Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013"

Transkript

1 14223 Sammanställning av borgs läns resultat i Öppna jämförelser 213 Vård och omsorg om äldre 213 Underlaget till sammanställningen är hämtat från Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län ÖJ (Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting) och Brukarundersökningen - En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 213 Birgitta Fläckman 1

2 Innehåll Sammanfattning Inledning Analys av resultatet lokalt och regionalt Resultat från Öppna jämförelser och brukarundersökningen De äldre och deras hälsotillstånd Upplevelse av ängslan oro eller ångest är vanlig Äldres psykiska hälsa Inflytande och delaktighet Utförande och bemötande Trygghet Boendemiljö Mat och måltidsmiljö i särskilt boende Utevistelse och sociala aktiviteter De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet Tillgänglighet till vård och omsorg Fall, undernäring, trycksår och trycksår Stöd och hjälp efter stroke och rehabilitering efter utskrivning från sjukhus Palliativ vård och omsorg Läkemedel 2

3 Sammanfattning Det är fjärde gången som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Denna rapport är framtagen av FoU Välfärd vid Region borg och är en sammanställning av borgs läns resultat i Öppna Jämförelser Äldre (ÖJ) och Brukarundersökningen. På webbplatsen presenteras också resultat på nationell nivå samt för län, kommuner, stadsdelar och enheter med minst 3 svarande. Utöver detta redovisas resultat direkt till kommunerna för enheter med 7 29 svarande, för verksamheternas egna förbättringsarbeten. För gruppen mest sjuka äldre är sammanhållen vård och omsorg viktig. Några nya indikatorer har tillkommit och några har förändrats. I rapporten Öppna Jämförelser för Äldre 213 presenteras resultat från 37 indikatorer som belyser kvalitet, hälsa och effektivitet utifrån olika perspektiv och områden. Tidigare brukarundersökningar, som Socialstyrelsen har publicerat och som rör äldres uppfattning om vården och omsorgen inom hemtjänst och särskilda boenden, har genomförts åren 28, 21, 211 och 212. Årets rapport är den femte och beskriver äldres uppfattning om vården och omsorgen år 213. Inledning Öppna jämförelser är ett samarbete mellan Socialstyrelsen och SKL som redovisar indikatorbaserade jämförelser kommuner emellan. Öppna jämförelser görs inom flera områden varav Vård och omsorg om äldre är det mest omfattande området inom socialtjänsten. Fokus i årets rapport är sammanhållen vård och omsorg för mest sjuka äldre. Av 37 indikatorer som presenteras avser 17 att belysa olika aspekter av sammanhållen vård och omsorg, ur den äldres perspektiv. Nya indikatorer är Smärtlindring i livets slut. Åtgärder vid nedsatt munhälsa. Användning av antipsykotiska läkemedel. Förändrade indikatorer är Ny åldersgräns på 75 år för läkemedelsindikatorerna. Läkemedel redovisas nu för personer med hemtjänst och särskilt boende Analys av resultatet lokalt och regionalt För att omsätta resultatet i förbättringsarbete lokalt och regionalt för varje indikator, krävs förståelse för vad som kan påverka resultatet. Ofta krävs att mer information och fler uppgifter vägs samman. På socialstyrelsens hemsida finns också mycket information att hämta som hjälp för att bearbeta resultatet. Syftet med denna rapport är att underlätta för kommunerna i borgs län att använda Öppna jämförelser inom området, Vård och omsorg om äldre. 3

4 Resultatet som presenteras i ÖJ är sammansatt av många källor, brukarundersökningen, flera nationella register och kommunernas egna undersökningar. För att ge en bild av hur många som svarat på brukarundersökningen i de olika kommunerna presenteras här en tabell över antal besvarade enkäter, svarsfrekvens i procent samt det totala urvalet i kommunerna för särskilt boende och hemtjänst. Tabell 1. Antal besvarade enkäter i brukarundersökningen, svarsfrekvens i procent samt det totala urvalet i kommunerna för särskilt boende och hemtjänst Antal Svarsfrekvens Totalt Särskilt Antal Svarsfrekvens Totalt Hemtjänst svarat % urval boende svarat % urval Resultat från Öppna jämförelser och brukarundersökningen De äldre som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden har generellt inte så god hälsa, de är i en beroendesituation till vården och omsorgen, och till den personal som utför insatserna. är den kommun som har störst andel äldre med hemtjänst, 11,7% och är den kommun som har störst andel äldre, 6,2% i särskilt boende. Omfattningen av hemtjänst mätt i antal beviljade timmar per brukare och månad är störst i och (25 timmar). 4

5 Andel äldre med hemtjänst Andel äldre i särskilt boende ,1 4,6 8,5 11,7 9,5 7,4 7,4 8,6 7,2 8,8 8,5 9,7 8, ,7 4,4 5,5 5,1 6,2 5,3 5,3 5,6 4, 2,2 2,2 Figur 1 och 2. Andel i procent av befolkningen 65 år och äldre med insatser från hemtjänsten respektive som bor i särskilt boende Indikatorn, är hämtat från tabell 8, bakgrundsindikatorer 2/2 i rapporten Öppna Jämförelser. Omfattning av hemtjänst ,8 51, Figur 3. Beviljade timmar hemtjänst per brukare och månad Indikatorn är hämtat från tabell 8, bakgrundsindikatorer 2/2 i rapporten Öppna Jämförelser Vilka som svarat på frågorna för personer med hemtjänst Den äldre själv När-stående/ anhörig Bekant God man/ förvaltare Personal Annan person Figur 4. Vilka som svarat på frågorna för personer med hemtjänst (andelar i procent). OBS procent i figuren anges för den äldre själv och närstående/anhörig. (F24, F25 Brukarundersökningen) 5

6 Vilka som svarat på frågorna för personer i särskilt boende Den äldre själv När-stående/ anhörig Bekant God man/ förvaltare Figur 5. Vilka som svarat på frågorna för personer i särskilt boende (andelar i procent). OBS procent anges för den äldre själv och närstående/anhörig. (F27, F28 Brukarundersökningen) Närstående/anhörig om samarbetet hemtjänst Närstående/anhörig om samarbetet i särskilt boende Figur 6 och 7. Andel närstående/anhörig i procent som har hjälpt till att svara på frågeformuläret som uppgett att samarbetet fungerat mycket bra eller ganska bra mellan dem och hemtjänsten respektive boendet. (F26/F29 Brukarundersökningen) De äldre och deras hälsotillstånd Ca % av de äldre som har hemtjänst uppger att deras hälsotillstånd är mycket gott eller ganska gott. Av de som bor i särskilt boende är det färre som bedömer att deras hälsotillstånd är mycket gott eller ganska gott, 18-28%. är den kommun där störst andel äldre med hemtjänst, uppger att de har mycket god eller god hälsa, 35%. 6

7 borgs borgs Hälsotillstånd, hemtjänst Hälsotillstånd, särskilt boende Figur 8 och 9. Andel i procent som uppger att de har mycket god eller ganska god hälsa som har hemtjänst respektive bor i särskilt boende. 65 år och äldre Indikatorn, är hämtat från tabell 8, bakgrundsindikatorer 2/2 i rapporten Öppna Jämförelser och fråga F 1 i brukarundersökningen Röra sig inomhus för de som har hemtjänst Jag går själv utan svårigheter Jag har vissa svårig-heter att gå själv Jag har stora svårig-heter att gå själv Jag kan inte alls gå själv Figur 1. Andel i procent som anger att de kan röra sig inomhus för de som har hemtjänst. Indikatorn är hämtad från brukarundersökningen fråga F Röra sig inomhus för de som bor i särskilt boende Jag går själv utan svårig-heter Jag har vissa svårig-heter att gå själv Jag har stora svårig-heter att gå själv Jag kan inte alls gå själv Figur 11. Andel i procent som anger att de kan röra sig inomhus för de som bor i särskilt boende. Indikatorn, är hämtad från brukarundersökningen fråga F 3, Särskilt boende 7

8 borgs borgs Upplevelse av ängslan, oro eller ångest är vanlig Av de som har hemtjänst uppger 3-1% att de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, medan 4-13% av de som bor på särskilt boende uppger detta. Den kommun där störst andel äldre med hemtjänst uppger att de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest är. Ängslan, oro eller ångest, hemtjänst Ängslan, oro eller ångest, säbo Figur 12 och 13. Andel i procent som uppger att de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest som har hemtjänst respektive bor i särskilt boende. 65 år och äldre Indikatorn är hämtat från tabell 8, bakgrundsindikatorer 2/2 i rapporten Öppna Jämförelser. Äldres psykiska hälsa De flesta äldre får sina psykofarmaka förskrivna av primärvården t.ex. sömnmedel och antipsykotiska läkemedel. Psykofarmaka används för att behandla ångest, oro, sömnbesvär och depressioner. är den kommun i länet med högst andel äldre, 1,1 % som behandlas med tre eller fler psykofarmaka samtidigt. Tre eller fler psykofarmaka samtidigt ,4 2,5 4,1 4,9 5,9 7,6 5,5 1,1 6,1 5,9 8,9 7,1 8,3 8, Figur 14. Andel äldre i procent som behandlas med tre eller fler psykofarmaka samtidigt. Indikatorn, är hämtat från tabell 2, område 3 psykisk ohälsa i rapporten Öppna Jämförelser. (Källa: Läkemedelsregistret och registret för socialtjänstinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen) 8

9 Inflytande och delaktighet De äldre behöver ha inflytande och vara delaktiga för att kunna påverka sin egen livssituation och behålla en hög grad av självbestämmande. I uppger störst andel av de äldre med hemtjänst att de har möjlighet att påverka tider, 73 %, att det tas hänsyn till åsikter och önskemål, 97% och att de har möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, 76%. I uppger störst andel, 71% i särskilt boende att de alltid eller oftast har möjlighet att påverka vilka tider de får hjälp och i uppger störst andel, 85 % att det tas hänsyn till åsikter och önskemål. I och uppger störst andel, 83% respektive 82% att handläggarens beslut är anpassat efter deras behov Möjlighet påverka tider, hemtjänst Möjlighet påverka tider, särskilt boende Figur 15 och 16. Andel i procent som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen i hemtjänsten respektive på särskilt boende Indikatorn är hämtat från tabell 5, område 11 inflytande och delaktighet, i rapporten Öppna Jämförelser Hänsyn till åsikter och önskemål, hemtjänst Hänsyn till åsikter och önskemål, särskilt boende Figur 17 och 18. Andel i procent som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål i hemtjänsten respektive på särskilt boende Indikatorn är hämtat från tabell 5, område 11 inflytande och delaktighet, i rapporten Öppna Jämförelser 9

10 Beslut anpassat efter deras behov Ja Delvis Nej Figur 19. Andel i procent som uppger att handläggarens beslut är anpassat efter deras behov (F5 Brukarundersökningen) Fick önskat äldreboende Ja Nej Figur 2. Andel i procent som uppger att de fick plats på det äldreboende de ville bo på (F 4 Brukarundersökningen) Utförande och bemötande Utförande kan handla om många saker som städning, omvårdnad eller personalens bemötande. Personalen skall ha tillräckligt med tid att utföra de planerade insatserna. Alltså säger det också en del om ledning och planering av arbetet. I borgs län uppger 78-94% av de som har hemtjänst att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet och motsvarande andelar på särskilt boende är 6-83%. I uppger de som har hemtjänst till 94 % att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet. 1

11 max max Tillräckligt med tid, hemtjänst Tillräckligt med tid, särskilt boende Figur 21 och 22. Andel i procent som uppger att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet Indikatorn är hämtat från tabell 4, i rapporten Öppna Jämförelser område 1. Mötet mellan den enskilde personen och vård- och omsorgspersonalen är mycket viktigt och handlar om personalens förmåga att kommunicera, tolka den äldres situation och anpassa det stöd personen i fråga har behov av. I borgs län uppger 71-87% av de som har hemtjänst att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt och bland dem som bor i särskilt boende är det 52-66%. I och uppger 87 % av de äldre med hemtjänst att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt Bemötande, hemtjänst Bemötande, särskilt boende Figur 23 och 24. Andel i procent som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt i hemtjänst respektive särskilt boende Indikatorn bemötande hemtjänst respektive i särskilt boende är hämtat från tabell 5, i rapporten Öppna Jämförelser område 12 Bemötande. 11

12 En majoritet upplever bemötande som gott och känner sig trygga men kränkningar förekommer. En högre andel har känt sig kränkta i särskilt boende än i hemtjänst Kränkt av någon personal, hemtjänst Nej Ja, någon gång Ja, flera gånger Figur 25. Andel i procent som känt sig kränkt av någon personal under det senaste året som har hemtjänst. Hämtat från Brukarundersökningen fråga F Kränkt av någon personal i särskilt boende Nej Ja, någon gång Ja, flera gånger Figur 26. Andel som känt sig kränkt av någon personal under det senaste året som bor i särskilt boende. Hämtat från Brukarundersökningen fråga F 15 Trygghet I borgs län uppger 37-61% att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten. Andelen som uppger att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende är 43-64%. I uppger 61% av de äldre med hemtjänst att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänst respektive i särskilt boende 64%. 12

13 max max Trygghet, hemtjänst Trygghet, särskilt boende Figur 27 och 28. Andel i procent som uppger att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten eller i särskilt boende Indikatorn trygghet hemtjänst och särskilt boende är hämtat från tabell 3, i rapporten Öppna Jämförelser område 6. Boendemiljö Andelen som uppger att det är trivsamt i de gemensamma utrymmena på boendet är 58-78% och trivsamt utomhus 51-75%. I uppger 78% att det är trivsamt i de gemensamma utrymmena på boendet och i uppger 75% att det är trivsamt utomhus. Trivsamma gemensamma utrymmen, särskilt boende. Trivsamt utomhus, särskilt boende Figur 29 och 3. Andel i procent som uppger att det är trivsamt i de gemensamma utrymmena på boendet respektive trivsamt utomhus Indikatorn är hämtat från tabell 3, i rapporten Öppna Jämförelser område 7 boendemiljö Mat och måltidsmiljö i särskilt boende Andelen personer på särskilt boende som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra är 71-89% och andelen som uppger att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund på det särskilda boendet är 62-82%. är den kommun som når högst andel nöjda. 13

14 max Maten, särskilt boende Måltidsmiljö, särskilt boende Figur 31 och 32. Andel i procent som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra respektive uppger att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund. Särskilt boende Indikatorn mat och måltidsmiljö särskilt boende är hämtat från tabell 4, i rapporten Öppna Jämförelser område 8 mat och måltidsmiljö särskilt boende. Utevistelse och sociala aktiviteter Alla som bor på särskilt boende har inte bra möjligheter att komma ut. Andelen personer i särskilt boende som uppger att det är mycket eller ganska bra möjligheter att komma utomhus är 48-71% och andelen som är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds är %. och är de kommuner som når högst andel nöjda, 71 % respektive 67 %, gällande möjligheten att komma utomhus och kommun når 72% gällande aktiviteter särskilt boende. Utevistelse och sociala aktiviteter är viktiga men den äldres rörelseförmåga påverkar möjligheterna, då extra stöd och hjälp kan krävas. Möjligheten att komma utomhus, särskilt boende Sociala aktiviteter, särskilt boende , , Figur 33 och 34. Andel äldre i procent i särskilt boende som uppger att det är mycket eller ganska bra möjligheter att komma utomhus och som är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds *Indikatorn är hämtat från tabell 4, i rapporten Öppna Jämförelse, område 9 utevistelse och sociala aktiviteter. 14

15 max De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet Hur den enskilda individen skattar sin egen hälsa, liksom besvär av ängslan, oro eller ångest påverkar den sammantagna uppfattningen om helheten. Mår personen bättre svarar de mer positivt. Vem som svarat kan också ha en viss betydelse alltså om personen har fått hjälp att svara. Andelen som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten är 88-98% och i särskilt boende 79-89%. är den kommun som når högst andel nöjda gällande hemtjänst i sin helhet och gällande särskilt boende. Hemtjänst i sin helhet Särskilt boende i sin helhet Figur 35 och 36. Andel i procent som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten respektive särskilt boende Indikatorn är hämtat från tabell 6, i rapporten Öppna Jämförelser, område 13 de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet. Tillgänglighet till vård och omsorg Antal dagar i snitt från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum i särskilt boende är 5-45 och svar finns endast från, och. Ett genomsnittligt antal hemtjänstpersonal som hjälper den äldre under 14 dagar, personalkontinuitet i hemtjänst, har endast och angett, 26 respektive 17 personer. Indikatorn Kommunens information på hemsidan avser att mäta om det finns tillräckligt med information på webbplatsen och om informationen är lätt att hitta. Den samlade poängen för äldreomsorg anges till mellan 74-96%. är den kommun som får 96% av maxpoängen. 15

16 Kommunens information på hemsidan Figur 37. Informationsindex för kommunens hemsida för äldreomsorg. Andel av maxpoäng. Våren 213 Indikatorn är hämtat från tabell 6, i rapporten Öppna Jämförelser, område 14 behovsbedömning och planering. Närheten och tillgängligheten till sjuksköterska och läkare för de som har hemtjänst respektive bor på särskilda boendena eller att få kontakt med hemtjänsten respektive peronalen på särskilt boende är viktigt för den äldres trygghet. I är andelen med hemtjänst som svarat att det är lätt eller ganska lätt att få tillgång till sjuksköterska och läkare störst, 84% och 74%. För särskilt boende är andelen som svarat lätt eller ganska lätt att få tillgång till sjuksköterska störst i, 91%, respektive läkare högst i med 84 %. Även när det gäller hemtjänst anger störst andel, 98 %, i att det är lätt eller ganska lätt att få kontakt. I särskilt boende har störst andel svarat att det är lätt eller ganska lätt att få kontakt med personalen i och, 9% Tillgång till sjuksköterska, hemtjänst Tillgång till sjuksköterska, särskilt boende Figur 38 och 39. Andel i procent som svarat att det är lätt eller ganska lätt att få tillgång till sjuksköterska hemtjänst respektive i särskilt boende (F 2 Brukarundersökningen) 16

17 Tillgång till läkare, hemtjänst Tillgång till läkare, särskilt boende Figur 4 och 41. Andel i procent som svarat att det är lätt eller ganska lätt att få tillgång till läkare hemtjänst respektive i särskilt boende (F 2 Brukarundersökningen) Kontakt med hemtjänsten Kontakt med personal särskilt boende Figur 42 och 43. Andel i procent som svarat att det är lätt eller ganska lätt att få kontakt med hemtjänsten respektive peronalen i särskilt boende (F 24 Brukarundersökningen) Fall, undernäring och trycksår Att arbeta med att förebygga fall, undernäring, trycksår och munhälsa är en viktig del i en säker vård och omsorg för de äldre. Resultatet från ÖJ presenteras utifrån antal personer med fallskador per 1 invånare i särskilt boende. Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister som vill identifiera personer med risk för fall, undernäring, trycksår och dålig munhälsa genom en riskbedömning. Vidare är syftet att förstå och analysera tänkbara orsaker till risken genom utredningar, planera och genomföra förebyggande åtgärder i samråd och följa upp åtgärderna och resultatet. 17

18 Tabell 2. Andel i särskilt boende som bedömts ha risk för fallskada och där minst en åtgärd mot fallskada, undernäring, trycksår och munhälsa har utförts Fall antal Åtgärd vid risk för fall, % Åtgärd vid risk Förundernäring, % Åtgärd vid risk för trycksår, % Åtgärd vid risk för nedsatt munhälsa, % Stöd och hjälp efter stroke och rehabilitering efter utskrivning från sjukhus Stroke är en av de sjukdomar som kräver stora insatser från både kommunerna och landstingen. Enligt Socialstyrelsens registeranalys av de mest sjuka äldre, är det ca 15% av dem som bor på särskilt boende som drabbats av stroke. Det är också fler kvinnor än män som vårdas för stroke. Enligt Socialstyrelsens registeranalys har de som bor i särskilt boende sämre tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast efter stroke än de som bor i ordinärt boende. är den kommun där högst andel, 67%, tolv månader efter stroke uppgett att deras rehabiliteringsbehov var tillgodosedda och i och har 7-69% av de äldre uppgett att de tolv månader efter insjuknandet i stroke var oberoende av hjälp Rehabilitering efter utskrivning från sjukhus Funktionsförmåga efter stroke Figur 44 och 45. Andel i procent som tolv månader efter stroke uppgett att deras rehabiliteringsbehov var tillgodosedda och andel äldre som tolv månader efter insjuknandet i stroke var oberoende av hjälp. Genomsnitt Indikatorn är hämtat från tabell 1, i rapporten Öppna Jämförelser, område 2 rehabilitering. 18

19 Palliativ vård och omsorg Palliativ vård och omsorg handlar om insatser i livets slutskede. Smärta är ett av de vanligaste symtomen i livets slutskede oavsett diagnos och vården i livets slutskede inkluderar lindring av eventuell smärta, illamående eller andra symtom. För att kunna erbjuda bästa möjliga smärtlindrande behandling måste först en smärtskattning göras. Smärtan skall sedan regelbundet följas upp och insatt behandling följas upp och utvärderas. Att den enskilde är välinformerad om sin situation är en viktig aspekt av stödet och vården i livets slutskede. Ett brytpunktssamtal genomförs mellan ansvarig läkare eller tjänstgörande läkare och patient om att ta ställning till att vården övergår till palliativ vård. Samtalet innefattar också den fortsatta vården utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål. Eftersamtal, är att erbjuda de närstående ett uppföljande samtal efter dödsfallet. De närstående kan få svar på frågor om den sista tiden och personalen kan uppmärksamma om de närstående behöver stöd för sorgearbetet Behovsordination av opioid Figur 46. Andel personer i procent med en vid behovsordination av opioid i injektionsform mot smärta i livets slutskede Indikatorn är hämtad från tabell 2, i rapporten Öppna Jämförelser, område 4 palliativ vård och omsorg Andel avlidna som smärtskattades under sista levnadsveckan Brytpunktsamtal Figur 47 och 48. Andel i procent av avlidna som smärtskattats under den sista levnadsveckan och andel av avlidna som före döden fått informerande samtal om sin situation Indikatorn är hämtat från tabell 2, i rapporten Öppna Jämförelser, område 4 palliativ vård och omsorg. 19

20 Anhöriga har erbjudits eftersamtal Figur 49. Andel procent av avlidna där anhöriga har erbjudits ett eftersamtal Indikatorn är hämtat från tabell 2, i rapporten Öppna Jämförelse, område 4 palliativ vård och omsorg. Läkemedel Att samtidigt behandla med tio eller fler läkemedel, regelbundet eller vid behov, innebär en ökad risk för biverkningar, läkemedelsinteraktioner och bristande följsamhet till ordination. Antipsykotiska läkemedel används ofta i äldreomsorgen för att dämpa beteendesymtom som motorisk oro, rop och vandring, men läkemedlen ger inte alltid önskad effekt. Preparaten har många biverkningar t.ex. passivitet, kognitiva störningar och Parkinsonliknande symtom. De kan även påverka känslolivet negativt och medför en ökad risk för stroke och förtidig död hos äldre med demenssjukdom. Om de ska användas skall behandlingen omprövas ofta, vara i låga doser, kort behandlingstid och effekten och eventuella bieffekter skall utvärderas inom två veckor. är den kommun som har störst andel äldre, 22,7% som behandlas med tio eller fler läkemedel samtidigt. Användning av antipsykotiska läkemedel är i 7,1%, 6,5%, 5,7% och 5,4%. är den kommun som har störst andel, 15,2% äldre som behandlats med minst ett av fyra olämpliga läkemedel alltså läkemedel som bör undvikas. 2

21 ,7 31,5 18,5 Tio eller fler läkemedel 2,8 22,7 2,4 2,1 15,9 19,3 16,7 16,1 13,8 14,7 11, ,1 15,5 Användning av antipsykotiska läkemedel 6,5 4, 3,7 4,2 5,4 5,7 6,5 7,1 5, 3, 2,9 4,8 Figur 5 och 51. Andel i procent som behandlas med tio eller fler läkemedel samtidigt och andel äldre som behandlas med antipsykotiska läkemedel Indikatorn är hämtad från tabell 3, i rapporten Öppna Jämförelser, område 5 läkemedel. Läkemedel som bör undvikas ,7 31,9 13,3 11,4 12,7 1,1 15,2 11,6 12,5 1,4 8,9 12,2 12,6 11,7 Figur 52. Andel i procent som behandlats med minst ett av fyra olämpliga läkemedel Indikatorn är hämtad från tabell 3, i rapporten Öppna Jämförelse, område 5 läkemedel. 21

Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 2013 Arbetsrapport 214:4 Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 213 Birgitta Fläckman Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 213 Birgitta Fläckman Underlaget till sammanställning är hämtat från:

Läs mer

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser Årets rapport om vård och omsorg om äldre innehåller 52 indikatorer som tillsammans ska

Läs mer

Sammanställning av resultat Öppna Jämförelser 2013 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Kommun Kommun

Sammanställning av resultat Öppna Jämförelser 2013 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Kommun Kommun (Sammanhållen vård och omsorg) 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Fallskador Åtgärd vid Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Rehabilitering efter Funktionsförmåga

Läs mer

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 2014 års rapport Syftet med öppna jämförelser är att stimulera kommuner och landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre

Analys av Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre RAPPORT februari 2015 Analys av Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre Sammanfattning 2014 är åttonde gången som öppna jämförelser skett inom äldreområdet och det femte året som SKL och socialstyrelsen

Läs mer

Hemtjänst 2013 Antal svarande = 132 Andel svarande = 63%

Hemtjänst 2013 Antal svarande = 132 Andel svarande = 63% Hemtjänst svarande = 132 Andel svarande = 63% Trygghet, Tillräcklig med tid, Möjlighet påverka tider, Hänsyn till åsikter och önskemål, det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från en.. eller oftast

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 vård och omsorg äldre

Öppna jämförelser 2014 vård och omsorg äldre Öppna jämförelser 2014 vård och omsorg äldre Fokus sammanhållen vård och omsorg i Sörmland Inledning I denna presentation finns delar av resultatet från öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2014.

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre

Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser 213:1 Vård och omsorg om äldre Rapporten sammanställd av; Kristina Nordmark, Åsa Bygdeson och David Johansson

Läs mer

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 Datum 2013-02-12 Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 Resultat för Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660

Läs mer

Antal % % % % % % Min-max Riket

Antal % % % % % % Min-max Riket (Sammanhållen vård och omsorg) 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Fallskador Åtgärd vid Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Rehabilitering efter Funktionsförmåga

Läs mer

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Rapporten har publicerats av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Merparten av här redovisade resultat bygger på enkätundersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg äldre

Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg äldre www.fou.sormland.se Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg äldre Fokus sammanhållen vård och omsorg i Sörmland Inledning I denna presentation finns delar av resultatet från öppna jämförelser vård och omsorg

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Vad tycker äldre om äldreomsorgen Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2014-

www.ljungby.se Rapport Vad tycker äldre om äldreomsorgen Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2014- www.ljungby.se Rapport Vad tycker äldre om äldreomsorgen Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2014- Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012 NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 213-1-29 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) år 212 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut 212 års rapport Vård och omsorg om äldre

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Vad tycker du om ditt äldreboende? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om ditt äldreboende? Alla äldre har rätt till äldreboende med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla äldreboenden genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna

Läs mer

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om äldre ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2010 Vård och omsorg om äldre ji Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2010 Vård och omsorg om äldre Öppna jämförelser 2010 Vård och omsorg om äldre kan beställas eller laddas ner från Sveriges

Läs mer

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Närvård i Sörmland Bilaga 4 Kommuner Landsting i samverkan Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Länsstyrgruppen för Närvård i Sörmland Missiv till Programmets uppföljning av kvalitetsindikatorer

Läs mer

Brukarundersökning Äldreboende 2015. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Brukarundersökning Äldreboende 2015. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Brukarundersökning Äldreboende 2015 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Socialstyrelsens Brukarundersökning 2015 Äldreboende Vad tycker du om äldreomsorgen? Mail: kommun@ostragoinge.se

Läs mer

Vård- och omsorg om äldre-

Vård- och omsorg om äldre- Datum: 2014-05-20 Handläggare: Elisabeth Jonsson Beredning Social välfärd och hälsa Vård- och omsorg om äldre- Sammanställning av Boråsregionens resultat i Öppna jämförelser 2013 Sammanställning baseras

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013. BILAGA 2 Beskrivning av indikatorerna

Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013. BILAGA 2 Beskrivning av indikatorerna Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 BILAGA 2 Beskrivning av indikatorerna 1 Nya indikatorer Smärtlindring i livets slut Åtgärder vid nedsatt munhälsa Andel 80 år och äldre (bakgrundsindikator)

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Åre Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Åre Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Åre Särskilt boende Klicka på ikonen för att lägga till en bild Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Skövde Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Oxelösund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Oxelösund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Oxelösund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Öppna jämförelser 2012

Öppna jämförelser 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-01-21 ON 2013/0026 53515 Omsorgsnämnden Öppna jämförelser 2012 Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna undersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Norrtälje

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Norrtälje Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Norrtälje Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Syftet med undersökningen är att: kartlägga de äldres uppfattning om sin vård

Läs mer

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning

Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni. Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Nationell utvärdering 2013 vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016 Kommunresultat för Nybro

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016 Kommunresultat för Nybro Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016 Kommunresultat för Nybro Syftet med presentationen Er kommun har fått den här presentationen som ett komplement till 2016 års Öppna jämförelser Vård och

Läs mer

Bakgrund. Metod. Andelen personer som är 85 år eller äldre (här benämnda som äldre äldre) är 2,6 % i Sverige,

Bakgrund. Metod. Andelen personer som är 85 år eller äldre (här benämnda som äldre äldre) är 2,6 % i Sverige, 2015-04-10 Bakgrund Att bli äldre behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet. Möjligheten att påverka äldres hälsa är större än vad man tidigare trott och hälsofrämjande och förebyggande insatser

Läs mer

Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2014 Reviderad maj 2015

Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2014 Reviderad maj 2015 Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2014 Reviderad maj 2015 1 Förändringar av indikatorer från föregående rapport... 4 Datakällor... 5 Indikatorer - ordinärt boende...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2015-01-07 Vår referens Emil Svensson Utvecklingssekreterare emil.svensson@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFS-2015-21 Sammanfattning

Läs mer

Vård och omsorg om äldre i Dalarna 2013

Vård och omsorg om äldre i Dalarna 2013 1 Rapport Öppna Jämförelser (ÖJ) Vård och omsorg om äldre i Dalarna 213 Rapport Öppna Jämförelser (ÖJ) Vård och omsorg om äldre Rapporten sammanställd av: Lena Olai, äldrestrateg Region Dalarna, enheten

Läs mer

Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna

Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna 1 Innehåll KONTINUITET OCH TID... 4 Personalkontinuitet inom hemtjänst... 4 Bedömning av hemtjänstpersonalens

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg äldre

Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg äldre Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg äldre Fokus särskilt boende i Sörmland Inledning I denna presentation finns delar av resultatet från öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2014. Här redovisas

Läs mer

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning 2006-12 13 1 Riktlinje för Dagverksamheter fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter är till för människor med behov av stöd i den dagliga

Läs mer

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507 Datum 130507 Hälsosam uppväxt Alla barn och unga i Norrbottens län ska ha ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i sin grupp/klass som de tillhör Psykiatrisatsning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Vård och omsorg om Äldre 2013

Öppna Jämförelser Länsrapport Vård och omsorg om Äldre 2013 Öppna Jämförelser Länsrapport Vård och omsorg om Äldre 2013 2014-01-18... - 1-1 Inledning... - 2-2 Datainsamling... - 4-2.1 Indikatorsförändringar... - 4-3 Resultat... - 6-3.1 Sammanställning över kommuner

Läs mer

Öppen jämförelse Folkhälsa 2014

Öppen jämförelse Folkhälsa 2014 Öppen jämförelse Folkhälsa 2014 Sammanställning Uddevalla 1 (6) Handläggare Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson Telefon 0522-69 61 48 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Öppen jämförelse Folkhälsa 2014 Öppna

Läs mer

Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Helene Sandqvist Benjaminsson Projektledare Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland helene.sandqvist.benjaminsson@vgregion.se

Läs mer

Öppna jämförelser 2015 vård och omsorg äldre. Fokus sammanhållen vård och omsorg i Sörmland

Öppna jämförelser 2015 vård och omsorg äldre. Fokus sammanhållen vård och omsorg i Sörmland Öppna jämförelser 2015 vård och omsorg äldre Fokus sammanhållen vård och omsorg i Sörmland Inledning Årets rapport vill ge ett aktuellt underlag som kan användas för diskussion, beslutsunderlag och analys

Läs mer

Äldrerapport för Östergötland 2011

Äldrerapport för Östergötland 2011 Äldrerapport för 2011 En rapport från s kommuner och Landstinget i Dragning, WRETA möte 2012 04 12 (Henning Elvtegen, Landstingets Ledningsstab) Äldrerapport för 2011 Äldreuppdraget: Säkrad Vårdkedja Återhämtning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ektorpsgården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ektorpsgården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ektorpsgården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vikten av att få en demensdiagnos och att leva med kognitiv svikt. Sonja Modin Allmänläkare - SFAM

Vikten av att få en demensdiagnos och att leva med kognitiv svikt. Sonja Modin Allmänläkare - SFAM Vikten av att få en demensdiagnos och att leva med kognitiv svikt Sonja Modin Allmänläkare - SFAM Samverkan vid demens För att sätta diagnos Kring hälsoproblem och sjukdomar Kring demenssjukdomen Uppföljning

Läs mer

RAPPORT. ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Vård och omsorg om äldre i Dalarna 2014

RAPPORT. ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Vård och omsorg om äldre i Dalarna 2014 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Vård och omsorg om äldre i Dalarna 214 Regional och lokal sammanställning av ÖJ, som utgör ett underlag inför fortsatta reflektioner, analys- och förbättringsarbeten. Rapporten

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010. stöd för styrning och ledning Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 stöd för styrning och ledning Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

kartläggning av hemsjukvården i Sverige Indikatorer vården och omsorgen om äldre personer Marianne Lidbrink, Äldreenheten, Socialstyrelsen

kartläggning av hemsjukvården i Sverige Indikatorer vården och omsorgen om äldre personer Marianne Lidbrink, Äldreenheten, Socialstyrelsen Hemsjukvård i förändringf kartläggning av hemsjukvården i Sverige Indikatorer vården och omsorgen om äldre personer Marianne Lidbrink, Äldreenheten, Socialstyrelsen Hemsjukvård i förändringf Uppdraget:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

öppna jämförelser 2015 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2015 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2015 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2015 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2015 Vård och

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

omsorg Bygger på indikatorer som tidigare använts Uppgifter från 2010 och 2011 Register eller enkätdata

omsorg Bygger på indikatorer som tidigare använts Uppgifter från 2010 och 2011 Register eller enkätdata Mest sjuka äldres vård v och omsorg Bygger på indikatorer som tidigare använts Uppgifter från 2010 och 2011 Register eller enkätdata De mest sjuka äldre 297 000 personer 65 år och äldre Personer med omfattande

Läs mer

Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting

Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Maria Strömbäck Hans Rinander Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bedagården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bedagården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bedagården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE

Patientsäkerhetsberättelse ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Patientsäkerhetsberättelse 2016-02-29 Patientsäkerhetsberättelse för ÅNGARENS ÄLDREBOENDE Avseende verksamhetsåret 2015 Bakgrund Den 1 januari 2011 började patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL att gälla.

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn

Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn Lokalt Handlingsprogram för Palliativ vård i livets slut i Ulricehamn De flesta människor i Sverige dör den långsamma döden där döendet är ett utdraget förlopp till följd av sjukdom eller ålder. Under

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bellevue Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bellevue Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bellevue Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Revisionsrapport. Landstinget i Värmland. PM Komplettering ang läkemedel för äldre. Christel Eriksson. Februari 2012

Revisionsrapport. Landstinget i Värmland. PM Komplettering ang läkemedel för äldre. Christel Eriksson. Februari 2012 Revisionsrapport PM Komplettering ang läkemedel för äldre Landstinget i Värmland Christel Eriksson Innehåll 1 Bakgrund 1 2 Kompletterande granskning 1 2.1 Läkarmedverkan i särskilt boende 1 2.2 Läkemedelsgenomgångar

Läs mer

Interpellationssvar. Kommunfullmäktiges handlingar 2008-09-18

Interpellationssvar. Kommunfullmäktiges handlingar 2008-09-18 Interpellationssvar Nr 99 Svar på interpellation av Per Carlsson (s) till Karl-Gustav Drotz (kd) om de äldres situation i Borås Stad Kommunfullmäktiges handlingar 2008-09-18 1 (3) Kommunfullmäktige Svar

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Rutin Beslut om vak/ extravak

Rutin Beslut om vak/ extravak Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Beslut om vak/ extravak Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Verksamhetschef ÄO Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterska

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Det goda livet för. sjuka äldre i Västra Götaland. Lägesrapport 2 2015-02-06. Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Det goda livet för. sjuka äldre i Västra Götaland. Lägesrapport 2 2015-02-06. Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Det goda livet för 2015-02-06 sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport 2 Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Syfte...

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Äldre och läkemedel Slutrapport Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Sammanfattning Under 2013 har projektet Äldre och läkemedel pågått och FoUrum har haft en projektledare avsatt för området på 25 %. Projektet

Läs mer

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 13 Sara Davidsson 1 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 6 Syfte... 6 Öppna jämförelser av vård och omsorg...

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

ASÄ 2014-08-15 rapport Bättre liv

ASÄ 2014-08-15 rapport Bättre liv VOHJS mål 2014 God vård i livets slutskede Mått 2014 registreras 70 % eller fler av dödsfallen bland befolkningen i Svenska palliativregistret. I genomsnitt 10 % förbättring har uppnåtts på de tre indikatorerna,

Läs mer

Anhöriga. - aspekter på börda och livskvalitet samt effekter av stöd. Beth Dahlrup, Demenssjuksköterska, Med Dr. beth.dahlrup@malmo.

Anhöriga. - aspekter på börda och livskvalitet samt effekter av stöd. Beth Dahlrup, Demenssjuksköterska, Med Dr. beth.dahlrup@malmo. Anhöriga - aspekter på börda och livskvalitet samt effekter av stöd Beth Dahlrup, Demenssjuksköterska, Med Dr. beth.dahlrup@malmo.se Varför? Allmängiltigt! Var 5:e person >18 år Anhörigas insatser ökar

Läs mer

Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom!

Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom! Ann-Katrin Edlund, leg ssk, landskoordinator SveDem Eva Granvik, leg ssk, landskoordinator BPSD-registret Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med demenssjukdom! Ordet kvalitetsregister

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:28. Äldre 2014. FoU Välfärd, Region Västerbotten

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:28. Äldre 2014. FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser nr 215:28 Äldre 214 FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser Löpnummer 215:28 Äldre Rapporten sammanställd av; Kristina Nordmark, FoU Välfärd,

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? 0849065530 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Institutet för kvalitetsindikatorer denna undersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Dalsjövägen 25 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Dalsjövägen 25 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Dalsjövägen 25 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg Mars 2013 Vårdföretagarnas modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg En rapport från Framtidens vård, skola, omsorg För att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs mer systematiska

Läs mer

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte.

1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. Minnesanteckningar från möte med samordnare i länsdelsteamen, projektgrupp och utvecklare Tid: 2 april kl 08.30-11.45 Plats: VKL 1. Inga kommentarer till anteckningarna från föregående möte. 2. Rapport

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa 7-8 MAJ Psykisk ohälsa Inom ramen för Nya Perspektiv har psykisk ohälsa lyfts fram som en gemensam utmaning för kommunerna och Landstinget i Värmland. Det finns en omfattande dokumentation som visar att

Läs mer

ANNAS OCH LARS HÄLSA

ANNAS OCH LARS HÄLSA ANNAS OCH LARS HÄLSA FÖR EN GOD FÖREBYGGANDE VÅRD I HALLAND Modell Senior alert Fastställd av Strategisk grupp 2012-11-30 HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETE Lars besöker vårdcentralen Vårdcentral -

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund_Mårtenslund (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund_Mårtenslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Lund_Mårtenslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Handlingsplan för. Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina

Handlingsplan för. Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina Handlingsplan för Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina Bild: Ulla-Britt Granberg 2010 Vilhelmina kommun Vilhelmina sjukstuga Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Bakgrund 3. Syfte med handlingsplanen

Läs mer

3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin.

3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande. 3.2 Självmord i befolkningen. 3.3 Undvikbar somatisk slutenvård efter vård inom psykiatrin. 3.1 Självskattat psykiskt välbefinnande Andel i befolkningen, 16 84 år, som med hjälp av frågeinstrumentet GHQ12 har uppskattats ha nedsatt psykiskt välbefinnande Täljare: Antal individer i ett urval av

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Blomstergården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Blomstergården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Blomstergården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen?

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabiliteringsgarantin 2011 vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabilitering som sätter fart på vården mot ont i ryggen och själen Rehabiliteringsgarantin ska ge snabbare och bättre hjälp

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. År 2014. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-30

Patientsäkerhetsberättelse. År 2014. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-30 Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-30 Susanne Håkansson MAS, Bodil Evertsson MAR, Barbro Toutin MAS Lars Liljedahl Verksamhetschef HSL Organisatoriskt ansvar för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 Regionrapport för Jönköpings län

Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 Regionrapport för Jönköpings län Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 Regionrapport för Jönköpings län 2015-01-28 Henrik Ahlgren, FoUrum, Kommunal utveckling 1 Inledning... - 2-2 Datainsamling... - 4-2.1 Datakällor... - 4-2.2

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogsborg (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogsborg (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skogsborg (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Socialförvaltningen Ann-Britt Christensen MAS Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivaren Emmaboda kommun 2011 Den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft 1 januari 2011. Syftet med lagen är att minska

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 i Skåne

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 i Skåne RAPPORT Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013 i Skåne INNEHÅLL Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Stödstruktur för en evidensbaserad praktik i Skåne...6 Utbildning i förbättringskunskap

Läs mer

Nämndens ansvarsområde

Nämndens ansvarsområde 2013-01-04 Diarienr 2012/337-NF-003 Sid. 1 Nämnden för funktionshindrade För att ta vidare steg mot Vision 2026 Staden utan gränser ska nämnden för funktionshindrade aktivt planera för målgruppernas framtida

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram. vid vård i livets slutskede

Lokalt vård- och omsorgsprogram. vid vård i livets slutskede Lokalt vård- och omsorgsprogram vid vård i livets slutskede Förord Det enda vi med säkerhet vet, är att vi alla kommer att dö. Vi vet också att döden är en förutsättning för livet. Att dö har sin tid,

Läs mer

Hantering av läkemedel

Hantering av läkemedel Revisionsrapport Hantering av läkemedel och läkmedelsanvändning av äldre Kalmar kommun Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Stefan Wik Cert. kommunal revisor Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Regler och

Läs mer

Riktlinje för vård i livets slutskede. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS

Riktlinje för vård i livets slutskede. Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för vård i livets slutskede Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Lena Jadefeldt Slattery MAS Godkänd av Monica Holmgren chef Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer