Äldrenämnden Budget med plan för

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Äldrenämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019"

Transkript

1 1 Äldrenämnden Budget med plan för Nämndens prioriterade frågor och utmaningar Befolkningsutvecklingen är den enskilt viktigaste faktorn när det gäller behov av äldreomsorgsinsatser. De närmaste fyra åren ökar antalet äldre måttligt och utmaningen är därför att planera för den stora ökningen som sker från Samverkan med Regionen och utveckling av vårdplaneringsteam, hemtagningsteam samt rehabiliteringsinsatser är insatser för att ökat kvarboende i ordinärt boende. Samverkan med Regionen Samverkan mellan kommunens äldreomsorg och Regionens (tidigare Landstingets) öppna och slutna sjukvård har stor betydelse för hur den enskilde kan få en trygg och säker vård. Hur kommunen bygger ut hemtjänst och särskilt boende påverkar Regionen. På samma sätt är kommunen beroende av att Regionen säkerställer läkarresurser och tillgång till specialiserad vård. Många äldre har behov av insatser från båda huvudmännen. I SoU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården skärps kraven ytterligare på samverkan. Ett arbete har påbörjats mellan länets kommuner och Regionen för att utveckla samverkan så att betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter kan avtalas bort som huvudinriktningen i lagförslaget förespråkar. Utvecklingen med färre slutenvårdsplatser fortsätter. Mer vård och omsorg ges i hemmet eller i det särskilda boendet och den utvecklingen bedöms öka. Till detta bidrar ny teknik och medicinsk utveckling. Exempel på samverkan med Regionen under budgetperioden kan vara gemensamma utskrivningsteam, så kallade hemtagningsteam, för att ge trygg vård och omsorg efter utskrivning från slutenvården. Många äldre önskar bo kvar i sin invanda miljö så länge som möjligt om vården och omsorgen kan ges på ett tryggt sätt. Genom hemsjukvårdsreformen har kommunen fått ökad rådighet över insatserna till de äldre i hemmet. Satsningar på rehabiliteringsinsatser och hälsofrämjande insatser i ordinärt boende skapar även gemenskap och kan bryta isolering. Vårdboende Trots att vårdboenden byggts ut i takt med befolkningsutvecklingen finns det köer till vårdboende och oftast flera utskrivningsklara patienter på universitetssjukhuset som kommunen har betalningsansvar för. I stort sett erbjuds alla, som beviljats vårdboende, vårdbostad inom tre månader från det att beslutet är fattat. Många tackar dock nej till erbjudet boende och väljer att bo kvar hemma. Det är på många sätt positivt men kan även visa på att det saknas vissa sorters boenden. Att tillskapa särskilda profilboenden är ett sätt att individualisera, möta trygghetsbehov och skapa engagemang kring gemensamma intressen. Kompetensförsörjning Tillgång på engagerad, välutbildad och kompetent personal är en av de viktigaste förutsättningarna för en god äldreomsorg. Äldreomsorgens personal får mycket höga betyg när det gäller bemötande. Under flera år har det funnits svårigheter att rekrytera legitimerad personal, främst sjuksköterskor. Detta har ytterligare förstärkts samtidigt som det nu även är svårt att rekrytera utbildad omsorgspersonal. Goda arbetsvillkor, rätt till önskad sysselsättningsgrad/rätt till heltid samt kompetensutvecklingsinsatser är exempel på insatser för att förbättra och underlätta rekryteringen inom äldreomsorgen. Trygghetsskapande teknik Den tekniska utvecklingen inom vård och omsorg ger många möjligheter och kan ge en säkrare vård. Personal kan med ny teknik dokumentera på plats hemma hos brukaren. Genom tids- och insatsregistrering i hemtjänsten säkerställs att den enskilde betalar för rätt tid, som man har hemtjänstinsatser, och möjliggör kvalitetssäkring. Den nya tekniken kan skapa trygghet och hjälpa den enskilde som inte själv kan larma. Ibland kan ny teknik komplettera behovet av direkta personalinsatser. Anhörigas medverkan i vård och omsorg kan även underlättas med ny teknik.

2 2 Tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har tillsynsansvar för äldreomsorgen. IVO har under gjort flera inspektioner i kommunen. Deras bedömning är att varje avdelning på ett vårdboende ska ha en nattpersonal. IVO ser inte att tekniska lösningar kan ersätta personal utan de ser teknik endast som ett komplement. Den föreskrift och det allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden som Socialstyrelsen arbetat med under flera år är ännu inte antagen. IVO anser att man grundar sin bedömning på Socialtjänstlagen och inte på förslaget till förordning. Ökad nattbemanning inom äldreomsorgen har hög prioritet och beroende på vilka beslut som fattas kan förstärkningen komma att kosta upp till 60 mnkr för samtliga vårdboende i kommunen. Förenklad biståndshandläggning Kommunen har inom hemtjänsten sedan början av 1990-talet arbetat med förenklad handläggning. IVO:s och förvaltningsrättens uppfattning är att detta strider mot Socialtjänstlagen. Kommunen har fått prövningstillstånd hos Kammarrätten. Om inte kommunen kan fortsätta att utveckla den förenklade handläggningen och möjligheten att erbjuda lättillgängliga tjänster bedöms detta innebära ökade kostnader för kommunen (främst för socialnämnden i form av fler biståndsbedömare) som annars skulle kunna lagts på direkta omvårdnadsinsatser. Behovsinriktad och individanpassad äldreomsorg Socialstyrelsen har under 2013 utformat ett nytt nationellt arbetssätt ÄBIC, Äldres behov i centrum som syftar till att äldre personer ska få hjälp och stöd utifrån individuella behov. Syftet med arbetssättet är att säkerställa ökad delaktighet, inflytande och självständighet för den enskilde. Ett systematiskt och behovsinriktat arbetssätt utifrån modellen bidrar till en evidensbaserad och kvalitetssäkrad verksamhet. Vid ett införande av ÄBIC ska processen med den förenklade handläggningen tydliggöras där ÄBIC som metod ska säkerställa att utföraren på ett strukturerat sätt inhämtar fakta kring den enskildes behov som ska ligga till grund för biståndshandläggarens bedömning. Med start i juni 2016 planeras all verksamhet i form av beslut, uppdragsbeställningar och individuella uppföljningar ske med stöd av ÄBIC. ÄBIC kommer även att utgöra underlag för planering, bemanning och verksamhetsuppföljningar. Nämndens viktigaste mål för Övergripande mål: Folkhälsoperspektivet ska genomsyra nämndens verksamhet. Alla linköpingsbor ska ges förutsättningar att leva ett hälsosamt liv och ha en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag. Den som är i behov av stöd och hjälp ska kunna få det enkelt. Stöd-, vård- och omsorgsinsatser ska utmärkas av trygghet, hög kvalitet och ökat självbestämmande för den enskilde samt goda villkor för personalen. Äldrenämndens insatser ska bidra till att äldre personer känner sig trygga i sin vardag och får stöd och hjälp när behov uppstår. Indikatorer för måluppfyllelse Andel personer över 75 år som får hemtjänst genom förenklad handläggning ska vara 95 %. Den som beviljas vårdboende ska erhålla det inom tre månader från beslut. Den tid som den enskilde betalar för hemtjänst ska överensstämma med den tid som hemtjänstpersonalen besökt den enskilde. Antal brukare i genomsnitt per nattpersonal vid vårdboende ska vara 15 brukare/nattpersonal. Personalkontinuitet i hemtjänsten. Brukare som har hemtjänst två gånger per dag eller mer ska möta högst 12 personer under en 14-dagarsperiod. Antal personer som deltar i informationsmöten om äldreomsorgen ska öka. Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Utvecklingsarbetet med förenklad handläggning för hemtjänst ska fortsätta. I detaljplane- och översiktsarbetet ska äldrenämnden bevaka att det finns mark reserverad för vårdbostäder. Utbyggnaden av vårdbostäder ska följa befolkningsutvecklingen. Tids- och insatsregistrering ska införas inom hemtjänsten. Bemanningen ska öka nattetid i vårdbostäder. Uppföljning av kontinuitet inom hemtjänsten. Äldreombudsmannens informationsmöten.

3 3 Äldrenämndens verksamhet ska präglas av kvalitet och utveckling. Indikatorer för måluppfyllelse Andelen som är mycket eller ganska nöjda med insatserna i vårdboende och hemtjänst. Mer än 80 % respektive 90 % ska vara mycket eller ganska nöjda med insatserna i vårdboende respektive hemtjänst i Socialstyrelsens nationella brukarundersökningar. 90 % av den tillsvidareanställda omvårdnadspersonalen ska ha undersköterskekompetens. Utvärdering av anbud ska ske utifrån äldrenämndens fastställda kvalitetsparametrar. Antal registreringar i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert ska öka från 2015 års nivå med 2 % årligen. Samtliga vårdboendeutförare ska genomföra registreringar och åtgärder i det nationella kvalitetsregistret i BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) till personer med demensproblematik. Erbjudande om eftersamtal till närstående vid samtliga dödsfall. Uppföljning genom Svenska Palliativregistret. Mänsklig närvaro vid dödsögonblicket vid samtliga förväntade dödsfall. Uppföljning genom Svenska Palliativregistret. Antal allvarliga läkemedelsavvikelser ska minska. Antal miljöombud ska öka från nuvarande nivå. Planerade aktiviteter för att nå måluppfyllelse Analys och uppföljning av resultaten i Socialstyrelsens nationella brukarundersökningar och i Öppna jämförelser. Uppföljning genom utförarnas verksamhetsberättelser. Uppföljning av de nationella kvalitetsregistren Senior alert och Palliativregistret. Översyn av förfrågningsunderlag och uppdragsbeskrivningar. Uppföljning av rapporterade avvikelser. Utveckla nytt stöd för miljöarbetet. Viktiga händelser och förändringar Utbyggnad av vårdboende Äldrenämnden kommer under planperioden att bygga ett vårdboende i Vallastaden med 60 platser. I början av 2016 kommer inflyttning ske vid Sandrinoparken med 51 platser. Antalet platser vid Vallastaden är högre än vad det framräknade behovet visar. Äldrenämnden kan under 2017 komma att behöva ta ställning till omstrukturering av sammanlagt ca 30 vårdbostadsplatser. Förenklad biståndshandläggning I 20 år har kommunen arbetat med förenklad biståndshandläggning inom hemtjänsten för personer över 75 år. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utdömt ett vite på kr om inte kommunen ändrar sitt arbetssätt. Linköpings kommun överklagade IVO:s beslut men Förvaltningsrätten gick på samma linje som IVO. Linköpings kommun har därefter begärt och fått prövningstillstånd hos Kammarrätten. Äldrenämndens målsättning är att resurser ska lägga på omsorgsinsatserna istället för på kostnader för administration. E-hälsoområdet Inom E-hälsoområdet har omsorgskontoret utrett och planerar för införande av nyckelfri hemtjänst, tids- och insatsregistrering samt mobil dokumentation. Detta nya arbetssätt bedöms innebära effektiviseringar inom hemtjänsten och möjliggör kvalitetsuppföljning och kontinuitetsmätningar. Utbyte till digitala trygghetslarm genomförs under 2016 enligt Socialstyrelsens rekommendation. Statsbidrag för ökad bemanning Regeringen har i vårpropositionen avsatt 995 mnkr för 2015 för att öka bemanningen i äldreomsorgen i syfte att skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. En ökad bemanning förväntas bidra till att förbättra arbetsmiljön och därigenom öka attraktionskraften för yrken inom äldreomsorgen. För utgår 2 mdkr årligen. Linköpings andel har angetts till 13,6 mnkr för 2015 och bedöms till 27,2 mnkr årligen Den statliga satsningen med statsbidrag för ökad bemanning gäller under den nuvarande regeringens mandatperiod

4 4 Förstärkt bemanning Äldrenämnden har besvarat flera budgetuppdrag. I budgetuppdrag Genomförande av ökad bemanning för att förstärka äldreomsorgen samt säkerställa uppföljning av utökningen har följande prioritering gjorts: Prioritet 1 utökad nattbemanning i demensboenden. Prioritet 2 effektivare hemtagningsprocess från slutenvården. Prioritet 3 utökad dagbemanning i vårdboenden. Ovanstående finansieras med statsbidraget för ökad bemanning. Budgetuppdraget Önskad sysselsättningsgrad/rätt till heltid kommer att prövas på det nya boendet vid Sandrinoparken och finansieras med resursmedel från kommunstyrelsen. Uppföljning kommer att ske för att se vilka effekter önskad sysselsättningsgrad har för brukare och medarbetare samt vilka ekonomiska konsekvenser det innebär. Hemsjukvården Hemsjukvårdens ekonomiska uppföljningar har hittills visat underskott. Arbetet gällande uppföljningar av ekonomi och prestationer kommer att fördjupas. Från finansieras hemsjukvården med 2 mnkr av statsbidraget för ökad bemanning. Kompetensutveckling Flera satsningar kommer att ske för kompetensutveckling till exempel utbildning till specialistundersköterskor samt utbildning till legitimerad personal inom hemsjukvården. Samverkan med Regionen I två budgetuppdrag har uppdrag getts att i samverkan med Regionen utreda vårdansvaret för svårt sjuka äldre samt att utreda gemensamma vårdprocesser. Inom dessa områden kommer samverkan ske inom SSVO (Sakområdessamråd vård och omsorg) som är ett politiskt samråd mellan länets kommuner och regionen. Samverkan med Regionen kommer att förstärkas bland annat utifrån ett nytt lagförslag SoU 2015:20, Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården. Den nya lagen ger förutsättningar att avtala bort betalningsansvaret. Länets kommuner och Regionen diskuterar nu hur detta ska kunna genomföras. Profilboenden Äldrenämnden har beslutat tillstyrka en motion om att införa profilboenden inom äldreomsorgen och nämnden har fått i uppdrag att inrätta lämplig inriktning på profilboenden.

5 5 Jämförelser och verksamhetsmått Särskilda boendeformer för äldre Verksamhetsmått Bokslut 2014 Internbudget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Sjukhemsboende, platser Demensboende, platser Ålderdomshem, platser Summa Plan 2019 Servicelägenheter för äldre Korttidsvård/växelvård, platser Dagvård, platser Kommentar: Sandrinoparken med 51 platser startar i januari 2016 men ingick redan i internbudgeten Fördelningen av platserna är 41 platser för demenssjuka och 10 korttidsplatser. I samband med starten av Sandrinoparken avvecklas12 dubblettplatser vid Åleryd och 3 vid Kärna Vårdby. Fördelningen mellan sjukhem, ålderdomshem och demensboende har gjorts med en tredjedel för varje inriktning. Hemtjänst Verksamhetsmått Bokslut 2014 Internbudget 2015 Prognos 2015 Budget 2016 Budget 2017 Plan 2018 Plan 2019 Antal hemtjänstärenden/månad Antal hemtjänstärenden med timtid/månad Antal hemtjänsttimmar/månad Antal hemtjänsttimmar/ärende och månad 35,6 36,2 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 Antal hemtjänsttimmar/år Kommentar: Under hösten 2015 genomförs upphandling av nyckelfri hemtjänst samt tids- och insatsregistrering. I uppgifterna ovan ingår för närvarande ingen reducering av timmar på grund av införande av tids- och insatsregistrering. I nämndens budget ingår utökat antal hemtjänsttimmar som effekt av ökat antal äldre personer i kommunen.

6 6 100 Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende? Andel i procent Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Riket Mycket nöjd/ Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd/ Mycket missnöjd Kommentar och analys: Siffrorna inom parentes anger värdet för I diagrammet är procentsatserna för Linköping och riket angivna. I Linköping är 80 % (86 %) mycket eller ganska nöjda med helhetsomdömet för äldreboende, en minskning med 6 procentenheter jämfört med Värdet för riket som helhet är 83 % (82 %). Av jämförelsekommunerna uppvisar Jönköping och Norrköping det högsta helhetsomdömet, 86 %, för Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? Andel i procent Källa: Socialstyrelsens nationella brukarundersökning Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Riket Mycket nöjd/ Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd/ Mycket missnöjd 8 Kommentar och analys: Siffrorna inom parentes anger värdet för I diagrammet är procentsatserna för Linköping och riket angivna. I Linköping är 90 % (91 %) mycket eller ganska nöjda med helhetsomdömet för hemtjänst, en minskning med 1 procentenhet jämfört med Värdet för riket som helhet är 89 % (90 %). Av jämförelsekommunerna uppvisar Jönköping högst nöjdhet, 93 %, för

7 7 Jämförelse kostnad för äldreomsorg med standardkostnad Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (KOLADA) 15,0 10,0 5,0 0,0 Avvikelse % -5,0-10,0-15,0 Linköping Jönköping Eskilstuna Västerås Örebro Norrköping -20,0-25,0-30,0 År Kommentar: Standardkostnaden för äldreomsorg är den kostnad som kommunen skulle ha haft om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningssystemet. Linköpings kurva redovisas med fet stil. Linköping har den största negativa avvikelsen av de sex kommunerna, -20,9 % (2014), mellan den redovisade nettokostnaden för äldreomsorg och standardkostnaden. En negativ avvikelse innebär att kommunen har en kostnadsnivå som är lägre än vad strukturen motiverar. Linköpings kommuns kostnader för äldreomsorg skulle 2011 ha varit cirka 300 mnkr högre om kostnaden hade legat på kommunens standardkostnad enligt beräkning som SKL har gjort. En helt rättvisande jämförelse mellan kommunerna har före 2014 inte varit möjlig, då vissa kommuner övertagit hemsjukvården i ordinärt boende från respektive landsting. Linköping tillsammans med övriga kommuner i Östergötland övertog hemsjukvården i ordinärt boende från landstinget Vård och omsorg om äldre totalt, , kronor per invånare 65 år-- Källa: SCB och kommunernas räkenskapssammandrag Eskilstuna Jönköping Linköping Norrköping Västerås Örebro Kommentar: Hemsjukvården i ordinärt boende ingår sedan 2014 i Linköpings uppgifter. Samtliga kommuner i diagrammet har övertagit hemsjukvården i ordinärt boende från landstingen. Hemsjukvården i särskilt boende övertogs av kommunerna 1992 i Ädelreformen.

8 8 Driftsammandrag, tkr Ekonomi Nettokostnad Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan Verksamhet Äldrenämnden Justering Pris och lön 2015, ej fördelad Köpta administrativa tjänster Äldreomsorg varav Särskilda boendeformer för äldre Hemtjänst Föreningsbidrag Summa nettokostnader varav kostnader varav intäkter Preliminär ekonomisk ram Avvikelse Kommentar: I beloppen i budget 2015 ingår ianspråktagande av markering. Köpta administrativa tjänster: nyckelfri hemtjänst 500 tkr, statistikplattform, UDP 450 tkr samt nationellt fackspråk, ICF tkr. Hemtjänst: digitala larm tkr, kompetensutveckling hemsjukvård tkr. I budget 2015 ingår även justering för demografi, ökat antal hemtjänsttimmar 2015 (5 516 timmar) tkr. Kommentarer till förändring av ram Omprioriteringar Ett mobilt arbetssätt inom vård och omsorg planeras att genomföras. Införandet innebär nyckelfri hemtjänst (digital nyckelhantering) och tids- och insatsregistrering. Finansiering av de ökade kostnader som införandet av nyckelfri hemtjänst och tids- och insatsregistrering medför, sker dels genom budgeterade medel för tids- och insatsregistrering och dels genom den effekt i form av färre hemtjänsttimmar som bedöms uppstå då tids- och insatsregistrering av hemtjänsttimmar införs. Övriga förändringar Demografi. Äldrenämndens ram utökats med sammanlagt 688 tkr för 2016, tkr för 2017, tkr för 2018 och tkr för 2019 utifrån förändringar i demografin enligt befolkningsprognosen från mars. Därutöver utökas nämndens ram med ytterligare tkr för 2016, tkr för 2017, tkr för 2018 och tkr för 2019 för att finansiera differensen mellan nämndens planerade utbyggnad av vårdbostäder och resursfördelningen för demografi. Området köpta administrativa tjänster utökas med 900 tkr 2016, tkr 2017, tkr 2018 och tkr för 2019 för avskrivning och ränta på investeringar. Nämndens ram utökas med tkr för 2016, tkr 2017, tkr 2018 och tkr 2019 för pris- och lönejustering till 2016-års nivå. I budgetpropositionen finns riktade statsbidrag om tkr som nämnden erhåller utan att ansöka men som justeras utifrån förbrukning. Det finns bara beslut om statsbidraget för åren Därefter är det osäkert om kommunen erhåller tkr vilket ökar kommunens kostnader år 2019 i de fall statsbidraget används till verksamhet som inte kan avvecklas Följande insatser finansieras av statsbidraget. Nattbemanning, tkr. Hemsjukvård i ordinärt boende, ökat behov, tkr. Vårdplaneringsteam (1 åa sjuksköterska och 1 åa legitimerad rehab-personal), tkr. Hemtagningsteam (1 åa sjuksköterska, 2 åa legitimerad rehab-personal, 4 åa specialistundersköterskor), tkr. Stöd/kompetensutveckling till fritidsverksamhetens minigym (legitimerad rehab-personal 0,5 åa), 300 tkr.

9 9 Förebyggande insatser och förstärkt rehabilitering i ordinärt boende (hemsjukvård), 2,0 åa, tkr. Förebyggande insatser och förstärkt rehabilitering i korttidsboende, 2,0 åa, tkr. Ökad dagbemanning i vårdbostäder, tkr. Därutöver finns riktade statsbidrag som nämnden kan söka som uppgår till tkr för 2016 utifrån Linköpings andel av rikets befolkning men regelverk och därmed belopp är osäkra. Kommunens generella statsbidrag minskas med tkr för 2016 och tkr för 2017 och 2018 med anledning av höjt tak i högkostnadsskyddet inom äldreomsorgen. Ökad dagbemanning i vårdbostäder finansieras med resursmedel. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för dagpersonal vid vårdboenden är ca 85 %. En del av de som arbetar på vårdboenden bedöms önska en högre sysselsättningsgrad. Om den nuvarande personalens sysselsättningsgrad höjs bedöms det innebära minskade kostnader för vikarier. 30 % av den ökade sysselsättningsgraden bedöms dock innebära en merkostnad, och 70 % bedöms kunna användas för att minska behovet av vikarier.

10 10 Investeringar, tkr Investeringar Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nettoutgift Nyckelfri hemtjänst och tids- och insatsregistrering Digital nyckelhantering, låsenheter till brukare Digital nyckelhantering, låsenheter till entréer IT-stöd, nyckelfri hemtjänst IT stöd, tids- och insatsregistrering Övrigt IT-stöd, mobil omvårdnadsdokumentation Årlig nyttjanderätt mobil, app, mobil dokumentation 608 Pascal, ordinationsverktyg läkemedel för personal NPÖ, nationell patientöversikt ÄBIC, äldres behov i centrum Summa investeringar varav utgifter varav inkomster 0 0 Kommentarer Äldrenämnden har under hösten 2015 fattat beslut om införande av förändrat/mobilt arbetssätt inom vård och omsorg. Det innebär upphandling av IT-stöd för digital nyckelhantering och tids- och insatsregistrering. Investeringsmedel finns till brukares låsenheter samt till entréer. Avskrivningsperioden är beräknad till 8 år. Till detta kommer behov av IT-stöd, licenser för nyckelfri hemtjänst och tids- och insatsregistrering. Kostnaden för avskrivning och ränta ryms inom ram. Finansiering av de ökade kostnader som införandet av nyckelfri hemtjänst och tids- och insatsregistrering medför, sker dels genom budgeterade medel för tids- och insatsregistrering och dels genom den effekt i form av färre hemtjänsttimmar som bedöms uppstå då tids- och insatsregistrering av hemtjänsttimmar införs.

Nämndens viktigaste mål för 2016 2017. Medborgare i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att få när behov uppstår.

Nämndens viktigaste mål för 2016 2017. Medborgare i Linköpings kommun ska känna sig trygga med att stöd och hjälp finns att få när behov uppstår. 1 Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Ökade behov Inom flera verksamhetsområden ser omsorgsnämnden ökade behov under planperioden. Förebyggande

Läs mer

Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och måluppfyllelse

Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och måluppfyllelse 53 ÄLDRENÄMNDEN Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och måluppfyllelse Äldrenämndens viktigaste uppgift är att tillgodose behovet av äldreomsorg för personer över 65 år. Äldreomsorg kan dels

Läs mer

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Socialnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Socialnämnden Budget 216 217 med plan för 218 219 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 216 217 Den stadiga befolkningsökningen i kommunen medför en ökning av antalet personer som är i behov av

Läs mer

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 2014 års rapport Syftet med öppna jämförelser är att stimulera kommuner och landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten

Läs mer

Sammanställning av resultat Öppna Jämförelser 2013 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Kommun Kommun

Sammanställning av resultat Öppna Jämförelser 2013 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Kommun Kommun (Sammanhållen vård och omsorg) 1. Fall, undernäring, trycksår och munhälsa 2. Rehabilitering Fallskador Åtgärd vid Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Åtgärd vid risk Rehabilitering efter Funktionsförmåga

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre

Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser 213:1 Vård och omsorg om äldre Rapporten sammanställd av; Kristina Nordmark, Åsa Bygdeson och David Johansson

Läs mer

Jämförelse kostnader Linköping--Västerås

Jämförelse kostnader Linköping--Västerås 1 (5) Omsorgskontoret 2014-09-15 Dnr Än Anders Karlsson Budgetberedningen Budgetuppdrag nr 20 Jämförelse kostnader Linköping--Västerås Den komplettering av budgetmaterialet som efterfrågas är: -varför

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa

Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Kjell Monéus 2014-02-13 1 (3) Utvecklingsledare ehälsa 073-950 60 23 Förslag om beslut att påbörja arbetet med övergång till digitala trygghetslarm samt långsiktig plan för ehälsa Bakgrund Som ett led

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Andel ganska eller mycket nöjda 2012 Andel ganska eller mycket nöjda 2013. Hemtjänst Boende Hemtjänst Boende

Andel ganska eller mycket nöjda 2012 Andel ganska eller mycket nöjda 2013. Hemtjänst Boende Hemtjänst Boende Årsredovisning 2013 Måluppfyllelse I Alingsås är det tryggt säkert och välkomnande Bostaden och omgivningen påverkar den äldres möjlighet att kunna bo kvar i sitt boende samt känsla av trygghet. Nämnden

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Äldrerapport för Östergötland 2011

Äldrerapport för Östergötland 2011 Äldrerapport för 2011 En rapport från s kommuner och Landstinget i Dragning, WRETA möte 2012 04 12 (Henning Elvtegen, Landstingets Ledningsstab) Äldrerapport för 2011 Äldreuppdraget: Säkrad Vårdkedja Återhämtning

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Övergång till digitala trygghetslarm SN-2014/76

Övergång till digitala trygghetslarm SN-2014/76 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-03-17 SN-2014/76 Socialnämnden Övergång till digitala trygghetslarm SN-2014/76 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084

Social- och omsorgskontoret. Kvalitetsrapport. Äldreomsorgsnämnden 2014. Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Social- och omsorgskontoret Kvalitetsrapport Äldreomsorgsnämnden 2014 Upprättad 2015-02-10 Dnr 14/084 Innehåll 1. Inledning...3 2. Redovisning Lex Sarah...3 3. Redovisning avvikelser, klagomål och synpunkter...4

Läs mer

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde 1 2010-05-20 Äldrenämnden Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...

Läs mer

Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se

Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se Tjänsteskrivelse Social- och omsorgskontoret Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna Lokaiif5rsörjningspIm - Boendeplan inom

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009

Verksamhetsplan. Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende. Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsplan Verksamhetsområde/enhet Särskilt boende Diarienummer: VON 2016/0056-10 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör den 15 mars 2016 Verksamhetsplan framtagen

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Äldrenämnden Bilaga 3

Äldrenämnden Bilaga 3 Äldrenämnden Bilaga 3 Nämndens samtliga mål med indikatorer Nämndens viktigaste mål för verksamheten Äldrenämndens insatser ska bidra till att äldre personer känner sig trygga i sin vardag och får stöd

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden

Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Datum 2015-02-05 1 (8) Vår handläggare Helena Dahlstedt 0151-192 36 helena.dahlstedt@vingaker.se Patientsäkerhetsberättelse 2014 gällande hälso- och sjukvård Vingåkers kommun, Socialnämnden Inledning Den

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande

Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20) yttrande SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-05-28 SN-2015/1603.109 1 (5) HANDLÄGGARE Sofia Nilsson 08-535 312 07 sofia.nilsson@huddinge.se Socialnämnden Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-10-27 2 SN 128 Dnr 136.10 700 Upphävande föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder, muntlig information Den 15 juni 2010 upphörde Socialstyrelsens kungörelse (SOSFS 1980:87) med föreskrifter

Läs mer

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 1 (6) Omsorgskontoret 2014-11-20 Dnr Än 2014-4 Äldrenämnden Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Delårsrapporten per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden sid 1 (6) Arbetsmarknads- och socialnämnden Budgetuppföljning med helårsprognos 2013 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad

Läs mer

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013 14223 Sammanställning av borgs läns resultat i Öppna jämförelser 213 Vård och omsorg om äldre 213 Underlaget till sammanställningen är hämtat från Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport

Ekonomisk månadsrapport LANDSTINGET I VÄRMLAND PM 1(9) Ekonomisk månadsrapport Utfall per: 30 september 2012 1. Resultaträkning Intäkter och kostnader (mnkr) Utfall Utfall Föränd- Budget Utfall perioden perioden ring perioden

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Omsorgsnämnden år 2014 Dnr 2015-104-790 Innehåll 1 Sammanfattning 7 1.1 Hemsjukvård... 7 1.2 Senior Alert... 7 1.3 Efterlevandesamtal... 8 1.4 Smärtskattning... 8 1.5 Hygien...

Läs mer

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden. godkänna rapport om modell för hemtagningsteam i Uppsala kommun

* KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden. godkänna rapport om modell för hemtagningsteam i Uppsala kommun Uppsala cj.dl * KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-27 ALN-2014-0146.30 Äldrenämnden Hemtagningsteam i Uppsala kommun Förslag till beslut

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse Stiftelsen Skaraborgs Läns Sjukhem 2015 Skövde 160229 Anna-Karin Haglund Verksamhetschef Allmänt Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska vårdgivaren senast den 1 mars varje

Läs mer

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S) 2013-06-05 1 (7) Utbildningskontoret Dnr BOU 2012-376 Lars Rehnberg Dnr BIN 2012-208 Leo Gustafson Dnr KS 2012-551 Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-02-11

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum 2016-02-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott MÖTESPROTOKOLL 2016-02-11 Plats och tid Storgatan 8C Blå rummet kl. 13:15-16:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande),

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Socialnämnden. Socialnämnden BUDGET 2011

Socialnämnden. Socialnämnden BUDGET 2011 Socialnämnden BUDGET 2011 Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till kommunens invånare inom områdena individ- och familjeomsorg, integration

Läs mer

Analys av Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre

Analys av Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre RAPPORT februari 2015 Analys av Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre Sammanfattning 2014 är åttonde gången som öppna jämförelser skett inom äldreområdet och det femte året som SKL och socialstyrelsen

Läs mer

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Närvård i Sörmland Bilaga 4 Kommuner Landsting i samverkan Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Länsstyrgruppen för Närvård i Sörmland Missiv till Programmets uppföljning av kvalitetsindikatorer

Läs mer

Äldreomsorgsplan. ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1

Äldreomsorgsplan. ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1 Äldreomsorgsplan ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN sidan 1 Sidan 2 ÄLDREOMSORGSPLAN FÖR BORÅS KOMMUN Innehåll INLEDNING 5 - syfte 5 - genomförande 5 - uppföljning och utvärdering 6 MÅL FÖR ÄLDREOMSORGEN

Läs mer

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde 2010-09-23 Pressmeddelande Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (KD), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Introduktion till Äldre

Introduktion till Äldre Introduktion till Äldre 65 år eller äldre Norrbottens län 16,4 % 19,2 % 26,9 % 24,4 % 21,1 % 24,6 % 21,7 % 17 % 18,5 % 26,2 % 24,6 % 20,7 % 19,6 % 14,9 % Bilden visar andelen personer som är 65 år eller

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 4 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Årsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014

Årsrapport 2014. Samrehabnämnden 2014 Årsrapport Samrehabnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Uppföljning av uppdrag... 3 1.2 Könsuppdelad statistik... 3 1.3 Internationellt arbete... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Trygghet vid

Läs mer

Lokal handlingsplan för vård och omsorg 2008-2012

Lokal handlingsplan för vård och omsorg 2008-2012 STRÖMSTADS KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN Syfte Lokal handlingsplan för vård och omsorg 2008-2012 Kommunfullmäktige beslutade 2004-09-16 att anta Lokal handlingsplan för vård och omsorg för år 2005-2010.

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Äldreomsorgsplan med sikte på 2020. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27, 53

Äldreomsorgsplan med sikte på 2020. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27, 53 Äldreomsorgsplan med sikte på 2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27, 53 INNEHÅLLSFÖRTECKNING POLITISK VISION 2 INLEDNING 3 1 Lagar och regler som styr äldreomsorgen 3 1.1 Nationella styrdokument

Läs mer

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998 PLUS + Styrning med kvalitetsplan Verksamhet: HEMTJÄNST Omvärldsanalys Egenanalys Behovsanalys Restriktioner Vision Långa mål Version 1.7 9 juni 1998 Antagen av socialnämnden 16 juni 1998 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde på längre sikt med start år 2020

Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde på längre sikt med start år 2020 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utredare Lars-Erik Backlund, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Underlag för samhällsplaneringen för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Trygg i Tyresö - Den sammanhållna vården i hemmet

Trygg i Tyresö - Den sammanhållna vården i hemmet Trygg i Tyresö - Den sammanhållna vården i hemmet Ett samarbete för att underlätta återgång till eget boende för äldre med omfattande behov av omsorgs- och vårdinsatser. Marita Sjögren Trude Ahlgren Projektadministratör

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-22 Helene Sandqvist Benjaminsson Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Ekonomi och verksamhet 2015

Ekonomi och verksamhet 2015 Ekonomi och verksamhet 2015 Funktionsnedsättning LSS-verksamheten ställs inför nya utmaningar med äldre brukare som har utökade behov samtidigt som den yngre generationen ställer allt högre krav på sin

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2011-03-10 1 (16) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 13.15-16.30 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018. Socialnämnden

Verksamhetsplan 2016-2018. Socialnämnden Verksamhetsplan 2016-2018 Socialnämnden Socialnämnden, december 2015 Verksamhetsplan 2016 2018 Nämndens ordförande Förvaltningschef Susanne Larsson 0515 88 53 33 susanne.larsson@falkoping.se Magnus Schedin

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd

Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion. Barn- och utbildningsnämnd Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Viktiga händelser i verksamheten... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa

7-8 MAJ. Psykisk ohälsa 7-8 MAJ Psykisk ohälsa Inom ramen för Nya Perspektiv har psykisk ohälsa lyfts fram som en gemensam utmaning för kommunerna och Landstinget i Värmland. Det finns en omfattande dokumentation som visar att

Läs mer

Nattbemanning på kommunens Vård- och omsorgsboende samt på entreprenad upphandlad verksamhet.

Nattbemanning på kommunens Vård- och omsorgsboende samt på entreprenad upphandlad verksamhet. 1 (3) 2011-02-14 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 10/123 Kontor Kommunstyrelsens kontor, Utredarenheten Handläggare -Lena Palmgren, utredare 08-52303860 -lena.palmgren@sodertalje.se Paula Weinehammar Paula.weinehammar@sodertalje.se

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Socialnämnden 2015-03-01 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVAREN EMMABODA KOMMUN 2014 Handläggare: Ann-Britt Christensen, Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad: 2015-03-01 BAKGRUND Patientsäkerhetslagen(SFS

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting på äldreområdet 2010 SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN

Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting på äldreområdet 2010 SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Cirkulärnr: 10:11 Diarienr: 10/0702 Handläggare: Kristina Jennbert Anna Lilja Qvarlander Avdelning: Vård och omsorg Sektion/Enhet: Vård och socialtjänst Datum: 2010-02-10 Mottagare: Kommunstyrelsen Landstings-/regionstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun Revisionsrapport Livskvalitet inom äldreomsorgen. Härjedalens kommun 31 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 6 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Ökad läkarmedverkan i äldrevården

Ökad läkarmedverkan i äldrevården Ökad läkarmedverkan i äldrevården Ett förslag från Sveriges läkarförbund 1 Sveriges läkarförbund 2001 Sveriges läkarförbund, 2000 Text: Robert Wahren Tryck: Elanders Graphic Systems, Göteborg 2001 2 Ädelreformen

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

Svar på Motion Öka antalet platser för korttidsboende samt tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka

Svar på Motion Öka antalet platser för korttidsboende samt tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 7 (11) Kommunfullmäktige 2015-10-15 Kf 112 Ks 151 Au 177 KS/2014-0267 Svar på Motion Öka antalet platser för korttidsboende samt tillskapa platser för omvårdnad av äldre sjuka

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 2015-03-16 Verksamhetsområde Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Diarienummer: VON 2014/1040 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet

6 Remiss från socialdepartementet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2012-04-24 Tid 2012-04-24, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Rapport kring hälso- och sjukvård 2 Information från

Läs mer

Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Lägesrapport 1, år 2014 Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Helene Sandqvist Benjaminsson Projektledare Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland helene.sandqvist.benjaminsson@vgregion.se

Läs mer