Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014"

Transkript

1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum Vår referens Emil Svensson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFS Sammanfattning Stadsområdesnämnd Söder har ombetts att redovisa vidtagna och planerade åtgärder till följd av 2014-års brukarundersökning. Uppföljningen sker genom bifogad kommungemensammall som skickas till kommunstyrelsen. Förslag till beslut Stadsområdesnämnd Söder föreslås besluta att godkänna redovisningen och skicka mallen till kommunstyrelsen, samt att justera paragrafen omedelbart Beslutsunderlag Protokollsutdrag AU II 22 december Brukarundersökning 2014 Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 Rapportering brukarundersökning 2014 Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Söders arbetsutskott Stadsområdesnämnd Söder Ärendet Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra årliga brukarundersökningar. Syftet med undersökningen är att kartlägga brukarnas uppfattning om sin vård och omsorg. Resultaten används för jämförelser mellan kommuner och verksamheter. Resultatet används också som underlag för att utveckla och förbättra vården och omsorgen om de äldre. Undersökningen riktar sig till brukare inom både ordinärt- och särskilt boende. Brukarundersökningen genomfördes 2014 under perioden mars-maj. Utifrån resultatet har Stadsområdesnämnd Söder ombetts redovisa vidtagna och planerade åtgärder enligt en kommungemensam mall. Sammantaget visar resultatet för ordinärt boende en förbättring på nästan samtliga frågor i 2014-års brukarundersökning i jämförelse med Resultatet för särskilt boende har i 2014-års resultat försämrats något i förhållande till Resultatet är dock förbättrat jämfört med 2012-års undersökning. SIGNERAD

2 Ansvariga Helen Hansson Avdelningschef för vård och omsorg 2 (2)

3 Rapportering till kommunfullmäktige om åtgärder med anledning av de senaste årens brukarundersökningar Stadsområde: Söder Stadsområdets bedömning av effekten från tidigare års åtgärder, både utifrån det som gett positivt resultat eller inte gett resultat: Hemtjänst Positivt: Ordinärt boende i stadsområde Söder har förbättrat resultat på nästan samtliga frågor i 2014-års brukarundersökningen i jämförelse med Hemtjänstens främsta utvecklingsområden sedan tidigare har varit Inflytande, Hjälpens utförande, Sociala aktiviteter och Tillgänglighet. Utvecklandet av kvalitén i genomförandeplanerna och kontaktmannaskapet har varit viktiga fokusområden. Andra anledningar till det goda resultatet kan vara utbildningar i ett salutogent- och individcentrerat förhållningssätt, implementeringen av Malmö stads värdighetsgarantier samt studiecirklar om den Nationella värdegrunden som pågått under 2013 och 2014 för all personal inom vård och omsorg. Mobiltelefoner har tidigare inhandlats till omvårdnadspersonal för att öka tillgängligheten vilket även resultatet bekräftar. Inte gett resultat: Enkäten för undersökningen besvarades av brukarna under mars-maj månad. Under maj och juni lämnades broschyrer ut, gällande synpunkter och klagomål, till män och kvinnor som tar emot vård och omsorg i stadsområde Söder. Effekten av detta har således inte kunnat ses i brukarundersökningen då detta gjordes efter brukarna besvarade enkäterna. Verksamheten har däremot kunnat konstatera att antal inkomna synpunkter och klagomål ökat efter utskick av broschyrerna. Äldreboende Positivt: Resultatet för särskilt boende i stadsområde Söder har i 2014-års resultat försämrats något i förhållande till Resultatet är dock förbättrat jämfört med 2012-års undersökning. För särskilt boende har utvecklingsområdena bl.a. varit Hjälpens utförande, Sociala aktiviteter och Tillgänglighet. Resultatet har förbättrats gällande hjälpens utförande och tillgänglighet. Verksamheterna har liksom hemtjänst arbetat aktivt med antagna styrdokument för att öka brukarens inflytande och delaktighet bl.a. genom att utveckla kvalitén i genomförandeplanerna, tillvarata brukarnas önskemål om vilka tider man får hjälp samt att det ska finnas tillräckligt med tid att utföra arbetet. Inte gett resultat: Brukarnas nöjdhet gällande måltider har försämrats något. Verksamheterna har arbetat med frågan, genom t ex intervjuer med brukarna, skilja på dukning vid vardag och helg och involvera brukarna i planeringen av matsedeln, men trots detta inte uppnått önskat resultat inom alla boendena. Exempel på enhetsnivå (äldreboende eller hemtjänstgrupp) där åtgärder gett positiv effekt på brukarnöjdhet: Hemtjänst Inom hemtjänstgruppen Ormvråken har brukarnas nöjdhet gällande att personal tar hänsyn till deras åsikter och önskemål ökat från 57 % 2013 till 82 % Hemtjänstgruppens arbete med att ta hänsyn till brukarens åsikter och önskemål intensifierades i samband med en omfattande avvikelse. En bidragande faktor till resultatet i brukarundersökningen är att samarbetet och dialogen mellan personal och anhöriga har ökat, efter samtycke från brukare. Personalens tillgång till arbetsmobil, där telefonnumret lämnats ut till både brukare och anhöriga, har lett till att tillgängligheten och nöjdheten har ökat för såväl brukare som anhöriga. Sektionschef har även följt med nattpersonal på arbetspass och har konstaterat att klagomål därefter har minskat. Rapportering till kommunfullmäktige om åtgärder med anledning av de senaste årens brukarundersökningar 1

4 Äldreboende Fosietorps vårdboende har infört en daglig rutin för att meddela brukare om tillfälliga förändringar. Förändringen innebär att ansvarig sektionschef vid de dagliga rapporteringarna informerar personalen om vilka tillfälliga förändringar som gjorts gällande exempelvis underhållning, frånvaro av personal och vikarier. Personalen vidarebefordrar sedan informationen till brukarna. Andelen positiva svar har gått från 25 % 2013 till 63 % Även de positiva svaren som gäller frågan om att brukarna ska uppleva att personalen har tillräckligt med tid att utföra sitt arbete har förbättrats från 55 % 2013 till 88 % Framgångsfaktorerna har bestått i att ha brukaren i centrum vilket inneburit att all personal har uppdaterad information om alla brukare i hela huset vilket ses som en säkerhet och tillgång vid frånvaro. Det finns på så vis någon som brukaren känner igen. Arbetet med genomförandeplaner, d.v.s. brukarens önskemål om hur hjälpen ska utformas, samt det rehabiliterande förhållningssättet är två andra framgångsfaktorer till det goda resultatet. På Rosenholms boende har man förbättrat resultatet gällande brukarnas nöjdhet kring aktiviteter från 40 % 2013 till 82 % En framgångsfaktor är att en av de anställda arbetar 50 % med aktiviteter för brukarna på boendet. Utifrån brukarnas önskemål kartläggs vilka aktiviteter som ska genomföras vid bl.a. arbetsplatsträffar. All personal är delaktig och informationen delges sedan brukare och anhöriga via anslagstavla i gemensamt utrymme samt till varje enskild brukare på boendet. Hur har stadsområdet arbetat utifrån att vara en lärarande organisation : Under 2013 och 2014 har studiecirklar gällande den nationella värdegrunden för äldre pågått inom vård och omsorg. Ca 2/3 av alla sektionschefer, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, Rehabpersonal och biståndshandläggare har genomgått utbildningen. Vid utbildningstillfällena har de olika professionerna dessutom haft möjlighet att i dialog byta erfarenheter, ta lärdom av varandras verksamheter samt få förståelse för varandras roller. De senaste två åren har vård- och omsorgsverksamheten i större utsträckning intervjuat brukare utifrån olika syften. Det som framkommer vid intervjuerna kommer delges övriga berörda verksamheter i syfte att öka kvalitén för brukaren. Varannan vecka samlas dessutom avdelningschefer, enhetschefer, SAS, MAS, MAR i mötesformen kvalitetsråd där förbättringsarbete utifrån avvikelsehantering följs upp. Kort sammanfattning av matrisen (nedan) Nya åtgärder som planeras med anledning av 2014 års resultat : Vård- och omsorgsverksamheten kommer fortsätta satsa på en Individcentrerad omsorg och en Brukarorienterad organisationskultur som är en del av ett långsiktigt utvecklingsarbete med utgångspunkt i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) framgångsfaktorer för äldreomsorgen. Grunden är att arbeta med brukarens inflytande och delaktighet genom t ex genomförandeplaner, kontaktmannaskap, Malmö stads värdighetsgarantier och Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Inom de särskilda boendena kommer man även satsa extra på att göra anhöriga mer delaktiga i olika sammanhang. Rapportering till kommunfullmäktige om åtgärder med anledning av de senaste årens brukarundersökningar 2

5 Hemtjänst: Kontakter med kommunen (F 5-7) Inflytande (F 8-9) Hjälpens utförande (F 10-13) Bemötande (F 14-15) Trygghet (F 16-17) Sociala aktiviteter (F 18) Tillgänglighet (F 19-21) Äldreboende: Boendemiljö (F 4-7) Mat och måltidsmiljö (F 8-9) Hjälpens utförande (F 10-12) Bemötande (F 13-15) Trygghet (F 16-17) Sociala aktiviteter (F 18-20) Tillgänglighet (F 21-23) NYA AKTIVITER ELLER ÅTGÄRD SOM PLANERAS MED ANLEDNING AV 2014 ÅRS RESULTAT Verksamheterna ska på ett systematiskt arbetssätt lämna ut informationsmaterial och broschyrer som innehåller uppgifter om vart brukaren skall vända sig med olika frågor och synpunkter. Det långsiktiga arbetet med att stärka kontaktmannaskapet samt utveckla kvalitén i genomförandeplanerna utifrån ett inflytande- och delaktighetsperspektiv har gett effekt och arbetet kommer fortsätta under Enskilda verksamheter som har yterliggare behov av utbildning i social dokumentation kommer få stöd i detta. Arbetet i enlighet med Malmö stads värdighetsgarantier kommer att fortsätta. Likaså utvecklingen av arbetet med genomförandeplaner där brukarens önskemål och behov är i fokus. Verksamheterna kommer fortsätta de dagliga aktiva diskussionerna på arbetsplatserna gällande vad ett gott bemötande innebär, både mellan varandra i personalgruppen och i mötet med brukaren. Arbetet med Malmö stads värdighetsgarantier kommer att fortsätta. Legitimationskravet, information om ändrad tid för insatser samt vem det är som kommer vid nästa insatstillfälle skall tydliggöras i syfte att skapa trygghet för brukaren. Idén om mobila mötesplatser kommer fortsätta utformas. Brukarna får även information om bl.a. föreningslivet och mötesplatsernas månadsprogram via uppsökande verksamhet och från omvårdnadspersonal. Omvårdnadspersonalen kommer fortsätta använda mobiltelefoner i arbetet för att kunna uppnå ännu högre tillgänglighet. Verksamheten kommer dock se över och tydliggöra rutinerna kring själva användandet. Det handlar t ex om att stänga av ljudet när man vistas hos en brukare, informera om telefonnummer osv. NYA AKTIVITER ELLER ÅTGÄRD SOM PLANERAS MED ANLEDNING AV 2014 ÅRS RESULTAT Under 2014 har renoveringar och lägenheter och allmänna utrymmen genomförts vid flera boenden. Fem av sex boenden har en bra utemiljö med trädgårdar såsom sinnenas trädgård, generationsträdgård, odlingslådor, pergolas och inglasade balkonger. Det pågår ett arbete för att säkerställa att brukare som bor på andra våningen får samma möjlighet till utevistelse som de som bor på första våningen. En kartläggning av maten och måltidsmiljön har utförts på några särskilda boenden utifrån förra årets resultat. Kartläggningen har delgetts alla särskilda boenden för att ge chef och personal stöd i hur brukarens inflytande över mat- och måltidsmiljön kan öka. Verksamheterna kommer dessutom arbeta med att uppmuntra brukarna att önska vilken mat de vill ha i större utsträckning än tidigare. Caféverksamhet pågår i nuläget på nästan samtliga boenden. Syftet är att brukaren ges alternativ vad gäller måltidsmiljö. Verksamheterna kommer fortsätta det långsiktiga arbetet med att utveckla innehållet och användandet av genomförandeplaner samt tydliggöra informationen till brukaren vid förändring av insatser. Verksamheterna kommer fortsätta de dagliga diskussionerna gällande vad ett gott bemötande innebär. Reflektionssamtal, som hålls av teamledarna, används inom särskilt boende som en metod för att möjliggöra den individcentrerade omsorgen. För att kunna öka känslan av trygghet för brukare på särskilt boende kommer verksamheterna satsa på att öka informationen och dialogen med brukarna och dess anhöriga. Dialogen ska grunda sig i vad trygghetsskapande åtgärder innebär för den enskilde individen för att sedan kunna tillmötesgå behoven. Brukarnas individuella intressen kartläggs fortlöpande och alla erbjuds enskilda och gemensamma aktiviteter samt personlig kontakttid. Verksamheten kommer dessutom fortsätta utvecklingen av dataspel och att introducera surfplattor för brukare och omvårdnadspersonal. Syftet är att ge de äldre fler möjligheter till social interaktion, öka de kognitiva förmågorna samt erbjuda nya former av förströelser. Marknadsföringen via sociala medier såsom t ex Facebook kommer att fortsätta utvecklas. Att skapa forum för diskussioner om önskemål gällande tillgänglighet av omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och läkare kommer genomföras. Det kan t ex handla om att bjuda in brukare, anhöriga, läkare, anhörigkonsulent, sjuksköterska m.fl. vid olika tillfällen för att kunna ta reda på och möta brukarnas önskemål om tillgänglighet. Rapportering till kommunfullmäktige om åtgärder med anledning av de senaste årens brukarundersökningar 3

6 Hemtjänst Filterfrågor F1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket gott/ganska gott/någorlunda 76 % 74 % 71 % Ganska dåligt/mycket dåligt 24 % 26 % 29 % B1 Är du man eller kvinna? Man 32 % 28 % 29 % Kvinna 68 % 72 % 71 % B2 Hur gammal är du? år 24 % 22 % 30 % 80 år eller äldre 76 % 78 % 70 % Hälsa F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? Nej 51 % 46 % 48 % Ja, lätta besvär 42 % 45 % 44 % Ja, svåra besvär 7 % 8 % 8 % F3 Hur är din rörlighet inomhus? Jag går själv utan svårigheter 28 % 29 % 27 % Jag har vissa svårigheter att gå själv 51 % 52 % 52 % Jag har stora svårigheter att gå själv/ jag kan inte alls gå själv 20 % 20 % 20 % F4 Bor du tillsammans med någon annan vuxen? Ja 23 % 19 % 21 % Nej 77 % 81 % 79 % Kontakter med kommunen F5 Är handläggarens beslut anpassat efter dina behov? Ja 73 % 70 % 73 % Delvis 24 % 25 % 23 % Nej 3 % 4 % 4 % F6 Fick du välja utförare av hemtjänsten? Ja 53 % 27 % 31 % Delvis 8 % 9 % 8 % Nej 38 % 64 % 61 % F7 Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på hemtjänsten? Ja 62 % 57 % 58 % Delvis (i vissa frågor men inte i andra) 22 % 25 % 25 % Nej 16 % 18 % 17 %

7 Hemtjänst Inflytande F8 Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras? Ja, alltid/oftast 87 % 79 % 80 % Ibland 10 % 14 % 14 % Sällan/Nej, aldrig 4 % 8 % 6 % F9 Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? Ja, alltid/oftast 61 % 49 % 54 % Ibland 17 % 20 % 16 % Sällan/Nej, aldrig 22 % 31 % 30 % Hjälpens utförande F10 Hur tycker du personalen utför sina arbetsuppgifter? Mycket bra/ganska bra 87 % 81 % 84 % Varken bra eller dåligt 10 % 14 % 12 % Ganska dåligt/mycket dåligt 3 % 5 % 4 % F11 Brukar personalen komma på avtalad tid? Ja, alltid/oftast 86 % 79 % 80 % Ibland 10 % 13 % 13 % Sällan/Nej, aldrig 5 % 8 % 7 % F12 Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? Ja, alltid/oftast 82 % 71 % 73 % Ibland 11 % 14 % 15 % Sällan/Nej, aldrig 8 % 15 % 12 % F13 Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? Ja, alltid/oftast 69 % 61 % 65 % Ibland 13 % 14 % 15 % Sällan/Nej, aldrig 18 % 24 % 20 % Bemötande F14 Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? Ja, alltid/oftast 97 % 95 % 95 % Ibland 2 % 4 % 5 % Sällan/Nej, aldrig 1 % 1 % 1 % Trygghet F16 Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten? Mycket tryggt/ganska tryggt 86 % 79 % 80 % Varken tryggt eller otryggt 10 % 15 % 14 % Ganska otryggt/mycket otryggt 4 % 6 % 6 % F17 Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig? Ja, för alla i personalen/ja, för flertalet i personalen 91 % 86 % 85 % Ja, för några i personalen 8 % 12 % 14 % Nej, inte för någon i personalen 1 % 1 % 1 %

8 Hemtjänst Sociala aktiviteter F18 Händer det att du besväras av ensamhet? Ja, ofta 14 % 18 % 19 % Ja, då och då 41 % 40 % 41 % Nej 45 % 42 % 40 % Tillgänglighet F19 Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska vid behov? Mycket lätt/ganska lätt 69 % 57 % 58 % Varken lätt eller svårt 18 % 22 % 23 % Ganska svårt/mycket svårt 13 % 21 % 19 % F20 Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov? Mycket lätt/ganska lätt 56 % 40 % 42 % Varken lätt eller svårt 24 % 25 % 25 % Ganska svårt/mycket svårt 21 % 35 % 33 % F21 Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov? Mycket lätt/ganska lätt 80 % 65 % 72 % Varken lätt eller svårt 13 % 19 % 18 % Ganska svårt/mycket svårt 8 % 15 % 10 % Hemtjänsten i sin helhet F22 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Mycket nöjd/ganska nöjd 89 % 82 % 85 % Varken nöjd eller missnöjd 8 % 13 % 10 % Ganska missnöjd/mycket missnöjd 3 % 5 % 5 % Avslutande frågor F23 Vem eller vilka var med och besvarade/ fyllde i frågeformuläret Den äldre själv ihop med någon annan 60 % 62 % 59 % Enbart någon annan 40 % 38 % 41 % F24 Om du som anhörig har hjälpt till att svara på frågeformuläret: Hur tycker du att samarbetet mellan dig och hemtjänsten fungerar? Mycket bra/ganska bra 88 % 80 % 82 % Varken bra eller dåligt 8 % 14 % 17 % Ganska dåligt/mycket dåligt 4 % 6 % 2 %

9 Fråga Handläggarbeslutet är anpassat efter brukarens behov Fick välja utförare av hemtjänsten Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål Personalen tar hänsyn till brukarens egna åsikter och önskemål Kan påverka vid vilka tider man får hjälp Personalen utför sina arbetsuppgifter bra Personalen kommer på avtalad tid Personalen har tillräckligt med tid för arbetet Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar Får bra bemötande från personalen Känner sig trygg med sin nuvarande boendeform/hjälp Känner förtroende för personalen Besväras inte av ensamhet Har lätt att få träffa sjuksköterska vid behov Har lätt att få träffa läkare vid behov Har lätt att få kontakt med personalen vid behov Är sammantaget nöjd med äldreboendet/hemtjänsten Fungerande samarbete med närstående 82 82

10 Särskilt boende Filterfrågor F1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket gott/ganska gott/någorlunda 67 % 66 % 67 % Ganska dåligt/mycket dåligt 33 % 34 % 33 % B1 Är du man eller kvinna? Man 30 % 24 % 19 % Kvinna 70 % 76 % 81 % B2 Hur gammal är du? år 15 % 13 % 12 % 80 år eller äldre 85 % 87 % 88 % Hälsa F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? Nej 39 % 36 % 39 % Ja, lätta besvär 49 % 49 % 44 % Ja, svåra besvär 12 % 16 % 18 % F3 Hur är din rörlighet inomhus? Jag går själv utan svårigheter 16 % 14 % 14 % Jag har vissa svårigheter att gå själv 36 % 37 % 42 % Jag har stora svårigheter att gå själv/ jag kan inte alls gå själv 48 % 49 % 44 % Boendemiljö F4 Fick du plats på det äldreboende du ville bo på? Ja 88 % 84 % 80 % Nej 12 % 16 % 20 % F5 Trivs du med ditt rum eller lägenhet? Ja 75 % 74 % 69 % Delvis 22 % 22 % 25 % Nej 3 % 3 % 5 % F6 Är det trivsamt i de gemensamma utrymmena? Ja 65 % 64 % 61 % Delvis 29 % 28 % 32 % Nej 6 % 8 % 7 % F7 Är det trivsamt utomhus runt ditt boende? Ja 67 % 67 % 60 % Delvis 26 % 26 % 35 % Nej 6 % 6 % 6 %

11 Särskilt boende Mat och måltidsmiljö F8 Hur brukar maten smaka? Mycket bra/ganska bra 75 % 72 % 75 % Varken bra eller dåligt 17 % 18 % 17 % Ganska dåligt/mycket dåligt 8 % 9 % 8 % F9 Upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen? Ja, alltid/oftast 69 % 65 % 64 % Ibland 21 % 22 % 24 % Sällan/Nej, aldrig 10 % 13 % 12 % Hjälpens utförande F10 Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig? Ja, alltid/oftast 72 % 71 % 64 % Ibland 17 % 18 % 23 % Sällan/Nej, aldrig 10 % 12 % 13 % F11 Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar? Ja, alltid/oftast 50 % 49 % 44 % Ibland 20 % 20 % 20 % Sällan/Nej, aldrig 30 % 31 % 36 % F12 Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp? Ja, alltid/oftast 60 % 60 % 69 % Ibland 19 % 18 % 11% Sällan/Nej, aldrig 21 % 22 % 20 % Bemötande F13 Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? Ja, alltid/oftast 94 % 90 % 90 % Ibland 5 % 9 % 8 % Sällan/Nej, aldrig 1 % 1 % 2 % F14 Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen skall utföras? Ja, alltid/oftast 79 % 76 % 75 % Ibland 14 % 16 % 12 % Sällan/Nej, aldrig 6 % 9 % 13 % Trygghet F16 Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende? Mycket tryggt/ganska tryggt 89 % 86 % 88 % Varken tryggt eller otryggt 8 % 9 % 9 % Ganska otryggt/mycket otryggt 3 % 5 % 2 %

12 Särskilt boende F17 Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende? Ja, för alla i personalen/ja, för flertalet i personalen 87 % 82 % 79 % Ja, för några i personalen 12 % 18 % 20 % Nej, inte för någon i personalen 1 % 1 % 1 % Sociala aktiviteter F18 Hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende? Mycket nöjd/ganska nöjd 63 % 61 % 57 % Varken nöjd eller missnöjd 25 % 27 % 34 % Ganska missnöjd/mycket missnöjd 12 % 12 % 9 % F19 Är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga? Mycket bra/ganska bra 58 % 59 % 58 % Varken bra eller dåliga 15 % 16 % 14 % Ganska dåliga/mycket dåliga 26 % 25 % 27 % F20 Händer det att du besväras av ensamhet? Ja, ofta 18 % 18 % 16 % Ja, då och då 48 % 49 % 49 % Nej 34 % 34 % 35 % Tillgänglighet F21 Hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska vid behov? Mycket lätt/ganska lätt 78 % 78 % 73 % Varken lätt eller svårt 14 % 14 % 18 % Ganska svårt/mycket svårt 8 % 7 % 10 % F22 Hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov? Mycket lätt/ganska lätt 58 % 59 % 53 % Varken lätt eller svårt 24 % 25 % 27 % Ganska svårt/mycket svårt 17 % 16 % 20 % F23 Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov? Mycket lätt/ganska lätt 85 % 83 % 86 % Varken lätt eller svårt 11 % 12 % 9 % Ganska svårt/mycket svårt 4 % 6 % 5 % Hjälpen i sin helhet F24 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Mycket nöjd/ganska nöjd 83 % 81 % 80 % Varken nöjd eller missnöjd 12 % 12 % 8 % Ganska missnöjd/mycket missnöjd 5 % 7 % 13 % F25 Vet du vart du ska vända dig om du vill framföra synpunkter eller klagomål på äldreboendet? Ja 46 % 50 % 46 % Delvis (i vissa frågor men inte i andra) 29 % 25 % 26 % Nej 25 % 25 % 28 %

13 Särskilt boende Avslutande frågor F26 Vem besvarade/ fyllde i frågeformuläret? Den äldre själv/ den äldre ihop med någon annan 32 % 30 % 34 % Enbart någon annan 68 % 70 % 66 % F27 Hur tycker du att samarbetet mellan dig och boendet fungerar? Mycket bra/ganska bra 88 % 87 % 86 % Varken bra eller dåligt 8 % 7 % 4 % Ganska dåligt/mycket dåligt 4 % 6 % 11 % Fråga Fick plats på önskat äldreboende Trivs med sitt rum/sin lägenhet Tycker det är trivsamt i gemensamma utrymmen Tycker det är trivsamt utomhus runt boendet Tycker att maten smakar bra Upplever måltiderna som en trevlig stund Personalen har tillräckligt med tid för arbetet Personalen brukar informera om tillfälliga förändringar Kan påverka vid vilka tider man får hjälp Får bra bemötande från personalen Personalen tar hänsyn till brukarens egna åsikter och önskemål Känner sig trygg med sin nuvarande boendeform/hjälp Känner förtroende för personalen Är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet Möjligheterna att komma utomhus är bra Besväras inte av ensamhet Har lätt att få träffa sjuksköterska vid behov Har lätt att få träffa läkare vid behov Har lätt att få kontakt med personalen vid behov Är sammantaget nöjd med äldreboendet/hemtjänsten Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål Fungerande samarbete med närstående 86 86

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Vad tycker äldre om äldreomsorgen Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2014-

www.ljungby.se Rapport Vad tycker äldre om äldreomsorgen Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2014- www.ljungby.se Rapport Vad tycker äldre om äldreomsorgen Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2014- Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning

Läs mer

Brukarundersökning Äldreboende 2015. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Brukarundersökning Äldreboende 2015. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Brukarundersökning Äldreboende 2015 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Socialstyrelsens Brukarundersökning 2015 Äldreboende Vad tycker du om äldreomsorgen? Mail: kommun@ostragoinge.se

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2013 inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2013 inom äldreomsorgen SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-04-25 Vår referens Per Lövgren Controller Tjänsteskrivelse Per.Lovgren@malmo.se Brukarundersökning 2013 inom äldreomsorgen STK-2013-1188 Sammanfattning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Oxelösund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Oxelösund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Oxelösund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Åre Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Åre Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Åre Särskilt boende Klicka på ikonen för att lägga till en bild Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Skövde Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Vad tycker du om ditt äldreboende? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om ditt äldreboende? Alla äldre har rätt till äldreboende med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla äldreboenden genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Kvalitetsberättelse för vårdgivare

Kvalitetsberättelse för vårdgivare Kvalitetsberättelse för vårdgivare År 2013 Upprättad 2013-01-31 BRITT-MARIE KARLSSON KVALITETSUTVECKLARE 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Mål /strategier 2013 4 Organisatoriskt ansvar för kvalitetssäkringsarbetet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ektorpsgården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ektorpsgården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ektorpsgården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund_Mårtenslund (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund_Mårtenslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Lund_Mårtenslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Norrtälje

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Norrtälje Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Norrtälje Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Syftet med undersökningen är att: kartlägga de äldres uppfattning om sin vård

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bedagården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bedagården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bedagården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bellevue Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bellevue Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bellevue Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Dalsjövägen 25 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Dalsjövägen 25 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Dalsjövägen 25 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Blomstergården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Blomstergården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Blomstergården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogsborg (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogsborg (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skogsborg (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Torpdalen (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Torpdalen (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Torpdalen (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna undersökning

Läs mer

Särkilt boende Tabell B1- B32. Andel per fråga för

Särkilt boende Tabell B1- B32. Andel per fråga för Särkilt boende Tabell B1- B32. Andel per fråga för Örebro län Totalt antal svarande i länet: 972 Total andel svarande i länet: 54 F1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket gott/ganska gott

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Arvika Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Arvika Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Arvika Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - utvärdering av klagomål inkomna våren 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport - utvärdering av klagomål inkomna våren 2014 SIGNERAD 2014-09-10 Malmö stad Förskoleförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-24 Vår referens Sofi Lauenburg Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Sofi.Lauenburg@malmo.se Rapport - utvärdering av klagomål

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Skövde Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad

Läs mer

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013 14223 Sammanställning av borgs läns resultat i Öppna jämförelser 213 Vård och omsorg om äldre 213 Underlaget till sammanställningen är hämtat från Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? 0849065530 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Institutet för kvalitetsindikatorer denna undersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2014 Innehåll Tabeller, nationella resultat år 2014 i jämförelse med år 2013...5 Hemtjänst Samtliga svarande, hemtjänst...5 Resultat redovisade

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet

Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet RAPPORT 1(6) 2011-11-02 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Uppföljning av åtgärdsplan utifrån Staffanstorps kommuns kvalitetsuppföljning den 2009-05-28 Ordinärt boende, Kommunal resultatenhet Våren 2009

Läs mer

Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015

Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015 Uppföljning av Värdighetsgarantier inom äldreomsorgen 2015 1 Bakgrund För att höja kvaliteten i äldreomsorgen och tydliggöra för målgruppen vad de kan förvänta sig av äldreomsorgen fastställde kommunstyrelsen

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande Granskningsrapport Brukarrevision Londongatan Boende för ensamkommande 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013 SOFV-2014-208

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-01-30 Vår referens Marie-Louise Appelgren Utvecklingssekreterare marie-louise.appelgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFN-2015-2

Läs mer

Typ av Antal svar Svarsfrekvens, % enkät Borås Stad Demens 249 53 Borås Stad Somatisk 229 50

Typ av Antal svar Svarsfrekvens, % enkät Borås Stad Demens 249 53 Borås Stad Somatisk 229 50 Analys och åtgärdsplan för brukarundersökningar 2011 Nämnd Stadsdelsnämnd Öster Verksamhet Äldreomsorgen - vård- och omsorgsboende Svarsfrekvens Inom vård- och omsorgsboende, Stadsdelsförvaltning (SDF)

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS 215 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 216 för Vårdgivare boende Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 216-2-9 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014

Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014 Handläggare 0480-452900 Datum 2012-08-16 INFORMATIONSÄRENDE Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014 1. Bakgrund Utvecklingsplanen för äldreomsorgen i Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Varför Genomförandeplan?

Varför Genomförandeplan? Äldreboende Varför Genomförandeplan? Kvalitetssäkrar omvårdnaden säkerställer att boendes behov blir tillgodosedda. Stödjer personal att arbeta behovsinriktat. Behovsstyrt istället för insatsstyrt. Personalen

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015 Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Korttidsvistelsen och Korttidstillsynen har genomförts under januari månad 2015. I verksamhetsuppföljningen

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF

Granskningsrapport. Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Örgryte Härlanda SDF 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för. Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65. Felmarginal ± Andel i procent

Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för. Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65. Felmarginal ± Andel i procent Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för Örebro län Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65 F1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket gott/ganska gott 28,4

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Anmälan av verksamhetsuppföljning av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2011

Anmälan av verksamhetsuppföljning av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2011 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDRE, FUNKTIONSNEDS ATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR.1.2.1.-651/11 SID 1 (7) 2011-12-09 Handläggare: Kristina Ström Telefon: 08-508 15 047 Kerstin Medin

Läs mer

Hur står det till i hemtjänsten?

Hur står det till i hemtjänsten? RAPPORT: 2005:7 Hur står det till i hemtjänsten? Sociala enheten 2005-04-18 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Sociala enheten 701-2757-2005 FÖRORD Länsstyrelsen har tillsyn över den socialtjänst som kommunerna

Läs mer

Välkommen till Lärkans Förskola!

Välkommen till Lärkans Förskola! Tomelilla kommun Barn och Utbildning LÄRKANS FÖRSKOLA Välkommen till Lärkans Förskola! Skomakaregatan 10 273 36 Tomelilla 0417-181 65 150710 På Lärkans Förskola lär och utvecklas vi tillsammans Vår verksamhet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014. 2015-01-07 Vår referens. Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Rebecca Nannsjö Utvecklingssekreterare Rebecca.Nannsjo@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFV-2015-56 Sammanfattning

Läs mer

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007

Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 1(5) Helena Forssell 0155-26 41 19 Eskilstuna kommun Vuxennämnden 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen på Florettens gruppboende i Eskilstuna kommun, den 3 och 4 juli 2007 Bakgrund

Läs mer

Öppna Jämförelser särskilt boende (SÄBO) Degerfors kommun

Öppna Jämförelser särskilt boende (SÄBO) Degerfors kommun 213 214 F 1 Hur bedömer du ditt Allmänna hälsotillstånd? Mycket gott Ganska gott 23 18-5 Någorlunda 53 5-3 Ganska dåligt 16 25 9 Mycket dåligt 9 8-1 F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? Nej 38

Läs mer

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012

Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Gnistans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Grunduppgifter

Läs mer

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet EXEMPEL FRÅN SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet 1 1. Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet exempel

Läs mer

Granskning av enheterna för personlig assistans

Granskning av enheterna för personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-03-15 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (7) Diarienr 0004/10-013 Granskning av enheterna för personlig assistans Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus LOKAL ARBETSPLAN. för. Orion. Saturnus

Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus LOKAL ARBETSPLAN. för. Orion. Saturnus Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus LOKAL ARBETSPLAN för Orion Raketen förskolor Saturnus 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR Organisation Steninge förskolor består av tre förskolor;

Läs mer

Rutin Beslut om vak/ extravak

Rutin Beslut om vak/ extravak Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Beslut om vak/ extravak Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Verksamhetschef ÄO Utarbetad av: Medicinskt ansvariga sjuksköterska

Läs mer

Arbetsplan Stockby Förskola

Arbetsplan Stockby Förskola Arbetsplan Stockby Förskola Vi som arbetar på Stockby förskola Sara Rogö Chi Le Anette Hillerudh Enikö Abdallah Juhos Johanna Spindler Moniqa Hollén Bodil Ornby Annica Sabel Förskollärare 40 tim/v Förskollärare

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E, FUNKTIONSNEDSATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-04-22 Handläggare: Christina Koistinen Telefon: 08-508 15 024 Kerstin Medin Telefon:

Läs mer

Riktlinjer för. klagomålshantering

Riktlinjer för. klagomålshantering Dokumentnamn Kapitel Riktlinje för klagomålshantering Avvikelsehantering DNR KS 2010/185 128 Ersätter DNR 45/2006 ON 77 Utgåva III Utfärdad 2010-03-12 Datum för senaste ändring 2006-08-31 Utfärdare ME

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor och annan pedagogisk verksamhet Planen gäller från 2014-10-15 Planen gäller till 2015-10-15 Sida 1 av 7 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Vad

Läs mer

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015

Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer

Läs mer

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015

Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Socialförvaltningen Monica Bylund/ Susanne Nordlander RAPPORT 2015-12 Brukarenkät Bostad med särskild service 2015 Projektledare: Monica Bylund Verksamhetsutvecklare och Susanne Nordlander Rehabiliteringskonsulent

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet

Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan. En del av det livslånga lärandet Kvalitetsredovisning 2006 Önnerödsskolan En del av det livslånga lärandet Innehållsförteckning Inledning...3 Verksamhetsperspektiv...5 Prioriterade mål... Resultat och måluppfyllelse... Medborgarperspektiv...6

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Protokoll, samrådsmöte Sallerups förskolor, Eslöv

Protokoll, samrådsmöte Sallerups förskolor, Eslöv Protokoll, samrådsmöte Sallerups förskolor, Eslöv Datum och plats 19 oktober 2011, Jonasbo förskola Närvarande Erik Andersson Förälder Toftabo Sekreterare Marie Beckvall Personal Munkebo Patrik Bergman

Läs mer

Äldrenämnden. Avtalsuppföljning vid Liljeforstorg vård- och omsorgsboende. att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna.

Äldrenämnden. Avtalsuppföljning vid Liljeforstorg vård- och omsorgsboende. att med beaktandet av resultatet lägga rapporten till handlingarna. 2uppalki ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Lena Söderman 2015-10-28 ALN-2015-0199.30 Äldrenämnden Avtalsuppföljning vid Liljeforstorg vård- och omsorgsboende Förslag till beslut Äldrenämnden

Läs mer

Förarbete, planering och förankring

Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Förarbete, planering och förankring Att arbeta med vilka etiska värden och normer som ska känneteckna den äldreomsorgsverksamhet vi arbetar i och hur vi konkret ska

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/166-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Dnr: 2015/166-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-20 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Sofia Forsgren Äldrenämnden Uppföljning av uppdrag Vallonen

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 , Olika fast lika unika Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 Innehållsförteckning 1 Inledning. 1.1 Alla barn och elever har rätt att

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning

Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg

Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN Kommunfullmäktige 2003-04-24, 66 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2003-02-12 Riktlinjer för synpunkts- och klagomålshantering inom Hedemora kommuns vård och omsorg Bakgrund och syfte Inom

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

Uppföljning av mervärde enligt avtal inför eventuell avtalsförlängning av Vård- och omsorgsboendet Sirishof

Uppföljning av mervärde enligt avtal inför eventuell avtalsförlängning av Vård- och omsorgsboendet Sirishof 203-04 -6 Sov 27/202 Uppföljning av mervärde enligt avtal inför eventuell avtalsförlängning av Vård- och omsorgsboendet Sirishof Sammanfattning Norlandia Care har sedan hösten 200 ansvaret för driften

Läs mer

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013

Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Vad tycker barnen? Barns och ungdomars uppfattning om sin trygghet och delaktighet i HVB och LSS-boenden under 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång

När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter som en tillgång LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VULKANENS 2014/2015 Vulkanens förskolas vision När barnen lämnar förskolan Vulkanen vill vi att de är rustade med : Mod och vilja - att se och förhålla sig till olikheter

Läs mer

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016)

Avtals- och verksamhetsuppföljning (2016) Kvalitet och utvärderingskontoret 2016-04-20 Dnr Än 2016-314 Malin Robertsson Maria Svensson Jonas Arnoldsson s- och verksamhetsuppföljning (2016) Verksamhet Datum för besök 2016-04-20 Deltagare/metod

Läs mer

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 2015-01-09 SID 1 (5) Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 Bakgrund Verksamheten på Ametistens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga. Ametisten har 80 lägenheter uppdelade på fem våningar

Läs mer

Lusten att gå till skolan 2013

Lusten att gå till skolan 2013 Bilaga till Dnr: BoF.2013.0473 1 (7) 2013-04-22 Barn och Familj Pia Persson Lusten att gå till skolan 2013 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning för att få fram hur eleverna upplever

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer