Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-02-20"

Transkript

1 Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden

2 Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (rka) erbjuder varje år landets kommuner att delta och redovisa kvalitetsnyckeltal för äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg i Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Målsättningen är att fånga in brukarnära kvalitetsindikatorer som kan komplettera andra kvalitetsmätningar som till exempel Socialstyrelsens och SKL:s Öppna jämförelser. Kommunerna samlar själva, och på frivillig basis in statistik och publicerar den i Kolada, via databasens inmatningsfunktion. Socialförvaltningen i Ljungby beslutade att från och med 2010 delta och redovisa kvalitetsnyckeltal (SKL/rka) i Kolada. Delar av kvalitetsnyckeltal (SKL/rka) ingår även i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Resultat Det är tredje en som Ljungby kommun deltar i SKL/rka kvalitetsnyckeltal. Resultatet består av enkätdata som har besvarats av myndighetsutövare och utförare inom Ljungby kommun samt utförare som arbetar på uppdrag av Ljungby kommun. Enkäterna besvarades under november Resultatet är en genom av publicerad data i Kolada. Förvaltningen har därefter analyserat de resultat som man ansett vara noterbara för förvaltningens verksamheter. Analysen innehåller förslag till åtgärder och tidsplan. Socialnämnden tar beslut om åtgärder och tidsplan. I samband med detta fattas också beslut om att tillfoga åtgärder till aktivitetsdelen i verksamhetsplanen. Återkoppling av resultatet och beslutade åtgärder till medarbetarena görs av närmaste chef för att förankra det pågående kvalitetsarbetet. 2

3 Sammanställning av SKL/rka kvalitetsnyckeltal Personalkontinuitet i hemtjänsten Sammanställning av antal personal som besöker en äldre person, som är beviljad daglig hemtjänst med en omfattning av två eller fler insatser 7 dagar/vecka, under en 14 dagars period. Personal som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) (2012) Antal personal/14 dagar Alla kommuner Ljungby kommun (totalt) Ljungby kommuns hemtjänst Angelstad Haraberget Hångers Lagan Centrum Kungshög Lidhult Ryssby Södra Ljunga Ågård Sjöriket allservice AB Tellus hemtjänst AB Alla kommuner Ljungby kommun (totalt) Ljungby kommuns hemtjänst Angelstad Haraberget Hångers Lagan Centrum Kungshög Lidhult Ryssby Södra Ljunga Ågård Sjöriket allservice AB Tellus hemtjänst AB Under mätperioden under 2012 var 325 omsorgstagare i behov utav insatser minst två er om dagen sju dagar i veckan (varav 14 omsorgstagare hade hemtjänst utförd av privata utförare). Personal som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) (2011) Antal personal/14 dagar Alla kommuner Ljungby kommun (totalt) Angelstad Haraberget Hångers Lagan Centrum Kungshög Lidhult Ryssby Södra Ljunga Ågård Alla kommuner Ljungby kommun (totalt) Angelstad Haraberget Hångers Lagan Centrum Kungshög Lidhult Ryssby Södra Ljunga Ågård Under 2011 var antalet 277 omsorgstagare medräknade under mätperioden. 3

4 Förvaltningens analys Personalkontinuitet i hemtjänsten Personalkontinuiteten påverkas av omsorgstagarnas behov och antal besök. Ju fler av de äldre som har ett stort behov och/eller många besök desto fler olika personer besöker den äldre. Andra faktorer som också spelar in är ledning, schemaläggning, andel omsorgstagare med dubbelbemanning, hur verksamheten är planerad, personalens sysselsättningsgrad, personals frånvaro och hur stor personalomsättningen är. De personalgrupper som blivit bättre sedan förra mätningen är Angelstad, Hångers, Centrum, Ågård, Södra Ljunga. Haraberget och Lagan ligger kvar på samma nivå, medan övriga har försämrats. Under januari 2012 gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan som innehåller ett antal punkter, för hur hemtjänsten skulle arbeta med att förbättra personalkontinuiteten. Förvaltningen redovisade planen för socialnämnden i april Nedan följer en genom av punkterna i handlingsplanen. Vid inrapportering av resultat har verksamheten ombetts att redovisa orsaker när en omsorgstagare får besök av fler än 15 personal. I den redovisningen kan vi konstatera att antalet vikarier fortfarande har varit stort under 2012, dessutom har verksamheten svårt att avropa en och samma vikarie från bemanningsenheten. Med anledning av detta kommer förvaltningen under 2013 höja grundbemanningen från 92 % till 96 %. Hemtjänsten har under 2012 arbetet med att dela personalgrupperna i mindre enheter för att förbättra personalkontinuiteten, ett bra exempel är Hångers som gått från 20 till 15 genom att dela in gruppen i mindre enheter. Personalkontinuiteten mäts idag månadsvis i hemtjänstens planeringsverktyg TES. Nytt för 2013 är att dessa mätningar kommer att redovisas i månadsrapporten. På detta sätt är det möjligt att analysera siffrorna under en längre period och dra slutsatser som grundar sig på längre tid än två veckor. En sådan mätning kommer dessutom att omfatta samtliga omsorgstagare inte bara dem med de största behoven. För Ljungby kommuns hemtjänst har antal omsorgstagare med stora behov ökat från 277 till 311 omsorgstagare. Detta är omsorgstagare som har behov av personal med rätt kompetens för sina HSL-insatser. Förvaltningen har identifierat att vissa arbetsgrupper har för lite personal med rätt kompetens. För att en omsorgstagare ska få sina behov tillgodosedda så prioriteras att personal med rätt kompetens utför uppdragen hos omsorgstagaren, det innebär att personalkontinuiteten i detta läge hamnar i andra hand. Finns inte rätt kompetens i arbetsgruppen innebär det att en större del av personalgruppen är inblandad i insatserna hos omsorgstagaren. Förvaltningen kommer under 2013 se över om det finns möjlighet till validering eller att fördela antalet personal med rätt kompetens mer jämt mellan personalgrupperna i de olika hemtjänstområderna. Socialnämnden har som mål att kontinuerligt öka andelen undersköterskor inom hemtjänsten. I handlingsplanen uppdras verksamheten att arbeta med att rikta 3-4 kontaktombud/personal mot varje omsorgstagare. Omsorgstagare har oftast tre kontaktombud, problemet har varit att prioritera detta i planeringen eftersom kompetensen måste prioriteras. 4

5 Lägre nivå än den vanligaste i undersökningen Samma nivå som den vanligaste i undersökningen Högre nivå än den vanligaste i undersökningen Socialförvaltningen har i samband med rapporten gjort färgmarkeringar som indikerar hur Ljungby kommun förhåller sig till de andra kommunerna som medverkat i undersökningen. Tabellen är färgad med grönt, gult och rött. Grönt betyder att Ljungby kommunens värde för indikatorn ligger på en högre nivå i jämförelse med medverkande kommuner. Gult betyder att kommunens värde ligger på samma nivå som de flesta medverkande kommuner. Rött betyder att kommunens värde är lägre än det vanligaste inrapporterade svaren. Jämförelserna är relativa, vilket innebär att färgmarkeringarna är i relation till övriga kommuners framskidande. Hemtjänst Hemtjänsttagare som är dementa erbjuds Vardag Vardag Vardag biståndsbedömd dagverksamhet vid behov (Vardag + helg=2/ Vardag=1/ Ingår inte=0 Hemtjänsten erbjuder möjlighet att välja Ja Ja Ja man/kvinna för personlig hygien (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsten erbjuder möjlighet att välja Ja Ja Ja tid för insats (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds dagligvaruinköp, En En En (>En /vecka=3/ En /vecka=2/ <En /vecka=1/ Ingår inte=0) Hemtjänsttagaren erbjuds dusch mer än en Ja Ja Ja per vecka, (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds enklare matlagning 1-3 ggr 1-3 ggr Efter önskemål i bostaden, (Efter önskemål=2/ 1-3ggr/vecka=1/ <1 /vecka eller inte alls=0) Hemtjänsttagaren erbjuds ledsagarservice, (>En /månad=3/ En /månad=2/ <En /månad=1 / Ingår inte=0) Hemtjänsttagaren erbjuds möjligheten att Ja Ja Ja följa med vid dagligvaruinköp, (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds promenader, 5

6 Hemtjänst (>En /vecka=3/ En /vecka=2/ <En /vecka=1/ Ingår inte=0) Hemtjänsttagaren erbjuds service som t.ex. Ingen Någon Ja gräsklippning, snöskottning eller fixartjänst, (Ja=2/ Någon=1/ Ingen=0) Hemtjänsttagaren erbjuds social Vardag Vardag Vardag dagverksamhet, (Vardag+helg=2/ Vardag=1/ Ingår inte=0) Hemtjänsttagaren erbjuds städning, frekvens (En i veckan=3/ Varannan vecka=2/ Var tredje vecka=1/ Ingår inte=0) Varannan vecka Varannan vecka Varannan vecka Hemtjänsttagaren erbjuds städning, omfattning Två r.o.k. Två r.o.k. Två r.o.k. (>Två r.o.k.=3/ Två r.o.k.=2/ Ett r.o.k.=1/ Ingår inte=0) Hemtjänsttagaren erbjuds tvätt, frekvens (En i veckan=3/ Varannan vecka=2/ Var tredje vecka eller mer sällan=1/ Ingår inte=0) Varannan vecka Varannan vecka En ggr i veckan Hemtjänsttagaren erbjuds vid behov Ja Ja Ja trygghetsringning/telefonservice, (Ja=1/Nej=0) Hemtjänsttagaren erbjuds välja personal Ja Ja Ja som talar hemtjänsttagarens språk, (Ja=1/ Nej=0) Hemtjänsttagaren med syn- och Ja Ja Ja hörselskada med behov erbjuds stöd och rådgivning, (Ja=1/ Nej=0) Förvaltningens analys Hemtjänst Hemtjänsttagare som erbjuds service t. ex, gräsklippning, snöskottning eller fixartjänst har gått från gult till grönt. Detta då vi har tolkat det som att fixartjänst, tilläggstjänster och att det finns möjlighet till utbyte av insats mot annan insats är service som hemtjänsten utför. På frågan om hur ofta hemtjänsttagaren erbjuds tvätt, har socialförvaltningen rapporterat fel svar. Rätt svar är att tvätt erbjuds varannan vecka, vilket innebär att vi har ligger på samma nivå som de flesta kommunerna i undersökningen. 6

7 Hemtjänsten i Ljungby kommun ligger på samma nivå eller bättre än övriga deltagande kommuner i samtliga frågor. Socialförvaltningen ser därmed inte något behov av tillföra verksamhetsplanens aktivitetsdel några åtgärder. Särskilt boende Boendeplatser i särskilt boende där den äldre 92% 100% 100% använder egen nyckel till sin bostad, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre 0% 0% 39% erbjuds daglig utevistelse, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre 92% 25% 25% erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre 90% 75% 10% serveras kvälls/nattmål, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre 100% 100% 100% själv kan välja tid för nattvila, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende där den äldre 100% 100% 100% själv kan välja tid för uppstigning på morgonen, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder 20% 32% 0% minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder 79% 79% 43% minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar, andel (%) Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder Ny fråga % 100% sammanboende för maka/make, andel (%) Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum 50 dagar 56 dagar 70 dagar till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum 45 dagar 49 dagar 63 dagar till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, median Förvaltningens analys Särskilt boende I de frågor som handlar om erbjudande till den äldre i form av utevistelse och tid utifrån eget önskemål så anser förvaltningen att det viktigaste är att de som önskar utevistelse och tid utifrån egna önskemål får detta tillgodosett. Inte att den äldre får ett aktivt erbjudande om det varje dag. Förvaltningen föreslår att man istället för att aktivt fråga varje omsorgstagare varje dag tar upp dessa frågor i genomförandeplanen som följs upp minst vart tredje månad. I genomförandeplanen ska framgå hur ofta och under vilka förutsättningar den äldre önskar få 7

8 erbjudande om utevistelse och tid utifrån eget önskemål. Under 2013 kommer förvaltningen att anpassa mallen för genomförandeplanen. När det gäller frågan kvälls/nattmål så avser detta att boendet har en servering av målen på ett aktivt och organiserat och inte då och då när den enskilde så begär detta. Förvaltningen anser att det är viktigt att alla som vill och önskar får kvälls/nattmål. Idag kan den som vill äta på kvälls- nattetid, få mat genom att säga till om det eller att man tidigare i genomförandeplanen kommit överens om hur man önskar ha det. Utöver detta är personalen lyhörd och flexibel och erbjuder mål till de omsorgstagare som de ser kan vara behov utav det. Att varje kväll organiserat förbereda kvälls/nattmål till alla omsorgstagare oavsett önskemål anses inte vara effektivt utnyttjande utav resurser och ses inte kunna gagna de boende på sådant sätt att det ger mervärde för omsorgstagaren. I undersökningen har det visat sig att Ljungby kommun i flera frågor har en lägre nivå än de flesta andra kommuner som deltar i undersökningen. Socialförvaltningen anser att kvaliteten i den service som Ljungby kommun erbjuder när det gäller utevistelse, tid utifrån eget önskemål och kvälls/nattmål är tillräcklig. När det gäller boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen så är det planerat att detta ska bli en lokal värdighetsgaranti under 2013 och att boendena ska kunna erbjuda det. När det gäller boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagarna så har förvaltningen minskat den möjligheten. Alla dagcentraler har inte öppet måndag till fredag hela dagarna. Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Boende LSS 9.9 Boendeplatser enl. LSS 9.9 där alla på Inget värde 100% 100% boendet har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende 100% 100% 100% använder egen nyckel till sin bostad, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende 100% 100% 100% får vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl minst en i månaden, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den 50% 100% 100% boende har dagligt inflytande över maten (huvudmålet), andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den 100% 100% 100% boende har till till egen brevlåda som posten levererar till, andel (%) 8

9 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den 100% 100% 100% boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl , andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där den boende 100% 100% 100% som önskar erbjuds en individuellt anpassad aktivitet per dag utanför bostaden, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där det 100% 100% 100% är möjligt att bli sambo, andel (%) Boendeplatser enl. LSS 9.9 där hot 10% 76% 40% eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex senaste månaderna, andel (%) Daglig verksamhet Personer som deltar i daglig verksamhet enl. LSS 0% 19% 2% där brukare gått till öppen arbetsmarknad under förra året, andel (%) Personer som deltar i daglig verksamhet enl. LSS 100% 100% 100% där brukarna får vara kvar i verksamheten efter 65 år, andel (%) Personer som deltar i daglig verksamhet enl. LSS 100% 100% 100% där brukarna kan byta sysselsättning inom kommunens dagliga verksamhet, andel (%) Personer som deltar i daglig verksamhet enl. LSS 0% 100% 100% där hot eller våld mot brukare inte förekommit på verksamheten under de senaste sex månaderna, andel (%) Utrednings- och verkställighetstider Utredningstid i antal dagar från ansökan till Inget värde 28 dagar 14 dagar beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde Utredningstid i antal dagar från ansökan till Inget värde 13 dagar 13 dagar beslut om LSS-insats (alla insatser), median Verkställighetstid i antal dagar från beslut till Inget värde Inget värde 20 dagar insats avseende boende enl. LSS 9.9, medelvärde Verkställighetstid i antal dagar från beslut till Inget värde Inget värde 18 dagar insats avseende boende enl. LSS 9.9, median Verkställighetstid i antal dagar från beslut till Inget värde 17 dagar 35 dagar insats avseende kontaktperson enl. LSS, medelvärde 9

10 Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Verkställighetstid i antal dagar från beslut till Inget värde 1 dag 31 dagar insats avseende kontaktperson enl. LSS, median Förvaltningens analys Det inrapporterade resultaten visar överlag att den verksamhet som bedrivs för personer med funktionsnedsättning i Ljungby kommun ligger på en hög nivå. Boende LSS Boendeplatser där hot och våld mot brukare inte har förekommit har försämrats från 76 % till 40 %. Under 2012 var hot och våld tema för arbetsmiljöarbetet, förhoppningen är att den insatsen kan förebygga hot och våld på våra boende i nästa mätning. Daglig verksamhet Andelen personer som från daglig verksamhet gått till öppen arbetsmarknad är låg. De brukare som är beviljade daglig verksamhet har komplexa behov vilket gör att steget till den öppna arbetsmarknaden är lång. Socialförvaltningen ser det som viktigt att möjligheten att gå från daglig verksamhet till öppen arbetsmarknad hålls öppen så att de brukare som har förmåga får möjlighet till det. Utrednings- och verkställighetstider På frågan om verkställighetstid avseende kontaktperson (median) har vi kommit fram till att siffran för 2011 inte kan vara rimlig, och får därmed se det som ett inrapporterat felsvar. Verkställighetstiden för kontaktpersoner har ökat sedan Förvaltningen ser ett ökat antal ärenden och dessutom har brukarna mer komplexa behov, vilket får till följd att rekrytering och matchning tar längre tid. Individ- och familjeomsorg Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter Ny fråga 2012 Ny fråga % avslutad utredning eller insats, andel (%) Ej återaktualiserade personer med Ny fråga 2012 Ny fråga 2012 Inget värde försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) Ej återaktualiserade ungdomar år ett år 55% 82% 90% efter avslutad utredning eller insats, andel (%) Ej återaktualiserade vuxna med Inget värde 92% Inget värde missbruksproblem 21+ år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%) Kostnad barn och ungdom 0-20 år, Inget värde kr Inget värde kr/utredning Kostnad försörjningsstöd, kr/utredning Inget värde kr Inget värde Kostnad insatser för vuxna med Inget värde kr Inget värde missbruksproblem 21+ år, kr/utredning 10

11 Individ- och familjeomsorg Utredningstid i antal dagar från påbörjad Inget värde 22 dagar Inget värde utredning till beslut om insats för vuxna med missbruksproblem 21+ år, medelvärde Utredningstid i antal dagar från påbörjad Inget värde 8 dagar Inget värde utredning till beslut om insats för vuxna med missbruksproblem 21+ år, median Utredningstid i antal dagar från påbörjad 115 dagar 115 dagar 95 dagar utredning till beslut om insats inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde Utredningstid i antal dagar från påbörjad Inget värde 124 dagar Inget värde utredning till beslut om insats inom barn och ungdom 0-20 år, median Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället Inget värde Inget värde 9 dagar vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället Inget värde Inget värde 7 dagar vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, median Förvaltningens analys Individ- och familjeomsorg Frågorna som handlar om Kostnad per utredning togs 2011 fram genom kostnad per brukare. Denna tjänst köps inte lägre, vilket har medfört förvaltningen behövt ta fram dessa siffror på egen hand. Under 2012 framkom att verksamhetssystemet inte använts på så sätt att dessa siffror och uppgifter kring utredningstider varit tillförlitliga. En ansträngd arbetssituation har gjort att en manuell räkning utav återaktualiseringar, utredningar och utredningstid inte har setts som prioriterade. Under 2013 planeras en utveckling av användningen av verksamhetssystemet för att få fram dessa siffror. Mer information För mer information om SKL/rkas kvalitetsnyckeltal se 11

Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2017 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2017 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2017 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av kommunala analyser (rka)

Läs mer

Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2018 Sammanställd av Verksamhetschefer och socialförvaltningens kvalitetsgrupp

Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2018 Sammanställd av Verksamhetschefer och socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport SKL/rka kvalitetsnyckeltal 2018 Sammanställd av Verksamhetschefer och socialförvaltningens kvalitetsgrupp Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för främjande av

Läs mer

Rapport. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) socialförvaltningen 2012. www.ljungby.se

Rapport. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) socialförvaltningen 2012. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) socialförvaltningen 2012 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013- Bakgrund Sveriges Kommuner och

Läs mer

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal

Medel. Definition. Antal dagar. Antal dagar. 9 Ånge 08. Antal dagar. Medel 2010/ Index 1-100. Antal personer. Barn/ personal Kommunens Kvalitet i Korthet 160 kommuner deltog 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Din kommuns tillgänglighet Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Definition

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2011

Kommunens kvalitet i korthet 2011 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2012-02-14 2(8) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare

Läs mer

Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491

Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2016-11-17 1(5) Gun-Marie Lindgren Tfn 046 35 59 50 gun-marie.lindgren@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitet i äldreomsorgen Dnr VOO 2016/0491 Sammanfattning

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Helsingborg Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2017-02-17 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 82 87 96 95 100 86 88 Andel av invånarna

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren

Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014. Cecilia Ahlgren Kommunens Kvalitet i Korthet Mätning 2014 Cecilia Ahlgren Kalmar kommuns utfall jämfört med övriga kommuner 2014 (ca 230 deltagande kommuner) Mått 23, 26 och 29 inte inkluderade då dessa inte kan utvärderas

Läs mer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Riket Större städer

Trygghet. Delaktighet och information. Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Tillgänglighet. Riket Större städer Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2018-01-23 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e-post inom två dagar, procent 87 96 95 100 100 86 89 Andel av invånarna som tar kontakt med kommunen via

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK)

Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2013 (KKiK) Så bra är vi jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Definition Placering Trend Värde Jämfört med förra året Hur ser medborgarna på sin kommun som

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK)

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet. Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) Kommunens Kvalitet i Korthet 2012 (KKiK) 3. Så bra är Grästorps resultat jämfört med andra kommuner totalt sett Gemensamma mått Hur god är kommunens webbinformation till medborgare? Hur väl möjliggör kommunen

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet ) Datum Sida 2014-03-24 1 (3) Kommunens Kvalitet i Korthet Ett resultat som är bättre eller lika med snittet i nätverket Ett resultat som är sämre än snittet i nätverket Mått 2014 TILLGÄNGLIGHET Andel

Läs mer

Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg om äldre Dnr VOO 2014/0368

Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg om äldre Dnr VOO 2014/0368 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-11-12 1(4) Gun-Marie Lindgren Tfn 046 35 59 50 gun-marie.lindgren@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Redovisning av kvalitetsnyckeltal för vård och omsorg

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013

Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013 Anvisningar för Kvalitet i hemtjänst (äldreomsorg) 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409

Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning Dnr VOO 2014/0409 Vård- och omsorgsförvaltningen Tjänsteskrivelse 2014-12-01 1(5) Eva Henriksson 046-355365 eva.henriksson@lund.se Vård- och omsorgsnämnden Kvalitetsnyckeltal 2014 verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

År 2015 medverkade 251 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet kommuner som deltar i mätningen ökar för varje år.

År 2015 medverkade 251 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet kommuner som deltar i mätningen ökar för varje år. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Delaktighet Effektivitet

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2013

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2013 Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2011

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2011 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 211 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat

Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat 2014-01-23 Dnr KS-2014/86 Knivstas Kvalitet i Korthet (KKiK) Resultat 2011-2013 SAMMANFATTNING Knivsta kommun deltar årligen i Kommunens kvalitet i korthet. Nyckeltal/måtten är framtagna för att ge en

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2012

Kommunens kvalitet i korthet 2012 Kommunens kvalitet i korthet Reviderad 2013-02-14 2 (9) Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Vilka resultat når vi i skolan

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2014

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2014 Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2014 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK)

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 2019 01 31 Barn och unga Andel barn som erbjudits plats i förskolan på önskat datum, 100 100 95 95 61 54 Barn per personal i förskolan, planerad närvaro, antal barn/heltidsanställd

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25%

Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) Helsingborgs resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Bästa 25% Mittersta 50% Sämsta 25% Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) s resultat jämfört med övriga kommuner 2016 02 19 Tillgänglighet Andel av invånarna som får svar på e post inom två dagar, procent 67 82 87 96 95 84 87 Andel av invånarna

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2012

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2012 Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2012 Bakgrund och syfte Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i nätverk med över 200 deltagande kommuner. Detta är fjärde året som undersökningen

Läs mer

Så här är vi jämfört med andra kommuner

Så här är vi jämfört med andra kommuner Så här är vi jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommu - nernas kvalitet ur ett meborgarperspektiv.

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2014

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2014 Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2014 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2013

Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2013 Anvisningar för Kvalitet i särskilt boende (äldreomsorg) 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

Vingåkers kvalitet i korthet 2010

Vingåkers kvalitet i korthet 2010 Vingåkers kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet är ett projekt som SKL driver. Vingåkers kommun har deltagit sedan starten. Syftet är att ge en bild av kommunens kvalitet till medborgare, politiker

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - Områden och nyckeltal från och med 2018

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - Områden och nyckeltal från och med 2018 Kolada Vald kommun / region: Gnosjö Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - Områden och nyckeltal från och med 2018 Barn och unga (Alla år) Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 49

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet 2010

Kommunens kvalitet i korthet 2010 Kommunens kvalitet i korthet Kommunens kvalitet i korthet Är s kommun bra på att informera sina kommuninvånare? Är gamla nöjda med sitt äldreboende? Hur är det att vara företagare i s kommun? Hur trygga

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2012

Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2012 Anvisningar för Kvalitet i verksamhet för personer med funktionsnedsättning 2012 Bakgrund och syfte Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i nätverk med ett stort antal deltagande kommuner. Detta

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar?

Mått 1. Tillgänglighet 2011. 117:a plats av 133. Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Mått 1 Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Tillgänglighet Syftet med måttet är att ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad avser svarstider

Läs mer

Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning

Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 8 Ks 12 Au 3 Dnr 237/2009-041 Taxor rörande boendeavgift för enheten för funktionshinder samt timtaxa för städning Kommunfullmäktiges

Läs mer

Hur bra är Ulricehamns kommun?

Hur bra är Ulricehamns kommun? Hur bra är s kommun? Under 2018 har cirka 260 av Sveriges 290 deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). s kommun har deltagit i mätningarna sedan 2013. Nyckeltalen i KKiK har olika karaktär och syften.

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2011

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2011 KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 211 Resultat för brukarnära indikatorer för boende och daglig verksamhet enligt LSS Förord Denna rapport är en sammanställning av de

Läs mer

Kvalitetsnyckeltal för äldreomsorgen

Kvalitetsnyckeltal för äldreomsorgen Kvalitetsnyckeltal för äldreomsorgen Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende 2009 1 (34) Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2010

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2010 KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2010 Resultat för brukarnära indikatorer för boende och daglig verksamhet enligt LSS Förord Denna rapport är en sammanställning av de

Läs mer

Kvalitetsutveckling i a ldreomsorgen. Resultat och jämförelser av nyckeltal från 2012

Kvalitetsutveckling i a ldreomsorgen. Resultat och jämförelser av nyckeltal från 2012 Kvalitetsutveckling i a ldreomsorgen Resultat och jämförelser av nyckeltal från 2012 Innehållsförteckning Förord... 3 Att leda äldreomsorg en sann utmaning!... 4 Varför nyckeltal?... 4 Nyckeltal i resultatstyrningen...

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2012

Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2012 Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2012 Bakgrund och syfte Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i nätverk med ett stort antal deltagande kommuner. Detta är tredje året som undersökningen

Läs mer

Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet

Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet Kompletterande mått till Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

Gnosjö kommuns kvalitet i korthet 2016

Gnosjö kommuns kvalitet i korthet 2016 Gnosjö kommuns kvalitet i korthet 2016 1 Sammanfattning av resultatet Här är Gnosjö bland Sveriges 25 % bästa kommuner i KKiK Matematik i åk. tre grundskola Ta examen på gymnasiet Hemtjänst Serviceutbud

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2014

Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2014 Anvisningar för Kvalitet i individ- och familjeomsorg 2014 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning

Läs mer

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015

Resultat av undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015 Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK) KKiK är ett jämförelseprojekt som leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 2015 deltog cirka 230 av Sveriges kommuner i KKiK genom att ta fram resultat utifrån

Läs mer

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet

Svalövs kommuns. kvalitet i korthet Svalövs kommuns kvalitet i korthet Så här bra är Svalövs kommun jämfört med andra Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra med varandra. Den beskriver nas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Vadstena kommun. kvalitet i äldreomsorg. Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin

Vadstena kommun. kvalitet i äldreomsorg. Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin Vadstena kommun kvalitet i äldreomsorg Revisionsrapport nr 4, 2012, slutversion R Wallin t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Syfte...3 3.1. Revisionsfrågor...3 3.2. Metod...3 3.3. Revisionskriterer/utgångspunkter...3

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2012

KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2012 KVALITETSNYCKELTAL VERKSAMHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 212 Resultat för brukarnära indikatorer för boende och daglig verksamhet enligt LSS Förord Denna rapport är en sammanställning av de

Läs mer

Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2017 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2017 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2017 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Metod... 3 Resultat, kommentarer

Läs mer

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018

KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2018 För tolfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Under 2018 deltog cirka 260 kommuner i undersökningen, som från och med 2018 är indelad i tre

Läs mer

Uppföljning av Socialförvaltningens kvalitetsgarantier 2011

Uppföljning av Socialförvaltningens kvalitetsgarantier 2011 Uppföljning av Socialförvaltningens kvalitetsgarantier Uppföljning av kvalitetsgarantier inom socialförvaltningen Bakgrund Socialnämnden införde kvalitetsgarantier inom äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal

Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Omsorgsförvaltningen - nyckeltal Sammanfattning Positivt Särskilt boende Negativt -Särskilt boende Lägre kostnad i förhållande till strukturårsjusterad standardkostnad Vi har en svag negativ trend, vad

Läs mer

Sammansta llning av KKIK resultatma tning 2017

Sammansta llning av KKIK resultatma tning 2017 ROBERTSFORS KOMMUN Sammansta llning av KKIK resultatma tning 2017 2018-04-01 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Övergripande resultat... 3 Noterade resultat... 5 Förbättringar:... 5 Försämringar:... 5 Saknade

Läs mer

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014

RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN KOMMUNENS KVALITET I KORTHET (KKIK) 2014 För att ge en snabb och enkel överblick över hur Vadstena kommun står sig jämfört med andra kommuner är utfallet uppdelat i fyra grupper:

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015

Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 SOLNA STAD 2015-08-17 Socialförvaltningen SID 1 (6) Christina Enocson SN/2015:164 TJÄNSTESKRIVELSE Redovisning Öppna jämförelser - Missbruks- och beroendevården 2015 Sammanfattning Årets öppna jämförelser

Läs mer

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015

Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med. GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 Sammanställning av Gällivare kommuns målsättning för arbetet med GOD TILLGÄNGLIGHET för personer med funktionsnedsättning 2013-2015 1 BAKGRUND Kommunfullmäktige har fattat beslut 2009 att Balanserad Styrning

Läs mer

Nyckeltal. Omsorgsförvaltningen

Nyckeltal. Omsorgsförvaltningen Nyckeltal Omsorgsförvaltningen Invånare 65-79 år, andel (%) (N1812) Antal invånare 65-79 år dividerat med antal invånare totalt 31/12. Källa: SCB. Invånare 8+ andel (%) Sammanfattning OMS Hemtjänst Kvalitet

Läs mer

Uppföljning av socialförvaltningens kvalitetsgarantier 2009

Uppföljning av socialförvaltningens kvalitetsgarantier 2009 Uppföljning av socialförvaltningens kvalitetsgarantier 2009 Uppföljning av kvalitetsgarantier inom socialförvaltningen 2009 Bakgrund Socialnämnden införde kvalitetsgarantier inom äldreomsorgen, individ-

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet

Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet Öckerö kommun 1 1 INLEDNING För att ge politiker, tjänstemän och medborgare en översiktlig bild av kvalitet och effektivitet i kommunens verksamheter deltar Öckerö kommun i

Läs mer

Resultatsammanställning av Kommunens Kvalitet i Korthet , Ljusnarsbergs kommun

Resultatsammanställning av Kommunens Kvalitet i Korthet , Ljusnarsbergs kommun Resultatsammanställning av ens Kvalitet i Korthet 2013-2016, Ljusnarsbergs kommun Augusti 2017 Anders Andersson Torbjörn Lentz 1 1. Inledning ens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en uppföljningsmetod vars

Läs mer

Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010

Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010 INFORMATION 1 (10) Vår handläggare Lena Andreasson, förvaltningschef Vård- och omsorgsnämnden Information om kommunens kvalitet i korthet (KKiK) samt delar av resultat för Katrineholm 2010 Förord från

Läs mer

Omsorgsförvaltningennyckeltal

Omsorgsförvaltningennyckeltal Omsorgsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Särskilt boende 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 65+ i särskilda boendeformer, andel (%) 5,5 5,5 4,7 4,2 3,7 5,9 4,3 4,4 4,3

Läs mer

Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2018 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp

Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2018 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2018 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Metod... 3 Resultat, kommentarer

Läs mer

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014

Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Södertörns nyckeltal Äldreomsorg 2014 Ur ett brukar- och medborgarperspektiv SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2015-09-07 Sammankallande Elizabeth Lindholm Hahne utredare Haninge E-post: elizabeth.hahne@haninge.se

Läs mer

Kommunens Kvalité i Korthet STRÖMSUNDS KOMMUN 2017

Kommunens Kvalité i Korthet STRÖMSUNDS KOMMUN 2017 Kommunens Kvalité i Korthet STRÖMSUNDS KOMMUN 2017 Innehåll Kommunens Kvalité i Korthet 2017... 3 Din kommuns tillgänglighet... 4 Trygghetsaspekter i din kommun... 7 Din delaktighet och kommunens information...

Läs mer

Indikatorer för styrning och uppföljning av verksamheten 2019

Indikatorer för styrning och uppföljning av verksamheten 2019 Vård- och omsorgsnämnden Indikatorer för styrning och uppföljning av verksamheten 2019 Mars Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag har vård- och omsorgsnämnden beslutat om indikatorer för styrning och uppföljning

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet. En rapport utförd av Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunens kvalitet i korthet. En rapport utförd av Sveriges Kommuner och Landsting Kommunens kvalitet i korthet En rapport utförd av Sveriges Kommuner och Landsting Inledning Om Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges Kommuner och Landsting startade ett projekt 26 med syfte att ta fram

Läs mer

Förklaring i ord KKiK 2013

Förklaring i ord KKiK 2013 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Uppföljning av socialförvaltningens kvalitetsgarantier 2010

Uppföljning av socialförvaltningens kvalitetsgarantier 2010 Uppföljning av socialförvaltningens kvalitetsgarantier 2010 Uppföljning av kvalitetsgarantier inom socialförvaltningen 2010 Bakgrund Socialnämnden införde kvalitetsgarantier inom äldreomsorgen, individ-

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i förskola 2014

Anvisningar för Kvalitet i förskola 2014 Anvisningar för Kvalitet i förskola 2014 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser för missbruks- och beroendevård 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-06-19 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser

Läs mer

Medborgarförvaltningen- nyckeltal

Medborgarförvaltningen- nyckeltal Medborgarförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Medborgarförvaltningen Negativt - Medborgarförvaltningen Lägre strukturårsjusterad standardkostnad än genomsnittet Lägre andel barn som ingår

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i förskola 2012

Anvisningar för Kvalitet i förskola 2012 Anvisningar för Kvalitet i förskola 2012 Bakgrund och syfte Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i nätverk med ett stort antal deltagande kommuner. Detta är tredje året som undersökningen genomförs

Läs mer

Förklaring av föreskriften (HSLF-FS 2016:86)

Förklaring av föreskriften (HSLF-FS 2016:86) Förklaring av föreskriften (HSLF-FS 2016:86) Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen (1981:1370)

Läs mer

KKiK i ord. Område 1. Kommunens tillgänglighet

KKiK i ord. Område 1. Kommunens tillgänglighet Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna

Läs mer

Kvalitet på särskilda boenden för äldre

Kvalitet på särskilda boenden för äldre www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Anna Carlénius Kvalitet på särskilda boenden för äldre Överkalix kommun Kvalitet på särskilda boenden för äldre Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015

Medborgarförvaltningennyckeltal. Budgetberedningen våren 2015 Medborgarförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 7,2 8,7 6,9 7, 4,2 8, 7,3 9,2 8,3 29 21 Värnamo

Läs mer

Resultatsammanställning av Kommunens Kvalitet i Korthet , Ljusnarsbergs kommun

Resultatsammanställning av Kommunens Kvalitet i Korthet , Ljusnarsbergs kommun Resultatsammanställning av ens Kvalitet i Korthet 2012-2014, Ljusnarsbergs kommun September 2015 Anders I Andersson 1 1. Inledning ens Kvalitet i Korthet (KKiK) är en uppföljningsmetod vars syfte är att

Läs mer

Uppdragshandling. Socialnämnden 2018

Uppdragshandling. Socialnämnden 2018 Uppdragshandling Socialnämnden 2018 1 Innehållsförteckning 1 UPPDRAG...3 1.1 Uppgift... 3 1.2 Profil... 6 1.3 Mål och satsningar... 7 2 Fördjupad information om mått...8 2 1 UPPDRAG Bredvid måtten visas

Läs mer

Anvisningar för Kvalitet i förskola 2013

Anvisningar för Kvalitet i förskola 2013 Anvisningar för Kvalitet i förskola 2013 Bakgrund och syfte RKA har statens och SKL:s uppdrag att stimulera till kvalitetsjämförelser inom kommunsektorn. Nyckeltalen i denna undersökning är framtagna i

Läs mer

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan.

År 2011 medverkade 160 kommuner i Kommunen kvalitet i korthet. Antalet mått är drygt 40 st fördelade över de fem perspektiven som beskrivs ovan. Kommunens Kvalitet i Korthet Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer årligen undersökningar av kommunens kvalitet och effektivitet ur fem perspektiv. Tillgänglighet Trygghet Information och

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer 2013 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-10-16 Bakgrund Syftet med öppna jämförelser är

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare

Kommunens kvalitet i korthet Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare Kommunens kvalitet i korthet 2014 Danderyds kommuns resultat jämfört med andra kommuner och hur vi går vidare Om Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomför sedan

Läs mer

Så här bra är vi jämfört med andra

Så här bra är vi jämfört med andra Så här bra är vi jämfört med andra Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv. Kommunernas kvalitet

Läs mer

Öppna jämförelser Gävleborg. Vård och omsorg om äldre

Öppna jämförelser Gävleborg. Vård och omsorg om äldre Öppna jämförelser Gävleborg Vård och omsorg om äldre Inledning Öppna jämförelser om vård och omsorg om äldre är ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sammanställningen

Läs mer

Alvestas Kvalitet i korthet 2018 jmf med alla kommuner och över tid

Alvestas Kvalitet i korthet 2018 jmf med alla kommuner och över tid 9 kommuns kvalitet i sammanfattning kommun gör årligen i samarbete med Sveriges och landsting, SKL, undersökningar av kommunens kvalitet och resultat. Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018

Barn och unga. Medelvärde. Indikator Eda 2018 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 1 2 Kommunens Kvalitet i Korthet 2018 Hur effektivt använder kommunen skattepengarna och vilka resultat leder det till? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) undersöker

Läs mer

Öppna jämförelser 2012

Öppna jämförelser 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-01-21 ON 2013/0026 53515 Omsorgsnämnden Öppna jämförelser 2012 Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden 1(12) Datum Tid 11.00 11.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Ylva Näsström,

Läs mer

Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst

Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2009-11-13 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (6) Diarienummer 095/09-739 Granskning av Tyresö kommuns hemtjänst Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Rapport Brukarundersökning bostad med särskild service för vuxna (LSS) 2018

Rapport Brukarundersökning bostad med särskild service för vuxna (LSS) 2018 Rapport Brukarundersökning bostad med särskild service för vuxna (LSS) 2018 Sammanställd av sektionschefer och socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Rapport... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Riktlinjer för hemtjänst 3 Trygghet 3 Omvårdnad 3 Måltider 3 Inköp 4 Ledsagning 4 Utevistelse 4 Städning 4 Avgränsningar

Läs mer