 2011 Äldrerapport för 2011 En rapport från s kommuner och Landstinget i Dragning, WRETA möte 2012 04 12 (Henning Elvtegen, Landstingets Ledningsstab) Äldrerapport för 2011 Äldreuppdraget: Säkrad Vårdkedja Återhämtning

Läs mer

Vårdval Norrbotten, årsrapport 2013

Vårdval Norrbotten, årsrapport 2013 VÅRDVAL 2013 Vårdval Norrbotten, årsrapport 2013 Bakgrund Vårdval Norrbotten infördes 1 januari 2010 och utgångspunkten är att invånarna själva skall ges möjlighet att välja hälsocentral. Alla aktörer

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 1(10) Omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Datum och ansvariga för innehållet 2016-03-11 rev. ON 2016-03-31 Maja Sandström-Olsson MAS, Anneli Flink MAR Verksamhetschefer Hälso- och sjukvård

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Palliativ-senior alert 19 sept ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 1 Varför en

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer

Uppdrag att utbetala medel till insatser för en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Uppdrag att utbetala medel till insatser för en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Regeringsbeslut II:2 2014-02-13 S2013/8803/FST (delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Uppdrag att utbetala medel till insatser för en sammanhållen vård och omsorg om de

Läs mer

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O= EJ PÅBÖRJAT O= PÅGÅRO= KLART OPilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O= EJ PÅBÖRJAT O= PÅGÅRO= KLART OPilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Uppföljning 09 17 Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 121001 130930 Resultat för åldersgruppen 65 år, utom för läkemedel (se nedan) Sammanhållen

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka

Läs mer

Geriatriskt forum 141010. Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg. Hur började det?

Geriatriskt forum 141010. Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg. Hur började det? Geriatriskt forum 141010 Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg Hur började det? Organisation Närvård västra Skaraborg Närsjukvårdsteamet 2008 Nätverk Politisk

Läs mer

Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014

Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Undvikbar slutenvård Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar - 65 år och äldre 2006-2014 Sammanställning per år och artal av indikatorerna i överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg bland de

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Annika Fjällström MAS Vindelns kommun Antagen av Socialnämnden 2016 03 23 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMTLANDS LÄN 2012 2014 Framtagen av INLEDNING Sedan 2010 har staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting) träffat överenskommelser som handlar

Läs mer

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12 Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport Antal sidor:12 Värmdö Kommun Innehåll 1. Sammanfattning. 2 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Handlingsplan 2013 med aktivitetsplan, Bättre liv för sjuka äldre

Handlingsplan 2013 med aktivitetsplan, Bättre liv för sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen -06-11 Sida 32 (41) 20 Handlingsplan med aktivitetsplan, Bättre liv för sjuka äldre Kansliet har tillsammans med Norrbottens läns landsting utarbetat förslag

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid

Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid Evidensbaserad praktik inom socialtjänstens område bakgrund, nuläge och framtid Sociala styrgruppen 2013-02-07 Bakgrund Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Landstinget i Jönköpings län RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet och en nödvändighet för ett demokratiskt samhälle.

Läs mer