Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre"

Transkript

1 Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre

2 Regional rapport Öppna Jämförelser 213:1 Vård och omsorg om äldre Rapporten sammanställd av; Kristina Nordmark, Åsa Bygdeson och David Johansson FoU, Region Västerbotten Januari 213

3 Innehållsförteckning Inledning... 1 Om Öppna Jämförelser... 2 Relativa jämförelser gröna, gula och röda resultat... 2 Indikatorer och datakällor... 3 Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden Resultat av ÖJ för kommuner i Västerbottens län Kontinuitet och tid... 4 Inflytande och delaktighet... 6 Information... 8 Information till alla? Resultat från SKL:s granskning av kommunernas information till medborgarna... 1 Bemötande Trygghet Boendemiljö Mat och måltidsmiljö Utevistelser och sociala aktiviteter De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet Tillgänglighet till vård och omsorg Fall, undernäring och trycksår Äldres psykiska hälsa Stöd och hjälp efter stroke... 2 Stöd i livets slutskede Läkemedel Fallskador Kostnader (strukturellt bakgrundsmått) Kostnad för särskilt boende och för hemtjänst i ordinärt boende Sammanställning nationell ranking per kommun... 28

4 Inledning Från och med hösten 29 samverkar Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen om Öppna jämförelser inom socialtjänsten. Syftet med jämförelserna är att bidra till att utveckla och förbättra kvalitet och effektivitet i socialtjänstens verksamheter. Öppna Jämförelser inom socialtjänsten är ett nationellt utvecklingsarbete och fram till utgången av 214 ska det underlag som presenteras kontinuerligt förbättras. De områden som berörs är: Vård och omsorg om äldre Barn och Unga Missbruk och beroende Personer med funktionsnedsättning samt Ekonomiskt bistånd Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden Detta är den åttonde regionala sammanställningen som FoU Västerbotten publicerar över Västerbottens resultat i Öppna Jämförelser. Ambitionen är att lyfta fram och sammanställa den offentliga statistiken på ett sätt så att det blir hanterligt och ändamålsenligt för länets kommuner och berörda delar av hälso- och sjukvården, i arbetet med att förbättra verksamheten och dess resultat. Alla ovanstående områden är presenterade i regionala rapporter under 212 och ambitionen är att presentera rapporter inom alla områden även under 213. Denna länsrapport utgår från de Öppna Jämförelser inom området vård och omsorg om äldre som offentliggjordes den 25 januari 213. Öppna Jämförelser inom vård och omsorg om äldre utgår än så länge framför allt från strukturoch processmått i socialtjänstens myndighetsutövning. Vi hoppas att sammanställningen i denna regionrapport ska kunna skapa underlag för reflektioner, analys- och förbättringsarbete. Vi tar gärna emot synpunkter på rapporterna! Under våren 212 har kommunerna Umeå, Lycksele och Nordmaling tillsammans med FoU Västerbotten och SKL deltagit i ett nationellt utvecklingsarbete som resulterat i en handbok för analyser av de egna resultaten och prioritering av sitt förbättringsarbete. Handboken finns tillgänglig på SKL: s hemsida och FoU Västerbotten. Under hösten 212 genomfördes en utbildning i handboken, där åtta kommuner ingick (Lycksele, Nordmaling, Umeå, Skellefteå, Robertsfors, Eksjö, Värnamo och Gislaved). Materialet från utbildningen kommer att finnas att hämta på FoU Västerbottens hemsida. Vi hoppas att länsrapporterna skapar bättre förutsättningar för analyser av de egna verksamheterna och därmed underlättar prioritering av förbättringsarbeten. Kontakta gärna ansvarig chef för FoU Västerbotten, Marie Ernestad för synpunkter och frågeställningar: Tel: , mobil:

5 Om Öppna Jämförelser Varje år genomför SKL och Socialstyrelsen Öppna jämförelser gällande Vård och omsorg om äldre. Det första resultatet publicerades 27 och nu har 212 års resultat kommit. Syftet med rapporten Öppna Jämförelser (ÖJ) är att göra den gemensamt finansierade vården och omsorgen om äldre öppen för insyn, ge underlag för den offentliga debatten, stimulera till ett ökat lärande och verksamhetsutveckling för förbättrade resultat. Resultatet från årets undersökning för samtliga kommuner med kommentarer från SKL och Socialstyrelsen finns på respektive webbplats; och Det är också möjligt att se resultat från ÖJ i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada, Kortfattat kan nämnas att Socialstyrelsen gett följande kommentar kring resultatet ur ett nationellt perspektiv. Drygt hälften som har insjuknat i stroke uppgav att de har fått sina rehabiliteringsbehov tillgodosedda. Andelen som har smärtskattats vid vård i livets slut är fortsatt liten. I kommunerna varierade andelen äldre som har behandlats med tre eller fler psykofarmaka samtidigt mellan två och elva procent. Behandlingen ökar risken för fall och andra biverkningar. Förebyggande åtgärder har genomförts för cirka 6 procent av personerna i särskilt boende där risk för fall, undernäring respektive trycksår konstaterats. De äldre ger generellt goda omdömen om hemtjänsten och det särskilda boendet i sin helhet. Även personalens bemötande får goda omdömen. Inom flera områden finns det stora skillnader mellan kommunernas resultat. Resultatet varierar även beroende på hur de äldre skattar sitt hälsotillstånd. Möjligheterna att komma utomhus, nöjdheten med de sociala aktiviteterna som erbjuds och tillgängligheten till sjuksköterskor i särskilt boende är några områden som uppvisar mycket stora skillnader mellan kommunerna. De stora skillnader som finns mellan kommunernas resultat behöver analyseras utifrån lokal och regional kunskap om verksamheten. Kommunerna kan också lära sig mycket av att jämföra sig med varandra, framför allt inom områden med mycket stora variationer. Relativa jämförelser gröna, gula och röda resultat I rapporten presenteras jämförelser för 38 indikatorer och gäller både struktur-, process- och resultatmått inom vården och omsorgen av äldre i Sveriges kommuner. Kommunerna jämförs med varandra genom att resultaten färgläggs i grönt, gult och rött. Grönt innebär att kommunens värde på indikatorn hör till de 25 procent bästa i förhållande till de andra kommunerna. Rött markerar de 25 procent av kommunerna som har de lägsta värdena och gult de 5 procent som ligger däremellan. Jämförelserna är alltså relativa och varken rikets medelvärde eller ett grönt resultat behöver vara bra. Det finns idag inga målnivåer för resultatet på indikatorerna. En av fördelarna med den färgsatta jämförelsemodellen är att det är lätt att få en överblick över resultaten. De relativa jämförelserna är också användbara så länge det inte finns några exakta och överenskomna målvärden för de enskilda indikatorerna. Om en annan kommun har ett bättre värde än den egna kommunens indikerar det att åtminstone det värdet går att uppnå. 2

6 Indikatorer och datakällor Inom Öppna jämförelser åskådliggörs kommuners resultat med tre olika typer av indikatorer: Resultat = vad man åstadkommer Process = vad man gör Struktur = vad man har ÖJ strävar efter att i första hand innehålla resultatindikatorer men när det saknas finns struktur eller processindikatorer. Dessutom redovisas några strukturella bakgrundsmått för kostnaderna, omfattningen av kommunernas äldreomsorg och de äldres hälsotillstånd. Dessa mått beskriver närmast verksamhetens förutsättningar och kan vara viktiga redskap vid fortsatta analyser av resultaten. Datakällor Nationella kvalitetsregister Svenska Palliativregistret Riks-Stroke Senior Alert Svenska Demensregistret (svedem) Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD) Rapportens indikatorer och de strukturella måtten gäller åldersgruppen 65 år och äldre eller ibland 8 år och äldre. Indikatorerna baseras på data från flera datakällor med olika karaktär och kvalitet. Ett kriterium för att redovisa en indikator är att den bygger på data som omfattar uppgifter för alla eller större delen av landets kommuner. För att en kommun ska ingå i redovisningen måste resultatet också baseras på minst 3 observationer. För ytterligare information kring datainsamling med mera rekommenderas att gå in på SKLs hemsida via följande länk Bilaga till Öppna Jämförelser - vård och omsorg om äldre 212. Register och enkätundersökningar hos Socialstyrelsen Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden Kommun- och enhetsundersökningen Läkemedelsregistret Dödsorsaksregistret Registret över kommunala SoL-insatser Sveriges Kommuner och Landsting Kommun och landstingsdatabasen (Kolada) Kommunernas egna undersökningar Nationell patientenkät Kommunernas kvalitet i korthet Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 211 Flera av resultatmåtten kommer från undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. De enkäter som tidigare år har skickats till äldre har år 212 ersatts med helt nya frågor. En anledning till förändringen är att Socialstyrelsen har fått många synpunkter från äldre och anhöriga som tyckt att enkäterna varit svåra att besvara. Vidare har det varit svårt att tolka resultaten från de tidigare enkäterna. Ett urval av enkätfrågorna ingår här och delfrågorna redovisas i form av andelen äldre som uppgav att de var mycket nöjda med olika aspekter av omsorgen. Alla frågor finns i äldreguiden, där man även kan hitta svar på enhetsnivå. Äldreguiden hittar ni här. Resultaten för år 212 bygger på svar från drygt 61 6 personer med hemtjänst i ordinärt boende och närmare 33 4 personer i särskilt boende. Svarsfrekvensen var totalt 69 procent bland dem med hemtjänst och 54 procent bland dem i särskilt boende men den varierade mellan kommunerna. Enkäten bland dem i särskilt boende besvarades delvis (58 procent) av anhöriga, bekanta eller gode män, medan äldre med hemtjänst oftare besvarade enkäten själva (76 procent). Motsvarande siffror för Västerbotten bygger på svar från 1 37 personer med hemtjänst i ordinärt boende och 96 personer i särskilt boende. Västerbottens svarsfrekvens var totalt 69 procent bland dem med hemtjänst och 54 procent bland dem i särskilt boende. Siffrorna för Västerbotten är hämtade från Resultat av ÖJ för kommuner i Västerbottens län 212 Resultaten för Västerbotten redovisas i samma områden som den nationella jämförelsen; Kontinuitet och tid Inflytande och delaktighet Information Bemötande Trygghet 3

7 Boendemiljö Mat och måltidsmiljö Utevistelser och sociala aktiviteter De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet Tillgänglighet till vård och omsorg Fall, undernäring och trycksår Äldres psykiska hälsa Stöd och hjälp efter stroke Stöd i livets slutskede Läkemedel Bakgrundsindikatorer Den regionala rapporten är ett försök att sammanställa resultaten ur ett lokalt perspektiv. Varje område redovisas utifrån de indikatorer som ingår. Därefter följer en sammanfattande text av resultaten på riksnivå och regional nivå. De faktiska värdena och den färgkodning som anges i ÖJ redovisas i ett diagram. Om kommunen inte lämnat uppgifter eller har för få svarande (färre än fem personer), indikeras det med en stjärna (*). Två stjärnor (**) vid kommunens namn indikerar låg svarsfrekvens, få svarande (färre än 3 personer) eller på annat sätt osäker uppgift. I de flesta fall utgår skalan i diagrammen från 1 %, dvs i vilken omfattning olika aspekter omfattar samtliga vård- och omsorgstagare. En annan skala har använts i de fall indikatorn frågar efter aspekter som bör omfatta så få vård- och omsorgstagare som möjligt. Sist i rapporten redovisas varje kommuns individuella ranking per indikator i ett samlat diagram i fallande ordning, bästa rankingplats först. Den är till för att ge respektive kommun en översikt över sina egna resultat. Kontinuitet och tid 1. Personalkontinuitet, hemtjänst (Process) Genomsnittlig antal hemtjänstpersonal som hjälper den äldre under 14 dagar. 65 år och äldre. 211 På riksnivå var det genomsnittliga antalet 13 olika personer ur personalen, som hjälpte den äldre under en 14 dagars period. Bland kommunerna varierade antalet mellan 5 och 23 olika personer. Bäst resultat i Sverige har Nykvarns kommun. Västerbotten ligger som riksnivån med 13 personer och Storuman har bäst resultat med 8 personer ur personalgruppen. Variationen i länet är mellan 8 och 15 personer

8 2. Tillräcklig med tid, hemtjänst (Resultat) Ny indikator Andel som uppger att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet. 65 år och äldre På riksnivå svarade 81 procent av de äldre att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att utföra arbetet. Andelen alltid eller oftast har tillräcklig med tid varierade i kommunerna mellan 58 och 97 procent. Bäst resultat i Sverige har kommunerna Gnosjö och Nykvarn. I Västerbotten uppgav 84 procent att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att utföra arbetet. Dorotea kommun har bäst resultat med 96 procent, variationen i länet är mellan 78 och 96 procent Ny indikator 3. Tillräckligt med tid, särskilt boende (Resultat) Andel som uppger att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid att utföra arbetet. 65 år och äldre På riksnivå svarade 7 procent att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid för att ge stöd och omsorg. I kommunerna varierade andelen mellan 4 och 91 procent. Bäst resultat i Sverige har Klippans kommun. I Västerbotten svarade 74 procent att personalen alltid eller oftast har tillräckligt med tid och bäst resultat har Robertsfors kommun. I länet är variationen mellan 66 och9 procent

9 Inflytande och delaktighet 4. Möjlighet att påverka tider, hemtjänst (Resultat) Andel som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen.65 år och äldre På riksnivå uppger 6 procent att de alltid eller oftast kan påverka vid vilka tider som hemtjänstpersonalen kommer. I kommunerna varierar andelen mellan 29 och 81 procent och bäst resultat i Sverige har Nacka kommun. Andelen i Västerbotten som svarat att de alltid eller oftast kan påverka vid vilka tider som hemtjänstpersonalen kommer är 59 %. Bäst resultat har Vilhelmina kommun. I länet varierade andelen mellan 42 och 72 procent. 1 9 Ny indikator Möjlighet påverka tider, särskilt boende (Resultat) Andel som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. 65 år och äldre På riksnivå uppger 56 procent att de alltid eller oftast kan påverka vid vilka tider de får hjälp. I kommunerna varierar andelen mellan 28 och 86 procent och bäst i riket är Kinda kommun. I Västerbotten har 55 procent svarat att de alltid eller oftast kan påverka vid vilka tider de får hjälp. Robertsfors kommun har bäst resultat och variationen i länet är mellan 43 och 8 procent. 1 Ny indikator

10 6. Hänsyn till åsikter och önskemål, hemtjänst (Resultat) Andel som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. 65 år och äldre På riksnivå uppger 85 procent av de äldre att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. I kommunerna varierade andelen mellan 69 och 96 procent. Bäst resultat i Sverige har Nyköpings kommun. I Västerbotten har 87 procent av de äldre svarat att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. Bäst resultat har Vännäs kommun och variationen i länet är mellan 78 och 92 procent Hänsyn till åsikter och önskemål, särskilt boende (Resultat) Andel som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. 65 år och äldre Det sammanlagda värdet för riket visade att 79 procent har svarat att de tycker att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras och i kommunerna varierar andelen mellan 62 och 94 procent. Bäst resultat i Sverige har kommunerna Heby och Trosa. I Västerbotten har 8 procent av de äldre svarat att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras. Bäst resultat har Robertsfors kommun och variationen i länet är mellan 68 och 93 procent

11 Information 8. Information om förändringar, hemtjänst (Resultat) Andel som uppger att personalen alltid eller oftast informerar om tillfälliga förändringar. 65 år och äldre På riksnivå uppger 68 procent att personalen alltid eller oftast i förväg informerar om tillfälliga förändringar. I kommunerna varierar andelen mellan 46 och 93 procent. Bäst resultat i Sverige har Sävsjö kommun. I Västerbotten har 72 procent av de äldre svarat att personalen i förväg informerar om tillfälliga förändringar. Vännäs kommun har bäst resultat i länet och variationen är mellan 58 och 82 procent. 1 9 Ny indikator Information om förändringar, särskilt boende (Resultat) Andel som uppger att personalen alltid eller oftast informerar om tillfälliga förändringar. 65 år och äldre På riksnivå uppger 46 procent att personalen i förväg informerade om tillfälliga förändringar och i kommunerna varierade andelen mellan 19 och 77 procent. Götene kommun har bäst resultat i Sverige. 46 procent av äldre på särskilt boendet i Västerbotten uppger att personalen i förväg informerar om tillfälliga förändringar. Bäst resultat i länet har Robertsfors kommun och variationen är mellan 38 och 71 procent. 1 Ny indikator

12 1. Möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, hemtjänst (Resultat) Andel som vet vart de ska vända sig med synpunkter eller klagomål på hemtjänst. 65 år och äldre På riksnivå vet 64 procent av de äldre med hemtjänst vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål. I kommunerna är variationen mellan 49 och 78 procent. Bäst resultat i Västerbotten och i Sverige har Åsele kommun. Västerbotten ligger som riksnivån på 64 procent och variationen är mellan 55 och 78 procent. 1 Ny indikator Kommunens information om äldreomsorgen på webben (Struktur) Informationsindex för kommunens hemsida för äldreomsorg. Andel av maxpoäng. Våren 212. Indikatorn visar kommunens procentandel av maxpoäng i SKL:s webbgranskning. Indikatorn mäter om det finns tillräckligt med information på webben och om informationen är lätt att hitta. På riksnivå var den genomsnittliga poängbedömningen av informationen 78 procent av maxpoängen. Resultaten varierar mellan 35 och 97 procent vilket visar på stora variationer mellan kommunerna. Jämfört med förra webbgranskningen så har 19 kommuner förbättrat sitt resultat medan 176 kommuner har försämrat sitt resultat. Bäst resultat i Sverige har Östersunds kommun och bäst resultat i Västerbotten har Skellefteå kommun. Variationen i länet är mellan 43 och 91 procent

13 Äldreomsorg Det finns information hur man ansöker om hjälp (bistånd/insatser) Det finns information om vilka tjänster som finns inom äldreomsorgen Det finns information om vilka tjänster/hjälp som kan erbjudas inom hemtjänsten.* Det finns information om öppna verksamheter, t ex. dagverksamhet Det finns information om trygghetslarm Det finns information rehabverksamhet Det finns information om fixartjänster Det finns information om uppsökande verksamhet Det finns information om vilka olika boendeformer som finns inom äldreomsorgen Det finns en samlad faktainformation om de enskilda enheterna inom särskilt boende med kontaktuppgifter till ansvarig chef och andra nyckelfunktioner*. Enheter inom äldreomsorgen verksamma i kommunen presenteras Det finns information om enheternas profil (arbetsinriktning, aktiviteter, värdegrund, etc.) Det finns information om äldreboendenas geografiska placering. Det finns information om hur lång tid det tar innan jag får mitt bistånd. Det finns information om hur man överklagar biståndsbeslutet Det finns information om avgiftens storlek. Finns det möjlighet för medborgaren att göra simulerad beräkning av preliminär avgift för äldreomsorg Det finns information om stöd till anhöriga Det finns information om hur och till vem man kan framföra synpunkter och klagomål. Det finns information om valmöjligheter inom hemtjänst och särskilt boende. Det finns en samlad och jämförbar resultatredovisning av alla särskilda boendena i kommunen* Det finns en samlad och jämförbar resultatredovisning av alla hemtjänstens enheter i kommunen* Det finns information om pensionärsorganisationer, brukarråd och frivilliga organisationer Summa (Max=69) Andel (%) av maxpoäng Information till alla? Resultat från SKL:s granskning av kommunernas information till medborgarna Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele

14 Bemötande 12. Bemötande hemtjänst (Resultat) Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt. 65 år och äldre I riket har 75 procent svarat att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt. 22 procent uppgav att personalen oftast har ett gott bemötande och 1 procent att personalen sällan eller aldrig bemöter dem på ett bra sätt. Svarsalternativen har ändrats är därför inte helt jämförbara med förra årets resultat. I kommunerna har mellan 6 och 94 procent svarat att personalen bemöter dem på att bra sätt. Bäst resultat i Sverige har Nykvarn och Sävsjö kommun. I Västerbotten har 77 procent svarat att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt, bäst resultat har Dorotea och Vilhelmina kommun. Variationen i länet är mellan 65 och 88 procent Bemötande särskilt boende (Resultat) Andel som uppger att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt. 65 år och äldre Det sammanlagda värdet för riket visar att 57 procent svarat att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt. 38 procent uppgav att personalen oftast har ett gott bemötande och en procent uppgav att personalen sällan eller aldrig bemöter dem på ett bra sätt. I kommunerna har mellan 26 och 78 procent av de äldre svarat att personalen bemöter dem på att bra sätt och bäst resultat i riket har Svenljunga kommun. I Västerbotten har 58 procent svarat att personalen alltid bemöter dem på ett bra sätt. I länet är variationen mellan 41 och 71 procent och Robertsfors kommun har bäst resultat

15 Trygghet 14. Trygghet hemtjänst (Resultat) Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten. 65 år och äldre På riksnivå visar resultaten att 43 procent av de äldre kände sig mycket trygga med att bo kvar hemma med stöd av hemtjänsten, 43 procent uppgav att det kändes ganska tryggt och 4 procent att det kändes mycket eller ganska otryggt. Mellan kommunerna varierade andelen som kände sig mycket trygga mellan 27 och 61 procent och bäst resultat i Sverige har Laxå kommun. I Västerbotten uppgav 42 procent av de äldre att de kände sig mycket trygga med att bo kvar hemma med stöd av hemtjänsten. Bäst resultat har Robertsfors kommun och variationen i länet är mellan 39 och 49 procent Trygghet särskilt boende (Resultat) Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo i särskilt boende. 65 år och äldre Resultatet på riksnivå visar att 49 procent av de äldre kände sig mycket trygga med att bo i ett särskilt boende, 39 procent uppgav att det kändes ganska tryggt och 4 procent att det kändes ganska eller mycket otryggt. Andelen som kände sig mycket trygga varierade mellan 27 och 74 procent bland kommunerna. Bäst resultat i Sverige har Nordmalings kommun. I Västerbotten uppgav 5 procent av de äldre att de kände sig mycket trygga med att bo i ett särskilt boende. Variationen i länet är mellan 34 och 74 procent

16 Boendemiljö 16. Trivsamma gemensamma utrymmen, särskilt boende (Resultat) Andel som uppger att det är trivsamt i de gemensamma utrymmena på boendet. 65 år och äldre Det sammanlagda värdet för riket visade att 64 procent tyckte att det var trivsamt och 6 procent tyckte inte att det var trivsamt i de gemensamma utrymmena på boendet. Andelen som tyckte det var trivsamt varierade från 37 procent till 88 procent mellan kommunerna och bäst resultat i riket har Vadstena kommun. I Västerbotten tyckte 66 procent att det var trivsamt i de gemensamma utrymmena. Bäst resultat har Robertsfors kommun och variationen i länet är mellan 42 och 85 procent. 1 9 Ny indikator Trivsamt utomhus, särskilt boende (Resultat) Andel som uppger att det är trivsamt utomhus runt boendet. 65 år och äldre På riksnivå svarade 7 procent att det var trivsamt och 6 procent tyckte inte att det var trivsamt utomhus runt deras boende. Andelen som tyckte det var trivsamt varierade från 29 procent till 1 procent mellan kommunerna. Bäst resultat i Sverige har Karlsborg kommun. I Västerbotten svarade 62 procent att det var trivsamt utomhus och kommunerna Vilhelmina och Vindeln har bäst resultat i länet. Variationen är mellan 29 och 78 procent. 1 Ny indikator

17 Mat och måltidsmiljö 18. Maten, särskilt boende (Resultat) Andel som uppger att maten smakar mycket eller ganska bra. 65 år och äldre Det sammanlagda värdet för riket visade att 75 procent tyckte att maten smakade mycket eller ganska bra och 8 procent tyckte att den brukar smaka ganska eller mycket dåligt. Andelen som tyckte att maten smakade mycket eller ganska bra varierade från 56 procent till 95 procent mellan kommunerna. Bäst resultat har Heby kommun. I Västerbotten uppgav 74 procent att maten smakade mycket eller ganska bra. Bäst resultat i länet har Nordmalings kommun och variationen är mellan 63 och 83 procent Måltidsmiljö, särskilt boende (Resultat) Andel som uppger att måltiderna alltid eller oftast är en trevlig stund. 65 år och äldre På riksnivå upplevde 68 procent av de äldre måltiderna som en trevlig stund och 11 procent upplevde sällan eller aldrig måltiderna som en trevlig stund. Andelen som alltid eller oftast upplevde måltiderna som en trevlig stund varierade från 47 procent till 88 procent mellan kommunerna. Bäst resultat i riket har Götene kommun. I Västerbotten uppgav 72 procent att måltiderna var en trevlig stund. Bäst resultat har Robertsfors kommun och variationen i länet är mellan 54 och 8 procent. 9 Ny indikator

18 Utevistelser och sociala aktiviteter 2. Möjligheten att komma utomhus, särskilt boende (Resultat) Andel i särskilt boende som uppger att det är mycket eller ganska bra möjligheter att komma utomhus. 65 år och äldre Det sammanlagda värdet för riket visade att 59 procent svarat att möjligheterna att komma utomhus är mycket eller ganska bra, medan 26 procent svarat att möjligheterna var mycket eller ganska dåliga. Andelen som uppgav att möjligheterna till utevistelse var bra, varierade från 18 till 81 procent mellan kommunerna. Bäst resultat i Sverige har Kävlinge kommun. I Västerbotten har 54 procent svarat att möjligheterna att komma utomhus är mycket eller ganska bra. Bäst resultat i länet har Robertsfors kommun och variationen är mellan 5 och 75 procent Sociala aktiviteter, särskilt boende (Resultat) Andel i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds. 65 år och äldre Det sammanlagda värdet för riket visade att 6 procent var nöjda och 14 procent var mycket eller ganska missnöjda med aktiviteterna som erbjöds. Andelen som var mycket eller ganska nöjda varierade från 3 till 9 procent mellan kommunerna. I riket har Gnosjö kommun bäst resultat. I Västerbotten var 66 procent mycket eller ganska nöjda med aktiviteterna som erbjuds och bäst resultat har Robertsfors kommun. Variationen i länet är mellan 39 och 7 procent

19 De äldres bedömning av omsorgen i sin helhet 22. Hemtjänst i sin helhet (Resultat) Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. 65 år och äldre På riksnivå visar resultatet att 88 procent av de som besvarat frågan var mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten i sin helhet. Mellan kommunerna varierade resultatet mellan 73 och 1 procent. I Sverige har Lessebo kommun bäst resultat. I Västerbotten var 92 procent mycket eller ganska nöjda och bäst resultat har Vindelns kommun. Variationen i länet är mellan 84 och 98 procent. 15% 1 95% 9 85% 8 75% 23. Särskilt boende i sin helhet (Resultat) Andel som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende. 65 år och äldre Resultatet för 212 visar att 8 procent av de som besvarat frågan var mycket eller ganska nöjda med sitt äldreboende i sin helhet. I kommunerna varierade resultatet från 53 till 98 procent. Bäst resultat i riket har Gagnef kommun. I Västerbotten svarade 83 procent att de var mycket eller ganska nöjda med sitt äldreboende i helhet och bäst resultat har Nordmaling kommun. Variationen är mellan 64 och 91 procent

20 Tillgänglighet till vård och omsorg 24. Väntetid till särskilt boende (Process) Antal dagar i snitt från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum i särskilt boende. 65 år och äldre Indikatorn avser medelvärdet i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende. Medelvärdet var 53 dagar för de 132 kommuner som genomförde undersökningen. På riksnivå var väntetiden därmed ett par dagar längre jämfört med föregående års mätning. I 54 kommuner hade den genomsnittliga väntetiden blivit kortare och i 71 kommuner hade den blivit längre jämfört med föregående års mätning. Kommunernas genomsnittliga väntetid varierade från 5 till 192 dagar och bäst resultat i riket har Vänersborgs kommun. I Västerbotten varierar den genomsnittliga väntetiden mellan 2 och 82 dagar och Norsjö kommun har bäst resultat Tillgång till sjuksköterska, särskilt boende (Resultat) Andel som uppger att det är mycket eller ganska lätt att vid behov träffa sjuksköterska. 65 år och äldre På riksnivå uppger 77 procent att det var mycket eller ganska lätt att få träffa en sjuksköterska. Bland kommunerna varierade andelen från 43 till 95 procent. Bäst resultat har Gagnef kommun. I Västerbotten uppger 81 procent att det var mycket eller ganska lätt att få träffa en sjuksköterska. Bäst resultat har Robertsfors kommun och variationen är mellan 72 och 9 procent. 1 Ny indikator

21 Fall, undernäring och trycksår 26. Andel där åtgärd genomförts utav de som har risk för fall (Process) Andel i särskilt boende som har bedömts ha risk för fallskada och där minst en åtgärd mot fallskada har utförts. 65 år och äldre Det sammanlagda värdet för riket visade att förbyggande åtgärder hade genomförts hos 55 procent av personer i särskilt boende som bedömdes ha risk för fall. Bland kommunerna varierade andelen från till 9 procent. Antalet registreringar varierade stort mellan olika kommuner vilket påverkar resultatets tillförlitlighet. Bäst resultat i riket har Säters kommun. I Västerbotten varierade andelen personer där förebyggande åtgärder genomförts från 19 till 68 procent. Bäst resultat i länet har Vännäs kommun Andel där åtgärd genomförts utav de som har risk för undernäring (Process) Andel i särskilt boende som har bedömts ha risk för undernäring och där minst en åtgärd mot undernäring har utförts. 65 år och äldre Det sammanlagda värdet för riket visade att förbyggande åtgärder hade genomförts hos 6 procent av personerna i särskilt boende som bedömdes ha risk för undernäring. Bland kommunerna varierade andelen från till 89 procent. Antalet registreringar varierade stort mellan olika kommuner vilket påverkar resultatets tillförlitlighet. Bäst resultat i riket har kommunerna Säter och Ovanåker. I Västerbotten varierade andelen personer där förebyggande åtgärder genomförts från 27 till 77 procent. Bäst resultat har Vännäs kommun

22 28. Andel där åtgärd genomförts utav de som har risk för trycksår (Process) Andel i särskilt boende som har bedömts ha risk för trycksår och där minst en åtgärd mot trycksår har utförts. 65 år och äldre Resultatet för riket visade att förbyggande åtgärder hade genomförts hos 57 procent av personerna i särskilt boende som bedömdes ha risk för trycksår. Bland kommunerna varierade andelen från till 91 procent. Bäst resultat i riket har Ovanåkers kommun. I Västerbotten varierade andelen från 27 till 76 procent. Bäst resultat i länet har Vännäs kommun Äldres psykiska hälsa 29. Tre eller fler psykofarmaka bland äldre (Process) Andel personer 8 år och äldre som behandlas med tre eller fler psykofarmaka samtidigt. 65 år och äldre Resultatet på riksnivå visar att drygt 5 procent av personer som är 8 år och äldre, behandlades med tre eller fler psykofarmaka samtidigt. Andelen kvinnor över 8 år med tre eller fler förskrivna psykofarmaka är 6 procent. Motsvarande andel för män är 4 procent. Bland kommunerna varierade andelen från 2 till 11 procent av befolkningen över 8 år per kommun. Minst andel med tre eller fler psykofarmaka samtidigt i riket har Storumans kommun. I Västerbotten behandlades 4,9 procent av personer som är 8 år och äldre med tre eller fler psykofarmaka samtidigt och variationen är mellan 1,9 och 6,2 procent. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, 19

23 Stöd och hjälp efter stroke 3. Rehabilitering efter utskrivning från sjukhus (Resultat) Andel som tolv månader efter stroke uppgett att deras rehabiliteringsbehov var tillgodosedda. 65 år och äldre. Genomsnitt Under uppgav i genomsnitt 55 procent på riksnivå att rehabiliteringsbehoven var tillgodosedda tolv månader efter insjuknandet (58 män/53 kvinnor). Andelen med tillgodosedda rehabiliteringsbehov varierade mellan 28 och 85 procent bland kommunerna. Andelen hade ökat i 52 av de 17 kommuner som registrerat uppgifter både 21 och 211 och minskat i 46 av kommunerna. Bäst resultat i riket har Tranemo kommun. I Västerbotten uppgav i genomsnitt 56 procent att rehabiliteringsbehoven var tillgodosedda tolv månader efter insjuknandet. Bäst resultat i länet har Nordmalings kommun och variationen är mellan 44 och 8 procent Funktionsförmåga stroke (Resultat) Andel äldre som tolv månader efter insjuknandet i stroke var oberoende av hjälp. 65 år och äldre. Genomsnitt På riksnivå under åren 21 och 211 uppgav i genomsnitt 64 procent att de tolv månader efter insjuknandet i stroke var oberoende av hjälp av andra i dagliga aktiviteter. En större andel män (71) än kvinnor (58) hade god funktionsförmåga ett år efter insjuknandet. Andelen äldre som var oberoende av hjälp varierade mellan 47 och 84 procent bland kommunerna. Bäst resultat i riket har Sigtuna kommun. I Västerbotten uppgav i genomsnitt 63 procent att de tolv månader efter insjuknandet i stroke var oberoende av hjälp av andra i dagliga aktiviteter. Bäst resultat i länet har Vännäs kommun och variationen är mellan 5 och 76 procent

24 Stöd i livets slutskede 32. Andel avlidna som smärtskattades under sista levnadsveckan (Process) Andel av avlidna som smärtskattats under den sista levnadsveckan. 65 år och äldre Indikatorn omfattar bara de personer som kunde medverka i en smärtskattning. Resultatet på riksnivå visar att i genomsnitt 16 procent smärtskattades under sin sista levnadsvecka, vilket är en ökning med 11 procent jämfört med 21. Resultatet visade inga direkta skillnader mellan kvinnor och män. Det var däremot en stor spridning mellan kommunerna. Andelen som smärtskattades varierade mellan och 81 procent. Bäst resultat i riket har Valdemarviks kommun. Resultatet i Västerbotten visar att i genomsnitt 22 procent smärtskattades under sin sista levnadsvecka. Bäst resultat i länet har Norsjö kommun och variationen är mellan 9 och 71 procent Brytpunktsamtal (Process) Andel av avlidna som före döden fått informerande samtal om sin situation. 65 år och äldre Av dem som avled 211 i riket hade i genomsnitt 44 procent informerats om att de var döende av en läkare eller av en läkare och sjuksköterska tillsammans. Fler män (46 procent) än kvinnor (43 procent) fick ett sådant informerande samtal. Andelen varierade mellan 15 och 81 procent bland kommunerna. Bäst resultat i riket hade Sävsjö kommun. I Västerbotten hade i genomsnitt 48 procent informerats om att de var döende av en läkare eller av en läkare och sjuksköterska tillsammans. Bäst resultat i länet har Norsjö kommun och variationen är mellan 41 och 79 procent

25 34. Närvarande i dödsögonblicket (Process) Andel av avlidna som hade någon närvarande i dödsögonblicket. 65 och äldre Det sammantagna resultatet för riket visar att 87 procent hade någon hos sig i dödsögonblicket, vilket är en minskning med 2 procent jämfört med 29. Resultatet på riksnivå visade inga större skillnader mellan kvinnor och män. Andelen som hade någon hos sig varierade mellan 67 och 1 procent bland kommunerna. Andelen hade ökat i 55 av de 145 kommuner som registrerade uppgifter både 21 och 211 och minskat i 81 av kommunerna. Bäst resultat i riket har kommunerna Oxelösund, Gnosjö och Olofström. Bäst resultat i Västerbotten har kommunerna Nordmaling och Norsjö. Variationen i länet är mellan 9 och 97 procent. 98% 96% 94% 92% 9 88% 86% 84% 82% 35. Eftersamtal (Process) Andel av avlidna där anhöriga har erbjudits ett eftersamtal. 65 år och äldre Resultatet på riksnivå visar att de närstående erbjöds ett eftersamtal i samband med 52 procent av dödsfallen som registrerades i Svenska Palliativregistret 211, vilket är en minskning med 7 procentenheter jämfört med 21. Det fanns ingen skillnad mellan hur ofta närstående till kvinnliga respektive manliga personer erbjöds eftersamtal. Andelen närstående som erbjöds efterlevandesamtal varierar mellan och 1 procent bland kommunerna. Andelen hade ökat i 57 av de 145 kommuner som registrerade uppgifter både 21 och 211 och minskat i 85 av kommunerna. Bäst resultat i riket har kommunerna Hedemora, Rättvik och Gnosjö. I Västerbotten varierar andelen mellan 8 och 88 procent och bäst resultat har Robertsfors kommun

26 36. Munhälsa (Process) Andel av avlidna som fått en bedömning av munhälsan sista levnadsveckorna. 65 år och äldre Resultatet på riksnivå visar att 63 procent av avlidna fått en bedömning av munhälsan sista levnadsveckorna. I kommunerna varierar andelen mellan 33 och 97 procent och bäst resultat i riket har Vännäs kommun. I Västerbotten varierar andelen mellan 59 och 97 procent Läkemedel 37. Tio eller fler läkemedel (Process) Andel som behandlas med tio eller fler läkemedel samtidigt. 8 år och äldre Andelen personer, 8 år och äldre, som hade tio eller fler läkemedel var sammanlagt 13 procent för riket. Resultatet gäller personer med en aktuell läkemedelsbehandling december 211. Mellan kommunerna varierade andelen från 5 till 22 procent. Andelen var i genomsnitt högre för kvinnor. Av kvinnorna hade i genomsnitt 14 procent tio eller fler läkemedel, motsvarande andel bland männen var 12 procent. Bäst resultat i riket har Jokkmokks kommun. Andelen personer 8 år och äldre som hade tio eller fler läkemedel var sammanlagt 15 procent för Västerbotten. Bäst resultat har Storumans kommun och i länet varierar andelen mellan 7,6 och 19,2 procent. 2 15% 1 5% 23

27 38. Läkemedel som bör undvikas (Process) Andel som behandlats med minst ett av fyra olämpliga läkemedel. 8 år och äldre Indikatorn visar behandling med läkemedel som bör undvikas. Resultatet på riksnivå visar att 12 procent av personer som är 8 år och äldre behandlades med minst ett av fyra läkemedel som bör undvikas. Av kvinnorna behandlades i genomsnitt 13 procent med läkemedel som bör undvikas. Motsvarande andel bland männen var 1 procent. Mellan kommunerna varierade andelen från 7 till 22 procent. Bäst resultat i riket har kommunerna Finspång och Sorsele. Resultatet i Västerbotten visar att 13 procent av personer som är 8 år och äldre behandlades med minst ett av fyra läkemedel som bör undvikas. Andelen varierar mellan 7,2 och 15,1 procent. 2 15% 1 5% Fallskador 39. Fallskador (Resultat) Antal personer med fallskador per 1 invånare 8 år och äldre som skrivits in på sjukhus, genomsnittliga värden för åren Resultatet på riksnivå visar att 6 procent av personer 8 år och äldre har skrivits in på sjukhus pga fallskada. Mellan kommunerna varierade andelen från 37 till 81 procent. Bäst resultat i riket har kommunerna Olofström och Dals-Ed. Resultatet i Västerbotten visar ett genomsnitt på 67 procent. Andelen varierar mellan 57 procent och 81 procent. Bäst resultat har Nordmalings kommun

28 Kostnader (strukturellt bakgrundsmått) Avvikelse från standardkostnad Procentuell skillnad mellan nettokostnad och standardkostnaden för äldreomsorgen. 211 Kostnad för särskilt boende och för hemtjänst i ordinärt boende. Resultatet på avvikelser från standardkostnad visar att det finns stora skillnader mellan kommunerna. 11 kommuner överskrider standardkostnaden med mer än 2 procent, medan 5 kommuner har kostnader som understiger standardkostnaden med mer än 2 procent. Den kommun som har högst kostnadsnivå överstiger standardkostnaden med 66 procent. Den som har lägst har en kostnadsnivå som understiger standardkostnaden med 33 procent. I Västerbotten avviker kommunerna i genomsnitt 8 procent från standardkostnaden. Variationen ligger mellan -31, och 22,6 procent. 35, 25, 15, 5, -5, -15, -25, -35, Kostnad per brukare Kostnad per brukare (KPB) är en metod för kommunens uppföljning av kostnader inom bland annat äldreomsorgen. KPB bygger på en individrelaterad kostnadsredovisning där de olika insatserna har kostnadsberäknats och kopplats till den enskilda brukaren. Därmed skapas goda möjligheter att följa upp och jämföra kostnader mellan olika grupper av brukare. Det är även möjligt att följa enskilda brukare över tid. I dag är cirka 8 kommuner med i KPB. För mer information om metoden gå in på webbplatsen och klicka på Länk till mer information om metoden. För att ta del av kostnadsjämförelser klicka på Jämförelserapport KPB Utfall

29 Område Indikatorbeskrivning Avvikelse från standardkostnad Procentuell skillnad mellan nettokostnad och standardkostnaden för äldreomsorgen. 211 Hemtjänst, kostnad per inv Kronor per invånare 65 år och äldre. 211 Hemtjänst, kostnad per brukare Kronor per brukare 65 år och äldre. 211 Särskilt boende, kostnad per inv Kronor per invånare 65 år och äldre. 211 Särskilt boende, kostnad per brukare Kronor per brukare. 65 år och äldre. 211 Bakgrundsindikatorer Andel äldre med hemtjänst Andel av befolkningen 65 år och äldre. 211 Andel äldre i särskilt boende Andel av befolkningen 65 år och äldre. 211 Omfattning av hemtjänst Andel av hemtjänsttagare med 25 timmar hemtjänst eller mer per månad. 211 Hälsotillstånd, hemtjänst Andel som uppger att de har mycket god eller ganska god hälsa. 65 år och äldre. 211 Hälsotillstånd, särskilt boende Andel som uppger att de har mycket god eller ganska god hälsa. 65 år och äldre. 211 Ängslan, oro eller ångest, hemtjänst Andel som uppgett att de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. 65 år och äldre. 211 Ängslan, oro eller ångest, särskilt boende Andel som uppgett att de har svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. 65 år och äldre. 211 Procent Kronor Kronor Kronor Kronor Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Min - max (-32,6)-65, ,3 21,3 2,6 12, Riket ,5 5, Västerbotten Bjurholm 5, ,5 7,7 24 Dorotea -31, ,6 6, Lycksele -4, ,6 5, Malå 16, , 12,3 34 Nordmaling 17, ,9 6, Norsjö 22, ,9 7, Robertsfors 13, ,9 6, Skellefteå 21, ,5 5, Sorsele 13, ,9 7,6 53 Storuman 1, ,1 6, Umeå 13, ,3 5, Vilhelmina 9, ,8 6, Vindeln 6, ,3 6, Vännäs -1, , 6, Åsele 7, ,2 8,

30 Kostnad särskilt boende Kostnad särskilt boende Kostnad för särskilt boende och för hemtjänst i ordinärt boende På riksnivå var kostnaden för hemtjänst i ordinärt boende i genomsnitt cirka kronor per invånare år 211 (min 6 479, max kronor per invånare som är 65 år och äldre). Kommunernas kostnader för särskilt boende var i genomsnitt cirka kronor per invånare (min 15 32, max kr). Kostnaden för hemtjänst i Västerbotten var i genomsnitt cirka kronor per invånare (min kr i Vännäs, max kr i Malå). Kostnaden för särskilt boende var i genomsnitt cirka kronor (min kr i Malå, max kr i Sorsele). Det finns inget tydligt samband mellan kostnaderna för de olika boendetyperna. 8 Korrelation per invånare 65 år och äldre 7 Sorsele Åsele Bjurholm Vilhelmina Storuman Norsjö Nordmaling Dorotea Robertsfors Västerbotten Lycksele Vännäs Umeå Skellefteå Vindeln Malå Kostnad hemtjänst På riksnivå uppgick kostnaden per brukare med hemtjänst i ordinärt boende i genomsnitt till cirka kronor (min kr, max kronor per person med hemtjänst i ordinärt boende). Särskilt boende kostade i genomsnitt cirka kronor per brukare (min kr, max kr per brukare). I Västerbotten uppgick kostnaden per person med hemtjänst i ordinärt boende i genomsnitt till cirka kronor (min kr i Vännäs, max kr per person i Vindeln). Kostnader för särskilt boende var i genomsnitt cirka kronor (min kr i Malå, max kr i Sorsele). Det finns inget tydligt samband mellan kostnaderna för de olika boendetyperna Korrelation per brukare 65 år och äldre Sorsele Storuman Dorotea Vilhelmina Bjurholm Åsele Nordmaling Lycksele Robertsfors Umeå Norsjö Västerbotten Vännäs Skellefteå Vindeln Malå Kostnad hemtjänst 27

31 Sammanställning nationell ranking per kommun Diagrammet visar respektive kommuns ranking i en nationell jämförelse med övriga 29 kommuner. Ett lågt värde innebär en hög rankingplats och därmed ett bra resultat i jämförelse med andra kommuner (indikatorsiffror till vänster i diagrammet). Ett högt värde innebär låg rankingplats (indikatorsiffror till höger i diagrammet). För vissa kommuner saknas värden på ett flertal indikatorer. Det beror på att det saknas resultat i öppna jämförelser. Prickarnas färger motsvarar en relativ jämförelser med övriga Sverige enligt tidigare redovisningar Ranking Bjurholm Indikator Ranking Dorotea Indikator Ranking Lycksele Indikator 28

32 Ranking Malå Indikator Ranking Nordmaling Indikator Ranking Norsjö Indikator Ranking Robertsfors Indikator 29

33 Ranking Skellefteå Indikator Ranking Sorsele Indikator Ranking Storuman Indikator Ranking Umeå Indikator 3

34 Ranking Vilhelmina Indikator Ranking Vindeln Indikator Ranking Vännäs Indikator Ranking Åsele Indikator 31

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013 14223 Sammanställning av borgs läns resultat i Öppna jämförelser 213 Vård och omsorg om äldre 213 Underlaget till sammanställningen är hämtat från Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och

Läs mer

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 2014 års rapport Syftet med öppna jämförelser är att stimulera kommuner och landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten

Läs mer

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser Årets rapport om vård och omsorg om äldre innehåller 52 indikatorer som tillsammans ska

Läs mer

Sammanställning av resultat Öppna Jämförelser 2013 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Kommun Kommun

Sammanställning av resultat Öppna Jämförelser 2013 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Kommun Kommun (Sammanhållen vård och omsorg) 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Fallskador Åtgärd vid Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Rehabilitering efter Funktionsförmåga

Läs mer

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012

Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 Datum 2013-02-12 Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012 Resultat för Tibro kommun Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Bankgiro: 221-4286 Org nr: 212000-1660

Läs mer

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om äldre ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2010 Vård och omsorg om äldre ji Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2010 Vård och omsorg om äldre Öppna jämförelser 2010 Vård och omsorg om äldre kan beställas eller laddas ner från Sveriges

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre

Analys av Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre RAPPORT februari 2015 Analys av Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre Sammanfattning 2014 är åttonde gången som öppna jämförelser skett inom äldreområdet och det femte året som SKL och socialstyrelsen

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 vård och omsorg äldre

Öppna jämförelser 2014 vård och omsorg äldre Öppna jämförelser 2014 vård och omsorg äldre Fokus sammanhållen vård och omsorg i Sörmland Inledning I denna presentation finns delar av resultatet från öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2014.

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser. 2011:01 Vård och omsorg om äldre

Regional rapport Öppna Jämförelser. 2011:01 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser 211:1 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser 211:1 Vård och omsorg om äldre Rapporten sammanställd av; Kristina Nordmark, FoU, Region Anders Edström,

Läs mer

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012 NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 213-1-29 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) år 212 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut 212 års rapport Vård och omsorg om äldre

Läs mer

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Rapporten har publicerats av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Merparten av här redovisade resultat bygger på enkätundersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser Löpnummer: 2015:32 Stöd till personer

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år VILHELMINA 217 6,3 27 244 7,1-7 461 13,4 20 190 5,6 251 7,4 441 13,0 ÅSELE 78 5,8-23 91 6,8 7 169 12,6-16 101

Läs mer

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av

kommunerna Bilaga 5: Rangordning av Bilaga 5: Rangordning av kommunerna Bilaga 5 innehåller en tabell med värdena för alla indikatorer per kommun. För varje indikator anges kommunens värde på indikatorn och värdets rangordning i förhållande

Läs mer

Vård- och omsorg om äldre-

Vård- och omsorg om äldre- Datum: 2014-05-20 Handläggare: Elisabeth Jonsson Beredning Social välfärd och hälsa Vård- och omsorg om äldre- Sammanställning av Boråsregionens resultat i Öppna jämförelser 2013 Sammanställning baseras

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år ÅSELE 101 7,4 18 84 6,2 10 185 13,6 28 83 6,0 74 5,4 157 11,4 VILHELMINA 190 5,6-53 251 7,4 42 441 13,0-11 243

Läs mer

www.ljungby.se Rapport Vad tycker äldre om äldreomsorgen Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2014-

www.ljungby.se Rapport Vad tycker äldre om äldreomsorgen Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2014- www.ljungby.se Rapport Vad tycker äldre om äldreomsorgen Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2014- Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund_Mårtenslund (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund_Mårtenslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Lund_Mårtenslund (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Skövde Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Åre Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Åre Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Åre Särskilt boende Klicka på ikonen för att lägga till en bild Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Linköping_Gåsen (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2013 inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2013 inom äldreomsorgen SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-04-25 Vår referens Per Lövgren Controller Tjänsteskrivelse Per.Lovgren@malmo.se Brukarundersökning 2013 inom äldreomsorgen STK-2013-1188 Sammanfattning

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:28. Äldre 2014. FoU Välfärd, Region Västerbotten

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:28. Äldre 2014. FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser nr 215:28 Äldre 214 FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser Löpnummer 215:28 Äldre Rapporten sammanställd av; Kristina Nordmark, FoU Välfärd,

Läs mer

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg Mars 2013 Vårdföretagarnas modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg En rapport från Framtidens vård, skola, omsorg För att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs mer systematiska

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg äldre

Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg äldre Öppna jämförelser 2014 - vård och omsorg äldre Fokus särskilt boende i Sörmland Inledning I denna presentation finns delar av resultatet från öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2014. Här redovisas

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ektorpsgården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ektorpsgården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ektorpsgården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kommunresultat för

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kommunresultat för Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kommunresultat för Kramfors Syftet med presentationen Er kommun har fått den här presentationen som ett komplement till öppna jämförelser vård och omsorg om äldre.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Oxelösund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Oxelösund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Oxelösund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bedagården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bedagården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bedagården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Äldrenämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Äldrenämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Äldrenämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Befolkningsutvecklingen är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller behov av äldreomsorgsinsatser.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bellevue Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bellevue Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Bellevue Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

RAPPORT. ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Vård och omsorg om äldre i Dalarna 2014

RAPPORT. ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Vård och omsorg om äldre i Dalarna 2014 RAPPORT ÖPPNA JÄMFÖRELSER (ÖJ) Vård och omsorg om äldre i Dalarna 214 Regional och lokal sammanställning av ÖJ, som utgör ett underlag inför fortsatta reflektioner, analys- och förbättringsarbeten. Rapporten

Läs mer

Brukarundersökning Äldreboende 2015. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Brukarundersökning Äldreboende 2015. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Brukarundersökning Äldreboende 2015 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Socialstyrelsens Brukarundersökning 2015 Äldreboende Vad tycker du om äldreomsorgen? Mail: kommun@ostragoinge.se

Läs mer

Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 Regionrapport för Jönköpings län

Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 Regionrapport för Jönköpings län Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 Regionrapport för Jönköpings län 2015-01-28 Henrik Ahlgren, FoUrum, Kommunal utveckling 1 Inledning... - 2-2 Datainsamling... - 4-2.1 Datakällor... - 4-2.2

Läs mer

Vård och omsorg om äldre i Dalarna 2013

Vård och omsorg om äldre i Dalarna 2013 1 Rapport Öppna Jämförelser (ÖJ) Vård och omsorg om äldre i Dalarna 213 Rapport Öppna Jämförelser (ÖJ) Vård och omsorg om äldre Rapporten sammanställd av: Lena Olai, äldrestrateg Region Dalarna, enheten

Läs mer

öppna jämförelser 2015 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2015 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2015 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2015 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2015 Vård och

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Dalsjövägen 25 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Dalsjövägen 25 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Dalsjövägen 25 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2009

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2009 Informationsindex Brukarmedverkan i individuell plan Omdöme om Omdöme om SÄBO i sin helhet maten Omdöme om social samvaro och Omdöme om aktiviteter informationen Väntetid till särskilt boende Omdöme om

Läs mer

Årets företagarkommun 2015. Västerbottens län

Årets företagarkommun 2015. Västerbottens län Årets företagarkommun 2015 Västerbottens län UC och Företagarna UC Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag Hjälper företag, offentlig sektor och privatpersoner med beslutsunderlag för säkra

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR FÖRSKOLA 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR FÖRSKOLA 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR FÖRSKOLA 2010 Resultat för brukarnära indikatorer för förskola Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende kvalitet i förskola som 119 svenska kommuner redovisat

Läs mer

Öppen jämförelse Folkhälsa 2014

Öppen jämförelse Folkhälsa 2014 Öppen jämförelse Folkhälsa 2014 Sammanställning Uddevalla 1 (6) Handläggare Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson Telefon 0522-69 61 48 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Öppen jämförelse Folkhälsa 2014 Öppna

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Blomstergården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Blomstergården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Blomstergården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Distansgatan 7 (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från

Läs mer

Öppna jämförelser 2012

Öppna jämförelser 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-01-21 ON 2013/0026 53515 Omsorgsnämnden Öppna jämförelser 2012 Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogsborg (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogsborg (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skogsborg (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 KKiK 2013 1 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet....4 Fakta om kommunerna i SOLTAK....6 7 Kommunalråden har ordet....8

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Norrtälje

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Norrtälje Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Norrtälje Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Syftet med undersökningen är att: kartlägga de äldres uppfattning om sin vård

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Torpdalen (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Torpdalen (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Torpdalen (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Kostnadsutvecklingen inom vården och omsorgen 2001 2010

Kostnadsutvecklingen inom vården och omsorgen 2001 2010 Ekonomiska analyser Sammanfattande iakttagelser De totala utgifterna för hälso- och sjukvården uppgick 2009 till 313,7 miljarder kronor i 2010 års pris. Samma år uppgick socialtjänstens utgifter till 151,9

Läs mer

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun

SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun SKL s Öppna jämförelser 2012 Sammanfattning av resultatet för Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 SÅ BERÄKNAS DET SAMMANVÄGDA RESULTATET OCH EFFEKTIVITETSTALET... 3 SAMMANVÄGDA RESULTATET... 3 EFFEKTIVITETSTALET...

Läs mer

Kommuner och landsting utan

Kommuner och landsting utan Kommuner och landsting utan samordningsförbund En kartläggning av kommuner och landsting som inte ingår i samordningsförbund 2013-11-11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Syfte och mål... 2 1.2

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2014 Reviderad maj 2015

Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2014 Reviderad maj 2015 Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2014 Reviderad maj 2015 1 Förändringar av indikatorer från föregående rapport... 4 Datakällor... 5 Indikatorer - ordinärt boende...

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg.

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Regional handlingsplan 2014 2015 med särskilt fokus på de mest

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Det goda livet för. sjuka äldre i Västra Götaland. Lägesrapport 2 2015-02-06. Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Det goda livet för. sjuka äldre i Västra Götaland. Lägesrapport 2 2015-02-06. Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Det goda livet för 2015-02-06 sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport 2 Helene Sandqvist Benjaminsson VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Syfte...

Läs mer

Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre? Bilaga Regressionsanalyser

Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre? Bilaga Regressionsanalyser Öppnar jämförelser för ökad kvalitet i vård och omsorg om äldre? Bilaga Regressionsanalyser REGRESSIONSANALYSER Ett antal olika regressionsmodeller har konstruerats för att undersöka om resultaten i ÖJ

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Hälsa på lika villkor och Öppna jämförelser 2014. Skellefteå

Hälsa på lika villkor och Öppna jämförelser 2014. Skellefteå Hälsa på lika villkor och Öppna jämförelser 214 Skellefteå År 22 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning Landstingets vision Visionsindikatorer 214 Kvinnor Män HÄLSOUTVECKLINGEN

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009

Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009 Lokalt Företagsklimat ranking Västernorrland 2009 Program Från kl 11.15 så står lunchen framdukat på Utvecklingsavdelningen, Nybrog 13. Ca 11.40 börjar landshövding Bo Källstrand Kl 12.00 håller jag en

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

ASÄ 2014-08-15 rapport Bättre liv

ASÄ 2014-08-15 rapport Bättre liv VOHJS mål 2014 God vård i livets slutskede Mått 2014 registreras 70 % eller fler av dödsfallen bland befolkningen i Svenska palliativregistret. I genomsnitt 10 % förbättring har uppnåtts på de tre indikatorerna,

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Vad tycker du om ditt äldreboende? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om ditt äldreboende? Alla äldre har rätt till äldreboende med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla äldreboenden genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2013

Kommunens kvalitet i korthet 2013 1(5) Kommunstyrelsen Kommunens kvalitet i korthet 2013 Ärendet I ärendet redovisas Danderyds resultat i SKL:s jämförelseprojekt, Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). I projektet jämförs cirka 40 mått inom

Läs mer

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014. Del 1. God kvalitet i verksamheten resultat, metod och indikatorer

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014. Del 1. God kvalitet i verksamheten resultat, metod och indikatorer Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 Del 1. God kvalitet i verksamheten resultat, metod och indikatorer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Öppna jämförelser 2007. Äldreomsorg

Öppna jämförelser 2007. Äldreomsorg Öppna jämförelser 2007 Äldreomsorg Öppna jämförelser 2007 Äldreomsorg Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Sveriges Kommuner och Landsting av Ulla Åhs, tel 08-452 77 96 och Tilsith Lacouture,

Läs mer

Brukarundersökningar inom äldreomsorgen 2011

Brukarundersökningar inom äldreomsorgen 2011 ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2012-63-1.2.1. SID 1 (5) 2012-02-01 Handläggare: Hanna Markkula Telefon: 08-508 10 133 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 2012-02-09

Läs mer

Rutin hantering av öppna jämförelser

Rutin hantering av öppna jämförelser Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (av vem och datum) Magdalena Patriksson, utvecklingsledare, 2013-12-06 Beslutad (av vem och datum) Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Kommunala webber hur kan de förbättras?

Kommunala webber hur kan de förbättras? Kommunala webber hur kan de förbättras? Varför informationsgivning? Ett ökat tryck från medborgare Ökat intresse från andra parter Hanterar vi skattepengarna på ett effektivt sätt? Vad kan kommunen erbjuda?

Läs mer

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18

Äldre och läkemedel Slutrapport. Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Äldre och läkemedel Slutrapport Ulrika Ribbholm 2014-06-18 Sammanfattning Under 2013 har projektet Äldre och läkemedel pågått och FoUrum har haft en projektledare avsatt för området på 25 %. Projektet

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 2009-2011

KVALITETSNYCKELTAL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 2009-2011 KVALITETSNYCKELTAL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 2009-2011 Resultat för brukarnära indikatorer inom försörjningsstöd, barn och unga samt vuxna med missbruksproblem Förord Denna rapport är en sammanställning

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Helene Sandqvist Benjaminsson Projektledare Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland helene.sandqvist.benjaminsson@vgregion.se

Läs mer

Stöd till brottsoffer våld i nära relationer

Stöd till brottsoffer våld i nära relationer Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2015 Stöd till brottsoffer våld i nära relationer Åsa Nilsson 1 FoU i Väst/GR September 2015 Foto omslag: Mostphotos Layout: Infogruppen

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting

Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Maria Strömbäck Hans Rinander Palliativ vård - samverkan mellan kommun och landsting Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer