Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka"

Transkript

1 Närvård i Sörmland Bilaga 4 Kommuner Landsting i samverkan Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Länsstyrgruppen för Närvård i Sörmland Missiv till Programmets uppföljning av kvalitetsindikatorer 2013 Rapporten är en sammanställning av uppgifter som i huvudsak är inlämnade av representanter i det Länsgemensamma demensnätverket och avser aktuella data vecka 50. Vårdcentralerna Achima Care Eskilstuna och Fristaden i Eskilstuna har inte lämnat in några uppgifter. Syftet med uppföljning av valda kvalitetsindikatorer är att synliggöra kvaliteten inom olika områden och att dessa ska kunna användas i verksamheternas eget förbättringsarbete. Olika beslutsfattare ska också kunna fatta välgrundade beslut om prioriteringar. VOHJS mål för god vård vid demenssjukdom Målet är att alla verksamheter oavsett huvudman ska ge en god och likvärdig vård och behandling av patienter med demenssjukdom. Alla verksamheter oavsett driftsform ska arbeta efter det Länsgemensamma programmet för vård och omsorg om demenssjuka. Personer med demenssjukdom ingår i målgruppen för den nationella satsningen Bättre liv för sjuka äldre. Kvalitetsregistren är viktiga för att främja ett systematiskt förbättringsarbete och målen är att de ska leda till kvalitets- och effektivitetsvinster inom vården och omsorgen. De ska på ett systematiskt standardiserat sätt förebygga fallskador, undernäring, trycksår och förbättra munhälsan, den palliativa vården och demensvården. Mått Samtliga vårdcentraler oavsett driftsform ska utreda, och diagnostisera personer som insjuknat i demenssjukdom och efter diagnos registrera i SveDem Samtliga vårdcentraler ska under 2014 registrera uppföljningar i SveDem Länets kommuner ska under 2014 ha inför ett standardiserat arbetssätt vid BPSDsymtom och registrera detta i BPSD-registret. En långsiktig hållbar struktur för att bli självförsörjande i utbildning i BPSD-registret ska finnas i länet 2014 Samtliga vårdcentraler, kommuner och minnesmottagningar ska under 2014 ha lokala planer upprättade efter vårdprogrammet. Lokala rutiner ska finnas för en heltäckande vårdkedja mellan vårdcentraler/minnesmottagningar och kommuner under Samtliga huvudmän ska var för sig under 2014 ha dokumenterat hur det systematiska förbättringsarbetet enligt 5 kap SOFS 2011:9 ska bedrivas när det gäller vård och omsorg om äldre avseende o riskanalys o egenkontroll o avvikelsehantering

2 Slutsatser Det är andra året som uppföljning görs av demensvårdens kvalitet i Sörmland och blir en grund till fortsatt förbättringsarbete och implementering av vårdprogrammet i verksamheterna. För att uppnå VOHJS mål behöver alla kommuner, vårdcentraler och minnesmottagningar göra en handlingsplan för att arbeta med ett systematiskt förbättringsarbete utifrån sina resultat i kvalitetsuppföljningen. Antalet vårdcentraler, minnesmottagningar och kommuner som har lokala planer som utformats efter nationella riktlinjer och det länsgemensamma programmet har ökat under året från 16 stycken 2012 till 29 under Rutiner för samverkan har ökat men i flera kommuner skiljer sig uppfattningarna mellan vårdcentraler och kommunen om rutiner finns eller inte. Alla vårdcentraler gör inte riksbedömningar när det gäller undernäring, fall och trycksår. Personer med Alzheimers sjukdom har ofta en ökad risk, särskilt för undernäring relativt tidigt i sjukdomen. Risken för trycksår på grund av demenssjukdomen är inte aktuell förrän sent i förloppet. Antalet personer som går på dagverksamhet har ökat med 63 personer, antalet dagverksamheter är samma som Antalet personer med hemtjänst har ökat med 152 personer mot Med antalet personer med demenssjukdom som bor kvar länge hemma ökar behovet av en mer anpassad hemtjänst med särskilt utbildad personal som ges möjlighet till ett flexibelt arbetssätt anpassat till brukarens individuella behov för en personcentrerad omvårdnad. Antalet personer med demenssjukdom som bor i vanligt äldreboende har ökat med nästan 100 personer, medan antalet personer i anpassat demensboende har minskat med 231 personer mot Ett av målen i satsningen Bättre liv för de mest sjuka äldre är en strävan efter att minska behovet av behandling av antipsykosmedel vi BPSD problematik. Målet är inte uppfyllt och andelen personer med demenssjukdom som får behandling med antipsykosläkemedel har ökat till 18 % 2013 mot 13 % Från 2012 september 2013 har 311 personer fått utbildning till administratörer av BPSDregistret, i utbildningen ingår demenssjukdomar BPSD problematik och omvårdnadsåtgärder. Under 2013 har införandet av den standardiserade arbetsmetoden vid Beteendemässiga och Psykiska symtom vid Demenssjukdom (BPSD) varit en framgång med 59 anslutna enheter som gjort 906 skattningar av BPSD problematik och utformning av omvårdnadsåtgärder i registret. Statistiken omfattar skattningar registrerats i registret. När skattningar inte kan läggas in i registret då det är oklart om brukaren kan ge sitt samtycke kan de göras som pappersdokument. Antalet skattningar/enhet rapporteras då in varje månad för att få del av ersättningen från bättre liv satsningen. Nyköping är den enda kommunen som rapporterat in på detta sätt (40 st.). 1

3 Förbättringsområden 2014 Verksamhetsspecifika planer/rutiner för vård och omsorg om personer med demenssjukdom som grundar sig på nationella riktlinjer och länsgemensamt vårdprogram för vård och omsorg vid demens tas fram där de saknas. Rutiner för samverkan över verksamhets- och huvudmannagränser tas fram där de saknas för att säkerställa vårdkedjan genom hela sjukdomsförloppet. Samtliga vård- och omsorgsenheter i kommuner och landsting oavsett driftsform påbörjar registrering i Senior Alert. Minska antalet personer med demenssjukdom som får antipsykosläkemedel i särskilt boende. Samtliga kommuner inför standardiserat arbetssätt vid BPSD problematik och påbörjat registrering i BPSD-registret. Det standardiserade arbetssättet omfattar alla verksamheter som ger vård och omsorg till personer med demenssjukdom. Alla vårdcentraler ska ha fungerande minnesteam som erbjuder tidig upptäckt, utredning, adekvat behandling och uppföljning, samt arbeta systematiskt för att göra utredningar/uppföljningar med kvalitet, arbeta med förbättringsåtgärder för att göra kompletta utredningar för att minska antalet diagnoser demens utan närmare specifikation, minska utredningstiden, samt öka behandling med demensläkemedel. Vid misstanke om att en person har en demenssjukdom initierar kommunen behovet av utredning till primärvården under förutsättning att personen ger sitt medgivande. Kommunen ansvarar för sin del av uppföljning av person med demenssjukdom enligt upprättade samverkansrutiner mellan vårdcentraler och kommunen. (Vad som ingår i sociala och medicinska uppföljningen framgår i länsgemensamma vårdprogrammet) Alla vårdcentraler och minnesmottagningar ska ha fastställda riktlinjer/rutiner för att följa upp brukare som får behandling med antipsykosläkemedel enligt länsgemensamma vårdprogrammet. Annika Sjöberg Utvecklingsledare FoU i Sörmland 2

4 Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka-uppföljning av kvalitets indikatorer 2013 Det Länsgemsammaprogrammet för vård och omsorg om demenssjuka antogs av Länsstyrgruppen för närvård Programmet har ett antal kvalitetsindikatorer som årligen ska följas upp. Indikatorerna grundar sig på nationella riktlinjer. Antalet personer i Sörmland med demenssjukdom uppskattades 2012 till personer och 700 personer beräknas insjukna varje år. I en ordinär grupp 65-åringar har 1 % någon form av demenssjukdom, bland 80-åringar 20 % och bland 90-åringar 50 %. Alzheimers sjukdom utgör ca 60 % av fallen. Kommun Skattat antal personer med demenssjukdom (prevalens) Skattat antal nyinsjukna på ett år (incidens) Eskilstuna Flen Katrineholm Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Gnesta Sörmland Skattat antal personer med demenssjukdom beräknat på kommunernas åldersfördelning dec. 2012(SCB) Enligt riksdagsbeslut 1997 avseende prioriteringar inom hälso- och sjukvården ingår vården av demenssjuka i den högst prioriterade gruppen. Demens är en svår kronisk sjukdom som leder till nedsatt autonomi och förkortad livslängd. Därav följer att personer med kognitiv nedsättning och demenssjukdom har rätt till utredning, behandling, vård och omsorg av hög kvalitet och på lika villkor. Syftet med uppföljning av valda kvalitetsindikatorer är att synliggöra kvaliteten inom olika områden och att dessa ska kunna användas i verksamheternas egna förbättringsarbeten. Olika beslutsfattare ska också kunna fatta välgrundade beslut om prioriteringar. 3

5 Redovisning av kvalitetsindikatorer 2013 Uppgifterna är i huvudsak inrapporterade av representanterna i Sörmland länsgemensamma demensnätverk och avser aktuella data vecka 50. Vårdcentralerna Achima Care och Fristaden i Eskilstuna har inte skickat in några uppgifter. Länsgemensam indikator; Lokala planer/rutiner för vård och omsorg om personer med demenssjukdom Verksamhetsspecifika rutiner ska utformas för vård och omsorg om personer med demenssjukdom i alla verksamheter inom kommuner och landstinget som kommer i kontakt med målgruppen. Rutinerna ska grunda sig på de nationella riktlinjerna och det länsgemensamma programmet. I de verksamhetsspecifika rutinerna ska en beskrivning ingå hur vårdkedjan säkerställs över verksamhets- och huvudmannaskapsgränserna för personer med demenssjukdom. Rutin för samverkan ska upprättas i samarbete med berörda vårdgrannar. Indikatorn besvaras av både kommun och landstinget oavsett driftsform. Lokala planer Antalet vårdcentraler, minnesmottagningar och kommuner som har lokala planer som utformats efter nationella riktlinjer och det länsgemensamma programmet har ökat under året från 16 stycken 2012 till 29 stycken under Planer som är reviderade Planer som inte är reviderade Saknar Planer Skiftinge VC Åsidan VC Smeden VC Torshälla VC City VC Torshälla stads förvaltning Familjedoktorerna Strängnäs Fröslunda VC Trosa kommun Mariefred VC Tunafors VC Strängnäs VC Kyrkbackens VC Centrum Flen Gnesta kommun Flens VC Katrineholms kommun Malmköpings VC Lindens VC Nävertorps VC Vår vårdcentral Vingåker VC Gnesta VC Bagargatans VC Ekensbergs VC Stadsfjärdens VC Oxelösunds VC Trosa VC Minnesmot. Eskilstuna, Minnesmot. Katrineholm Minnesmot. Nyköping Vuxenförvaltningen Eskilstuna Nyköpings kommun Flens kommun Strängnäs kommun Vingåkers kommun Oxelösunds kommun 3

6 Lokala planer och rutiner för samverkan i Landstinget Sörmland (landstingets svar): Lokala planer och rutiner för samverkan i Södermanlands kommuner (kommunernas svar): 100% 100% 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 20% 0% Lokala planer 2012 Rutiner för samverkan % Lokala planer 2012 Rutiner för samverkan 2012 Rutiner för samverkan mellan vårdgrannar Strängnäs kommun Vuxenförvaltningen Eskilstuna Torshälla stads förvaltning Flens kommun Katrineholms kommun Reviderade rutiner finns Strängnäs kommun Familjedoktorerna Strängnäs, Mariefreds VC, Strängnäs VC Skiftinge VC, Minnesmottagningen Eskilstuna Torshälla VC Flens kommun Flens VC, Centrum Flen VC Linden, Nävertorp, Rutiner finns men inte reviderade Kyrkbackens VC Vuxenförvaltningen City VC, Fröslunda, Tunafors, Malmköpings VC Vingåkers kommun Vingåkers kommun Vingåkers VC Gnesta kommun Gnesta kommun Gnesta VC Nyköpings kommun Trosa kommun Oxelösunds kommun Nyköpings kommun Ekensbergs VC, Stadsfjärdens VC, Bagargatans VC Trosa Kommun Trosa VC Oxelösunds kommun Oxelösunds VC Katrineholms kommun Minnesmott. Kullbergska VC Åsidan Rutiner saknas helt Smedens VC Torshälla stads förvaltning Vår vårdcentral I flera av kommunerna skiljer sig uppfattningarna mellan kommunen och vårdcentraler sig om det finns aktuella samverkansrutiner eller inte. 5

7 Indikator Senior Alert Riktlinjer och rutiner ska finnas som beskriver hur man identifierar och följer upp personer med demenssjukdom med risk för fall, undernäring eller trycksår samt registrering och uppföljning av detta i Senior Alert. Målet 2013 var att samtliga vård och omsorgsverksamheter i kommuner och landsting oavsett driftsform skulle påbörja registrering. Samtliga kommuner har riktlinjer och rutiner samt gör uppföljning av detta i Senior Alert. Vårdcentralerna Vingåker, Bagargatan, Familjedoktorerna Strängnäs, Kyrkbacken, Centrum Flen, Vår vårdcentral, Ekensberg, Oxelösund (ej trycksår), Trosa har riktlinjer och rutiner samt registrerar i registret. Vårdcentralerna Malmköping och Linden har rutiner för riskbedömningar men gör inga registreringar. Vårdcentralen Smeden har rutiner för fall, Vårdcentralen Linden har rutiner för undernäring. Vårdcentralen Flen har rutiner för fall och undernäring men gör inga registreringar. Malmköpings vårdcentral har rutiner för alla tre områdena. Vårdcentralerna City, Fröslunda, Skiftinge, Smeden, Torshälla, Tunafors, Mariefred, Strängnäs, Gnesta, Nävertorp, Stadsfjärden, Åsidan saknar rutiner för riskbedömningar och gör inga registrerar. Minnesmottagningarna uppger att för deras patienter är inte dessa riktlinjer och rutiner relevanta. Men riskbedömningar görs, framförallt när det gäller undernäring och fallrisk. När så är aktuellt kopplas kommunen och andra aktörer som behövs in. Indikatorer som vänder sig till kommunal verksamhet De siffror som redovisas kan i verkligheten vara något högre än vad som rapporterats in. De som ansvarat för att samla in data i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna har uppgett att alla verksamheter inta har lämnat in uppgifter. Indikator Antal personer med demenssjukdom i kommunal verksamhet Årlig statistik ska sammanställas med antal personer med demenssjukdom, inom hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet och särskilt boende. För särskilt boende ska särredovisning göras av hur många som bor i specifikt demensboende. Personer med demenssjukdom som bor i eget ordinärt boende kan samtidigt ha insatser i form av hemtjänst, hemsjukvård och dagverksamhet. Samma person kan därför vara redovisad i alla tre formerna av verksamhet. Verksamheterna är en förutsättning för att brukaren ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Länet har totalt 18 dagverksamheter som tar emot 231 gäster varje vecka, en ökning mot förra året med närmare 40 %, trots att antalet verksamheter inte har ökat. Dagverksamhet är kostnadseffektiv. Enligt vetenskapliga underlaget till nationella riktlinjerna motsvarar kostnaderna för en dag på dagverksamhet ungefär tre timmar hemtjänst. 6

8 Med ett meningsfullt innehåll i verksamheten och anpassade aktiviter kan funktionsförmågor bevaras längre, anhöriga får också avlösning. Enligt inrapporterade uppgifter bor 1376 personer med demenssjukdom i Särskilt boende (1514 personer 2012), varav 792 personer bor i specifikt anpassat boende för personer med demenssjukdom (815personer 2012); 14 % i demensboende saknar diagnos.. Indikator Antal verksamheter som ger vård och omsorg till personer med demens Oxelösund, Trosa, Vingåker, Nyköping och Eskilstuna har särskilda team som kan ge riktat stöd till personer med demenssjukdom. Personalen som arbetar i teamen har valt detta av intresse och fått utbildning. 7

9 BPSD registret och SveDem Samtliga kommuner utom Oxelösund har börjat arbeta strukturerat med BPSD problematik och har anslutit sig till registret. Demenshemtjänsten i Trosa, Vingåker och Nyköping samt hemtjänsten i Torshälla gör skattningar och registrerar i BPSD registret. Av länets 18 dagverksamheter har samtliga verksamheter i Eskilstuna, Torshälla, Katrineholm, Gnesta och Trosa anslutit sig till registret, totalt 11 verksamheter. I Strängnäs görs skattningar i hemtjänst och dagverksamhet av resurs- och specialistteamet som är anslutna. Från 2012 september 2013 hade 311 personer fått utbildning till administratörer av BPSDregistret, i utbildningen ingår demenssjukdomar BPSD problematik och omvårdgärder. Under 2013 har införandet av den standardiserade arbetsmetoden vid Beteendemässiga och psykiska symtom varit en framgång med 59 anslutna enheter som gjort 906 skattningar av BPSD problematik och utformning av omvårdnadsåtgärder i registret. Då tillkommer skattningar som inte har kunnat registreras p.g.a. att brukaren inte kan ge sitt samtycke. Skattningar görs då på papper och antalet skattningar kan rapporteras/enhet in till registret. Nyköping är den ända kommunen som rapporterat in på detta sätt (40st). Katrineholms och Trosa kommuner är anslutna till SveDem, enbart Trosa har påbörjat registreringen. Indikator Antal personer med demenssjukdom i särskilt boende som får antipsykosmedel Läkemedlen ska användas i så liten utsträckning som möjligt, och först när omvårdnadsåtgärder inte är tillräckliga. Ofta är indikationen beteendesymtom av olika slag, där de i många fall har bristande effekt. Antipsykosmedel ger ofta biverkningar. De bör därför bara användas vid psykotiska tillstånd och/eller aggressivitet, som orsakar lidande för personen eller potentiell fara för denne eller andra. 8

10 Av 1376 personer med demenssjukdom i särskilt boende får drygt var 6:e person, 18 % någon form av antipsykosmedel, jämfört med 13 % I diagrammet redovisas antalet personer med antipsykosläkemedel fördelat på ålder och kön med en jämförelse med Det finns många tänkbara förklaringar. Personer med demens bor längre hemma och antas vara sämre än tidigare vid inflyttning till boende. Antalet som bor i specifikt anpassat demensboende har minskat kraftigt och fler bor på vanligt äldreboende. Antalet äldre kvinnor som bor på särskilt boende är fler än männen i motsvarande åldersgrupp. Kvinnorna som får antipsykosmedel är anmärkningsvärt så många fler, något som inte enbart kan förklaras av att antalet kvinnor i särskilt boende är fler. Indikatorer som vänder sig till vårdcentraler och minnesmottagningar Vårdcentralerna Achima Care och Fristaden i Eskilstuna har inte lämnat in några uppgifter. Indikator Antal verksamheter som registrerar i SveDem Vårdcentralerna ska erbjuda tidig upptäckt, utredning och diagnostisering för adekvat medicinsk behandling och fortsatta stödinsatser. Specialistkliniken ansvarar för komplicerade utredningar eller när primärvården inte kunnat fastställa diagnos. Genom registrering i det nationella kvalitetsregistret SveDem kvalitetssäkras utredningen och en möjlighet till uppföljning och jämförelse skapas. Samtliga vårdcentraler är nu anslutna till registret. Länets vårdcentraler registrerade 420 nya patienter som genomgått en basal utredning mot och SveDem anger målvärdet från utredningens start tills den ska vara klar till 30 dagar. I Sörmland är utredningstiden i genomsnitt densamma som förra året, 60 dagar (rikssnittet är 51). Diagnosen UNS, det vill säga demens utan närmare specifikation har minskat något. Diagnosen kan i vissa fall vara motiverad, i dessa fall framgår inte vilken sjukdom som orsakar demenssymtomen, något som är en förutsättning för att kunna erbjuda patienten bästa möjliga vård och behandling. 9

11 Registrerade diagnoser i SveDem Södermanlands län Minnesmottagningar Primärvård Diagnos Antal Andel % Antal Andel % Antal Andel % Antal Andel % Demens vid Alzheimers sjukdom, tidig debut Demens vid Alzheimers sjukdom, sen debut Mix demens vid Alzheimers sjukdom- Vaskulär demens Vaskulär demens (inkl. Subkortikal vaskulär demens) Lewy body demens Frontotemporal demens Parkinsons sjukdom med demens Demens UNS Övrig (demensdiagnos förutom ovanstående) Indikator Antal personer som behandlas med demensläkemedel I nationella riktlinjerna för Vård och omsorg vid demenssjukdom anges att patienter med Alzheimers sjukdom bör få behandling med demensläkemedel. SveDems mål för behandling är 80 %, andelen i % var %, en liten marginell ökning har skett Målet för behandling beräknas på skattat antal personer med mild måttlig Alzheimers sjukdom, av dessa beräknas 20 % inte vara aktuella för behandling och är därför borträknade. Nationell statistik som inkluderar personer som inte finns i SveDem och som får behandling finns i dagsläget inte tillgängligt. Förra årets statistik från Nationella Läkemedelsregistret visade på att det totala antalet personer som fick demens läkemedel i länet låg på 46,2%. Motsvarande statistik för 2013 är ännu inte tillgängligt. 10

12 Nedanstående tabell visar antalet personer med Alzheimers (AD) sjukdom som registrerats i SveDem och som får behandling: Vårdcentral Antal med AD Andel beh Antal med AD Andel beh ( ) (%) ( ) (%) Eskilstuna Tunafors VC 7 85,70% 9 88,90% Malmköpings VC 3 33,30% % Nyköping Bagaregatan VC 0 0 % % Nyköping Ekensbergs VC 5 40 % 5 20 % Nyköping Statsfjärdens VC % 5 80 % Nyköping Åtsidans VC 2 0 % 3 66,70% Eskilstuna Skiftinge VC 6 33,30% 6 66,7 Trosa VC % % Flen Vårdcentralen 0 0 % 2 0 % Oxelösunds VC 5 60 % 7 14,30% Katrineholm VC Linden 0 0 % 0 0 Strängnäs VC Strängnäs 4 75 % % Flen VC Centrum 5 80 % % Katrineholm Nävertorps VC 4 25 % 4 25 % Eskilstuna City VC % 4 50 % Mariefreds VC % % Eskilstuna Fröslunda VC % % Eskilstuna Smeden VC 1 0 % 0 0 % Vingåkers VC 4 50 % 4 50 % Gnesta VC 2 0 % 0 0 % Strängnäs Familjedoktorn % 0 0 % Torshälla VC 2 50 % 3 66,70% Eskilstuna VC Fristaden 2 50 % % Katrineholm Vår Vårdcentral % % Strängnäs, Kyrkbackens Vårdcentral 0 0 % % Eskilstuna, Achima Care Eskilstuna VC 0 0 % 0 0 % 11

13 Indikator Riktlinjer och rutiner för uppföljning av behandling med antipsykosmedel Fastställda riktlinjer och rutiner för genomförande av läkemedelsgenomgång med fokus på uppföljning av behandling med antipsykosmedel hos personer med demenssjukdom Behandling med såväl neuroleptika som sederande läkemedel förutsätter kort behandlingstid och utvärdering av effekt efter högst två veckor samt att man regelbundet tar ställning till utsättning eller dosminskning. Har rutiner Saknar rutiner Vet inte om rutiner finns Tunafors VC Eskilstuna City VC Eskilstuna Linden VC Katrineholm Stadsfjärden VC Nyköping Fröslunda VC Eskilstuna Malmköping VC Nävertorp VC Katrineholm Skiftinge VC Eskilstuna Oxelösund VC Kyrkbacken VC Strängnäs Fristaden VC Eskilstuna Centrum Flen VC Torshälla VC Bagargatan VC Nyköping Minnesmot. Nyköping Vår VC Katrineholm Minnesmot. Katrineholm Smeden VC Minnesmot. Eskilstuna Mariefred VC Familjedoktorerna Strängnäs Gnesta VC Strängnäs VC Trosa VC Flens VC Vingåker VC Ekensberg VC Åsidan VC 12

www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013

www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013 www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013 Dagens innehåll www.fou.sormland.se Redovisning av kvalitetsuppföljning (Annika) Förbättringsarbete Hur kan vi arbeta med våra resultat

Läs mer

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Karlsson Administrativa enheten +46155245000 2016-05-19 NSV16-0025-2 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

ASÄ 2014-08-15 rapport Bättre liv

ASÄ 2014-08-15 rapport Bättre liv VOHJS mål 2014 God vård i livets slutskede Mått 2014 registreras 70 % eller fler av dödsfallen bland befolkningen i Svenska palliativregistret. I genomsnitt 10 % förbättring har uppnåtts på de tre indikatorerna,

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Aldre i Sormland. Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2013

Aldre i Sormland. Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2013 Aldre i Sormland Kvalitetsuppföljning av vården av äldre i Sörmland 2013 Innehåll Förord...3 Demografi och hälsoutveckling...4 Befolkningsprognos 65 år och äldre 2012-2025... 4 Hälsofrämjande arbete...4

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-29 Patientsäkerhetsberättelse för ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Avseende verksamhetsåret 2015 Bakgrund Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla.

Läs mer

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013 14223 Sammanställning av borgs läns resultat i Öppna jämförelser 213 Vård och omsorg om äldre 213 Underlaget till sammanställningen är hämtat från Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och

Läs mer

Minnes anteckningar från BPSD resan.

Minnes anteckningar från BPSD resan. 2015-12-07 Minnes anteckningar från BPSD resan. Mellerud 2015-10-07 Kl. 8.30-11.30 Till mötet hade 30 deltagare kommit och av dessa fanns följande professioner representerade: Vård- och omsorgschef, MAS

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom!

Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom! Ann-Katrin Edlund, leg ssk, landskoordinator SveDem Eva Granvik, leg ssk, landskoordinator BPSD-registret Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom! Ordet kvalitetsregister

Läs mer

SveDem Svenska Demensregistret

SveDem Svenska Demensregistret SveDem Svenska Demensregistret Christina Carlsson & Trine Johansson Regionala koordinatorer Västra Götaland SveDem Svenskt nationellt kvalitetsregister avseende demenssjukdomar Initierades via forskningsnätverket

Läs mer

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Äldre och läkemedel Slutrapport Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Sammanfattning Under 2013 har projektet Äldre och läkemedel pågått och FoUrum har haft en projektledare avsatt för området på 25 %. Projektet

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 stöd för styrning och ledning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

SveDem Svenska Demensregistret

SveDem Svenska Demensregistret SveDem Svenska Demensregistret Karin Westling Administratör Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 2015-03-17 Syfte Syfte och Mål att förbättra kvaliteten av demensvården i Sverige genom att samla in

Läs mer

AVÄ rapport Bättre liv

AVÄ rapport Bättre liv VOHJS mål 2014 God vård i livets slutskede Mått 2014 registreras 70 % eller fler av dödsfallen bland befolkningen i Svenska palliativregistret. I genomsnitt 10 % förbättring har uppnåtts på de tre indikatorerna,

Läs mer

Indikatorer. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 Bilaga 3

Indikatorer. Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 Bilaga 3 Indikatorer Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 Bilaga 3 Innehållsförteckning Indikatorer som är uppföljningsbara med dagens datakällor... 3 Indikator 1: Behandling med demensläkemedel...

Läs mer

Vikten av att få en demensdiagnos och att leva med kognitiv svikt. Sonja Modin Allmänläkare - SFAM

Vikten av att få en demensdiagnos och att leva med kognitiv svikt. Sonja Modin Allmänläkare - SFAM Vikten av att få en demensdiagnos och att leva med kognitiv svikt Sonja Modin Allmänläkare - SFAM Samverkan vid demens För att sätta diagnos Kring hälsoproblem och sjukdomar Kring demenssjukdomen Uppföljning

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till närstående. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, LB/WJ

Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till närstående. Hälso- och sjukvårdsavdelningen, LB/WJ Nationella riktlinjer för vård och omsorg om personer med demenssjukdom och stöd till närstående. Prioritering Skala från 1 10 1 är viktigt och bör genomföras 10 är minst viktigt Kvalitetsindikatorer 7

Läs mer

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507 Datum 130507 Hälsosam uppväxt Alla barn och unga i Norrbottens län ska ha ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i sin grupp/klass som de tillhör Psykiatrisatsning

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling 2013-2014 i Uppsala län Vård-och omsorgsförvaltningen i Enköpings kommun. Foto: IBL Bildbyrå. Formgivning: Ida Ingemarsson Sedan 2010 har

Läs mer

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films.

Datum. En handlingsplan är en grundförutsättning för att få ta del av de olika prestationsbundna statliga bidrag som films. Socialnämnden HÄBO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum KOMMUN 2012-09-04 SN 86 SN 2012/44 Handlingsplan - Bättre liv för sjuka äldre Sammanfattning En arbetsgrupp med representanter från Uppsala läns landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Datum 2015-02-05 1 (8) Vår handläggare Helena Dahlstedt 0151-192 36 helena.dahlstedt@vingaker.se Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Inledning Den

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2012 2013-03-01 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Mall Sveriges kommuner och landsting (SKL). 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS Bilaga: 1. Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-026 14 Handlingsplan för bättre liv för sjuka äldre, fastställelse av Gemensamma

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-22 Helene Sandqvist Benjaminsson Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

God vård för äldre i Sörmland 2015

God vård för äldre i Sörmland 2015 God vård för äldre i Sörmland 2015 Uppföljning av målen Anita Segring, utvecklingsledare 1 Uppföljning av målen God vård för äldre i Sörmland 2015 Innehåll God läkemedelsbehandling... 2 Eskilstuna... 2

Läs mer

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12

ABCD. Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport. Värmdö kommun. 2011-12-09 Antal sidor:12 Förstudie av den kommunala demensvården Revisionsrapport Antal sidor:12 Värmdö Kommun Innehåll 1. Sammanfattning. 2 2. Bakgrund 3 3. Syfte 4 4. Revisionskriterier 4 5. Ansvarig nämnd/styrelse 4 6. Genomförande/metod

Läs mer

Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012

Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012 Örebro läns mål för ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka äldre 2012 I Örebro län har projektgruppen uppdraget för införandet av kvalitetsregistren Senior alert, Svenska palliativregistret,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 2014 Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

Formulär. SveDem Svenska Demensregistret

Formulär. SveDem Svenska Demensregistret Formulär SveDem Svenska Demensregistret Registrets syfte Syftet med registret är att förbättra kvaliteten av demensvården i Sverige genom att samla in data för att kunna följa upp förändringar i patientpopulationer,

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB 1 Patientsäkerhetsberättelse 2016 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2015 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras i vår interna web baserade verksamhetsuppföljning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

Godkännande av en överenskommelse om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

Godkännande av en överenskommelse om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 Protokoll II:3 vid regeringssammanträde 2012-12-13 S2012/8765/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 1 bilaga

Läs mer

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre

Presentationen. Problembild. Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet. Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Regeringens satsning på de mest sjuka äldre Presentationen Innehållet i satsningen Resultat så här långt Primärvårdens roll för äldre Problembild Vi som är äldre och sjuka matchar inte vårdsystemet 1 Äldresamordning

Läs mer

Michael Holmér Överläkare Geriatriska Kliniken. 2015-09-29 Michael Holmér

Michael Holmér Överläkare Geriatriska Kliniken. 2015-09-29 Michael Holmér Michael Holmér Överläkare Geriatriska Kliniken 2015-09-29 Michael Holmér 1 GERONTOLOGI 2015-09-29 Geriatriska kliniken Universitetssjukhuset Michael Holmér 2 2015-09-29 3 Den gamla patienten Det normala

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSPROGRAM KRING PERSONER MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV SVIKT I BROMMA I KORTFORM

LOKALT SAMVERKANSPROGRAM KRING PERSONER MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV SVIKT I BROMMA I KORTFORM LOKALT SAMVERKANSPROGRAM KRING PERSONER MED DEMENSSJUKDOM ELLER KOGNITIV SVIKT I BROMMA I KORTFORM SAMARBETE MELLAN PRIMÄRVÅRDEN, PRIMÄRVÅRDSREHAB, BROMMA STADSDELSFÖRVALTNING, LÄKARE I SÄRSKILT BOENDE

Läs mer

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom

Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Nationell utvärdering vård och omsorg vid demenssjukdom Vera Gustafsson, Socialstyrelsen Lars-Olof Wahlund, Karolinska institutet Per-Olof Sandman, Umeå universitet Nationell utvärdering - syfte Värdera

Läs mer

Det goda livet för. sjuka äldre i Västra Götaland. Lägesrapport 2 2015-02-06. Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Det goda livet för. sjuka äldre i Västra Götaland. Lägesrapport 2 2015-02-06. Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Det goda livet för 2015-02-06 sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport 2 Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Syfte...

Läs mer

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte.

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. Minnesanteckningar från möte med samordnare i länsdelsteamen, projektgrupp och utvecklare Tid: 2 april kl 08.30-11.45 Plats: VKL 1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. 2. Rapport

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 i Skåne

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 i Skåne RAPPORT Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 i Skåne INNEHÅLL Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Stödstruktur för en evidensbaserad praktik i Skåne...6 Utbildning i förbättringskunskap

Läs mer

Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Helene Sandqvist Benjaminsson Projektledare Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland helene.sandqvist.benjaminsson@vgregion.se

Läs mer

Sammanställning av resultat Öppna Jämförelser 2013 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Kommun Kommun

Sammanställning av resultat Öppna Jämförelser 2013 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Kommun Kommun (Sammanhållen vård och omsorg) 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Fallskador Åtgärd vid Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Rehabilitering efter Funktionsförmåga

Läs mer

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre

Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Förbättrad hemsjukvård för primärvårdens mest sjuka äldre Ett projektarbete i två delar på hälsocentralen Ankaret i Örnsköldsvik 2013. Del ett i projektet. Kristina Lundgren, familjeläkare, specialist

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för distriktssköterska på vårdcentral

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för distriktssköterska på vårdcentral Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för distriktssköterska på vårdcentral 1 Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 \)&rdflr Sociadepartementet regeringssammanträde 2012-12-13 OLlI Landsting 1 REGERING SKA N S LI ET Bilaga till protokoll vid Koriniuncr Överenskommelsen handlar om att genom ekonomiska incitament och

Läs mer

Datum 2013-05-20. Äldrenämnden

Datum 2013-05-20. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Carina Kumlin Datum 2013-05-20 Diarienummer ALN-2012-0161.30 Äldrenämnden Bättre liv för sjuka äldre Handlingsplan för regional utveckling

Läs mer

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 2014 års rapport Syftet med öppna jämförelser är att stimulera kommuner och landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Handlingsplan för demensomvårdnad. Oxelösunds kommun. 2014-10-29 Ansvarig: Demenssamordnare Fastställd av Vård- och omsorgsnämnden 2014-11-24

Handlingsplan för demensomvårdnad. Oxelösunds kommun. 2014-10-29 Ansvarig: Demenssamordnare Fastställd av Vård- och omsorgsnämnden 2014-11-24 Handlingsplan för demensomvårdnad Oxelösunds kommun 2014-10-29 Ansvarig: Demenssamordnare Fastställd av Vård- och omsorgsnämnden 2014-11-24 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Syfte och mål sid 3 Värdegrund

Läs mer

BPSDregistret, en framgångssaga. Sigrid Kulneff, Sjuksköterska

BPSDregistret, en framgångssaga. Sigrid Kulneff, Sjuksköterska BPSDregistret, en framgångssaga Sigrid Kulneff, Sjuksköterska Hela Sverige är med! Anslutna enheter: 4750 Anslutna kommuner: 282 Administratörer: 14 000 Inlagda personer: 25 918 Gjorda skattningar: 62

Läs mer

Nyhetsbrev december 2012

Nyhetsbrev december 2012 Nyhetsbrev december 2012 Nu lackar det mot jul och klapparna till landstinget och kommunerna i form av prestationsersättning finns nu för varje huvudman att fakturera SKL. Summan för varje kommun redovisas

Läs mer

Aldrig förr har så många äldre fått del av så mycket sjukvård med så goda resultat som idag.

Aldrig förr har så många äldre fått del av så mycket sjukvård med så goda resultat som idag. Bättre liv för sjuka äldre Maj Rom Aldrig förr har så många äldre fått del av så mycket sjukvård med så goda resultat som idag. Aktuella problem Framtida utmaningar Begränsade resurser Den äldre - olika

Läs mer

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB

A&O ANSVAR OCH OMSORG AB Patientsäkerhetsberättelse 2015 Björkgården A&O Ansvar och Omsorg AB Beskrivning av patientsäkerhetsarbetet under 2014 Avvikelser Samtliga avvikelser registreras och dokumenteras. Samtliga inkomna avvikelser

Läs mer

Handlingsplan Modell Västerbotten

Handlingsplan Modell Västerbotten Stina Saitton Flik 8.15. Leg apotekare, PhD Läkemedelscentrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 Umeå Tel: 090-785 31 95 Fax: 090-12 04 30 E-mail: stina.saitton@vll.se (kommunen bokar LMgenomgång) Handlingsplan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Annika Fjällström MAS Vindelns kommun Antagen av Socialnämnden 2016 03 23 Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av Läkemedel för äldre samgranskning i Sörmland

Uppföljning av Läkemedel för äldre samgranskning i Sörmland Januari 2014 Jukka Törrö PwC Kommunal Sektor Uppföljning av Läkemedel för äldre samgranskning i Sörmland Oxelösunds kommun Bakgrund & revisionsfråga Våren 2012 genomförde PwC på uppdrag av revisorerna

Läs mer

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för hemtjänst

Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun. Lokala samverkansrutiner för hemtjänst Lokal modell för samverkan mellan primärvård, minnesmottagning och kommun Lokala samverkansrutiner för hemtjänst Samverkansrutiner: Sammanhållen vård och omsorg samt anhörigstöd vid demenssjukdom Nationella

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (4) Socialförvaltningen Monica Örmander Medicinskt ansvarig sjuksköterska 2014-07-11 Socialnämnden Redovisning av resultat från kvalitetsregister En satsning och överenskommelse har

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 2016.02.29 Carin Östlund, MAS 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 5 Struktur

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2011

Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2011 Närvård i Sörmland Överförande av hemsjukvården till kommunerna i Sörmland 2011 Rapporten har sammanställts på uppdrag av länsstyrgruppen för närvård i Sörmland. Rapporten avser att beskriva hur hemsjukvården

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10)

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare. År 2015. Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 1 (10) 1 (10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2015 Datum: 2016-02-29 Uppgiftslämnare: Eva-Lena Erngren 2 (10) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre 2010-2014

Bättre liv för sjuka äldre 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre 2010-2014 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt En god demensvård Sammanhållen

Läs mer

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13

Demensriktlinje. Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Socialförvaltningen Vård och Omsorg 2012-02-13 Innehåll 1 Vad är demens? 5 2 Målen för demensverksamheten i Arboga kommun 6 3 Kommunalt stöd 7 4 Uppföljning och utvärdering, ett levande dokument 10 3

Läs mer

Vård och omsorg vid demenssjukdom i Örebro län

Vård och omsorg vid demenssjukdom i Örebro län Rubrik specificerande dokument RIKTLINJER Omfattar område/verksamhet/enhet Hälso- och sjukvård Sidan 1 av 23 Upprättad av (arbetsgrupp alt. namn, befattning) Beslutande organ Gäller från datum Arbetsgrupp

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2015. S:t Annas Demens och äldreboende

Patientsäkerhetsberättelse 2015. S:t Annas Demens och äldreboende Patientsäkerhetsberättelse 2015 S:t Annas Demens och äldreboende Sjuksköterska Flora: Malin Björkman Sjuksköterska Freja: Maria Svalberg Verksamhetschef: Helén Gjödestöl Patientsäkerhetsberättelse 16 02

Läs mer

Ekehöjden - Demens - VoB 2015

Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Page 1 of 12 Ekehöjden - Demens - VoB 2015 Vård- och omsorgsboende: Ekehöjden - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Skärholmen Avtalspart/Nämnd: Attendo Care AB Verksamhetschef/enhetschef: Sonja Hayen

Läs mer

Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre. HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013-2014 Framtagen av Ledningskraft

Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre. HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013-2014 Framtagen av Ledningskraft Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013-2014 Framtagen av Ledningskraft BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE HANDLINGSPLAN FÖR ÖREBRO LÄN 2013 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA

Läs mer

Vårdval Norrbotten, årsrapport 2013

Vårdval Norrbotten, årsrapport 2013 VÅRDVAL 2013 Vårdval Norrbotten, årsrapport 2013 Bakgrund Vårdval Norrbotten infördes 1 januari 2010 och utgångspunkten är att invånarna själva skall ges möjlighet att välja hälsocentral. Alla aktörer

Läs mer

Lokal handlingsplan för demensvård

Lokal handlingsplan för demensvård Lokal handlingsplan för demensvård Ulricehamns kommun och primärvård Innehåll: Bakgrund, mål, syfte, utvärdering Utredning, uppföljning Dagverksamhet Inflyttning till särskilt boende BPSD beteendemässiga

Läs mer

Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen

Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen ÖK målområde Resultat Mått Läns-mått nuläge Länsmål Hur mäter vi? Uppföljning Grundkrav - Bättre liv för sjuka äldre VOHJS13-031, VOHJS 15/13 Bilaga 1 Handlingsplan, sid 1 Samtliga huvudmännen Att samtliga

Läs mer

Utvärdering - Omsorgs- och vårdprogram för personer med demenssjukdom Kalmar län 2015

Utvärdering - Omsorgs- och vårdprogram för personer med demenssjukdom Kalmar län 2015 Utvärdering - Omsorgs- och vårdprogram för personer med demenssjukdom Kalmar län 2015 Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Innehåll

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 för VOHJS nämnden

Verksamhetsberättelse 2014 för VOHJS nämnden Verksamhetsberättelse 2014 för VOHJS nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Nämndens sammansättning 3 Nämnden har haft sex sammanträden under året 4 Utvecklat arbetsformerna med en av sina beredningsgrupper

Läs mer

Demenssjukdomar. Utredning, diagnos och behandling 2011-12-01. Karin Lind

Demenssjukdomar. Utredning, diagnos och behandling 2011-12-01. Karin Lind Demenssjukdomar Utredning, diagnos och behandling 2011-12-01 Karin Lind Minnesmottagningen, Neuropsykiatri Område 2, Sahlgrenska universitetssjukhuset Riskfaktorer för demenssjukdom Hög ålder Kvinnligt

Läs mer

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse

Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 4 Struktur för uppföljning/utvärdering

Läs mer

Nationella kvalitetsregister år 2016 rapport

Nationella kvalitetsregister år 2016 rapport Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (6) Vård-och omsorgsförvaltningen, kvalitetsenheten Elisabeth Fagerström/Linda Svensson 046-35 55 58/35 64 55 elisabeth.fagerstrom@lund.se/linda.svensson@lund.se

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015

Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården. År 2015 Patientsäkerhetsberättelse för Lillsjögården År 2015 2016-02-19 Luis Quiroga Verksamhetschef Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

Äldrerapport för Östergötland 2011

Äldrerapport för Östergötland 2011 Äldrerapport för 2011 En rapport från s kommuner och Landstinget i Dragning, WRETA möte 2012 04 12 (Henning Elvtegen, Landstingets Ledningsstab) Äldrerapport för 2011 Äldreuppdraget: Säkrad Vårdkedja Återhämtning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2012-09-07. www.bpsd.se

2012-09-07. www.bpsd.se www.bpsd.se 1 Det faktum att ett beteende avses störande, speglar mera motpartens eller omgivningens personliga värderingar, än personen som handlar på ett visst sätt. På något sätt är ett så kallat beteende

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning

Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning Läkemedelsgenomgångar på Högdalens äldreboende demensavdelning Hösten 2007 Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning 08-02-07 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 2. BAKGRUND... 4 3. UPPDRAGET...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Torshälla stads förvaltning År 2014

Patientsäkerhetsberättelse Torshälla stads förvaltning År 2014 Torshälla stads nämnd Datum 1 (18) Torshälla stads förvaltning Ledning/administration Thomas Living 016-710 73 45 Karin Engstad 016-710 73 43 Torshälla stads nämnd Patientsäkerhetsberättelse Torshälla

Läs mer

Handlingsplan för jämlik demensvård i Region Skåne 2016 Styrgrupp för framtagandet av planen:

Handlingsplan för jämlik demensvård i Region Skåne 2016 Styrgrupp för framtagandet av planen: Handlingsplan för jämlik demensvård i Region Skåne 2016 Styrgrupp för framtagandet av planen: Karin Träff Nordström, divisionschef, SUS, ordförande Håkan Toresson, FoU-projektledare, Kunskapscentrum för

Läs mer

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg

Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Kvalitets- och Patientsäkerhetsberättelse 2014 Aleris Omsorg Hallens vård och omsorgsboende 15710-5 AL-SE e-blankett Britt Wahlström 2014-02-24 1(8) Förkortningar HSL Hälso- och sjukvårdslagen SOL Socialtjänstlagen

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Slutrapport. Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)

Slutrapport. Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens) Sidan 1 av 18 Projektnamn Implementering av BPSD-registret Dokumentansvarig Projektledare: Hanna Andersson Fastställd av Dokument version 140520 Slutrapport Implementering av BPSD-registret (Beteendemässiga

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Frösunda LSS AB Verksamhetschef/enhetschef: Linda Wetterberg Adress: Viksjöplan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Karlstad 28 april 2015 NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR Nya Perspektiv- äldres hälsa Madelene Johanzon Regional handlingsplan

Läs mer

TEMA PSYKISK OHÄLSA/KONFUSION

TEMA PSYKISK OHÄLSA/KONFUSION Modell för att finna personer med demenssjukdom tidigt och därefter kunna erbjuda relevanta stödåtgärder Varje år är det cirka 24 000 personer som nyinsjuknar i demenssjukdom. Vi kan räkna med att år 2050

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ÅR 2014. Susanne Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska.

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ÅR 2014. Susanne Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska. PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE ÅR 2014 Susanne Nilsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. BAKGRUND 3 1.1 Patientsäkerhetslagen 3 1.2 Kvalitetsledningssystem 3 1.3 Patient lag 4 1.4

Läs mer