Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län"

Transkript

1 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

2 Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län En resa för att förbättra vård och omsorg

3

4

5 God vård i livets slutskede. *

6 God vård vid livets slut Implementering av nationellt vårdprogram Palliativ vård Nätverksträffar palliativa ombud Nätverk för läkare Nätverk usk pilot Dokumentation Sprida material från Svenska Palliativregistret Utbildning Palliativt förhållningssätt Brytpunktssamtal Abbey- Painscale Distriktsläkare o kommunssk Palliation Sydost regional konferens 7 maj 2015 Jönköping *

7 Preventivt arbete *

8 Riskbedömning SÄBO * *

9 Preventivt arbetssätt Nutritionsprojekt: 3 filmer Utb mellanmål, sväljtest, sondmat KTC m.m. Torsås och Högsby projekt Workshop Utbildning och information ang riskbedömningar o Senior alert Munhälsobedömning PPM- Fall o trycksår Utdata Senior alert Dokumentation Förbättringsarbeten utifrån resultat *

10 Utvecklingsledare i länet

11 Utvecklingsledare Helena Engström Regionförbundet (2011) Therese Burman Regionförbundet (2012) Ann-Katrin Wilhelmson äldresamordnare LKL (2012)

12 Nationellt krav på en länsgemensam ledning

13

14 BPSD *

15 Demensdiagnoser i PV *

16 God vård vid demenssjukdom Implementering av Omsorgsoch vårdprogram demens Uppföljning av det lokala arbetet i länet utifrån programmet Införande av BPSD registret och Svedem. Utdata Utbildning av BPSD instruktörer Utbildning distriktsläkare, demenssk i PV o kommun Nätverk för demenssjuksköterskor Utbildning i uppföljning, skalor, tester o nya MMSE *

17 Klarade alla tre läkemedelsindikatorerna 2014 *

18 God läkemedelsbehandling Utbildning läkemedel och äldre samt icke farmakologiska metoder Mini-Q screening inför läkemedelsgenomgång i SÄBO Läkemedelsgenomgångar Äldremål avseende läkemedel Utdata Läkemedelskommittén *

19 Undvikbar slutenvård

20 Undvikbar slutenvård

21 Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar (alla diagnoser)

22 Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar (Utvalda diagnoser enl. öppna jämförelser)

23 Sammanhållen vård och omsorg Samverkanmöte, KOLA, Dialogmöte Nationella Mötesdagar- Att se till helheten Analysarbete i samarbete med Socialdepartementet o Health Navigator Journalgranskning Utdata Webbkollen Smida vårdkedjan Vårdriktlinjer.se Förbättringsdag 2013 samt 17/ Mallgruppen Informationsöverföringsgruppen Mötesplatser

24 Mötesplats för chefsteam att omsätta länets handlingsplan till vardagliga och varaktiga förändringar

25 Ledningskraft Anna Lindquist, Verksamhetschef Mörbylånga Thomas Tryggvesson Förvaltningschef Kalmar Kommun Kenneth Nilsson, Verksamhetschef Oskarshamn kommun Anneli Wallin, Verksamhetschef Västerviks kommun Helena Engström, Utvecklingsledare Bättre liv för sjuka äldre Therese Burman, Utvecklingsledare Bättre liv för sjuka äldre Arne Sjöberg, Verksamhetschef Geriatrik länssjukhuset i Kalmar Desirée Westberg, Geriatriker medicinkliniken Västerviks sjukhus Monica Hultqvist, Verksamhetschef Blå kustens hälsocentral Niklas Föghner, Verksamhetschef Vimmerby Hälsocentral Stefan Bragsjö, Verksamhetschef Samrehab LKL Ann-Katrin Wilhelmsson, Äldresamordnare LKL

26

27 Samordnande äldregrupp Äldre Thomas Johansson Kalmar Johanna Skarsgård Kalmar Marion R Nilsson Mörbylånga Marie Sjöö Nybro Ann-Katrin W Wilhelmson, LT Kenneth Nilsson, Oskarshamn Annelie Wahlin V-vik Monika Örmander, Hultsfred Monika Hultqvist, LT Stefan Bragsjö, LT Arne Sjöberg, LT Affe Lindén, LT Johanna Andersson Mönsterås Helena Engström Regionförbundet Therese Burman Regionförbundet Arbetsgrupp DEMENS Arbetsgrupp VÅRDRIKTLI NJER Arbetsgrupp SMIDA VÅRDKEDJAN

28 Prestationsersättning Kalmar län från 4, 7 miljoner år 2011 till 31 miljoner år 2014 *

29 Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län Satsningen fortsätter framöver Prestationsersättning för 2014 ska användas under 2015 för att uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommun och landsting Arbetet ska vara en integrerad del i kommunernas och landstingets verksamhet *

30 *

31

32 God vård i livets slutskede Målsättning God kvalitet i vård och omsorg den sista tiden i livet och ett värdigt slut i livet. Brytpunktsamtalet markerar en gräns där målet för vård och omsorg ändrar riktning. Vården och omsorgen inriktas på att skapa trygghet, lugn och optimal symtomlindring av t.ex smärta, oro och ångest. Aktivitet Registrering i Svenska Palliativa registret. Förbättringsarbete utifrån resultaten. Utbilda undersköterskor till palliativa ombud i kommunerna. Konferens Palliation Sydost 10/ Mått Täckningsgrad i Svenska Palliativregistret > 70 %. Öka minst 5 % alt. 10% eller genomsnittlig måluppfyllelse på 60% eller mer avseende brytpunktssamtal, munhälsa, smärtskattning,inj. läkemedel mot ångest Sammanhållen vård och omsorg Målsättning De mest sjuka äldre behöver en individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och omsorg. Den ska bygga på 14,2 helhetssyn och samarbete över professions och organisationsgränser. Aktivitet Gemensamt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre utifrån samverkansgrupperna för slutenvård, primärvård, psykiatri o kommun i norra, mellersta och södra länet. Genomföra förebyggande insatser i stor 18,9 utsträckning. Mått Återinskrivningar inom 30 dagar och undvikbar slutenvård ska minska under 4 av 6 månader mars-augusti 2014 jämfört med Bättre liv för sjuka äldre i Kalmar län Vi tänker på dig och lovar dig som är äldre och sjuk att du: Kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Får den vård du behöver när du behöver den på det sätt du önskar få den. Inte märker våra organisatoriska gränser. Möter kompetens, säkerhet, hög kvalitet, gott bemötande. Ska känna att vi gör vårt bästa för att ge dig en värdig sista tid i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad. Primärvård Kommun Slutenvård God vård vid demenssjukdom Målsättning Alla demenssjuka får diagnos, behandling och uppföljning utifrån diagnos för bästa vård och omsorg. Vård och omsorg ska vara personcentrerad så att orsaker eller utlösande faktorer till symtomen åtgärdas. Aktivitet Information och utbildning om SveDem och BPSD. Uppföljning av Omsorgs- och vårdprogrammet för personer med demenssjukdomar i Kalmar län. 7,5 poängs högskoleutbildning i demenssjukdomar Mått Antal registreringar och uppföljningar i Svedem ska öka. Antal registreringar i BSPD ska öka. Preventivt arbetssätt Målsättning Genom riskanalys för fall, trycksår, undernäring och munhälsa vill vi kunna undvika skador genom adekvata åtgärder mot dessa risker. Patientens riskprofil och hur risken kan undvikas ska vara känd av dem själva, anhöriga och samtliga vårdgivare. Aktivitet Registrering i Senior Alert och individuella åtgärder utifrån resultat. Speciellt fokus på de som har hemtjänst eller inskrivna i hemsjukvården Mått Genomförda riskbedömningar, planerade åtgärder och uppföljning till äldre på sjukhus, i primärvården, i hemtjänst och hemsjukvård. Genomförda riskbedömningar och planerade åtgärder för 90% av alla äldre som bor i SÄBO. Redovisas per kommun. Senior alert God läkemedelsbehandling Målsättning Rätt läkemedelsbehandling på rätt indikation till rätt individ! Aktivitet Kampanj angående läkemedel tillsammans med pensionärsorganisationerna i länet Information till läkare och kommunsjuksköterskor. Läkemedelsgenomgångar Utbildning äldre och läkemedel samt icke farmakologiska metoder Mått Minskning av indikatorerna Olämpliga läkemedel, antipsykotiska läkemedel och anti-inflammatoriska läkemedel. Visa lägre resultat 4 av 6 månader under tiden marsaugusti 2014 i jämförelse med samma tid Kvalitetsportalen Ledningskraft Kontaktperson: Ann-Katrin Willhelmson äldresamordnare

33

34 Fokus 2015

35 SMIDA VÅRDKEDJAN Projekt våren oktober 2015 Identifiera personer som har stort behov av samordning Bedöma, planera, åtgärda och följa upp identifierade personer Erbjuda en fast vårdkontakt Förstärkning av hemsjukvården- hembesök läkare, beslutsstöd Förstärkt utskrivningsprocess Tydlig dokumentation, information och kommunikation med andra vårdgivare

36 Fortsätta med systematisk förbättringsarbete utifrån kvalitetsregister *

37 *

38 7,5 p Uppdragsutbildning DEMENS Linnéuniversitet Webbaserad VT p Uppdragsutbildning PALLIATIV VÅRD Ersta Sköndal Högskola VT p Uppdragsutbildning GERIATRIK Ersta Sköndal Högskola 2016 *

39

40 För att få effekt måste arbetet ske samtidigt både inom kommunerna, primärvården samt öppen- och slutenvården på sjukhusen. De lokala samverkansgrupperna har en stor uppgift som nav i arbetet lokalt och äldregruppen som sammanhållande av arbetet över länet.

41 Håll i och håll ut! Fortsatt action! Skapa långsiktiga gemensamma strukturer! Vårt gemensamma arbete gör skillnad för den äldre *

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2013 Vård och

Läs mer

Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport tom april 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland FÖRE trygghetsskapande, hälsofrämjande och förebyggande insatser Insatsområde Aktiviteter Status Tidsplan Ansvarig 1.1 Tillgänglig

Läs mer

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser

Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser 0 Förord Syftet med denna skrift är att visa på vägar för hur kommuner och landsting kan ta ytterligare konkreta steg för att skapa en mer sammanhållen

Läs mer

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport

Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Återinläggningar inom 30 dagar i Sörmland 2012 Analysrapport Vi släcker bränder men hinner inte sätta upp brandvarnare! 1 1 SAMMANFATTNING Helhetssyn kan överbrygga organisatoriska brister Analysen av

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Stimulansmedel för äldre 2006-2009. Sammanställning av hur stimulansmedlen för vården av äldre har använts i Västra Götalandsregionen

Stimulansmedel för äldre 2006-2009. Sammanställning av hur stimulansmedlen för vården av äldre har använts i Västra Götalandsregionen Stimulansmedel för äldre 2006-2009 Sammanställning av hur stimulansmedlen för vården av äldre har använts i Västra Götalandsregionen 1 Bakgrund Under perioden 2006 till 2009 har regeringen årligen avsatt

Läs mer

Patientprocess Mest sjuka äldre

Patientprocess Mest sjuka äldre Patientprocess Mest sjuka äldre Slutrapport 2013-09-02 Författare: Mette Davidsson, projektledare, Kommunförbundet Skåne Carina Nordqvist Falk, projektledare, Region Skåne Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare,

Läs mer

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse

KALLELSE 2014-12-02. Socialnämnden 2014-12-02. Kallelse KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden SN 2014-12-02 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-02 Socialnämnden Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-12-02, klockan 14:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Vernissage Bättre liv för sjuka äldre i Stockholms län

Vernissage Bättre liv för sjuka äldre i Stockholms län -team Stockholms län- Vernissage i Stockholms län 18 december 212, kl. 13. 16. Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm -team Stockholms län- Famnas är ett kvalitetsutvecklingsprogram som syftar till

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Vård i livets slutskede

Vård i livets slutskede Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatorisk VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt VÅRDPROGRAM Organisatoriskt

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende

Bättre munhälsa. hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Bättre munhälsa hos personer med demenssjukdom som bor i ordinärt boende Vad kan socialtjänst, primärvård och minnesmottagning göra för att uppmärksamma munhälsa? Säkerställa att tandvårdsstödet når fram

Läs mer

Handlingsprogram för God vård

Handlingsprogram för God vård Handlingsprogram för God vård VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 2013 Regionala samordnare för arbetet med God Vård Säker vård: Claes-Håkan Björklund Patientfokuserad vård: Katarina Orrbeck Kunskapsbaserad vård:

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre?

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor och flera undersökningar visar på goda resultat av det hälsofrämjande arbetet. I ett samhälle där befolkningen

Läs mer