Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013"

Transkript

1 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 KKiK

2 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet....4 Fakta om kommunerna i SOLTAK Kommunalråden har ordet Delaktighet och kommunens information Utveckling, inflytande, trygghet Hur snabbt svarar kommunen på e-post? Hur bra är kommunens hemsida? Hur snabbt svarar kommunen i telefon? Kommunens bemötande i telefon Öppettider bibliotek, återvinningscentral och simhall...15 Förskola / skola Kvalitet och kostnader i förskolan Kvalitet och kostnader i skolan Social omsorg Kvalitet och kostnader inom särskilt boende och hemtjänst Hur bra fungerar det sociala skyddsnätet? Miljö och näringsliv Ekologiska livsmedel i kommunen Antal arbetstillfällen och nya företag Kontaktuppgifter SOLTAK samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner. April KKiK 2013 KKiK

3 Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför årligen tillsammans med cirka 220 kommuner en granskning av kvaliteten i kommunernas verksamheter. Eftersom mätningen görs genom nedslag i enstaka frågor i alla kommunens verksamheter har den fått namnet Kommunens Kvalitet i Korthet och den är tänkt att ge en snabb översiktsbild av läget i en kommun. SOLTAK I denna broschyr presenterar kommunerna Ale, Lilla Edet, Kungälv, Orust, Stenungsund, Tjörn och Öckerö sin kvalitet utifrån KKiKs olika mått. Anledningen till att just dessa kommuner presenteras gemensamt är för att man har ett samarbete under namnet SOLTAK. Samverkansorganisationen har bildats för att ge medborgarna i våra kommuner mer värde för pengarna och inte minst klara de utmaningar vi har framför oss då färre unga ska försörja alltfler äldre. Varför görs mätningen? Ge dem som bor i kommunen en bild av hur bra servicen är i deras kommun. Fungera som en utgångspunkt i dialoger mellan dem som bor i kommunen och politikerna. Vara underlag för styrning och utveckling av kommunens verksamheter. Totalt redovisas omkring 40 mått i Kommunens Kvalitet i Korthet men i den här broschyren tas ett urval upp för att kunna kommentera det som redovisas. På varje kommuns hemsida finns information om samtliga mått som ingår i mätningen. För att underlätta för läsaren är måtten indelade i olika områden Delaktighet och kommunens information Förskola och skola Social omsorg Miljö och näringsliv Bakom måtten finns förutom SKL och kommunerna även privata företagsmätningar samt Statistiska Centralbyrån, Skolverket, Svenskt Näringsliv, Dagens samhälle, Avfall Sverige samt Försäkringskassan. Färgförklaring Grönt betyder bättre än medel. Gul motsvarar medel och något under medel. Röd är mer än 20 % under medel. 4 KKiK 2013 KKiK

4 Fakta om kommunerna i SOLTAK Ale Lilla Edet Kungälv Orust Antal invånare 31 december Stenungsund Tjörn Öckerö År Källa SCB Befolkningsutveckling, % 0,8 2,0 0,9-0,3 0,3 0,5 0, SCB Medelålder, antal år 39,8 42,1 41,2 45,9 40,2 44,6 42, SCB Antal invånare per kvadratkilometer 88,5 40,6 116,1 38,9 99,0 89,9 488, SCB Andel förvärvsarbetande invånare år, % Arbetslösa och sökande, år, i program med aktivitetsstöd 31 december, andel av befolkningen Öppet arbetslösa år, 31 december, andel av befolkningen Andel invånare med försörjningsstöd någon gång under året, inklusive introduktionsersättning, % Andel invånare år med minst 3-årig eftergymnasial utbildning, % 82,4 77,8 84,5 82,0 5,1 6,9 3,0 4,0 2,7 3,4 1,9 2,5 3,2 5,5 2,5 2, ,1 83,4 84, Kolada (SCB) 3,6 3,3 2, Arbetsförmedlingen 2,1 2,1 1, Arbetsförmedlingen 3,3 2,6 2, Kolada (Socialstyrelsen och RTB) SCB Sjukpenningtal, år, antal dagar 9,4 10,4 7,5 10,4 Antal nystartade företag per invånare (första halvåret) 4,7 3,2 5,5 6,8 Valdeltagande senaste kommunalval, % 82,6 78,3 86,3 83,5 Skattekraft som andel av rikets medelskattekraft, % 97,5 93,1 106,5 99,9 Utpendlingsomfattning i kommunen, % ,1 7,8 8, Kolada (Försäkringskassan) 8,1 9,7 8, Kolada (Nyförtagarcentrums företagsbarometer) 84,1 85,6 88, Kolada (Valmyndigheten och SCB) 106,0 108,0 106, Kolada (SCB) Kolada (SCB) Kolada SCB RTB Kommun- och landstingsdatabasen Statistiska Centralbyrån Register över totalbefolkningen 6 KKiK 2013 KKiK

5 Kommunalråden har ordet Mikael Berglund (M), Ale Ale är mitt i en förnyelse. Den nya vägen och järnvägen skapar goda möjligheter för oss att växa och höja kvalitén på vår gemensamma service. Vi är på väg att skapa ett fantastiskt företagsklimat och en av Sveriges bästa skolor samtidigt som vi ger våra äldre en värdig vård och stimulerande aktiviteter. Det är glädjande att nöjdheten inom äldreomsorgen har ökat under det senaste året. Också tillgången till förskoleplatser har förbättrats. Över 80 procent får plats i förskolan på önskat placeringsdatum. Väntetiden för de som inte fått plats på önskat datum är bara 6 dagar i genomsnitt. Sofia Westergren (M), Stenungsund Det är glädjande att Stenungsund från 2013 är med i Kommunens Kvalitet i Korthet. Det är ett viktigt kvalitetsverktyg där våra medborgare får information om vilken kvalitet vår kommun levererar. Genom att jämföra oss med andra kommuner kan vi lära och förbättra vår kvalitet i servicen till Stenungsundsborna. Jag tycker det är viktigt att ha en dialog med Stenungsundsborna och vill att verksamheterna och det politiska arbetet i största möjligaste mån ska vara transparent. Framåt kommer vi bland annat att satsa på tillgänglighets- och bemötandefrågor. Anders Holmensköld (M), Kungälv Kungälv ska alltid vara på tårna för att bli bättre och ge våra medborgare och brukare bästa möjligt värde för skattepengarna. KKiK ger oss möjlighet att jämföra och identifiera förbättringsområden. Årets undersökning visar att tiden från ansöka till erbjudande om plats både för barnomsorg och särskilt boende behöver kortas. Näringslivet uppfattning om kommunens service och inställning är ytterligare en fråga som vi arbetar hårt för att förbättra. Det är glädjande att se att Kungälv ligger i nivå eller bättre än medelkommunen i flertalet mått. Martin Johansen (FP), Tjörn Tjörns kommun har fortsatt hög kvalitet på sin service och sina tjänster. Det är glädjande att medborgarna är nöjda och tryggheten är stor. Resultatet för eleverna i grundskolan utmärker sig och andel behöriga elever till gymnasieskolan är bland de tio bästa i landet. Vi är också glada över att antal olika vårdare som besöker en äldre person, inom hemtjänst minskar. Andel nystartade företag ökar. Extra roligt är det att bemötande och tillgänglighet kraftigt har förbättrats. Bemötande, tillgänglighet och delaktighet är frågor som fortsatt är prioriterade. Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet KKiK-rapporten ger oss ett bra underlag för hur vi ska förbättra vår service. Vi har inte nått de resultat vi önskat på alla områden. Särskilt skolan är ett prioriterat område och där mycket görs för att bli bättre. Lilla Edet ökade befolkningen fjärde mest i hela landet 2013: 249 individer, vilket är en ökning med två procent. Vi är nu totalt invånare. Det ställer höga krav på vår service och den fortsatta samhällsplaneringen. Vi kan konstatera att kommunen är en attraktiv plats att bo på. Arne Lernhag (M), Öckerö Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Öckerö kommun. Tillgänglighet och bemötande ska vara i fokus. I årets undersökning får vi bra resultat i dessa frågor. Tillgänglighet via telefon har förbättrats men kan självklart bli bättre. Vårt arbete med att förbättra tillgängligheten fortsätter. Det är mycket glädjande att andelen nöjda äldre inom såväl hemtjänst som särskilt boende är mycket hög. Vi ser en positiv ökning i elevers syn på skolan och undervisningen och även andelen behöriga i årskurs 9. Vår förhoppning är att satsningen på skollokaler stärker den trenden. Lars-Åke Gustavsson ( ), Orust Orust kommun har startat ett ambitiöst arbete för att se över hela organisationen. Syftet är givetvis att vi ska bli bättre på att erbjuda bra service med stor delaktighet. Vi har många projekt igång inom områden som miljö, omsorg, skola och samhällsplanering. Hittills har vi inte lagt några större resurser på att mäta och följa upp. Att mäta hur våra verksamheter fungerar blir allt mer viktigt för att kunna erbjuda rätt saker med ett gott värdskap. Västkustens största ö-kommun har alltid varit ett attraktivt alternativ att bo och verka i. Nu ska vi bland annat tack vara detta samarbete bli ännu bättre. 8 KKiK 2013 KKiK

6 Delaktighet och kommunens information Utveckling, inflytande, trygghet Hur snabbt svarar kommunen på e-post? Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? % av maxpoäng Index Index Ale Kungälv Lilla Edet Orust Stenungsund Tjörn Öckerö 40 Medelvärde Sämst resultat Bäst resultat Ale Kungälv Lilla Edet Orust Stenungsund Tjörn Öckerö Medelvärde Sämst resultat Bäst resultat Hur många av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? För att visa en samlad bild av kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna har SKL konstruerat ett medborgarindex baserat på ett stort antal aktiviteter för medborgarkontakter. Ju fler forum kommunen tillhandahåller desto bättre resultat i undersökningen. Resultatet visar även i år att Ale har en mycket bred plattform för medborgardialog medan övriga kommuner inom SOLTAK får resultat likt föregående år på medel eller strax under. Bästa kommunen i undersökningen är Piteå med 77 procent. Orust kommun deltog inte i mätningen Medborgarundersökningen möjliggör för invånarna att tycka till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande. Måtten är baserade på de frågor som ställs kring områdena Tillgänglighet, Information/Öppenhet, Påverkan/Inflytande och Förtroende samt Medborgarnas uppfattning om kommunen som en trygg plats att leva i. Ale och Stenungsund når bäst resultat av SOLTAK kommunerna i området Medborgarnas möjlighet till inflytande, ett resultat som är i nivå med medel i undersökningen. Bästa kommunen i undersökningen är Trosa med index 56. Tjörn når bäst resultat av SOLTAK kommunerna i området Hur trygga medborgarna känner sig i kommunen, resultatet är bland de 15 bästa i undersökningen. Bästa kommunen i undersökningen är Robertsfors med index 83. Öckerö kommun och Orust kommun deltog inte i medborgarundersökningen % 0 För att ge en bild av kommunens tillgänglighet vad avser svarstider via e-post har en undersökning gjorts där 54 alternativt 108 e-postbrev skickats till olika enheter inom kommunerna. Mätningen visar andelen e-postbrev som besvarats, i sin helhet eller på en eller flera delfrågor, inom två arbetsdagar Kommunerna inom SOLTAK har förbättrat sina resultat jämfört med föregående år och de flesta har ett resultat över medel i undersökningen. Bäst resultat i undersökningen fick Kramfors som svarade på samtliga e-postbrev inom två arbetsdagar. 10 KKiK 2013 KKiK

7 Delaktighet och kommunens information Hur bra är kommunens hemsida? Hur snabbt svarar kommunen i telefon? Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Ale Kungälv Lilla Edet Orust Stenungsund Tjörn Öckerö Ale Kungälv Lilla Edet Orust Stenungsund Tjörn Öckerö Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med handläggare? Medelvärde Medelvärde Sämst resultat Bäst resultat Sämst resultat Bäst resultat % % SKL undersöker årligen samtliga kommuners hemsidor genom att söka svar på 200 vanliga frågor. Syftet är att kunna visa en samlad bild av starka och svaga sidor av kommunens informationsgivning på sin webbplats till medborgarna. Svaret på varje fråga ska kunna hittas inom två minuters sökning på kommunens webb. Undersökningen är indelad i 12 verksamhetsområden där varje områdes svar kan ge maximalt 100 procent. Varje fråga kan ge tre poäng för helt uppfylld, en poäng för delvis uppfylld och noll poäng där information inte har gått att finna. Samtliga kommuner inom SOLTAK har förbättrat sina resultat jämfört med föregående år och de flesta får resultat över medel. Bäst webbinformation i landet har Uddevalla kommun där 95 procent av frågorna går att hitta svar på inom två minuter. För att ge en bild av kommunens tillgänglighet vad avser svarstider via telefon har en undersökning gjorts där 54 alternativt 108 försök till samtal har utförts med frågor till olika enheter inom kommunerna. Mätningen visar andelen lyckade kontaktförsök där svar på fråga/frågor erhölls. De flesta av kommunerna inom SOLTAK har förbättrat sina resultat jämfört med föregående år och har ett resultat kring medel i undersökningen. Bäst resultat i undersökningen fick Köping där 74 procent av frågorna besvarades. 12 KKiK 2013 KKiK

8 Delaktighet och kommunens information Kommunens bemötande i telefon Öppettider utöver vardagar kl 8 17 på bibliotek, återvinningscentral och simhall? Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Bibliotek Återvinning Simhall Ale Kungälv Lilla Edet Orust Stenungsund Tjörn Öckerö Medelvärde Sämst resultat Bäst resultat Ale Kungälv Lilla Edet Orust Stenungsund Tjörn Öckerö Medelvärde Sämst resultat Bäst resultat timmar / vecka timmar / vecka timmar / vecka % För att ge en bild av kommunens bemötande i telefon har intervjuaren efter varje samtal (se mått på sidan 13) graderat hur de har blivit bemötta av kommunens personal i tre kategorier, gott, medelgott och dåligt bemötande. Faktorer som har bedömts är bland annat serviceinriktat bemötande. Samtliga kommuner inom SOLTAK har förbättrat sina resultat jämfört med föregående år och de flesta har resultat över medel i undersökningen. 13 kommuner i undersökningen når 100 procent i bemötande, det vill säga alla samtal som kom fram i undersökningen har besvarats med ett gott bemötande. För dem som inte har möjlighet att gå ifrån under dagtid för ett besök på biblioteket, simhallen eller återvinningscentralen är öppettider utanför ordinarie kontorstid av stor nytta. De flesta av SOLTAKs kommuner har bra öppettider på biblioteket medan bara hälften har samma goda resultat för återvinningscentralen. Kungälv är den enda av kommunerna som har resultat väl över medel på samtliga undersökta anläggningar. Varken Lilla Edet, Orust, Tjörn eller Öckerö har någon simhall. 14 KKiK 2013 KKiK

9 Förskola / skola Kvalitet och kostnader i förskolan Kvalitet och kostnader i skolan Hur stor del av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? % Antal dagar Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Planerad, barn / personal Hur många barn i snitt per årsarbetare är faktiskt närvarande i förskolor i kommunen? Barn / personal Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Kr / barn Ale ,8 4, Kungälv ,4 4, Lilla Edet ,0 4, Orust 5, Stenungsund ,4 4, Tjörn ,7 4, Öckerö ,3 4, Medelvärde ,4 4, Sämst resultat ,7 6, Bäst resultat ,1 3, Årskurs 3 Elever som klarat godkänt i nationella prov (alla skolor i kommunen). Årskurs 6 Genomsnittlig andel elever som klarat nationella prov (sv, ma, en). Årskurs 9 Andel behöriga till något nationellt program på gymnasiet. Gymnasiet Elever boende i kommunen som fullföljer gymnasiet inom 4 år, inkl IV. Årskurs 8 Elevers syn på skolan och undervisningen, andel positiva svar. % % % % % Hur effektiva är kommunens grundskolor? Kr / betygspoäng Ale , Kungälv , Lilla Edet , Orust , Stenungsund , Tjörn , Öckerö , Medelvärde , Sämst resultat , Bäst resultat , Utifrån Trygghetsperspektivet mäts antal barn per personal i förskolan. Mätningarna av den faktiska närvaron visar att antalet barn per personal är cirka 1 barn färre än planerat i medelkommunerna. Utifrån serviceperspektivet mäts andel som erbjudits plats på förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum och väntetiden för dem som inte fått sitt barn placerat på önskat placeringsdatum. Resultatet visar i år liksom 2012 att alla kommuner i SOLTAK har en lägre kostnad för ett inskrivet barn i förskolan än medelvärdet för kommunerna i riket. Öckerö är, liksom 2012, den kommun där alla får förskoleplats på önskat datum. Den genomsnittliga väntetiden för dem som inte får plats på önskat datum varierar mellan 6 och 32 dagar. Orust kommun deltog inte i mätningen De två första måtten visar genomsnittlig andel som uppnått minst godkänt i ämnen vid nationella prov. Det gäller alla elever i kommunen även de som studerar på friskolor. Andel behöriga till något program på gymnasiet och andel som slutför gymnasiet inom 4 år, kan ses som kvitto på grundskolans resultat med att ge eleverna en bra start i livet. I SOLTAK hävdar sig Tjörns grundskolor bra 2013 liksom Kunskap- och meritvärde i årskurs 3 och årskurs 6 ligger över genomsnittet för Kungälv, Orust och Tjörn. Ale, Kungälv, Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är mer kostnadseffektiva än medelvärdet för riket. Elevernas syn på skolan ligger ungefär som medelvärdet i några kommuner utom för Kungälv, Stenungsund och Öckerö som har ett bättre värde än medelvärdet. 16 KKiK 2013 KKiK

10 Social omsorg Kvalitet och kostnader inom Särskilt boende och hemtjänst Hur bra fungerar det sociala skyddsnätet? Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Andel brukare som är ganska/ mycket nöjda med sitt särskilda boende. Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? Kr / brukare Antal dagar % Kr / brukare Hur många olika vårdare besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar? Antal personer Andel brukare som är ganska/ mycket nöjda med sin hemtjänst. Ale Kungälv Lilla Edet Orust Stenungsund Tjörn Öckerö Medelvärde Sämst resultat Bäst resultat % Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd. Hur lång är handläggningstiden i snitt (tid för utbetalning) för att få ekonomiskt bistånd? Andel ej återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning. % Antal dagar % Ale 2, Kungälv 2, Lilla Edet 5, Orust 2,4 Stenungsund 3, Tjörn 2, Öckerö 2, Medelvärde 4, Sämst resultat 9, Bäst resultat 0, Varje år undersöker Socialstyrelsen med enkäter hur nöjda de äldre är med sina äldreboenden och sin hemtjänst. Kommunerna mäter själva väntetid och antal vårdare. Merparten av kommunerna i SOLTAK har lägre kostnader för sina särskilda boenden än medelkommunen. Två av kommunerna har dessutom lägre kostnader än Nästan alla äldre i våra kommuner är mer nöjda än snittet. Mest nöjd med sitt äldreboende är man i Trosa. Väntetiden från ansökan till dess man fått plats på ett äldreboende har blivit längre för våra kommuner än förra året utom i Tjörns kommun. Bästa kommun är Lessebo där man får en plats samma dag som man ansöker. Orust kommun deltog inte i mätningen Kostnaden för hemtjänsten har ökat för SOLTAKs alla kommuner vilket även gäller Sverige i stort. Av SOLTAKs kommuner är det endast Lilla Edets kommun som ligger bättre än medel. De flesta äldre är mycket nöjda med sin hemtjänst och har blivit mer nöjda sen föregående mätning. I Lekeberg som är bästa kommun är 100 procent av de som har hemtjänst mycket nöjda. Antalet vårdare som besöker den äldre i sitt hem kan spela roll för tryggheten. Bästa kommun är Arjeplog där i snitt 7 vårdare besöker de äldre. Orust och Öckerö kommuner deltog inte Den som söker ekonomiskt bistånd är i ett utsatt läge och ofta i behov av snabb hjälp. Nästan alla kommuner i SOLTAK har kortare handläggningstid än snittet. Lilla Edets kommun har med 9 dagar från första kontakt till dess man får beslut, den kortaste väntetiden för att få ekonomiskt bistånd. Bästa kommun är Kumla med 0 dagar. Orust kommun deltog inte i mätningen Ungdomar som har varit i kontakt med socialtjänsten ska helst ha fått stöd och hjälp i sådan omfattning att de aldrig behöver återkomma. Endast Ale med 84 procent, ligger över medel när det gäller hur många ungdomar som inte kommer tillbaka till socialtjänsten inom ett år. I hela Sverige är det 12 kommuner där inga ungdomar återkommer inom ett år, närmast våra kommuner ligger Essunga. Orust kommun deltog inte i mätningen KKiK 2013 KKiK

11 Miljö och näringsliv Ekologiska livsmedel i kommunen Antal arbetstillfällen och nya företag Ale Kungälv Lilla Edet Orust Stenungsund Tjörn Öckerö Medelvärde Sämst resultat Bäst resultat Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel i kommunorganisationen? % Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/försvunnit i kommunen? Förändring + - antal / inv Hur många nya företag har startats per invånare i kommunen? Nya företag / inv NKI Företagsklimat enligt SKL:s Insikt Ale 4,7 4,7 64 Kungälv 4,1 5,5 53 Lilla Edet 2,1 3,2 64 Orust 0,9 6,8 55 Stenungsund 1,9 8,1 63 Tjörn 1,3 9,7 61 Öckerö 2,1 8,9 75 Medelvärde 2,4 5,0 67 Sämst resultat -16,3 1,3 51 Bäst resultat 24,0 14, Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn. Ale, Kungälv och Öckerö köper mer ekologiska livsmedel än medelkommunen i landet. Medelvärdet i Sverige har höjts från 14 procent år 2012 till 16 procent år Bäst i landet är Lund där ekologiska livsmedel utgör 49 procent av alla livsmedel kommunen köpt in under Fyra utav kommunerna i SOLTAK höjer sitt resultat från Lilla Edet gör den största höjningen med 5 procentenheter, från 10 procent till 15 procent ekologiska livsmedel. Öckerö har det bästa resultatet under 2013 i SOLTAK med 21 procent ekologiska livsmedel av alla inköpta livsmedel. Måttet visar om antalet förvärvsarbetande personer har ökat eller minskat i kommunen under året. För ökad jämförbarhet anges ökningen/minskningen i förhållande till invånare. Resultatet visar att arbetsmarknadsregionen Göteborg växer. Bland SOLTAK-kommunerna ökade antalet förvärvsarbetande mest i Ale. Det har också startats fler nya företag inom SOLTAK än i genomsnitt i Sverige. Flest företag startades på ö-kommunerna Tjörn och Öckerö. I Sverigetoppen ligger för andra året i rad Strömstad med 13 nya företag per invånare. Öckerö har också SOLTAKs bästa företagsklimat enligt företagarnas helhetsbedömning av servicen i kommunens myndighetsutövning. 20 KKiK 2013 KKiK

12 Vi svarar på dina frågor Vill du veta mer om Kommunens Kvalitet i Korthet? Kontakta någon av oss: Ale kommun Joachim Wever Telefon: Besöksadress: Ale Torg, Nödinge Stenungsunds kommun Stefan Ekenberg Telefon: Besöksadress: Strandvägen 15, Stenungsund Kungälvs kommun Håkan Hambeson Telefon: Besöksadress: Ytterbyvägen 2, Kungälv Tjörns kommun Margareta Ringius Telefon: Besöksadress: Kroksdalsvägen 1, Skärhamn Lilla Edets kommun Helena Grimm Telefon: Besöksadress: Järnvägsgatan 12, Lilla-Edet Öckerö kommun Cecilia Lindblom Telefon: Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö Orust kommun Susanne Ekblad Telefon: Besöksadress: Åvägen 2 6, Henån 22 KKiK 2013 KKiK

13 24 KKiK 2013

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET Foto: Linn Ahlex Foto: www.smalandsbilder.se KOMMUNENS KVALITET I KORTHET KRONOBERG 2014 MARKARYDS KOMMUN 2 Kommunens Kvalitet i Korthet... Om KKiK Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 KKiK 2012 1 SOLTAK samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner. September

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige)

Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) Kvalitet i korthet Haparanda (jämfört med medel i Sverige) (Kommunfullmäktige) OMRÅDE / Alue 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 1. Serviceundersökning (KKIK) - Andel som får svar på sin fråga via e-post inom

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2014 KKiK 2014 1 Öckerö SOLTAK samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Ett verktyg som beskriver kommunens kvalitet i ett medborgarperspektiv. Resultatet ska ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet. Under

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012, detaljer per mått.

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012, detaljer per mått. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012, detaljer per mått. För varje mått redovisas; 1 Resultatet för sämsta kommunen 2 Genomsnitt för deltagande kommuner 3 Resultatet för Ronneby Kommun 4 Resultatet

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET - 1 - ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET i korthet Din kommuns tillgänglighet (Siffrorna i parentes avser föregående mätning) projektet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två dygn? (%)

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Resultat och kommentarer 28 Tillgänglighet Trygghet Delaktighet & information Effektivitet Samhällsutveckling Innehåll 1 2 5 7 9 14 Inledning Tillgänlighet Trygghet Delaktighet

Läs mer

Vingåkers kvalitet i korthet 2010

Vingåkers kvalitet i korthet 2010 Vingåkers kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet är ett projekt som SKL driver. Vingåkers kommun har deltagit sedan starten. Syftet är att ge en bild av kommunens kvalitet till medborgare, politiker

Läs mer

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 Fakta Kommunens Kvalitet i Korthet Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Antalet

Läs mer

HUR EFFEKTIV ÄR R EDA KOMMUN?

HUR EFFEKTIV ÄR R EDA KOMMUN? HUR EFFEKTIV ÄR R EDA KOMMUN? STEFAN JOHANNESEN 1. Kommunens tillgänglighet Hur tillgänglig är kommunens verksamheter? Hur blir man som medborgare bemött, hur är det med t.ex. väntetider och öppettider?

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2013

Kommunens kvalitet i korthet 2013 1(5) Kommunstyrelsen Kommunens kvalitet i korthet 2013 Ärendet I ärendet redovisas Danderyds resultat i SKL:s jämförelseprojekt, Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). I projektet jämförs cirka 40 mått inom

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Peter Sjöstrand 248-7128 212 Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET 2. TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN 3. DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION 4. DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2012

Kommunens kvalitet i korthet 2012 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2013-02-14 2 (9) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Vilka resultat når vi i skolan

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, samhällsutveckling liksom delaktighet och information. kommun

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010 Allmänt om projektet KKiK Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult. En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Älmhult En jämförelse mellan fem kommuner i Kronobergs län 2009 Kvalitet i korthet Sedan 2007 har ett 70-tal av landets kommuner samverkat

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat redovisade i tabellerna.

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2010

Kommunens kvalitet i korthet 2010 Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare i s kommun? Hur trygga

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet 212 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Undersökningen genomförs

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Resultatet ur ett Faluperspektiv Peter Sjöstrand, Ekonomikontoret BAKGRUND... 2 ANALYS OCH SLUTSATSER... 3 DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET... 4 1. Andel som får svar på e-post

Läs mer

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke.

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke. 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke. I länet är det Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund deltar i KKiK.

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011 SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET

ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET - 1 - ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET i korthet Din kommuns tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två dygn? (%) 66 74 2. Hur stor andel av medborgarna får kontakt med en

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e- postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25%

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e post inom två dagar, procent 67 82 87 96 95 84 87 Andel av invånarna

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Sammanställning för KKiK

Sammanställning för KKiK Sammanställning för KKiK 2011-2013 [Klicka här och skriv avdelning] [Klicka här och skriv namn och titel] Beslutad: [Klicka här och skriv instans och datum] Innehåll Din kommuns tillgänglighet... 5 Trygghetsaspekten

Läs mer

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET MARKARYDS KOMMUN 2014 Det skall vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun Bengt Germundsson Kommunstyrelsens ordförande Markaryds kommun strävar efter att erbjuda sina kommuninvånare en så

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Jesper Tjulin 2011 Kommune Bergs kommun gör med stöd av SKL årliga undersökningar av kommunens kvalitet ur 5 perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet,

Läs mer

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012 Säffle kommuns Kvalitet i Korthet Resultat Resultaten kommer från kommunens egna mätningar samt externt från skolverket, SCB, socialstyrelsen m fl. Grönt = Bra. Säffle tillhör de 25 % av kommunerna som

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2014

Kommunens kvalitet i korthet 2014 Kommunens kvalitet i korthet 2014 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under 2014 deltog 225 kommuner deltog

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2016

Kommunens kvalitet i korthet 2016 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog ca 250 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2015

Kommunens kvalitet i korthet 2015 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 240 kommuner deltog i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting

Kvalitet i korthet. Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting Kvalitet i korthet Alvesta - Markaryd - Tingsryd - Uppvidinge - Växjö - Älmhult I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2010 Kvalitet i korthet

Läs mer

ffiljusnarsbergs WKOMMUN

ffiljusnarsbergs WKOMMUN ffiljusnarsbergs WKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTTET 218-5-3 21 (22) Au 112 Dnr KS 59/218 Sammanställning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 217 Ärendebeskrivning Utredare

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2010 I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroendevalda och medborgarna blivit allt större. Färre går med i politiska partier, det är stor

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015 Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett jämförelseprojekt som leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2015 deltog cirka 230 av Sveriges kommuner i KKiK genom att ta fram resultat utifrån

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 1 2 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker

Läs mer

KKiK 2014, Heby kommun

KKiK 2014, Heby kommun KKiK 214, kommun Tillgänglighet 212 213 214 Andel som får svar på e-post inom 2 dagar,% 72 72 81 Andel som får svar på enkel fråga via telefon,% 44 3 47 Andel som får gott bemötande i telefon,% 83 75 85

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013 Hammarö kommuns kvalitet i korthet Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? 2. Hur stor andel medborgarna som

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2017

Kommunens kvalitet i korthet 2017 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 258 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET MARKARYDS KOMMUN 2015 KOMMUNENS Det skall vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun KOMMUNENS Bengt Germundsson Kommunstyrelsens ordförande Markaryds kommun strävar efter att erbjuda sina

Läs mer

Kallelse Ingemar Samuelsson. Annika Thorström

Kallelse Ingemar Samuelsson. Annika Thorström Kallelse 1 2016-01-22 Sammanträde Kommnala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning Plats och tid Bäve plan 0, Stadshuset kl. 13:00 torsdagen den 25 februari 2016 Ordförande Sekreterare Ingemar

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015 2016-03-03 1 (11) s kommuns kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca

Läs mer

PM S satsar inte på skolan

PM S satsar inte på skolan PM S satsar inte på skolan Sammanfattning: Lärarlöner: En ny undersökning som Lärarförbundet har gjort visar att grundskolelärare i socialdemokratiskt styrda kommuner tjänar 500 kronor mindre i månaden

Läs mer

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet E-post %

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet E-post % Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) 75 8 85 9 95 1 94 86 86 Trend, tillgänglighet E-post % 1 8 6 6 72 84 87 94 4 2 211 213 214 215 216 Tillgänglighet Telefoni. Direkt svar på enkel fråga. (%) 5

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare?

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? Område Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att

Läs mer

Nyckeltals jämförelse 2015

Nyckeltals jämförelse 2015 Nyckeltals jämförelse 2015 Falu kommun i jämförelse med andra kommuner Projektgruppen för förbättrad uppföljning och analys Upplaga 2015-02-09 Innehåll Inledning... 2 Strukturen kring rapporten och nyckeltalen...

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post KARLSTAD Januari 2013 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL hq@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET För att ge en snabb och enkel överblick över hur Hudiksvalls kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i tre grupper: Grön

Läs mer

Undervisningen ska utformas så att alla elever som genomför de nationella ämnesproven i åk 3 når minst godkänd nivå.

Undervisningen ska utformas så att alla elever som genomför de nationella ämnesproven i åk 3 når minst godkänd nivå. Under vårterminen 2015 genomfördes nationella prov i grundskolans åk 3, 6 och 9 samt betygssättning i grundskolans åk 6, 9 och i gymnasieskolan. Här redovisas skolkommunens resultat på verksamhetsnivå

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun

Kommunal - Åk 2 - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden. Resultatet av undersökningen

Läs mer

Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd

Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd Innehållsförteckning VISION OCH UPPDRAG 2014... 3 SEKTORNS PRIORITERADE OMRÅDEN 2014... 3 RESULTAT... 4 UPPDRAG 2014... 4 INTERN KONTROLL... 11 SAM... 11 HME...

Läs mer

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun

Ugglumskolan - Åk 2 - Partille kommun Ugglumskolan - Åk - Partille kommun Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal utvalda områden.

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 För tolfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under 2018 deltog cirka 260 kommuner i undersökningen, som från och med 2018 är indelad i tre

Läs mer