Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning FoU Välfärd, Region Västerbotten

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten"

Transkript

1 Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 FoU Välfärd, Region Västerbotten

2 Regional rapport Öppna Jämförelser Löpnummer: 2015:32 Stöd till personer med funktionsnedsättning Rapporten sammanställd av; Margaretha Hägglund, FoU Välfärd, Region Västerbotten Juni 2015

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 4 Resultat Öppna Jämförelser 2015 Stöd till personer med funktionsnedsättning... 6 Indikatorer och datakällor... 6 Regionalt publiceringsmöte i Västerbotten... 6 Resultat på nationell nivå... 7 Prioriterade frågor nationellt... 8 Resultat för kommuner i Västerbottens län... 9 Bjurholm Dorotea Lycksele Malå Nordmaling Norsjö Robertsfors Skellefteå Sorsele Storuman Umeå Vilhelmina Vindeln Vännäs Åsele Sidor för egna anteckningar... 44

4 Inledning FoU Välfärd, Region Västerbotten publicerar årligen resultat från Öppna Jämförelser i form av regionala rapporter. Inom sociala välfärdsområdet belyses: Vård och omsorg om äldre, Barn och Unga, Missbruk och beroendevård, Stöd till personer med funktionsnedsättning, Hemlöshet och utestängande från arbetsmarknaden, Brottsoffer våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld samt Ekonomiskt bistånd. Syftet med jämförelserna är att bidra till att utveckla och förbättra kvalitet och effektivitet i socialtjänstens verksamheter. Ambitionen är att lyfta fram och sammanställa den offentliga statistiken på ett sätt så att det blir hanterligt och ändamålsenligt för länets kommuner och berörda delar av hälso- och sjukvården, i arbetet med att förbättra verksamheten och dess resultat. Denna länsrapport utgår från Öppna Jämförelser inom området stöd till personer med funktionsnedsättning som för sjätte året offentliggjordes den 22 maj 2015, Med funktionsnedsättning menar Socialstyrelsen en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Denna nedsättning kan uppstå till följd av sjukdom, annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara bestående eller av övergående natur. Alla personer med funktionsnedsättning behöver inte stöd av socialtjänsten. Vissa har ansökt om insatser och fått avslag, andra har av olika skäl inte ansökt trots att de skulle behöva stöd. Öppna Jämförelser inom stöd till personer med funktionsnedsättning utgår i huvudsak från struktur- och processmått i socialtjänstens myndighetsutövning med några undantag. Fokus är som tidigare på förutsättningarna för att möta utsatta personers behov och inte mått på kvalitet som utgår från resultat. Inom två områden, arbete och boende finns det för första gången även några formulerade resultatmått. Inom välfärdsområdet är Tjänstedesign fortsatt ett kunskapsområde på frammarsch och består bland annat av metoder som utgår från användarens/brukarens behov. Under 2014 fortsatte pilotprojektet med tjänstedesign inom funktionshinderområdet som startade 2013 inom FoU Välfärd och tre kommuner i Västerbotten kopplat till den nationella EBP-satsningen. Resultatet inom det prioriterade området Förstärkt brukarmedverkan blev Min Plan. Det är ett verktyg för att samtala kring och samla den enskildes önskningar och behov inom daglig verksamhet, men kan även anpassas till andra verksamheter. Deltagarna har varit vuxna personer år inom målgruppen enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt deras personal. Resultatet finns beskrivet i Projektrapporten 2014:22- Kan Tjänstedesign som metod underlätta inflytande och delaktighet? och laddas ner från FoU Välfärds hemsida. Material och arbetssätt med Min Plan kommer att erbjudas länets kommuner från hösten Det har även varit ett stort nationellt intresse för detta arbete och designprojektet har presenterats i flera län samt även i två filmer som återfinns på SVIDs hemsida(svensk Industridesign). Ett annat delområde under 2014 har varit att utifrån tre perspektiv undersöka brukarmedverkan i länet; uppföljning av insatser, metoder för brukarmedverkan samt dialogforum. Utifrån dessa perspektiv gjordes intervjuer med brukarföreträdare, chefer och politiker i de tre kommunerna som även ingick i pilotprojektet. Målsättningen var att få kunskap och ett utgångsläge för vidare planering. Rapporten kommer at färdigställas under hösten

5 Socialpsykiatriskt kunskapscentrum har under 2014 inventerat behovet och förutsättningarna för ett utökat brukarinflytande på olika nivåer inom vård och stöd och service organisationerna och bland de ideella brukar- och anhörig organisationerna. Detta arbete resulterade i ett antal förslag på hur ett utökat brukarinflytande skulle kunna riggas, men pekade också på några grundförutsättningar som måste lösas, däribland arvoderingen av brukarföreträdare i samråds - och beslutskonstellationer. Rapporten finns att läsa i Socialpsykiatriskt kunskapscentrum har också tillskapat ett regionalt nätverk av intresseorganisationer som skall driva attitydarbetet och andra föreningsgemensamma frågor men även fungera som samtalspart på statlig nivå. För Skellefteås del har BISAM- funktionen (Brukarinflytandesamordnare) försvunnit sedan Numera fungerar styrelsen för Föreningarnas hus som brukarråd. Kontakta gärna utvecklingsledare Margaretha Hägglund som sammanställt rapporten för synpunkter och frågor kring området: tfn

6 Resultat Öppna Jämförelser 2015 Stöd till personer med funktionsnedsättning Indikatorer och datakällor I rapporten presenteras jämförelser för 63 indikatorer. Av dessa är 59 jämförbara med året innan. 33 indikatorer avser LSS-området och 30 indikatorer avser insatser till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Fyra indikatorer har ändrats i årets öppna jämförelser, men inga är nya. Insamlingen genomfördes i oktober december 2014 med mätdatum den 25 oktober 2014 Resultaten baseras på följande datakällor: En elektronisk enkät till samtliga kommuner och till stadsdelar/stadsområden i Stockholm, Göteborg och Malmö, riktad till verksamheter med ansvar för myndighetsutövning inom området som regleras av LSS. En elektronisk enkät till samtliga kommuner och till stadsdelar/stadsområden i Stockholm, Göteborg och Malmö, riktad till verksamheter med ansvar för myndighetsutövning inom området stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning (socialpsykiatri) framförallt utifrån Socialtjänstlagen (SoL). Svarsfrekvensen på enkäten denna gång var 95 %. För ytterligare information kring datainsamling, indikatorer, resultat med mera, rekommenderas att gå in på Socialstyrelsens hemsida. Kommunernas resultat presenteras med färgerna grönt, gult och rött. Grönt innebär att man svarat ja på frågan, rött innebär nej och gult delvis. En av fördelarna med den färgsatta jämförelsemodellen är att det är lätt att få en överblick över resultaten. Regionalt publiceringsmöte i Västerbotten I samband med att det nationella resultatet i Öppna Jämförelser offentliggjordes i slutet av maj 2015, bjöd FoU Välfärd in länets kommuner till ett publiceringsmöte via telefon. Fem kommuner hörsammade inbjudan och deltog i genomgången som även dokumenterades. Eftersom området stöd till personer med funktionsnedsättning är uppdelat utifrån personer som har stöd enligt LSS samt personer med psykisk funktionsnedsättning, deltog även representanter från Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum vid detta telefonmöte. Flera av deltagarna från kommunerna konstaterade att det hade varit en fördel om de även deltagit vid den enkätgenomgång som erbjöds i november Det hade underlättat tolkningen av frågorna under respektive indikator. Vid enkätgenomgången hade man även mailkontakt med Socialstyrelsens kontaktperson och kunde ställa frågor direkt under mötet. Vid publiceringsmötet konstaterades också att frågeställningarna i Öppna Jämförelser ofta utgår från ett storstadsperspektiv. Små kommuner och kommuner i glesbygd har ofta helt andra förutsättningar som inte kan belysta utifrån frågeställningarna. Detta har påpekats till Socialstyrelsen. Ett exempel som tog upp, var frågan om aktuell och samlad plan för personalens kompetensutveckling. Om man i kommunen har en eller två handläggare 6

7 känns den frågan inte relevant. Deltagarna ansåg att Socialstyrelsens analysguide är ett bra hjälpmedel i det lokala arbetet med det egna resultatet. Ett gemensamt förbättringsområde som lyftes fram i flera kommuner under publiceringsmötet var brukarundersökning, vilket man även vill arbeta vidare med. Genom de FoU-ombud i länets kommuner som organiseras av FoU Välfärd, har arbetet inom området former för brukarinflytande kommit igång. Även inom området uppföljning och utvärdering där bland annat en ny modell för att stödja kommunerna att hantera Öppna Jämförelser tagits fram. För att FoU Välfärd ska kunna vara ett stöd för kommunerna i Västerbotten, kommer vi tillsammans med våra motsvarigheter i de övriga tre nordliga länen (Jämtland, Västernorrland och Norrbotten) att utbilda oss själva i Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen)under hösten Resultat på nationell nivå Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste resultaten på nationell nivå. Den totala andelen beslut om LSS-insatser som följs upp inom ett år har ökat sedan förra året. 34 % av besluten om bostad med särskild service har följt upp inom ett år (jämfört med 32 % i 2014 års öppna jämförelser). Andelen beslut om ledsagarservice som följs upp inom ett år har ökat från 55 % till 57 %. Andelen beslut om daglig verksamhet som följs upp inom ett år är oförändrad på 37 %. Dock finns det kraftiga variationer över landet, störst skillnader finns i storstadsregionerna, där mellan 0 och 100 % av besluten följs upp inom ett år. Andelen kommuner som det senaste året använt resultaten från en brukarundersökning för att utveckla verksamheten har minskat. Allra mest har detta minskat inom LSS-området. Däremot har andra former av brukarinflytande ökat, såsom brukarinflytandesamordnare (BISAM), råd för funktionshindersfrågor och brukarrevision. Andelen kommuner som har externa samverkansöverenskommelser med och har ökat sedan förra året. Andelen kommuner som bedriver uppsökande verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning har ökat något sedan förra året, från 40 % till 41 %, efter att ha sjunkit under perioden Andelen kommuner som erbjuder insatser för att bidra till en meningsfull sysselsättning (strukturerad sysselsättning, öppen verksamhet och arbetslivsriktad rehabilitering) för personer med psykisk funktionsnedsättning har ökat något i år. Resultaten visar att den 25 oktober 2014 erbjöd 89 % av kommunerna strukturerad sysselsättning, 80 % erbjöd öppen verksamhet och 39 % erbjöd arbetslivsinriktad rehabilitering. Mer information och en nationell sammanfattning finns att läsa på Sveriges kommuner och landstings (SKL)hemsida. Resultatet från årets undersökning för samtliga kommuner med kommentarer från Socialstyrelsen finns även på hemsidan Det är också möjligt att se resultat från Öppna Jämförelse i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada, 7

8 Prioriterade frågor nationellt Kortfattat kan nämnas att Socialstyrelsen gett följande kommentarer kring resultatet ur ett nationellt perspektiv. Uppföljning av individuella beslut om daglig verksamhet och bostad med särskild service är ett fortsatt förbättringsområde, även om siffran ökar från 32 till 34 % inom bostad med särskild service och från 55 till 57 % inom daglig verksamhet. Andelen kommuner i landet som genomfört och använt resultatet av brukarundersökningar för att utveckla verksamheten har minskat de senaste åren, särskilt inom LSS-området. Därför arbetar SKL nu med att utveckla en gemensam nationell brukarundersökning inom socialtjänstens verksamheter för personer med funktionsnedsättning. En workshop med kommunrepresentanter kommer att hållas den 2 juni och en pilotundersökning planeras att genomföras av intresserade kommuner under hösten När det gäller stöd till arbete för personer med funktionsnedsättning har andelen kommuner som har en överenskommelse med om extern samverkan i enskilda ärenden ökat. Det är också fler kommuner som har rutiner för att årligen pröva möjlighet till arbete för personer inom daglig verksamhet och fler som erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering genom Supported Employment (enligt IPS, Individual Placement and Support). Ökad sysselsättning för personer med funktionsnedsättning är en prioriterad fråga på SKL. Öppna Jämförelser inom funktionshinderområdet utgår med ett undantag, från struktur- och processmått i socialtjänstens myndighetsutövning. Inom indikatorområdet finns i år två resultatmått för LSS-området respektive området psykisk funktionsnedsättning. Fokus ligger till största delen fortfarande på förutsättningarna för att möta utsatta personers behov och inte mått på kvalitet som utgår från resultat. Vi hoppas att sammanställningen i denna länsrapport tillsammans med Socialstyrelsens analysguide ska kunna skapa underlag för egna reflektioner, analys- och förbättringsarbete. 8

9 Resultat för kommuner i Västerbottens län Den regionala rapporten är ett försök att sammanställa resultaten ur ett regionalt och kommunalt perspektiv. Dels redovisas två tabellöversikter samlat ur ett Västerbottensperspektiv. Tabell 1: Innehåller stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS. Tabell 2: Innehåller stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Därefter kommer varje kommuns egna resultat uppdelat inom samma två områden. Varje område redovisas utifrån de indikatorer som ingår. Den färgkodning som anges i Öppna Jämförelser redovisas i respektive kommuns tabell. Grön cell = önskvärt resultat, Röd cell = utvecklingsområde, Tom cell (vit) = Information saknas (bortfall), grå cell = Ej aktuellt med svar på denna fråga. I samband med utveckling av verksamheten är det klokt att söka efter goda exempel på lösningar i jämförbara kommuner. I år finns inte som tidigare någon hänvisning till jämförbara kommuner som svarat ja/har grönt, eftersom det visat sig att få kommuner använder sig av den möjligheten. I den nationella sammanställningen finns dock möjligheten att själv ta fram dessa uppgifter. FoU Välfärd har i stället via socialcheferna i respektive kommun, bjudit in till en gemensam enkätgenomgång i form av telefonmöte, som en hjälp att tolka frågorna i enkäten. Därefter och i samband med att det nationella resultatet publiceras bjuds kommunerna åter in på samma sätt till ett publiceringsmöte, där man göra en första analys av resultatet samt identifiera gemensamma förbättringsområden. 9

10 Barn & unga Ekonomiskt bistånd Missbruks- och beroendevård Socialpsykiatri Våld i nära relationer Äldreomsorg Arbetsför-medlingen Försäkrings-kassan Landstingets barnhabilitering Landstingets vuxenhabilitering Landstingets barnpsykiatri Landstingets vuxenpsykiatri Aktuell rutin för att erbjuda individuell plan Kommunen betalar för ledsagarens omkostnader Den enskilde kan påverka vem som ska ledsaga Enskildas uppfattning används för att utveckla LSS- verksamheten Habiliteringsersättning utgår till deltagare i daglig verksamhet Tabell 1. Resultatöversikt Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS, Västerbottens län (1/2) Ledsagning Aktuell överenskommelse om extern samverkan i enskilda ärenden med: Individuell plan Brukarundersökning Habiliteringsersättning Bjurholm Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Dorotea Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Lycksele Ja Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Malå Integrerat Integrerat Integrerat Nej Integrerat Integrerat Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nordmaling Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Norsjö Integrerat Integrerat Integrerat Ja Ja Integrerat Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Robertsfors Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Skellefteå Nej Nej Nej Integrerat Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Sorsele Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Storuman Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Umeå Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Vilhelmina Nej Integrerat Integrerat Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Vindeln Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Vännäs Nej Nej Nej Ja Nej Integrerat Ja Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Ja Åsele Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Nej Nej Förklaringar: Grön cell= Önskvärt resultat Gul cell= Delvis uppfyllt Röd cell= utvecklingsområde Vit cell = Information saknas (bortfall) Grå cell = Ej aktuellt med uppgift för indikatorn/följdfrågan.

11 Personer har gått från daglig verksamhet till förvärvsarbete Personer har gått från daglig verksamhet till skyddat arbete Rutin för att pröva möjligheten till arbete Lättläst svenska Inspelat på teckenspråk Talad information Som textfil Andel beslut om bostad med särskild service som följs upp inom ett år Andel beslut om daglig verksamhet som följs upp inom ett år Andel beslut om ledsagarservice som följs upp inom ett år Strukturerad inskolningsperiod för samtliga nyanställda handläggare Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som arbetat längre än ett år, i % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med socionomexamen, i % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med aktuell kompetensutvecklingsplan, i % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som har haft kontinuerlig ärendehandledning, i % Aktuell och samlad plan för personalens kompetensutveckling Tabell 1 forts. Resultatöversikt Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS, Västerbottens län (2/2) Tillgänglig information på webbplatsen Uppföljning av beslut Information om LSS i alternativa format på kommunens/ stadsdelens webbplats Bjurholm Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ej aktuellt Alla Delvis Ja 100 % 100 % 0 % 100 % Nej Dorotea Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Inget Inget Inget Nej 0 % 100 % Ej aktuellt Ej aktuellt Nej Lycksele Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej 0% 0% Inget Nej 100 % 100 % 0 % 0 % Nej Malå Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Inget Delvis Inget Ej aktuellt 100 % 100 % 0 % 100 % Nej Nordmaling Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej 9% 5% 33% Nej 0 % 100 % Ej aktuellt Ej aktuellt Nej Norsjö Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Delvis Delvis Ej aktuellt Ej aktuellt 100 % 100 % 100 % 100 % Nej Robertsfors Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Inget Inget Delvis Ej aktuellt 100 % 100 % 100 % 100 % Nej Skellefteå Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 0% 0% 0% Ja 74 % 100 % 100 % 74 % Ja Sorsele Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Alla Alla Inget Ja 0 % 100 % Ej aktuellt Ej aktuellt Nej Storuman Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Inget 12% Delvis Ja 0 % 100 % Ej aktuellt Ej aktuellt Nej Umeå Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja 12% 38% 19% Ja 79 % 100 % 0 % 100 % Nej Vilhelmina Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej 20% 8% Alla Ja 80 % 100 % 0 % 0 % Nej Vindeln Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Alla Alla Alla Ej aktuellt 100 % 100 % 0 % 100 % Nej Vännäs Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 0% 100% Alla Ej aktuellt 100 % 100 % 100 % 100 % Nej Åsele Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Delvis Delvis Alla Nej 100 % 100 % 0 % 0 % Nej Förklaringar: Grön cell= Önskvärt resultat Gul cell= Delvis uppfyllt Röd cell= utvecklingsområde Vit cell = Information saknas (bortfall) Grå cell = Ej aktuellt med uppgift för indikatorn/följdfrågan.

12 Barn & unga Ekonomiskt bistånd Missbruk LSS Våld i nära relationer Äldreomsorg Arbetsför-medlingen Försäkrings-kassan Funktion för uppsökande verksamhet Annonser i massmedia Kommunens webbplats Informations-blad Informations-guide Tabell 2. Resultatöversikt Öppna jämförelser av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, Västerbottens län (1/2) Uppsökande verksamhet Informerande verksamhet, via: Aktuell överenskommelse för samverkan i enskilda ärenden med: Bjurholm Integrerat Integrerat Integrerat Nej Integrerat Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Dorotea Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Lycksele Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Malå Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nordmaling Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Norsjö Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Robertsfors Integrerat Integrerat Integrerat Nej Integrerat Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Skellefteå Nej Nej Nej Integrerat Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Sorsele Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Storuman Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Umeå Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Vilhelmina Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Vindeln Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Integrerat Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Vännäs Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Åsele Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Förklaringar: Grön cell= Önskvärt resultat Gul cell= Delvis uppfyllt Röd cell= utvecklingsområde Vit cell = Information saknas (bortfall) Grå cell = Ej aktuellt med uppgift för indikatorn/följdfrågan.

13 IT-system som stödjer verksamhetsuppföljning Brukarinflytandesamordnare (Bisam) Råd för funktionshinderfrågor Brukarrevision Brukarundersökningar Personligt ombud Strukturerad sysselsättning Socialt kooperativ/fontänhus Öppen verksamhet Arbetslivsinriktad rehabilitering Personer har gått från sysselsättningsinsats till förvärvsarbete Personer har gått från sysselsättningsinsats till skyddat arbete "Bostad först" Social färdighetsträning Stöd i föräldraskap Samlad och uppföljd plan för kompetensutveckling Handläggarna har haft kontinuerlig ärendehandledning Tabell 2 forts. Resultatöversikt Öppna jämförelser av stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, Västerbottens län (2/2) Uppföljningssystem Former för brukarinflytande Meningsfull sysselsättning Boende Stöd i vardagen Handläggares kompetens Bjurholm Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Dorotea Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Lycksele Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Malå Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nordmaling Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja Norsjö Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Ja Robertsfors Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Skellefteå Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Sorsele Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Storuman Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Umeå Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Vilhelmina Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Vindeln Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja Vännäs Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Åsele Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej Förklaringar: Grön cell= Önskvärt resultat Gul cell= Delvis uppfyllt Röd cell= utvecklingsområde Vit cell = Information saknas (bortfall) Grå cell = Ej aktuellt med uppgift för indikatorn/följdfrågan.

14 Bjurholm Tabell 3. Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS, Bjurholms kommun Ledsagning Brukarundersökning Habiliteringsersättning Barn & unga Ekonomiskt bistånd Missbruks- och beroendevård Socialpsykiatri Våld i nära relationer Äldreomsorg Aktuell överenskommelse om extern samverkan i enskilda ärenden med: Landstingets barnhabilitering Landstingets vuxenhabilitering Landstingets barnpsykiatri Landstingets vuxenpsykiatri Aktuell rutin för att erbjuda individuell plan Kommunen betalar för ledsagarens omkostnader Den enskilde kan påverka vem som ska ledsaga Enskildas uppfattning används för att utveckla LSS-verksamheten Habiliteringsersättning utgår till deltagare i daglig verksamhet Personer har gått från daglig verksamhet till förvärvsarbete Personer har gått från daglig verksamhet till skyddat arbete Rutin för att pröva möjligheten till arbete Information om LSS i alternativa format på kommunens/stadsdelens webbplats: Tillgänglig information på webbplatsen Uppföljning av beslut Lättläst svenska Inspelat på teckenspråk Talad information Som textfil Andel beslut om bostad med särskild service som följs upp inom ett år - Ej aktuellt Andel beslut om daglig verksamhet som följs upp inom ett år - Alla Andel beslut om ledsagarservice som följs upp inom ett år - Delvis Strukturerad inskolningsperiod för samtliga nyanställda handläggare Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som arbetat längre än ett år, 100 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med socionomexamen, 100 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med aktuell kompetensutvecklingsplan, 0 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som har haft kontinuerlig ärendehandledning, 100 % Aktuell och samlad plan för personalens kompetensutveckling

15 - Tabell 4. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, Bjurholms kommun Uppsökande verksamhet Informerande verksamhet, via: Uppföljnings-system Former för brukarinflytande Meningsfull sysselsättning Boende Stöd i vardagen Barn & unga - Integrerat Ekonomiskt bistånd - Integrerat Missbruk - Integrerat LSS Våld i nära relationer - Integrerat Äldreomsorg Aktuell överenskommelse för samverkan i enskilda ärenden med: Funktion för uppsökande verksamhet Annonser i massmedia Kommunens webbplats Informationsblad Informationsguide IT-system som stödjer verksamhetsuppföljning Brukarinflytandesamordnare (Bisam) Råd för funktionshinderfrågor Brukarrevision Brukarundersökningar Personligt ombud Strukturerad sysselsättning Socialt kooperativ/fontänhus Öppen verksamhet Arbetslivsinriktad rehabilitering Personer har gått från sysselsättningsinsats till förvärvsarbete Personer har gått från sysselsättningsinsats till skyddat arbete "Bostad först" Social färdighetsträning Stöd i föräldraskap Samlad och uppföljd plan för kompetensutveckling Handläggarna har haft kontinuerlig ärendehandledning

16 Dorotea Tabell 5. Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS, Dorotea kommun Ledsagning Brukarundersökning Habiliteringsersättning Barn & unga Ekonomiskt bistånd Missbruks- och beroendevård Socialpsykiatri Våld i nära relationer Äldreomsorg Aktuell överenskommelse om extern samverkan i enskilda ärenden med: Landstingets barnhabilitering Landstingets vuxenhabilitering Landstingets barnpsykiatri Landstingets vuxenpsykiatri Aktuell rutin för att erbjuda individuell plan Kommunen betalar för ledsagarens omkostnader Den enskilde kan påverka vem som ska ledsaga Enskildas uppfattning används för att utveckla LSS-verksamheten Habiliteringsersättning utgår till deltagare i daglig verksamhet Personer har gått från daglig verksamhet till förvärvsarbete Personer har gått från daglig verksamhet till skyddat arbete Rutin för att pröva möjligheten till arbete Information om LSS i alternativa format på kommunens/stadsdelens webbplats: Tillgänglig information på webbplatsen Uppföljning av beslut Lättläst svenska Inspelat på teckenspråk Talad information Som textfil Andel beslut om bostad med särskild service som följs upp inom ett år - Inget Andel beslut om daglig verksamhet som följs upp inom ett år - Inget Andel beslut om ledsagarservice som följs upp inom ett år - Inget Strukturerad inskolningsperiod för samtliga nyanställda handläggare Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som arbetat längre än ett år, 0 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med socionomexamen, 100 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med aktuell kompetensutvecklingsplan Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som har haft kontinuerlig ärendehandledning Aktuell och samlad plan för personalens kompetensutveckling

17 Tabell 6. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, Dorotea kommun Uppsökande verksamhet Informerande verksamhet, via: Uppföljnings-system Former för brukarinflytande Meningsfull sysselsättning Boende Stöd i vardagen Barn & unga Ekonomiskt bistånd Missbruk LSS Våld i nära relationer Äldreomsorg Aktuell överenskommelse för samverkan i enskilda ärenden med: Funktion för uppsökande verksamhet Annonser i massmedia Kommunens webbplats Informationsblad Informationsguide IT-system som stödjer verksamhetsuppföljning Brukarinflytandesamordnare (Bisam) Råd för funktionshinderfrågor Brukarrevision Brukarundersökningar Personligt ombud Strukturerad sysselsättning Socialt kooperativ/fontänhus Öppen verksamhet Arbetslivsinriktad rehabilitering Personer har gått från sysselsättningsinsats till förvärvsarbete Personer har gått från sysselsättningsinsats till skyddat arbete "Bostad först" Social färdighetsträning Stöd i föräldraskap Samlad och uppföljd plan för kompetensutveckling Handläggarna har haft kontinuerlig ärendehandledning

18 Lycksele Tabell 7. Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS, Lycksele kommun Ledsagning Brukarundersökning Habiliteringsersättning Barn & unga Ekonomiskt bistånd Missbruks- och beroendevård Socialpsykiatri Våld i nära relationer Äldreomsorg Aktuell överenskommelse om extern samverkan i enskilda ärenden med: Landstingets barnhabilitering Landstingets vuxenhabilitering Landstingets barnpsykiatri Landstingets vuxenpsykiatri Aktuell rutin för att erbjuda individuell plan Kommunen betalar för ledsagarens omkostnader Den enskilde kan påverka vem som ska ledsaga Enskildas uppfattning används för att utveckla LSS-verksamheten Habiliteringsersättning utgår till deltagare i daglig verksamhet Personer har gått från daglig verksamhet till förvärvsarbete Personer har gått från daglig verksamhet till skyddat arbete Rutin för att pröva möjligheten till arbete Information om LSS i alternativa format på kommunens/stadsdelens webbplats: Tillgänglig information på webbplatsen Uppföljning av beslut Lättläst svenska Inspelat på teckenspråk Talad information Som textfil Andel beslut om bostad med särskild service som följs upp inom ett år - Inget Andel beslut om daglig verksamhet som följs upp inom ett år - Inget Andel beslut om ledsagarservice som följs upp inom ett år - Inget Strukturerad inskolningsperiod för samtliga nyanställda handläggare Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som arbetat längre än ett år, 100 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med socionomexamen, 100 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med aktuell kompetensutvecklingsplan, 0 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som har haft kontinuerlig ärendehandledning, 0 % Aktuell och samlad plan för personalens kompetensutveckling

19 Tabell 8. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, Lycksele kommun Uppsökande verksamhet Informerande verksamhet, via: Uppföljnings-system Former för brukarinflytande Meningsfull sysselsättning Boende Stöd i vardagen Barn & unga Ekonomiskt bistånd Missbruk LSS Våld i nära relationer Äldreomsorg Aktuell överenskommelse för samverkan i enskilda ärenden med: Funktion för uppsökande verksamhet Annonser i massmedia Kommunens webbplats Informationsblad Informationsguide IT-system som stödjer verksamhetsuppföljning Brukarinflytandesamordnare (Bisam) Råd för funktionshinderfrågor Brukarrevision Brukarundersökningar Personligt ombud Strukturerad sysselsättning Socialt kooperativ/fontänhus Öppen verksamhet Arbetslivsinriktad rehabilitering Personer har gått från sysselsättningsinsats till förvärvsarbete Personer har gått från sysselsättningsinsats till skyddat arbete "Bostad först" Social färdighetsträning Stöd i föräldraskap Samlad och uppföljd plan för kompetensutveckling Handläggarna har haft kontinuerlig ärendehandledning

20 Malå Tabell 9. Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS, Malå kommun Ledsagning Brukarundersökning Habiliteringsersättning Barn & unga - Integrerat Ekonomiskt bistånd - Integrerat Missbruks- och beroendevård - Integrerat Socialpsykiatri Våld i nära relationer - Integrerat Äldreomsorg - Integrerat Aktuell överenskommelse om extern samverkan i enskilda ärenden med: Landstingets barnhabilitering Landstingets vuxenhabilitering Landstingets barnpsykiatri Landstingets vuxenpsykiatri Aktuell rutin för att erbjuda individuell plan Kommunen betalar för ledsagarens omkostnader Den enskilde kan påverka vem som ska ledsaga Enskildas uppfattning används för att utveckla LSS-verksamheten Habiliteringsersättning utgår till deltagare i daglig verksamhet Personer har gått från daglig verksamhet till förvärvsarbete Personer har gått från daglig verksamhet till skyddat arbete Rutin för att pröva möjligheten till arbete Information om LSS i alternativa format på kommunens/stadsdelens webbplats: Tillgänglig information på webbplatsen Uppföljning av beslut Lättläst svenska Inspelat på teckenspråk Talad information Som textfil Andel beslut om bostad med särskild service som följs upp inom ett år - Inget Andel beslut om daglig verksamhet som följs upp inom ett år - Delvis Andel beslut om ledsagarservice som följs upp inom ett år - Inget Strukturerad inskolningsperiod för samtliga nyanställda handläggare - Ej aktuellt Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som arbetat längre än ett år, 100 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med socionomexamen, 100 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med aktuell kompetensutvecklingsplan, 0 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som har haft kontinuerlig ärendehandledning, 100 % Aktuell och samlad plan för personalens kompetensutveckling

21 Tabell 10. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, Malå kommun Uppsökande verksamhet Informerande verksamhet, via: Uppföljnings-system Former för brukarinflytande Meningsfull sysselsättning Boende Stöd i vardagen Barn & unga Ekonomiskt bistånd Missbruk LSS Våld i nära relationer Äldreomsorg Aktuell överenskommelse för samverkan i enskilda ärenden med: Funktion för uppsökande verksamhet Annonser i massmedia Kommunens webbplats Informationsblad Informationsguide IT-system som stödjer verksamhetsuppföljning Brukarinflytandesamordnare (Bisam) Råd för funktionshinderfrågor Brukarrevision Brukarundersökningar Personligt ombud Strukturerad sysselsättning Socialt kooperativ/fontänhus Öppen verksamhet Arbetslivsinriktad rehabilitering Personer har gått från sysselsättningsinsats till förvärvsarbete Personer har gått från sysselsättningsinsats till skyddat arbete "Bostad först" Social färdighetsträning Stöd i föräldraskap Samlad och uppföljd plan för kompetensutveckling Handläggarna har haft kontinuerlig ärendehandledning

22 Nordmaling Tabell 11. Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS, Nordmalingskommun Ledsagning Brukarundersökning Habiliteringsersättning Barn & unga Ekonomiskt bistånd Missbruks- och beroendevård Socialpsykiatri Våld i nära relationer Äldreomsorg Aktuell överenskommelse om extern samverkan i enskilda ärenden med: Landstingets barnhabilitering Landstingets vuxenhabilitering Landstingets barnpsykiatri Landstingets vuxenpsykiatri Aktuell rutin för att erbjuda individuell plan Kommunen betalar för ledsagarens omkostnader Den enskilde kan påverka vem som ska ledsaga Enskildas uppfattning används för att utveckla LSS-verksamheten Habiliteringsersättning utgår till deltagare i daglig verksamhet Personer har gått från daglig verksamhet till förvärvsarbete Personer har gått från daglig verksamhet till skyddat arbete Rutin för att pröva möjligheten till arbete Information om LSS i alternativa format på kommunens/stadsdelens webbplats: Tillgänglig information på webbplatsen Uppföljning av beslut Lättläst svenska Inspelat på teckenspråk Talad information Som textfil Andel beslut om bostad med särskild service som följs upp inom ett år - 9% Andel beslut om daglig verksamhet som följs upp inom ett år 5 % Andel beslut om ledsagarservice som följs upp inom ett år 33 % Strukturerad inskolningsperiod för samtliga nyanställda handläggare Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som arbetat längre än ett år, 0 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med socionomexamen, 100 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med aktuell kompetensutvecklingsplan, Ej aktuellt Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som har haft kontinuerlig ärendehandledning, Ej aktuellt Aktuell och samlad plan för personalens kompetensutveckling

23 Tabell 12. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, Nordmalings kommun Uppsökande verksamhet Informerande verksamhet, via: Uppföljnings-system Former för brukarinflytande Meningsfull sysselsättning Boende Stöd i vardagen Barn & unga - Integrerat Ekonomiskt bistånd - Integrerat Missbruk - Integrerat LSS - Integrerat Våld i nära relationer - Integrerat Äldreomsorg - Integrerat Aktuell överenskommelse för samverkan i enskilda ärenden med: Funktion för uppsökande verksamhet Annonser i massmedia Kommunens webbplats Informationsblad Informationsguide IT-system som stödjer verksamhetsuppföljning Brukarinflytandesamordnare (Bisam) Råd för funktionshinderfrågor Brukarrevision Brukarundersökningar Personligt ombud Strukturerad sysselsättning Socialt kooperativ/fontänhus Öppen verksamhet Arbetslivsinriktad rehabilitering Personer har gått från sysselsättningsinsats till förvärvsarbete Personer har gått från sysselsättningsinsats till skyddat arbete "Bostad först" Social färdighetsträning Stöd i föräldraskap Samlad och uppföljd plan för kompetensutveckling Handläggarna har haft kontinuerlig ärendehandledning

24 Norsjö Tabell 13. Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS, Norsjö kommun Ledsagning Brukarundersökning Habiliteringsersättning Barn & unga - Integrerat Ekonomiskt bistånd - Integrerat Missbruks- och beroendevård - Integrerat Socialpsykiatri Våld i nära relationer Äldreomsorg - Integrerat Aktuell överenskommelse om extern samverkan i enskilda ärenden med: Landstingets barnhabilitering Landstingets vuxenhabilitering Landstingets barnpsykiatri Landstingets vuxenpsykiatri Aktuell rutin för att erbjuda individuell plan Kommunen betalar för ledsagarens omkostnader Den enskilde kan påverka vem som ska ledsaga Enskildas uppfattning används för att utveckla LSS-verksamheten Habiliteringsersättning utgår till deltagare i daglig verksamhet Personer har gått från daglig verksamhet till förvärvsarbete Personer har gått från daglig verksamhet till skyddat arbete Rutin för att pröva möjligheten till arbete Information om LSS i alternativa format på kommunens/stadsdelens webbplats: Tillgänglig information på webbplatsen Uppföljning av beslut Lättläst svenska Inspelat på teckenspråk Talad information Som textfil Andel beslut om bostad med särskild service som följs upp inom ett år - Delvis Andel beslut om daglig verksamhet som följs upp inom ett år - Delvis Andel beslut om ledsagarservice som följs upp inom ett år - Ej aktuellt Strukturerad inskolningsperiod för samtliga nyanställda handläggare - Ej aktuellt Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som arbetat längre än ett år, 100 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med socionomexamen, 100 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med aktuell kompetensutvecklingsplan, Ej aktuellt Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som har haft kontinuerlig ärendehandledning, Ej aktuellt Aktuell och samlad plan för personalens kompetensutveckling

25 Tabell 14. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, Norsjö kommun Uppsökande verksamhet Informerande verksamhet, via: Uppföljnings-system Former för brukarinflytande Meningsfull sysselsättning Boende Stöd i vardagen Barn & unga - Integrerat Ekonomiskt bistånd - Integrerat Missbruk - Integrerat LSS - Integrerat Våld i nära relationer - Integrerat Äldreomsorg - Integrerat Aktuell överenskommelse för samverkan i enskilda ärenden med: Funktion för uppsökande verksamhet Annonser i massmedia Kommunens webbplats Informationsblad Informationsguide IT-system som stödjer verksamhetsuppföljning Brukarinflytandesamordnare (Bisam) Råd för funktionshinderfrågor Brukarrevision Brukarundersökningar Personligt ombud Strukturerad sysselsättning Socialt kooperativ/fontänhus Öppen verksamhet Arbetslivsinriktad rehabilitering Personer har gått från sysselsättningsinsats till förvärvsarbete Personer har gått från sysselsättningsinsats till skyddat arbete "Bostad först" Social färdighetsträning Stöd i föräldraskap Samlad och uppföljd plan för kompetensutveckling Handläggarna har haft kontinuerlig ärendehandledning

26 Robertsfors Tabell 15. Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS, Robertsfors kommun Ledsagning Brukarundersökning Habiliteringsersättning Barn & unga Ekonomiskt bistånd Missbruks- och beroendevård Socialpsykiatri Våld i nära relationer Äldreomsorg Aktuell överenskommelse om extern samverkan i enskilda ärenden med: Landstingets barnhabilitering Landstingets vuxenhabilitering Landstingets barnpsykiatri Landstingets vuxenpsykiatri Aktuell rutin för att erbjuda individuell plan Kommunen betalar för ledsagarens omkostnader Den enskilde kan påverka vem som ska ledsaga Enskildas uppfattning används för att utveckla LSS-verksamheten Habiliteringsersättning utgår till deltagare i daglig verksamhet Personer har gått från daglig verksamhet till förvärvsarbete Personer har gått från daglig verksamhet till skyddat arbete Rutin för att pröva möjligheten till arbete Information om LSS i alternativa format på kommunens/stadsdelens webbplats: Tillgänglig information på webbplatsen Uppföljning av beslut Lättläst svenska Inspelat på teckenspråk Talad information Som textfil Andel beslut om bostad med särskild service som följs upp inom ett år - Inget Andel beslut om daglig verksamhet som följs upp inom ett år - Inget Andel beslut om ledsagarservice som följs upp inom ett år - Delvis Strukturerad inskolningsperiod för samtliga nyanställda handläggare - Ej aktuellt Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som arbetat längre än ett år, 100 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med socionomexamen, 100 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med aktuell kompetensutvecklingsplan, 100 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som har haft kontinuerlig ärendehandledning, 100 % Aktuell och samlad plan för personalens kompetensutveckling

27 Tabell 16. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, Robertsfors kommun Uppsökande verksamhet Informerande verksamhet, via: Uppföljnings-system Former för brukarinflytande Meningsfull sysselsättning Boende Stöd i vardagen Barn & unga - Integrerat Ekonomiskt bistånd - Integrerat Missbruk - Integrerat LSS Våld i nära relationer - Integrerat Äldreomsorg Aktuell överenskommelse för samverkan i enskilda ärenden med: Funktion för uppsökande verksamhet Annonser i massmedia Kommunens webbplats Informationsblad Informationsguide IT-system som stödjer verksamhetsuppföljning Brukarinflytandesamordnare (Bisam) Råd för funktionshinderfrågor Brukarrevision Brukarundersökningar Personligt ombud Strukturerad sysselsättning Socialt kooperativ/fontänhus Öppen verksamhet Arbetslivsinriktad rehabilitering Personer har gått från sysselsättningsinsats till förvärvsarbete Personer har gått från sysselsättningsinsats till skyddat arbete "Bostad först" Social färdighetsträning Stöd i föräldraskap Samlad och uppföljd plan för kompetensutveckling Handläggarna har haft kontinuerlig ärendehandledning

28 Skellefteå Tabell 17. Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS, Skellefteå kommun Ledsagning Brukarundersökning Habiliteringsersättning Barn & unga Ekonomiskt bistånd Missbruks- och beroendevård Socialpsykiatri - Integrerat Våld i nära relationer Äldreomsorg Aktuell överenskommelse om extern samverkan i enskilda ärenden med: Landstingets barnhabilitering Landstingets vuxenhabilitering Landstingets barnpsykiatri Landstingets vuxenpsykiatri Aktuell rutin för att erbjuda individuell plan Kommunen betalar för ledsagarens omkostnader Den enskilde kan påverka vem som ska ledsaga Enskildas uppfattning används för att utveckla LSS-verksamheten Habiliteringsersättning utgår till deltagare i daglig verksamhet Personer har gått från daglig verksamhet till förvärvsarbete Personer har gått från daglig verksamhet till skyddat arbete Rutin för att pröva möjligheten till arbete Information om LSS i alternativa format på kommunens/stadsdelens webbplats: Tillgänglig information på webbplatsen Uppföljning av beslut Lättläst svenska Inspelat på teckenspråk Talad information Som textfil Andel beslut om bostad med särskild service som följs upp inom ett år - 0% Andel beslut om daglig verksamhet som följs upp inom ett år - 0% Andel beslut om ledsagarservice som följs upp inom ett år - 0% Strukturerad inskolningsperiod för samtliga nyanställda handläggare Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som arbetat längre än ett år, 74 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med socionomexamen, 100 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med aktuell kompetensutvecklingsplan, 100 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som har haft kontinuerlig ärendehandledning, 74 % Aktuell och samlad plan för personalens kompetensutveckling

29 Tabell 18. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, Skellefteå kommun Uppsökande verksamhet Informerande verksamhet, via: Uppföljnings-system Former för brukarinflytande Meningsfull sysselsättning Boende Stöd i vardagen Barn & unga Ekonomiskt bistånd Missbruk LSS - Integrerat Våld i nära relationer Äldreomsorg Aktuell överenskommelse för samverkan i enskilda ärenden med: Funktion för uppsökande verksamhet Annonser i massmedia Kommunens webbplats Informationsblad Informationsguide IT-system som stödjer verksamhetsuppföljning Brukarinflytandesamordnare (Bisam) Råd för funktionshinderfrågor Brukarrevision Brukarundersökningar Personligt ombud Strukturerad sysselsättning Socialt kooperativ/fontänhus Öppen verksamhet Arbetslivsinriktad rehabilitering Personer har gått från sysselsättningsinsats till förvärvsarbete Personer har gått från sysselsättningsinsats till skyddat arbete "Bostad först" Social färdighetsträning Stöd i föräldraskap Samlad och uppföljd plan för kompetensutveckling Handläggarna har haft kontinuerlig ärendehandledning

30 Sorsele Tabell19. Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS, Sorsele kommun Ledsagning Brukarundersökning Habiliteringsersättning Barn & unga Ekonomiskt bistånd Missbruks- och beroendevård Socialpsykiatri Våld i nära relationer Äldreomsorg Aktuell överenskommelse om extern samverkan i enskilda ärenden med: Landstingets barnhabilitering Landstingets vuxenhabilitering Landstingets barnpsykiatri Landstingets vuxenpsykiatri Aktuell rutin för att erbjuda individuell plan Kommunen betalar för ledsagarens omkostnader Den enskilde kan påverka vem som ska ledsaga Enskildas uppfattning används för att utveckla LSS-verksamheten Habiliteringsersättning utgår till deltagare i daglig verksamhet Personer har gått från daglig verksamhet till förvärvsarbete Personer har gått från daglig verksamhet till skyddat arbete Rutin för att pröva möjligheten till arbete Information om LSS i alternativa format på kommunens/stadsdelens webbplats: Tillgänglig information på webbplatsen Uppföljning av beslut Lättläst svenska Inspelat på teckenspråk Talad information Som textfil Andel beslut om bostad med särskild service som följs upp inom ett år - Alla Andel beslut om daglig verksamhet som följs upp inom ett år - Alla Andel beslut om ledsagarservice som följs upp inom ett år - Inget Strukturerad inskolningsperiod för samtliga nyanställda handläggare Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som arbetat längre än ett år, 0 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med socionomexamen, 100 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med aktuell kompetensutvecklingsplan, Ej aktuellt Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som har haft kontinuerlig ärendehandledning, Ej aktuellt Aktuell och samlad plan för personalens kompetensutveckling

31 Tabell 20. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, Sorsele kommun Uppsökande verksamhet Informerande verksamhet, via: Uppföljnings-system Former för brukarinflytande Meningsfull sysselsättning Boende Stöd i vardagen Barn & unga Ekonomiskt bistånd Missbruk LSS Våld i nära relationer Äldreomsorg Aktuell överenskommelse för samverkan i enskilda ärenden med: Funktion för uppsökande verksamhet Annonser i massmedia Kommunens webbplats Informationsblad Informationsguide IT-system som stödjer verksamhetsuppföljning Brukarinflytandesamordnare (Bisam) Råd för funktionshinderfrågor Brukarrevision Brukarundersökningar Personligt ombud Strukturerad sysselsättning Socialt kooperativ/fontänhus Öppen verksamhet Arbetslivsinriktad rehabilitering Personer har gått från sysselsättningsinsats till förvärvsarbete Personer har gått från sysselsättningsinsats till skyddat arbete "Bostad först" Social färdighetsträning Stöd i föräldraskap Samlad och uppföljd plan för kompetensutveckling Handläggarna har haft kontinuerlig ärendehandledning

32 Storuman Tabell 21. Stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS, Storumans kommun Ledsagning Brukarundersökning Habiliteringsersättning Barn & unga - Integrerat Ekonomiskt bistånd - Integrerat Missbruks- och beroendevård - Integrerat Socialpsykiatri - Integrerat Våld i nära relationer - Integrerat Äldreomsorg - Integrerat Aktuell överenskommelse om extern samverkan i enskilda ärenden med: Landstingets barnhabilitering Landstingets vuxenhabilitering Landstingets barnpsykiatri Landstingets vuxenpsykiatri Aktuell rutin för att erbjuda individuell plan Kommunen betalar för ledsagarens omkostnader Den enskilde kan påverka vem som ska ledsaga Enskildas uppfattning används för att utveckla LSS-verksamheten Habiliteringsersättning utgår till deltagare i daglig verksamhet Personer har gått från daglig verksamhet till förvärvsarbete Personer har gått från daglig verksamhet till skyddat arbete Rutin för att pröva möjligheten till arbete Information om LSS i alternativa format på kommunens/stadsdelens webbplats: Tillgänglig information på webbplatsen Uppföljning av beslut Lättläst svenska Inspelat på teckenspråk Talad information Som textfil Andel beslut om bostad med särskild service som följs upp inom ett år - Inget Andel beslut om daglig verksamhet som följs upp inom ett år 12 % Andel beslut om ledsagarservice som följs upp inom ett år - Delvis Strukturerad inskolningsperiod för samtliga nyanställda handläggare Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som arbetat längre än ett år, 0 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med socionomexamen, 100 % Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare med aktuell kompetensutvecklingsplan, Ej aktuellt Andel timmar LSS-handläggning utförda av handläggare som har haft kontinuerlig ärendehandledning, Ej aktuellt Aktuell och samlad plan för personalens kompetensutveckling

Öppna jämförelser. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Kommunal utveckling, FoUrum

Öppna jämförelser. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Kommunal utveckling, FoUrum Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Nationella kommentarer - SKL Andelen kommuner som genomfört och använt resultatet av brukarundersökningar för att utveckla verksamheten

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Ingrid Nilsson FoU Välfärd Arbetsrapport 2015:5 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Funktionsnedsättning

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER I VÄRMLAND KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014. Lars-Gunnar Engström

ÖPPNA JÄMFÖRELSER I VÄRMLAND KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014. Lars-Gunnar Engström ÖPPNA JÄMFÖRELSER I VÄRMLAND Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 214 Lars-Gunnar Engström KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND Innehållsförteckning Öppnajämförelser...sid3 DatakälloriÖppnajämförelser...sid3

Läs mer

Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning

Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Arbetsrapport 2014:8 Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Tord Fredriksen Länsrapport Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning Tord Fredriksen

Läs mer

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 resultat för s kommun, inrapporterat 2013 Om öppna jämförelser kring det stöd som na erbjuder personer med funktionsnedsättning har gjorts sedan 2010. Undersökningen

Läs mer

Socialstyrelsens Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2012

Socialstyrelsens Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2012 Vetlanda kommun Vård- och omsorg 2012-06-29 Socialstyrelsens Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2012 Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att samla in data om olika aspekter

Läs mer

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012

Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2012 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 resultat för s kommun, inrapporterat 2012 Om öppna jämförelser kring det stöd som na erbjuder personer med funktionsnedsättning har gjorts sedan 2010. Undersökningen

Läs mer

Ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare LULEÅ KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialförvaltningen Ledamöter och ersättare SOCIALNÄMNDEN Tid fredag 20 november 2015 kl. 08:30-17:00 Plats Jobbcenter södra, Edeforsgatan 63, Luleå Upprop Val

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015. Carolina Björkman, SKL

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015. Carolina Björkman, SKL Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015 Carolina Björkman, SKL SYFTE stimulera till kunskapsutveckling med god kvalitet MÅL verksamhetsförbättringar som kommer brukaren till gagn Öppna jämförelser

Läs mer

Sammanställning av Boråsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014

Sammanställning av Boråsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014 Datum: 2014-05-22 Handläggare: Elisabeth Jonsson Beredning Social välfärd och hälsa Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Sammanställning av Boråsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre

Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser 213:1 Vård och omsorg om äldre Rapporten sammanställd av; Kristina Nordmark, Åsa Bygdeson och David Johansson

Läs mer

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014. Del 1. God kvalitet i verksamheten resultat, metod och indikatorer

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014. Del 1. God kvalitet i verksamheten resultat, metod och indikatorer Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2014 Del 1. God kvalitet i verksamheten resultat, metod och indikatorer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning gällande kommunerna i Västmanland

Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning gällande kommunerna i Västmanland 2013-05-04 1(10) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning gällande kommunerna i Västmanland I den nationella

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år VILHELMINA 217 6,3 27 244 7,1-7 461 13,4 20 190 5,6 251 7,4 441 13,0 ÅSELE 78 5,8-23 91 6,8 7 169 12,6-16 101

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015. Carolina Björkman SKL Charlotta Fondén Socialstyrelsen

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015. Carolina Björkman SKL Charlotta Fondén Socialstyrelsen Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevården 2015 Carolina Björkman SKL Charlotta Fondén Socialstyrelsen SYFTE stimulera till kunskapsutveckling med god kvalitet MÅL verksamhetsförbättringar som kommer

Läs mer

Brukarundersökning inom boende LSS

Brukarundersökning inom boende LSS SAMMANSTÄLLNING Brukarundersökning inom boende LSS Resultat av 2015 år undersökning Carolina Klockmo KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av registerbaserad arbetskraft 16-64 år ÅSELE 101 7,4 18 84 6,2 10 185 13,6 28 83 6,0 74 5,4 157 11,4 VILHELMINA 190 5,6-53 251 7,4 42 441 13,0-11 243

Läs mer

Hälsa på lika villkor och Öppna jämförelser 2014. Skellefteå

Hälsa på lika villkor och Öppna jämförelser 2014. Skellefteå Hälsa på lika villkor och Öppna jämförelser 214 Skellefteå År 22 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning Landstingets vision Visionsindikatorer 214 Kvinnor Män HÄLSOUTVECKLINGEN

Läs mer

BILAGA 9 AVFALLSPLAN 8 KOMMUNER

BILAGA 9 AVFALLSPLAN 8 KOMMUNER SORSELE 1 5 Sorsele, prov 1, LANDSBYGD 1 5 Sorsele, prov 2, VILLOR NORSJÖ 1 5 Norsjö, prov 2 2 4 Norsjö, prov 3 VILHELMINA 1 3 Vilhelmina, prov 3 2 3 1 Vilhelmina, prov 4 STORUMAN 1 4 Storuman, Tärnaby

Läs mer

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013.

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 2014. Insamling av uppgifter gjordes 2013. Förklaringar: Län Sortering SKL:s kommuntyp (1-10) Befolkningsg rupp Intern samordning

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser av ekonomiskt bistånd 2013

Regional rapport Öppna Jämförelser av ekonomiskt bistånd 2013 Arbetsrapport 2014:3 Regional rapport Öppna Jämförelser av ekonomiskt bistånd 2013 Tord Fredriksen Regional rapport Öppna Jämförelser av ekonomiskt bistånd 2013 Tord Fredriksen Arbetsrapport 2014:3 FoU

Läs mer

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014

2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 2014 2015-05-12 Dnr 9.2-2851/2014 1(9) Avdelningen för regler och behörighet Anders Molt anders.molt@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport om verksamheter med

Läs mer

Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2

Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-09-14 SN 2015/0043.03.01 0480-450885 Socialnämnden Uppföljning av mål och uppdrag tertial 2 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr.

KART- LÄGGNING. Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL. Handikappomsorg. Årsskiftet 2005/06. ISSN 1400-0792 Dnr. KART- LÄGGNING ISSN 1400-0792 Dnr. 701-762-2006 Ej verkställda beslut och domar enligt LSS och SoL Handikappomsorg Årsskiftet 2005/06 SAMMANFATTNING Under året som gått har antalet beslut och domar som

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Stöd till personer med funktionsnedsättning

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Stöd till personer med funktionsnedsättning Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Stöd till personer med funktionsnedsättning Nationella resultat och resultat kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts

Läs mer

Brukarrörelsens synpunkter 2015

Brukarrörelsens synpunkter 2015 Brukarrörelsens synpunkter 2015 Analys av arbetet som följer av Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten i Gävleborgs län Socialpsykiatri

Öppna jämförelser inom socialtjänsten i Gävleborgs län Socialpsykiatri Öppna jämförelser inom socialtjänsten i Gävleborgs län 2018 Tillgänglighet Tillgänglighet utanför kontorstid Socialjour med socionomer alla dagar hela dygnet Rekommenderat i nationella riktlinjer - sysselsättning

Läs mer

Handlingsplan Länsstyrgruppen för psykiatri. 2013-2016 för uppföljning av landstingets och kommunernas samverkansöverenskommelse

Handlingsplan Länsstyrgruppen för psykiatri. 2013-2016 för uppföljning av landstingets och kommunernas samverkansöverenskommelse Följande handlingsplan kommer att diskuteras och förankras, i länsstyrgruppen för och i Region Dalarna i chefsgruppen, under augusti september 2013. Handlingsplan 2013-2016 för uppföljning av landstingets

Läs mer

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Dnr: RS 2013-541 Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Strategi och handlingsplan för Jämtlands län 2014-2015 Susanne Olsson 2014 Utvecklingsledare Ingegerd

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-10 Dnr 5.2.-3795/2012-311(7)

Socialstyrelsen 2013-04-10 Dnr 5.2.-3795/2012-311(7) Socialstyrelsen 2013-04-10 Dnr 5.2.-3795/2012-311(7) Regler och tillstånd Christina Bohman Karlsson christina.bohmangsocialstyrelsen Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapportför

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget. med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Nadja Widéhn 2015-04-15 SN 2015/0138.11.01 0480-452786 Socialnämnden Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Öppna jämförelser 2014 Social barn- och ungdomsvård. Nationella resultat och metod

Öppna jämförelser 2014 Social barn- och ungdomsvård. Nationella resultat och metod Öppna jämförelser 2014 Social barn- och ungdomsvård Nationella resultat och metod Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens

Läs mer

Samverkande verksamheters ansvarsområden

Samverkande verksamheters ansvarsområden Bilaga till överenskommelse 8 Samverkande verksamheters ansvarsområden Hälso- och sjukvård Primärvården För primärvården åvilar medicinskt ansvar enligt primärvårdens basåtagande. Den familjeläkare som

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0942 Landstingsstyrelsen Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013 14223 Sammanställning av borgs läns resultat i Öppna jämförelser 213 Vård och omsorg om äldre 213 Underlaget till sammanställningen är hämtat från Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och

Läs mer

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7

Värmdö kommun. Samverkan kommun och landsting Förstudie. KPMG AB Offentlig sektor 2012-01-17 Antal sidor: 7 Samverkan kommun och landsting Förstudie KPMG AB Offentlig sektor Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative Innehåll 1. Sammanfattning 1 2.

Läs mer

Välkommen till den första länsdialogen! Strategi för länets folkhälsoarbete

Välkommen till den första länsdialogen! Strategi för länets folkhälsoarbete Välkommen till den första länsdialogen! Strategi för länets folkhälsoarbete En dialog där vi gemensamt ställer frågor och hittar svar som gör skillnad! Varför länsdialoger? 1. Samverka fram en levande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014

Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 Öppna Jämförelser Länsrapport Stöd till personer med funktionsnedsättning 2014 2014-05-23... 1 1 Inledning... 2 2 Datainsamling... 5 2.1 Datainsamling... 5 2.2 Tillförlitlighet... 5 3 Resultat... 7 3.1

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

Rutin hantering av öppna jämförelser

Rutin hantering av öppna jämförelser Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (av vem och datum) Magdalena Patriksson, utvecklingsledare, 2013-12-06 Beslutad (av vem och datum) Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Handbok för Social Dokumentation inom Sektor Vård och Omsorg. Valdemarsviks kommun

Handbok för Social Dokumentation inom Sektor Vård och Omsorg. Valdemarsviks kommun Handbok för Social Dokumentation inom Sektor Vård och Omsorg Valdemarsviks kommun 2011-05-13 Marita Pettersson 2 (11) Inledning Inom vård och omsorg i Valdemarsviks kommun dokumenterar vi idag i personakter

Läs mer

Kommuner och landsting utan

Kommuner och landsting utan Kommuner och landsting utan samordningsförbund En kartläggning av kommuner och landsting som inte ingår i samordningsförbund 2013-11-11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Syfte och mål... 2 1.2

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Plan för systematiskt kvalitetsarbete Äldreomsorg Funktionshinderverksamhet Individ- och familjeomsorg Socialpsykiatri Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 Fått arbete Under april fick 1 116 personer arbete, vilket är ett 18 procent

Läs mer

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning 2014-02-17 Anna Spångmark Sofia Rooth Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Uppdraget... 3 2 Metod...

Läs mer

Granskning av enheterna för personlig assistans

Granskning av enheterna för personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-03-15 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (7) Diarienr 0004/10-013 Granskning av enheterna för personlig assistans Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Lägesrapport för verksamheter med personliga ombud 2011

Lägesrapport för verksamheter med personliga ombud 2011 Socialstyrelsen 2012-04-11 Dnr 5.2-1807/2011 :2% 1(8) Regler och tillstånd Christina Bohman Karlsson christina.bohman socialst elsen.se yq JZ Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport

Läs mer

Stöd till brottsoffer

Stöd till brottsoffer Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser 2014 Stöd till brottsoffer Åsa Nilsson 1 FoU i Väst/GR December 2014 Foto omslag: Thinkstock, Mostphotos Layout: Infogruppen GR, tony.dahl@grkom.se

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP)

Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) 2014-09-16 Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Örebro läns landsting för samordnad individuell planering (SIP) Inledning Denna överenskommelse är tecknad mellan kommunerna i Örebro län,

Läs mer

Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014.

Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-10-17 Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014. Närvarande: Lotta

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år VILHELMINA 181 4,3-17 252 5,9 59 433 10,2 42 198 4,6 193 4,5 391 9,1 ÅSELE 76 4,3-30 95 5,4-3 171 9,7-33 106 6,0 98 5,5 204

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse 2015 Socialnämnden Alingsås kommun Fastställt av: Socialnämnden Fastställelsedatum:2016-xx-xx Diarienummer: 2016.080 SN Innehåll 1. Bakgrund...2 2. Syfte...

Läs mer

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser

Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser Sammanställning av Göteborgsregionens resultat i Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2013 Sara Davidsson 1 2 Innehåll Sammanfattning...4 1. Inledning...5 Syfte... 5 Datakällor

Läs mer

Överenskommelse om samverkan

Överenskommelse om samverkan Överenskommelse om samverkan Ansvarsfördelning och samordning av insatser till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver vård och stödinsatser från samhället INNEHÅLL Syfte 3 Mål 3

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013

Öppna jämförelser Missbruks- och beroendevård 2014 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 resultat för Tjörns kommun, inrapporterat 2013 Om öppna jämförelser Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevården har gjorts av Socialstyrelsen sedan 2009. Öppna jämförelser på detta område baseras

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Socialt företagande Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom satsningen på socialt företagande i KAK, Köping - Arboga - Kungsör.

Läs mer

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning UTDRAG 1 (1) Sammanträdesdatum 2013-10-22 Socialnämnden 195 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad

Läs mer

Öppna Jämförelser - Hot eller möjlighet? Daniel Örnberg Utvecklingsledare, FoU Välfärd

Öppna Jämförelser - Hot eller möjlighet? Daniel Örnberg Utvecklingsledare, FoU Välfärd Öppna Jämförelser - Hot eller möjlighet? Daniel Örnberg Utvecklingsledare, FoU Välfärd Vad är Öppna Jämförelser? Svenskt uppföljningssystem liknande system finns inom hela OECD Centralt fastlagda indikatorer

Läs mer

Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015

Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015 Personligt ombud i Kristianstad verksamhetsberättelse 2015 Under 2015 hjälpte Personligt ombud 95 klienter det är en ökning jämfört med 2014 då Personligt ombud hjälpte 92 klienter. Dominerande ljuspunkter

Läs mer

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående

Meddelandeblad. Förstärkt stöd till anhöriga som hjälper och vårdar närstående Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelser, äldre- och handikappnämnder, äldre- och handikappförvaltningar, socialförvaltningar, högskolor; FoU-enheter, länsstyrelser; länsförbund, landsting, pensionärsorganisationer,

Läs mer

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet

Dialog Respekt för privatliv och personlig integritet Respekt för privatliv och personlig integritet Av 1 kap. 1 tredje stycket i socialtjänstlagen framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Innan vi

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för missbruk- och beroendevården

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för missbruk- och beroendevården Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för missbruk- och beroendevården 2010 2014 2 Innehåll Bakgrund 4 Syfte och mål 4 Målgrupper 4 Avgränsningar 5 Nuläge 6 Tillgången på data 6 Indikatorer

Läs mer

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun

Beställarenheten Anders Carlsson. Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 20081118 Beställarenheten Anders Carlsson Riktlinjer för biståndshandläggning inom äldreomsorgen i Haninge kommun 1 1 INLEDNING...3 1.1 SYFTE...3 1.2 AVGRÄNSNING...3 2 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER OCH PRINCIPER...3

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-01-12 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen kontakta: Mia Ledwith, mia.ledwith@skl.se Bakgrund En särskild utvecklingssatsning

Läs mer

Att arbeta på avdelningen Stöd och service

Att arbeta på avdelningen Stöd och service Att arbeta på avdelningen Stöd och service Stöd och service är en avdelning på socialkontoret. På Stöd och service arbetar vi med stöd till personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning

Läs mer

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS. Delredovisning av regeringsuppdrag

Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS. Delredovisning av regeringsuppdrag Kartläggning och analys av vissa insatser enligt LSS Delredovisning av regeringsuppdrag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och

Läs mer

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009

Brukarundersökning av socialnämndens mål 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Lotten Rudberg Flismark Tjänsteutlåtande -2-9 Socialnämnden den 8.3 SN /18 Brukarundersökning av socialnämndens mål 9 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning

Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga. Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid med aktivitetsersättning SVAR PÅ REGERINGSUPP 1 (26) Avdelningen för analys och prognos Karin Mattsson 69161/2011 Unga som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Bilaga 2 Underlagsrapport - Insatser under tid

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Umeå 12 september 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 368 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 976. Detta

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Projektplan för ansökan om bidrag för att förstärka kompetensen i arbetet med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning år 2010

Projektplan för ansökan om bidrag för att förstärka kompetensen i arbetet med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning år 2010 2009-09-10 1 Projektplan för ansökan om bidrag för att förstärka kompetensen i arbetet med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning år 2010 1 Projektets namn: KomBas 2 De tio kommunerna i Sjuhärad/Södra

Läs mer

Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16

Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Arbetet med att strukturera och systematisera tillgänglighetsarbetet går framåt i Trelleborgs kommun. Som ett led i arbetet har detta målprogram för tillgänglighet tagits

Läs mer

Uppföljning. Enheten för personligt stöd

Uppföljning. Enheten för personligt stöd Uppföljning Enheten för personligt stöd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Organisation och ledning... 3 2.2 Personal... 4 2.3 Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 20:9...

Läs mer

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016

Regionalt utvecklingsarbete inom den sociala barn- och ungdomsvården. - Handlingsplan 2015-2016 Sida 1(8) Vård,omsorg, e-hälsa och folkhälsa, Nya Perspektiv Birgitta Svensson, 054-701 11 35 Birgitta.svensson@regionvarmland.se Karin Thyselius 054-701 1134 Karin.thyselius@regionvarmland.se Datum 2015-03-17

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2012

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2012 Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2012 Bakgrund och syfte Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i nätverk med ett stort antal deltagande kommuner. Detta

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12

Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 Handlingsplan 2011 10 12 Projekt Psykiatrisamordning mellan Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar och Landstiget i Uppsala län 2009 2011 A.K. Handlingsplan 2011 10 12 Handlingsplan för vård och stödsamordning i Heby, Älvkarleby,

Läs mer

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om äldre ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2010 Vård och omsorg om äldre ji Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2010 Vård och omsorg om äldre Öppna jämförelser 2010 Vård och omsorg om äldre kan beställas eller laddas ner från Sveriges

Läs mer

Lättläst sammanfattning Åtgärder mot fusk och fel med assistansersättning

Lättläst sammanfattning Åtgärder mot fusk och fel med assistansersättning Lättläst sammanfattning Åtgärder mot fusk och fel med assistansersättning Det här har utredningen undersökt Assistansersättningen är till för att ge alla människor möjlighet att vara med i samhället som

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökningar 2014 Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS

Brukarundersökningar 2014 Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS sida () Brukarundersökningar Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS sida () Bakgrund Att genomföra brukarundersökningar för att följa

Läs mer

När jag inte längre är med

När jag inte längre är med Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden Handledarmaterial Studiecirkel När jag inte längre är med förberedelser och funderingar inför framtiden

Läs mer

Barnhälsovårdsenheten i Västerbotten. Barnhälsovård i Västerbottens län Årsrapport 2013

Barnhälsovårdsenheten i Västerbotten. Barnhälsovård i Västerbottens län Årsrapport 2013 Barnhälsovårdsenheten i Västerbotten Barnhälsovård i Västerbottens län Årsrapport Förord Först och främst vill vi säga tack till alla BVC-sköterskor för ert mycket värdefulla arbete på BVC med att främja

Läs mer