Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län. Strategi och handlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län. Strategi och handlingsplan 2013-2014"

Transkript

1 Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län Strategi och handlingsplan

2 Inledning Flertalet äldre människor i Kalmar lever ett gott liv och klarar sig själv utan stöd från vård och omsorg. Med stigande ålder ökar risken för hälsoproblem och kroniska sjukdomar. Den förebyggande vården är viktig så att den äldre kan fortsätta att leva ett aktivt och rikt liv så länge som möjligt. Detta ställer stora krav på helhetssyn, kontinuitet och en flexibel och lyhörd organisation mellan kliniker, enheter och mellan huvudmännen. Mest sjuka äldre De mest sjuka äldre i denna handlingsplan är personer över 65 år och som har omfattande nedsättning i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom. De behöver ha en behovs- och situationsanpassad vård och omsorg och omfattar ca 18 % av befolkningen 65 år och äldre. I överenskommelsen , Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre, mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) satsas 3,75 miljarder. Syftet är att sätta de mest sjuka äldres behov i centrum genom att uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Målet är att skapa samverkan och samordning, arbeta förebyggande, ge god vård i livets slutskede, god vård vid demenssjukdom samt en god och säker läkemedelsanvändning. Den äldre och dess anhörigas delaktighet ska öka. Vård och omsorg ska ges utifrån den enskildes behov. Genom att intensifiera det gemensamma arbetet i äldreprocessen kan en sammanhållen vård och omsorg anpassas utifrån de äldres behov oavsett vilken organisation eller huvudman som ger vården. Samverkan och samarbete mellan landstinget och de tolv kommunerna i Kalmar län ska stärkas bl a genom att utveckla befintliga mötesplatser, gemensamma teamutbildningar och kvalitetssäkring av vårdens övergångar. Bild Sveriges kommuner och landsting 2

3 Mest sjuka äldre i Kalmar län I Kalmar län fanns det år äldre än 65 år varav kvinnor och män. Antalet personer äldre än 65 år fördelade utifrån de tolv kommunerna i Kalmar län. Socialstyrelsens förslag på avgränsning av gruppen de mest sjuka äldre är Personer med omfattande behov av sjukvård och omfattande behov av omsorg motsvarar 2 % av befolkningen 65 år och äldre, ca st i Kalmar län Personer med omfattande omsorg dvs. permanent särskilt boende, mer än 25 timmars hemtjänst per månad, korttidsboende eller beslut om insatser enligt LSS. Detta motsvarar 10 % av befolkningen 65 år och äldre, cirka personer i Kalmar län. Samtliga personer med omfattande sjukvård ( multi-sjuklighet), fler än 19 vårddagar i slutenvård, fler än tre inskrivningar i slutenvården eller fler än sju besök i specialistvård) eller omfattande omsorg. Detta motsvarar 18 % av befolkningen 65 år och äldre, cirka personer i Kalmar län. Ytterligare en indelning är riskgruppen sköra äldre som börjar uppvisa begynnande skörhet i form av utmattning, viktminskning, svaghet, långsamhet och låg aktivitetsgrad. Detta motsvarar 25 % av befolkningen 65 år och äldre, dvs. cirka personer i Kalmar län.. 3

4 Resultat från den kvalitativa studien Bättre liv för sjuka äldre I Kalmar län genomfördes 35 st. av rapportens totalt 298 st. intervjuer. Rapporten lyfte fram följande förbättringsområden samt förslag på förbättringar. 1. Det finns brister i samordning och planering mellan olika aktörer i vården och omsorgen kring de multisjuka äldre Studien visar att kommuner och landsting inte i tillräcklig utsträckning bemöter de multisjuka äldres behov av samordning, planering och informationsöverföring i vården och omsorgen. Samordningsbristerna finns mellan huvudmännen och deras ansvarsområden men också mellan primärvården och den öppna och slutna specialistvården. 2. Det saknas ofta kontinuitet och långsiktighet i primärvårdens insatser för de multisjuka äldre De multisjuka äldres behov av en läkare som tar ett långsiktigt ansvar uppfylls ofta inte och primärvården behöver ta ett större helhetsansvar för denna patientkategori. Trots att det medicinska ansvaret för den stora majoriteten av gruppen ligger på vårdcentralen träffar de multisjuka äldre endast läkare vid vårdcentral i genomsnitt fyra gånger på 18 månader. Bild Sveriges kommuner och landsting Den kvalitativa uppföljning av multisjuka äldre som redovisas i denna rapport ingår i SKL:s arbete med Bättre liv för sjuka äldre. Att fråga efter den äldres upplevelser av vård och omsorg är ett viktigt komplement till den uppföljning som traditionellt genomförs genom att samla in och analysera olika data. 3. Det finns brister avseende informationsöverföring och helhetsansvar kring de multisjuka äldres läkemedelsanvändning Analysen visar att det ofta saknas en läkare som tar det övergripande ansvaret för den multisjuka äldres läkemedelsanvändning. Det medför risker att behandlingen inte blir optimal och att den äldre utsätts för risk för allvarliga biverkningar. Det är betydande skillnader mellan läkemedelslistan och de läkemedel de äldre säger sig använda. Information om läkemedel misstolkas eller tappas ofta bort i samband med övergångar i vården. 4

5 4. De multisjuka äldre och deras anhöriga involveras inte i tillräcklig utsträckning i utformningen av det kommunala stödet Studien visar att de multisjuka äldre och deras anhöriga inte har tillräckliga möjligheter att påverka utformningen av omsorgen och dess utförande. Färre än hälften av de äldre får möjligheten att själva definiera sitt behov av stöd. Hemtjänsten följer sällan upp varför insatser sägs upp. 5. Kontinuiteten i kontakten med hemtjänsten är bristfällig och det saknas ofta någon som de äldre har en förtroendefull relation med Studien visar att kontinuiteten i hemtjänsten brister och att den utsedda kontaktpersonen i många fall inte ges möjlighet eller förmår att etablera en förtroendefull relation till den äldre. 6. Anhöriga står för en stor del av de multisjuka äldres omsorg men de ges inte tillräckligt stöd för att hjälpa sina närstående Studien visar att 80 procent av 298 sjuka äldre hade aktivt stöd från sina anhöriga och att de anhöriga många gånger inte ges tillräckligt stöd för att hjälpa de äldre. Anhöriginsatserna var mer omfattande än hemtjänstinsatserna för gruppen. Anhöriga upplever att de får ett för stort ansvar för att koordinera vården och omsorgen runt de äldre och att de inte ges tillräckligt stöd för att hjälpa de äldre. Bild Sveriges kommuner och landsting Möjligheter för kommuner och landsting att bättre bemöta multisjuka äldres behov. 1. Kommuner och landsting underskattar potentialen i tidig identifiering av multisjuka äldre och evidensbaserat riskförebyggande arbete Med relativt enkla medel kan man systematiskt identifiera de äldre som har störst risk att försämras i närtid och utifrån detta agera med ett strukturerat riskförebyggande arbete. Insatserna varierar utifrån den enskildes situation med enkla och täta kontakter med primärvården till mer omfattande genomgångar. Genom att fokusera det riskförebyggande arbetet till de patienterna med högst risk istället för att spridas till breda grupper blir arbetet resurseffektivt. Hjälpmedel i det riskförebyggande arbetet är att använda kvalitetsregister såsom Senior alert och Svenska demensregistret (SveDem). 2. Huvudmännen underskattar värdet av att som beställare tillämpa styrsystem och incitament som kräver en samordnad vård och omsorg kring de mest sjuka äldre För att åstadkomma en sammanhållen vård och omsorg för de mest multisjuka äldre är det viktigt att uppdragsformulering, beställning, styrsystem och uppföljning av resultat understödjer och kräver samarbete över verksamhetsgränserna. Goda resultat för den enskilde åstadkoms när prestationsmått och ersättningssystem premierar att verksamheterna runt den multisjuka äldre arbetar mot ett fåtal men tydliga gemensamma mål. 3. Värdet av anpassade lösningar för de multisjuka äldre är underskattat De mest sjuka äldre har komplexa behov och många kontakter med olika vård och omsorgsgivare. Den äldre och dess anhöriga får ta ett stort eget ansvar att samordna sin egen vård och omsorg. 5

6 Genom anpassande lösningar med en fast fungerande vårdkontakt som kan samordna vården och förplanera omhändertagande kan större trygghet erbjudas och akuta inläggningar förhindras. Exempel på åtgärder är direktinläggningar, strukturerad utskrivningsprocess och snabb uppföljning efter hemgång. 4. Potentialen av att involvera den äldre och dess anhöriga i vården och omsorgen är underskattad När den mest sjuka äldre äldre idag uttrycker missnöje eller ökade behov svarar vården och omsorgen många gånger med att öka omfattningen på insatserna. Reaktionen borde istället vara att involvera de äldre och deras närstående för att förstå vad som för den enskilde ska definieras som en lösning på problemet. Bild Sveriges kommuner och landsting. Överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre mellan staten och Sveriges kommuner och landsting för år Grundläggande krav Det ska finnas ett gemensamt politiskt förankrat beslut om en aktuell handlingsplan för förbättringar i vård och omsorg med ett särskilt fokus på en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Handlingsplanen för 2013 ska innehålla förbättringsområden, mätbara mål, planerade aktiviteter samt hur uppföljning ska ske och hur resultat redovisas. Utvecklingsledarnas roll och mandat ska beskrivas utifrån det nationella uppdraget och de lokala förutsättningarna. Kommuner och landsting ska dokumentera hur det systematiska förbättringsarbetet avseende riskanalys, egenkontroll och avvikelsehantering enl. 5 kap SOSFS 2011:9 ska bedrivas när det gäller vård och omsorg om de äldre. Politiskt taget beslut av handlingsplan för förbättringar i vård och omsorg av de mest sjuka äldre i Kalmar län Utvecklingledarnas roll och mandat finns beskrivet i handlingsplanen Dokumentation hur det systematiska förbättringsarbetet avseende riskanalys, egenkontroll och avvikelsehantering enl. 5 kap SOSFS 2011:9 ska bedrivas när det gäller vård och omsorg om de äldre finns 6

7 Delmål I överenskommelsen lyfts vissa områden fram som delmål. De statliga stimulansbidragen inklusive prestationsersättningarna ska bidra till en effektiv styrning mot en förbättrad vård och omsorg om de mest sjuka äldre God vård vid livets slut Preventivt arbetssätt God vård vid demenssjukdom God läkemedelsbehandling för äldre Sammanhållen vård och omsorg Aktiviteter kopplade till handlingsplanen tillsammans med tidsplan, mål och mått ska redovisas. Bild Jan Stenmark God vård vid livets slut Svenska palliativa registret är ett nationellt kvalitetsregister. I registret beskrivs den sista veckan i livet genom att personalen som vårdat en just avliden människa besvarar ett trettiotal frågor. Oavsett sjukdom är det kvalitetsregistrets mål att alla som dör en av sjukvården väntad död ska kunna känna trygghet inom följande punkter Jag och mina närstående är informerad om min situation är lindrad från smärta och andra besvärande symtom är ordinerad läkemedel vid behov får god omvårdnad utifrån mina behov vårdas där jag vill dö behöver inte dö ensam vet att mina närstående får stöd Grundläggande krav är att täckningsgraden för registrering av dödsfallen i Svenska Palliativa registret är minst 70 % Förbättring med minst 5 % för de fyra indikatorer: brytpunktssamtal, smärtskattning, munhälsa och ordination mot ångest. Prestationsersättning 50 miljoner för riket. Förbättring av de fyra indikatorerna med 10 % eller mer (maxresultat på en indikator räknas som 10 %). Prestationsersättning 20 miljoner för riket. Utförd bedömning av munhälsa enligt Revised Oral Assessment Guide (ROAG). Prestationsersättning 20 miljoner för riket. Fördelning av prestationsersättning 70 % till kommunerna och 30 % till landstinget. Mätperioden är 1 oktober 2012 till 30 september

8 Preventivt arbetssätt Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som vänder sig till alla vårdgivare som vill arbeta förebyggande på ett systematiskt sätt med fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Det övergripande målet är att förebygga skador och främja hälsa. Registrering i Senior alert består av riskbedömningar, planerade förebyggande åtgärder och uppföljning. Prestationsersättning 50 miljoner för riket. Bedömning av munhälsa enligt Revised Oral Assessment guide (ROAG) registrerat i Senior alert. Prestationsersättning 20 miljoner för riket. Fördelning av prestationsersättningen av ovanstående är 70 % till kommunerna och 30 % till landstinget. Registrering i Senior alert för minst 90 % av dem som bor i SÄBO och korttidsboende med riskbedömning och planerade åtgärder. Prestationsersättning 50 miljoner för riket, 100 % till kommunerna. God vård vid demenssjukdom Svenska demensregistret (SveDem) är ett kvalitetsregister avseende demenssjukdomar som genom att följa upp förändringar i patient populationen, diagnoser och behandling syftar till att nå en likvärdig behandling för personer med demenssjukdom. Registrering i SveDem av antalet personer som nyinsjuknat i demenssjukdom och erhållit utredning och uppföljning i SveDem i primärvården. Prestationsersättning 25 miljoner för utredning och 25 miljoner för uppföljning i riket, 100 % till landstinget. Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska symtom vid Demens (BPSD) är ett kvalitetsregister som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom. Registrering i BPSD-. Prestationsersättning 50 miljoner till riket, 100 % till kommunerna i relation till antal registreringar Mätperioden är 1 oktober 2012 till 30 september Bild Sveriges kommuner och landsting 8

9 God läkemedelsbehandling för äldre Läkemedelsanvändningen hos äldre har ökat under de senaste 20 åren. Många äldre är ordinerade i medeltal 8-10 olika läkemedel som ökar risken för biverkningar och läkemedelsinteraktioner. Vissa tillstånd hos äldre kan med framgång behandlas med ickefarmakologiska metoder bl a genom bra bemötande, utevistelse och energishots före sänggående. Olämpliga läkemedel för alla över 75 år ska minska Användandet av antiinflammatoriska läkemedel för alla över 75 år ska minska Användande av läkemedel mot psykos för alla över 65 år som får läkemedel distribuerade i dosdispenserad form ska minska. Prestationsersättningen är 100 miljoner per indikator dvs. 300 miljoner. Fördelas till de län som kan visa en förbättring under perioden april till september 2013 under minst 4 av 6 månader jämfört med samma månader Fördelning av prestationsersättning är 70 % till kommunerna och 30 % till landstinget. Sammanhållen vård och omsorg Den dagliga vården och omsorgen om äldre ska säkerställa och förebygga att den enskilde inte drabbas av sjukdomstillstånd som leder till inläggning i slutenvården som hade kunnat undvikas, s.k. undvikbar slutenvård. Exempel på sådana sjukdomstillstånd kan vara hjärtsvikt, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), diabetes, läkemedelsbiverkningar och fallskador. Samverkan mellan och inom specialiteter, professioner och organisationer måste fungera så att den mest sjuke äldre sig trygg i sin vård och omsorg. Det ställer stora krav på en individanpassad vård med helhetssyn, kompetens och kontinuitet. Indikatorn Undvikbar slutenvård. Prestationsersättning 125 miljoner för riket. Fördelas till de län som kan visa en förbättring under perioden april till september 2013 under minst 4 av 6 månader jämfört med samma månader Indikatorn Återinläggningar inom 30 dagar. Prestationsersättning 200 miljoner för riket. Fördelas till de län som kan visa en förbättring under perioden april till september 2013 under minst 4 av 6 månader jämfört med samma månader Fördelning av prestationsersättningen är 70 % till kommunerna och 30 % till landstinget Bild Sveriges kommuner och landsting 9

10 Förbättring av vård och omsorg för de mest sjuka äldre i Kalmar län I Kalmar län pågår arbetet med att förbättra vård och omsorg för de mest sjuka äldre i landstinget och i de tolv kommunerna. Arbetet bygger vidare på den goda samverkan som finns sedan tidigare i länet. Hemsjukvårdsväxlingen genomfördes 2008 då ansvaret för hemsjukvården överflyttades till kommunerna, förutom läkarmedverkan. Utvärderingen av detta visar på positiva följder men också att det finns förbättringsmöjligheter inom flera områden. Målet är att kartlägga den mest sjuka äldres väg i vården, identifiera förbättringsområden, ta fram mål och nyckeltal, initiera mätningar samt genomföra och utvärdera förbättringsaktiviteter. Vidare ska en flödesorienterad dokumentation utformas som är känd för alla som är involverade i vården av de mest sjuka äldre. Viktiga nyckelbegrepp för att lyckas med förbättringsarbetet Samverkan inom och mellan huvudmännen är förutsättningen för att lyckats med detta arbete. Att se den enskilda människans behov av en helhetssyn på vård och omsorg är nödvändigt. Många äldre saknar förmågan att hantera och administrera nödvändiga och frekventa kontakter med vården. Arbetet måste utgå ifrån en gemensam tillit, trygghet och delaktighet både för den mest sjuka äldre, dess anhöriga samt alla medarbetare inom vård- och omsorg. Bild Sveriges kommuner och landsting 10

11 Ta tillvara tidigare erfarenheter och kunskap om de mest sjuka äldre. Äldreprocessen är en av sex prioriterade processer i landstinget. Tidigare erfarenheter med bl a äldreteam och mångbesökarmodellen ska tas tillvara. I kommunerna pågår arbetet med att förbättra vården av de mest sjuka äldre med exempelvis hemrehabilitering, minskad nattfasta, förebyggande av fall och trycksår, utbildning i beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom m.m. I patientsäkerhetssatsningen ingår bl a rationell antibiotikaförskrivning, dokumenterade rutiner för läkemedelsgenomgångar, läkemedelsberättelser och läkemedelslista samt minskning av antalet trycksår. Projektet Undvikbar slutenvård avser att ta fram prestationsmått och ersättningssystem som kan minska undvikbar slutenvård. Genom att patienterna får ett bra omhändertagande i den öppna vården och i omsorgen kan man förhindra onödiga inläggningar på sjukhus. Vidare pågår flera samverkansprojekt mellan kommun, primärvård och slutenvården bl a i förbättringsprogrammet Varje dag lite bättre. Målbild Kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Får den vård du behöver när du behöver den på det sätt du önskar få den. Inte märker våra organisatoriska gränser. Möter kompetens, säkerhet, hög kvalitet och gott bemötande. Ska känna att vi gör vårt bästa för att ge dig en värdig sista tid i livet. 11

12 Arbetet i Kalmar län Politisk samverkan Politisk samverkan sker med årliga kommundialoger samt presidiekonferenser mellan primärkommunala nämnden och landstingsstyrelsen. RESK-grupp Samverkan sker via RESK-gruppen (regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling) med representanter från både kommun, landsting och Regionförbundet. Denna grupp har till uppdrag att stödja arbetet ute i kommuner och landsting utifrån de statliga stimulansbidragen i gränslandet mellan socialtjänst och hälso- och sjukvården. Utvecklingsledarnas uppdrag för 2013 är att fungera som ett stöd i kommunernas och landstingets kunskaps- och förbättringsarbete utifrån den gemensamma handlingsplanen. Avsikten är att få verksamheterna att komma i gång med registreringar i kvalitetsregister och att analysera och dra slutsatser av resultaten. De ska stödja arbetet ute i verksamheterna som bedrivs i linjen. Utvecklingsledarna ska vara ett regionalt kunskaps- och förbättringsstöd för Kalmar län. De deltar i arbetet med ledningskraft i länet. Ledningskraft - att gå från ord till handling. Ledningskraft är ett nationellt förbättringsprogram för chefer inom vård- och omsorg som syftar till att stärka chefers kompetens i förbättringsarbetet. Fokus är på att gå från ord till handling och omsätta den länsgemensamma handlingsplanen till praktisk vardag. I Kalmar län finns det ett länsteam med representanter från både kommun och landsting, geografiskt spritt och med olika kompetenser. Arbetet ute i kommuner och landsting Arbetet ska ledas och styras utifrån samverkansgrupperna som finns i det norra, mellersta och södra området av länet. Dessa träffas regelbundet. De kallas Samverkansmöte i norr, KOLA-grupp i mellersta och Dialoggrupp i söder och sammankallande är de tre sjukhuscheferna. Genom processkartläggningar kan förbättringsområden identifieras. För dessa förbättringsområden ska mål och nyckeltal tas fram samt aktiviteter genomföras och utvärderas. I detta arbete är chefernas engagemang avgörande. De ska ge förutsättningar för medarbetarna att arbeta med förbättringsarbete. Chefernas ansvar är att efterfråga resultaten samt värdera och verkställa prioriterade förbättringar. För att stärka teamen runt de mest sjuka äldre ska gemensamma utbildningsinsatser anordnas och befintliga nätverk ska stärkas. 12

13 Handlingsplan Ett långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre i Kalmar län God vård i livets slut Mätperiod prestationsersättning; 1 okt 30 sept Länsmått nuläge Länsmål Tidsplan Kontroll; 31 januari 31 mars 30 juni 31 augusti Aktivitet Status Ansvariga Kommentarer Täckningsgrad i Svenska Palliativregister Nationellt mål; 70 % Krävs för att få ta del av övriga indikatorer inom gällande område 77,5% ;8 % % 2014 Ansluta IVA LSK och VSH till Svenska Palliativreg. Nätverksträffar för länets palliativa ombud Utbildning av palliativa ombud- usk Läkare som palliativa ombud Konferens Palliation Sydöst Linjechefer PRIK/PRIVO Kommun o regionförbund Verksamhetschef Enheten för palliativ medicin RCC o Regiongruppen Palliation Sydöst Minst 2 träffar/år Nybro kommun- pilot Kalmarsalen 28 maj 2013 Förbättrad och samlad dokumentation; daglig vård, efterlevandesamtal Linjechefer, MAS o Cosmic klart, Procapita pågår, Treserva ej påbörjat XX = ej påbörjad XX = pågår XX = klar

14 Uppdragsbeskrivning för palliativa ombuden PRIK/PRIVO December mars 2013 Utbildning i utdata Svenska Palliativreg. o utvecklingsledare Dokumenterat Brytpunktssamtal Nationellt mål; Öka med minst 5 % 51,1% ,9 % % 2014 Sökbar, enkel och lätthittad dokumentation Utbildning i brytpunktssamtal Sprida Svenska Palliativregistrets Lathund för läkare Linjechefer, MAS Gemensamma vårdprocesser o Landstingets äldresamordnare o utvecklingsledare Palliativa ombud, Landstingets äldresamordnare.o Cosmic: Sökordet Brytpunktssamtal i relevanta skrivmallar med spegling i gemensamma patentdata Procapita: sökord Utbildare: Karin Fransson, Per-Anders Heedman och Maria Olsson Smärtskattning med validerat instrument Nationellt mål: Öka med minst 5 % 18,6 % ,9% % 2014 Införa Abbey-Painscale Återuppväcka VAS Info till avd chefer och MAS:ar Linjechefer o MAS Ordination av läkemedel mot ångest i inj. form Nationellt mål: Öka med minst 5 % 79,2% ,6% % 2014 Information till basenhetschefer i slutenvård och primärvård Linjechefer, Palliativa ombud, Landstingets äldresamordnare o Munhälsobedömning Nationellt mål: Öka med minst 5 % 36,2 % ,8% % 2014 Utbildning i landstinget och kommunerna av tandhygienist Beställartandvården XX = ej påbörjad XX = pågår XX = klar

15 Preventivt arbetssätt Mätperiod prestationsersättning; 1 okt 30 svept Länsmått nuläge Länsmål Tidsplan Kontroll; 31 januari 31 mars 30 juni 31 augusti Aktivitet Status Ansvariga Kommentarer Preventiva processen (riskbedömning åtgärd uppföljning) registrerad i Senior alert. Täckningsgraden i Landstinget; 73 % % 2014 Ansluta Emmaboda kommun till Senior alert Nätverksträffar lokalkoordinatorer (landstinget) Nätverk Senior alert (kommun) MAS Patientsäkerhets samordnare MAS Landstinget och de flesta kommuner i länet utför hela preventiva processen. Nationellt mål; Preventiva processen genomförd under hela mätperioden. Uppdragsbeskrivning lokalkoordinator i landstinget Dokumentationsöversyn I Cosmic + LINK o MALLgruppen Patientsäkerhetssamordnare ansvarig för uppdragsbeskrivning i förvaltning MALL-gruppen m representanter från kommun o landsting Informationsöverföring Linjechefer, MAS Gemensamma vårdprocesser o Utbildning och information om nutrition i kommun och landsting + nutritionsepikris, sväljtest Nutritionsprojektet XX = ej påbörjad XX = pågår XX = klar

16 Projekt Senior alert i Primärvården o nutritionsprojektet Torsås hc och Hjärtavd LSK Punktprevalens mätning för SÄBO och korttidsboende 90% Mörbylånga % alla kommuner i länet 2014 MAS Nationellt mål: Riskbedömning och planerade åtgärder registrerade i Senior alert på 90 % av alla som bor på SÄBO och korttidsboende % Oskarshamn 85,4 % Torsås 88,3 % Västervik 80,1% Munhälsobedömning enligt ROAG registrerade i Senior alert Antal kommuner som registrerar munhälsobedömningar i Senior alert Avd 15 och Landstinget registrerar munhälsobedömning ar i Senior alert på relevanta avdelningar 2014 Samtliga kommuner registrerar munhälsobedömning ar i Senior alert 2014 Projekt munhälsobedömning under 2012 med Tandvården, avd 15 och avd 32 Påbörja registrering av munhälsa i Senior alert Sökord med vallista enl. ROAG för dokumentation av munhälsa o Folktandvården Linjechefer o MAS Utvärdering XX = ej påbörjad XX = pågår XX = klar

17 God vård vid demenssjukdom Mätperiod prestationsersättning; 1 okt 30 sept Länsmått nuläge Länsmål Tidsplan Kontroll; 31 januari 31 mars 30 juni 31 augusti Aktivitet Status Ansvariga Kommentarer Antal registrerade demensutredningar i Svenska Demensregister - SveDem Nationellt mål: Utredningar, diagnoser samt uppföljningar registreras i SveDem. Antal registrerande hälsocentraler 443 registreringar av 36 hälsovalsenheter är anslutna Samtliga hälsocentra ler i länet registrerar i SveDem 2014 Information om SveDem till länets hälsocentraler och nätverk för demenssköterskor Teckna avtal med registret Utbildning i skalor, tester samt nya MMT Utbildning i utdata och analys av resultat Politiskt beslut ang. omsorgs och vårdprogram för demenssjukdomar i Kalmar län Äldresamordnare Basenhetschef Äldresamordnare Äldresamordnare Projektledare o Äldresamordnare. 10/ Utbildning m landskoordinator från SveDem Implementera omsorgs och vårdprogrammet för demenssjukdomar i Kalmar län. Linjechefer, MAS, Äldresamordnare o Arbetsgrupp för demens Hösten 2013 Utbildning- nya föreskrifterna o rättssäkerhet i biståndsverksamheten Regionförbundet Våren 2013 XX = ej påbörjad XX = pågår XX = klar

18 Antal registreringar i Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens BPSD 35 registreringar Samtliga kommuner i länet registrerar i BPSD 2014 Information till samtliga MASar 2-dagars administratörsutbildning september 2012 o MAS Medverkande; Kalmar, Nybro, Mörbylånga (Hultsfred) 2-dagars administratörsutbildning April + Juni 2013 o MAS Antal registrerande kommuner Kalmar och Mörbylånga dagars administratörsutbildning September 2013 o MAS Certifierad BPSDutbildare i länet Socialchefer+ MAS Krav: genomgått adm utb + arbetat med BPSD i minst 1 år XX = ej påbörjad XX = pågår XX = klar

19 God läkemedelsbehandling för äldre Mätperiod prestationsersättning; 1 okt 30 sept Nationellt mål: Avtal mellan landstinget och Centrum för ehälsa i Samverkan, införa nationella ordinationsdatabasen (NOD) samt en genomförandeplan för integrering med Cosmic. Statistiskt säkerställd minskning på samtliga indikatorer. Visa minskning minst 4 av 6 månader under april t o m september Länsmått nuläge Ett utkast till avtal finns men är ej klart Minskning i Genomsnitt 8,13 % Länsmål Klart avtal Fördelas till de län som kan visa en förbättring 4 av 6 månader under april till september 2013 jämfört med samma månader 2012 Tidsplan Kontroll; 31 januari 31 mars 30 juni 31 augusti 2014 Aktivitet Status Ansvariga Kommentarer Utbildning läkemedel och äldre till kommunens sjuksköterskor och primärvårdsläkare. Utbildningen består av farmakologisk behandling och icke farmakologisk behandling inkl diskussion. Rutiner för läkemedelsgenomgångar Genomgång av hälsovalsenheterna förskrivning och egna mål Utdata Läkemedelssektion Läkemedelssektion, Äldresamordnare, Linjechefer o MAS Läkemedelssektion, Linjechef o MAS Läkemedelssektion o Linjechef Läkemedelssektion, Äldresamordnare, Linjechefer o MAS Utbildare: Ellen Vinge, klinisk farmakolog Kerstin Björkman Lundberg, apotekare Desirée Westberg, geriatriker Åsa Johansson Rehn, ssk demensteamet Enl SOSFS 2012:9 XX = ej påbörjad XX = pågår XX = klar

20 Olämpliga läkemedel för personer 75 år. Screening med MiniQ av läkemedelslistan för alla ApoDos-anslutna i SÄBO och hemsjukvård våren 2012 Läkemedelssektion, Linjechefer o MAS Läkemedelsberättelser Linjechefer o MAS Årlig läkemedelsgenomgång i SÄBO + hemsjukvård Linjechef o MAS Läkemedel mot psykos för personer 65 år med dosdispensering. Screening med MiniQ av läkemedelslistan för alla ApoDos-anslutna i SÄBO och hemsjukvård våren 2012 Läkemedelssektion, Linjechefer o MAS Läkemedelsberättelser Linjechefer o MAS Årlig läkemedelsgenomgång i SÄBO + hemsjukvård Linjechef o MAS Antiinflammatoriska läkemedel för personer 75 år Årlig läkemedelsgenomgång i SÄBO + hemsjukvård Linjechefer o MAS XX = ej påbörjad XX = pågår XX = klar

21 Sammanhållen vård och omsorg Mätperiod prestationsersättning; 1 okt 30 sept Undvikbar slutenvård Länsmått nuläge Länsmål Tidsplan Kontroll; 31 januari 31 mars 30 juni 31 augusti 2014 Stimulera samverkansgrupperna för slutenvård, primärvård, psykiatri o kommun i norra, mellersta och södra länet till gemensamt arbetet för de mest sjuka äldre Aktivitet Status Ansvariga Kommentarer Linjechefer, samverkansgrupper norra, mellersta och södra, Ledningskraft, Äldresamordnare o Processkartläggning och förbättringsaktiviteter i verksamheterna Återinläggningar inom 30 dagar Statistiskt säkerställd minskning på samtliga indikatorer Visa minskning minst 4 av 6 månader under april t o m september Fördelas till de län som kan visa en förbättring 4 av 6 månader under april till september 2013 jämfört med samma månader 2012 Information till ledningsgrupp landstinget, MAS o linjechefer Stöd till processkartläggning Analysarbete i samarbete med Socialdepartementet o Health Navigator Nationella Mötesdagar- Att se till helheten september 2012 Ledningskraft MAS, Linjechefer, Ledningskraft, Äldresamordnare o Verksamhetsutvecklare Analysgrupp o Ledningskraft o Fokus XX = ej påbörjad XX = pågår XX = klar

22 Identifiera de mest sjuka äldre på varje hälsocentral Samverkansprojekt Hjärtavd- Torsås HC Webbkollen återinlagda Januari 2013 Linjechef Äldresamordnare o Informationsöverföring. Uppföljning av risk för undernäring i ordinärt boende Telefonuppföljning inom 72 timmar för riskpatienter > 65 år efter utskrivning från sjukhus Linjechefer o Ledningskraft Bättre utskrivningsprocess Linjechefer o Ledningskraft Känd vårdplan till distriktsläkaren Linjechefer o Ledningskraft Ett telefonnummer dygnet runt Linjechefer o Ledningskraft XX = ej påbörjad XX = pågår XX = klar

23 Struktur för ledning och styrning i samverkan Mätperiod prestationsersättning; 1 okt 30 sept Det ska finnas en struktur för ledning och styrning i samverkan Länsmått nuläge Politisk samverkan med kommundialoger 1 ggr/år samt presidiekonferens 2 ggr/år Tjänstemannasamverkan i RESK gruppeninget tydligt beslutsmandat Länsmål Mötesplats er för politisk och tjänsteman nasamverkan med regelbundn a träffar Tidsplan Kontroll; 31 januari 31 mars 30 juni 31 augusti 2014 Politisk samverkan med kommundialoger 1 ggr/år samt presidiekonferens 2ggr/år Aktivitet Status Ansvariga Kommentarer Tjänstemanna samverkan Förvaltningschefer i kommun och landsting 2 ggr/år Beredningsgrupp RESKgruppen Primärkommunala nämnden och landstingsstyrelsen RESK-grupp Primärkommunala nämnden o Landstingsstyrelsen Beslut taget 2012 RESK-gruppen lämnar förslag till politiken XX = ej påbörjad XX = pågår XX = klar

24 Övrigt Mätperiod prestationsersättning; 1 okt 30 sept Dokumentation av det systematiska förbättringsarbetet avseende riskanalys, egenkontroll och avvikelsehantering vid vård och omsorg om äldre Uppföljning av handlinsplanen Länsmått nuläge Länsmål Alla 12 kommuner och landsting ska ha dokumentation Uppföljning och revidering av handlingsplanen 1 ggr/år Tidsplan Kontroll; 31 januari 31 mars 30 juni 31 augusti 2014 Inventering Aktivitet Status Ansvariga Kommentarer Linjechefer o MAS Ledningskraft Utdata från kvalitetsregister, läkemedel och sammanhållen vård och omsorg Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis Månadsvis Redovisas kvartalsvis via poster i linjen i kommuner och landsting Utdata från Svenska palliativa registret, Senior alert o BPSD redovisas till enhetschef o MAS Ledningskraft, äldresamordnare o Kvartalsvis Månadsvis Utdata från Svenska palliativa registret o Senior alert till landstinget Patientsäkerhetssamordnare XX = ej påbörjad XX = pågår XX = klar

25 Ordlista Linjechefer = Chefer inom kommun och landsting, förvaltningschef, verksamhetschef, basenhetschef, enhetschef, 1:linje chef m.m. PRIK/PRIVO = Palliativa rådgivningsteamet i söder och norr RCC = Regionalt cancer centrum MAS= Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen = anställd av Regionförbundet i arbetet med Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre Gemensamma vårdprocesser= Samverkansgrupp för dokumentation och IT för vårdprocesser i landstinget Äldresamordnare = Äldresamordnare i landstinget Palliativa ombud = Ombud i landsting och kommun som har till uppgift att tydliggöra, förbättra och kvalitetssäkra den palliativa vården i livets slut. Beställartandvården = beställning av tandvård (landstinget) Patientsäkerhetssamordnare = Utsedd att samordna patientsäkerhetsarbetet i landstinget MALL grupp = Gemensam grupp för kommuner och landsting för samverkan angående vårdplanering och betalansvarslag Nutritionsprojekt = Projekt i Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre för information och utbildning om nutritionsarbete

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 i Uppsala län Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Foto: IBL Bildbyrå. Formgivning: Ida Ingemarsson Sedan 2010 har

Läs mer

Aldrig förr har så många äldre fått del av så mycket sjukvård med så goda resultat som idag.

Aldrig förr har så många äldre fått del av så mycket sjukvård med så goda resultat som idag. Bättre liv för sjuka äldre Maj Rom Aldrig förr har så många äldre fått del av så mycket sjukvård med så goda resultat som idag. Aktuella problem Framtida utmaningar Begränsade resurser Den äldre - olika

Läs mer

Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre. HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013-2014 Framtagen av Ledningskraft

Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre. HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013-2014 Framtagen av Ledningskraft Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013-2014 Framtagen av Ledningskraft BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 i Skåne

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 i Skåne RAPPORT Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 i Skåne INNEHÅLL Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Stödstruktur för en evidensbaserad praktik i Skåne...6 Utbildning i förbättringskunskap

Läs mer

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films.

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films. Socialnämnden HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum KOMMUN 2012-09-04 SN 86 SN 2012/44 Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Uppsala läns landsting

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län 2014-2015

Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län 2014-2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Tryggvesson 2014-03-17 ON 2014/0024 53505 Omsorgsnämnden Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län 2014-2015 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Helene Sandqvist Benjaminsson Projektledare Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland helene.sandqvist.benjaminsson@vgregion.se

Läs mer

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507 Datum 130507 Hälsosam uppväxt Alla barn och unga i Norrbottens län ska ha ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i sin grupp/klass som de tillhör Psykiatrisatsning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte.

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. Minnesanteckningar från möte med samordnare i länsdelsteamen, projektgrupp och utvecklare Tid: 2 april kl 08.30-11.45 Plats: VKL 1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. 2. Rapport

Läs mer

Bättre liv för sköra äldre i Kalmar län. Strategi och handlingsplan 2015-2016. Samordnande äldregrupp Kalmar län

Bättre liv för sköra äldre i Kalmar län. Strategi och handlingsplan 2015-2016. Samordnande äldregrupp Kalmar län Bättre liv för sköra äldre i Kalmar län Strategi och handlingsplan 2015-2016 Samordnande äldregrupp Kalmar län Inledning Mest sköra äldre Flertalet äldre människor i Kalmar län lever ett gott liv och klarar

Läs mer

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Äldre och läkemedel Slutrapport Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Sammanfattning Under 2013 har projektet Äldre och läkemedel pågått och FoUrum har haft en projektledare avsatt för området på 25 %. Projektet

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012

Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012 Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012 I Örebro län har projektgruppen uppdraget för införandet av kvalitetsregistren Senior alert, Svenska palliativregistret,

Läs mer

Det goda livet för. sjuka äldre i Västra Götaland. Lägesrapport 2 2015-02-06. Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Det goda livet för. sjuka äldre i Västra Götaland. Lägesrapport 2 2015-02-06. Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Det goda livet för 2015-02-06 sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport 2 Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Syfte...

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-29 Patientsäkerhetsberättelse för ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Avseende verksamhetsåret 2015 Bakgrund Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla.

Läs mer

Långsiktig hållbar struktur för ledning i samverkan i Västmanland 2012

Långsiktig hållbar struktur för ledning i samverkan i Västmanland 2012 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Therese Lindman 11882 Stockholm Långsiktig hållbar struktur för ledning i samverkan i Västmanland 2012

Läs mer

Godkännande av en överenskommelse om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

Godkännande av en överenskommelse om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Protokoll II:3 vid regeringssammanträde 2012-12-13 S2012/8765/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 1 bilaga

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 \)&rdflr Sociadepartementet regeringssammanträde 2012-12-13 OLlI Landsting 1 REGERING SKA N S LI ET Bilaga till protokoll vid Koriniuncr Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan

Länsgemensam ledning i samverkan Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Samordnande äldregrupp- Nyhetsbrev september 2015 Anmäl till Det blir mycket bättre dagen 25 november

Läs mer

Datum 2013-05-20. Äldrenämnden

Datum 2013-05-20. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Carina Kumlin Datum 2013-05-20 Diarienummer ALN-2012-0161.30 Äldrenämnden Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE STRATEGI OCH HANDLINGSPLAN FÖR JÄMTLANDS LÄN 2012 2014 Framtagen av INLEDNING Sedan 2010 har staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting) träffat överenskommelser som handlar

Läs mer

SAMMANFATTNING. Bättre liv för sjuka äldre 2011-2014 i Dalarnas län

SAMMANFATTNING. Bättre liv för sjuka äldre 2011-2014 i Dalarnas län SAMMANFATTNING Bättre liv för sjuka äldre 2011-2014 i Dalarnas län I Sverige ska alla kunna åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till god vård och omsorg. Sammanställd av: Katarina Johansson,

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan 2014 Uppsala län Bättre liv för sjuka äldre 2014 Övergripande mål och resultat Det här vill vi uppnå Bilaga Så här mäter vi förbättringar Sammanhållen vård och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

PROJEKTPLAN 2013. Bättre liv för sjuka äldre

PROJEKTPLAN 2013. Bättre liv för sjuka äldre PROJEKTPLAN 2013 Bättre liv för sjuka äldre webbadress http://www.rfkl.se/sv/verksamheter/befolkning-och-valfard/vard-omsorg/battre-liv-forsjuka-aldre/ Projektnamn Bättre liv för sjuka äldre Fastställt

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län 2010-2014 En resa för att förbättra vård och omsorg God

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012 2013-03-01 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Mall Sveriges kommuner och landsting (SKL). 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Samverkan Geriatrik, demens och palliativ vård SKARABORG. 2011-2014 En resa för förbättring för äldre i Skaraborg

Samverkan Geriatrik, demens och palliativ vård SKARABORG. 2011-2014 En resa för förbättring för äldre i Skaraborg Samverkan Geriatrik, demens och palliativ vård SKARABORG Agneta Bakir 2011-2014 En resa för förbättring för äldre i Skaraborg 1 PRIORITERADE OMRÅDEN God vård i livets slut Preventivt arbetssätt God vård

Läs mer

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 121001 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 4 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre 2010-2014

Bättre liv för sjuka äldre 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre 2010-2014 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt En god demensvård Sammanhållen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status O = EJ PÅBÖRJAT O = PÅGÅR O = KLART O Pilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Bilaga 1 till Gemensam handlingsplan Bättre liv för sjuka äldre Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 131001 140930 Resultat för åldersgruppen

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Ett nationellt perspektiv Jan Olov Strandell Mål för hälso- och sjukvården 2 Hälso- och sjukvårdslagen Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Alla län/regioner i Sverige deltar Från Jönköpings län deltar 3 team Esther ledningskraft Herman och Brita KLASledningskraft Länets samtliga kommuner är representerade http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre/ledningskraft

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1 Patientsäkerhetsberättelse 2016 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2015 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras i vår interna web baserade verksamhetsuppföljning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-22 Helene Sandqvist Benjaminsson Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Årsrapport NOSAM 2013-01-03

Årsrapport NOSAM 2013-01-03 Årsrapport NOSAM 2013-01-03 Sammanfattning Erfarenheten av samverkan är att det finns en god vilja dock svårighet att hitta former, en ny situation att samarbeta, svårighet med aktivt deltagande och kontinuitet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Annika Fjällström MAS Vindelns kommun Antagen av Socialnämnden 2016 03 23 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Regional handlingsplan 2012-2014 med fokus på Mest sjuka äldre Borås 27 febr ann-christine.baar@vgregion.se tel 070 2398324 Varför en handlingsplan? 291.664

Läs mer

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting på äldreområdet 2010 SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting på äldreområdet 2010 SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Cirkulärnr: 10:11 Diarienr: 10/0702 Handläggare: Kristina Jennbert Anna Lilja Qvarlander Avdelning: Vård och omsorg Sektion/Enhet: Vård och socialtjänst Datum: 2010-02-10 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstings-/regionstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015. 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Evelid och Ingelshov År 2015 2015-12-30 Inger Eriksson Sofie Eriksson Liselott Ruben Klasén Cecilia Rydén 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

kartläggning av hemsjukvården i Sverige Indikatorer vården och omsorgen om äldre personer Marianne Lidbrink, Äldreenheten, Socialstyrelsen

kartläggning av hemsjukvården i Sverige Indikatorer vården och omsorgen om äldre personer Marianne Lidbrink, Äldreenheten, Socialstyrelsen Hemsjukvård i förändringf kartläggning av hemsjukvården i Sverige Indikatorer vården och omsorgen om äldre personer Marianne Lidbrink, Äldreenheten, Socialstyrelsen Hemsjukvård i förändringf Uppdraget:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Datum 2015-02-05 1 (8) Vår handläggare Helena Dahlstedt 0151-192 36 helena.dahlstedt@vingaker.se Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Inledning Den

Läs mer

Sammanställning av resultat Öppna Jämförelser 2013 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Kommun Kommun

Sammanställning av resultat Öppna Jämförelser 2013 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Kommun Kommun (Sammanhållen vård och omsorg) 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Fallskador Åtgärd vid Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Rehabilitering efter Funktionsförmåga

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Närvård i Sörmland Bilaga 4 Kommuner Landsting i samverkan Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Länsstyrgruppen för Närvård i Sörmland Missiv till Programmets uppföljning av kvalitetsindikatorer

Läs mer

Geriatriskt forum 141010. Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg. Hur började det?

Geriatriskt forum 141010. Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg. Hur började det? Geriatriskt forum 141010 Bättre liv för sjuka äldre Erfarenheter från ett närsjukvårdsteam i Västra Skaraborg Hur började det? Organisation Närvård västra Skaraborg Närsjukvårdsteamet 2008 Nätverk Politisk

Läs mer

Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012

Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt Läkemedelsgenomgångar 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Anna Schölin Projektledare Lena Jadefeldt Slattery Projektledare Projekt Läkemedelsgenomgångar

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014

Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 Struktur Aktivitet Tidplan Roller och ansvar Uppföljning Styrning och ledning Utvecklingsarbetet om Bättre liv för sjuka äldre ska förankras i de strukturer för styrning, ledning och samverkan som finns

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsplan Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 15 mars 2016 Verksamhetsplan framtagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Handlingsplan 2013 med aktivitetsplan, Bättre liv för sjuka äldre

Handlingsplan 2013 med aktivitetsplan, Bättre liv för sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen -06-11 Sida 32 (41) 20 Handlingsplan med aktivitetsplan, Bättre liv för sjuka äldre Kansliet har tillsammans med Norrbottens läns landsting utarbetat förslag

Läs mer

PM 2013-05-16. Kvalitetsuppföljning Färingsöhemmet 2013 SN13/69-735. Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS annicka.pantzar@ekero.

PM 2013-05-16. Kvalitetsuppföljning Färingsöhemmet 2013 SN13/69-735. Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS annicka.pantzar@ekero. PM 2013-05-16 Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS annicka.pantzar@ekero.se Kvalitetsuppföljning Färingsöhemmet 2013 SN13/69-735 Ärendet Kvalitetsuppföljning har genomförts vid Färingsöhemmet

Läs mer

Sammanställning Det goda livet workshop 151111 Vårdsamverkan Fyrbodal

Sammanställning Det goda livet workshop 151111 Vårdsamverkan Fyrbodal Sammanställning Det goda livet workshop 151111 Vårdsamverkan Fyrbodal Fyrbodals Kommunalförbund: Charlotta Wilhelmsson Socialhandläggar/beredningsansvarig Rehab chefer: Margot Stelling Munkedal, margot.stelling@munkedal.se,

Läs mer

Syftet med riskbedömning av munhälsa enligt ROAG är att:

Syftet med riskbedömning av munhälsa enligt ROAG är att: 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Rutin för Riskbedömning av Munhälsa enligt ROAG på särskilda boendeenheter i Dalarna.... 4 Rutin för Riskbedömning av Munhälsa enligt ROAG

Läs mer

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne Utvecklingsplan till avtal om ansvarsfördelning, samverkan och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne 1. Utvecklingsområden Avtalet omfattar fyra nedanstående prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 1(10) Omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse År 2015 Datum och ansvariga för innehållet 2016-03-11 rev. ON 2016-03-31 Maja Sandström-Olsson MAS, Anneli Flink MAR Verksamhetschefer Hälso- och sjukvård

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting 2 Övergripande mål och strategier... 3 Patienten

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare MURTEGLETS VÅRDBOENDE Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 20150112 Maj Millborg Mallen är anpassad av Vardaga utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013 14223 Sammanställning av borgs läns resultat i Öppna jämförelser 213 Vård och omsorg om äldre 213 Underlaget till sammanställningen är hämtat från Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och

Läs mer

Välkomna! Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. Joakim Edvinsson, Sjuksköterska, Utvecklingsledare

Välkomna! Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. Joakim Edvinsson, Sjuksköterska, Utvecklingsledare Välkomna! Joakim Edvinsson, Sjuksköterska, Utvecklingsledare I siffror 45000 äldre/år vårdas pga fallolycka i slutenvården Cirka 1500 äldre personer avled 2011 Sverige pga fallolycka (Socialstyrelsen 2011)

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-026 14 Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre, fastställelse av Gemensamma

Läs mer

ANNAS OCH LARS HÄLSA

ANNAS OCH LARS HÄLSA ANNAS OCH LARS HÄLSA FÖR EN GOD FÖREBYGGANDE VÅRD I HALLAND Modell Senior alert Fastställd av Strategisk grupp 2012-11-30 HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE Lars besöker vårdcentralen Vårdcentral -

Läs mer

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O= EJ PÅBÖRJAT O= PÅGÅRO= KLART OPilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre

Aktivitet och status Röd text = prioriterat O= EJ PÅBÖRJAT O= PÅGÅRO= KLART OPilot förstärkt samarbete i öppenvård för sjuka äldre Uppföljning 09 17 Aktivitetsplan Bättre liv för sjuka äldre Mätperiod enligt överenskommelsen mellan SKL och staten för : 121001 130930 Resultat för åldersgruppen 65 år, utom för läkemedel (se nedan) Sammanhållen

Läs mer

Riktlinje för vård i livets slutskede. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för vård i livets slutskede. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för vård i livets slutskede Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB Patientsäkerhetsberättelse 2015 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2014 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras och dokumenteras. Samtliga inkomna avvikelser

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Socialförvaltningen Ann-Britt Christensen MAS Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med lagen är att minska

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12 Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport Antal sidor:12 Värmdö Kommun Innehåll 1. Sammanfattning. 2 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting

Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Maria Strömbäck Hans Rinander Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer