Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg om äldre Dnr VOO 2014/0368

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg om äldre Dnr VOO 2014/0368"

Transkript

1 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse (4) Gun-Marie Lindgren Tfn Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg om äldre Dnr VOO 2014/0368 Ärende För sjätte året i rad har vård- och omsorgsförvaltningen redovisat kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg om äldre i kommun- och landstingsdatabasen, Inom såväl hemvård som särskilt boende i Lund pågår ett systematiskt arbete med att förbättra kvaliteten, en ständigt pågående process. Bakgrund och syfte Rådet för främjande av kommunala analyser RKA har statens och Sveriges kommuner och landsting SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i nätverk med över 200 deltagande kommuner. Detta är sjätte året som undersökningen genomförs på nationell nivå. Syftet med undersökningen är att ge landets kommuner möjlighet att jämföra sin verksamhet med andras samt att följa utvecklingen över tid. Målsättningen är att fånga in brukarnära objektiva kvalitetsindikatorer som kan komplettera andra kvalitetsmätningar inom äldreomsorgen som t.ex. Socialstyrelsen och SKL gör. Äldreomsorgens uppdrag De nyckeltal som kommunerna redovisar sina resultat för utgår från uppdraget så som det är formulerat i socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen ställer krav på värdigt liv och välbefinnande för brukaren och att få leva ett aktivt liv med en meningsfull tillvaro. Man ska kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Stödet och omsorgen ska ges på det sätt och vid den tidpunkt som brukaren önskar. Nyckeltalen återspeglar de områden som återfinns i 5 kapitlet Äldre människor.

2 Tjänsteskrivelse (4) Mått och metodbeskrivning Undersökningen, som är frivillig för kommunerna, genomfördes med start i september och pågick till den 1 november 2014 då uppgifterna skulle vara publicerade i Kolada via databasens inmatningsfunktion. Två olika mätningar har genomförts, en inom hemtjänst och en inom särskilt boende. Mätningarna är något olika till sin karaktär då hemtjänstundersökningen utgår ifrån ett riktlinjeperspektiv medan undersökningen i särskilt boende utgår ifrån hur verksamheten planeras i varje särskilt boende. I enkätfrågorna gällande hemtjänsten ska kommunen ange svarsalternativ om utbud och omfattning utifrån riktlinjer för kommunens hemtjänst och avse normalfallet/grundnivå. Kommunerna anger det svarsalternativ som bäst överensstämmer med hemtjänstens riktlinjer (eller praxis). Utöver riktlinjefrågorna genomförs också en mätning av personalkontinuiteten. Ett nyckeltal inom personalkontinuitetsområdet har tillkommit i år: nr 18 Personalkontinuitet, andel brukare som möter fler än 20 personal under 14 dagar, %. Nytt för i år var också insamling av data kring utförd tid inom hemtjänsten. Lunds kommun har inte medverkat i denna insamling eftersom kommunen tillämpar beslutad tid inom hemtjänsten, i intern och extern verksamhet. Något elektroniskt tidsregistreringssystem finns inte i Lunds kommun. Den andra delen av undersökningen består av nyckeltal för särskilt boende. Frågorna har ett tydligt brukarfokus och är av typen erbjuds de äldre där erbjudandet kan bestå i exempelvis organiserade gemensamma aktiviteter eller att själv välja tid för nattvila. För ett positivt svar på frågan ska samtliga äldre inom enheten kunna erbjudas det som efterfrågas i frågan. Resultaten, för boendena i kommunen, har räknats ihop efter viktning med antal platser per särskilt boende och redovisas som andel (%) boendeplatser i kommunen som erbjuder respektive möjlighet. För särskilt boende genomförs också en mätning av väntetid mellan ansökan till särskilt boende och erbjudet datum för inflyttning. För särskilt boende har det i år tillkommit fem nyckeltal: nr 3 Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmålet, andel (%) nr 5 Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka vilka tv-kanaler utöver basutbudet som det finns tillgång till i den egna lägenheten, andel (%) nr 6 Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka vilka tv-kanaler utöver basutbudet som det finns tillgång till i gemensamhetslokal, andel (%) nr 13 Boendeplatser i särskilt boende som har möjlighet att tala sitt modersmål (inkl. svenska) med sin kontaktman, andel (%)

3 Tjänsteskrivelse (4) nr 14 Brukare som har ett annat modersmål än svenska i särskilt boende för äldre, andel (%) nr 15 Väntetid från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, andel som väntat längre än 90 dagar (%) Resultat En sammanställning av resultaten för hemtjänst respektive särskilt boende för alla medverkande kommuner, kommuner med till invånare; Borås, Helsingborg, Jönköping, Linköping, Lund,, Umeå, Uppsala, Västerås och Örebro under åren biläggs. Dessvärre har inte alla jämförande kommuner för Lund publicerat sina resultat varje år, varken för hemtjänst eller särskilt boende. Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg >65 år) De första 17 nyckeltalen är en kartläggning av kommunens riktlinjer avseende valmöjligheter, omfattning och periodicitet för hemtjänstens service- och omvårdnadstjänster. Nyckeltal är mått på personalkontinuitet och förutsätter en mätning av antalet personal som utför tjänster i hemmet hos den äldre. Nyckeltal 1-19 ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). I hemtjänstens utbud ingår de insatser som redovisas i de flesta av de deltagande kommunerna, men frekvensen varierar. Hemtjänsten i Lund har genomsnittliga nivåer. Det finns ett nyckeltal med lägre nivå; nr 7 att följa med vid dagligvarorinköp och två nyckeltal med högre nivåer; nr 11 periodiciteten för tvätt och nr 13 möjlighet att välja personal som talar brukarens språk. Vidare finns det två nyckeltal vars nivåer inte överensstämmer med kommunens riktlinjer nr 6 och 15, vilka kommenteras nedan. Det finns ingen möjlighet att lämna kommentarer till resultatet i databasen. Praxis i Lund 6 Ledsagarservice erbjuds personer som på grund av orienteringssvårigheter, otrygghet, fysiska besvär eller andra besvär har svårigheter att förflytta sig från ett ställe till ett annat. Tid över 20 timmar per månad ska särskilt motiveras i beslutsunderlaget. Erbjuds vanligtvis 5 timmar per månad = 1 gång per månad. 15 Social dagverksamhet erbjuds inte. Seniorverksamheten baseras inte på biståndsbeslut utan är öppen för alla. Det finns 15 träffpunkter som är geografiskt placerade i närområdet och bemannade med kommunal personal. Verksamheten erbjuder möjlighet till social samvaro och meningsfulla aktiviteter.

4 Tjänsteskrivelse (4) Personalkontinuitet Under perioden 29 september till 12 oktober 2014 genomfördes en mätning av personalkontinuiteten i hemtjänsten i Lund. Undersökningen omfattade 150 brukare 65 år och äldre i intern och extern verksamhet. Mätningen genomfördes hos brukare som hade minst två planerade besök dagligen mellan kl Personalkontinuiteten varierade mellan hemvårdsområdena, från 3-31 olika personal. Dubbelbemanning krävdes hos cirka 10 procent av brukarna. Resultatet för kommunen totalt visar att 29 % av brukarna möter fler än 20 personal, medel- och medianvärdet var 17 personal. Jämfört med alla deltagande kommuner hade Lund ett något sämre resultat. Kvalitet i särskilt boende för äldre Nyckeltal 1-14, kvalitetsaspekterna, har hämtats via en enkät som besvarats av enhetscheferna för särskilda boenden. Nyckeltal är mått på väntetid till särskilt boende och baseras på uppgifter från kommunens interna statistik via enhetschef på myndighetsfunktionen. Nyckeltal 1-16 ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Särskilt boende i Lund har genomgående bättre värde än jämförande kommuner. Fyra nyckeltal uppnås till 100 procent, sju nyckeltal mellan procent och ett nyckeltal uppnås till 30 % (alternativ rätt vid huvudmål). Ingen boende kan påverka vilka tv-kanaler utöver basutbudet som det finns tillgång till i gemensamhetslokal (nr 6 0 %). 7 % av brukarna i särskilt boende har ett annat modersmål än svenska (nr 14). En mätning av väntetiden i antal dagar från ansökan om plats till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende har genomförts under första halvåret 2014 (132 ansökningar). Väntetiden till särskilt boende i Lund uppmättes till 32 dagar, vilket är ett mycket bättre medelvärde än genomsnittskommunen som hade en väntetid på 53 dagar år Medianvärdet för Lund var 22 dagar att jämföra med 45 dagar för alla deltagande kommuner. 8 % av brukarna väntade längre än 90 dagar vilket också är ett bättre värde än alla deltagande kommuner (medel 20 %). VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Susanne Berg Kvalitetschef Gun-Marie Lindgren Kvalitetsstrateg

5 Bilaga 1 Kvalitetsnyckeltal för hemtjänst Hemtjänsttagaren erbjuds att välja man eller kvinna för personlig hygien, Alla kommuner (o (Ja=1/ Nej=0) Borås Uppsala 0 2. Hemtjänsttagaren erbjuds att välja tid för insats, (Ja=1/ Nej=0) Alla kommuner (o (Ja=1/ Nej=0) Borås Hemtjänsttagaren erbjuds dagligvaruinköp, Alla kommuner (o (>En gång/vecka=3/ En gång/vecka=2/ <En gång/vecka=1/ Ingår inte=0) Borås Helsingborg Jönköping 2 3 Linköping 1 3 Lund Umeå Uppsala 2 Västerås Hemtjänsttagaren erbjuds dusch två gånger eller mer per vecka, Alla kommuner (o (Ja=1/ Nej=0) Borås Hemtjänsttagaren erbjuds enklare matlagning i bostaden, Alla kommuner (o (Ja=1, Nej=0) Borås Linköping Hemtjänsttagaren erbjuds ledsagarservice, Alla kommuner (o (>En gång/månad=3/ En gång/månad=2/ <En gång/månad=1 / Ingår inte=0) Borås Helsingborg Jönköping 2 3 Linköping 1 3 Lund Umeå Uppsala 3 Västerås av 4

6 Bilaga 1 Kvalitetsnyckeltal för hemtjänst Hemtjänsttagaren erbjuds möjligheten att följa med vid dagligvaruinköp, Alla kommuner (o (Ja=1/ Nej=0) Borås Lund Hemtjänsttagaren erbjuds promenader, Alla kommuner (o (>En gång/vecka=3/ En gång/vecka=2/ <En gång/vecka=1/ Ingår inte=0) Borås Helsingborg Jönköping 2 2 Linköping 2 3 Lund Umeå Uppsala 3 Västerås Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens Alla kommuner (o (En gång i veckan=3/ Varannan vecka=2/ Var tredje vecka=1/ Ingår inte=0) Borås Helsingborg Jönköping 2 2 Linköping 3 3 Lund Umeå Västerås Hemtjänsttagaren erbjuds städning, omfattning Alla kommuner (o (>Två r.o.k.=3/ Två r.o.k.=2/ Ett r.o.k.=1/ Ingår inte=0) Borås Helsingborg Jönköping 2 2 Linköping 3 3 Lund Umeå Uppsala 2 Västerås Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt, frekvens Alla kommuner (o (En gång i veckan=3/ Varannan vecka=2/ Var tredje vecka eller mer sällan=1/ Borås Ingår inte=0) Helsingborg Jönköping 2 2 Linköping 1 3 Lund Umeå Uppsala 2 Västerås Hemtjänsttagaren erbjuds vid behov trygghetsringning/telefonservice, Alla kommuner (o (Ja=1/Nej=0) Borås Örebro av 4

7 Bilaga 1 Kvalitetsnyckeltal för hemtjänst Hemtjänsttagaren erbjuds välja personal som talar hemtjänsttagarens språk, Alla kommuner (o (Ja=1/ Nej=0) Borås Helsingborg Uppsala Invånare 65+ år erbjuds service som t.ex. gräsklippning, snöskottning eller Alla kommuner (o fixartjänst, (Ja=2/ Någon=1/ Ingen=0) Borås Helsingborg Linköping 2 2 Umeå Västerås Örebro Invånare 65+ år erbjuds social dagverksamhet, Alla kommuner (o (Vardag+helg=2/ Vardag=1/ Ingår inte=0) Borås Helsingborg Lund Uppsala Invånare 65+ år med demenssjukdom erbjuds biståndsbedömd dagverksamhet Alla kommuner (o vid behov, (Vardag+helg=2/ Vardag=1/ Ingår inte=0) Borås Helsingborg Uppsala 2 Örebro Invånare 65+ år med syn- och hörselskada erbjuds stöd och rådgivning vid behov, Alla kommuner (o (Ja=1/ Nej=0) Borås Helsingborg Örebro Personalkontinuitet, andel brukare som möter fler än 20 personal under 14 dagar, Alla kommuner (ovägt medel) 15 (%) Borås 12 Helsingborg 10 Jönköping 9 Linköping Lund 29 Umeå 11 Uppsala 31 Västerås 18 Örebro 33 3 av 4

8 Bilaga 1 Kvalitetsnyckeltal för hemtjänst Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, Alla kommuner (o medelvärde Borås Helsingborg Jönköping Linköping Lund Umeå Västerås Örebro Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, Alla kommuner (o median Borås Helsingborg Jönköping Linköping Lund Umeå Västerås Örebro av 4

9 Bilaga 2 Kvalitetsnyckeltal för särskilt boende Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, Alla kommuner (o andel (%) Borås Helsingborg Jönköping 64 Linköping 96 Lund Umeå Uppsala 97 Västerås Örebro Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna Alla kommuner (o önskemål dagligen, andel (%) Borås Helsingborg Jönköping 57 Linköping 82 Lund Umeå Uppsala 83 Västerås Örebro Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet att välja alternativ Alla kommuner (ovägt medel) 45 rätt vid huvudmål, andel (%) Borås 90 Helsingborg 100 Jönköping 100 Linköping 79 Lund 30 Umeå 29 Uppsala Västerås 86 Örebro Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet till internetuppkoppling Alla kommuner (ovägt m i det egna rummet/lägenheten, andel (%) Borås Helsingborg Jönköping 70 Linköping 27 Lund Umeå Uppsala 55 Västerås Örebro Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka vilka tv-kanaler utöver Alla kommuner (ovägt medel) 69 basutbudet som det finns tillgång till i den egna lägenheten, andel (%) Borås 33 Helsingborg 95 Jönköping 64 Linköping 70 Lund 88 Umeå 95 Uppsala Västerås 75 Örebro Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka vilka tv-kanaler utöver Alla kommuner (ovägt medel) 28 basutbudet som det finns tillgång till i gemensamhetslokal, andel (%) Borås 36 Helsingborg 75 Jönköping 18 Linköping 13 Lund 0 Umeå 18 Uppsala 64 Västerås 50 Örebro 46 1 av 3

10 Bilaga 2 Kvalitetsnyckeltal för särskilt boende Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål, Alla kommuner (o andel (%) Borås Helsingborg Jönköping 100 Linköping 100 Lund Umeå Västerås Örebro Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila, Alla kommuner (o andel (%) Borås Helsingborg Jönköping 100 Linköping 100 Lund Umeå Västerås Örebro Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning Alla kommuner (o på morgonen, andel (%) Borås Helsingborg Jönköping 100 Linköping 100 Lund Umeå Västerås Örebro Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och Alla kommuner (o gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%) Borås Helsingborg Jönköping 39 Linköping 64 Lund Umeå Uppsala 90 Västerås Örebro Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och Alla kommuner (o gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%) Borås Helsingborg Jönköping 27 Linköping 69 Lund Umeå Uppsala 89 Västerås Örebro Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder sammanboende för maka/make, Alla kommuner (o andel (%) Borås Helsingborg Jönköping 90 Linköping 55 Lund Umeå Uppsala 74 Västerås Örebro av 3

11 Bilaga 2 Kvalitetsnyckeltal för särskilt boende Brukare i särskilt boende för äldre som har möjlighet att tala sitt modersmål Alla kommuner (ovägt medel) 94 (inkl. svenska) med sin kontaktman, andel (%) Borås 96 Helsingborg 98 Jönköping 98 Linköping 96 Lund 94 Umeå 98 Uppsala Västerås 100 Örebro Brukare som har ett annat modersmål än svenska, andel (%) 15. Väntetid från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, Alla kommuner (ovägt medel) 20 andel som väntat längre än 90 dagar (%) Borås 8 Helsingborg 15 Jönköping 4 Linköping 24 Lund 8 Umeå 13 Uppsala 36 Västerås 7 Örebro Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till Alla kommuner (o särskilt boende, medelvärde Borås Helsingborg Jönköping 20 Linköping Lund Umeå Uppsala 82 Västerås Örebro Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till Alla kommuner (o särskilt boende, median Borås Helsingborg Jönköping 8 Linköping Lund Umeå Uppsala 73 Västerås Örebro av 3

Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491

Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2016-11-17 1(5) Gun-Marie Lindgren Tfn 046 35 59 50 gun-marie.lindgren@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491 Sammanfattning

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25%

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e post inom två dagar, procent 67 82 87 96 95 84 87 Andel av invånarna

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2013

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2013 Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg om äldre Dnr VOO 2015/0535

Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg om äldre Dnr VOO 2015/0535 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2015-11-30 1(4) Gun-Marie Lindgren Tfn 046 35 59 50 gun-marie.lindgren@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2010

Kommunens kvalitet i korthet 2010 Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare i s kommun? Hur trygga

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2012

Kommunens kvalitet i korthet 2012 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2013-02-14 2 (9) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Vilka resultat når vi i skolan

Läs mer

Vingåkers kvalitet i korthet 2010

Vingåkers kvalitet i korthet 2010 Vingåkers kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet är ett projekt som SKL driver. Vingåkers kommun har deltagit sedan starten. Syftet är att ge en bild av kommunens kvalitet till medborgare, politiker

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2014

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2014 Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2014 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013

Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013 Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014 Cecilia Ahlgren Kalmar kommuns utfall jämfört med övriga kommuner 2014 (ca 230 deltagande kommuner) Mått 23, 26 och 29 inte inkluderade då dessa inte kan utvärderas

Läs mer

www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20

www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20 www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20 Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2017-02-17 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 82 87 96 95 100 86 88 Andel av invånarna

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2012

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2012 Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2012 Bakgrund och syfte Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i nätverk med ett stort antal deltagande kommuner. Detta

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2011

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2011 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 211 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Kävlinge kommun, Socialtjänstenhemvård. Annsofie Thuresson, Socialnämndens ordförande Ann-Louise Christensen, Verksamhetschef hemvård

Kävlinge kommun, Socialtjänstenhemvård. Annsofie Thuresson, Socialnämndens ordförande Ann-Louise Christensen, Verksamhetschef hemvård Kävlinge kommun, Socialtjänstenhemvård Annsofie Thuresson, Socialnämndens ordförande Ann-Louise Christensen, Verksamhetschef hemvård Kort om Kävlinge kommun Ligger mitt i Öresundsregionen 30 000 invånare

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2012

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2012 Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2012 Bakgrund och syfte Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i nätverk med över 200 deltagande kommuner. Detta är fjärde året som undersökningen

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2013

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2013 Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal för äldreomsorgen

Kvalitetsnyckeltal för äldreomsorgen Kvalitetsnyckeltal för äldreomsorgen Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende 2009 1 (34) Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Kvalitetsutveckling i a ldreomsorgen. Resultat och jämförelser av nyckeltal från 2012

Kvalitetsutveckling i a ldreomsorgen. Resultat och jämförelser av nyckeltal från 2012 Kvalitetsutveckling i a ldreomsorgen Resultat och jämförelser av nyckeltal från 2012 Innehållsförteckning Förord... 3 Att leda äldreomsorg en sann utmaning!... 4 Varför nyckeltal?... 4 Nyckeltal i resultatstyrningen...

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2014

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2014 Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2014 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer och kvalitetskrav för särskilt boende i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer och kvalitetskrav för särskilt boende i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer och kvalitetskrav för särskilt boende i Varbergs kommun Varbergs kommun har, som en av sina målsättningar, att vara en bra kommun att åldras i. Som en del i detta inför socialnämnden

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR FÖRSKOLA 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR FÖRSKOLA 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR FÖRSKOLA 2010 Resultat för brukarnära indikatorer för förskola Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende kvalitet i förskola som 119 svenska kommuner redovisat

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Kommunens Kvalitet i Korthet 2015 Resultatet ur ett Faluperspektiv Peter Sjöstrand, Ekonomikontoret BAKGRUND... 2 ANALYS OCH SLUTSATSER... 3 DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET... 4 1. Andel som får svar på e-post

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2014

Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2014 Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2014 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 2009-2011

KVALITETSNYCKELTAL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 2009-2011 KVALITETSNYCKELTAL FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG 2009-2011 Resultat för brukarnära indikatorer inom försörjningsstöd, barn och unga samt vuxna med missbruksproblem Förord Denna rapport är en sammanställning

Läs mer

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Nykvarn

Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Nykvarn Lokal värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Nykvarn Inledning Den nationella värdegrunden och dess innehåll ligger till grund för värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Nykvarns kommun. Enligt regeringens

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen Beslutat av kommunfullmäktige 2014-01-27 Innehållsförteckning Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Skurups kommun.. 4 Värdegrund för äldreomsorgen...

Läs mer

Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014

Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014 Handläggare 0480-452900 Datum 2012-08-16 INFORMATIONSÄRENDE Utvecklingsplan för äldreomsorgen i Södermöre kommundel 2012-2014 1. Bakgrund Utvecklingsplanen för äldreomsorgen i Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Vadstena kommun. kvalitet i äldreomsorg. Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin

Vadstena kommun. kvalitet i äldreomsorg. Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin Vadstena kommun kvalitet i äldreomsorg Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Syfte...3 3.1. Revisionsfrågor...3 3.2. Metod...3 3.3. Revisionskriterer/utgångspunkter...3

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16 Riktlinje 2014-10-16 Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård-

Läs mer

Information om Torsås kommuns

Information om Torsås kommuns 1(12) Information om s Omsorg för äldre och funktionshindrade Foto: Johan Blomqvist. Potatissättning på Olssonska gården -06. 2(12) Insatser för äldre och funktionshindrade som ges med stöd av Socialtjänstlagen

Läs mer

Omvårdnad och serviceinsatser. inom särskilt boende

Omvårdnad och serviceinsatser. inom särskilt boende Omvårdnad och serviceinsatser inom särskilt boende Ansökan om bistånd till särskilt boende Insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan till kommunens biståndshandläggare. Ansökan

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i förskola 2014

Anvisningar för Kvalitet i förskola 2014 Anvisningar för Kvalitet i förskola 2014 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i förskola 2013

Anvisningar för Kvalitet i förskola 2013 Anvisningar för Kvalitet i förskola 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i

Läs mer

Äldreboligutredningen

Äldreboligutredningen Äldreboligutredningen 9. 10. september 2008 Anita Modin Varför behövs en utredning om äldreboenden En vanlig fråga Vågar jag bli gammal? En myt att alla vill bo hemma till livets sista dag Behovet att

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Hemtjänst och Särskilt boende

Hemtjänst och Särskilt boende Hemtjänst och Särskilt boende En jämförelse av kommunernas äldreomsorg ur ett brukar- och medborgarperspektiv Södertörnsnätverket Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje,

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2010

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2010 KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2010 Resultat för brukarnära indikatorer för boende och daglig verksamhet enligt LSS Förord Denna rapport är en sammanställning av de

Läs mer

Riktlinjer äldreomsorg

Riktlinjer äldreomsorg Riktlinjer äldreomsorg Anhörigstöd Särskilt boende Rehabilitering/funktionsträning Antagna av socialnämnden 2005-11-16, SN 166, dnr 05/SN 0211 Reviderat/kompletterat 2006-03-22, SN 34 Reviderat 2006-09-27,

Läs mer

Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll. Innehållsförteckning

Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll. Innehållsförteckning Dagordning Anpassning av platser inom särskilt boende Trygg hemgång MAS i Lysekil sommaren 2013 Samverkansgruppens protokoll Innehållsförteckning 2 3 12 17 18 Vård- och omsorgsnämnden kallas till extrasammanträde

Läs mer

Nyckeltals jämförelse 2015

Nyckeltals jämförelse 2015 Nyckeltals jämförelse 2015 Falu kommun i jämförelse med andra kommuner Projektgruppen för förbättrad uppföljning och analys Upplaga 2015-02-09 Innehåll Inledning... 2 Strukturen kring rapporten och nyckeltalen...

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-07 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2012

Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2012 Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2012 Bakgrund och syfte Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i nätverk med ett stort antal deltagande kommuner. Detta är tredje året som undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri

Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Socialförvaltningen Riktlinje för bistånd enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen inom socialförvaltningens socialpsykiatri Riktlinjerna är fastställda av socialnämnden 11 juni 2014, 83 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna jämförelser 2013. Vård och omsorg om äldre 2013 14223 Sammanställning av borgs läns resultat i Öppna jämförelser 213 Vård och omsorg om äldre 213 Underlaget till sammanställningen är hämtat från Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre

Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser Nr 8 Vård och omsorg om äldre Regional rapport Öppna Jämförelser 213:1 Vård och omsorg om äldre Rapporten sammanställd av; Kristina Nordmark, Åsa Bygdeson och David Johansson

Läs mer

2013-02-22. Göran Björklund

2013-02-22. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-02-22 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 4 mars 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS! Kommunstyrelsen

Läs mer

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg Mars 2013 Vårdföretagarnas modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg En rapport från Framtidens vård, skola, omsorg För att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs mer systematiska

Läs mer

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Anhörigstöd Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ 2 Innehållsförteckning Stöd för dig som stödjer 3 Olika former av socialt stöd 3 Enskilda

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i förskola 2012

Anvisningar för Kvalitet i förskola 2012 Anvisningar för Kvalitet i förskola 2012 Bakgrund och syfte Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i nätverk med ett stort antal deltagande kommuner. Detta är tredje året som undersökningen genomförs

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg Södertörns nyckeltal Äldreomsorg Äldreomsorg ur ett brukar- och medborgarperspektiv 2010 Deltagande kommuner: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA

Läs mer

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om äldre ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2010 Vård och omsorg om äldre ji Socialstyrelsen Öppna jämförelser 2010 Vård och omsorg om äldre Öppna jämförelser 2010 Vård och omsorg om äldre kan beställas eller laddas ner från Sveriges

Läs mer

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information STENUNGSUNDS KOMMUN 2009-10-15 För mer information Biståndshandläggare: Telefontid måndag-onsdag och fredag 8.30-9.30 Telefon: 0303-73 25 38 Stöd och hjälp vid demenssjukdom Demenssjuksköterska söks via

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Mönsterås kommun Socialförvaltningen Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen enligt

Läs mer

Rapport. Verksamhetsuppföljning, Hemtjänst Vård- och äldreomsorgen i Alingsås kommun 2016. Alingsås 2016-04-01 Christine Sjökvist Kristina Bornhall

Rapport. Verksamhetsuppföljning, Hemtjänst Vård- och äldreomsorgen i Alingsås kommun 2016. Alingsås 2016-04-01 Christine Sjökvist Kristina Bornhall Rapport Verksamhetsuppföljning, Hemtjänst Vård- och äldreomsorgen i Alingsås kommun 2016 Alingsås 2016-04-01 Christine Sjökvist Kristina Bornhall 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Sammanfattning...3

Läs mer

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 2014 års rapport Syftet med öppna jämförelser är att stimulera kommuner och landsting att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten

Läs mer

Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se

Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se Tjänsteskrivelse Social- och omsorgskontoret Handlaggare ~nga- ena Palmgren 08-523 038 60 inaa-lena.~almarenqsodertalie.se Äldreomsorgsnämnden Kommundelsnämnderna Lokaiif5rsörjningspIm - Boendeplan inom

Läs mer

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre

Meddelandeblad. Kommunens ansvar för enskilda vid omvandling av särskilda boenden för äldre till trygghetsbostäder. Särskilda boenden för äldre Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg om äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS), avdelnings-

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013

Kommunens Kvalitet i Korthet. En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 Kommunens Kvalitet i Korthet En jämförelse mellan sju kommuner i SOLTAKsamarbetet 2013 KKiK 2013 1 Innehåll Kommunens Kvalitet i Korthet....4 Fakta om kommunerna i SOLTAK....6 7 Kommunalråden har ordet....8

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser Löpnummer: 2015:32 Stöd till personer

Läs mer

södertälje kommun - uppföljning 1nom hemtjänsten Utredare: Inga-Lena Palmgren Social- och omsorgskontoret

södertälje kommun - uppföljning 1nom hemtjänsten Utredare: Inga-Lena Palmgren Social- och omsorgskontoret Social- och omsorgskontoret södertälje kommun 7 r l - uppföljning 1nom hemtjänsten Utredare: Inga-Lena Palmgren södertälje kommun, / Brukarinflytande, uppföljning inom hemtjänsten den 26 maj 2014 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-13 Reviderad av socialnämnden 2014-02-25 Reviderad av

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse 2015 Socialnämnden Alingsås kommun Fastställt av: Socialnämnden Fastställelsedatum:2016-xx-xx Diarienummer: 2016.080 SN Innehåll 1. Bakgrund...2 2. Syfte...

Läs mer

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri

Revidering av riktlinjer utifrån Socialpsykiatri 1 Datum Vårt diarienummer Sida 2015-11-05 2015/37656 1(7) Er beteckning Vår adress Adress Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Mette Gabrielsen 0243-736 69 mette.gabrielsen@borlange.se

Läs mer

Till dig med psykisk funktionsnedsättning

Till dig med psykisk funktionsnedsättning Till dig med psykisk funktionsnedsättning Socialpsykiatrigruppen Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

Vård och omsorgsnämnden

Vård och omsorgsnämnden Vård och omsorgsnämnden Riktlinjer avseende insatser inom äldreomsorgen Rev 2016-01-15 Sida 1 av 18 Innehållsförteckning Inledning... 4 Grundförutsättningar:... 4 Vägledande:... 4 Handläggning:... 5 Biståndshandläggningen

Läs mer

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Mall-ID 111115 Datum 2011-12-19 Dnr Upprättare Johanna Alfredsson/ Samhällsmedicin ArbetsPM Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Vintern 2011, perioden mellan den 14 november och

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2013

Kommunens kvalitet i korthet 2013 1(5) Kommunstyrelsen Kommunens kvalitet i korthet 2013 Ärendet I ärendet redovisas Danderyds resultat i SKL:s jämförelseprojekt, Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). I projektet jämförs cirka 40 mått inom

Läs mer

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013

Uppföljning av verksamhet och entreprenadavtal avseende dagverksamhet för äldre med demens-sjukdom 2013 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E, FUNKTIONSNEDSATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-04-22 Handläggare: Christina Koistinen Telefon: 08-508 15 024 Kerstin Medin Telefon:

Läs mer

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram

2013-2020. Vård- och omsorgsprogram 2013 2020 Vård och omsorgsprogram Antaget av Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 60, Dnr: KS 236/11770 Vård och omsorgsprogram 2013 2020 Båstads kommuns vision: Båstads kommun ska vara det självklara valet

Läs mer

Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET

Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET PAULINE ST DENIS/FANCY Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2009 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Metod... 3 Redovisningen... 3 Antal svar... 4 Förhållandet mellan orterna... 4 Användarkategorier...

Läs mer

SÄRSKILT BOENDE VÅRD OCH OMSORG

SÄRSKILT BOENDE VÅRD OCH OMSORG SÄRSKILT BOENDE VÅRD OCH OMSORG VÄLKOMMEN TILL SÄRSKILT BOENDE Den enskilde kan ansöka om särskilt boende när behovet av vård och omsorg är omfattande och den enskilde inte klarar av att bo kvar i ordinärt

Läs mer

Äldreomsorg i Hylte kommun

Äldreomsorg i Hylte kommun Äldreomsorg i Hylte kommun Innehåll sida Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden 3 Anhörig/Frivilligcenter 3 Anhöringkonsulent 3 Avgifter 3 Stöd i vardagen 4 Dagverksamhet 4 Trygghetslarm 4 Parkeringstillstånd 4

Läs mer

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice

Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice Tierpspanelen Rapport 1 Medborgarservice 2008-12-16 Sammanfattning I den första Tierpspanelen fick medborgarna svara på frågor kring Medborgarservice som funnits sedan januari 2007. Totalt har 54 personer

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret r SOLLENTUNA KOMMUN ijvård- och omsorgskontoret Micael Svanström Tjänsteutlatande 2013-10-15 Sidan 1 av 3 Reviderad 2013-10-23 Dnr 2013/0058 VON-6 Diariekod: 710 Översyn av riktlinjer för biståndsbedömning

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

www.ljungby.se Avser år 2011 Fastställd av Socialnämnden 2012-12-05 Version 2 2012-12-02 Kvalitetsgruppen Socialförvaltningen

www.ljungby.se Avser år 2011 Fastställd av Socialnämnden 2012-12-05 Version 2 2012-12-02 Kvalitetsgruppen Socialförvaltningen www.ljungby.se Avser år Fastställd av Socialnämnden 2012-12-05 Version 2 2012-12-02 Kvalitetsgruppen Socialförvaltningen Innehållsförteckning FÖRORD AV FÖRVALTNINGSCHEFEN... 3 VARFÖR GÖR VI EN?... 3 KVALITETSARBETE

Läs mer

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507

Psykiatrisatsning barn och unga. Stöd till utsatta barn. Datum 130507 Datum 130507 Hälsosam uppväxt Alla barn och unga i Norrbottens län ska ha ett sådant stöd att de i möjligaste mån kan fostras, bo och leva i sin familj och vara kvar i sin grupp/klass som de tillhör Psykiatrisatsning

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET Foto: Linn Ahlex Foto: www.smalandsbilder.se KOMMUNENS KVALITET I KORTHET KRONOBERG 2014 MARKARYDS KOMMUN 2 Kommunens Kvalitet i Korthet... Om KKiK Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer