Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 2013"

Transkript

1 Arbetsrapport 214:4 Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 213 Birgitta Fläckman

2

3 Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 213 Birgitta Fläckman Underlaget till sammanställning är hämtat från: Öppna jämförelser 213. Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län ( ÖJ ). Socialstyrelsen (214). och Vad tycker de äldre om äldreomsorgen (Brukarundersökningen)? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 213. Socialstyrelsen (213).

4 Arbetsrapport 214:4 FoU Välfärd Region borg Layout: Gunilla Bloom Lundqvist

5 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 INLEDNING... 5 ANALYS AV RESULTATET LOKALT OCH REGIONALT... 6 Resultat från Öppna jämförelser och brukarundersökningen... 6 DE ÄLDRE OCH DERAS HÄLSOTILLSTÅND... 9 Upplevelse av ängslan, oro eller ångest...1 Äldres psykiska hälsa...1 Inflytande och delaktighet...11 Utförande och bemötande...13 TRYGGHET...15 Boendemiljö...15 Mat och måltidsmiljö i särskilt boende...16 Utevistelse och sociala aktiviteter...16 DE ÄLDRES BEDÖMNING AV OMSORGEN I SIN HELHET...17 Tillgänglighet till vård och omsorg...17 Fall, undernäring och trycksår...19 Stöd och hjälp efter stroke och rehabilitering efter utskrivning från sjukhus...2 Palliativ vård och omsorg...21 Läkemedel...22 REFERENSER...24

6 4 Sammanfattning Det är fjärde gången som Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Denna rapport är framtagen av FoU Välfärd vid Region borg och är en sammanställning av borgs läns resultat i Öppna Jämförelser Äldre (ÖJ) och Brukarundersökningen. På webbplatsen presenteras också resultat på nationell nivå samt för län, kommuner, stadsdelar och enheter med minst 3 svarande. Utöver detta redovisas resultat direkt till kommunerna för enheter med 7 29 svarande, för verksamheternas egna förbättringsarbeten. För gruppen mest sjuka äldre är sammanhållen vård och omsorg viktig. Några nya indikatorer har tillkommit och några har förändrats. I rapporten Öppna Jämförelser för Äldre 213 presenteras resultat från 37 indikatorer som belyser kvalitet, hälsa och effektivitet utifrån olika perspektiv och områden. Tidigare brukarundersökningar, som Socialstyrelsen har publicerat och som rör äldres uppfattning om vården och omsorgen inom hemtjänst och särskilda boenden, har genomförts åren 28, 21, 211 och 212. Årets rapport är den femte och beskriver äldres uppfattning om vården och omsorgen år 213.

7 5 Inledning Öppna jämförelser är ett samarbete mellan Socialstyrelsen och SKL som redovisar indikatorbaserade jämförelser kommuner emellan. Öppna jämförelser görs inom flera områden varav Vård och omsorg om äldre är det mest omfattande området inom socialtjänsten. Fokus i årets rapport är sammanhållen vård och omsorg för mest sjuka äldre. Av 37 indikatorer som presenteras avser 17 att belysa olika aspekter av sammanhållen vård och omsorg, ur den äldres perspektiv. Nya indikatorer är Smärtlindring i livets slut; Åtgärder vid nedsatt munhälsa; Användning av antipsykotiska läkemedel. Förändrade indikatorer är Ny åldersgräns på 75 år för läkemedelsindikatorerna; Läkemedel redovisas nu för personer med hemtjänst och särskilt boende.

8 6 Analys av resultatet lokalt och regionalt För att omsätta resultatet i förbättringsarbete lokalt och regionalt för varje indikator, krävs förståelse för vad som kan påverka resultatet. Ofta krävs att mer information och fler uppgifter vägs samman. På socialstyrelsens hemsida finns också mycket information att hämta som hjälp för att bearbeta resultatet. Syftet med denna rapport är att underlätta för kommunerna i borgs län att använda Öppna jämförelser inom området, Vård och omsorg om äldre. Resultatet som presenteras i ÖJ är sammansatt av många källor, brukarundersökningen, flera nationella register och kommunernas egna undersökningar. För att ge en bild av hur många som svarat på brukarundersökningen i de olika kommunerna presenteras här en tabell över antal besvarade enkäter, svarsfrekvens i procent samt det totala urvalet i kommunerna för särskilt boende och hemtjänst. Tabell 1. Antal besvarade enkäter i brukarundersökningen, svarsfrekvens i procent samt det totala urvalet i kommunerna för särskilt boende och hemtjänst. Hemtjänst Antal svarat Svarsfrekvens % Totalt urval Särskilt boende Antal svarat Svarsfrekvens % Totalt urval Resultat från Öppna jämförelser och brukarundersökningen De äldre som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden har generellt inte så god hälsa, de är i en beroendesituation till vården och omsorgen, och till den personal som utför insatserna. är den kommun som har störst andel äldre med hemtjänst, 11,7% och är den kommun som har störst andel äldre, 6,2% i särskilt boende. Omfattningen av hemtjänst mätt i antal beviljade timmar per brukare och månad är störst i och (25 timmar).

9 7 Andel äldre med hemtjänst Andel äldre i särskilt boende ,1 4,6 8,5 11,7 9,5 7,4 7,4 8,6 8,8 8,5 9,7 8,2 7, ,7 4,4 5,5 2,2 5,1 6,2 5,3 4, 5,3 2,2 5,6 Figur 1-2. Andel i procent av befolkningen 65 år och äldre med insatser från hemtjänsten respektive som bor i särskilt boende (Indikatorn, är hämtat från tabell 8, bakgrundsindikatorer 2/2 i rapporten Öppna Jämförelser). Omfattning av hemtjänst ,8 51, Figur 3. Beviljade timmar hemtjänst per brukare och månad (Indikatorn är hämtat från tabell 8, bakgrundsindikatorer 2/2 i rapporten Öppna Jämförelser). Vilka som svarat på frågorna för personer med hemtjänst Den äldre själv När-stående/ anhörig Bekant God man/ förvaltare Personal Annan person Figur 4. Vilka som svarat på frågorna för personer med hemtjänst (andelar i procent). OBS procent i figuren anges för den äldre själv och närstående/anhörig. (F 24, F 25 Brukarundersökningen).

10 8 Vilka som svarat på frågorna för personer i särskilt boende Den äldre själv När-stående/ anhörig Bekant God man/ förvaltare Figur 5. Vilka som svarat på frågorna för personer i särskilt boende (andelar i procent). OBS procent anges för den äldre själv och närstående/anhörig. (F 27, F 28 Brukarundersökningen) Närstående/anhörig om samarbetet hemtjänst Närstående/anhörig om samarbetet i särskilt boende Figur 6-7. Andel närstående/anhörig i procent som har hjälpt till att svara på frågeformuläret som uppgett att samarbetet fungerat mycket bra eller ganska bra mellan dem och hemtjänsten respektive boendet. (F 26/F 29 Brukarundersökningen).

11 borgs borgs 9 De äldre och deras hälsotillstånd Ca % av de äldre som har hemtjänst uppger att deras hälsotillstånd är mycket gott eller ganska gott. Av de som bor i särskilt boende är det färre som bedömer att deras hälsotillstånd är mycket gott eller ganska gott, 18 28%. är den kommun där störst andel äldre med hemtjänst, uppger att de har mycket god eller god hälsa, 35% Hälsotillstånd, hemtjänst Hälsotillstånd, särskilt boende Figur 8-9. Andel i procent som uppger att de har mycket god eller ganska god hälsa som har hemtjänst respektive bor i särskilt boende. 65 år och äldre (Indikatorn, är hämtat från tabell 8, bakgrundsindikatorer 2/2 i rapporten Öppna Jämförelser och fråga F 1 i brukarundersökningen) Röra sig inomhus för de som har hemtjänst Jag går själv utan svårigheter Jag har vissa svårig-heter att gå själv Jag har stora svårig-heter att gå själv Jag kan inte alls gå själv Figur 1. Andel i procent som anger att de kan röra sig inomhus för de som har hemtjänst. (Indikatorn är hämtad från brukarundersökningen fråga F 3).

12 borg borg Röra sig inomhus för de som bor i särskilt boende Jag går själv utan svårig-heter Jag har vissa svårig-heter att gå själv Jag har stora svårig-heter att gå själv Jag kan inte alls gå själv Figur 11. Andel i procent som anger att de kan röra sig inomhus för de som bor i särskilt boende. (Indikatorn, är hämtad från brukarundersökningen fråga F 3, Särskilt boende). Upplevelse av ängslan, oro eller ångest Av de som har hemtjänst uppger 3 1% att de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, medan 4 13% av de som bor på särskilt boende uppger detta. Den kommun där störst andel äldre med hemtjänst uppger att de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest är. Ängslan, oro eller ångest, hemtjänst Ängslan, oro eller ångest, säbo Figur Andel i procent som uppger att de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest som har hemtjänst respektive bor i särskilt boende. 65 år och äldre (Indikatorn är hämtat från tabell 8, bakgrundsindikatorer 2/2 i rapporten Öppna Jämförelser). Äldres psykiska hälsa De flesta äldre får sina psykofarmaka förskrivna av primärvården t.ex. sömnmedel och antipsykotiska läkemedel. Psykofarmaka används för att behandla ångest, oro, sömnbesvär och depressioner. är den kommun i länet med högst andel äldre, 1,1% som behandlas med tre eller fler psykofarmaka samtidigt.

13 11 Tre eller fler psykofarmaka samtidigt ,4 2,5 4,1 4,9 5,9 7,6 5,5 1,1 6,1 5,9 8,9 7,1 8,3 8, Figur 14. Andel äldre i procent som behandlas med tre eller fler psykofarmaka samtidigt. (Indikatorn, är hämtat från tabell 2, område 3 psykisk ohälsa i rapporten Öppna Jämförelser. Källa: Läkemedelsregistret och registret för socialtjänstinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning, Socialstyrelsen). Inflytande och delaktighet De äldre behöver ha inflytande och vara delaktiga för att kunna påverka sin egen livssituation och behålla en hög grad av självbestämmande. I uppger störst andel av de äldre med hemtjänst att de har möjlighet att påverka tider, 73%, att det tas hänsyn till åsikter och önskemål, 97% och att de har möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, 76%. I uppger störst andel, 71% i särskilt boende att de alltid eller oftast har möjlighet att påverka vilka tider de får hjälp och i uppger störst andel, 85% att det tas hänsyn till åsikter och önskemål. I och uppger störst andel, 83% respektive 82% att handläggarens beslut är anpassat efter deras behov Möjlighet påverka tider, hemtjänst Möjlighet påverka tider, särskilt boende Figur Andel i procent som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen i hemtjänsten respektive på särskilt boende (Indikatorn är hämtat från tabell 5, område 11 inflytande och delaktighet, i rapporten Öppna Jämförelser).

14 Hänsyn till åsikter och önskemål, hemtjänst Hänsyn till åsikter och önskemål, särskilt boende Figur Andel i procent som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål i hemtjänsten respektive på särskilt boende (Indikatorn är hämtat från tabell 5, område 11 inflytande och delaktighet, i rapporten Öppna Jämförelser). Beslut anpassat efter deras behov Ja Delvis Nej Figur 19. Andel i procent som uppger att handläggarens beslut är anpassat efter deras behov. (F5 Brukarundersökningen) Fick önskat äldreboende Ja Nej Figur 2. Andel i procent som uppger att de fick plats på det äldreboende de ville bo på. (F 4 Brukarundersökningen).

15 max max 13 Utförande och bemötande Utförande kan handla om många saker som städning, omvårdnad eller personalens bemötande. Personalen skall ha tillräckligt med tid att utföra de planerade insatserna. Alltså säger det också en del om ledning och planering av arbetet. I borgs län uppger 78 94% av de som har hemtjänst att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet och motsvarande andelar på särskilt boende är 6 83%. I uppger de som har hemtjänst till 94% att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet Tillräckligt med tid, hemtjänst Tillräckligt med tid, särskilt boende Figur Andel i procent som uppger att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet (Indikatorn är hämtat från tabell 4, i rapporten Öppna Jämförelser område 1). Mötet mellan den enskilde personen och vård- och omsorgspersonalen är mycket viktigt och handlar om personalens förmåga att kommunicera, tolka den äldres situation och anpassa det stöd personen i fråga har behov av. I borgs län uppger 71 87% av de som har hemtjänst att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt och bland dem som bor i särskilt boende är det 52 66%. I och uppger 87% av de äldre med hemtjänst att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt Bemötande, hemtjänst Bemötande, särskilt boende Figur Andel i procent som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt i hemtjänst respektive särskilt boende (Indikatorn bemötande hemtjänst respektive i särskilt boende är hämtat från tabell 5, i rapporten Öppna Jämförelser område 12 Bemötande).

16 14 En majoritet upplever bemötande som gott och känner sig trygga men kränkningar förekommer. En högre andel har känt sig kränkta i särskilt boende än i hemtjänst Kränkt av någon personal, hemtjänst Nej Ja, någon gång Ja, flera gånger Figur 25. Andel i procent som känt sig kränkt av någon personal under det senaste året som har hemtjänst. (Hämtat från Brukarundersökningen fråga F 15). Kränkt av någon personal i särskilt boende Nej Ja, någon gång Ja, flera gånger Figur 26. Andel som känt sig kränkt av någon personal under det senaste året som bor i särskilt boende. (Hämtat från Brukarundersökningen fråga F 15).

17 max max 15 Trygghet I borgs län uppger 37 61% att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten. Andelen som uppger att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende är 43 64%. I uppger 61% av de äldre med hemtjänst att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänst respektive i särskilt boende 64% Trygghet, hemtjänst Trygghet, särskilt boende Figur Andel i procent som uppger att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten eller i särskilt boende (Indikatorn trygghet hemtjänst och särskilt boende är hämtat från tabell 3, i rapporten Öppna Jämförelser område 6). Boendemiljö Andelen som uppger att det är trivsamt i de gemensamma utrymmena på boendet är 58 78% och trivsamt utomhus 51 75%. I uppger 78% att det är trivsamt i de gemensamma utrymmena på boendet och i uppger 75% att det är trivsamt utomhus Trivsamma gemensamma utrymmen, särskilt boende Trivsamt utomhus, särskilt boende Figur Andel i procent som uppger att det är trivsamt i de gemensamma utrymmena på boendet respektive trivsamt utomhus (Indikatorn är hämtat från tabell 3, i rapporten Öppna Jämförelser område 7 boendemiljö).

18 max 16 Mat och måltidsmiljö i särskilt boende Andelen personer på särskilt boende som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra är 71 89% och andelen som uppger att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund på det särskilda boendet är 62 82%. är den kommun som når högst andel nöjda Maten, särskilt boende Måltidsmiljö, särskilt boende Figur Andel i procent som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra respektive uppger att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund. Särskilt boende (Indikatorn mat och måltidsmiljö särskilt boende är hämtat från tabell 4, i rapporten Öppna Jämförelser område 8 mat och måltidsmiljö särskilt boende). Utevistelse och sociala aktiviteter Alla som bor på särskilt boende har inte bra möjligheter att komma ut. Andelen personer i särskilt boende som uppger att det är mycket eller ganska bra möjligheter att komma utomhus är 48 71% och andelen som är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds är %. och är de kommuner som når högst andel nöjda, 71% respektive 67%, gällande möjligheten att komma utomhus och kommun når 72% gällande aktiviteter särskilt boende. Utevistelse och sociala aktiviteter är viktiga men den äldres rörelseförmåga påverkar möjligheterna, då extra stöd och hjälp kan krävas. Möjligheten att komma utomhus, särskilt boende Sociala aktiviteter, särskilt boende , , Figur Andel äldre i procent i särskilt boende som uppger att det är mycket eller ganska bra möjligheter att komma utomhus och som är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds (Indikatorn är hämtat från tabell 4, i rapporten Öppna Jämförelse, område 9 utevistelse och sociala aktiviteter).

19 max 17 De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet Hur den enskilda individen skattar sin egen hälsa, liksom besvär av ängslan, oro eller ångest påverkar den sammantagna uppfattningen om helheten. Mår personen bättre svarar de mer positivt. Vem som svarat kan också ha en viss betydelse alltså om personen har fått hjälp att svara. Andelen som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten är 88 98% och i särskilt boende 79 89%. är den kommun som når högst andel nöjda gällande hemtjänst i sin helhet och gällande särskilt boende Hemtjänst i sin helhet Särskilt boende i sin helhet Figur Andel i procent som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten respektive särskilt boende (Indikatorn är hämtat från tabell 6, i rapporten Öppna Jämförelser, område 13 de äldres bedömning av omsorgen i sin helhet). Tillgänglighet till vård och omsorg Antal dagar i snitt från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum i särskilt boende är 5 45 och svar finns endast från, och. Ett genomsnittligt antal hemtjänstpersonal som hjälper den äldre under 14 dagar, personalkontinuitet i hemtjänst, har endast och angett, 26 respektive 17 personer. Indikatorn Kommunens information på hemsidan avser att mäta om det finns tillräckligt med information på webbplatsen och om informationen är lätt att hitta. Den samlade poängen för äldreomsorg anges till mellan 74 96%. är den kommun som får 96% av maxpoängen.

20 Kommunens information på hemsidan Figur 37. Informationsindex för kommunens hemsida för äldreomsorg. Andel av maxpoäng. Våren 213. (Indikatorn är hämtat från tabell 6, i rapporten Öppna Jämförelser, område 14 behovsbedömning och planering). Närheten och tillgängligheten till sjuksköterska och läkare för de som har hemtjänst respektive bor på särskilda boendena eller att få kontakt med hemtjänsten respektive peronalen på särskilt boende är viktigt för den äldres trygghet. I är andelen med hemtjänst som svarat att det är lätt eller ganska lätt att få tillgång till sjuksköterska och läkare störst, 84% och 74%. För särskilt boende är andelen som svarat lätt eller ganska lätt att få tillgång till sjuksköterska störst i, 91%, respektive läkare högst i med 84%. Även när det gäller hemtjänst anger störst andel, 98%, i att det är lätt eller ganska lätt att få kontakt. I särskilt boende har störst andel svarat att det är lätt eller ganska lätt att få kontakt med personalen i och, 9% Tillgång till sjuksköterska, hemtjänst Tillgång till sjuksköterska, särskilt boende Figur Andel i procent som svarat att det är lätt eller ganska lätt att få tillgång till sjuksköterska hemtjänst respektive i särskilt boende. (F 2 Brukarundersökningen).

21 19 Tillgång till läkare, hemtjänst Tillgång till läkare, särskilt boende Figur Andel i procent som svarat att det är lätt eller ganska lätt att få tillgång till läkare hemtjänst respektive i särskilt boende. (F 2 Brukarundersökningen). Kontakt med hemtjänsten Kontakt med personal särskilt boende Figur Andel i procent som svarat att det är lätt eller ganska lätt att få kontakt med hemtjänsten respektive peronalen i särskilt boende. (F 24 Brukarundersökningen). Fall, undernäring och trycksår Att arbeta med att förebygga fall, undernäring, trycksår och munhälsa är en viktig del i en säker vård och omsorg för de äldre. Resultatet från ÖJ presenteras utifrån antal personer med fallskador per 1 invånare i särskilt boende. Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister som vill identifiera personer med risk för fall, undernäring, trycksår och dålig munhälsa genom en riskbedömning. Vidare är syftet att förstå och analysera tänkbara orsaker till risken genom utredningar, planera och genomföra förebyggande åtgärder i samråd och följa upp åtgärderna och resultatet.

22 2 Tabell 2. Andel i särskilt boende som bedömts ha risk för fallskada och där minst en åtgärd mot fallskada, undernäring, trycksår och munhälsa har utförts Fall antal Åtgärd vid risk för fall, % Åtgärd vid risk för undernäring, % Åtgärd vid risk för trycksår, % Åtgärd vid risk för nedsatt munhälsa, % Stöd och hjälp efter stroke och rehabilitering efter utskrivning från sjukhus Stroke är en av de sjukdomar som kräver stora insatser från både kommunerna och landstingen. Enligt Socialstyrelsens registeranalys av de mest sjuka äldre, är det ca 15% av dem som bor på särskilt boende som drabbats av stroke. Det är också fler kvinnor än män som vårdas för stroke. Enligt Socialstyrelsens registeranalys har de som bor i särskilt boende sämre tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast efter stroke än de som bor i ordinärt boende. är den kommun där högst andel, 67%, tolv månader efter stroke uppgett att deras rehabiliteringsbehov var tillgodosedda och i och har 7 respektive 69% av de äldre uppgett att de tolv månader efter insjuknandet i stroke var oberoende av hjälp Rehabilitering efter utskrivning från sjukhus Funktionsförmåga efter stroke Figur Andel i procent som tolv månader efter stroke uppgett att deras rehabiliteringsbehov var tillgodosedda och andel äldre som tolv månader efter insjuknandet i stroke var oberoende av hjälp. Genomsnitt (Indikatorn är hämtat från tabell 1, i rapporten Öppna Jämförelser, område 2 rehabilitering).

23 21 Palliativ vård och omsorg Palliativ vård och omsorg handlar om insatser i livets slutskede. Smärta är ett av de vanligaste symtomen i livets slutskede oavsett diagnos och vården i livets slutskede inkluderar lindring av eventuell smärta, illamående eller andra symtom. För att kunna erbjuda bästa möjliga smärtlindrande behandling måste först en smärtskattning göras. Smärtan skall sedan regelbundet följas upp och insatt behandling följas upp och utvärderas. Att den enskilde är välinformerad om sin situation är en viktig aspekt av stödet och vården i livets slutskede. Ett brytpunktssamtal genomförs mellan ansvarig läkare eller tjänstgörande läkare och patient om att ta ställning till att vården övergår till palliativ vård. Samtalet innefattar också den fortsatta vården utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål. Eftersamtal, är att erbjuda de närstående ett uppföljande samtal efter dödsfallet. De närstående kan få svar på frågor om den sista tiden och personalen kan uppmärksamma om de närstående behöver stöd för sorgearbetet Behovsordination av opioid Figur 46. Andel personer i procent med en vid behovsordination av opioid i injektionsform mot smärta i livets slutskede (Indikatorn är hämtad från tabell 2, i rapporten Öppna Jämförelser, område 4 palliativ vård och omsorg) Andel avlidna som smärtskattades under sista levnadsveckan Brytpunktsamtal Figur Andel i procent av avlidna som smärtskattats under den sista levnadsveckan och andel av avlidna som före döden fått informerande samtal om sin situation, brytpunktssamtal (Indikatorn är hämtat från tabell 2, i rapporten Öppna Jämförelser, område 4 palliativ vård och omsorg).

24 Anhöriga har erbjudits eftersamtal Figur 49. Andel procent av avlidna där anhöriga har erbjudits ett eftersamtal (Indikatorn är hämtat från tabell 2, i rapporten Öppna Jämförelser, område 4 palliativ vård och omsorg). Läkemedel Att samtidigt behandla med tio eller fler läkemedel, regelbundet eller vid behov, innebär en ökad risk för biverkningar, läkemedelsinteraktioner och bristande följsamhet till ordination. Antipsykotiska läkemedel används ofta i äldreomsorgen för att dämpa beteendesymtom som motorisk oro, rop och vandring, men läkemedlen ger inte alltid önskad effekt. Preparaten har många biverkningar t.ex. passivitet, kognitiva störningar och Parkinsonliknande symtom. De kan även påverka känslolivet negativt och medför en ökad risk för stroke och förtidig död hos äldre med demenssjukdom. Om de ska användas skall behandlingen omprövas ofta, vara i låga doser, kort behandlingstid och effekten och eventuella bieffekter skall utvärderas inom två veckor. är den kommun som har störst andel äldre, 22,7% som behandlas med tio eller fler läkemedel samtidigt. Användning av antipsykotiska läkemedel är i 7,1%, 6,5%, 5,7% och 5,4%. är den kommun som har störst andel, 15,2% äldre som behandlats med minst ett av fyra olämpliga läkemedel alltså läkemedel som bör undvikas ,7 31,5 18,5 Tio eller fler läkemedel 2,8 22,7 2,4 2,1 15,9 19,3 16,7 16,1 13,8 14,7 11, ,1 Användning av antipsykotiska läkemedel 15,5 6,5 4, 3,7 4,2 5,4 5,7 6,5 7,1 5, 3, 2,9 4,8 Figur Andel i procent som behandlas med tio eller fler läkemedel samtidigt och andel äldre som behandlas med antipsykotiska läkemedel (Indikatorn är hämtad från tabell 3, i rapporten Öppna Jämförelser, område 5 läkemedel).

25 23 Läkemedel som bör undvikas ,7 31,9 13,3 11,4 12,7 1,1 15,2 11,6 12,5 1,4 8,9 12,2 12,6 11,7 Figur 52. Andel i procent som behandlats med minst ett av fyra olämpliga läkemedel (Indikatorn är hämtad från tabell 3, i rapporten Öppna Jämförelser, område 5 läkemedel).

26 24 Referenser Socialstyrelsen (213). Vad tycker de äldre om äldreomsorgen (Brukarundersökningen)? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 213. Artikelnummer: / /Sidor/default.aspx. Socialstyrelsen (214). Öppna jämförelser 213 Vård och omsorg om äldre Jämförelser mellan kommuner och län. Artikelnummer: ISBN:

27 25

28 Öppna Jämförelser av Vård och omsorg om äldre 213 Beställ arbetsrapporten från: FoU Välfärd Region borg Box Tel: Hemsida: Arbetsrapport 214:4

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013 14223 Sammanställning av borgs läns resultat i Öppna jämförelser 213 Vård och omsorg om äldre 213 Underlaget till sammanställningen är hämtat från Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och

Läs mer

Hemtjänst 2013 Antal svarande = 132 Andel svarande = 63%

Hemtjänst 2013 Antal svarande = 132 Andel svarande = 63% Hemtjänst svarande = 132 Andel svarande = 63% Trygghet, Tillräcklig med tid, Möjlighet påverka tider, Hänsyn till åsikter och önskemål, det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från en.. eller oftast

Läs mer

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 Datum 2013-02-12 Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 Resultat för Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660

Läs mer

Antal % % % % % % Min-max Riket

Antal % % % % % % Min-max Riket (Sammanhållen vård och omsorg) 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Fallskador Åtgärd vid Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Rehabilitering efter Funktionsförmåga

Läs mer

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Rapporten har publicerats av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Merparten av här redovisade resultat bygger på enkätundersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser Årets rapport om vård och omsorg om äldre innehåller 52 indikatorer som tillsammans ska

Läs mer

Sammanställning av resultat Öppna Jämförelser 2013 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Kommun Kommun

Sammanställning av resultat Öppna Jämförelser 2013 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Kommun Kommun (Sammanhållen vård och omsorg) 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Fallskador Åtgärd vid Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Rehabilitering efter Funktionsförmåga

Läs mer

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 2014 års rapport Syftet med öppna jämförelser är att stimulera kommuner och landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre

Analys av Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre RAPPORT februari 2015 Analys av Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre Sammanfattning 2014 är åttonde gången som öppna jämförelser skett inom äldreområdet och det femte året som SKL och socialstyrelsen

Läs mer

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012 NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 213-1-29 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) år 212 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut 212 års rapport Vård och omsorg om äldre

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg äldre

Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg äldre www.fou.sormland.se Öppna jämförelser 2013 Vård och omsorg äldre Fokus sammanhållen vård och omsorg i Sörmland Inledning I denna presentation finns delar av resultatet från öppna jämförelser vård och omsorg

Läs mer

Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013. BILAGA 2 Beskrivning av indikatorerna

Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013. BILAGA 2 Beskrivning av indikatorerna Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 BILAGA 2 Beskrivning av indikatorerna 1 Nya indikatorer Smärtlindring i livets slut Åtgärder vid nedsatt munhälsa Andel 80 år och äldre (bakgrundsindikator)

Läs mer

Vård- och omsorg om äldre-

Vård- och omsorg om äldre- Datum: 2014-05-20 Handläggare: Elisabeth Jonsson Beredning Social välfärd och hälsa Vård- och omsorg om äldre- Sammanställning av Boråsregionens resultat i Öppna jämförelser 2013 Sammanställning baseras

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 vård och omsorg äldre

Öppna jämförelser 2014 vård och omsorg äldre Öppna jämförelser 2014 vård och omsorg äldre Fokus sammanhållen vård och omsorg i Sörmland Inledning I denna presentation finns delar av resultatet från öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2014.

Läs mer

Öppna jämförelser 2012

Öppna jämförelser 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-01-21 ON 2013/0026 53515 Omsorgsnämnden Öppna jämförelser 2012 Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre

Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser 213:1 Vård och omsorg om äldre Rapporten sammanställd av; Kristina Nordmark, Åsa Bygdeson och David Johansson

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna

Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna Bilaga till Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna 1 Innehåll KONTINUITET OCH TID... 4 Personalkontinuitet inom hemtjänst... 4 Bedömning av hemtjänstpersonalens

Läs mer

Vård och omsorg om äldre i Dalarna 2013

Vård och omsorg om äldre i Dalarna 2013 1 Rapport Öppna Jämförelser (ÖJ) Vård och omsorg om äldre i Dalarna 213 Rapport Öppna Jämförelser (ÖJ) Vård och omsorg om äldre Rapporten sammanställd av: Lena Olai, äldrestrateg Region Dalarna, enheten

Läs mer

Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2014 Reviderad maj 2015

Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2014 Reviderad maj 2015 Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2014 Reviderad maj 2015 1 Förändringar av indikatorer från föregående rapport... 4 Datakällor... 5 Indikatorer - ordinärt boende...

Läs mer

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016 Kommunresultat för Nybro

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016 Kommunresultat för Nybro Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2016 Kommunresultat för Nybro Syftet med presentationen Er kommun har fått den här presentationen som ett komplement till 2016 års Öppna jämförelser Vård och

Läs mer

Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 Regionrapport för Jönköpings län

Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 Regionrapport för Jönköpings län Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 Regionrapport för Jönköpings län 2015-01-28 Henrik Ahlgren, FoUrum, Kommunal utveckling 1 Inledning... - 2-2 Datainsamling... - 4-2.1 Datakällor... - 4-2.2

Läs mer

RAPPORT. ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Vård och omsorg om äldre i Dalarna 2014

RAPPORT. ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Vård och omsorg om äldre i Dalarna 2014 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Vård och omsorg om äldre i Dalarna 214 Regional och lokal sammanställning av ÖJ, som utgör ett underlag inför fortsatta reflektioner, analys- och förbättringsarbeten. Rapporten

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Vård och omsorg om Äldre 2013

Öppna Jämförelser Länsrapport Vård och omsorg om Äldre 2013 Öppna Jämförelser Länsrapport Vård och omsorg om Äldre 2013 2014-01-18... - 1-1 Inledning... - 2-2 Datainsamling... - 4-2.1 Indikatorsförändringar... - 4-3 Resultat... - 6-3.1 Sammanställning över kommuner

Läs mer

Öppna jämförelser 2015 vård och omsorg äldre. Fokus sammanhållen vård och omsorg i Sörmland

Öppna jämförelser 2015 vård och omsorg äldre. Fokus sammanhållen vård och omsorg i Sörmland Öppna jämförelser 2015 vård och omsorg äldre Fokus sammanhållen vård och omsorg i Sörmland Inledning Årets rapport vill ge ett aktuellt underlag som kan användas för diskussion, beslutsunderlag och analys

Läs mer

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 13 Sara Davidsson 1 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 6 Syfte... 6 Öppna jämförelser av vård och omsorg...

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:28. Äldre 2014. FoU Välfärd, Region Västerbotten

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:28. Äldre 2014. FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser nr 215:28 Äldre 214 FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser Löpnummer 215:28 Äldre Rapporten sammanställd av; Kristina Nordmark, FoU Välfärd,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Spånga-Tensta Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för samtliga Särskilda boenden i Ovanåkers kommun Deltagare Totalt svarade 40 248 personer på årets enkät för äldre inom särskilt boende, vilket är 55,4%

Läs mer

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kommunresultat för

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kommunresultat för Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kommunresultat för Kramfors Syftet med presentationen Er kommun har fått den här presentationen som ett komplement till öppna jämförelser vård och omsorg om äldre.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Bromma Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen

Läs mer

Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2015

Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2015 Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2015 Innehåll Förändringar av indikatorer och bakgrundsmått från föregående rapport.. 4 Datakällor... 6 Indikatorer - ordinärt

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Orsa Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Orsa Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Orsa Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ovanåker Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Oxelösund Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Oxelösund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Lomma Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kungsbacka Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kungsbacka Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Kungsbacka Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Vetlanda Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Bilaga till Öppna jämförelser 2011 Vård och omsorg om äldre. BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna

Bilaga till Öppna jämförelser 2011 Vård och omsorg om äldre. BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna Bilaga till Öppna jämförelser 2011 Vård och omsorg om äldre BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna 1 Innehåll BEMÖTANDE... 4 1. Bemötande inom hemtjänst... 4 2. Bemötande inom särskilt boende... 4 DELAKTIGHET

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Haninge Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Haninge Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Haninge Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Lund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Lund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Särkilt boende Tabell B1- B32. Andel per fråga för

Särkilt boende Tabell B1- B32. Andel per fråga för Särkilt boende Tabell B1- B32. Andel per fråga för Örebro län Totalt antal svarande i länet: 972 Total andel svarande i länet: 54 F1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket gott/ganska gott

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Karlstad Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Karlstad Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Åre Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Åre Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Åre Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Öster Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Linköping Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Linköping Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Linköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Växjö Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Katrineholm Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Katrineholm Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Katrineholm Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Vetlanda Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skövde Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skövde Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Öppna Jämförelser särskilt boende (SÄBO) Degerfors kommun

Öppna Jämförelser särskilt boende (SÄBO) Degerfors kommun 213 214 F 1 Hur bedömer du ditt Allmänna hälsotillstånd? Mycket gott Ganska gott 23 18-5 Någorlunda 53 5-3 Ganska dåligt 16 25 9 Mycket dåligt 9 8-1 F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? Nej 38

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Falköping Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Falköping Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Falköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Sjöbo Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Sjöbo Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Sjöbo Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Bollnäs Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Brukarundersökning Hemtjänst Mail: Webb:

Brukarundersökning Hemtjänst Mail: Webb: Brukarundersökning Hemtjänst 2015 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Socialstyrelsens Brukarundersökning 2015 inom hemtjänsten Vad tycker du om äldreomsorgen? Mail: kommun@ostragoinge.se

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Götene Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Götene Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Götene Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Arvika Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Arvika Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Arvika Särskilt boende Årets deltagare Deltagare I Arvika svarade 175 personer, vilket är 54 % av de tillfrågade. = 47 % 2013 = 54 % 2012 = 53 %

Läs mer

Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre

Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser 2016 - Vård och omsorg om äldre Innehåll Förändringar av indikatorer och bakgrundsmått från föregående rapport.. 4 Datakällor... 5 Indikatorer - ordinärt

Läs mer

Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre? Bilaga Regressionsanalyser

Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre? Bilaga Regressionsanalyser Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre? Bilaga Regressionsanalyser REGRESSIONSANALYSER Ett antal olika regressionsmodeller har konstruerats för att undersöka om resultaten i ÖJ

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Lidköping Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Lidköping Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Lidköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg äldre

Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg äldre Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg äldre Fokus särskilt boende i Sörmland Inledning I denna presentation finns delar av resultatet från öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2014. Här redovisas

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2009

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2009 Informationsindex Brukarmedverkan i individuell plan Omdöme om Omdöme om SÄBO i sin helhet maten Omdöme om social samvaro och Omdöme om aktiviteter informationen Väntetid till särskilt boende Omdöme om

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser. 2011:01 Vård och omsorg om äldre

Regional rapport Öppna Jämförelser. 2011:01 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser 211:1 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser 211:1 Vård och omsorg om äldre Rapporten sammanställd av; Kristina Nordmark, FoU, Region Anders Edström,

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för. Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65. Felmarginal ± Andel i procent

Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för. Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65. Felmarginal ± Andel i procent Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för Örebro län Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65 F1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket gott/ganska gott 28,4

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg

www.regionvasterbotten.se/fou Monica Forsberg Monica Forsberg Jag kan åldras i Västerbotten i trygghet, med tillgång till god vård och omsorg Uppföljningen av multisjuka äldre från Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2010 visar att det saknas helhetsperspektiv

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Hemmet för Gamla (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Fjällbacka demensboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Östergård 2 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Östergård 2 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Östergård 2 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Svarte boende Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Svarte boende Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Svarte boende Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015

Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015 Resultat från Socialstyrelsens brukarundersökning inom äldreomsorg, Mölndals stad, 2015 Kvalitet- och beställarenheten Carolina Day, verksamhetsutvecklare Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Växjö_Hovslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Karlskrona Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Kolla Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Kolla Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Kolla Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014

Bättre liv. Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen. FÖr SJUKA Äldre 2014 KorTVerSIoN AV HANdlINGSPlANeN riktad TIll KoMMUNerNA I KroNoBerGS län Bättre liv Det primära målet med arbetet utifrån handlingsplanen är att uppnå ett bättre liv för de mest sjuka äldre i Kronobergs

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk

Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Demenssjuksköterskor Kommuner, Vårdcentraler i Värmland, Minnesmottagningen Csk Karlstad 28 april 2015 NÄTVERKSTRÄFF DEMENSSJUKSKÖTERSKOR Nya Perspektiv- äldres hälsa Madelene Johanzon Regional handlingsplan

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ljuskällan Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ljuskällan Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ljuskällan Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Måhaga Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Måhaga Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Måhaga Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Berga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Möllebackshemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Möllebackshemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Möllebackshemmet (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Våglängdsgatan 153 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Lyktan Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Lyktan Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Lyktan Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Nationella riktlinjer Utvärdering Palliativ vård i livets slutskede. Indikatorer Bilaga 2

Nationella riktlinjer Utvärdering Palliativ vård i livets slutskede. Indikatorer Bilaga 2 Nationella riktlinjer Utvärdering Palliativ vård i livets slutskede Indikatorer Bilaga 2 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Umeå Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Umeå Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Umeå Hemtjänst Deltagare Totalt svarade 94 714 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 65,4% av de tillfrågade. I Umeå svarade 899

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Löftagårdens Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Löftagårdens Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Löftagårdens Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Norråsagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Norråsagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Norråsagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Stockholms län Resultat för Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Högdalen vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Ekbackagården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Ekbackagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Ekbackagården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer