Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012"

Transkript

1 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan fem kommuner i SOLTAKsamarbetet 2012 KKiK

2 SOLTAK samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner. September KKiK 2012

3 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet...4 Fakta om kommunerna i SOLTAK...5 Kommunalråden har ordet...6 Delaktighet och kommunens information...7 Utveckling, inflytande, trygghet...7 Hur snabbt svarar kommunen på e-post?... 8 Hur snabbt svarar kommunen i telefon?... 9 Kommunens bemötande i telefon...10 Hur bra är kommunens hemsida? Förskola / skola...12 Kvalitet och kostnader i förskolan...12 Kvalitet och kostnader i skolan...13 Social omsorg...14 Kvalitet och kostnader i särskilt boende, LSS och hemtjänst Hur bra fungerar det sociala skyddsnätet?...15 Miljö och näringsliv...16 Miljöbilar i kommunen...16 Ekologiska livsmdel i kommunen Antal arbetstillfällen och nya företag...18 Kontaktuppgifter...19 KKiK

4 Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför årligen tillsammans med ca 200 kommuner en granskning av kvaliteten i kommunernas verksamheter. Eftersom mätningen görs genom nedslag i enstaka frågor i alla kommunens verksamheter har den fått namnen Kommunens Kvalitet i Korthet och den är tänkt att ge en snabb översiktsbild av läget i en kommun. I denna broschyr presenterar kommunerna Tjörn, Öckerö, Kungälv, Ale och Lilla Edet sin kvalitet utifrån KKiKs olika mått. Anledningen till att just dessa kommuner presenteras gemensamt är för att man har ett samarbete under namnet SOLTAK. Varför görs mätningen? Ge dem som bor i kommunen en bild av hur bra servicen är i deras kommun. Fungera som en utgångspunkt i dialoger mellan dem som bor i kommunen och politikerna. Vara underlag för styrning och utveckling av kommunens verksamheter. Totalt redovisas omkring 40 mått i Kommunens Kvalitet i Korthet men i den här broschyren tas ett urval upp för att kunna kommentera det som redovisas. På varje kommuns hemsida finns information om samtliga mått som ingår i mätningen. För att underlätta för läsaren är måtten indelade i olika områden Delaktighet och kommunens information Förskola och skola Social omsorg Miljö och näringsliv Bakom måtten finns förutom SKL och kommunerna även privata företagsmätningar samt Statistiska Centralbyrån, Skolverket, Svenskt Näringsliv, Dagens samhälle, Avfall Sverige samt Försäkringskassan. Vad är SOLTAK? SOLTAK är en samverkansorganisation där kommunerna Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö ingår. SOLTAK har bildats för att ge medborgarna i våra kommuner mer värde för pengarna och inte minst klara de utmaningar vi har framför oss då färre unga ska försörja alltfler äldre. Anledningen till att inte Stenungsund och Orust ingår i denna broschyr är för att man inte är med i KKiKs mätning detta år. Färgförklaring Grönt betyder bättre än medel. Gul motsvarar medel och något under medel. Röd är mer än 20 % under medel. 4 KKiK 2012

5 Fakta om kommunerna i SOLTAK Lilla Edet Tjörn Ale Kungälv Öckerö Antal invånare 31 december Kolada (SCB) Befolkningsutveckling, % 0,3 0,1 1,0 0,5 0, Kolada (SCB) Medelålder, antal år 42,1 44,6 39,8 41,2 42, SCB Antal invånare per kvadratkilometer Andel förvärvsarbetande invånare år, % Arbetslösa och sökande, år, i program med aktivitetsstöd 31 december 2012, andel av befolkningen Öppet arbetslösa år 31 december 2012, andel av befolkningen 39,7 89,4 87,9 115,1 487, SCB 77,7 83,5 82,0 84,1 83, Kolada (SCB) 6,5 3,2 5,0 3,3 3, Arbetsförmedlingen 3,4 2,0 2,7 2,0 1, Arbetsförmedlingen Andel invånare med försörjningsstöd någon gång under året, inkl introduktionsersättning, % Andel invånare år med minst 3-årig eftergymnasial utbildning, % Sjukpenningtal, år, antal dagar Antal nystartade företag per invånare (Första halvåret) Valdeltagande senaste kommunalval, % Skattekraft som andel av rikets medelskattekraft, % Utpendlingsomfattning i kommunen, % 5,5 2,6 3,2 2,5 2, Kolada (Socialstyrelsen och RTB) SCB 10,4 7,8 9,4 7,5 8, Kolada (Försäkringskassan) 4,1 7,6 4,5 7,2 7, Kolada (Nyförtagarcentrums företagsbarometer) 78,3 85,6 82,6 86,3 88, Kolada (Valmyndigheten och SCB) 93,2 108,2 98,0 105,8 104, Kolada (SCB) Kolada (SCB) Kolada SCB RTB Kommun- och landstingsdatabasen Statistiska Centralbyrån Register över totalbefolkningen KKiK

6 Kommunalråden har ordet Mikael Berglund (M), Ale kommun En god utbildning ökar möjligheterna till ett gott liv, bättre folkhälsa och minskat utanförskap. Därför är skolan vår viktigaste prioritering. Skolan i Ale ska präglas av ansvar för varje elev, tydliga mål och systematiskt uppföljningsarbetet. Resultaten har inte nått den nivå som vi önskar. Vi behöver komma längre när det gäller systematisk kvalitetsuppföljning. Kommunens kvalitet i korthet hjälper oss att identifiera viktiga samarbetspartners för benchmarking. Anders Holmensköld (M), Kungälv Kommunerna i SOLTAK har de bästa förutsättningar att erbjuda sina medborgare ett bra liv. Vi är en del av Göteborgsregionen i en expansiv del av Sverige, Europa och Världen. Men inget kommer av sig självt. Våra verksamheter kan alltid bli lite bättre och effektivare. Vi sporrar varandra. KKiK ger oss möjlighet att jämföra och identifiera förbättringsområden. Kungälv ska alltid vara på tårna för att bli bättre och ge våra medborgare och brukare bästa möjligt värde för skattepengarna. Ingemar Ottosson (S), Lilla Edet De förbättrade kommunikationerna, nya möjligheter till inflyttning och satsningar på handels- och centrumutvecklingen ger en positiv utveckling i Lilla Edets kommun. Befolkningen ökar och med det följer nya utmaningar. I nuläget kan alla som söker plats på förskolor Lilla Edets kommun få det man önskar, men för att ut veckla och förbättra förskolans verksamhet satsar vi nu extra resurser. I kommunens fordonspark ska det bara finnas miljöfordon och det målmedvetna arbetet har under flera år lett till att vi har fått utmärkelsen Bästa småkommun av Gröna bilister, något som vi är mycket stolta över. Martin Johansen (FP), Tjörns kommun Kvaliteten i Tjörns kommun är över lag mycket god. Resultatet för eleverna i grundskolan utmärker sig dock där man ligger väl över medelvärdet på de nationella proven. Detsamma gäller andelen elever behöriga till gymnasieskolan. Vi är också glada över det låga sjukpenningtalet och att väntetiden på en plats på ett äldreboende är kortare än nationens medelvärde. Vi behöver fortsätta det redan uppstartade utvecklingsarbetet kring kommunens tillgänglighet, bemötande och service gentemot medborgarna. Vi vill också öka möjligheten för medborgarna att vara delaktiga i kommunens utveckling. Arne Lernhag (M), Öckerö I 2012 års undersökning kan jag konstatera att Öckerö kommun har bra resultat jämfört med andra kommuner. Ett exempel på detta är inom förskolan där nyckeltalen visar hög tillgänglighet och låg kostnad per inskrivet barn samtidigt som antalet barn per heltidsanställd är på genomsnittlig nivå bland Sveriges kommuner. Det finns även områden där vi kan bli bättre, till exempel kommunens tillgänglighet via telefon och e-post där vi vidtagit åtgärder för att bli bättre. 6 KKiK 2012

7 Delaktighet och kommunens information Utveckling, inflytande, trygghet Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Hur väl upplever medborgarna att de har inflytande över kommunens verksamhet? Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? % av maxpoäng Index Index Ale Kungälv Lilla Edet Tjörn Öckerö 40 I Sverige: Medelvärde Sämst resultat Bäst resultat För att visa en samlad bild av kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna har SKL konstruerat ett medborgarindex baserat på ett stort antal aktiviteter för medborgarkontakter. Ju fler forum kommunen tillhandahåller desto bättre resultat i undersökningen. Resultatet visar att Ale har en mycket bred plattform för medborgardialog, övriga kommuner inom SOLTAK får resultat på medel eller strax under medel. Bästa kommunen i landet är Piteå med index 77. Statistiska centralbyrån genomför på beställning av den enskilda kommunen en undersökning där kommunens invånare får tycka till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande. Måtten ovan är baserade på de frågor som ställs kring områdena Tillgänglighet, Information/Öppenhet, Påverkan/Inflytande och Förtroende samt Medborgarnas uppfattning om kommunen som en trygg plats att leva i. Ale har nått bäst resultat i medborgarnas möjlighet till inflytande över kommunens verksamhet vilket är på medelvärdet bland Sveriges kommuner. Lomma och Trosa är de kommuner som nått bäst resultat i undersökningen med index 54. Tjörn har nått bäst resultat i hur trygga medborgarna känner sig i kommunen vilket är över medel bland Sveriges kommuner. Robertsfors är den kommun som nått bäst resultat i undersökningen med index 80. Öckerö kommun deltog inte i mätningen KKiK

8 Hur snabbt svarar kommunen på e-post? Hur många av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Ale Kungälv Lilla Edet Tjörn Öckerö Medelvärde i Sverige Sämst resultat i Sverige Bäst resultat i Sverige % 0 Ingen av SOLTAK-kommunerna når upp till godkända betyg när det gäller andel som får svar på en enkel fråga via e-post inom två arbetsdagar. De bästa kommuner i landet är Kramfors och Tierp där alla frågor besvaras inom två arbetsdagar (100 procent). Kungälvs kommun har valt att inte delta i mätningen för KKiK 2012

9 Hur snabbt svarar kommunen i telefon? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med handläggare? Ale Kungälv Lilla Edet Tjörn Öckerö Medelvärde i Sverige Sämst resultat i Sverige Bäst resultat i Sverige % Lilla Edet och Tjörns kommuner ligger över medel (41 procent) när det gäller att få kontakt med en handläggare. I undersökningen har kontaktförsöket avbrutits om väntetiden uppgått till mer än en minut. Bäst resultat i undersökningen har Karlskoga med 78 procent och Sala med 74 procent. Karlskoga har inom ett år förbättrat sitt resultat med 30 procentpunkter. Kungälvs kommun har valt att inte delta i mätningen för KKiK

10 Kommunens bemötande i telefon Hur många av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Ale Kungälv Lilla Edet Tjörn Öckerö Medelvärde i Sverige Sämst resultat i Sverige Bäst resultat i Sverige % Bedömningen av bemötande utgår från tre värdeord som den som intervjuar ska ta fasta på. Är den som tar emot samtalet tillmötesgående, trevlig och hjälpsam? Ale och Öckerö når resultat över medelvärdet. Fem kommuner i landet får 100 procent i denna undersökning. Dessa är Arboga, Askersund, Götene, Hammarö och Töreboda. Kungälvs kommun har valt att inte delta i mätningen för KKiK 2012

11 Hur bra är kommunens hemsida? Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Ale Kungälv Lilla Edet Tjörn Öckerö Medelvärde i Sverige Sämst resultat i Sverige Bäst resultat i Sverige % SKL undersöker årligen samtliga kommuners hemsidor genom att söka svar på 200 vanliga frågor. Syftet är att kunna visa en samlad bild av starka och svaga sidor av kommunens informationsgivning på kommunens webbplats till medborgarna. Svaret på varje fråga ska kunna hittas inom 2 minuters sökning på kommunens webb. Undersökningen är indelad i 12 verksamhetsområden där varje områdes svar kan ge maximalt 100 procent. Varje fråga kan ge 3 poäng för helt uppfylld, 1 poäng för delvis uppfylld och 0 poäng där information inte har gått att finna. Ale, Kungälv, Lilla Edet och Tjörn når resultat över medel. Bästa kommun i landet när det gäller webbinformation till medborgarna är Uddevalla med 91 procent. KKiK

12 Förskola / skola Kvalitet och kostnader i förskolan Hur stor del av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? Hur lång är väntetiden för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor? Hur många barn i snitt per årsarbetare är faktiskt närvarande i förskolor i kommunen? Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? % Antal dagar Planerad, barn/personal Barn/personal Kr / barn Ale ,9 4, Kungälv 5, Lilla Edet 6,6 5, Tjörn ,7 4, Öckerö ,4 4, I Sverige: Medelvärde ,4 4, Sämst resultat ,4 6, Bäst resultat ,9 3, Utifrån trygghetsperspektivtet mäts antal barn per personal i förskolan. Färre barn bedöms ge en större trygghetskänsla. Mätningarna av den faktiska närvaron visar att antalet barn per personal är mellan ett och två barn färre än planerat. Alla kommuner i SOLTAK har en lägre kostnad för ett inskrivet barn i förskolan än medelvärdet för kommunerna i riket. Öckerö är den kommun där alla får förskoleplats på önskat datum. Den genomsnittliga väntetiden för de som inte får plats på önskat datum varierar mellan dagar. Kungälvs och Lilla Edets kommuner har inte deltagit i mätningen KKiK 2012

13 Kvalitet och kostnader i skolan Årskurs 3 Elever som klarat godkänt i nationella prov (alla skolor i kommunen). Årskurs 6 Elever som klarat godkänt i nationella prov (alla skolor i kommunen). Årskurs 9 Andel behöriga till något nationellt program på gymnasiet. Elever boende i kommunen som fullföljer gymnasiet inom 4 år, inkl IV. Elevers syn på skolan och undervisningen i åk 8 (SKL:s elevundersökning 2012). % % % % % Hur effektiva är kommunens grundskolor? Kr / betygspoäng Ale Kungälv Lilla Edet Tjörn Öckerö I Sverige: Medelvärde Sämst resultat Bäst resultat De två första måtten visar andel elever som uppnått minst godkänt i ämnen vid nationella prov. Detta gäller alla folkbokförda elever i kommunen, även de som studerar på friskolor. Andel behöriga till något program på gymnasiet kan ses som kvitto på grundskolans resultat med att ge eleverna en bra start i livet. Lägre kunskapsresultat gör att varje poäng kostar mer. I SOLTAK hävdar sig Tjörns grundskolor bra. Kunskaps- och meritresultaten ligger över genomsnittet i riket för Kungälv, Tjörn och Öckerö. Alla kommunerna är mer kostnadseffektiva än medelvärdet för riket. Elevernas syn på skolan ligger ungefär som medelvärdet för alla kommuner utom för Kungälvs kommun som har ett bättre värde än medelvärdet. KKiK

14 Social omsorg Kvalitet och kostnader inom Särskilt boende, LSS och hemtjänst Vad kostar en plats i kommunens särskilda boende? Hur nöjda är brukarna med sitt särskilda boende? Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? Andel brukare som är ganska/ mycket nöjda med sin hemtjänst. Hur lång är väntetiden i snitt för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Hur många olika vårdare besöker en äldre person, med hemtjänst beviljad av kommunen, under 14 dagar? Kr / brukare NKI-index * Kr / brukare % Antal dagar Antal personer Ale Kungälv Lilla Edet Tjörn Öckerö I Sverige: Medelvärde Sämst resultat Bäst resultat * NKI Nöjd Kund Index Varje år undersöker Socialstyrelsen med enkäter hur nöjda de äldre är med sina äldreboenden och sin hemtjänst. Både i Kungälv och på Öckerö är de som bor i kommunens äldreboenden mycket nöjda med sina boenden. När det gäller hemtjänsten är man mest nöjd i Lilla Edet och på Öckerö. Mest nöjda i Sverige är de äldre i Klippans kommun när det gäller äldreboende och i Lessebos kommun är man mest nöjd med sin hemtjänst. Lilla Edets kommun har med 19 dagar den kortaste väntetiden för att få en plats i kommunens äldreboende. Tiden mäts från att ansökan kommit till handläggaren tills dess plats erbjuds den äldre. Landets kortaste väntetid har Vänersborgs kommun. 14 KKiK 2012

15 Hur bra fungerar det sociala skyddsnätet? Hur lång är handläggningstiden i snitt (tid för utbetalning) för att få ekonomiskt bistånd? Andel ej återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning. Antal dagar % Ale Kungälv Lilla Edet 90 Tjörn Öckerö I Sverige: Medelvärde Sämst resultat Bäst resultat Den som söker ekonomiskt bistånd är i ett utsatt läge. Ale, Kungälv och Öckerö har cirka två veckor till beslut. Vilket är bättre än medelvärdet, men ändå en lång tid för den som väntar på beslut. Ungdomar som varit i åtgärd hos socialtjänsten ska helst inte återkomma. I Kungälv och Lilla Edets kommuner är det 80 respektive 90 procent av ungdomarna som inte behöver komma tillbaka till socialtjänsten. KKiK

16 Miljö och näringsliv Miljöbilar i kommunen Hur stor är andelen miljöbilar i kommunorganisationen? Ale Kungälv Lilla Edet Tjörn Öckerö Medelvärde i Sverige Sämst resultat i Sverige Bäst resultat i Sverige % Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn genom användning av alternativa drivmedel och bränslesnåla fordon i den egna organisationen. I alla SOLTAK-kommuner, förutom Öckerö och Tjörn, är andelen miljöbilar av totala antalet bilar över medelvärdet i landet som ligger på 44 procent. De flesta kommuner ersätter alla bilar med miljöbilar i takt med att gällande leasingavtal utgår. Bäst i landet är Karlskrona med 99 procent miljöbilar. 16 KKiK 2012

17 Ekologiska livsmedel i kommunen Hur stor är andelen inköpta ekologiska livsmedel i kommunorganisationen? Ale Kungälv Lilla Edet Tjörn Öckerö Medelvärde i Sverige Sämst resultat i Sverige Bäst resultat i Sverige % Syftet med måttet är att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn. Ale, Kungälv och Öckerö köper mer ekologiska livsmedel än medelkommunen i landet. Bäst är Lund och Södertälje där ekologiska livsmedel utgör 44 procent av alla inköpta livsmedel. Medelvärdet i landet ligger på 14 procent. KKiK

18 Antal arbetstillfällen och nya företag Hur många fler/färre förvärvsarbetande har tillkommit/försvunnit i kommunen? Förändring +- antal / inv Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen? Nya företag / inv Ale 13 4,5 Kungälv 11 7,2 Lilla Edet 15 4,1 Tjörn 12,1 7,6 Öckerö 9,1 7,1 I Sverige: Medelvärde ,5 Sämst resultat -2,4 2 Bäst resultat 43,1 14,9 Måttet visar om antalet förvärvsarbetande personer har ökat eller minskat i kommunen under året. För ökad jämförbarhet relateras ökningen/minskningen till per invånare. Måttet kan kombineras med antal förvärvsarbetande, se tabellen på sidan 5. Resultatet visar att arbetsmarknadsregionen Göteborg växer. Lilla Edet är den kommun som ökar mest med 15 fler förvärvsarbetare per invånare. Öckerö ökar med 9,1 personer per invånare. I topp ligger Bergs kommun i Jämtland som ökar med 43,1 förvärvsarbetande personer per invånare. Samtliga kommuner i undersökningen förutom Älvkarleby (-2,4) ökade antalet förvärvsarbetande På Tjörn, Öckerö och i Kungälv har drygt 7 företag startat under året, per invånare. I Ale och Lilla Edet är antalet nystartade företag drygt 4 per invånare vilket är något under medel. I Sverigetoppen ligger Strömstad med 14,3 företag per invånare. 18 KKiK 2012

19 Vi svarar på dina frågor Vill du veta mer om Kommunens Kvalitet i Korthet? Kontakta någon av oss: Ale kommun Joachim Wever Telefon: E-post Besöksadress: Ale Torg, Nödinge Kungälvs kommun Håkan Hambeson Telefon: Besöksadress: Lilla Edets kommun Helena Grimm Telefon: Besöksadress: Tjörns kommun Margareta Ringius Telefon: Besöksadress: Kroksdalsvägen 1, Skärhamn Öckerö kommun Cecilia Lindblom Telefon: Besöksadress: KKiK

20 20 KKiK 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 KKiK 2013 1 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet....4 Fakta om kommunerna i SOLTAK....6 7 Kommunalråden har ordet....8

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2014 KKiK 2014 1 Öckerö SOLTAK samverkan mellan Stenungsund, Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale, Kungälv och Öckerö kommuner.

Läs mer

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till i förhållande till 160 andra kommuner? Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2012 (Kommunens Kvalitet i Korthet) Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat redovisade i tabellerna.

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2013 1 (5) 2014-01-20 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) = Bra för kommun (tillhör de 25 % som har bäst ) = Medel för kommun = Förbättringsområde för kommun (tillhör de 25 % som har sämst ) Tillgänglighet

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2013, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2012 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Hur ligger Kungälv till 2014, i förhållande till drygt 200 andra kommuner? Kommunens Kvalitet I Korthet (KKiK) drivs av Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och mäter årligen deltagande kommuners kvalitet

Läs mer

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Sammanställning av resultat för KKiK 2013 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Som jämförelse finns de kommuner med högst respektive lägst resultat med i tabellerna. Medelvärdet gäller för hela riket. Vissa

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2017 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e- postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2016 SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillhör de 25 % som har bäst Medel Tillhör de 25 % som har sämst Tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar? Procent

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2011 1 kommuns kvalitet i korthet (KKiK) = Bra för kommun 1) = Medel för kommun 2) = Förbättringsområde för kommun 3) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2012 s kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller 40 mått. 200 kommuner deltog i undersökningen. Kommunens kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2014 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012

Lindesbergs kommuns kvalitet i korthet (KKiK) 2012 1 s kommuns kvalitet i korthet () = Bra resultat för s kommun 1) = Medelresultat för s kommun 2) = Förbättringsområde för s kommun 3) Tillgänglighet i s kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 1 (11) 2016-03-08 Gunilla Mellgren Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Innehållsförteckning 1. Kommunens kvalitet och effektivitet ur invånar- och brukarperspektiv 2. Sammanfattning av Strömsunds resultat

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012

Säffle kommuns Kvalitet i Korthet 2012 Säffle kommuns Kvalitet i Korthet Resultat Resultaten kommer från kommunens egna mätningar samt externt från skolverket, SCB, socialstyrelsen m fl. Grönt = Bra. Säffle tillhör de 25 % av kommunerna som

Läs mer

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011

Katrineholms kommuns kvalitet i korthet 2011 kommuns kvalitet i korthet 2011 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. I tabellerna nedan redovisas resultat. Undersökningen

Läs mer

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011

SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2011 SALA3000, v 1.0, 2010-06-09 1 (5) SALA KOMMUNS KVALITET I KORTHET (KKIK) Tillgänglighet i kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets? 2. Hur stor del av medborgarna

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är Ulricehamns kommun? Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Dessa områden är: "Din

Läs mer

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013

En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 En jämförelse mellan åtta kommuner i Kronobergs län 2013 Fakta Kommunens Kvalitet i Korthet Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Antalet

Läs mer

Sammanställning för KKiK

Sammanställning för KKiK Sammanställning för KKiK 2011-2013 [Klicka här och skriv avdelning] [Klicka här och skriv namn och titel] Beslutad: [Klicka här och skriv instans och datum] Innehåll Din kommuns tillgänglighet... 5 Trygghetsaspekten

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2010 Allmänt om projektet KKiK Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring

Läs mer

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke.

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke. 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke. I länet är det Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund deltar i KKiK.

Läs mer

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011

Kristinehamns kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) 2011 kommuns Kvalitet i Korthet (KKiK) Mätningen innehåller totalt 39 mått. 161 kommuner deltog i mätningen. Kommunens Kvalitet i Korthet omfattar fem områden: Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Jesper Tjulin 2011 Kommune Bergs kommun gör med stöd av SKL årliga undersökningar av kommunens kvalitet ur 5 perspektiv: tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet,

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2015-03-16 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2016 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 KKIK Kommunens Kvalitet I Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012

Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 Kommunens Kvalitet i Korthet 212 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Undersökningen genomförs

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2015

Kommunens kvalitet i korthet 2015 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 240 kommuner deltog i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke

Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke 1 Sammanställning av resultat KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet) 2015 Alla Jämtlandskommuner utom Bräcke Berg, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund ingår i ett nätverk via SKL, Nornorna,

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2016-02-12 Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem perspektiv;

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2014

Kommunens kvalitet i korthet 2014 Kommunens kvalitet i korthet 2014 Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under 2014 deltog 225 kommuner deltog

Läs mer

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner

Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 kommuner 2013 deltog 220 kommuner Resultat av KKiK Kommuners Kvalitet i Korthet deltog 200 deltog 220 Kommunens Kvalitet i Korthet KKiK Som ett led i att styra mot Vision 2030 och höja kvalitén i servicen till medborgarna deltar kommun

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2016

Kommunens kvalitet i korthet 2016 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog ca 250 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016

Kommunens Kvalitet i Korthet 2016 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

2015-04-14 Hylte kommun

2015-04-14 Hylte kommun Antal kommuner i KKiK 250 214 222 230 200 190 150 127 158 KKiK utvecklas 100 tillsammans med en KSOgrupp 50 43 63 68 0 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2015 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) nationella

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet KKIK

Kommunens kvalitet i korthet KKIK Kommunens kvalitet i korthet KKIK Det här är KKIK Kommunens kvalitet i korthet, KKIK, är ett kvalitetsnätverk inom Sveriges kommuner och landsting, SKL. Ca 200 kommuner deltog i mätningen 2012. Strömsund

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2017

Kommunens kvalitet i korthet 2017 Kommunens kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Under deltog 258 kommuner i KKiK. Undersökningen

Läs mer

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel

Resultat Kommunens Kvalitet i Korthet Bra OK Under medel Kommunens tillgänglighet Hur stor andel av medbogarna som skickar in en enkel fråga via e-post 78% 79% 100% 42% får svar inom två arbetsdagar Hur stor del av medborgarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2014 1 (12) s kommuns kvalitet i korthet Sedan deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca 40 mått som ska

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK

Förvaltningsberättelse. Alvesta kommun i jämförelse över tid och med andra kommuner - KKiK 9 kommun i jämförelse över tid och med andra - KKiK kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat genom ett 40-tal mått ur fem spektiv;

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET MARKARYDS KOMMUN 2014 Det skall vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun Bengt Germundsson Kommunstyrelsens ordförande Markaryds kommun strävar efter att erbjuda sina kommuninvånare en så

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet

Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att ta fram information som ger en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN. Kommunens Kvalitet i Korthet Markaryds kommun

MARKARYDS KOMMUN. Kommunens Kvalitet i Korthet Markaryds kommun MARKARYDS KOMMUN Kommunens Kvalitet i Korthet s kommun Inledning För elfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under deltog 258 kommuner i undersökningen, som mäter 37 olika

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse

Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Vårgårdas resultat i jämförelse MÅTT MÅTT 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? MÅTT 2 Hur stor andel

Läs mer

Resultatrapport. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Åre kommun

Resultatrapport. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Åre kommun Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Åre kommun 2017 2 Sammanställning av resultat i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2017 Bakgrund Åre kommun deltar sedan 2012 i Sveriges Kommuner och

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet,

Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, Kommunens Kvalitet i Korthet syftar till att synliggöra kommunens prestationer inom fem områden tillgänglighet, trygghetsaspekter, effektivitet, samhällsutveckling liksom delaktighet och information. kommun

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013

Hammarö kommuns kvalitet i korthet 2013 Hammarö kommuns kvalitet i korthet Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? 2. Hur stor andel medborgarna som

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sex kommuner i Kronobergs län 2012 Omslagsbild: www.smalandsbilder.se 2 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet 4 Fakta om kommunerna i länet 5 Kommunalråden

Läs mer

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017

Tillgänglighet Indikator Eda 2016 Eda 2017 Kommunens Kvalitet i Korthet 1 Kommunens Kvalitet i Korthet Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker årligen kommunernas

Läs mer

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare?

Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att få svar på en enkel fråga får kontakt med en handläggare? Område Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon för att

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011

Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 2012-05-29 1 (13) Kommunens kvalitet i korthet - resultat 2011 Nedan följer en sammanställning av de mått som ingår i SKL:s Kommunens kvalitet i korthet. Måtten är uppdelade i fem grupper: 1. kommunens

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET För att ge en snabb och enkel överblick över hur Hudiksvalls kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i tre grupper: Grön

Läs mer

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015

Finspångs kommuns kvalitet i korthet 2015 2016-03-03 1 (11) s kommuns kvalitet i korthet Sedan 2010 deltar s kommun i undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet () som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Undersökningen omfattar ca

Läs mer

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

MARKARYDS KOMMUN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET MARKARYDS KOMMUN 2015 KOMMUNENS Det skall vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun KOMMUNENS Bengt Germundsson Kommunstyrelsens ordförande Markaryds kommun strävar efter att erbjuda sina

Läs mer

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar?

1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? 1. Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e post får svar inom två arbetsdagar? stahammar 60 61 61 6364 60 45 49 60 64 65 65 6769 73 7577 73 72 73 73 82 83 82 82 81 82 82 77 7981 83

Läs mer

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång

Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? 41 62 64 87 Tyresö 26 Gullspång Tillgänglighet & Information Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Plac Tanum Medel Bäst Bästa kommun Sämst Sämsta kommun 41 65 77 96 Östersund

Läs mer

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009

Hammarö kommuns kvalitet i korthet. = Bra resultat i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun. Tillgänglighet i Hammarö kommun 2009 Hammarö kommuns kvalitet i korthet = Bra i Hammarö kommun = Förbättringsområden i Hammarö kommun Tillgänglighet i Hammarö kommun 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två arbets?

Läs mer

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 1 2 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker

Läs mer

ffiljusnarsbergs WKOMMUN

ffiljusnarsbergs WKOMMUN ffiljusnarsbergs WKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTTET 218-5-3 21 (22) Au 112 Dnr KS 59/218 Sammanställning av Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 217 Ärendebeskrivning Utredare

Läs mer

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015 Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett jämförelseprojekt som leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2015 deltog cirka 230 av Sveriges kommuner i KKiK genom att ta fram resultat utifrån

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Nummer 1 2 3 4 5 6 7 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e- post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon

Läs mer

KKiK 2014, Heby kommun

KKiK 2014, Heby kommun KKiK 214, kommun Tillgänglighet 212 213 214 Andel som får svar på e-post inom 2 dagar,% 72 72 81 Andel som får svar på enkel fråga via telefon,% 44 3 47 Andel som får gott bemötande i telefon,% 83 75 85

Läs mer

KKiK med information (Gullspång)

KKiK med information (Gullspång) KKiK med information (Gullspång) Område Mått Syfte Metod Redovisning mått Enhet 1. Din kommuns tillgänglighet Mått 1. Hur stor andel medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två

Läs mer

Trollhättan tål att jämföras

Trollhättan tål att jämföras 2012-06-25 Trollhättan tål att jämföras Här kan du se hur Trollhättan står sig jämfört med andra kommuner! Vi deltar sedan 2011 i en årlig undersökning kallad Kommunens Kvalitet i Korthet, där kommuner

Läs mer

Förklaring i ord KKiK 2013

Förklaring i ord KKiK 2013 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet Svalövs kommuns kvalitet i korthet Så här bra är Svalövs kommun jämfört med andra Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra med varandra. Den beskriver nas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet E-post %

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet E-post % Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) 75 8 85 9 95 1 94 86 86 Trend, tillgänglighet E-post % 1 8 6 6 72 84 87 94 4 2 211 213 214 215 216 Tillgänglighet Telefoni. Direkt svar på enkel fråga. (%) 5

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Kallelse Ingemar Samuelsson. Annika Thorström

Kallelse Ingemar Samuelsson. Annika Thorström Kallelse 1 2016-01-22 Sammanträde Kommnala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning Plats och tid Bäve plan 0, Stadshuset kl. 13:00 torsdagen den 25 februari 2016 Ordförande Sekreterare Ingemar

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Kommunens Kvalitet i Korthet 215 Tillgänglighet e-post. Svar inom två dagar (%) 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1 87 82 84 1 8 6 4 2 TREND % 84 87 72 6 211 213 214 215 Tillgänglighet telefon.

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 Inledning För att ge politiker, tjänstemän och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i

Läs mer

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet Epost %

Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) Trend, tillgänglighet Epost % Tillgänglighet Epost. Svar inom 2 dagar (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 79 86 86 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trend, tillgänglighet Epost % 94 84 87 72 79 6 211 213 214 215 216 217 Tillgänglighet Telefoni. Direkt svar

Läs mer

KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram

KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram KKiK s rapport 2015 noteringar och diagram CA 2016-01-28 Allmän information Denna rapport är framtagen utifrån SKL s KKiK-rapport v1 2015 deltog 240 kommuner i KKiK (2014 deltog 230 kommuner). Mått 36.

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 För tolfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under 2018 deltog cirka 260 kommuner i undersökningen, som från och med 2018 är indelad i tre

Läs mer

Alvestas Kvalitet i korthet 2018 jmf med alla kommuner och över tid

Alvestas Kvalitet i korthet 2018 jmf med alla kommuner och över tid 9 kommuns kvalitet i sammanfattning kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat. Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens kvalitet i korthet 18 Mått 15 (VoO): Andel fullvärdiga särskilda boendeplatser 3 Mått 1 (Demokrati): Förutsättningar för medborgardialog 19

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik

Din kommuns tillgänglighet via e- post. Medel Dalarna Högst i Dalarna Lägst i Dalarna Rättvik Din kommuns tillgänglighet via e- post 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Din kommuns tillgänglighet via telefon 0 10 20 30 40 50 60 70 Din kommuns bemötande på telefon (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

KKiK i ord. Område 1. Kommunens tillgänglighet

KKiK i ord. Område 1. Kommunens tillgänglighet Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är s kommun? Under 2018 har cirka 260 av Sveriges 290 deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). s kommun har deltagit i mätningarna sedan 2013. Nyckeltalen i KKiK har olika karaktär och syften.

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer